RynekInstalacyjny.pl

System wentylacji na żądanie – zasady stosowania

Demand control ventilation system – application principles

arch. redakcji
 

arch. redakcji


 

Wentylacja na żądanie może być stosowana głównie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Poprawna eksploatacja takiego systemu w obiektach typu sale wykładowe, konferencyjne i kinowe może przynieść oszczędność kosztów eksploatacyjnych na poziomie 50–60%, natomiast w biurach ok. 20%.

Zobacz także

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Energoterm Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie...

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie wentylacji. Wychodząc naprzeciw polepszaniu warunków bytowych ludzi przebywających w pomieszczeniach z wentylacją i rekuperacją, wprowadziliśmy w tych instalacjach montaż generatorów emitujących jony ujemne nazywane aerojonami.

Wymagania dotyczące mikroklimatu wentylowanych pomieszczeń stają się coraz częściej przedmiotem uwagi osób zajmujących się oceną odczuć i stopnia komfortu ludzi przebywających w budynku. Odpowiedni mikroklimat zapewniony jest zarówno poprzez wysoką jakość powietrza wewnętrznego, które powinno być wolne od wszelkich zanieczyszczeń mogących powodować jakiekolwiek złe samopoczucie czy nawet problemy zdrowotne użytkowników pomieszczeń, jak i poprzez komfort cieplny wyrażony poziomem przyjaznej temperatury i wilgotności powietrza.

Obecnie, dzięki stosowaniu nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych zwiększających izolacyjność i szczelność budynków oraz technik wykorzystania energii odnawialnej, obniżone może być zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie obiektów. Jednocześnie jednak związane z tą tendencją zmniejszanie strumienia zewnętrznego powietrza wentylacyjnego zwiększać może stężenie zanieczyszczeń występujących w zamkniętych przestrzeniach.

Jednymi z najbardziej niebezpiecznych zanieczyszczeń mogą być lotne związki organiczne emitowane w pomieszczeniach przez materiały budowlane, meble, wykładziny dywanowe, środki czyszczące czy też taki sprzęt jak kopiarki i drukarki, który dodatkowo emituje cząstki zawieszone w powietrzu. Jednak pomimo dobrze zdefiniowanych zagrożeń związanych z tymi zanieczyszczeniami podstawowym wskaźnikiem jakości powietrza wewnętrznego (ang. AIQ) pozostaje stężenie dwutlenku węgla [1], poziomy CO2 dobrze korelują się bowiem ze zmienną obecnością użytkowników pomieszczenia i zanieczyszczeniami generowanymi przez ludzi.

Zewnętrzne stężenie CO2 przyjmuje się na najniższym poziomie 400 ppm, a stężenia wewnątrz budynku będą się zmieniać w zależności od liczby przebywających w nim osób.

Jeżeli znane jest stężenie CO2 w powietrzu zewnętrznym, różnica między wewnętrznym i zewnętrznym stężeniem może stanowić wskaźnik dla ilości zewnętrznego powietrza dostarczonego do użytkowników pomieszczenia poprzez urządzenie wentylacyjne. Zwykle liczba osób przebywających w wentylowanym pomieszczeniu zmienia się w ciągu dnia lub jest różna w kolejnych dniach, a co za tym idzie wielkość strumienia powietrza zewnętrznego może być regulowana w proporcji do mierzonego stężenia CO2.

Ten rodzaj wentylacji nazywany jest, z braku lepszego określenia w języku polskim, wentylacją na żądanie. W literaturze technicznej przyjęła się skrótowa nazwa angielska DCV (Demand Control Ventilation), którą opisowo można określić jako wentylację regulowaną wymogiem zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, definiowanej poprzez wartość stężenia CO2.

Wentylacja na żądanie może być stosowana praktycznie jedynie w pomieszczeniach ze zmienną bądź okresową obecnością ludzi. Równie istotnym, choć często pomijanym czynnikiem jest konieczność dominowania w bilansach cieplnych pomieszczeń zysków ciepła od ludzi. W związku z tymi wymaganiami w pomieszczeniach typu sale wykładowe, konferencyjne czy kinowe oszczędności kosztów eksploatacyjnych mogą wynieść 50–60%, natomiast w pomieszczeniach biurowych 20%.

Efektywność wentylacji a poziom stężenia CO2

Wśród specjalistów medycznych nie ma powszechnej zgody w kwestii poziomu stężenia CO2 w pomieszczeniu uznawanego za czynnik mogący zagrozić w sposób zauważalny zdrowiu ludzi. Jednakże zaobserwowano u osób przebywających w zamkniętych pomieszczeniach symptomy pewnego otępienia, braku skupienia, wyczuwania nieprzyjemnego zapachu powietrza i ogólnego uczucia dyskomfortu w sytuacji, kiedy poziom stężenia CO2 przekroczy 1400 ppm [2]. Na tę wielkość składają się wartości stężenia zewnętrznego 400 ppm i stężenia wewnętrznego 1000 ppm generowanego w pomieszczeniu.

Ten poziom stężenia CO2 powodujący ogólny dyskomfort jest czynnikiem subiektywnym i dla niektórych osób może przyjmować różne wartości. Stwierdzono również, że symptomy te nie muszą być związane bezpośrednio z ekspozycją na wysoki poziom CO2, mogą być raczej reakcją na powstawanie innych zanieczyszczeń w sytuacji, gdy pomieszczenie nie jest odpowiednio intensywnie wentylowane, co opisano w szeregu publikacji [1, 2, 3, 4]. Tymi innymi zanieczyszczeniami mogą być lotne związki organiczne uwalniające się z mebli, wykładzin dywanowych czy materiałów budowlanych.

Jeżeli więc poziomy CO2 są wysokie z powodu słabej wentylacji, rosną również stężenia innych zanieczyszczeń. Dlatego CO2 jest często przyjmowane jako zastępczy wskaźnik jakości powietrza wewnętrznego (AIQ).

Ogólnie można stwierdzić, że jeśli poziom CO2 rośnie, oznacza to spadek intensywności wentylacji, a co za tym idzie obniżenie się jakości powietrza wewnętrznego.

Z kolei gdy poziom CO2 gwałtownie maleje i zbliża się do stężenia w powietrzu zewnętrznym, może to oznaczać, że pomieszczenie jest „przewentylowane” w stosunku do liczby osób w nim obecnych.

Niskie poziomy CO2 zwykle oznaczają przypadek, gdy liczba osób w pomieszczeniu jest zdecydowanie mniejsza od przyjętej wartości projektowej lub gdy przyjęto za dużą wartość strumienia powietrza zewnętrznego.

Wewnętrzne stężenie dwutlenku węgla może również spadać do poziomu powietrza zewnętrznego, jeżeli wentylowana przestrzeń nie jest użytkowana przez ludzi. W takim przypadku wentylacja regulowana poziomem CO2 w pomieszczeniu powinna wyłączyć instalację bądź odpowiednio obniżyć jej wydajność.

Obecnie dla większości wentylowanych pomieszczeń bytowych zaleca się nieprzekraczanie wartości 1000 ppm stężenia CO2, to znaczy, że przy stężeniu zewnętrznym równym 400 ppm stężenie generowane wewnątrz budynku wynosi 600 ppm.

Kryterium granicznej wartości 1000 ppm oznacza, że stan powietrza powyżej tej granicy może powodować niekorzystne odczucia związane z zanieczyszczeniami emitowanymi przez ludzi. Natomiast poniżej tej wartości odczucia absolutnej większości ludzi są pozytywne.

Wykorzystanie pomiarów stężenia CO2 w wentylowanych pomieszczeniach

Pomiary wewnętrznego stężenia CO2 mogą być pomocne w wyśledzeniu źródeł potencjalnych problemów z jakością powietrza, jak również w zidentyfikowaniu pomieszczeń o zbyt małej wydajności wentylacji w stosunku do liczby osób w nich przebywających. Dla tych części budynku, w których jedna centrala wentylacyjna obsługuje kilka pomieszczeń, pomiary stężenia CO2 mogą wykazać, czy powietrze zewnętrzne jest prawidłowo dystrybuowane w funkcji liczby użytkowników. Pomiary te mogą pomóc również w znalezieniu pomieszczeń, które są „przewentylowane”, tzn. strumień powietrza zewnętrznego przekracza potrzeby związane z wymogami higienicznymi, co powoduje nadmierne zużycie energii.

Można wyodrębnić szereg podstawowych zasad postępowania przy przeprowadzeniu i wykorzystaniu pomiarów stężenia CO2 w powietrzu wewnętrznym.

1. Istnieją dwa sposoby przeprowadzania pomiarów:

  • Pomiar ogólnego oszacowania, który obejmuje określenie chwilowego poziomu CO2. Pozwala on na sformułowanie wskazania, czy wydajność wentylacji w pomieszczeniu jest za niska, czy też za wysoka. Pomiar ten powinno się przeprowadzać w przedziałach czasowych od 15 do 30 minut, pamiętając, że można go rozpocząć najwcześniej po około godzinie użytkowania pomieszczenia. Wartość stężenia z przedziału czasowego uśrednia się według częstotliwości występowania blisko górnych wartości, eliminując wartości dolne.
  • Pomiar trendu przeprowadzany jest zwykle w przedziale 24 h. Mierzy się również trend w okresie do siedmiu dni w sytuacji tygodniowej powtarzalności charakterystyki użytkowania pomieszczenia. Stężenia mierzone są w piętnastominutowych przedziałach i zwykle wykonywane jednocześnie z pomiarami temperatury i wilgotności. Obraz trendu występowania stężeń CO2 wraz z przebiegiem temperatury i wilgotności daje pełne możliwości optymalizacji pracy urządzenia wentylacyjnego.

2. Pomiar zewnętrznego stężenia CO2 należy wykonywać jak najbliżej czerpni powietrza badanej instalacji wentylacyjnej. Warto pamiętać, że wartość stężenia zewnętrznego ma również wpływ na wielkość strumienia powietrza zewnętrznego potrzebnego dla osiągnięcia wymaganego poziomu CO2 w pomieszczeniu.

3. Dla określenia strumienia powietrza zewnętrznego należy wybrać wartość stężenia blisko najwyższych wartości z przedziału pomiarowego. Nawet w warunkach ustalonych pomiaru przebieg wartości stężenia rzadko osiąga liniowy charakter, a raczej oscyluje wokół ustabilizowanej wartości w związku z mechanicznym charakterem pracy instalacji wentylacyjnej. Trzeba więc system pomiarowy nauczyć odpowiedniego wyboru tej ustabilizowanej wartości.

4. Określenie potrzebnego strumienia powietrza zewnętrznego można oprzeć na podstawie ogólnych danych z zestawienia dla różnych kategorii pomieszczeń z normy PN-EN 13779. Jednakże wskazane by było policzenie tego strumienia powietrza dla każdego przypadku pomierzonych stężeń (wewnętrznego i zewnętrznego) zgodnie ze znaną procedurą analityczną (podaną w dalszej części artykułu).

5. Wartości pomierzonych stężeń CO2 powinny być wykorzystane do sporządzenia czasowych charakterystyk zmieniającej się jakości powietrza wewnętrznego przy założeniu, że wskaźnikiem tej jakości jest poziom dwutlenku węgla. Jednak przede wszystkim wartości stężeń mają dać odpowiedź na pytanie, czy należy zwiększyć, czy też zmniejszyć strumień powietrza zewnętrznego dostarczanego do pomieszczenia.

Określanie strumienia powietrza zewnętrznego

Obliczenia strumienia powietrza zewnętrznego wykonuje się w ustalonych warunkach (bez składowej czasu) emisji CO2. W tych warunkach korzystamy z bilansu zawartości CO2 w pomieszczeniu, wyrażonego następująco:

Vcw = N + Vcz

gdzie:

N – emisja CO2 w pomieszczeniu, m3/h;

V – objętościowy strumień powietrza zewnętrznego, m3/h;

cz – stężenie zewnętrzne;cw – stężenie wewnętrzne.

Stężenia wyrażone w ppm można przedstawić w procentowej zawartości w objętości według relacji 1000 ppm = 0,1% objętości. Po przekształceniu wzoru bilansowego otrzymamy zależność dla wymaganego strumienia powietrza:

V = N/(cw - cz)

Z zależności tej możemy otrzymać dla danych stężeń CO2 strumień powietrza zewnętrznego wymaganego na jedną osobę (V1), korzystając z informacji, ile dana osoba będąca w określonej aktywności fizycznej wydycha w ciągu godziny powietrza (v0) i jakie jest stężenie CO2 (c0) w wydychanym powietrzu. Poprzez pomnożenie tych wielkości otrzymamy wartość emisji CO2 na jedną osobę N1 = v0·c0, a co za tym idzie strumień powietrza zewnętrznego na osobę wyniesie V1 = N1/(cw – cz).

Minimalny strumień powietrza zewnętrznego określano najczęściej w prosty sposób, przemnażając wartości wymaganego strumienia powietrza dla jednej osoby przez liczbę osób w pomieszczeniu. Ponieważ stwierdzono, że metoda oparta na poziomie stężenia CO2 nie obejmuje emisji innych zanieczyszczeń, np. lotnych związków organicznych powstających w budynku, zalecono [1] powiększyć minimalny strumień powietrza zewnętrznego w następujący sposób:

V = nV1 + AsVs

gdzie:

n – liczba osób,

V1 – strumień powietrza wymaganego na jedną osobę, m3/h;

As – powierzchnia użytkowa pomieszczenia, m2;

Vs – strumień powietrza zewnętrznego przypadający na powierzchnię pomieszczenia wyrażany, m3/hm2 lub l/sm2.

Założono, że strumień Vs pozwala na usunięcie innych niż CO2 zanieczyszczeń powstających w budynku, a jego wartość zmienia się w przedziale od 0,5 do 1,5 l/sm2 w zależności od rodzaju materiałów budowlanych i wieku obiektu. Tak więc człon równania związany z poziomem CO2 (nV1) zmienia się w czasie w zależności od liczby ludzi, a człon związany z emisją innych zanieczyszczeń niż CO2 pozostaje stały przez cały okres pracy urządzenia wentylacyjnego. Takie uproszczone podejście pozwala na uniknięcie kłopotliwych pomiarów stężeń całej liczby zanieczyszczeń, będących na przykład różnymi lotnymi związkami organicznymi.

Oszczędzanie energii poprzez stosowanie wentylacji na żądanie

Wentylacja na żądanie oferować może projektantom i właścicielom budynków częściowe rozwiązanie stale spotykanego problemu: jak zredukować koszty eksploatacyjne dotyczące zużycia energii (elektrycznej, grzewczej i chłodniczej) przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jakości powietrza w budynku. W literaturze [2, 5, 6] można znaleźć informacje dotyczące eksploatacji tego typu wentylacji, które pokazują możliwości redukcji zużycia energii o 20–60% w stosunku do konwencjonalnych rozwiązań ze stałym strumieniem powietrza zewnętrznego.

W konwencjonalnych rozwiązaniach wyznaczony strumień powietrza zewnętrznego zwykle z nadmiarem zapewnia spełnienie wymogów jakości powietrza dla maksymalnej projektowej liczby osób znajdujących się w pomieszczeniu. Strumień ten utrzymywany jest na stałym poziomie przez cały okres pracy urządzenia bez względu na liczbę użytkowników. W rezultacie pomieszczenie, które jest użytkowane w sposób okresowy w ciągu dnia lub liczba jego użytkowników ciągle się zmienia, będzie wentylowane w kosztowny sposób i pojawić się w nim może efekt „przewentylowania”. Efekt ten sam w sobie może być przyjemnym zjawiskiem, ale niestety również kosztownym. Wentylacja na żądanie regulowana poziomem stężenia CO2 powinna zapewnić wyraźne oszczędności energii poprzez redukowanie strumienia powietrza zewnętrznego w sytuacji, kiedy liczba osób w pomieszczeniu jest zdecydowanie niższa od pełnej wartości projektowej. Rzeczywista wielkość oszczędności energetycznych zależy prawie wprost proporcjonalnie od tego, jak zmienna jest frekwencja użytkowników pomieszczenia. Jeśli na przykład sala wykładowa jest w pełni zajęta przez cały dzień i instalacja jest prawidłowo zaprojektowana, możliwe oszczędności energii mogą być zupełnie iluzoryczne. Natomiast jeżeli w tej samej sali nastąpią w ciągu dnia jedna lub dwie kilkudziesięciominutowe przerwy w użytkowaniu i na połowie wykładów frekwencja nie przekroczy 40%, to wydajność powietrzną urządzenia wentylacyjnego będzie można obniżyć średnio o 30–60% wartości projektowej bez pogorszenia jakości powietrza wewnętrznego.

Osiągnięcie wszystkich tych pozytywnych efektów wymaga dodatkowych kosztów inwestycyjnych w postaci wysokosprawnych, stale kalibrowanych czujników CO2, systemu zbierania i obróbki danych pomiarowych i rozbudowy układu sterowania urządzeniem wentylacyjnym. W ostatnich latach ceny tych wszystkich elementów wyraźnie spadły, tak że proste okresy zwrotu wyniosą obecnie od 6 do 24 miesięcy, w zależności od charakterystyki pomieszczeń i obsługujących je systemów wentylacyjnych. Proste okresy zwrotu zależą w dużej mierze od dwóch parametrów eksploatacyjnych: wartości wydajności powietrznej urządzenia wentylacyjnego oraz liczby godzin pracy urządzenia w ciągu roku. Okres zwrotu inwestycji spada nieomal wykładniczo wraz z rosnącą wydajnością powietrzną urządzenia wentylacyjnego, czyli im większy system wentylacyjny, tym krótsze okresy zwrotu. Również czas zwrotu spada wraz ze zwiększającym się okresem pracy urządzenia wentylacyjnego w ciągu roku.

Warto pamiętać, że największe oszczędności energetyczne można uzyskać w okresie zimowym oraz wtedy, gdy temperatura zewnętrzna jest niższa od temperatury nawiewu wynikającej z bilansu ciepła dla wentylowanego pomieszczenia. Wentylacja na żądanie nie powinna być stosowana w obiektach, w których instalacja wentylacyjna pełni funkcję pokrywania strat statycznych ciepła budynku (ogrzewania powietrznego). W okresie letnim, kiedy wymagane jest chłodzenie, efekt oszczędności energii możliwy jest do uzyskania w sytuacji przeważania zysków ciepła od ludzi w ogólnym bilansie cieplnym pomieszczenia; udział ten powinien być większy niż 70% całości zysków.

Warto zauważyć również, że wentylacja na żądanie sterowana poziomem stężenia CO2 nie rozróżnia dokładnie, skąd napływa do pomieszczeń zewnętrzne powietrze. A zatem jeżeli pewna ilość powietrza świeżego napływa poprzez proces infiltracji lub otwarte okna, urządzenie wentylacyjne zredukuje odpowiednio swoją wydajność powietrzną. Ten element możliwości eksploatacyjnych też może dać pewne oszczędności energii. Także szeroki zakres możliwych zmian strumienia powietrza zewnętrznego, od 20 do 100% pełnej wydajności, wynikać może zarówno ze zmieniającej się liczby osób w pomieszczeniu, jak i zależeć od zdefiniowanej aktywności fizycznej i związanej z tym indywidualnej emisji CO2. W zależności od wieku i aktywności fizycznej strumień powietrza zewnętrznego na jedną osobę może się zmieniać od 25 do 85 m3/h.

Eksploatacja systemu

Przy pobieraniu próbek pomiarowych stężenia CO2 zakładamy istnienie stanu ustalonego. Jednak analizując pracę systemu wentylacji na żądanie, trzeba przyjąć, że punktem odniesienia dla ustalenia strategii regulacyjnej jest poziom równowagi stężenia CO2. W okresie działania wentylacji wartości stężeń w pomieszczeniu nie muszą osiągać poziomu równowagi. Analityczny opis tych zagadnień wraz ze stosownymi wzorami zostanie przedstawiony w osobnym artykule. Przyjęta metoda regulacji powinna zapewniać, że urządzenie wentylacyjne ustawia swoją wydajność powietrzną w przyjętym przedziale stężeń z odpowiednim opóźnieniem. I tak na przykład proste otwarcie lub zamknięcie przepustnicy dopływu powietrza zewnętrznego przy poziomie 1000 ppm w pomieszczeniu nie spełni wymogu regulacyjnego.

Według obecnych zaleceń normowych wentylacja na żądanie musi uwzględniać konieczność usunięcia innych zanieczyszczeń, które akumulują się w pomieszczeniach w okresach ich nieużytkowania przez ludzi. Jak już wcześniej wspomniano, akumulują się najczęściej lotne związki organiczne z materiałów budowlanych i z wystroju pomieszczeń. Sposób określenia tej bazowej wydajności wentylacyjnej został już podany powyżej przy opisaniu metody wyznaczania wielkości strumienia powietrza zewnętrznego. Projektanci nowych budynków mogą zaproponować lekko podwyższone poziomy tej bazowej wentylacji w pierwszym roku po oddaniu do użytku obiektu, żeby pomóc w procesie odgazowania elementów budynku.

W podstawowym odbiorze czujniki CO2 sterujące wentylacją na żądanie działają tak jak termostaty regulujące temperaturę. Niestety proces regulacyjny jest nieco bardziej skomplikowany. Poniżej zarysowano ogólne zalecenia dotyczące tworzenia układu regulacyjnego.

  • Określenie nastawy poziomu CO2. Jak już wcześniej stwierdzono, wartość stężenia CO2 w pomieszczeniu nie powinna przekraczać poziomu 1000 ppm.
   Istnieje relacja między poziomem wewnętrznego stężenia CO2, wartością wymaganego strumienia powietrza zewnętrznego i zewnętrznego stężenia CO2.
   Im wartość stężenia zewnętrznego jest wyższa, tym strumień powietrza dla założonego stężenia wewnętrznego musi być większy.
  • Określenie metody regulacji. Wybór metody regulacji zależy od planowanej frekwencji osób w pomieszczeniu i rodzaju elementów wykonawczych układu regulacji.
   Zasadniczo przyjmuje się dwie metody regulacji:
   - dwunastawną z określonym przedziałem regulacyjnym oraz
   - regulacji płynnej.
   Metoda dwunastawna używana jest przy dwupozycyjnej przepustnicy. Układ regulacji otwiera przepustnicę wentylacyjną tak, żeby zapewnić obliczeniowy strumień powietrza zewnętrznego dla przyjętej nastawy poziomu CO2.
   Przepustnica pozostaje otwarta, dopóki stężenie CO2 nie spadnie o 75 ppm (przedział regulacyjny) poniżej wartości nastawy.
   Należy wybrać czujnik CO2 mający możliwość dopasowywania wartości nastawy i przedziału regulacyjności, co określi nam, w jakich przedziałach czasowych będzie otwierana czy zamykana przepustnica.
   Metoda proporcjonalna wymaga wyposażenia instalacji w płynnie regulowaną przepustnicę lub w wentylatory o zmiennej prędkości (z falownikami). Podczas procesu regulacji strumień powietrza zewnętrznego zmienia się płynnie zgodnie z krokami, np. 100 ppm powyżej stężenia zewnętrznego w przedziale regulacyjnym do osiągnięcia wartości nastawy.
   Obecnie w instalacjach wentylacji na żądanie stosuje się bardziej dokładną procedurę PID.
  • Lokalizowanie czujników CO2. Czujniki mogą być lokalizowane w kanale powietrza bądź na ścianie pomieszczenia.
   Czujnik umieszczony w kanale powietrza wywiewanego jest w pewien sposób zabezpieczony fizycznie przed niepożądaną interwencją zewnętrzną.
   Teoretycznie informacja z kanału wywiewnego przedstawia uśredniony stan powietrza w całym pomieszczeniu. Jednak warto pamiętać, że z punktu widzenia jakości powietrza bardziej interesująca jest strefa przebywania ludzi. Dlatego należy instalować czujniki na ścianie na wysokości 1–1,5 m, niczym nieprzesłonięte i nienarażone na bezpośredni napływ powietrza z okien, drzwi czy nawiewników.
   Zawsze trzeba sprawdzić w czujniku, czy analogowy sygnał wyjścia w postaci napięcia czy natężenia prądu jest kompatybilny z istniejącym systemem sterowania.
   Wartość sygnału zawiera się zwykle w przedziale 4–20 mA lub 0–10 V. Dostępne są czujniki CO2 z funkcją samokalibracji.
  • Relacja między różnymi funkcjami regulacyjnymi systemu wentylacji. Regulacja oparta na pomiarze poziomu CO2 może zapewniać adekwatny efekt wentylacyjny przy jednoczesnej redukcji kosztów eksploatacyjnych urządzenia. Jednak ten element regulacji nie może być traktowany jako jedyny czynnik w strategii sterowania systemem wentylacji. Priorytet w pracy urządzenia wentylacyjnego powinny mieć często inne czynniki:
   • wstępne chłodzenie, gdy latem możliwe jest wykorzystanie chłodniejszego powietrza zewnętrznego do obniżenia temperatury w pomieszczeniu (free cooling), zbyt obniża poziom CO2, dając „efekt przewentylowania”;
   • podobnie należy traktować poranne przewietrzanie pomieszczeń za pomocą urządzenia wentylacyjnego w celu usunięcia innych zanieczyszczeń niż CO2, które mogłyby się zakumulować w godzinach nocnych, kiedy system nie działa. Również wtedy pomija się efekt regulacji za pomocą poziomu CO2;
   • należy zawsze pamiętać, że uzyskanie odpowiedniego komfortu cieplnego wyrażonego wymaganymi wartościami temperatury i wilgotności powinno mieć priorytet nad regulacją wielkości strumienia powietrza w relacji do poziomu CO2 w pomieszczeniu.

Zarysowane powyżej zasady stosowania wentylacji na żądanie sterowanej poziomem stężenia CO2 w pomieszczeniu mają charakter generalnego zwrócenia uwagi na problemy związane z projektowaniem i eksploatacją tego rodzaju systemów wentylacyjnych. Jednak każdy obiekt musi zostać indywidualnie oceniony z punktu widzenia możliwości ­wykorzystania systemu wentylacji na żądanie.

Literatura

 1.  ASHRAE Standard 62.1-2010, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality.
 2. Schell M., Saving energy and optimizing air quality using CO2, „Energy Engineering” No. 2(95)/1998.
 3. Megerson P.E, Strategies for improving IAQ, „ASHRAE Journal” No. 5(48)/2006.
 4. PN-EN 13779 Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 5. IEA Energy Conservation 2001, Demand control ventilating system. State of the art.
 6. Meier S., Demand-based ventilation: indoor comfort at lower cost, Proceedings of the Healthy Buildings Conference, Milano 1995.

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej...

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej pracują tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Maciej Danielak SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia...

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne jest coraz ważniejszym aspektem doboru urządzeń.

mgr inż. Katarzyna Rybka Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach...

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach sprawia, że instalacja pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza....

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza. Ma to istotny wpływ na eksploatację tych urządzeń – nieprawidłowa wentylacja grozi bowiem ich przegrzewaniem się i awarią.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, dr inż. Agata Siwińska Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

dr inż. Maciej Besler, dr inż. Wojciech Cepiński, dr inż. Michał Fijewski Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach Uzdatnianie powietrza w wymienniku gruntowym dla pomieszczeń o różnych wymaganiach

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię...

O konieczności oszczędzania energii pierwotnej w instalacjach wentylacyjnych przekonana jest coraz większa rzesza użytkowników budynków. W związku z tym rozwiązania ograniczające zapotrzebowanie na energię stosowane są coraz powszechniej. Zastosowania wymienników odzyskujących ciepło i chłód wymagają także obowiązujące przepisy.

dr inż. Szymon Firląg, mgr inż. Artur Miszczuk Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła...

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Dużo większego znaczenia nabierają wtedy straty ciepła spowodowane przez infiltrację.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia...

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przez gruntowe wymienniki ciepła. Tę metodę można także stosować przy obliczeniach dla central wentylacyjnych.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1) Metody obniżania strat energetycznych i kosztów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (cz. 1)

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w...

Energia cieplna i elektryczna mają decydujący wpływ na koszty działania układów wentylacji i klimatyzacji. Koszty te można redukować, wykorzystując m.in. automatyczną regulację parametrów instalacji, w tym płynną zmianę mocy dostarczanej do nagrzewnic i chłodnic. Istotną rolę w działaniach energooszczędnościowych odgrywa także eliminowanie wzajemnego niekorzystnego oddziaływania instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji c.o. Koszty zużycia energii cieplnej mogą być także obniżane poprzez...

Redakcja RI Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny? Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

dr Michał Michałkiewicz, mgr inż. Karolina Popłonek Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych Mikrobiologiczna jakość powietrza w hali kortów tenisowych

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi...

Powietrze w obiektach sportowych powinno mieć jakość pozwalającą na podejmowanie dużego wysiłku fizycznego. Nadmiernemu stężeniu dwutlenku węgla oraz tworzeniu się bioaerozolu z bakteriami i grzybami mikroskopowymi zapobiega wymiana powietrza, a urządzenia i instalacje wentylacyjne należy systematycznie czyścić. Ma to szczególne znaczenie w sezonie zimowym.

mgr inż. Karol Kuczyński, mgr inż. Katarzyna Rybka Klimatyzacja precyzyjna

Klimatyzacja precyzyjna Klimatyzacja precyzyjna

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej....

Utrzymanie właściwych warunków mikroklimatu w pomieszczeniach, w których znajdują się wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury urządzenia elektroniczne, należy do podstawowych zadań klimatyzacji precyzyjnej. Jest ona stosowana przede wszystkim w serwerowniach, pomieszczeniach, w których gromadzone są bazy danych, oraz centralach telekomunikacyjnych, a także laboratoriach.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Łukasz Amanowicz, dr inż. Katarzyna Ratajczak, dr inż. Radosław Górzeński Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją...

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją technologiczną. Poniżej przedstawione zostały elementy związane z wentylacją technologiczną, takie jak digestoria, filtry/skrubery, ssawki, okapy oraz szafy wentylowane.

Uniwersal, mgr inż. Krzysztof Nowak Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150 Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub...

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub już istniejący ale będący na etapie modyfikowania , pozwoli postawić go na wyższym poziomie jakości i zwiększy efektywność jego działania.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe...

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe i mikrobiologiczne oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, a także tzw. syndromy chorego budynku (SBS) w budynkach mieszkalnych, biurowych, czy szkolnych.

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Edyta Ciesielska Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien Porównanie systemów klimatyzacji obiektu biurowego wyposażonego w dwa typy okien

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja...

Okna przeciwsłoneczne redukują ilość energii słonecznej wpadającej do przeszklonych pomieszczeń w stopniu umożliwiającym projektowanie mniej obciążonych układów chłodzących. W analizowanym budynku redukcja kosztów eksploatacyjnych jest na tyle znacząca, że dodatkowe nakłady inwestycyjne na okna przeciwsłoneczne zwracają się po około 3 latach eksploatacji.

dr inż. Maria Kostka Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych Wymagania ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe...

Nowe wymagania dla urządzeń wentylacyjnych w zakresie oszczędności energii warunkują wprowadzenie ich do obrotu i dopuszczenie do użytku. Zmiany wprowadzane są dwuetapowo – od początku 2016 i 2018 r. Nowe wymogi zobowiązują producentów do podawania informacji istotnych z punktu widzenia późniejszej eksploatacji. Dane te umożliwiają porównywanie urządzeń. Rzeczywiste koszty eksploatacji instalacji zależą jednak od wielu parametrów, z których część ustalana jest indywidualnie dla danego systemu na...

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów Jakość powietrza - Przepisy i wymagania dotyczące komfortu termicznego - minimalnego strumienia powietrza - stężenia ditlenku węgla i pyłów

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń,...

Artykuł przedstawia metody oceny jakości powietrza wewnętrznego w budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w normach i rozporządzeniach. Zwrócono w nim uwagę na komfort cieplny pomieszczeń, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, jakość powietrza wewnętrznego, minimalny strumień powietrza, stężenie dwutlenku węgla, a także obecność pyłów.

dr inż. Anna Charkowska, mgr inż. Andrzej Różycki, mgr inż. Radosław Lenarski Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2 Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbiorów i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia – cz. 2

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach...

W pierwszej części artykułu (Rynek Instalacyjny 7–8/2016) omówiono założenia dla klasyfikacji pomieszczeń przyjętej w projekcie „Wytycznych…” oraz opisano wymagania względem czystości powietrza w pomieszczeniach poszczególnych klas. Poniżej scharakteryzowano zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego, odbiorowego oraz eksploatacyjnego.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz, dr inż. Radosław Górzeński Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza...

W analizowanym obiekcie pomimo modernizacji instalacja wentylacji naturalnej nie spełniła swojej funkcji. Poprawa układu wywiewnego bez prawidłowego doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza zewnętrznego nie skutkuje polepszeniem jakości powietrza wewnętrznego. W obiektach szkolnych o zakresie prac modernizacyjnych decydują często ograniczone środki inwestycyjne, a w trakcie eksploatacji wentylacja pomieszczeń jest nierzadko świadomie ograniczana w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku.

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

Wymiarowanie instalacji do odzysku ciepła przegrzania i skraplania ze sprężarkowych agregatów chłodniczych, Bartłomiej Adamski

dr inż. Kazimierz Wojtas Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków Wymagania i zasady nowej klasyfikacji filtrów w systemach wentylacji budynków

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne...

Z punktu widzenia energii i kosztów filtracja powietrza jest w wentylacji zjawiskiem niekorzystnym, gdyż każdy, szczególnie zabrudzony filtr generuje zwiększone zużycie energii oraz zwiększa koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Jest to konsekwencją konieczności zastosowania wentylacji mechanicznej, której rozwój wspierany jest przez budownictwo energooszczędne, przede wszystkim potrzebę hermetyzacji budynków i kontrolowania wentylacji z odzyskiem ciepła.

dr inż. Kazimierz Wojtas Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890 Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych...

Nowa norma EN-ISO 16890 wprowadza m.in. 30 klas filtrów w miejsce obecnych 5 i zmienia zasady ich doboru w systemach wentylacji mechanicznej. Nie ma niestety prostej metody przeliczania dotychczasowych klas na nowe. Z tego powodu przed producentami urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych stoi m.in. zadanie sformułowania całkowicie nowych wymagań w zakresie ochrony powierzchni wymienników ciepła przed ich zanieczyszczeniem w trakcie eksploatacji. W artykule zawarto propozycję prostego wskaźnika...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.