RynekInstalacyjny.pl

Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić?

Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić? Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić?

Jak działają odnawialne żródła ciepła

Jak działają odnawialne żródła ciepła Jak działają odnawialne żródła ciepła

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Próby ciśnieniowe sieci hydrantowych w świetle krajowych i zagranicznych przepisów

The hydrant networks pressure tests according to local and international regulations

Próby ciśnieniowe sieci hydrantowychFot. arch. redakcji

Próby ciśnieniowe sieci hydrantowych
Fot. arch. redakcji

Celem hydraulicznej próby ciśnieniowej jest sprawdzenie szczelności i jakości wykonania sieci hydrantowej. Poszczególne metody testowe wymagają montażu różnego osprzętu, określają różne ciśnienia próbne oraz czasy trwania i przebiegi prób ciśnieniowych. Zróżnicowanie występuje zarówno w liczbie wymaganych obliczeń, jak i uwzględnianych cech oraz zakresu kompetencji i decyzyjności projektanta. Pomimo różnic w procedurach każda z metod dopuszcza określony poziom nieszczelności. W celu porównania warunków i przebiegu oraz kryteriów zestawiono wielkości charakterystyczne dla opisywanych metod badawczych oraz obliczenia dla hipotetycznej sieci hydrantowej.

Zobacz także

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB...

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB Lowara postawiono na spełnienie tych oczekiwań dzięki połączeniu rozwiązań zapewniających dobre parametry hydrauliczne i efektywność energetyczną.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu...

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu sprawia, że stabilna praca instalacji zapewniona jest bez udziału użytkownika.

Sieć hydrantowa jest siecią wodociągową przeciwpożarową z hydrantami zewnętrznymi i stanowi ważny element ochrony ludzi i obiektów.

Zgodnie z [1, 3] każda sieć hydrantowa, jako sieć ciśnieniowa, przed rozpoczęciem eksploatacji poddawana jest hydraulicznej próbie ciśnieniowej. Jej celem jest sprawdzenie szczelności sieci i poprawności jej wykonania.

Przebieg próby ciśnieniowej i ocena jej wyniku podlega określonym regulacjom prawnym. W wypadku sieci hydrantowych w Polsce spotyka się stosowanie różnych przepisów i wytycznych, krajowych i zagranicznych.

Sieci hydrantowe zazwyczaj wykonywane są jako sieci obwodowe o zamkniętym pierścieniu. Wydajność i ciśnienie wymagane do prawidłowej pracy sieci hydrantowej jest znaczenie wyższe niż dla wodociągu. Z tego względu sieci hydrantowe z reguły wyposażane są w zbiorniki wody pożarowej oraz zestawy pomp pożarowych gwarantujących odpowiednie ciśnienie i wydajność (rys. 1).

Schemat sieci hydrantowej

Rys. 1. Ideowy schemat sieci hydrantowej;
rys. arch. autora

Zapewnienie niezawodności sieci hydrantowych wymaga uniezależnienia pracy pomp pożarowych od zasilania z sieci elektroenergetycznej – stosuje się agregaty prądotwórcze lub pompy z napędem spalinowym. Do bieżącego utrzymywania ciśnienia w sieci hydrantowej nie angażuje się dużych pomp pożarowych, ale wykorzystuje pompy ciśnieniowe typu jockey (podtrzymujące ciśnienie).

Próby ciśnieniowe według różnych przepisów

Przebieg prób ciśnieniowych i ocena ich wyniku podlega określonym regulacjom prawnym i wytycznym. Podczas wykonywania prób ciśnieniowych realizowanych w Polsce sieci hydrantowych stosuje się zamiennie krajowe i zagraniczne wytyczne. Wynika to z wymagań i doświadczeń inwestora, wymagań ubezpieczyciela obiektu, wymagań inżynierskich itd. Najczęściej wykorzystuje się przepisy i wytyczne przeprowadzania hydraulicznej próby szczelności sieci hydrantowych zawarte w normach PN-B-10725 [1] i PN-EN 805 [3] oraz w przepisach NFPA [4, 5] i FM Global [6].

Norma PN-B-10725

Pomimo że krajowa norma PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania [1] nie jest już obowiązująca (norma wycofana), to w dalszym ciągu przedsiębiorstwa wodociągowe powołują się na nią w wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci [2]. Według tej normy próbę ciśnieniową sieci hydrantowych przeprowadza się najpierw odcinkami, a po pozytywnym wyniku prób odcinkowych – dla całej sieci.

Wyposażenie rurociągu

Rys. 2. Wyposażenie rurociągu przy odcinkowej próbie ciśnieniowej wg PN-B-10725;
rys. arch. autora

Przygotowanie odcinka sieci hydrantowej do odcinkowej próby ciśnieniowej obejmuje zamknięcie końcówek odcinka, przykrycie rurociągu w wykopie ziemią z zachowaniem odsłoniętych złączy rur, ukończenie punktów stałych i bloków oporowych (stałych i tymczasowych na czas próby), pełne otwarcie zasuw na rurociągu oraz montaż rurek odpowietrzających z zaworami odcinającymi w miejscach gwarantujących odpowietrzenie podczas napełniania rurociągu wodą. Na najwyżej położonej rurce odpowietrzającej norma wymaga umieszczenia trójnika z manometrem do pomiaru ciśnienia, z manometrem kontrolnym oraz z zaworem ze spustem przed manometrami (rys. 2). Przed próbą ciśnieniową na badanym odcinku nie powinny być instalowane hydranty, zawory odpowietrzające itd.

Dobór ciśnienia próbnego

Rys. 3. Dobór ciśnienia próbnego sieci hydrantowej wg PN-B-10725;
rys. arch. autora

Próba odcinkowa sieci hydrantowej rozpoczyna się powolnym wypełnianiem badanego odcinka wodą od strony końca niżej położonego, aż do wypływu wody ze wszystkich rurek odpowietrzających. Po zamknięciu zaworów odpowietrzających podłączana jest pompa hydrauliczna, której zadaniem jest podtrzymywanie stałego ciśnienia w rurociągu przez następne 12 godzin (poprzez uzupełnianie wody). W tym czasie rurociąg ma się ustabilizować pod ciśnieniem wody i nasycić nią w razie zastosowania materiałów chłonących wodę. Po upływie 12 godzin norma nakazuje zwiększenie ciśnienia w badanym odcinku rurociągu do wysokości ciśnienia roboczego według projektu sieci hydrantowej. Po ponownym całkowitym odpowietrzeniu odcinka ciśnienie w rurociągu podnoszone jest do wysokości ciśnienia próbnego. Ciśnienie próbne dla badanych odcinków sieci należy przyjmować stosownie do rodzaju i położenia przewodów oraz ciśnienia roboczego według rys. 3. Próba odcinkowa kończy się wynikiem pozytywnym, gdy przez 30 minut nie odnotowano spadku ciśnienia próbnego w rurociągu.

Dopiero po zakończeniu wszystkich prób odcinkowych z wynikiem pozytywnym norma pozwala na przystąpienie do końcowej próby hydraulicznej – próby całościowej jednocześnie dla całej sieci hydrantowej. Jedynie w uzasadnionych technicznie przypadkach PN-B-10725 zezwala na końcową próbę hydrauliczną rurociągu podzielonego na części. W takim wypadku dopuszczalne długości odcinków testowych wynoszą co najmniej 300 m dla przewodów w wykopach o ścianach umocnionych lub nad terenem na podporach oraz co najmniej 1000 m dla przewodów w wykopach nieumocnionych.

Czytaj też: Przeciwpożarowe instalacje wodociągowe – stan prawny >>>

Przed przystąpieniem do końcowej próby hydraulicznej rurociąg powinien być całkowicie ukończony i zasypany. Ponownie wszystkie zasuwy powinny być otwarte. Według normy przygotowania do próby obejmują napełnienie i odpowietrzenie rurociągu oraz wytworzenie w nim ciśnienia próbnego równego maksymalnemu ciśnieniu roboczemu sieci, niezależnie od średnicy i materiału przewodu oraz zastosowanych złączy. Po ustabilizowaniu ciśnienia norma wymaga oględzin wszystkich elementów sieci, na których może dojść do ewentualnych nieszczelności. Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym uznawane jest za początek końcowej próby szczelności.

Próba końcowa trwa 30 minut, w trakcie których co 5 minut rejestrowane są wartość i dokładny czas odczytu wskazań manometru. W razie spadku ciśnienia w czasie próby należy je podnieść do wysokości ciśnienia próbnego, aż do jego ustabilizowania. Następnie norma wymaga wykonania kolejno następujących czynności i obliczeń:

 1. obniżyć ciśnienie w przewodzie do 0,2 MPa,

 2. poprzez upust wody do wycechowanego naczynia obniżyć ciśnienie w przewodzie do 0,1 MPa,

 3. zmierzyć z dokładnością do 0,1 dm3 ilość wody q, która wypłynęła z rurociągu przy spadku ciśnienia z 0,2 do 0,1 MPa,

 4. zmierzyć wysokość zainstalowanego manometru nad osią badanego przewodu z dokładnością do 0,1 m,

 5. określić długość badanego przewodu L, w kilometrach, z dokładnością do 100 m,

 6. obliczyć średnicę obliczeniową przewodu d0 wg poniższego wzoru:

, m

gdzie:
z – numeracja odcinków badanego przewodu od 1 do n;
lz – długość odcinka przewodu o jednakowej średnicy di, km;
di – średnica wewnętrzna rury, m;
L – długość całkowita badanego przewodu lub sieci hydrantowej, km;

g. obliczyć wypływ wody Vw w decymetrach sześciennych na dobę na 1 m średnicy obliczeniowej d0 i jeden kilometr długości przewodu:

, dm3/dobę,

w którym:

gdzie:
pp – ciśnienie próbne, MPa;
p10 – ciśnienie zmierzone w 10 minucie trwania próby szczelności, MPa;
d0 – średnica obliczeniowa przewodu, m;
t10 – czas = 10 minut;
q – wypływ wody przy obniżeniu ciśnienia w przewodzie z 0,2 MPa do 0,1 MPa, dm3;
V0 – ilość powietrza w przewodzie, dm3;
w – wysokość manometru nad osią przewodu, m;
L – długość przewodu, km;

h. obliczony wypływ Vw wody nie może przekroczyć 1000 dm3 na 1 km długości, 1 m średnicy obliczeniowej i dobę:

VW ≤ 1000, dm3/m · km · doba

Spełnienie powyższej nierówności oznacza pozytywny wynik końcowej próby szczelności sieci hydrantowej wykonanej według PN-B-10725. Rurociąg sieci hydrantowej uznawany jest za szczelny i może być oddany do eksploatacji.

Czytaj też: Hydranty wewnętrzne − wymagane ciśnienie wody w zaworze odcinającym >>>

Norma PN-EN 805

Obowiązująca norma PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych [3] dotyczy kwestii związanych z zaopatrzeniem w wodę, a w szczególności przedstawia wymagania wobec systemów zewnętrznych i ich części składowych. Wśród nich znajdują się wymagania dotyczące hydraulicznej próby szczelności sieci hydrantowych.

Norma zaleca, żeby próbie szczelności poddawać całą sieć hydrantową, a jedynie w sytuacji gdy jest to niemożliwe, dopuszcza badania odcinkowe. Przygotowania do próby szczelności obejmują montaż układu pomiaru ciśnienia w najniższym punkcie rurociągu (w przypadku montażu na innej wysokości wartość ciśnienia próbnego pomniejsza się o różnicę wysokości), napełnienie wodą i odpowietrzenie zasypanej sieci z ukończonymi podporami, punktami stałymi i blokami oporowymi (stałymi i tymczasowymi na czas próby). (rys. 4)

Odcinkowa próba ciśnieniowa

Rys. 4. Wyposażenie rurociągu przy odcinkowej próbie ciśnieniowej wg PN-EN 805;
rys. arch. autora

Według PN-EN 805 próba szczelności składa się kolejno z trzech etapów: próba wstępna, próba spadku ciśnienia oraz główna próba ciśnieniowa. Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu jest poprawny wynik poprzedniego etapu próby. W normie odnośnie do hydraulicznych prób szczelności określa się ciśnienie próbne (STP) i maksymalne ciśnienie projektowe (MDP). Ciśnienie próbne STP określane jest na podstawie maksymalnego ciśnienia projektowego rurociągu MDP (maksymalnego ciśnienia roboczego w systemie) zależenie od uwzględnienia lub nie możliwości wystąpienia uderzenia hydraulicznego w czasie eksploatacji sieci hydrantowej:

 • bez uderzenia hydraulicznego:

STP = MDP + 100 kPa

 • z uderzeniem hydraulicznym wartość mniejszą z:

STP = MDP · 1,5

oraz   STP = MDP + 500 kPa.

Etap 1. Próba wstępna obejmuje poddanie rurociągu działaniu ciśnienia nie niższego od ciśnienia roboczego i nie wyższego od ciśnienia próbnego STP przez czas ustalony przez projektanta.Celem jest ustabilizowanie rurociągu, osiągnięcie odpowiedniego nasycenia wodą, jeśli zastosowano materiały chłonące wodę, oraz umożliwienie wzrostu objętości rur elastycznych przed próbą główną.Jeśli w wyniku próby wstępnej nie stwierdza się niepożądanych zachowań rurociągu oraz wycieków, norma zezwala na przejście do próby spadku ciśnienia.

Etap 2. Próba spadku ciśnienia umożliwia oszacowanie pozostałej w przewodzie objętości powietrza, którego obecność powoduje błędy pomiaru spadku ciśnienia, wskazuje pozorne wycieki, maskuje niewielkie wycieki itd. Konieczność wykonania próby spadku ciśnienia określa projektant i może z niej zrezygnować. Próbę spadku ciśnienia przeprowadza się, zwiększając ciśnienie w całkowicie odpowietrzonym rurociągu do wartości ciśnienia próbnego STP.
Po ustabilizowaniu ciśnienia usuwa się z rurociągu możliwą do zmierzenia objętość wody ΔV i mierzy powstały spadek ciśnienia Dp.
Usuniętą objętość wody przy zmierzonym spadku ciśnienia porównuje się z normową wartością ΔVmax:

, dm3

gdzie:
ΔVmax – dopuszczalny ubytek wody, dm3;
V – objętość badanego rurociągu, dm3;Δp – zmierzony spadek ciśnienia, kPa;
Ew – współczynnik sprężystości objętościowej wody, 2,2·106 kPa;
D – wewnętrzna średnica przewodu, m;
e – grubość ścianki przewodu, m;
ER – moduł sprężystości ścianki przewodu w kierunku obwodowym, kPa.

Według normy spełnienie powyższej nierówności oznacza pozytywny wynik próby spadku ciśnienia, co umożliwia przejście do następnego etapu próby.

Etap 3. Według zapisów normy główna próba ciśnieniowa może być przeprowadzona metodą ubytku wody lub straty ciśnienia.

W metodzie ubytku wody dopuszcza się dwa równoważne sposoby pomiaru tego ubytku:- pomiar ilości wody niezbędnej do uzyskania ciśnienia początkowego próby lub- pomiar ilości wody wtłaczanej w celu ciągłego utrzymywania ciśnienia w czasie trwania próby.

Przy wykorzystaniu obu metod mierzony ubytek wody pod koniec pierwszej godziny trwania próby nie powinien być większy niż:

, dm3

gdzie:

ΔVmax – dopuszczalny ubytek wody, dm3;
V – objętość badanego rurociągu, dm3;
Δp – zmierzony spadek ciśnienia, kPa;
Ew –  współczynnik sprężystości objętościowej wody, 2,2 · 106 kPa;
D –  wewnętrzna średnica przewodu, m;
e –  grubość ścianki przewodu, m;
ER – moduł sprężystości ścianki przewodu w kierunku obwodowym, kPa.

Próba metodą straty ciśnienia polega na wytworzeniu w rurociągu ciśnienia próbnego STP i monitorowaniu jego wartości przez co najmniej 1 godzinę (chyba że projektant ustali inaczej). Monitorowany spadek ciśnienia powinien wskazywać tendencję malejącą i pod koniec pierwszej godziny nie powinien przekroczyć normowej wartości:

 • 20 kPa w przewodach żeliwnych z wykładzinami lub bez wykładzin z zaprawy cementowej, przewodach stalowych z wykładzinami lub bez wykładzin z zaprawy cementowej, zbrojonych cylindrycznie przewodach betonowych, przewodach z tworzyw sztucznych,

 • 40 kPa w przewodach włóknocementowych i niecylindrycznych przewodach betonowych,

 • 60 kPa w przewodach włóknocementowych, jeśli projektant ustali, że powstają warunki nadmiernego wchłaniania wody.

Na podstawie pozytywnego wyniku głównej próby ciśnieniowej przeprowadzonej jedną z metod uznaje się, że badany rurociąg został wykonany prawidłowo i może zostać oddany do eksploatacji.

Czytaj też: Hydranty wewnętrzne – węże pożarnicze >>>

Przepisy NFPA

Przepisy i wytyczne ochrony przeciwpożarowej północnoamerykańskiej organizacji National Fire Protection Association (NFPA – Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej) są szeroko stosowane na świecie i uznawane za wykładnię przy projektowaniu i wykonawstwie sieci oraz wyposażenia przeciwpożarowego również w Polsce.

Wytyczne NFPA dotyczące prób sieci przeciwpożarowych zawarte są w [4, 5]. Podają one, że wszystkie rurociągi oraz armatura wpięte do sieci przeciwpożarowej powinny zostać poddane próbie hydrostatycznej pod ciśnieniem 13,8 bar (200 psi), a czas próby powinien wynosić 2 godziny.

Przygotowania do próby obejmują montaż układu pomiarowego ciśnienia na jednym z hydrantów zewnętrznych lub w najniższym punkcie odcinka rurociągu bez hydrantów. Rurociąg powinien być ukończony, a wykop pomiędzy złączami zasypany, aby uniemożliwić ruchy rurociągu.

NFPA wymaga wytworzenia w napełnionym wodą i odpowietrzonym rurociągu ciśnienia 13,8 bar. W przypadku wystąpienia spadku ciśnienia w ciągu dwugodzinnej próby należy uzupełnić wodę w celu ponownego uzyskania ciśnienia próbnego. Strumień wody uzupełniającej jest mierzony i nie może przekroczyć:

, dm3/h

gdzie:
S – długość testowanego rurociągu, m;
D – średnica nominalna rurociągu, mm;
P – średnie ciśnienie w czasie próby szczelności, kPa.

Według wytycznych NFPA brak widocznych wycieków podczas próby oraz strumień wody uzupełniającej nie większy niż dopuszczalny interpretowane są jako pozytywny wynik próby ciśnieniowej. Rurociąg może być oddany do eksploatacji.

Przepisy NFPA w razie niemożności przeprowadzenia próby ciśnieniowej z użyciem wody (np. ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne) dopuszczają wykonanie próby ciśnieniowej rurociągu za pomocą powietrza.

Rurociąg musi być przygotowany do próby analogicznie do testu wodą.

Ciśnienie próby wynosi 2,8 bar, a czas trwania 24 godziny.

Spadek ciśnienia poniżej 0,1 bar w ciągu 24 godzin uważany jest za pozytywny wynik próby. Rurociąg może być przekazany do eksploatacji.

Przepisy FM Global

FM Global jest amerykańskim towarzystwem ubezpieczeniowym, które specjalizuje się w usługach związanych z przeciwdziałaniem stratom materialnym świadczonych największym przedsiębiorstwom na świecie. Pracownicy firmy regularnie nadzorują inwestycje budowlane i odwiedzają ubezpieczone obiekty w celu wykluczenia potencjalnych zagrożeń i zalecają niezbędne usprawnienia. FM Global szczegółowo podchodzi do tematu zabezpieczenia przeciwpożarowego, uwzględniając w swoich wytycznych również próby szczelności sieci hydrantowych [6].

Według wytycznych FM Global próbę szczelności można przeprowadzić na ukończonej sieci hydrantowej, zasypanej częściowo z zachowaniem odkrytych złączy.

Duże systemy mogą być testowane jako całość bądź podzielone na sekcje.

Przed rozpoczęciem próby rurociąg musi być wypełniony wodą i odpowietrzony przez otwarcie hydrantów w najwyższych punktach sieci oraz zaworów na jej końcach.

Podczas próby ciśnienie w rurociągu zwiększane jest za pomocą pompy hydraulicznej skokowo co 3,5 bar, aż do ciśnienia próbnego 13,8 bar (200 psi).

Po każdym zwiększeniu ciśnienia przepisy FM Global wymagają obserwacji stabilności wszystkich złączy w rurociągu. Dalsze zwiększenie ciśnienia może następować tylko wtedy, gdy wszystkie złącza są stabilne i szczelne. Po osiągnięciu ciśnienia docelowego (13,8 bar) należy je utrzymywać przez 1 godzinę, a następnie zmniejszać stopniowo do 0 bar, obserwując ewentualne wycieki. Jeśli nie zaobserwowano żadnych wycieków, należy ponownie zwiększyć ciśnienie do wartości 13,8 bar i utrzymać je przez kolejną godzinę.

Kryterium poprawności wyniku próby jest wielkość wycieku wody z rurociągu przy ciśnieniu próbnym rozumiana jako zmierzona ilość wody wpompowana do rurociągu z wyskalowanego naczynia w celu utrzymania ciśnienia próbnego podczas godziny trwania próby. Zmierzona wielkość wycieku wyrażona w litrach na godzinę nie może być wyższa niż:

Lmax ≤ 1,9·0,01·n, dm3/h

gdzie:
n – liczba złączy w rurociągu.

Według wytycznych FM Global wielkość dozwolonego wycieku może być powiększona o 12 mililitrów na godzinę na każdy centymetr średnicy każdego zaworu odcinającego testowany odcinek sieci, a dla sieci z odwadnianymi hydrantami na każdy hydrant o 150 ml/min.

Wynik próby FM Global uznaje za pozytywny, gdy zmierzony wyciek jest nie większy niż obliczony wyciek dopuszczalny. Rurociąg może być oddany do eksploatacji.

Czytaj też: Wdrażanie innowacyjnych systemów kanalizacyjnych w Polsce >>>

Porównanie

Mimo że badanie przewodów sieci hydrantowej nazywa się próbą szczelności, w próbie tej zwykle bada się ubytek wody w sieci, czyli z góry przyjmuje, że ciśnienie w trakcie trwania próby nie jest stałe i może spadać.

W praktyce wystąpienie spadku ciśnienia niejednokrotnie interpretowane jest jako negatywny wynik próby, a przecież w świetle przedstawionych wytycznych dopuszczalne się ubytki (pod ciśnieniem próbnym). Istotne są wielkości tych ubytków, które oczywiście nie mogą przekraczać maksymalnego dozwolonego ubytku wody z sieci hydrantowej.

Celem hydraulicznej próby ciśnieniowej według każdej z prezentowanych metod jest sprawdzenie szczelności i jakości wykonania sieci hydrantowej. Pomimo różnic w procedurach badawczych każda z metod dopuszcza określony poziom nieszczelności, co może dziwić na pierwszy rzut oka. Należy jednak zwrócić uwagę, że próby szczelności wykonywane są pod ciśnieniem wyższym niż ciśnienie robocze przewidziane dla danej sieci hydrantowej.

Poszczególne metody testowe wymagają montażu różnego osprzętu, określają różne ciśnienia próbne oraz czasy trwania i przebiegi prób ciśnieniowych.

W celu porównania warunków i przebiegu oraz kryteriów pozytywnego wyniku próby szczelności w tabeli 1 zestawiono wielkości charakterystyczne dla opisywanych metod badawczych. Podano wymagane normami i przepisami metody badawcze (odcinkowa, całościowa), określone lub obliczone ciśnienia próbne oraz czasy trwania prób.

W kolejnych wierszach podano obliczone według poszczególnych norm i wytycznych dopuszczalne ubytki wody podczas trwania próby.

Obliczeń dokonano dla hipotetycznej sieci hydrantowej o ciśnieniu roboczym 10 barów, łącznej długości 700 m, wykonanej z przewodów z żeliwa sferoidalnego o średnicy nominalnej 200 mm (moduł sprężystości ścianki przewodu w kierunku obwodowym 1,7 · 108 kPa dla grubości ścianki rury 10 mm), w obrębie której znajduje się 200 złączy i 4 hydranty zewnętrzne bez odwodnienia.

Obliczeniowa pojemność wodna testowanej sieci wynosi 21 991 dm3.

próba szczelności sieci hydrantowej

Tabela 1. Warunki i kryteria pozytywnego wyniku prób szczelności sieci hydrantowej

Każda z metod wymaga przed rozpoczęciem próby ukończenia rurociągu i jego unieruchomienia w celu zabezpieczenia przed ruchami i odkształceniami w trakcie próby.

Wyraźne różnice widoczne są w wymaganym osprzęcie pomiarowym na rurociągu i miejscu jego montażu oraz w podejściu do uzbrojenia i armatury na rurociągu podczas próby.

Wyraźnie widoczne są różnice w szczegółowości opisu i złożoności przebiegu próby szczelności.

Podobne zróżnicowanie występuje również w liczbie obliczeń wymaganych do określenia wyniku próby oraz uwzględnianych cech (np. materiał rurociągu, średnica, rodzaj hydrantów itd.).

Różny jest również zakres kompetencji i wpływy decyzyjności projektanta na przebieg próby ciśnieniowej, co w wypadku świadomego inżyniera jest zaletą, a przy braku doświadczenia projektanta może prowadzić do błędnych wyników próby.

Metody badawcze różnie podchodzą również do odcinkowości wykonywania próby ciśnieniowej.

Wydaje się, że wykonywanie od razu próby całościowej jest wygodniejsze i szybsze, jednak utrudnia i wydłuża sam przebieg próby oraz rozszerza miejsce występowania wycieku lub wycieków na cały rurociąg.

Badania odcinkowe pozwalają kontrolować krótsze, a tym samym z mniejszą liczbą miejsc potencjalnych wycieków, odcinki i pozwalają na badanie sieci z ukończonymi już odcinkami jeszcze przed wykonaniem całej sieci (np. w zależności od harmonogramu budowy, zgodnie z dostępnością placu budowy itd.).

We wszystkich opisanych metodach hydraulicznych prób ciśnieniowych wykonywanych za pomocą wody ciśnienia próbne są do siebie zbliżone.

Różne jest za to podejście do montażu uzbrojenia i armatury rurociągu podczas próby szczelności. Dopuszczalne ubytki wody podczas próby, poza PN-EN 805, oscylują również w zbliżonych granicach 4–6 dm3, co przy objętości wodnej rurociągu 21 991 dm3 wynosi 0,013–0,027% zładu.

Wartą podkreślenia ciekawostką jest dopuszczanie przez NFPA wykonywania próby szczelności za pomocą powietrza. Pozwala to wykonywać próby np. w mroźne dni, bez dostępu wody i w innych szczególnych przypadkach. Zwraca jednak uwagę bardzo długi czas trwania takiej próby.

Wszystkie prezentowane metody prowadzą do tego samego wyniku – stwierdzenia poprawności wykonania i wymaganej szczelności sieci hydrantowej.

Wybór metody testowej podyktowany jest najczęściej warunkami inwestycji, wytycznymi inwestora czy wymaganiami ubezpieczyciela. Możliwe jest wykonanie próby szczelności jednej sieci kilkoma metodami w celu spełnienia wymagań poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego.

Nie można jednak, ze względu na różnice przebiegu próby, wymagania i przebieg obliczeń, przenosić wyniku jednej próby na wykonywaną według innych norm i wytycznych.

Polskie przepisy nie odnoszą się bezpośrednio do sieci hydrantowych, lecz dotyczą sieci wodociągowych.

W Polsce brakuje norm podających wymagania dotyczące specyficznych prób szczelności dla sieci hydrantowych. Zaskoczeniem dla polskiego projektanta i wykonawcy może być również autorstwo przepisów, np. FM Global jest towarzystwem ubezpieczeniowym, a nie organem państwowym. Jednak jego renoma oraz doświadczenie i referencje sprawiły, że wytyczne te są szeroko stosowane w dużych inwestycjach komercyjnych.

Oprócz spełnienia wymagań przebiegu próby i obliczenia wartości dopuszczalnych ogromne znaczenie ma interpretacja wyników uzyskiwanych na budowie i zmienności monitorowanych podczas próby parametrów. Doświadczony inżynier czy inspektor powinien się spodziewać ubytków wody lub spadków ciśnienia w czasie próby i wiedzieć, że wystąpienie ubytku wody pod ciśnieniem próbnym nie dyskwalifikuje badanej sieci.

Literatura

 1. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

 2. Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy, praca zbiorowa, Aquanet S.A., Poznań 2013.

 3. PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych.

 4. NFPA 14 Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems, NFPA An International Codes and Standards Organization, 2013.

 5. NFPA 24 Standard for the Installation of Private Fire Services Mains and Their Appurtenances, NFPA An International Codes and Standards Organization, 2013.

 6. Installation and Maintenance of Private Fire Service Mains and Their Appurtenances, FM Global Property Loss Prevention Data Sheets, Factory Mutual Insurance Company, 2000.

Czytaj też: Koncepcja ograniczania strat wody w sieciach wodociągowych >>> 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Jarosław Müller Praktyczne konsekwencje wymagań dyrektywy ErP w projektowaniu wentylacji

Praktyczne konsekwencje wymagań dyrektywy ErP w projektowaniu wentylacji Praktyczne konsekwencje wymagań dyrektywy ErP w projektowaniu wentylacji

Kolejne wprowadzane wymagania dyrektywy w sprawie ekoprojektu nie są z punktu widzenia projektanta skomplikowane, ale wymagają uwzględnienia zmieniających się gabarytów urządzeń oraz możliwości wycofania...

Kolejne wprowadzane wymagania dyrektywy w sprawie ekoprojektu nie są z punktu widzenia projektanta skomplikowane, ale wymagają uwzględnienia zmieniających się gabarytów urządzeń oraz możliwości wycofania z produkcji niektórych modeli. Współpraca projektanta z dostawcą pozwoli uniknąć doboru urządzeń wycofywanych z oferty czy problemu brakującego miejsca na montaż.

inż. Martyna Cieniawska, dr inż. Agnieszka Malesińska Hydranty – wymagania prawne i podstawowe parametry hydrauliczne

Hydranty – wymagania prawne i podstawowe parametry hydrauliczne Hydranty – wymagania prawne i podstawowe parametry hydrauliczne

W artykule podjęto próbę przybliżenia wymagań stawianych budynkom mieszkalnym pod kątem wyposażenia ich w zawory hydrantowe i hydranty oraz związanych z hydrantami zewnętrznymi. W obowiązujących przepisach...

W artykule podjęto próbę przybliżenia wymagań stawianych budynkom mieszkalnym pod kątem wyposażenia ich w zawory hydrantowe i hydranty oraz związanych z hydrantami zewnętrznymi. W obowiązujących przepisach znaleźć można wiele niejasności, które z punktu widzenia projektanta mogą być przyczyną błędów projektowych.

Redakcja RI Jak dobrać zestaw hydroforowy?

Jak dobrać zestaw hydroforowy? Jak dobrać zestaw hydroforowy?

Zestawy hydroforowe służą do podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach i sieciach. Zanim zdecydujemy się na wybór konkretnego urządzenia, warto rozważyć kilka czynników.

Zestawy hydroforowe służą do podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach i sieciach. Zanim zdecydujemy się na wybór konkretnego urządzenia, warto rozważyć kilka czynników.

dr inż. Agnieszka Ludwińska, dr inż. Joanna Paduchowska Wykorzystanie wody deszczowej w instalacjach sanitarnych budynków

Wykorzystanie wody deszczowej w instalacjach sanitarnych budynków Wykorzystanie wody deszczowej w instalacjach sanitarnych budynków

Analiza zużycia wody na cele bytowo-gospodarcze wykazuje, że wodą deszczową można zastąpić około połowę wody pitnej. Pozwala to znacząco ograniczyć zużycie wody pitnej, a jednocześnie zredukować ilość...

Analiza zużycia wody na cele bytowo-gospodarcze wykazuje, że wodą deszczową można zastąpić około połowę wody pitnej. Pozwala to znacząco ograniczyć zużycie wody pitnej, a jednocześnie zredukować ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

mgr inż. Kamil Świętochowski Korelacja szumu wycieku na przewodach wodociągowych żeliwnych i stalowych – przykłady

Korelacja szumu wycieku na przewodach wodociągowych żeliwnych i stalowych – przykłady Korelacja szumu wycieku na przewodach wodociągowych żeliwnych i stalowych – przykłady

Aktywna kontrola wycieków jest ważnym elementem procesu obniżania strat wody w sieci wodociągowej. Poszukiwanie i lokalizacja miejsca awarii na sieci powinny się rozpocząć jak najszybciej od momentu jej...

Aktywna kontrola wycieków jest ważnym elementem procesu obniżania strat wody w sieci wodociągowej. Poszukiwanie i lokalizacja miejsca awarii na sieci powinny się rozpocząć jak najszybciej od momentu jej powstania. Jedną z metod jest korelacja szumu wycieku.

mgr inż. Katarzyna Skrzypiec, mgr inż. Aleksandra Bejnarowicz, dr hab. inż. Magdalena Gajewska Rozwiązania gospodarki ściekowej na obszarach niezurbanizowanych. Małe oczyszczalnie ścieków zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Rozwiązania gospodarki ściekowej na obszarach niezurbanizowanych. Małe oczyszczalnie ścieków zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju Rozwiązania gospodarki ściekowej na obszarach niezurbanizowanych. Małe oczyszczalnie ścieków zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Tematem artykułu jest oczyszczanie ścieków bytowych na terenach o rozproszonej zabudowie. Omówiono dostępne technologie oczyszczania stosowane dla małych jednostek osadniczych. Scharakteryzowano i porównano...

Tematem artykułu jest oczyszczanie ścieków bytowych na terenach o rozproszonej zabudowie. Omówiono dostępne technologie oczyszczania stosowane dla małych jednostek osadniczych. Scharakteryzowano i porównano pod względem ekonomicznym możliwe do zastosowania na takich obszarach rozwiązania gospodarki ściekowej, w tym małe, lokalne oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii złóż hydrofitowych.

Damian Żabicki Pompy i przepompownie do ścieków

Pompy i przepompownie do ścieków Pompy i przepompownie do ścieków

O zastosowaniu konkretnej pompy do ścieków decyduje przede wszystkim jej konstrukcja. Z kolei przepompownie ścieków znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie wykonanie kanalizacji grawitacyjnej jest trudne,...

O zastosowaniu konkretnej pompy do ścieków decyduje przede wszystkim jej konstrukcja. Z kolei przepompownie ścieków znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie wykonanie kanalizacji grawitacyjnej jest trudne, a czasami nawet niemożliwe.

dr inż. Agnieszka Ludwińska, dr inż. Joanna Paduchowska Analiza opłacalności wykorzystania systemu odzysku ścieków szarych w budynku mieszkalnym

Analiza opłacalności wykorzystania systemu odzysku ścieków szarych w budynku mieszkalnym Analiza opłacalności wykorzystania systemu odzysku ścieków szarych w budynku mieszkalnym

Zagospodarowanie wód szarych może być nie tylko inicjatywą proekologiczną, ale również inwestycją służącą obniżeniu kosztów eksploatacyjnych. Nie ma w Polsce wymagań prawnych i systemu zachęt do budowy...

Zagospodarowanie wód szarych może być nie tylko inicjatywą proekologiczną, ale również inwestycją służącą obniżeniu kosztów eksploatacyjnych. Nie ma w Polsce wymagań prawnych i systemu zachęt do budowy takich układów oraz wytycznych do ich projektowania, można jednak w tym celu wykorzystać normy i przepisy innych krajów UE.

dr inż. Marek Kalenik, dr inż. Piotr Wichowski, mgr inż. Dariusz Morawski Skuteczność napowietrzania wody w aeratorze rurowym wypełnionym pierścieniami Białeckiego

Skuteczność napowietrzania wody w aeratorze rurowym wypełnionym pierścieniami Białeckiego Skuteczność napowietrzania wody w aeratorze rurowym wypełnionym pierścieniami Białeckiego

Ze względu na występujący na niektórych obszarach deficyt wody oraz oddziaływanie antropogeniczne coraz częściej sięga się po wodę trudną do uzdatnienia. W tym celu niezbędne jest udoskonalenie urządzeń...

Ze względu na występujący na niektórych obszarach deficyt wody oraz oddziaływanie antropogeniczne coraz częściej sięga się po wodę trudną do uzdatnienia. W tym celu niezbędne jest udoskonalenie urządzeń i metod uzdatniania wody do różnych celów gospodarczych [12] oraz projektowanie stacji uzdatniania o jak najmniejszej energochłonności przy największej wydajności.

dr inż. Zbigniew Mucha, mgr inż. Marzena Mucha Zastosowanie reaktorów z osadem czynnym o działaniu cyklicznym w gminnych oczyszczalniach ścieków

Zastosowanie reaktorów z osadem czynnym o działaniu cyklicznym w gminnych oczyszczalniach ścieków Zastosowanie reaktorów z osadem czynnym o działaniu cyklicznym w gminnych oczyszczalniach ścieków

W artykule przedstawiono rozwiązania technologiczne i przeprowadzono analizę pracy czterech oczyszczalni z biologicznymi reaktorami o działaniu cyklicznym typu SBR, wybudowanych lub zmodernizowanych w...

W artykule przedstawiono rozwiązania technologiczne i przeprowadzono analizę pracy czterech oczyszczalni z biologicznymi reaktorami o działaniu cyklicznym typu SBR, wybudowanych lub zmodernizowanych w ostatnich latach.

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski Połączenia blokowane przewodów żeliwnych

Połączenia blokowane przewodów żeliwnych Połączenia blokowane przewodów żeliwnych

W artykule opisano postęp w produkcji przewodów żeliwnych, który miał miejsce w XX i XXI wieku. Zwrócono uwagę na różnice w metodach zewnętrznej ochrony przewodów żeliwnych przed korozją elektrochemiczną...

W artykule opisano postęp w produkcji przewodów żeliwnych, który miał miejsce w XX i XXI wieku. Zwrócono uwagę na różnice w metodach zewnętrznej ochrony przewodów żeliwnych przed korozją elektrochemiczną stosowanych w USA i Europie. Opisano różne konstrukcje połączeń blokowanych i je zilustrowano.

mgr inż. Agnieszka Chmielewska, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa, dr inż. Grzegorz Bartnicki, prof. nzw. dr hab. inż. Jan Danielewicz Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym

Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania c.w.u. w budynku mieszkalnym

Artykuł traktuje o parametrach do obliczania zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u.: jej zużycia, temperatury wody wodociągowej i sprawności systemu c.w.u. Wykazano w nim, że pomiędzy analizami...

Artykuł traktuje o parametrach do obliczania zapotrzebowania na energię do przygotowania c.w.u.: jej zużycia, temperatury wody wodociągowej i sprawności systemu c.w.u. Wykazano w nim, że pomiędzy analizami wykonanymi zgodnie z założeniami rozporządzenia oraz analizami opartymi na rzeczywistym zużyciu wody w budynku oraz zmiennej temperaturze wody wodociągowej występują rozbieżności zarówno roczne, jak i miesięczne.

mgr Małgorzata Jamsheer-Bratkowska, mgr Agnieszka Stankiewicz, lek. med. Dorota Maziarka, dr Maciej Szczotko Aktualne zasady oceny higienicznej wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Aktualne zasady oceny higienicznej wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi Aktualne zasady oceny higienicznej wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

W artykule omówiono podstawy prawne oraz aktualne zasady atestacji higienicznej tego typu materiałów i wyrobów, wykonywanej w Zakładzie Higieny Środowiska NIZP-PZH.

W artykule omówiono podstawy prawne oraz aktualne zasady atestacji higienicznej tego typu materiałów i wyrobów, wykonywanej w Zakładzie Higieny Środowiska NIZP-PZH.

mgr inż. Gabriela Hajduga Ocena niezawodności pompowni wodociągowej o zadanej strukturze technicznej

Ocena niezawodności pompowni wodociągowej o zadanej strukturze technicznej Ocena niezawodności pompowni wodociągowej o zadanej strukturze technicznej

W artykule dokonano oceny niezawodności pompowni w oparciu o znajomość jej struktury technicznej, przez którą rozumie się schemat połączeń głównych elementów ją budujących oraz struktury rezerwowania agregatów...

W artykule dokonano oceny niezawodności pompowni w oparciu o znajomość jej struktury technicznej, przez którą rozumie się schemat połączeń głównych elementów ją budujących oraz struktury rezerwowania agregatów pompowych. Analiza pozwoliła na: wyznaczenie newralgicznych elementów systemów obniżających niezawodność, określenie powstającego niedoboru wody w przypadku niesprawności systemu oraz zaproponowanie wariantu jego modernizacji i porównanie otrzymanych wartości.

dr inż. Marek Kalenik Badanie współczynników oporów miejscowych ζ w trójnikach żeliwnych i PVC

Badanie współczynników oporów miejscowych ζ w trójnikach żeliwnych i PVC Badanie współczynników oporów miejscowych ζ w trójnikach żeliwnych i PVC

Celem artykułu było przedstawienie analizy wyników badań współczynników oporów miejscowych obliczonych wg PN-76/M-34034 [13] i wyznaczonych z pomiarów wykonanych na stanowisku pomiarowym. Jego zakres obejmuje...

Celem artykułu było przedstawienie analizy wyników badań współczynników oporów miejscowych obliczonych wg PN-76/M-34034 [13] i wyznaczonych z pomiarów wykonanych na stanowisku pomiarowym. Jego zakres obejmuje badania współczynników oporów miejscowych w trójnikach żeliwnych i PVC, których średnica wynosiła 0,02 m.

dr inż. Piotr Wichowski, Przemysław Sawiak Badania rozbiorów wody w kontekście poprawności doboru wodomierza głównego na przykładzie wybranych budynków wielorodzinnych

Badania rozbiorów wody w kontekście poprawności doboru wodomierza głównego na przykładzie wybranych budynków wielorodzinnych Badania rozbiorów wody w kontekście poprawności doboru wodomierza głównego na przykładzie wybranych budynków wielorodzinnych

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów zużycia wody w wybranych budynkach wielolokalowych dwóch spółdzielni mieszkaniowych. Podniesiono problem rozbieżności obliczeniowych rozbiorów wody w stosunku do...

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów zużycia wody w wybranych budynkach wielolokalowych dwóch spółdzielni mieszkaniowych. Podniesiono problem rozbieżności obliczeniowych rozbiorów wody w stosunku do rozbiorów rzeczywistych. Przedstawiono również przykład wyjaśniający sposób interpretacji parametrów wodomierzy produkowanych według dotychczasowych przepisów w odniesieniu do MID.

dr inż. Florian Piechurski Ocena i analiza zużycia wody w różnych pływalniach krytych

Ocena i analiza zużycia wody w różnych pływalniach krytych Ocena i analiza zużycia wody w różnych pływalniach krytych

Przyjmowane na podstawie przepisów i norm zapotrzebowanie na wodę do celów higieniczno-sanitarnych w krytych obiektach basenowych nie uwzględnia nowych technologii oraz oszczędnej armatury i tym samym...

Przyjmowane na podstawie przepisów i norm zapotrzebowanie na wodę do celów higieniczno-sanitarnych w krytych obiektach basenowych nie uwzględnia nowych technologii oraz oszczędnej armatury i tym samym jest większe niż rzeczywiste zużycie. Prowadzi to do zawyżania bilansu wody dla krytych pływalni i przewymiarowania instalacji.

dr inż. Agnieszka Malesińska, mgr inż. Hubert Marchewa Praktyka projektowania urządzeń gaśniczych na mgłę wodną

Praktyka projektowania urządzeń gaśniczych na mgłę wodną Praktyka projektowania urządzeń gaśniczych na mgłę wodną

Instalacje mgły wodnej są urządzeniami gaśniczymi o szerokim zakresie stosowania, wymagają jednak od projektanta dużej wiedzy związanej z istotą ich działania oraz ścisłej współpracy z producentami takich...

Instalacje mgły wodnej są urządzeniami gaśniczymi o szerokim zakresie stosowania, wymagają jednak od projektanta dużej wiedzy związanej z istotą ich działania oraz ścisłej współpracy z producentami takich systemów.

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, prof. dr hab. inż. Barbara Dąbrowska, mgr Halina Jasik Odwadnianie dachów – wymiarowanie rynien okapowych

Odwadnianie dachów – wymiarowanie rynien okapowych Odwadnianie dachów – wymiarowanie rynien okapowych

Każdy system odwodnienia, w tym rynny, spełnia swoje zadanie z pewnym prawdopodobieństwem odprowadzenia całego spływu z dachu. Poprawne zwymiarowanie odwodnienia wymaga nie tylko prawidłowego ustalenia...

Każdy system odwodnienia, w tym rynny, spełnia swoje zadanie z pewnym prawdopodobieństwem odprowadzenia całego spływu z dachu. Poprawne zwymiarowanie odwodnienia wymaga nie tylko prawidłowego ustalenia parametrów środowiskowych opisujących opad deszczu, ale też parametrów technicznych elementów systemów odwodnień.

Waldemar Joniec Urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody – zestawy hydroforowe

Urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody – zestawy hydroforowe Urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody – zestawy hydroforowe

Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz większego...

Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz większego znaczenia nabiera energoefektywność systemów i instalacji wodociągowych. Oszczędność energii to nie tylko dobrze dobrane przewody i armatura, ale również optymalny dobór i prawidłowa eksploatacja pomp.

Redakcja RI Urządzenia przeciwzalewowe

Urządzenia przeciwzalewowe Urządzenia przeciwzalewowe

Jedną z najczęstszych przyczyn zalania ściekami pomieszczeń położonych poniżej poziomu zalewania jest brak zasuw burzowych lub ich nieprawidłowy montaż oraz brak poprawnie wykonanych instalacji z urządzeniami...

Jedną z najczęstszych przyczyn zalania ściekami pomieszczeń położonych poniżej poziomu zalewania jest brak zasuw burzowych lub ich nieprawidłowy montaż oraz brak poprawnie wykonanych instalacji z urządzeniami przepompowującymi ścieki. Urządzenia przeciwzalewowe stosuje się tylko w kanalizacji grawitacyjnej, z naturalnym spadkiem przewodów, a w razie braku spadku do kanału należy zainstalować urządzenia przepompowujące ścieki.

dr inż. Adam Masłoń Dynamika zmian jednostkowej dobowej ilości ścieków w jednorodzinnym gospodarstwie domowym

Dynamika zmian jednostkowej dobowej ilości ścieków w jednorodzinnym gospodarstwie domowym Dynamika zmian jednostkowej dobowej ilości ścieków w jednorodzinnym gospodarstwie domowym

W praktyce inżynierskiej rzeczywista ilość ścieków oraz nierównomierność ich dopływu do oczyszczalni ścieków to podstawowe dane, które determinują prawidłowe zaprojektowanie infrastruktury wodno-ściekowej....

W praktyce inżynierskiej rzeczywista ilość ścieków oraz nierównomierność ich dopływu do oczyszczalni ścieków to podstawowe dane, które determinują prawidłowe zaprojektowanie infrastruktury wodno-ściekowej. W praktyce pomiędzy wartościami obliczeniowymi a rzeczywistymi występują znaczne różnice. Zaprezentowane badania dobowej ilości powstających ścieków w gospodarstwie domowym stanowią wskazówkę dla projektantów w procesie wyznaczania bilansu ścieków dopływających do oczyszczalni oraz dla eksploatatorów...

dr inż. Mieczysław Łuźniak Pompownie ścieków – dobór i rozmieszczenie pomp

Pompownie ścieków – dobór i rozmieszczenie pomp Pompownie ścieków – dobór i rozmieszczenie pomp

Projektując pompownie kanalizacyjne, należy dążyć zarówno do poprawy wskaźników energetycznych transportu ścieków w systemie, zwiększenia niezawodności pracy zastosowanych pomp, jak i zmniejszenia negatywnego...

Projektując pompownie kanalizacyjne, należy dążyć zarówno do poprawy wskaźników energetycznych transportu ścieków w systemie, zwiększenia niezawodności pracy zastosowanych pomp, jak i zmniejszenia negatywnego oddziaływania obiektów tego typu na środowisko.

dr inż. Marek Kalenik Wybrane zagadnienia projektowania i budowy sieci wodociągowej Cz. 2. Uzbrojenie sieci i eksploatacja

Wybrane zagadnienia projektowania i budowy sieci wodociągowej Cz. 2. Uzbrojenie sieci i eksploatacja Wybrane zagadnienia projektowania i budowy sieci wodociągowej Cz. 2. Uzbrojenie sieci i eksploatacja

Każda sieć wodociągowa powinna być wyposażona w odpowiednią armaturę umożliwiającą jej obsługę, kontrolę i eksploatację.

Każda sieć wodociągowa powinna być wyposażona w odpowiednią armaturę umożliwiającą jej obsługę, kontrolę i eksploatację.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.