RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Moja Woda – nowy program dotacji i przykładowe rozwiązania techniczne

Aktualizacja 15.11.2021

Zbiornik naziemny o pojemności 300 l stylizowany na amforę, Fot. GRAF

Zbiornik naziemny o pojemności 300 l stylizowany na amforę, Fot. GRAF

Pod koniec marca 2021 roku uruchomiona została druga pula środków w programie „Moja Woda” – dotacji na inwestycje indywidualne w rozwiązania dla małej retencji. W tegorocznym rozdaniu pojawiło się kilka zmian, ale najważniejsze zasady programu pozostały takie same.

Zobacz także

Kessel Ochrona domu przed skutkami obfitych opadów deszczów

Ochrona domu przed skutkami obfitych opadów deszczów Ochrona domu przed skutkami obfitych opadów deszczów

Ulewy ponownie dominują w doniesieniach medialnych. Ucierpiało wiele osób, podtapiane są liczne domy. Meteorolodzy są zgodni – silne opady będą występować coraz częściej. Ocieplenie klimatu prowadzi do...

Ulewy ponownie dominują w doniesieniach medialnych. Ucierpiało wiele osób, podtapiane są liczne domy. Meteorolodzy są zgodni – silne opady będą występować coraz częściej. Ocieplenie klimatu prowadzi do tworzenia się coraz większej liczby chmur w atmosferze ziemskiej, co skutkuje obfitymi opadami deszczu, które doprowadzają do lokalnych zalań. Dostępne są jednak urządzenia przeciwzalewowe, które pozwalają skutecznie ochronić budynki mieszkalne.

Anna Stochaj Urządzenia przeciwzalewowe

Urządzenia przeciwzalewowe Urządzenia przeciwzalewowe

Krótkotrwałe, ale intensywne opady deszczu stają się charakterystyczne dla naszej strefy klimatycznej. Skutki takich silnych opadów często bywają katastrofalne, gdyż powodują przeciążenie kanalizacji....

Krótkotrwałe, ale intensywne opady deszczu stają się charakterystyczne dla naszej strefy klimatycznej. Skutki takich silnych opadów często bywają katastrofalne, gdyż powodują przeciążenie kanalizacji. Napierająca woda, zamiast swobodnie spływać do kanału, cofa się i wdziera do piwnic oraz innych nisko usytuowanych pomieszczeń, powodując ich zalanie, a w efekcie częściowe bądź całkowite zniszczenie.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

W artykule:

 • Cel: retencja całości wód opadowych
 • Odbiorcy i warunki uzyskania dotacji
 • Koszty i rozwiązania techniczne

U podstaw programu leży ochrona zasobów wodnych i minimalizacja zjawiska suszy. Środkiem do osiągnięcia tych celów ma być zwiększenie retencji oraz wykorzystanie zgromadzonych wód opadowych i roztopowych na posesjach przy domach jednorodzinnych. Dzięki dotacjom z programu „Moja Woda” na terenie takich nieruchomości mają się pojawić trwałe rozwiązania służące do zatrzymania i zagospodarowania całości wód opadowych lub roztopowych powstających na danym terenie. Założono następujące wskaźniki realizacji programu [1]:

 • planowana ilość zagospodarowanych wód opadowych i roztopowych rocznie: 32,102 mln m3;
 • planowana liczba rozwiązań do zagospodarowania wody opadowej i roztopowej: 42,04 tys. sztuk, budżet przeznaczony na cały program: 210,2 mln zł. Jest to jednak wartość szacunkowa – w pierwszej puli (100 mln zł) zakładano 20 tys. mikroinstalacji, a powstało ich ok. 25 tys.

Cel: retencja całości wód opadowych

Przedsięwzięcie należy zrealizować tak, by nie odprowadzać wód opadowych i roztopowych poza teren nieruchomości (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej czy rowów odwadniających, ale też na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.). Jeśli jednak na danym obszarze występuje sieć kanalizacji deszczowej i posesja wnioskodawcy jest już do niej podłączona, takie podłączenie może zostać utrzymane. Warunkiem jest aktualizacja warunków przyłączenia – tak, by poza nieruchomość kierować tylko odpływ awaryjny, czyli nadmiar wód powstających w sytuacji wyjątkowej, takiej jak deszcz długotrwały czy nawalny. Nie jest natomiast dopuszczalne finansowanie przedsięwzięcia zakładającego odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej.

Odbiorcy i warunki uzyskania dotacji

Podobnie jak w ubiegłym roku, program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych – istniejących, które wyposażone są w system odprowadzania wód deszczowych, oraz planowanych lub w budowie, dla których taki system przewidziano w projekcie budowlanym. Budynek, który na etapie składania wniosku o dotację jest projektowany lub w budowie, musi zostać oddany do użytkowania przed złożeniem wniosku o wypłatę.

Zarówno instalacje, na które wnioskodawca uzyska dotację, jak i zagospodarowane za ich pomocą wody opadowe mogą być wykorzystane tylko do celów prywatnych. Nie mogą służyć do prowadzenia działalności gospodarczej ani rolniczej.

Dotacje można uzyskać na przedsięwzięcia [1]:

 • już zakończone, jednak pod warunkiem, że rozpoczęły się one po 1 czerwca 2020 r. (był to początek naboru do programu) i nie uzyskały wcześniej dotacji z „Mojej Wody” lub innych programów NFOŚiGW lub WFOŚiGW;
 • trwające, jednak ich zakończenie powinno nastąpić do 12 miesięcy od daty wpływu pierwszego wniosku o dotację i do 30 czerwca 2024 r. (to data poniesienia ostatniego kosztu kwalifikowanego);
 • projektowane, zgodnie z powyższymi zasadami dla przedsięwzięć trwających.

Wnioski o dotację można składać do odpowiednich WFOŚiGW na dwa sposoby, jednak w obu przypadkach trzeba mieć założone konto na Portalu Beneficjenta przypisanego do odpowiedniego WFOŚiGW:

 • za pomocą pisma ogólnego na platformie ePUAP z wykorzystaniem formularza wniosku z Portalu Beneficjenta – wystarczy wtedy forma elektroniczna;
 • bezpośrednio z Portalu Beneficjenta – wówczas wniosek trzeba złożyć i w wersji elektronicznej, i papierowej.

Wsparcie w programie ma formę bezzwrotnej dotacji, wypłacanej jako refundacja (do 12 miesięcy po otrzymaniu decyzji o przyznanej dotacji). Należy zwrócić szczególną uwagę na warunki wypłaty dotacji, żeby dotrzymać wymaganych w regulaminie programu [1] terminów:

 • do wypłaty dotacji konieczne jest złożenie wniosku o płatność (do 10 miesięcy od podjęcia decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięcia), którego brak może skutkować unieważnieniem decyzji o przyznaniu dotacji;
 • wypłata dotacji może nastąpić po zakończeniu przedsięwzięcia – czyli po podpisaniu protokołu końcowego lub przedstawieniu oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac.

Koszty i rozwiązania techniczne

Minimalna wartość (w zakresie kosztów kwalifikowanych) przedsięwzięcia, na które można otrzymać dotację, wynosi 2 tys. zł. Wartości maksymalnej samego przedsięwzięcia nie określono. Niezależnie jednak od jego wartości dotacja może wynieść maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych po 1 czerwca 2020 r., ale jednocześnie nie więcej niż 5 tys. zł [1].

Inaczej niż w programie „Czyste Powietrze” czy „Mój Prąd”, do realizacji przedsięwzięcia wspieranego w programie „Moja Woda” można zastosować używane urządzenia i materiały. Muszą być one jednak dopuszczone do stosowania na rynku polskim [1].

Zmianą najbardziej widoczną w tegorocznym programie w stosunku do roku ubiegłego jest doprecyzowanie rozwiązań technicznych, na które można uzyskać dotację, oraz wskazanie tych elementów, na które dotacja nie przysługuje. Podobnie jak w ubiegłym roku, przedmiotem dofinansowania nie może być sam system orynnowania, odprowadzający wodę z dachu. Dofinansowanie przysługuje na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji [1]:

 1. do zbierania wód opadowych (w tym roztopowych) z nieprzepuszczalnych powierzchni posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów, np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania;
 2. do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”) o pojemności nie mniejszej niż 2 m3;
 3. do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie, np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń;
 4. do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
 5. do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych), np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej.

Należy także planować przedsięwzięcia trwałe – na minimum 3 lata. W tym czasie zgodnie z regulaminem programu konieczne jest przechowywanie dokumentacji projektowej oraz eksploatacja powstałych instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

Zbiornik – niezbędny przy dotacji z „Mojej Wody”

W regulaminie naboru wniosków wskazano, że nawet jeśli plany wnioskodawcy nie uwzględniają zbiornika magazynującego wodę lub oczka wodnego, na terenie nieruchomości zbiornik taki powinien się znaleźć. Minimalna sumaryczna pojemność zbiorników przeznaczonych do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych musi wynosić 2 m3. Jest to warunek niezbędny, by zbiorniki uznać za koszt kwalifikowany [1].

Oferta producentów zbiorników na deszczówkę jest bardzo bogata. Dostępne są zbiorniki o różnych pojemnościach i wykonaniach materiałowych, naziemne i podziemne.

Zbiorniki naziemne do zastosowania na posesjach prywatnych pełnią najczęściej funkcję podręcznego magazynu wody do podlewania ogrodu. Ich objętość wynosi zwykle kilkaset litrów (250–600 l), zatem koszt zakupu i montażu jednego zbiornika nie będzie jeszcze stanowił kosztu kwalifikowanego. Wykonywane są z tworzyw sztucznych odpornych na oddziaływanie środowiska (głównie promieni UV). Mogą przybierać formy dekoracyjne, być stylizowane np. na donice ogrodowe, beczki lub fragmenty ścianek ceramicznych.

Wyposażone są w pokrywy. Ciekawym rozwiązaniem jest wyjmowana donica na kwiaty (z odpowiednio zabezpieczonym dnem), która pełniąc funkcję pokrywy, dopełnia stylizacji zbiornika. Zbiorniki naziemne ustawia się zwykle przy rurach spustowych, na których montowany jest zbieracz wody. W rurze spustowej należy wywiercić otwór (producenci zwykle oferują otwornicę w komplecie przyłączeniowym), w którym montuje się filtr zbieracza, a korpus urządzenia podłącza do zbiornika za pomocą elastycznego węża. Zbiornik naziemny można wyposażyć w kranik lub zestaw do podłączania węża ogrodowego.

Zbiorniki podziemne mają większą pojemność (powyżej 1 m3) i różne kształty, które wiążą się zwykle z wykonaniem materiałowym. Dostępne są zbiorniki z betonu, kompozytów, polietylenu wysokiej gęstości i polipropylenu. Zbiorniki z tworzyw sztucznych wykonywane są najczęściej jako monolityczne, co poprawia ich szczelność, oraz użebrowane, co zwiększa wytrzymałość. Mają zwykle długi okres gwarancji (nawet 10 lat), jednak jej zachowanie wiąże się z koniecznością prawidłowego posadowienia zbiornika.

Producent określa dla swojego rozwiązania rodzaj gruntu, głębokość przykrycia, sposób posadowienia (np. rodzaj wykonywanej podsypki) oraz dopuszczenie do montażu w wodzie gruntowej. Ważnym elementem zbiornika jest pokrywa, zabezpieczona przed otwarciem przez osoby niepowołane oraz odporna na obciążenia. Standardowo zbiorniki podziemne wyposaża się w pokrywy z tworzyw sztucznych przystosowane do obciążenia ruchem pieszym. Jeśli przewidywane jest obciążenie ruchem kołowym (samochodowym), stosowana jest zwykle pokrywa żeliwna. Zbiornik może być także wyposażony w dodatkowy filtr. Pojemność zbiornika powinna być dobrana tak, by zapewnić przechowywanie wody deszczowej przez 20–30 dni bez opadów. Pojemność ta zależy od wielkości i rodzaju dachu, średniego opadu w danym miejscu oraz rodzaju filtra zastosowanego na zbiorniku, zgodnie z zależnością:

gdzie:

f – sprawność filtra zastosowanego na dopływie wody do zbiornika [-], według danych producentów (najczęściej 0,8–1,0);
H – wysokość opadu [m];
A – powierzchnia dachu w rzucie poziomym [m2];
Ψ – współczynnik spływu, charakterystyczny dla danego rodzaju dachu [-];
t – liczba dni bez opadów, podczas których zbiornik zapewnia sprawność systemu [d], t = 20–30.

Z katalogu producenta należy dobrać zbiornik najbliższy uzyskanej wartości.

Zbiorniki podziemne wyposaża się także w pompę, która może tłoczyć wodę do systemu zraszaczy lub do kranów ogrodowych. Jest to najczęściej pompa samozasysająca, zabezpieczona przed suchobiegiem (co ważne w przypadku braku wody w zbiorniku), w wykonaniu ze stali szlachetnej, ponieważ woda deszczowa ma odczyn lekko kwaśny (pH < 7).

Dla zbiornika podziemnego wykonuje się doprowadzenie wody (zwykle prowadzone przewodem podziemnym od wylotu rury spustowej) oraz przelew awaryjny lub kanał odpływowy, których zadaniem jest odprowadzenie nadmiaru wody opadowej.

Realizując to rozwiązanie w pełni zgodnie z wytycznymi programu „Moja Woda”, należy przewidzieć zagospodarowanie nadmiaru wody w obrębie działki. Nadmiar ten należy zatem odprowadzić – w zależności od możliwości – do gruntu, oczka wodnego, ogrodu deszczowego lub studni chłonnej (w przypadku warstwy gruntów nieprzepuszczalnych).

Rośliny wspierające retencję bez dotacji?

Powyższe pytanie jest nieco przewrotne i jego celem jest zwrócenie uwagi na fakt, że dla systemów wykorzystujących rośliny – dachów zielonych i ogrodów deszczowych – same rośliny (nasadzenia) nie mogą być przedmiotem dotacji. Regulamin programu [1] jasno wskazuje, że finansowanie przyznawane jest tylko na rozwiązania instalacyjne i konstrukcyjne.

Dach zielony, umożliwiający znaczną retencję wody opadowej, jest nowością w katalogu rozwiązań technicznych wskazanych w regulaminie programu [1]. Ten rodzaj dachu pełni nie tylko funkcję dekoracyjną, ale stanowi też powierzchnię biologicznie czynną i wyróżnia się dużymi zdolnościami retencyjnymi. Latem możliwa jest retencja wody opadowej zapewniająca zatrzymanie 75–90% odpływu do systemu odprowadzania wody deszczowej. Jak wskazuje jeden z producentów, najmniejsza zdolność retencyjna 1 mdachu zielonego wynosi 43,5 l wody [2]. Zgromadzona w warstwach dachu zielonego woda jest wykorzystywana przez rośliny, odparowywana do atmosfery lub stopniowo odprowadzana do instalacji rurowej.

Istnieją różne rodzaje dachów zielonych (występuje np. podział na intensywne i ekstensywne, zależnie od zdolności retencyjnej), ale ich wspólną cechą są dodatkowe warstwy umożliwiające wegetację roślinności: podłoże gruntowe, warstwa drenażowa oraz zabezpieczenie pozostałych warstw przed przerastaniem korzeni. Dostępne są rozwiązania techniczne dla dachów skośnych i płaskich. W przypadku dachu płaskiego dla budynku nowego warstwy te uzupełniają konstrukcję dachu płaskiego odwróconego.

Zdolność retencyjna dachu zielonego zależy od rodzaju i grubości warstwy drenażowej, rodzaju podłoża oraz nasadzonych roślin. Przedmiotem dofinansowania z programu „Moja Woda” jest jednak tylko warstwa drenażowa.Warstwa drenażowa dachu zielonego może być wykonana z naturalnego kruszywa (np. żwir płukany czy otoczaki) lub z gotowych mat drenażowych.

Mata może mieć na przykład strukturę kubełkową, co zwiększa jej zdolność retencyjną. Dostępne są także rozwiązania umożliwiające wykonanie warstw retencyjnych na dachach istniejących, jednak ze względu na obciążenie podłożem gruntowym dachy te muszą mieć odpowiednią nośność.

Z dachu zielonego można odprowadzić mniej wody opadowej do dalszego wykorzystania (zagospodarowania) niż z dachów o tradycyjnych rozwiązaniach. Ze względu na opisaną wcześniej wysoką retencję współczynnik spływu Ψ dla dachu zielonego wynosi (według różnych źródeł) do 0,3, podczas gdy dla dachów krytych dachówką ceramiczną – nawet powyżej 0,9. W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że oznacza to możliwość wykorzystania do 30% wód opadowych docierających do dachu zielonego. Jeśli zatem inwestor zainteresowany jest także wykorzystaniem wody deszczowej (np. do podlewania ogrodu), warto rozważyć dach o mniejszej zdolności retencyjnej (dach ekstensywny) i dobrać warstwę drenażową o mniejszej pojemności retencyjnej.

Drugim rozwiązaniem technicznym, w którym proces retencji jest wspierany przez odpowiednio dobrane rośliny, jest ogród deszczowy. Stanowi on specjalnie przygotowane zbiorowisko hydrofitów, czyli roślin wodolubnych, które zarówno podczyszczają wodę odprowadzaną z terenu nieruchomości, jak i ją magazynują. Dzięki własnościom tych roślin (liści, ale przede wszystkim kłączy i korzeni), zbiorowisko hydrofitowe pochłania o ok. 30–40% wody więcej niż podobnej wielkości trawnik. W ogrodzie deszczowym sadzi się turzyce, pałki, trzciny, sity, niektóre paprocie oraz bardzo dekoracyjne kosaćce, tojeści, jeżówkę, rdest, niezapominajkę czy lobelię. Choć rośliny te odgrywają znaczącą rolę w retencji wody, koszt ich nasadzeń nie jest kosztem kwalifikowanym w programie „Moja Woda”.

Dofinansowanie można otrzymać na konstrukcję ogrodu deszczowego. Do jego budowy konieczne jest ułożenie odpowiednich warstw – wegetacyjnej, antyerozyjnej, filtracyjnej, drenażowej i ewentualnie także uszczelniającej. Warstwa antyerozyjna, filtracyjna i drenażowa układane są z kruszyw naturalnych o różnych frakcjach (odpowiednio: kamienie lub żwir płukany, piasek i żwir). W przypadku tzw. ogrodu suchego – założonego na gruncie rodzimym przepuszczalnym – woda z warstwy drenażowej odprowadzana jest bezpośrednio do gruntu. Natomiast w przypadku tzw. ogrodu mokrego – na gruncie nieprzepuszczalnym – konstrukcja musi zostać uzupełniona o uszczelnione dno ogrodu [4].

Woda do ogrodu deszczowego dociera przez spływ naturalny (z terenu i rur spustowych) oraz jako bezpośredni opad. Ogród musi być wyposażony w przelew awaryjny (szczególnie ogród mokry, który ze względu na brak infiltracji gromadzonej wody może się przepełnić) umożliwiający odprowadzenie nadmiaru zgromadzonej wody. Woda taka może zostać odprowadzona do gruntu poprzez rozsączanie albo studnię chłonną, ale także do zbiornika magazynowego.

Woda deszczowa w instalacji wodociągowej

Jeśli w domu wykorzystuje się dużo wody (np. liczna rodzina intensywnie korzysta z przyborów sanitarnych, pralki czy zmywarki), warto rozważyć także bardziej zaawansowaną instalację, umożliwiającą wykorzystanie uzdatnionej wody opadowej zamiast wody wodociągowej. Warunki Techniczne [4] przewidują możliwość wykonania takiej instalacji:

§ 126. W przypadku wykorzystywania wód opadowych, gromadzonych w zbiornikach retencyjnych, do spłukiwania toalet, podlewania zieleni, mycia dróg i chodników oraz innych potrzeb gospodarczych należy dla tego celu wykonać odrębną instalację, niepołączoną z instalacją wodociągową.

Najbardziej efektywnym rozwiązaniem do gospodarowania wodą deszczową w budynku jest układ złożony z budynkowego zbiornika magazynowego wód opadowych i centrali deszczowej. Centrala deszczowa stanowi kompaktowy moduł sterujący zasilaniem wybranych punktów poboru (spłuczki, pralki, zmywarki, przyłącze węża ogrodowego); węzeł między instalacją wody opadowej a instalacją wody wodociągowej.

Aby spełnić warunek rozłączenia tych dwóch instalacji, zbiornik współpracujący z centralą wyposażony jest w zawór elektromagnetyczny ze szczeliną powietrzną stanowiącą zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym z grupy AA – zgodnie z normą PN-EN 1717 [5]. Centrala steruje wykorzystaniem wody tak, by w pierwszej kolejności do punktów poboru kierowana była woda deszczowa zgromadzona w zbiorniku. Kiedy wody w zbiorniku jest za mało, następuje jej dopuszczenie z instalacji wodociągowej. W skład centrali wchodzą: pompa (najczęściej samozasysająca) zabezpieczona przed suchobiegiem, wyłącznik pływakowy do kontroli poziomu wody w zbiorniku, zbiornik podręczny (buforowy) z zaworem pływakowym, zawór trójdrogowy, przyłącza oraz automatyka i sterowanie. Woda doprowadzana ze zbiornika podziemnego może być też dodatkowo filtrowana przez filtr UV lub z węglem aktywnym, co podnosi jej jakość biologiczno-chemiczną.

Centralę deszczową w budynku należy lokalizować możliwie blisko zbiornika wody deszczowej. Przy dużej odległości między nimi (na przykład powyżej 20 m) konieczne może być zastosowanie dodatkowej pompy dozującej (wspomagającej) w zbiorniku wody deszczowej.

Literatura

 1. WFOŚiGW w Warszawie, Regulamin naboru wniosków w ramach programu priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024, marzec 2021, https://portal.wfosigw.pl/dokumenty/moja_woda/od_22032021/2_Regulamin_Moja_Woda_drugi_nabor.pdf (dostęp: 13.05.2021)
 2. Systemowe rozwiązania dla dachów zielonych, wrzesień 2020, https://www.doerken.com/pl/news/posts/czymjestmatadrena-owa.php (dostęp: 13.05.2021)
 3. Szpakowski Wojciech, Rayss Joanna, Lademann Dorota, Ogród deszczowy w 5 krokach, Wyd. Gdańskie Wody, kwiecień 2018 http://www.gdmel.pl/mala-retencja/poradnik (dostęp: 13.05.2021)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2019, poz. 1065 oraz DzU 2020, poz. 1608 i 2351)
 5. PN-EN 1717 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny
 6. Materiały techniczne firm: Delfin, Dorken, GRAF, Greenfond, Leca, Optigrun, Sempergreen, Wilo

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Wilo Polska Sp. z o.o., mgr inż. Filip Pogorzelski Specjalista ds. technicznych Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych,...

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych, niższe posadowienie wyjścia kanalizacji w stosunku do kolektora sieci kanalizacji lub znaczne oddalenie od miejsca zrzutu ścieków.

Wilo Polska Sp. z o.o. Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu Isar BOOST5 gwarancją stabilnego ciśnienia w domu

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Nowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5 nadaje się do uniwersalnego zastosowania w domowym systemie zaopatrzenia w wodę i zapewnia w każdym czasie i w każdym punkcie czerpalnym stałe ciśnienie wody.

Wilo Polska Sp. z o.o. Oferta dla chłodnictwa

Oferta dla chłodnictwa Oferta dla chłodnictwa

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale...

Oferta Wilo dla chłodnictwa to nie tylko popularne, wysokosprawne pompy bezdławnicowe, które mogą również pracować z mieszaniną woda-glikol w stężeniu do 50%, ale także cała gama pomp, które doskonale sprawdzają się w obiegach chłodniczych pierwotnych i wtórnych wodnych i wodno-glikolowych. Coraz częściej w w/w układach stosuje się również jako medium mrówczan potasu, który przy pewnych zastrzeżeniach może być przetłaczany za pomocą pomp Wilo.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

REGULUS-system REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła REGULUS®-SYSTEM – optymalne grzejniki remontowe i do pompy ciepła

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Jeśli decydujemy się na wymianę czegokolwiek, to na coś co jest lepsze, bardziej ekonomiczne, funkcjonalne, ładniejsze, a czasem także modne. Pamiętajmy jednak, że moda przemija…

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym Przyszłość ciepłownictwa dostępna już dziś – ciepłomierz kompaktowy PolluCom® F z odczytem zdalnym

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten...

Zgodnie z unijną dyrektywą 2018/2002 EED (Energy Efficiency Directive) od 25 października 2020 roku nowo instalowane ciepłomierze muszą mieć możliwość zdalnego odczytu wskazań. W 2027 roku obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich zainstalowanych urządzeń. Warto wybrać rozwiązanie, które zapewnia najszersze możliwości odczytu danych i gwarantuje najwyższą jakość pracy.

ARMATURA KRAKÓW SA Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego!

Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego! Poznaj 7 nieoczywistych porad jak urządzić łazienkę dla każdego!

Urządzanie funkcjonalnej i jednocześnie stylowej łazienki to niezwykle trudne zadanie. Idealny projekt, który spełni oczekiwania oraz potrzeby wszystkich domowników wymaga niezaprzeczalnie ogromu pracy,...

Urządzanie funkcjonalnej i jednocześnie stylowej łazienki to niezwykle trudne zadanie. Idealny projekt, który spełni oczekiwania oraz potrzeby wszystkich domowników wymaga niezaprzeczalnie ogromu pracy, cierpliwości, ale także znajomości wielu zasad i tricków. Poznajcie zatem 7 nietypowych porad, które podpowiedzą Wam jak urządzić idealną łazienkę.

VOGI Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków Montaż odpływu liniowego – o czym musisz pamiętać? 6 kroków

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne...

Jeszcze do niedawna wybór urządzających łazienkę najczęściej padał na tradycyjny prysznic z brodzikiem. Teraz zamiast niego większość decyduje się na prysznic bez brodzika – typu walk-in. To praktyczne i funkcjonalne rozwiązane pod warunkiem, że zostanie właściwie zamontowane. Trzeba odpowiednio wyprofilować posadzkę, osadzić w niej kratkę odpływową, a wokół poukładać płytki ceramiczne. Dowiedz się, jak krok po kroku zamontować odpływ liniowy.

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub...

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub TDM Plus firmy Samsung. W artykule zilustrowano sposób, w jaki TDM Plus odpowiada na różne potrzeby – o różnych porach dnia i w różnych porach roku – i może z łatwością stać się idealnym produktem dla tych, którzy poszukują kompletnego rozwiązania dla domowego klimatu. Wyrafinowane i przemyślane...

IBC SOLAR System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala...

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala na spore ułatwienia inwestycyjne. W tym samym miesiącu zaproponowany został również inny dokument, regulujący zasady rozliczeń prosumentów. Zgodnie z nim wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2022 r., będą rozliczani na dotychczasowych zasadach,...

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem Stałe ciśnienie wody w instalacji? To możliwe z zestawem hydroforowym GHV Lowara firmy Xylem

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu...

Zestaw hydroforowy GHV Lowara zapewnia stałe ciśnienie wody w instalacji, nawet przy dużych i częstych wahaniach w rozbiorach wody. Pełna automatyzacja, osiągana dzięki zaawansowanej regulacji i sterowaniu sprawia, że stabilna praca instalacji zapewniona jest bez udziału użytkownika.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem Wydajna instalacja podnoszenia ciśnienia wody z niskim kosztem eksploatacji, czyli zestaw hydroforowy SMB Lowara firmy Xylem

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB...

Od współczesnych zestawów hydroforowych oczekuje się nie tylko skutecznego podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wody użytkowej, ale również niskich kosztów eksploatacji. W zestawie hydroforowym SMB Lowara postawiono na spełnienie tych oczekiwań dzięki połączeniu rozwiązań zapewniających dobre parametry hydrauliczne i efektywność energetyczną.

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM Inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie...

Jak wybrać rozwiązanie do przepompowni, które sprosta każdej sytuacji? Odpowiedzią jest pierwszy na świecie zintegrowany inteligentny system pompowania ścieków Flygt ConcertorTM – nowatorskie rozwiązanie zapewniające użytkownikowi najwyższą jakość i skuteczność działania przy znacznie ograniczonych kosztach operacyjnych.

VOLT Polska Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna? Z czego powinna składać się profesjonalna instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki)...

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona do pozyskiwania energii słonecznej składa się z kilku elementów: inwertera solarnego, paneli słonecznych, regulatora solarnego, akcesoriów do montażu (kable, złączki) oraz konstrukcji montażowych. Jeśli odpowiednio dobierzemy wszystkie te elementy pod kątem jakości, profesjonalnego montażu, mamy szansę zaspokoić prawie w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną w domu oraz znacznie obniżyć rachunki za prąd.

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

jak.waw.pl Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają...

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają znacznie zmniejszyć zużycie wody i mydła. Szeroka oferta umożliwia wyposażenie w armaturę sanitarną każdego obiektu, od 5-gwiazdkowego hotelu, przez restaurację, szkołę i zakład pracy, po stadion, dworzec, szpital czy areszt.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

Redakcja RI Gdzie i jak zagospodarować wodę z odzysku deszczu?

Gdzie i jak zagospodarować wodę z odzysku deszczu? Gdzie i jak zagospodarować wodę z odzysku deszczu?

W domu wykonujemy mnóstwo czynności, do których używamy wody, np. gotujemy, pierzemy, myjemy się lub podlewamy ogródek. Czy jednak do wszystkich tych czynności potrzebujemy wody pitnej? Nie! Możemy wykorzystać...

W domu wykonujemy mnóstwo czynności, do których używamy wody, np. gotujemy, pierzemy, myjemy się lub podlewamy ogródek. Czy jednak do wszystkich tych czynności potrzebujemy wody pitnej? Nie! Możemy wykorzystać do nich wodę deszczową. Jak uzyskać wodę z odzysku deszczu i gdzie ją zagospodarować?

Joanna Ryńska Instalacje do zagospodarowania wody deszczowej

Instalacje do zagospodarowania wody deszczowej Instalacje do zagospodarowania wody deszczowej

Chcąc skorzystać w pełni z programu „Moja Woda”, warto rozważyć różne warianty instalacji gromadzenia i użytkowania wody deszczowej. Jej wykorzystanie w budynkach i ogrodach znacznie wykracza poza założenie...

Chcąc skorzystać w pełni z programu „Moja Woda”, warto rozważyć różne warianty instalacji gromadzenia i użytkowania wody deszczowej. Jej wykorzystanie w budynkach i ogrodach znacznie wykracza poza założenie oczka wodnego i może w przyszłości pozwoli obniżyć opłaty za zabudowę powierzchni, przyczyni się też do poprawy stanu środowiska w najbliższym otoczeniu.

dr inż. Ewa Burszta-Adamiak Wody opadowe w miastach

Wody opadowe w miastach Wody opadowe w miastach

Istotnym problemem obszarów zurbanizowanych jest niewykorzystywanie wody opadowej, która najczęściej traktowana jest jak ściek i szybko oddawana do kanalizacji. Tymczasem przykłady wielu miast wskazują,...

Istotnym problemem obszarów zurbanizowanych jest niewykorzystywanie wody opadowej, która najczęściej traktowana jest jak ściek i szybko oddawana do kanalizacji. Tymczasem przykłady wielu miast wskazują, że wody spływające z powierzchni nieprzepuszczalnych mogą być ujęte w systemy zwiększające infiltrację i retencję. Rozwiązania tego typu przyczyniają się nie tylko do ochrony środowiska (m.in. poprawy bilansu wodnego terenów zurbanizowanych czy zmniejszenia zagrożenia powodziowego poprzez spowolnienie...

Franciszek Binek Efekty termomodernizacji i zastosowania OZE w budynku jednorodzinnym

Efekty termomodernizacji i zastosowania OZE w budynku jednorodzinnym Efekty termomodernizacji i zastosowania OZE w budynku jednorodzinnym

Dobrze przeprowadzona termomodernizacja i zastosowanie OZE dają efekty w postaci redukcji kosztów eksploatacyjnych oraz negatywnego wpływu na środowisko, zwłaszcza w aspekcie działań na rzecz redukcji...

Dobrze przeprowadzona termomodernizacja i zastosowanie OZE dają efekty w postaci redukcji kosztów eksploatacyjnych oraz negatywnego wpływu na środowisko, zwłaszcza w aspekcie działań na rzecz redukcji smogu. Inwestorzy, którzy zdecydują się jedynie na zmianę „kopciucha” na nowszy kocioł, szybko będą zawiedzeni z uwagi na wzrost kosztów grzewczych. Domy warto modernizować, a nie tylko wymienić kocioł – osiągamy wtedy wymierne efekty w postaci podnoszenia komfortu i jakości życia oraz wzrostu wartości...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.