RynekInstalacyjny.pl

Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić?

Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić? Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić?

Jak działają odnawialne żródła ciepła

Jak działają odnawialne żródła ciepła Jak działają odnawialne żródła ciepła

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Wpływ systemu regulacji zysków słonecznych na zużycie energii chłodniczej i elektrycznej oraz komfort oświetlenia światłem naturalnym

The impact of the solar gain control system on the consumption of cooling and electric energy and the comfort of lighting with natural light

Widok analizowanego budynku: a) elewacja południowa, b) model pomieszczenia z rozmieszczeniem punktów pomiarowych
Rys. archiwum autorów

Widok analizowanego budynku: a) elewacja południowa, b) model pomieszczenia z rozmieszczeniem punktów pomiarowych


Rys. archiwum autorów

W przypadku budynków niskoenergetycznych o dużych przeszkleniach nasłonecznienie może mieć różnorakie skutki energetyczne oraz wpływ na komfort temperaturowy i oświetleniowy. Zastosowanie nawet najlepszych okien i żaluzji bez odpowiedniego algorytmu sterowania nimi oraz oświetleniem nie gwarantuje zysków energetycznych i utrzymania komfortu. Wypadkowa efektywność energetyczna tego typu rozwiązań jest trudna do określenia bez przeprowadzenia badań symulacyjnych. Dlatego warto je wykonać na etapie projektowania obiektu, aby nie narażać inwestora na zbędne koszty inwestycyjne, które nie przyniosą spodziewanych efektów energetycznych.

Zobacz także

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Energoterm Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych Generatory jonów ujemnych w instalacjach wentylacyjnych

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie...

Jesteśmy firmą zajmującą się prefabrykacją oraz montażem instalacji wentylacyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacjach wielu projektów skłania nas do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie wentylacji. Wychodząc naprzeciw polepszaniu warunków bytowych ludzi przebywających w pomieszczeniach z wentylacją i rekuperacją, wprowadziliśmy w tych instalacjach montaż generatorów emitujących jony ujemne nazywane aerojonami.

merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

W artykule:

• Opis procedury badawczej
• Wyniki badań i ich analiza

O zużyciu energii w budynku decydują wszystkie przegrody budowlane. Ich udział w bilansie energetycznym zależy od powierzchni oraz izolacyjności cieplnej. Szacuje się, że straty ciepła przez przegrody przezroczyste wynoszą 25–40% wszystkich strat [1]. Należy jednak pamiętać, że nie generują one tylko strat ciepła, ale są także źródłem zysków bezpośrednich. Parametrami, które charakteryzują jakość energetyczną oszklenia, są m.in. współczynniki przenikania ciepła okna Uw oraz całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g. O końcowej wartości współczynnika przenikania ciepła okna decyduje budowa oszklenia i ramy oraz liniowy współczynnik przenikania ciepła opisujący mostek termiczny jako efekt połączenia oszklenia z ramką dystansową i ramą. Sposób obliczania zawarty jest w normie EN ISO 10077-1 [2]. Należy pamiętać, że o stratach ciepła okna decyduje cała jego konstrukcja i sposób montażu. Podstawowe wymagania dla okien dotyczą m.in. zapewnienia odpowiedniego stosunku powierzchni okien do powierzchni podłogi w zależności od przeznaczenia pomieszczenia, maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła U czy maksymalnej wartości współczynnika g dla okresu letniego i są zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych [3].

We współczesnym budownictwie energooszczędnym bardzo silnie zarysowana jest tendencja do maksymalizacji wykorzystania energii promieniowania słonecznego poprzez zwiększenie udziału powierzchni elementów przezroczystych w obudowie budynku. Rozwiązania te są bardzo często przyczyną przegrzewania się pomieszczeń w okresie letnim oraz występowania niekorzystnych warunków oświetleniowych (olśnienie). W celu ograniczenia tych niekorzystnych zjawisk wprowadza się szereg rozwiązań mających poprawić komfort korzystania z takich obiektów, np. rolety, żaluzje, markizy itp. Mogą one jednak jednocześnie prowadzić do niekorzystnego rozkładu natężenia oświetlenia naturalnego w pomieszczeniu. Konieczna jest zatem optymalizacja, pozwalająca osiągnąć zadowalające rezultaty energetyczne i oświetleniowe.

Niska wartość współczynnika przenikania ciepła U powinna być powiązana z wysoką wartością g, która z kolei musi być ograniczana sezonowo w celu wyeliminowania przegrzewania budynku latem. Dla budownictwa niskoenergetycznego standardem stały się wymagania sprecyzowane przez NFOŚiGW w ramach programu wspierania budownictwa energooszczędnego, znane pod skrótową nazwą NF15 czy NF40 [8]. Zgodnie z tymi wytycznymi wymagane wartości współczynnika przenikania dla okien muszą wynosić odpowiednio U < 0,8 (1,1) W/(m2 K), a dla tzw. okien aktywnych U < 0,8, natomiast g ≥ 0,45.

W niniejszym artykule autorzy podjęli próbę określenia wpływu sterowania systemem zysków słonecznych na zużycie energii chłodniczej i elektrycznej oraz komfort oświetlenia światłem naturalnym. Postawiono pytanie, czy dzięki zastosowaniu elementów zacieniających jesteśmy w stanie zapewnić prawidłowe warunki oświetleniowe światłem naturalnym oraz, czy oszczędności związane ze zmniejszeniem energii na chłodzenie w okresie letnim pokryją koszty spowodowane zwiększeniem czasu działania oświetlenia sztucznego. Należy zachować rozsądne proporcje między nakładami inwestycyjnymi na nowoczesne okna wraz z systemami zacieniającymi a spodziewanym zmniejszeniem kosztów chłodzenia czy ogrzewania.

Opis procedury badawczej

Metodą badawczą przyjętą w pracy są badania numeryczne z wykorzystaniem programów OpenStudio [5] oraz Radiance [6]. Służą one do kompleksowego modelowania obiektów budowlanych w zakresie energetyki, oświetlenia i oddziaływań środowiskowych. Właściwości optyczne oszklenia niezbędne do zadeklarowania w programie symulacyjnym zostały zweryfikowane w programie Window [4]. Obliczenia prowadzone były z dziesięciominutowym krokiem czasowym na bazie rzeczywistych danych klimatycznych dla stacji meteorologicznej Katowice, opracowanych przez [5]. Jako charakterystyczną datę ilustrującą skrajne warunki pogodowe w ciągu roku z uwagi na chłodzenie przyjęto 21 lipca, a z punktu widzenia zapewnienia minimalnego czasu oświetlenia dni równonocy wiosennej oraz jesiennej (20 marca oraz 23 września w 2018 roku) – rys. 2 i 3.

Natężenie całkowitego promieniowania

Rys. 2. Natężenie całkowitego promieniowania słonecznego padającego na płaszczyznę poziomą w charakterystycznych dniach dla Katowic

Temperatura powietrza

Rys. 3. Temperatura powietrza zewnętrznego w charakterystycznych dniach dla Katowic

W analizach rozpatrywano pomieszczenie wydzielone z kubatury budynku o charakterze sali konferencyjno-szkoleniowej, zlokalizowane na I piętrze. Sposób eksploatacji budynku, tj. funkcjonowanie systemu chłodzącego, aktywność użytkowników, działanie systemu oświetlenia oraz generowanie zysków wewnętrznych przez zainstalowane urządzenia, został scharakteryzowany za pomocą harmonogramów dobowych, z uwzględnieniem wolnych dni kalendarzowych (weekendy, wakacje) – tabela 1.

Charakterystyka sposobu eksploatacji

Tabela 1. Charakterystyka sposobu eksploatacji dla systemu grzewczo-chłodzącego

W przypadku oświetlenia sterowanie odbywa się z priorytetem pomiaru natężenia światła dziennego przez czujniki zlokalizowane w pomieszczeniu, rejestrujące wartość tego natężenia na poziomie blatów roboczych (hBL = 0,8 m). Wartość progową natężenia oświetlenia przyjęto jako 500 lx [7]. Pomieszczenie podzielono na dwie strefy, a czujniki umieszczono w połowie szerokości każdej z nich – rys. 1.

System regulacji zysków słonecznych stanowią żaluzje, których funkcjonowanie uzależnione jest od wartości natężenia promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię okna. Wartość progowa została ustalona jako 100 W/m2. Pomieszczenie charakteryzuje się wysokim stopniem przeszklenia ściany zewnętrznej, którego powierzchnia wynosi 24,78 m2, co stanowi 57% całkowitej powierzchni ściany. Wybrano pomieszczenie narażone na ekstremalne oddziaływania środowiskowe ze ścianą zewnętrzną zorientowaną na południe.

Zewnętrzna fasada pomieszczenia jest jedyną powierzchnią wystawioną na działanie środowiska zewnętrznego. Wszystkie inne powierzchnie (sufit, podłoga, ściany wewnętrzne) są traktowane jako adiabatyczne. Współczynnik przenikania ściany zewnętrznej wynosi UŚZ = 0,23 W/(m2 K). W celu określenia bilansu energetycznego dotyczącego zapotrzebowania energii na chłodzenie oraz oświetlenie przyjęto następujące założenia i parametry:

 • rodzaj pomieszczenia: sala konferencyjno-szkoleniowa,
 • wymiary pomieszczenia: 12,5×6,5×3,5 m, podzielonego względem szerokości na dwie jednakowe strefy,
 • wymiary fasady: 12,5×3,5 m, o powierzchni całkowitej oszklenia F = 24,78 m2,
 • zyski ciepła od wyposażenia elektrycznego: 4 W/m2,
 • zyski ciepła od ludzi: 0,5 W/m2,
 • moc oświetlenia: 10 W/m2,
 • krotność wymian powietrza w pomieszczeniu n = 4/h,
 • liczba osób p = 40.

Na rys. 1 przedstawiono widok elewacji analizowanego budynku oraz model pomieszczenia z rozmieszczeniem punktów pomiarowych.

Charakterystyka analizowanego

Tabela 2. Charakterystyka analizowanego wariantu

Przegroda przezroczysta została przyjęta jako zestaw trójszybowy, w którym komory są wypełnione argonem, składający się z szyb zwykłych, a od wewnętrznej strony z powłoką niskoemisyjną – tabela 2. Żaluzje poziome umieszczone na zewnątrz, w postaci cienkich lameli aluminiowych o szerokości listwy 25 mm oraz grubości listwy 1 mm, wpływają wyłącznie na transmisję promieniowania słonecznego, natomiast z uwagi na prawie zerowy opór cieplny oraz wentylację nie stanowią elementu polepszającego wartość współczynnika przenikania ciepła całego okna. Kąt nachylenia żaluzji w stanie zamkniętym wynosi 45°.

Wyniki badań i ich analiza

Analizy przeprowadzono dla całego roku, ale w artykule przedstawiono jedynie wybrane wyniki, z uwzględnieniem sezonu chłodniczego (1 kwietnia–30 września) oraz dni projektowych (21 stycznia i 21 lipca), a także równonocy (20 marca oraz 23 września w 2018 r.). Na rys. 4 przedstawiono zużycie energii elektrycznej na oświetlenie, a na rys. 5 zużycie energii chłodniczej oraz grzewczej w pomieszczeniu dla sezonu chłodniczego.

 

Zużycie energii elektrycznej

Rys. 4. Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie w pomieszczeniu dla obu wariantów w sezonie chłodniczym

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że zużycie energii na chłodzenie pomieszczenia bez zastosowania żaluzji jest 2,5-krotnie wyższe niż w przypadku zastosowania żaluzji w rozpatrywanym czasie, tj. od 1 kwietnia do 30 września. Natomiast zużycie energii na ogrzewanie pomieszczenia jest ok. 1,3 razy wyższe w przypadku stosowania żaluzji niż przy ich braku. 

Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie w przypadku wprowadzenia żaluzji jest w tym samym czasie ok. 1,5 razy wyższe niż dla wariantu bez żaluzji. Jest to związane z systemem regulacji zysków słonecznych, dla którego przyjęto wartość progową natężenia promieniowania słonecznego padającego na szybę 100 W/m2.

Zużycie energii na grzanie

Rys. 5. Zużycie energii na grzanie i chłodzenie w pomieszczeniu w sezonie chłodniczym

Na rys. 6 i 7 przedstawiono natężenie oświetlenia w punktach pomiarowych P1, P2 dla wariantu z żaluzjami oraz bez nich w dniach 21 lipca i 23 września. Z uwagi na czytelność rysunków ograniczono się do zilustrowania godzin występowania światła naturalnego.

Wartości natężenia oświetlenia

Rys. 6. Wartości natężenia oświetlenia w punktach pomiarowych P1, P2 w pomieszczeniu 21 lipca dla obu wariantów

Wartości natężenia oświetlenia

Rys. 7. Wartości natężenia oświetlenia w punktach pomiarowych P1, P2 w pomieszczeniu 23 września

Dodatkowo w celach orientacyjnych przedstawiono wartości natężenia oświetlenia w dniach 21 stycznia oraz 20 marca – rys. 8 i 9.

Wartości natężenia oświetlenia

Rys. 8. Wartości natężenia oświetlenia w punktach pomiarowych P1, P2 w pomieszczeniu 21 stycznia dla obu wariantów

Wartości natężenia oświetlenia

Rys. 9. Wartości natężenia oświetlenia w punktach pomiarowych P1, P2 w pomieszczeniu w dniu 20 marca dla obu wariantów

Na podstawie analizy uzyskanych wyników można zauważyć znacząco wyższe wartości natężenia oświetlenia 21 lipca i 23 września dla wariantu bez żaluzji, szczególnie w godzinach 800–1600. Na rys. 10 przedstawiono przykładowe funkcjonowanie systemu sterowania żaluzjami.

Przykładowe funkcjonowanie systemu

Rys. 10. Przykładowe funkcjonowanie systemu sterowania żaluzjami

W uzyskanych wynikach widać wyraźnie zależności pomiędzy oświetleniem pomieszczenia a usytuowaniem słońca na nieboskłonie i kątem ustawienia lameli żaluzji.

Autorzy przeanalizowali także rozkład natężenia oświetlenia w pomieszczeniu w dniach równonocy wiosennej i jesiennej – rys. 11, 12, 13 i 14. Zilustrowano godziny, w których światło dzienne oświetla największą powierzchnię pomieszczenia. Na ich podstawie można stwierdzić, że nie w każdym punkcie pomieszczenia uzyskano minimalną wartość natężenia wymaganą przez normę [7], tj. 20 marca o godz. 1400 oraz 23 września o godz. 1000 dla wariantu z żaluzjami.

wariant bez żaluzji

Rys. 11. Rozkład natężenia oświetlenia 20 marca o godz. 1400 – wariant bez żaluzji

Rozkład natężenia oświetlenia 20

Rys. 12. Rozkład natężenia oświetlenia 20 marca o godz. 1400 – wariant z żaluzjami

Rozkład natężenia oświetlenia

Rys. 13. Rozkład natężenia oświetlenia 23 września o godz. 1000 – wariant bez żaluzji

Rozkład natężenia oświetlenia 23

Rys. 14. Rozkład natężenia oświetlenia 23 września o godz. 1000 – wariant z żaluzjami

Podsumowanie

Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że zastosowanie żaluzji powoduje zwiększenie zużycia energii na oświetlenie, ale zmniejszenie zużycia energii na chłodzenie w sezonie chłodniczym w porównaniu z wariantami bez żaluzji.

Sumaryczne zużycie energii dla pomieszczenia wyposażonego w żaluzje wyniosło 27,46 kWh, a w przypadku ich braku 24,17 kWh. W tym miejscu nasuwa się pytanie o celowość stosowania rozwiązań tego typu. Odpowiedź jest ukryta w zastosowanym algorytmie sterowania. Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że musi on być bardziej rozbudowany i uwzględniać więcej parametrów wejściowych.

Dodatkowo nasuwa się wniosek, aby pomieszczenia o dużych przeszkleniach oraz znacznych szerokościach (głębokościach) wyposażać w wielostrefowe układy oświetleniowe z niezależnym sterowaniem.

Wypadkowa efektywność energetyczna tego typu rozwiązań jest trudna do określenia bez przeprowadzenia badań symulacyjnych. Należy zatem zalecać ich wykonywanie w trakcie projektowania obiektu, aby nie narażać inwestora na zwiększone koszty realizacji, które nie przyniosą spodziewanych efektów energetycznych.

Otrzymane wyniki zachęcają do dalszych analiz w zakresie przyjęcia innych parametrów optyczno-energetycznych oszklenia, a także rozpatrzenia nie tylko fasady skierowanej na południe, ale również o innej orientacji. Ciekawe wydaje się uwzględnienie w analizach także okresu grzewczego.

Literatura

 1. Laskowski L., Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynków, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
 2. EN ISO 10077-1 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Cz. 1. Postanowienia ogólne.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.)
 4. https://windows.lbl.gov/software/window (dostęp: 10.06.2019).
 5. www.openstudio.net (dostęp: 10.06.2019).
 6. https://www.radiance-online.org (dostęp: 10.06.2019).
 7. PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cz. 1. Miejsca pracy we wnętrzach.
 8. http://www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/803/1/5/wytyczne_do_pp.pdf (dostęp: 10.06.2019).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Materiały PR ABS – tworzywo do glikolu i wody lodowej

ABS – tworzywo do glikolu i wody lodowej ABS – tworzywo do glikolu i wody lodowej

ABS, czyli kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styren, to jedno z najpowszechniej stosowanych tworzyw sztucznych. Znajduje zastosowanie m.in. w zabawkach, obudowach AGD i urządzeń elektronicznych, samochodach...

ABS, czyli kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styren, to jedno z najpowszechniej stosowanych tworzyw sztucznych. Znajduje zastosowanie m.in. w zabawkach, obudowach AGD i urządzeń elektronicznych, samochodach oraz w wielu urządzeniach i przedmiotach codziennego użytku. ABS, jako materiał nietoksyczny i bezpieczny dla człowieka, coraz częściej wykorzystywany jest również w instalacjach.

dr inż. Anna Charkowska Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach

Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach

W powietrzu nad stanowiskami pracy pojawiają się również szkodliwe substancje wydzielane podczas używania urządzeń zasilanych gazem ziemnym lub płynnym. Produkty spalania gazu ziemnego zawierają niewielkie...

W powietrzu nad stanowiskami pracy pojawiają się również szkodliwe substancje wydzielane podczas używania urządzeń zasilanych gazem ziemnym lub płynnym. Produkty spalania gazu ziemnego zawierają niewielkie ilości substancji zanieczyszczających atmosferę, takich jak tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i tlenki siarki.

dr inż. Anna Charkowska Metody czyszczenia instalacji klimatyzacyjnych (cz. 1)

Metody czyszczenia instalacji klimatyzacyjnych (cz. 1) Metody czyszczenia instalacji klimatyzacyjnych (cz. 1)

Po przeprowadzeniu kontroli stanu higienicznego instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej i stwierdzeniu konieczności czyszczenia instalacji, całej lub jej fragmentów (odpowiednie procedury zostały...

Po przeprowadzeniu kontroli stanu higienicznego instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej i stwierdzeniu konieczności czyszczenia instalacji, całej lub jej fragmentów (odpowiednie procedury zostały omówione w artykułach zamieszczonych w „Rynku Instalacyjnym” nr 7–8 i 9/2009), wybrać należy odpowiedni sposób usunięcia zanieczyszczeń z wewnętrznych powierzchni przewodów wentylacyjnych i z powierzchni urządzeń przygotowujących oraz transportujących powietrze wentylacyjne. W artykule przedstawiono...

Bartłomiej Adamski Projektowanie instalacji freonowej dla zdalnych skraplaczy

Projektowanie instalacji freonowej dla zdalnych skraplaczy Projektowanie instalacji freonowej dla zdalnych skraplaczy

W systemach klimatyzacyjnych stosowane są różne rozwiązania w zakresie źródeł chłodu. Ich wybór podyktowany jest możliwością zastosowania konkretnego typu wytwornicy wody ziębniczej w danym obiekcie (eliminacja...

W systemach klimatyzacyjnych stosowane są różne rozwiązania w zakresie źródeł chłodu. Ich wybór podyktowany jest możliwością zastosowania konkretnego typu wytwornicy wody ziębniczej w danym obiekcie (eliminacja glikolu w układzie, nakłady finansowe inwestora, maszynownia umieszczona wewnątrz budynku, ograniczenia co do maksymalnego obciążenia połaci dachowej itp.). Czasami zostaje wybrane zastosowanie bezskraplaczowych agregatów wody ziębniczej przeznaczonych do współpracy ze zdalnymi skraplaczami...

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji wody ziębniczej (cz. 1.)

Wymiarowanie instalacji wody ziębniczej (cz. 1.) Wymiarowanie instalacji wody ziębniczej (cz. 1.)

W poprzednich numerach Rynku Instalacyjnego (12/07 i 1–2/08) zaprezentowano wytyczne dotyczące prawidłowego wymiarowania instalacji freonowych z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego. Z uwagi...

W poprzednich numerach Rynku Instalacyjnego (12/07 i 1–2/08) zaprezentowano wytyczne dotyczące prawidłowego wymiarowania instalacji freonowych z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego. Z uwagi na dużą popularność systemów wody ziębniczej, które są najczęściej wykorzystywanymi układami doprowadzającymi czynnik chłodzący do odbiorników chłodu, w niniejszym artykule zostaną przedstawione podstawowe aspekty, na które warto zwrócić uwagę przy wymiarowaniu tego typu instalacji.

inż. Konrad Bąkowski Wentylacja grawitacyjna mieszkań a użytkowanie urządzeń gazowych

Wentylacja grawitacyjna mieszkań a użytkowanie urządzeń gazowych Wentylacja grawitacyjna mieszkań a użytkowanie urządzeń gazowych

W artykule Grzegorza Czerskiego i Zdzisława Gebhardta zwrócono uwagę, iż głównie w budynkach wielokondygnacyjnych nadal obecnie stosuje się gazowe przepływowe ogrzewacze z otwartą komorą spalania (urządzenia...

W artykule Grzegorza Czerskiego i Zdzisława Gebhardta zwrócono uwagę, iż głównie w budynkach wielokondygnacyjnych nadal obecnie stosuje się gazowe przepływowe ogrzewacze z otwartą komorą spalania (urządzenia typu B). Aby utrzymać wymaganą czystość powietrza w pomieszczeniach, gdzie zainstalowane są urządzenia gazowe, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej jego wymiany przez wentylację naturalną oraz odprowadzenie spalin z urządzeń gazowych.

Redakcja RI Jak uniknąć zatorów płatniczych

Jak uniknąć zatorów płatniczych Jak uniknąć zatorów płatniczych

Brak zapłaty za wysłany towar lub wykonaną usługę – to częste problemy, z którymi zmagają się przedsiębiorstwa. Nie ma wątpliwości, że ryzyko niewypłacalności kontrahenta jest trwale wpisane w obrót gospodarczy....

Brak zapłaty za wysłany towar lub wykonaną usługę – to częste problemy, z którymi zmagają się przedsiębiorstwa. Nie ma wątpliwości, że ryzyko niewypłacalności kontrahenta jest trwale wpisane w obrót gospodarczy. Jak minimalizować zatory płatnicze, a także jak ich unikać – radzi Szymon Kobierski, dyrektor Działu Dochodzenia Roszczeń PRAGMA INKASO SA.

Ewa Krajnik-Żuk Chłodzenie adiabatyczne w zakładach przemysłowych

Chłodzenie adiabatyczne w zakładach przemysłowych Chłodzenie adiabatyczne w zakładach przemysłowych

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy w obiektach przemysłowych wiąże się często z koniecznością zastosowania skomplikowanej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Efektywność tych układów bywa niewystarczająca...

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy w obiektach przemysłowych wiąże się często z koniecznością zastosowania skomplikowanej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Efektywność tych układów bywa niewystarczająca w zakładach, w których występują duże zyski ciepła. Innym rozwiązaniem, nieskomplikowanym technologicznie, a przy tym umożliwiającym osiągnięcie odczuwalnych efektów chłodzenia w strefie przebywania ludzi, jest zastosowanie chłodzenia adiabatycznego.

dr inż. Kazimierz Żarski Układy wody lodowej. Zastosowanie czynników o niskiej temperaturze krzepnięcia

Układy wody lodowej. Zastosowanie czynników o niskiej temperaturze krzepnięcia Układy wody lodowej. Zastosowanie czynników o niskiej temperaturze krzepnięcia

W instalacjach tzw. wody lodowej prowadzonych wewnątrz budynków czynnikiem chłodniczym może być woda, jednak przy zewnętrznej lokalizacji jednostek wytwarzających chłód układy te powinny być wypełnione...

W instalacjach tzw. wody lodowej prowadzonych wewnątrz budynków czynnikiem chłodniczym może być woda, jednak przy zewnętrznej lokalizacji jednostek wytwarzających chłód układy te powinny być wypełnione płynem niezamarzającym zimą. W Polsce najczęściej stosuje się w tym celu wodny roztwór glikolu etylenowego lub propylenowego o stężeniu 30–40%.

Jerzy Kosieradzki Klimakonwektory – komfort na życzenie

Klimakonwektory – komfort na życzenie Klimakonwektory – komfort na życzenie

Każdy projektant instalacji klimatyzacyjnej musi rozstrzygnąć, jaka instalacja klimatyzacyjna będzie dla danego obiektu najlepszym rozwiązaniem, a jaka zapewni w pomieszczeniu tylko podstawowe warunki.

Każdy projektant instalacji klimatyzacyjnej musi rozstrzygnąć, jaka instalacja klimatyzacyjna będzie dla danego obiektu najlepszym rozwiązaniem, a jaka zapewni w pomieszczeniu tylko podstawowe warunki.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja mechaniczna pomieszczeń zagrożonych wybuchem

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń zagrożonych wybuchem Wentylacja mechaniczna pomieszczeń zagrożonych wybuchem

Zagrożenie wybuchem to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych – w różnych warunkach – mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego...

Zagrożenie wybuchem to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych – w różnych warunkach – mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia. Atmosferę wybuchową mogą zatem tworzyć z powietrzem gazy, pary, mgły, włókna i pyły substancji emitowanych w pomieszczeniach. Miejscami zagrożonymi wybuchem zgromadzonego pyłu są np.: szyby wydobywcze, młyny,...

Bartłomiej Adamski Wymiarowanie instalacji o stałym wydatku powietrza wentylacyjnego CAV (cz. 1)

Wymiarowanie instalacji o stałym wydatku powietrza wentylacyjnego CAV (cz. 1) Wymiarowanie instalacji o stałym wydatku powietrza wentylacyjnego CAV (cz. 1)

W cyklu artykułów autor omówi sposób postępowania przy wymiarowaniu instalacji o stałym wydatku powietrza CAV (ang. constant air volume). Przedstawione zostaną poszczególne etapy związane z obliczeniami...

W cyklu artykułów autor omówi sposób postępowania przy wymiarowaniu instalacji o stałym wydatku powietrza CAV (ang. constant air volume). Przedstawione zostaną poszczególne etapy związane z obliczeniami zysków ciepła, przykład doboru odpowiedniej konfiguracji centrali wentylacyjnej (realizującej proces uzdatniania powietrza dla danego przykładu obliczeniowego) wraz z przedstawieniem etapów uzdatniania powietrza na wykresie „h-x”. W oparciu o wykres Moliera autor przedstawi obliczenia wydajności poszczególnych...

TESTO Nowość: testo 480 - profesjonalista w przepływie powietrza

Nowość: testo 480 - profesjonalista w przepływie powietrza Nowość: testo 480 - profesjonalista w przepływie powietrza

Najnowocześniejsza technologia pomiarowa oznacza szybkie i łatwe dokonywanie profesjonalnych pomiarów. Firma Testo konsekwentnie spełnia wymagania użytkowników, wprowadzając do oferty nowy miernik testo...

Najnowocześniejsza technologia pomiarowa oznacza szybkie i łatwe dokonywanie profesjonalnych pomiarów. Firma Testo konsekwentnie spełnia wymagania użytkowników, wprowadzając do oferty nowy miernik testo 480, zaprojektowany w sposób pozwalający klientom na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy, a jednocześnie gwarantujący im maksymalną niezawodność i elastyczność pomiaru.

Redakcja RI Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej Co warto wiedzieć o wentylacji higrosterowanej

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej...

Technologia higrosterowania bazuje na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako kryterium dostosowania ilości powietrza wentylacyjnego do potrzeb użytkowników. Tym sposobem systemy wentylacji higrosterowanej pracują tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Maciej Danielak SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia...

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne jest coraz ważniejszym aspektem doboru urządzeń.

mgr inż. Katarzyna Rybka Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach Wentylacja na żądanie sterowana stężeniem CO2 w pomieszczeniach

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach...

Nowoczesne systemy regulacji strumienia powietrza umożliwiają oszczędność energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu użytkownikom. Wykorzystanie do sterowania wentylacją czujników zamontowanych w pomieszczeniach sprawia, że instalacja pracuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni Wentylacja pomieszczeń centralnej sprężarkowni i centralnej próżni

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza....

Pomieszczenia, w których montowane są sprężarki wchodzące w skład instalacji sprężonego powietrza i agregaty pomp próżniowych, wymagają odpowiedniej wentylacji i chłodzenia, a także czystości powietrza. Ma to istotny wpływ na eksploatację tych urządzeń – nieprawidłowa wentylacja grozi bowiem ich przegrzewaniem się i awarią.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, dr inż. Agata Siwińska Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację Nowa charakterystyka energetyczna – przewodnik po normach | cz. 1. Straty ciepła przez przenikanie i wentylację

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

W artykule poruszono problem zakresu stosowalności norm do obliczeń związanych z bilansowaniem energetycznym budynku na potrzeby sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej według nowej metodyki.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania Izolatki na oddziałach dziecięcych – wymagania

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

W artykule przedstawiono i omówiono wymagania stawiane izolatkom, dotyczące m.in. wentylacji oraz wyposażenia.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła Obliczenia energetyczne gruntowych rurowych wymienników ciepła

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia...

Autorki w oparciu o przywołaną w literaturze normę techniczną dotycząca metody obliczania strat energii w budynkach spowodowanych wentylacją i infiltracją powietrza dokonały obliczeń energetycznych strumienia ciepła przepływającego z gruntu do powietrza przez gruntowe wymienniki ciepła. Tę metodę można także stosować przy obliczeniach dla central wentylacyjnych.

Redakcja RI Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny? Jaki marketing dla budowlanki jest najbardziej opłacalny?

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

Małe firmy poszukują i skutecznie odnajdują klientów w Internecie. Przedstawiamy historie tych, które zarobiły na pozycjonowaniu strony internetowej w Google.

dr inż. Michał Szymański, dr inż. Łukasz Amanowicz, dr inż. Katarzyna Ratajczak, dr inż. Radosław Górzeński Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna Instalacje HVAC laboratoriów chemicznych – wyposażenie techniczne. Wentylacja technologiczna

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją...

W poprzednim artykule ("Rynek Instalacyjny" nr 11/2015) omówiono elementy technicznego wyposażenia pomieszczeń laboratoriów chemicznych z punktu widzenia wentylacji ogólnej i jej współpracy z wentylacją technologiczną. Poniżej przedstawione zostały elementy związane z wentylacją technologiczną, takie jak digestoria, filtry/skrubery, ssawki, okapy oraz szafy wentylowane.

Uniwersal, mgr inż. Krzysztof Nowak Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150 Szukanie maksymalnej efektywności wywietrzników grawitacyjnych Zefir-150

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub...

Wymagania stawiane przez współczesny świat techniki nie pozwalają spocząć na laurach. Również ambitny projektant urządzeń wentylacyjnych ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które wdrożone w nowy wyrób lub już istniejący ale będący na etapie modyfikowania , pozwoli postawić go na wyższym poziomie jakości i zwiększy efektywność jego działania.

dr inż. Magorzata Basińska, dr Michał Michałkiewicz Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka Zanieczyszczenia powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe...

Zagadnienia w artykule dotyczą takich spraw jak: charakterystyka powietrza (jego jakość, udział składników gazowych, określenie zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych), zanieczyszczenia pyłowe i mikrobiologiczne oraz ich wpływ na zdrowie człowieka, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka, a także tzw. syndromy chorego budynku (SBS) w budynkach mieszkalnych, biurowych, czy szkolnych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.