RynekInstalacyjny.pl

Odwadnianie dachów – wymiarowanie rynien okapowych

Roofs draining – gutter systems sizing

Odwadnianie dachów; fot. Braas

Odwadnianie dachów; fot. Braas

Każdy system odwodnienia, w tym rynny, spełnia swoje zadanie z pewnym prawdopodobieństwem odprowadzenia całego spływu z dachu. Poprawne zwymiarowanie odwodnienia wymaga nie tylko prawidłowego ustalenia parametrów środowiskowych opisujących opad deszczu, ale też parametrów technicznych elementów systemów odwodnień. W artykule zaproponowano nowe równanie aproksymujące wartości współczynnika FL dla nominalnie poziomych rynien okapowych.

Zobacz także

Kessel Ochrona domu przed skutkami obfitych opadów deszczów

Ochrona domu przed skutkami obfitych opadów deszczów Ochrona domu przed skutkami obfitych opadów deszczów

Ulewy ponownie dominują w doniesieniach medialnych. Ucierpiało wiele osób, podtapiane są liczne domy. Meteorolodzy są zgodni – silne opady będą występować coraz częściej. Ocieplenie klimatu prowadzi do...

Ulewy ponownie dominują w doniesieniach medialnych. Ucierpiało wiele osób, podtapiane są liczne domy. Meteorolodzy są zgodni – silne opady będą występować coraz częściej. Ocieplenie klimatu prowadzi do tworzenia się coraz większej liczby chmur w atmosferze ziemskiej, co skutkuje obfitymi opadami deszczu, które doprowadzają do lokalnych zalań. Dostępne są jednak urządzenia przeciwzalewowe, które pozwalają skutecznie ochronić budynki mieszkalne.

Anna Stochaj Urządzenia przeciwzalewowe

Urządzenia przeciwzalewowe Urządzenia przeciwzalewowe

Krótkotrwałe, ale intensywne opady deszczu stają się charakterystyczne dla naszej strefy klimatycznej. Skutki takich silnych opadów często bywają katastrofalne, gdyż powodują przeciążenie kanalizacji....

Krótkotrwałe, ale intensywne opady deszczu stają się charakterystyczne dla naszej strefy klimatycznej. Skutki takich silnych opadów często bywają katastrofalne, gdyż powodują przeciążenie kanalizacji. Napierająca woda, zamiast swobodnie spływać do kanału, cofa się i wdziera do piwnic oraz innych nisko usytuowanych pomieszczeń, powodując ich zalanie, a w efekcie częściowe bądź całkowite zniszczenie.

Joanna Ryńska Znaczenie magazynowania wód opadowych

Znaczenie magazynowania wód opadowych Znaczenie magazynowania wód opadowych

W Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, stale mówi się o konieczności racjonalnego zagospodarowania wód opadowych. Proces ten jest istotny dla strategicznego zarządzania zasobami wody pitnej...

W Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, stale mówi się o konieczności racjonalnego zagospodarowania wód opadowych. Proces ten jest istotny dla strategicznego zarządzania zasobami wody pitnej oraz regulacji stosunków wodnych – np. na terenie miast, gdzie równowaga wodna pozwala łagodzić skutki gwałtownych zjawisk klimatycznych, takich jak susze, powodzie czy ekstremalne deszcze, a wręcz im zapobiegać.

Pierwszym krokiem przy wymiarowaniu systemu rynnowego jest przyjęcie natężenia opadu. Norma PN-EN 12056-3 [1] jedynie wymienia możliwe do stosowania wartości: 0,010, 0,015, 0,020, 0,025, 0,030, 0,040, 0,050, 0,060 litrów na sekundę na metr kwadratowy, co w jednostkach stosowanych w kanalizacjach zewnętrznych odpowiada opadom od 100 do 600 l/(s · ha).

W Niemczech i Szwajcarii przyjmuje się miarodajne natężenie opadu dla wymiarowania systemu rynnowego w wysokości 0,03 l/(s · m2) i taka wartość była też często stosowana w Polsce [3, 8].

Obecnie dostępne są w internecie krajowe kalkulatory do obliczania systemów odwadniania powierzchni dachowych dla opadów o intensywności 75 mm/h, co odpowiada w przybliżeniu natężeniu opadu 0,0208 l/(s · m2).

Polska norma [8] dotycząca kanalizacji wewnętrznych w budynkach została najpierw wymieniona w załączniku do rozporządzenia MSWiA z 4 marca 1999 r. [10] jako norma obowiązująca.

W 2001 roku rozporządzenie to zostało uchylone i nie obowiązuje obecnie, a w Ustawie o normalizacji [12] z 2002 roku uznano, że stosowanie Polskich Norm nie jest obligatoryjne.

Ustawa ta dopuszcza możliwość powoływania się w innych aktach prawnych na Polskie Normy, aczkolwiek z pewnymi ograniczeniami. Praktyka jest taka, że tych powołań w różnych aktach prawnych jest około 4 tys., co nieobowiązkowe normy czyni często obowiązkowymi, nierzadko jedynie częściowo, i wprowadza duże zamieszanie w stanie prawnym.

I tak w rozdziale 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [9], pojawia się stwierdzenie, że instalacje kanalizacyjne w budynkach powinny spełniać Polskie Normy. Jednak Polska Norma [8], w której określono natężenie opadu deszczu do wymiarowania systemów rynnowych jako co najmniej równe 0,03 l/(s · m2), została uchylona przez PKN bez zastępstwa, co w odniesieniu do niej uczyniło powołanie w rozporządzeniu [9] nieaktualnym.

Z uwagi na duże różnice w wielkości opadów w Polsce [2] wydaje się celowe zróżnicowanie natężenia deszczu miarodajnego do wymiarowania systemów rynnowych w zależności od położenia geograficznego na terenie kraju, tak jak to uczyniono przykładowo w Wielkiej Brytanii w normie, na bazie której ustanowiono normę europejską [1] przyjętą przez Polski Komitet Normalizacyjny [7]. Na Podkarpaciu i Pomorzu bowiem średnia roczna wysokość opadu jest wyraźnie wyższa niż w Polsce centralnej. w Polsce centralnej.

Jednak, według wskazówek A. Kotowskiego [5], zróżnicowanie powyższe powinno się odnosić do natężeń jednostkowych deszczy o czasie trwania 5 minut – występujących w danej miejscowości (lub obliczanych z ogólnopolskiego modelu opadów maksymalnych Bogdanowicz–Stachy). Biorąc pod uwagę obserwowane zmiany klimatu, do odwodnień dachów jako obciążenie jednostkowe zaleca się obecnie przyjmować 300–500 l/(s · ha), czyli odpowiednio 0,030–0,050 l/(s · m2).

Wymiarowanie kanalizacji ogólnospławnej ze względu na duże przelewy burzowe wymaga tzw. modelowania w czasie rzeczywistym, opartego na uwzględnieniu w obliczeniach numerycznych zmienności w czasie natężenia opadu i wartości współczynników spływu. Dla mniejszych systemów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej stosuje się bardzo uproszczone metody wymiarowania, zwane w języku angielskim metodami racjonalnymi. Należą do nich stosowane w Polsce metody granicznych i stałych natężeń deszczu.

Dla deszczy ulewnych istnieje silna zależność potęgowa pomiędzy czasem opadu i średnią wartością jego natężenia.

Im dłuższy czas, tym mniejsza średnia wartość natężenia opadu. Dlatego dla krótkich kanałów odprowadzających wody deszczowe wymiarowanie oparte jest na deszczach krótkotrwałych, trwających 10 minut lub dłużej, co odpowiada na terenie Polski centralnej natężeniom opadu 130–140 l/(s · ha). Taki krótkotrwały deszcz nawalny w żadnym stopniu nie grozi przepełnieniem dużych kolektorów ściekowych, gdyż dopływy boczne z kanałów położonych w pobliżu oczyszczalni zakończą się, zanim dopłyną wody deszczowe z początkowych fragmentów sieci kanalizacyjnej. Zatem dopływy z poszczególnych fragmentów sieci nie spotkają się razem w kanale.

Metoda granicznych natężeń deszczu polega na prowadzeniu obliczeń dla najkrótszego czasu opadu, w którym po raz pierwszy wszystkie wody deszczowe dopływające ze zlewni kanalizacyjnej dotrą do dolnego przekroju wymiarowanego kanału. W dużych miastach oznacza to dla największych kanałów przyjmowanie kilkugodzinnych czasów opadu miarodajnego i w rezultacie, pomimo prowadzenia obliczeń dla większej wartości częstotliwości nawrotu deszczu, znacznie mniejsze obliczeniowe natężenia opadu, nawet poniżej 10 l/(s · ha).

Oczywiście tak jak każdy system odwodnienia, tak i rynny spełniają swoje zadanie z pewnym prawdopodobieństwem odprowadzenia całego spływu z dachu i w warunkach ekstremalnych dochodzi do ich przepełnienia. Dlatego w normie [7] obliczeniową przepustowość rynny okapowej mnoży się przez współczynnik bezpieczeństwa 0,9, jedynie w miejscach szczególnie chronionych znacznie mniejszy. Jest to niewielkie zabezpieczenie, ale też szkody spowodowane wylaniem wody z rynny okapowej są najczęściej nieznaczne.

Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku odprowadzania wód deszczowych wewnątrz budynków – tam współczynniki bezpieczeństwa przyjmują zupełnie inne wartości. Przypomnijmy jeszcze, że w Polsce w przybliżeniu 85% wszystkich opadów nie przekracza natężenia 15 l/(s · ha) i dlatego na taki opad wymiaruje się urządzenia podczyszczające wody deszczowej, z wyjątkiem spływów z terenu stacji dystrybucji paliw, dla których urządzenia oczyszczające powinny sprawnie działać dla deszczu piętnastominutowego z częstotliwością nawrotu raz na rok, ale przy natężeniu opadu nie mniejszym od 77 l/(s · ha).

Oprócz przyjętego natężenia opadu projektowanie systemu rynnowego rozpoczyna się od decyzji, czy uwzględniamy wiatr, a jeżeli tak, to jaki.

Jeżeli wiatr nie jest uwzględniany, to obliczeniowe natężenie opadu nie dotyczy powierzchni dachu, tylko powierzchni jego rzutu na płaszczyznę poziomą. Zatem powierzchnia obliczeniowa jest wówczas mniejsza od powierzchni dachu.

Obliczenia prowadzi się dla całej powierzchni dachu jedynie wówczas, gdy niesiony wiatrem deszcz spada na nią prostopadle, co jest przypadkiem rzadkim, z wyjątkiem dachów płaskich, w przypadku których powierzchnia dachu jest zbliżona do powierzchni jego rzutu poziomego.

Norma [7] przewiduje jeszcze trzeci przypadek obliczeniowy, gdy deszcz pada pod kątem 26° do powierzchni dachu. Uwzględnia się również dodatkowy dopływ, gdy odwadniany dach przylega do ściany wyższej zabudowy.

Spadek rynny okapowej

Przy wymiarowaniu rynien okapowych istotne jest przede wszystkim pole przekroju poprzecznego rynny i jej kształt, jak również spadek i długość.

Jeżeli przez L oznaczymy długość rynny, a przez W wysokość od najniższego punktu przekroju poprzecznego do krawędzi przelewowej, to rynny o ilorazie L/W < 50 traktuje się jako krótkie i wówczas według normy [7] stosuje na przepustowość takiej rynny równanie, w którym nie uwzględnia się jej spadku. Jest to równoznaczne z przyjęciem, że długość rynien krótkich jest zbyt mała, aby ich spadek wpływał na prędkość przepływu.

Dla długich rynien iloraz L/W zgodnie z normą [7] nie powinien przekroczyć wartości 500. Dla spadku do trzech promili włącznie rynna traktowana jest jako nominalnie pozioma, a więc w obliczeniach dla tego samego przekroju poprzecznego uzyskuje się takie same wartości przepustowości rynny niezależnie od tego, czy jej spadek wynosi 0, 1, 2, czy 3 promile. Im większa jest długość rynny poziomej, tym mniejsza jej przepustowość, w przeciwieństwie do rynny położonej w spadku co najmniej 4 promile, czyli 4 mm na jeden metr – dla rynien tych przepustowość do pewnej długości wzrasta, a następnie pozostaje stała. Żeby dobrać rynnę okapową według normy [7], tak zwaną przepustowość obliczeniową uzyskuje się, mnożąc przepustowość nominalną QN(AE) przez współczynnik bezpieczeństwa oraz przez współczynnik FL, którego wartości pokazano na rys. 1. Dla rynien krótkich przyjmuje on wartość równą 1.

Temu zakresowi niezależnie od spadku rynny okapowej odpowiada na rys. 1 odcinek poziomy. Następnie współczynnik FL przyjmuje wartości zależne od spadku, w którym ułożona została rynna. Dla spadków od 4 do 10 promili wartość FL rośnie liniowo aż do ilorazu L/W = 200, a następnie przyjmuje wartość stałą.

Wykres wartości FL

Rys. 1. Wartości współczynnika FL, przez który mnoży się wydajność nominalną rynny QN(AE)

Ponieważ, jak zdefiniowano wcześniej, W jest wysokością przekroju, więc im większa jest głębokość owalnego przekroju poprzecznego, tym większa długość L, powyżej której wartość współczynnika FL jest już stała.

Dla 50 L/W < 200 wzrost wartości współczynnika FL, dla zadanego spadku S ≥ 4 promile, jest liniową funkcją ilorazu L/W, więc łatwo i całkiem dokładnie można obliczyć wartość FL w obliczeniach numerycznych. Natomiast dla spadku rynny poniżej 3 promili w całym zakresie 50 > L/W > 500, wartość FL jest nie całkiem liniową funkcją ilorazu L/W. Aproksymowano ją w artykule [4] funkcją liniową FL = 1 – 0,000889 · (L/W – 50), ale znacznie większą dokładność odwzorowania uzyskano tutaj dla aproksymacji wielomianem drugiego stopnia:

FL = 0,000001 · (L/W)2 – 0,0014·(L/W) + 1,0621   (1)

dla którego współczynnik determinacji R2 = 0,9944, a więc współczynnik odchylenia standardowego R wynosi 0,9972.

Pomimo tak wysokiej wartości tego współczynnika, jak i stosunkowo wysokiej liczby punktów swobody, dwa pojedyncze błędy względne aproksymacji FL sięgały ponad 3% i zdecydowano się poszukać równania drugiego stopnia o gorszym dopasowaniu do wszystkich wartości podanych w normie [7], ale dla każdej z nich z błędem względnym nieprzekraczającym 2%. Uzyskano to w najprostszy sposób, poprzez niedużą zmianę wyrazu wolnego w równaniu (1).

Ostatecznie do obliczeń przyjęto równanie:

FL = 0,000001 · (L/W)2 – 0,0014 · (L/W) +1,055   (2)

Aproksymacja wartości FL

Rys. 2. Aproksymacja wielomianem drugiego stopnia (linia ciągła) wartości FL podanych w normie [7] (punkty) dla rynny nominalnie poziomej

Błąd względny

Rys. 3. Błąd względny przybliżenia wartości współczynnika FL dla rynien nominalnie poziomych [7] równaniem (2), w zakresie 50 < L/W < 500. Dla 0 < L/W < 50 współczynnik FL ≡ 1

Wartości punktowe współczynnika FL podane w normie [7] dla rynien nominalnie poziomych w porównaniu z wynikami obliczeń równaniem aproksymacyjnym (1) przedstawiono na rys. 2, a błędy względne aproksymacji równaniem (2) na rys. 3.

Jak widać na rys. 3, zmiana wartości wyrazu wolnego w równaniu (1) na wartość podaną w równaniu (2) zaburzyła aproksymację opartą na doborze współczynników trójmianu metodą najmniejszych kwadratów. Niemniej praktycznie w dwóch przypadkach największy błąd względny wynosi nieco ponad 2%, a w jednym –2%, co było celem zmiany aproksymacji.

tabeli 1 przedstawiono najpierw wartości współczynnika FL podane w normie [7], a następnie po kresce ukośnej obliczone według równania (2), dla spadku 0–3 promile i 50 < L/W < 200 oraz dla spadków 4, 6, 8 i 10 promili, w tym samym zakresie ilorazu L/W, według równań aproksymacji linowej podanych w artykule [4]. Różnice pomiędzy wartościami wymienionymi w normie i przybliżonymi za pomocą równań nie mają żadnego praktycznego znaczenia. Aproksymacja za pomocą równań ma tę przewagę nad stabelaryzowanymi wartościami, że możliwe jest bez dodatkowej interpolacji prowadzenie obliczeń dla pośrednich wartości spadków rynny i jej długości. Nie dotyczy to zakresu spadków pomiędzy 3 a 4 promile, co zostanie omówione w dalszej części artykułu.

Przykłady zastosowania aproksymacji

Rolę współczynnika FL w wymiarowaniu dachów zilustrowano na przykładzie obliczeniowym, korzystając z danych jednego z producentów rur powlekanych z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo [11]. Przekroje rynien okapowych mają w tym przypadku owalny kształt. Dane do obliczeń zestawiono w tabeli 2.

Powstaje pytanie, czy z uwagi na rozchlapywanie obliczenia powinny być prowadzone z uwzględnieniem 25 mm przestrzeni wolnej pomiędzy zwierciadłem wody w rynnie a krawędzią przelewu, czy też bez tej rezerwy. Autorzy stanęli na stanowisku, że z uwagi na prowadzenie obliczeń dla deszczy ekstremalnych wystarczy, żeby dla obliczeniowego natężenia opadu nie dochodziło jeszcze do przelewania z rynny okapowej i że pozostawienie w rynnie okapowej przestrzeni wolnej na rozchlapywanie wody deszczowej zbytnio obniżyłoby obliczeniową przepustowość rynny w stosunku do nieznacznych szkód wywołanych rozchlapywaniem.

Jednakże decyzja w tej sprawie spowodowana jest względami ekonomicznymi i przy dostępnych środkach finansowych można zapewnić wyższy komfort użytkowania i zabezpieczyć się przed rozchlapywaniem wody. Jest to kwestia indywidualnego wyboru użytkownika. W obliczeniach przyjęcie zabezpieczenia przed rozchlapywaniem zmniejsza znacznie powierzchnię przekroju poprzecznego rynny okapowej, co powoduje nieproporcjonalnie duże do wartości tej powierzchni zmniejszenie przepustowości nominalnej rynny.

Wartości FL

Tabela 1. Porównanie wartości współczynnika FL podanych w normie [7] (przed kreską ukośną) oraz obliczonych równaniem (2) (za kreską ukośną) dla spadku rynny (0–3 mm) oraz analogicznie wartości odczytanych z normy i obliczonych według równań przedstawionych w publikacji [4] dla pozostałych spadków

Dane rynien okapowych

Tabela 2. Rzeczywiste dane rynien okapowych [11] przyjęte jako dane do analizy numerycznej wpływu długości rynny na powierzchnię i szerokość dachu, który można odwodnić

Na rys. 4, rys. 5 i rys. 6 przedstawiono obliczeniową przepustowość rynny o nominalnej średnicy 110 mm, obliczeniowe powierzchnie dachu, które rynna może odwodnić przy założeniu, że natężenie opadu wynosi 0,03 l/(m2 · s), oraz szerokość możliwej do odwodnienia powierzchni dachu przy założeniu, że ma ona kształt prostokąta, którego jeden bok przylega do rynny okapowej. Jeżeli nie uwzględniamy oddziaływania wiatru, to przez powierzchnię dachu należy rozumieć rzut tej powierzchni na płaszczyznę poziomą.

Na rys. 6 najpierw dla rynien krótkich L/W < 50 możliwa do odwodnienia powierzchnia jest stała, a więc obliczona szerokość liniowo zależy od długości rynny L. Co więcej, jest to jedna i ta sama linia niezależnie od spadku rynny. Dla L/W > 200 również ta powierzchnia nie zależy od długości rynny i wykres kończy się liniami prostymi, tym razem różnymi dla różnych spadków ułożenia rynny.

Pomiędzy pojedynczą linią, którą można byłoby przeprowadzić przez punkty z lewej strony wykresu, i możliwymi do narysowania różnymi od siebie liniami kończącymi wykres z prawej strony występuje łagodne przejście łukiem.

Z uwagi na skalę rys. 6 pierwsze wrażenie jest takie, że spadek, w którym prowadzona jest rynna okapowa, nie ma dużego wpływu na szerokość odwadnianego dachu. Nic podobnego – wystarczy spojrzeć na rys. 5, aby uzmysłowić sobie, że dla L/W = 500 szerokość ta różni się niemal trzykrotnie w przypadku rynien okapowych położonych w spadku 10 i 3 promile.

Biała plama na wykresach

O ile wyniki obliczeń można interpolować dla spadków pomiędzy 4 a 10 promili, o tyle pomiędzy rynnami nominalnie poziomymi o spadku od 0 do 3 promili i rynnami prowadzonymi w spadku od 4 promili w górę występuje obszar, w którym nie wiadomo jak obliczać przepustowość nominalną i wszystkie parametry od niej zależne.

Przepustowość obliczeniowa rynny okapowej

Rys. 4. Przepustowość obliczeniowa rynny okapowej o średnicy nominalnej 110 mm [11] w zależności od jej spadku i długości

Powierzchnia dachu do odwodnienia

Rys. 5. Największa możliwa do odwodnienia powierzchnia dachu przy opadzie o natężeniu 0,03 l/(s · ha) przez rynnę okapową o średnicy nominalnej 110 mm [7] i różnych długościach, położoną w różnych spadkach

Szerokość dachu do odwodnienia

Rys. 6. Największa możliwa do odwodnienia szerokość dachu przy opadzie o natężeniu 0,03 l/(s · ha) przez rynnę okapową o średnicy nominalnej 110 mm [11], o różnych długościach, położoną w różnych spadkach 3, 4, 6, 8, 10 mm/m

Dla rynien nominalnie pochyłych przepustowość rośnie do L/W = 200 wraz ze wzrostem długości. Przeciwnie dla rynien nominalnie poziomych – maleje w całym zakresie długości L. Tak więc przykładowo dla spadku 3,5 promila możemy uzyskać dla rynien długich zupełnie inne rezultaty obliczeń, przyjmując równania na współczynnik FL raz jak dla rynien poziomych i drugi raz jak dla pochyłych.

Jeżeli przyjmiemy, że interpretacja sformułowań zawartych w normie [7] powinna być taka, że powyżej 3 promili rynna jest już pochyła, to uzyskamy znacznie większą wydajność dla rynny prowadzonej w spadku 3,1 promila w stosunku do spadku 3 promile. Tymczasem w rzeczywistości zapewne różnica pomiędzy przepustowościami rynny okapowej dla tak nieznacznej różnicy w spadku (praktycznie niemierzalnej w warunkach budowy) byłaby wręcz trudna do stwierdzenia empirycznie. W tej sytuacji zalecana jest ostrożność, a więc przyjęcie w obliczeniach, że aż do 4 promili spadku rynny okapowe należy wymiarować jako nominalnie poziome i dopiero od 4 promili jako prowadzone w spadku (pochyłe). 

Rynny pionowe

W normie [7] podano wzór na obliczanie pionowego przewodu spustowego w zależności od procentu wypełnienia tej rury wodą. Zalecane jest przyjęcie stopnia wypełnienia pomiędzy 20 a 33%.

Na rys. 7 przedstawiono możliwe do odprowadzenia wartości strumienia objętości przepływu, to znaczy przepustowość rynien pionowych. Jak decydować o wartości współczynnika f, nie wiadomo, a sposób wymiarowania systemu rynnowego według normy [7] był już krytykowany [6] jako słabo podparty teorią mechaniki cieczy.

Przepustowość przewodów spustowych

Rys. 7. Przepustowość przewodów spustowych dla granicznych wartości współczynnika wypełnienia f = 0,33 i f = 0,20

Literatura

 1. BS EN 12056-3:2000 Roof Drainage Calculations. Gravity drainage systems inside buildings. Part 3: Roof drainage layout and calculation.
 2. Bartosz K., Kotowski A., Analiza porównawcza wzorów na natężenie deszczy do projektowania kanalizacji, II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura komunalna a rozwój zrównoważony terenów zurbanizowanych” INFRAEKO, Rzeszów – Niepołomice, 4–5 czerwca 2009.
 3. Dąbrowski W., Jasik H., Gryszówka M., Szeliga T., Wartości wyjściowe do obliczeń dachów z rynnami okapowymi, „Instal” nr 7–8/2010, s. 27–30.
 4. Dąbrowski W., Jasik H., Obliczenia rynien okapowych, „Instal” nr 10/2010, s. 42–44.
 5. Kotowski A., propozycje zawarte w e-mailu do W. Dąbrowskiego z dnia 23.08.2015 w odpowiedzi na zapytanie dotyczące opinii co do zróżnicowania natężenia opadu deszczu przy wymiarowaniu rynien okapowych – w archiwum autora.
 6. Myczka J., Przepustowość rynny poziomej, „Przegląd Budowlany” nr 4/2010, s. 36–38.
 7. PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Cz. 3. Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia.
 8. PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu (norma wycofana bez zastąpienia).
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzania obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (DzU nr 22/1999, poz. 209 – uchylone).
 11. System rynnowy Niagara – Blachy Pruszyński, 2015.
 12. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (DzU nr 169/2012, poz. 1386, z późn. zm.).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Katarzyna Cesluk Studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych – dobór i eksploatacja

Studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych – dobór i eksploatacja Studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych – dobór i eksploatacja

Studzienki wodomierzowe stosuje się wtedy, gdy zestawu wodomierzowego nie można zamontować w budynku. Ich zadaniem jest ochrona zestawu wodomierzowego przed wpływem warunków atmosferycznych, głównie przemarzaniem,...

Studzienki wodomierzowe stosuje się wtedy, gdy zestawu wodomierzowego nie można zamontować w budynku. Ich zadaniem jest ochrona zestawu wodomierzowego przed wpływem warunków atmosferycznych, głównie przemarzaniem, oraz umożliwienie jego łatwego odczytu. Dlatego dobór studzienki uzależniony jest od lokalnych warunków jej posadowienia.

Joanna Ryńska Wspomaganie domowej instalacji grzewczej środkami chemicznymi

Wspomaganie domowej instalacji grzewczej środkami chemicznymi Wspomaganie domowej instalacji grzewczej środkami chemicznymi

Wśród szeregu kwestii, które trzeba brać pod uwagę przy eksploatacji instalacji grzewczej, jest zapewnienie odpowiedniej jakości wody. W wielu instalacjach jakość wody grzewczej wprowadzanej do instalacji...

Wśród szeregu kwestii, które trzeba brać pod uwagę przy eksploatacji instalacji grzewczej, jest zapewnienie odpowiedniej jakości wody. W wielu instalacjach jakość wody grzewczej wprowadzanej do instalacji wymaga korekt, aby przewody nie ulegały uszkodzeniu czy zapychaniu.

Redakcja RI Recykling wody szarej, czyli jak ponownie wykorzystać wodę z odzysku?

Recykling wody szarej, czyli jak ponownie wykorzystać wodę z odzysku? Recykling wody szarej, czyli jak ponownie wykorzystać wodę z odzysku?

Magazynowanie wody jest w naszym kraju nadal niezbyt popularne, a jej zużycie jest bardzo duże. W jaki sposób możemy oszczędzić zużycie wody w domu? Jednym ze sposobów jest odzysk wody deszczowej, który...

Magazynowanie wody jest w naszym kraju nadal niezbyt popularne, a jej zużycie jest bardzo duże. W jaki sposób możemy oszczędzić zużycie wody w domu? Jednym ze sposobów jest odzysk wody deszczowej, który nie tylko jest ekologiczny, ale sprawia, że rachunki za wodę są mniejsze. Jednak warto pójść o krok dalej i również recyklingować wodę szarą. Co to jest woda szara i do czego możemy ją wykorzystać?

mgr inż. Anna Jurga Toalety dywersyjne jako sposób na zapewnienie zrównoważonej gospodarki sanitarnej

Toalety dywersyjne jako sposób na zapewnienie zrównoważonej gospodarki sanitarnej Toalety dywersyjne jako sposób na zapewnienie zrównoważonej gospodarki sanitarnej

Zrównoważony rozwój wymaga oszczędnego gospodarowania zasobami. Rosnące zapotrzebowanie na wodę i naturalne nawozy do produkcji żywności będzie z czasem skłaniało do stosowania skutecznych technologii...

Zrównoważony rozwój wymaga oszczędnego gospodarowania zasobami. Rosnące zapotrzebowanie na wodę i naturalne nawozy do produkcji żywności będzie z czasem skłaniało do stosowania skutecznych technologii odzyskiwania wody i składników odżywczych ze ścieków. Separacja strumieni uryny i kału może być sposobem na zapewnienie zrównoważonego gospodarowania ściekami. Są to rozwiązania znane, jednak dotychczas nie wdrażano ich na większą skalę, nie znamy też ich zapotrzebowania na energię.

inż. Nikon Gawryluk Pompownie stałych urządzeń gaśniczych wodnych – nomenklatura

Pompownie stałych urządzeń gaśniczych wodnych – nomenklatura Pompownie stałych urządzeń gaśniczych wodnych – nomenklatura

Poprawna nomenklatura w ochronie przeciwpożarowej, w tym w procesie składania wniosków o krajowe oceny techniczne, jest bardzo ważna, gdyż w zależności od zastosowanej nazwy zmienia się zamierzone zastosowanie...

Poprawna nomenklatura w ochronie przeciwpożarowej, w tym w procesie składania wniosków o krajowe oceny techniczne, jest bardzo ważna, gdyż w zależności od zastosowanej nazwy zmienia się zamierzone zastosowanie wyrobu, a czasem również wymagania prawne. Z tych powodów konieczne jest odwoływanie się do definicji zawartych w prawie – ustawach i rozporządzeniach oraz normach.

Redakcja RI Pompy ciepła – gazowe czy elektryczne?

Pompy ciepła – gazowe czy elektryczne? Pompy ciepła – gazowe czy elektryczne?

Pompy ciepła w ostatnim czasie stają się coraz bardziej popularne. Pomimo dużych kosztów inwestycyjnych osoby, które właśnie się budują i stają przed wyborem systemu ogrzewania decydują się na kupno pompy...

Pompy ciepła w ostatnim czasie stają się coraz bardziej popularne. Pomimo dużych kosztów inwestycyjnych osoby, które właśnie się budują i stają przed wyborem systemu ogrzewania decydują się na kupno pompy ciepła. Na rynku można znaleźć pompę ciepła gazową, jak i elektryczną. Czym one się różnią i jaką wybrać?

dr inż. Florian Piechurski Problemy z utrzymaniem jakości wody basenowej w istniejących systemach jej oczyszczania

Problemy z utrzymaniem jakości wody basenowej w istniejących systemach jej oczyszczania Problemy z utrzymaniem jakości wody basenowej w istniejących systemach jej oczyszczania

W przypadku problemów z jakością wody basenowej jednym z pierwszych rutynowych działań jest jej intensywne chlorowanie. Może to jednak doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego poziomu związków wpływających...

W przypadku problemów z jakością wody basenowej jednym z pierwszych rutynowych działań jest jej intensywne chlorowanie. Może to jednak doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego poziomu związków wpływających na zapach wody basenowej oraz powodujących u osób kąpiących się podrażnienie oczu, dróg oddechowych i błony śluzowej nosa. Jednym ze skutecznych sposobów przywracania jakości wody basenowej może być jej okresowe ozonowanie.

inż. Nikon Gawryluk Projekt hydrauliczny pompowni pożarowych zgodny z NFPA 20 2016 Edition lub PN-EN 12845:2015

Projekt hydrauliczny pompowni pożarowych zgodny z NFPA 20 2016 Edition lub PN-EN 12845:2015 Projekt hydrauliczny pompowni pożarowych zgodny z NFPA 20 2016 Edition lub PN-EN 12845:2015

Prawo wymaga projektowania instalacji i pompowni pożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą techniczną, która zawarta jest m.in. w normach i standardach. Standard NFPA szczegółowo...

Prawo wymaga projektowania instalacji i pompowni pożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą techniczną, która zawarta jest m.in. w normach i standardach. Standard NFPA szczegółowo określa wymagania dla pompowni pożarowych, ale w innych kwestiach wskazuje jedynie cel, który należy osiągnąć, pozostawiając projektantowi swobodę wyboru sposobu jego realizacji. Z kolei Polska Norma nie reguluje szczegółowo kwestii pompowni i pozostawia projektantom i producentom zespołów pompowych...

mgr inż. Anna Jurga, inż. Bartosz Zięba Technologie inżynierii środowiska w obiektach kosmicznych

Technologie inżynierii środowiska w obiektach kosmicznych Technologie inżynierii środowiska w obiektach kosmicznych

Tak jak Formuła 1 była sprawdzianem dla nowych technologii w przemyśle samochodowym, tak projektowane obiekty kosmiczne mogą być impulsem do rozwoju technologii w inżynierii i ochronie środowiska, zwłaszcza...

Tak jak Formuła 1 była sprawdzianem dla nowych technologii w przemyśle samochodowym, tak projektowane obiekty kosmiczne mogą być impulsem do rozwoju technologii w inżynierii i ochronie środowiska, zwłaszcza w zakresie gospodarowania ściekami.

Redakcja RI Jak działają pompy ciepła?

Jak działają pompy ciepła? Jak działają pompy ciepła?

W ostatnim czasie pompy ciepła w Polsce stają się coraz bardziej popularne. Wszystko przez chęć zadbania o czystość naszego powietrza, walkę ze smogiem oraz trend na energooszczędne budownictwo. Co więcej,...

W ostatnim czasie pompy ciepła w Polsce stają się coraz bardziej popularne. Wszystko przez chęć zadbania o czystość naszego powietrza, walkę ze smogiem oraz trend na energooszczędne budownictwo. Co więcej, koszty ogrzewania stanowią co najmniej 60% wszystkich wydatków związanych z eksploatacją domów jednorodzinnych, a dzięki pompie ciepła wydatki można sporo obniżyć.

Waldemar Joniec Pomiar mediów komunalnych

Pomiar mediów komunalnych Pomiar mediów komunalnych

Wraz z postępem technologicznym prawo stawia nowe wyzwania dostawcom i odbiorcom wody, ciepła czy energii. Nowe wymagania służą m.in. optymalizacji dostaw oraz obniżaniu kosztów wytwarzania i dystrybucji....

Wraz z postępem technologicznym prawo stawia nowe wyzwania dostawcom i odbiorcom wody, ciepła czy energii. Nowe wymagania służą m.in. optymalizacji dostaw oraz obniżaniu kosztów wytwarzania i dystrybucji. Stają się też wsparciem przy budowaniu systemów inteligentnych budynków i miast. Są również narzędziem służącym wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko.

Redakcja RI Odwodnienie liniowe zewnętrzne – jakie wybrać?

Odwodnienie liniowe zewnętrzne – jakie wybrać? Odwodnienie liniowe zewnętrzne – jakie wybrać?

Odwodnienie liniowe jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania większej utwardzonej powierzchni lub działki. Jednak system odwodnień liniowych trzeba wcześniej dobrze zaplanować, aby uniknąć powstawania...

Odwodnienie liniowe jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania większej utwardzonej powierzchni lub działki. Jednak system odwodnień liniowych trzeba wcześniej dobrze zaplanować, aby uniknąć powstawania zastojów wody, kałuż czy błota. Należy też pamiętać, że dobry system odwodnienia może uchronić przed zawilgoceniem fundamentów i ścian zewnętrznych. Z jakich elementów powinno składać się odwodnienie liniowe na zewnątrz? W jaki sposób je ułożyć, żeby dobrze spełniało swoje zadanie?

Waldemar Joniec Odzysk ciepła z kanalizacji

Odzysk ciepła z kanalizacji Odzysk ciepła z kanalizacji

Przy budowie nowoczesnych domów niskoenergetycznych i pasywnych stosowane są technologie, dzięki którym możliwe jest oszczędzanie energii. Najczęściej wykorzystuje się materiały do izolacji ścian oraz...

Przy budowie nowoczesnych domów niskoenergetycznych i pasywnych stosowane są technologie, dzięki którym możliwe jest oszczędzanie energii. Najczęściej wykorzystuje się materiały do izolacji ścian oraz montowane są szczelne okna, a także odzyskiwane jest ciepło z wentylacji. Jednakże w ściekach odprowadzanych do kanalizacji „drzemie” dość dużo energii. Na świecie powstało kilka technologii odzysku ciepła ze ścieków.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Alina Żabnieńska-Góra Wyznaczanie przepływu obliczeniowego wody w halach produkcyjnych

Wyznaczanie przepływu obliczeniowego wody w halach produkcyjnych Wyznaczanie przepływu obliczeniowego wody w halach produkcyjnych

W artykule omówiono metody wyznaczania przepływów obliczeniowych wody w halach produkcyjnych na podstawie analizy formuł dostępnych w literaturze. Przedstawiono wyniki badań dynamiki rozbioru ciepłej wody...

W artykule omówiono metody wyznaczania przepływów obliczeniowych wody w halach produkcyjnych na podstawie analizy formuł dostępnych w literaturze. Przedstawiono wyniki badań dynamiki rozbioru ciepłej wody dla hali produkcyjnej zlokalizowanej we Wrocławiu.

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, inż. Monika Plata Oszczędności energii i ilości wody płucznej w procesie płukania filtrów pospiesznych wody

Oszczędności energii i ilości wody płucznej w procesie płukania filtrów pospiesznych wody Oszczędności energii i ilości wody płucznej w procesie płukania filtrów pospiesznych wody

W procesie płukania filtrów pospiesznych wody można uzyskiwać oszczędności wody i redukować ryzyko utraty ziaren. Wyniki badań wskazują, że w przypadku prowadzenia płukania wodą powierzchniową konieczne...

W procesie płukania filtrów pospiesznych wody można uzyskiwać oszczędności wody i redukować ryzyko utraty ziaren. Wyniki badań wskazują, że w przypadku prowadzenia płukania wodą powierzchniową konieczne jest zróżnicowanie intensywności płukania w zależności od temperatury wody, jeżeli oczekujemy tej samej wartości ekspansji latem i zimą. Brak takiego zróżnicowania może prowadzić do utraty ziaren, wody płucznej i energii zimą lub zbyt małej intensywności płukania latem, co skutkuje sklejaniem ziaren...

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, inż. Monika Plata Podstawy teoretyczne płukania filtrów pospiesznych wody

Podstawy teoretyczne płukania filtrów pospiesznych wody Podstawy teoretyczne płukania filtrów pospiesznych wody

W procesie płukania filtrów pospiesznych wody można uzyskiwać oszczędności wody i redukować ryzyko utraty ziaren. Dla tej samej ekspansji złoża w czasie płukania w warunkach zimowych wymagana jest bowiem...

W procesie płukania filtrów pospiesznych wody można uzyskiwać oszczędności wody i redukować ryzyko utraty ziaren. Dla tej samej ekspansji złoża w czasie płukania w warunkach zimowych wymagana jest bowiem znacznie mniejsza intensywność płukania niż w warunkach letnich.

mgr inż. Jakub Kozicki Analiza doboru żywic w rehabilitacji kanałów sanitarnych

Analiza doboru żywic w rehabilitacji kanałów sanitarnych Analiza doboru żywic w rehabilitacji kanałów sanitarnych

Coraz większym problemem dużych miast jest konieczność rehabilitacji kanałów sanitarnych. Problemem z punktu widzenia inwestora jest mocno rozwinięta infrastruktura podziemna, co często dyskwalifikuje...

Coraz większym problemem dużych miast jest konieczność rehabilitacji kanałów sanitarnych. Problemem z punktu widzenia inwestora jest mocno rozwinięta infrastruktura podziemna, co często dyskwalifikuje metody wykopowe. W zależności od stanu technicznego w kontekście zróżnicowanego toku obliczeniowego, a także warunków panujących w sieci kluczowe znaczenie ma zastosowanie odpowiedniej żywicy, zarówno pod względem mechanicznym, jak i chemicznym.

Redakcja RI Zestawy hydroforowe dla sieci wodociągowych i instalacji przemysłowych

Zestawy hydroforowe dla sieci wodociągowych i instalacji przemysłowych Zestawy hydroforowe dla sieci wodociągowych i instalacji przemysłowych

Jak zapewnić energooszczędną eksploatację i odpowiednie ciśnienie wody w każdym punkcie instalacji wodociągowej? Wiele zależy od doboru hydroforów i ich poprawnej eksploatacji. Priorytetem jest ciągłość...

Jak zapewnić energooszczędną eksploatację i odpowiednie ciśnienie wody w każdym punkcie instalacji wodociągowej? Wiele zależy od doboru hydroforów i ich poprawnej eksploatacji. Priorytetem jest ciągłość i bezpieczeństwo dostaw, ale energoefektywność to nie tylko opłaty za energię, ale też mniejsza awaryjność i dłuższa żywotność przewodów i armatury. Koszty energii elektrycznej na przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach to główny składnik kosztów zaopatrzenia w wodę.

dr inż. Katarzyna Kołecka, mgr inż. Dariusz Rohde Zalety i problemy związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych metodą trzcinową

Zalety i problemy związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych metodą trzcinową Zalety i problemy związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych metodą trzcinową

Systemy trzcinowe do zagospodarowania osadów mogą stanowić bardzo dobre rozwiązanie dla małych oczyszczalni ścieków, które dysponują ograniczonymi środkami finansowymi. Powodują równoczesną stabilizację...

Systemy trzcinowe do zagospodarowania osadów mogą stanowić bardzo dobre rozwiązanie dla małych oczyszczalni ścieków, które dysponują ograniczonymi środkami finansowymi. Powodują równoczesną stabilizację i odwadnianie osadów, opierając się na procesach naturalnych, które nie obciążają środowiska. Mimo wielu zalet nie są jednak powszechnie stosowane w Polsce m.in. z powodu braku doświadczeń wśród projektantów.

inż. Nikon Gawryluk Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018

Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018 Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018

Z początkiem lipca 2018 r. pojawi się konieczność określenia zasadniczych charakterystyk urządzeń i armatury wodnej oraz oznaczenia ich znakiem „B” w przypadku zastosowań dla ochrony przeciwpożarowej w stałych...

Z początkiem lipca 2018 r. pojawi się konieczność określenia zasadniczych charakterystyk urządzeń i armatury wodnej oraz oznaczenia ich znakiem „B” w przypadku zastosowań dla ochrony przeciwpożarowej w stałych urządzeniach gaśniczych. Dotyczyć to będzie m.in. agregatów pompowych, kolektorów wlotowych i rozdzielaczy, zaworów i zasuw, filtrów, zaworów zwrotnych, uchwytów i zestawów mocowania przewodów rurowych oraz czujników/przełączników przepływu wody i ciśnienia. Elementy te będą mogły zostać wprowadzone...

dr inż. Katarzyna Kołecka, mgr inż. Dariusz Rohde Projektowanie, budowa i eksploatacja systemów trzcinowych do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych

Projektowanie, budowa i eksploatacja systemów trzcinowych do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych Projektowanie, budowa i eksploatacja systemów trzcinowych do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych

Systemy trzcinowe do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych są alternatywą dla technologii o wysokich kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Naśladują naturalne procesy, które zachodzą w bagnach,...

Systemy trzcinowe do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych są alternatywą dla technologii o wysokich kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Naśladują naturalne procesy, które zachodzą w bagnach, i charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością odwadniania oraz stabilizacji. Najlepiej sprawdzają się w małych oczyszczalniach ścieków, znacząco obniżając koszty gospodarowania osadami ściekowymi, jednak w dużych oczyszczalniach również dają dobre efekty.

dr inż. Marek Kalenik Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania

Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania Kanalizacja podciśnieniowa – zasady projektowania

Normy dotyczące projektowania kanalizacji podciśnieniowej zawierają jedynie ogólne wymagania techniczne, z kolei w wytycznych EPA przy doborze parametrów projektowych występują nieścisłości. W projektowaniu...

Normy dotyczące projektowania kanalizacji podciśnieniowej zawierają jedynie ogólne wymagania techniczne, z kolei w wytycznych EPA przy doborze parametrów projektowych występują nieścisłości. W projektowaniu warto posiłkować się algorytmem wymiarowania kanalizacji wg ATV-DVWK-A 116 oraz korzystać z metod projektowania opracowanych przez firmy na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych.

dr inż. Katarzyna Kołecka, mgr inż. Dariusz Rohde Systemy trzcinowe jako metoda odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych dla małych i średnich  oczyszczalni

Systemy trzcinowe jako metoda odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych dla małych i średnich  oczyszczalni Systemy trzcinowe jako metoda odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych dla małych i średnich  oczyszczalni

Jedną z metod unieszkodliwiania osadów ściekowych jest tzw. metoda trzcinowa. O jej przydatności dla małych i średnich oczyszczalni ścieków decydują stosunkowo niskie koszty eksploatacji, stanowiące 5–10%...

Jedną z metod unieszkodliwiania osadów ściekowych jest tzw. metoda trzcinowa. O jej przydatności dla małych i średnich oczyszczalni ścieków decydują stosunkowo niskie koszty eksploatacji, stanowiące 5–10% kosztów powszechnie stosowanych rozwiązań. Rozwiązanie to ma niewielkie zapotrzebowanie na energię elektryczną i nie wymaga stosowania dodatkowych substancji chemicznych poprawiających odwadnianie osadów.

wj Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody

Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody

Woda pitna w sieci wodociągowej może zostać skażona zanieczyszczeniami zawartymi w wodzie powracającej do sieci z wewnętrznych instalacji wodociągowych. W przewodach powstają bowiem osady, a w nich rozwijają...

Woda pitna w sieci wodociągowej może zostać skażona zanieczyszczeniami zawartymi w wodzie powracającej do sieci z wewnętrznych instalacji wodociągowych. W przewodach powstają bowiem osady, a w nich rozwijają się bakterie i drobnoustroje, zwłaszcza w odcinkach martwych lub o małym poborze.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.