RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Odwadnianie dachów – wymiarowanie rynien okapowych

Roofs draining – gutter systems sizing

Odwadnianie dachów; fot. Braas

Odwadnianie dachów; fot. Braas

Każdy system odwodnienia, w tym rynny, spełnia swoje zadanie z pewnym prawdopodobieństwem odprowadzenia całego spływu z dachu. Poprawne zwymiarowanie odwodnienia wymaga nie tylko prawidłowego ustalenia parametrów środowiskowych opisujących opad deszczu, ale też parametrów technicznych elementów systemów odwodnień. W artykule zaproponowano nowe równanie aproksymujące wartości współczynnika FL dla nominalnie poziomych rynien okapowych.

Zobacz także

Kessel Ochrona domu przed skutkami obfitych opadów deszczów

Ochrona domu przed skutkami obfitych opadów deszczów Ochrona domu przed skutkami obfitych opadów deszczów

Ulewy ponownie dominują w doniesieniach medialnych. Ucierpiało wiele osób, podtapiane są liczne domy. Meteorolodzy są zgodni – silne opady będą występować coraz częściej. Ocieplenie klimatu prowadzi do...

Ulewy ponownie dominują w doniesieniach medialnych. Ucierpiało wiele osób, podtapiane są liczne domy. Meteorolodzy są zgodni – silne opady będą występować coraz częściej. Ocieplenie klimatu prowadzi do tworzenia się coraz większej liczby chmur w atmosferze ziemskiej, co skutkuje obfitymi opadami deszczu, które doprowadzają do lokalnych zalań. Dostępne są jednak urządzenia przeciwzalewowe, które pozwalają skutecznie ochronić budynki mieszkalne.

Anna Stochaj Urządzenia przeciwzalewowe

Urządzenia przeciwzalewowe Urządzenia przeciwzalewowe

Krótkotrwałe, ale intensywne opady deszczu stają się charakterystyczne dla naszej strefy klimatycznej. Skutki takich silnych opadów często bywają katastrofalne, gdyż powodują przeciążenie kanalizacji....

Krótkotrwałe, ale intensywne opady deszczu stają się charakterystyczne dla naszej strefy klimatycznej. Skutki takich silnych opadów często bywają katastrofalne, gdyż powodują przeciążenie kanalizacji. Napierająca woda, zamiast swobodnie spływać do kanału, cofa się i wdziera do piwnic oraz innych nisko usytuowanych pomieszczeń, powodując ich zalanie, a w efekcie częściowe bądź całkowite zniszczenie.

DAB PUMPS POLAND Sp. z o. o. DTRON (R)ewolucja wśród pomp zatapialnych!

DTRON (R)ewolucja wśród pomp zatapialnych! DTRON (R)ewolucja wśród pomp zatapialnych!

DAB projektuje rozwiązania szyte na miarę z myślą o rzeczywistych wymaganiach każdego, kto funkcjonuje w tej branży. Dzięki wiedzy technicznej i doświadczeniu ekspertów DAB, nowe pompy zatapialne DTron...

DAB projektuje rozwiązania szyte na miarę z myślą o rzeczywistych wymaganiach każdego, kto funkcjonuje w tej branży. Dzięki wiedzy technicznej i doświadczeniu ekspertów DAB, nowe pompy zatapialne DTron oferują korzyści zarówno dla użytkowników, jak i dystrybutorów i instalatorów, zapewniając oszczędność miejsca, zużycia energii, czasu oraz kosztów. Jednak przełomowe i trwałe zmiany możliwe są tylko wtedy, gdy uważnie wsłuchamy się w głos najważniejszych ekspertów na rynku, czyli naszych Klientów.

Pierwszym krokiem przy wymiarowaniu systemu rynnowego jest przyjęcie natężenia opadu. Norma PN-EN 12056-3 [1] jedynie wymienia możliwe do stosowania wartości: 0,010, 0,015, 0,020, 0,025, 0,030, 0,040, 0,050, 0,060 litrów na sekundę na metr kwadratowy, co w jednostkach stosowanych w kanalizacjach zewnętrznych odpowiada opadom od 100 do 600 l/(s · ha).

W Niemczech i Szwajcarii przyjmuje się miarodajne natężenie opadu dla wymiarowania systemu rynnowego w wysokości 0,03 l/(s · m2) i taka wartość była też często stosowana w Polsce [3, 8].

Obecnie dostępne są w internecie krajowe kalkulatory do obliczania systemów odwadniania powierzchni dachowych dla opadów o intensywności 75 mm/h, co odpowiada w przybliżeniu natężeniu opadu 0,0208 l/(s · m2).

Polska norma [8] dotycząca kanalizacji wewnętrznych w budynkach została najpierw wymieniona w załączniku do rozporządzenia MSWiA z 4 marca 1999 r. [10] jako norma obowiązująca.

W 2001 roku rozporządzenie to zostało uchylone i nie obowiązuje obecnie, a w Ustawie o normalizacji [12] z 2002 roku uznano, że stosowanie Polskich Norm nie jest obligatoryjne.

Ustawa ta dopuszcza możliwość powoływania się w innych aktach prawnych na Polskie Normy, aczkolwiek z pewnymi ograniczeniami. Praktyka jest taka, że tych powołań w różnych aktach prawnych jest około 4 tys., co nieobowiązkowe normy czyni często obowiązkowymi, nierzadko jedynie częściowo, i wprowadza duże zamieszanie w stanie prawnym.

I tak w rozdziale 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [9], pojawia się stwierdzenie, że instalacje kanalizacyjne w budynkach powinny spełniać Polskie Normy. Jednak Polska Norma [8], w której określono natężenie opadu deszczu do wymiarowania systemów rynnowych jako co najmniej równe 0,03 l/(s · m2), została uchylona przez PKN bez zastępstwa, co w odniesieniu do niej uczyniło powołanie w rozporządzeniu [9] nieaktualnym.

Z uwagi na duże różnice w wielkości opadów w Polsce [2] wydaje się celowe zróżnicowanie natężenia deszczu miarodajnego do wymiarowania systemów rynnowych w zależności od położenia geograficznego na terenie kraju, tak jak to uczyniono przykładowo w Wielkiej Brytanii w normie, na bazie której ustanowiono normę europejską [1] przyjętą przez Polski Komitet Normalizacyjny [7]. Na Podkarpaciu i Pomorzu bowiem średnia roczna wysokość opadu jest wyraźnie wyższa niż w Polsce centralnej. w Polsce centralnej.

Jednak, według wskazówek A. Kotowskiego [5], zróżnicowanie powyższe powinno się odnosić do natężeń jednostkowych deszczy o czasie trwania 5 minut – występujących w danej miejscowości (lub obliczanych z ogólnopolskiego modelu opadów maksymalnych Bogdanowicz–Stachy). Biorąc pod uwagę obserwowane zmiany klimatu, do odwodnień dachów jako obciążenie jednostkowe zaleca się obecnie przyjmować 300–500 l/(s · ha), czyli odpowiednio 0,030–0,050 l/(s · m2).

Wymiarowanie kanalizacji ogólnospławnej ze względu na duże przelewy burzowe wymaga tzw. modelowania w czasie rzeczywistym, opartego na uwzględnieniu w obliczeniach numerycznych zmienności w czasie natężenia opadu i wartości współczynników spływu. Dla mniejszych systemów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej stosuje się bardzo uproszczone metody wymiarowania, zwane w języku angielskim metodami racjonalnymi. Należą do nich stosowane w Polsce metody granicznych i stałych natężeń deszczu.

Dla deszczy ulewnych istnieje silna zależność potęgowa pomiędzy czasem opadu i średnią wartością jego natężenia.

Im dłuższy czas, tym mniejsza średnia wartość natężenia opadu. Dlatego dla krótkich kanałów odprowadzających wody deszczowe wymiarowanie oparte jest na deszczach krótkotrwałych, trwających 10 minut lub dłużej, co odpowiada na terenie Polski centralnej natężeniom opadu 130–140 l/(s · ha). Taki krótkotrwały deszcz nawalny w żadnym stopniu nie grozi przepełnieniem dużych kolektorów ściekowych, gdyż dopływy boczne z kanałów położonych w pobliżu oczyszczalni zakończą się, zanim dopłyną wody deszczowe z początkowych fragmentów sieci kanalizacyjnej. Zatem dopływy z poszczególnych fragmentów sieci nie spotkają się razem w kanale.

Metoda granicznych natężeń deszczu polega na prowadzeniu obliczeń dla najkrótszego czasu opadu, w którym po raz pierwszy wszystkie wody deszczowe dopływające ze zlewni kanalizacyjnej dotrą do dolnego przekroju wymiarowanego kanału. W dużych miastach oznacza to dla największych kanałów przyjmowanie kilkugodzinnych czasów opadu miarodajnego i w rezultacie, pomimo prowadzenia obliczeń dla większej wartości częstotliwości nawrotu deszczu, znacznie mniejsze obliczeniowe natężenia opadu, nawet poniżej 10 l/(s · ha).

Oczywiście tak jak każdy system odwodnienia, tak i rynny spełniają swoje zadanie z pewnym prawdopodobieństwem odprowadzenia całego spływu z dachu i w warunkach ekstremalnych dochodzi do ich przepełnienia. Dlatego w normie [7] obliczeniową przepustowość rynny okapowej mnoży się przez współczynnik bezpieczeństwa 0,9, jedynie w miejscach szczególnie chronionych znacznie mniejszy. Jest to niewielkie zabezpieczenie, ale też szkody spowodowane wylaniem wody z rynny okapowej są najczęściej nieznaczne.

Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku odprowadzania wód deszczowych wewnątrz budynków – tam współczynniki bezpieczeństwa przyjmują zupełnie inne wartości. Przypomnijmy jeszcze, że w Polsce w przybliżeniu 85% wszystkich opadów nie przekracza natężenia 15 l/(s · ha) i dlatego na taki opad wymiaruje się urządzenia podczyszczające wody deszczowej, z wyjątkiem spływów z terenu stacji dystrybucji paliw, dla których urządzenia oczyszczające powinny sprawnie działać dla deszczu piętnastominutowego z częstotliwością nawrotu raz na rok, ale przy natężeniu opadu nie mniejszym od 77 l/(s · ha).

Oprócz przyjętego natężenia opadu projektowanie systemu rynnowego rozpoczyna się od decyzji, czy uwzględniamy wiatr, a jeżeli tak, to jaki.

Jeżeli wiatr nie jest uwzględniany, to obliczeniowe natężenie opadu nie dotyczy powierzchni dachu, tylko powierzchni jego rzutu na płaszczyznę poziomą. Zatem powierzchnia obliczeniowa jest wówczas mniejsza od powierzchni dachu.

Obliczenia prowadzi się dla całej powierzchni dachu jedynie wówczas, gdy niesiony wiatrem deszcz spada na nią prostopadle, co jest przypadkiem rzadkim, z wyjątkiem dachów płaskich, w przypadku których powierzchnia dachu jest zbliżona do powierzchni jego rzutu poziomego.

Norma [7] przewiduje jeszcze trzeci przypadek obliczeniowy, gdy deszcz pada pod kątem 26° do powierzchni dachu. Uwzględnia się również dodatkowy dopływ, gdy odwadniany dach przylega do ściany wyższej zabudowy.

Spadek rynny okapowej

Przy wymiarowaniu rynien okapowych istotne jest przede wszystkim pole przekroju poprzecznego rynny i jej kształt, jak również spadek i długość.

Jeżeli przez L oznaczymy długość rynny, a przez W wysokość od najniższego punktu przekroju poprzecznego do krawędzi przelewowej, to rynny o ilorazie L/W < 50 traktuje się jako krótkie i wówczas według normy [7] stosuje na przepustowość takiej rynny równanie, w którym nie uwzględnia się jej spadku. Jest to równoznaczne z przyjęciem, że długość rynien krótkich jest zbyt mała, aby ich spadek wpływał na prędkość przepływu.

Dla długich rynien iloraz L/W zgodnie z normą [7] nie powinien przekroczyć wartości 500. Dla spadku do trzech promili włącznie rynna traktowana jest jako nominalnie pozioma, a więc w obliczeniach dla tego samego przekroju poprzecznego uzyskuje się takie same wartości przepustowości rynny niezależnie od tego, czy jej spadek wynosi 0, 1, 2, czy 3 promile. Im większa jest długość rynny poziomej, tym mniejsza jej przepustowość, w przeciwieństwie do rynny położonej w spadku co najmniej 4 promile, czyli 4 mm na jeden metr – dla rynien tych przepustowość do pewnej długości wzrasta, a następnie pozostaje stała. Żeby dobrać rynnę okapową według normy [7], tak zwaną przepustowość obliczeniową uzyskuje się, mnożąc przepustowość nominalną QN(AE) przez współczynnik bezpieczeństwa oraz przez współczynnik FL, którego wartości pokazano na rys. 1. Dla rynien krótkich przyjmuje on wartość równą 1.

Temu zakresowi niezależnie od spadku rynny okapowej odpowiada na rys. 1 odcinek poziomy. Następnie współczynnik FL przyjmuje wartości zależne od spadku, w którym ułożona została rynna. Dla spadków od 4 do 10 promili wartość FL rośnie liniowo aż do ilorazu L/W = 200, a następnie przyjmuje wartość stałą.

Wykres wartości FL

Rys. 1. Wartości współczynnika FL, przez który mnoży się wydajność nominalną rynny QN(AE)

Ponieważ, jak zdefiniowano wcześniej, W jest wysokością przekroju, więc im większa jest głębokość owalnego przekroju poprzecznego, tym większa długość L, powyżej której wartość współczynnika FL jest już stała.

Dla 50 L/W < 200 wzrost wartości współczynnika FL, dla zadanego spadku S ≥ 4 promile, jest liniową funkcją ilorazu L/W, więc łatwo i całkiem dokładnie można obliczyć wartość FL w obliczeniach numerycznych. Natomiast dla spadku rynny poniżej 3 promili w całym zakresie 50 > L/W > 500, wartość FL jest nie całkiem liniową funkcją ilorazu L/W. Aproksymowano ją w artykule [4] funkcją liniową FL = 1 – 0,000889 · (L/W – 50), ale znacznie większą dokładność odwzorowania uzyskano tutaj dla aproksymacji wielomianem drugiego stopnia:

FL = 0,000001 · (L/W)2 – 0,0014·(L/W) + 1,0621   (1)

dla którego współczynnik determinacji R2 = 0,9944, a więc współczynnik odchylenia standardowego R wynosi 0,9972.

Pomimo tak wysokiej wartości tego współczynnika, jak i stosunkowo wysokiej liczby punktów swobody, dwa pojedyncze błędy względne aproksymacji FL sięgały ponad 3% i zdecydowano się poszukać równania drugiego stopnia o gorszym dopasowaniu do wszystkich wartości podanych w normie [7], ale dla każdej z nich z błędem względnym nieprzekraczającym 2%. Uzyskano to w najprostszy sposób, poprzez niedużą zmianę wyrazu wolnego w równaniu (1).

Ostatecznie do obliczeń przyjęto równanie:

FL = 0,000001 · (L/W)2 – 0,0014 · (L/W) +1,055   (2)

Aproksymacja wartości FL

Rys. 2. Aproksymacja wielomianem drugiego stopnia (linia ciągła) wartości FL podanych w normie [7] (punkty) dla rynny nominalnie poziomej

Błąd względny

Rys. 3. Błąd względny przybliżenia wartości współczynnika FL dla rynien nominalnie poziomych [7] równaniem (2), w zakresie 50 < L/W < 500. Dla 0 < L/W < 50 współczynnik FL ≡ 1

Wartości punktowe współczynnika FL podane w normie [7] dla rynien nominalnie poziomych w porównaniu z wynikami obliczeń równaniem aproksymacyjnym (1) przedstawiono na rys. 2, a błędy względne aproksymacji równaniem (2) na rys. 3.

Jak widać na rys. 3, zmiana wartości wyrazu wolnego w równaniu (1) na wartość podaną w równaniu (2) zaburzyła aproksymację opartą na doborze współczynników trójmianu metodą najmniejszych kwadratów. Niemniej praktycznie w dwóch przypadkach największy błąd względny wynosi nieco ponad 2%, a w jednym –2%, co było celem zmiany aproksymacji.

tabeli 1 przedstawiono najpierw wartości współczynnika FL podane w normie [7], a następnie po kresce ukośnej obliczone według równania (2), dla spadku 0–3 promile i 50 < L/W < 200 oraz dla spadków 4, 6, 8 i 10 promili, w tym samym zakresie ilorazu L/W, według równań aproksymacji linowej podanych w artykule [4]. Różnice pomiędzy wartościami wymienionymi w normie i przybliżonymi za pomocą równań nie mają żadnego praktycznego znaczenia. Aproksymacja za pomocą równań ma tę przewagę nad stabelaryzowanymi wartościami, że możliwe jest bez dodatkowej interpolacji prowadzenie obliczeń dla pośrednich wartości spadków rynny i jej długości. Nie dotyczy to zakresu spadków pomiędzy 3 a 4 promile, co zostanie omówione w dalszej części artykułu.

Przykłady zastosowania aproksymacji

Rolę współczynnika FL w wymiarowaniu dachów zilustrowano na przykładzie obliczeniowym, korzystając z danych jednego z producentów rur powlekanych z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo [11]. Przekroje rynien okapowych mają w tym przypadku owalny kształt. Dane do obliczeń zestawiono w tabeli 2.

Powstaje pytanie, czy z uwagi na rozchlapywanie obliczenia powinny być prowadzone z uwzględnieniem 25 mm przestrzeni wolnej pomiędzy zwierciadłem wody w rynnie a krawędzią przelewu, czy też bez tej rezerwy. Autorzy stanęli na stanowisku, że z uwagi na prowadzenie obliczeń dla deszczy ekstremalnych wystarczy, żeby dla obliczeniowego natężenia opadu nie dochodziło jeszcze do przelewania z rynny okapowej i że pozostawienie w rynnie okapowej przestrzeni wolnej na rozchlapywanie wody deszczowej zbytnio obniżyłoby obliczeniową przepustowość rynny w stosunku do nieznacznych szkód wywołanych rozchlapywaniem.

Jednakże decyzja w tej sprawie spowodowana jest względami ekonomicznymi i przy dostępnych środkach finansowych można zapewnić wyższy komfort użytkowania i zabezpieczyć się przed rozchlapywaniem wody. Jest to kwestia indywidualnego wyboru użytkownika. W obliczeniach przyjęcie zabezpieczenia przed rozchlapywaniem zmniejsza znacznie powierzchnię przekroju poprzecznego rynny okapowej, co powoduje nieproporcjonalnie duże do wartości tej powierzchni zmniejszenie przepustowości nominalnej rynny.

Wartości FL

Tabela 1. Porównanie wartości współczynnika FL podanych w normie [7] (przed kreską ukośną) oraz obliczonych równaniem (2) (za kreską ukośną) dla spadku rynny (0–3 mm) oraz analogicznie wartości odczytanych z normy i obliczonych według równań przedstawionych w publikacji [4] dla pozostałych spadków

Dane rynien okapowych

Tabela 2. Rzeczywiste dane rynien okapowych [11] przyjęte jako dane do analizy numerycznej wpływu długości rynny na powierzchnię i szerokość dachu, który można odwodnić

Na rys. 4, rys. 5 i rys. 6 przedstawiono obliczeniową przepustowość rynny o nominalnej średnicy 110 mm, obliczeniowe powierzchnie dachu, które rynna może odwodnić przy założeniu, że natężenie opadu wynosi 0,03 l/(m2 · s), oraz szerokość możliwej do odwodnienia powierzchni dachu przy założeniu, że ma ona kształt prostokąta, którego jeden bok przylega do rynny okapowej. Jeżeli nie uwzględniamy oddziaływania wiatru, to przez powierzchnię dachu należy rozumieć rzut tej powierzchni na płaszczyznę poziomą.

Na rys. 6 najpierw dla rynien krótkich L/W < 50 możliwa do odwodnienia powierzchnia jest stała, a więc obliczona szerokość liniowo zależy od długości rynny L. Co więcej, jest to jedna i ta sama linia niezależnie od spadku rynny. Dla L/W > 200 również ta powierzchnia nie zależy od długości rynny i wykres kończy się liniami prostymi, tym razem różnymi dla różnych spadków ułożenia rynny.

Pomiędzy pojedynczą linią, którą można byłoby przeprowadzić przez punkty z lewej strony wykresu, i możliwymi do narysowania różnymi od siebie liniami kończącymi wykres z prawej strony występuje łagodne przejście łukiem.

Z uwagi na skalę rys. 6 pierwsze wrażenie jest takie, że spadek, w którym prowadzona jest rynna okapowa, nie ma dużego wpływu na szerokość odwadnianego dachu. Nic podobnego – wystarczy spojrzeć na rys. 5, aby uzmysłowić sobie, że dla L/W = 500 szerokość ta różni się niemal trzykrotnie w przypadku rynien okapowych położonych w spadku 10 i 3 promile.

Biała plama na wykresach

O ile wyniki obliczeń można interpolować dla spadków pomiędzy 4 a 10 promili, o tyle pomiędzy rynnami nominalnie poziomymi o spadku od 0 do 3 promili i rynnami prowadzonymi w spadku od 4 promili w górę występuje obszar, w którym nie wiadomo jak obliczać przepustowość nominalną i wszystkie parametry od niej zależne.

Przepustowość obliczeniowa rynny okapowej

Rys. 4. Przepustowość obliczeniowa rynny okapowej o średnicy nominalnej 110 mm [11] w zależności od jej spadku i długości

Powierzchnia dachu do odwodnienia

Rys. 5. Największa możliwa do odwodnienia powierzchnia dachu przy opadzie o natężeniu 0,03 l/(s · ha) przez rynnę okapową o średnicy nominalnej 110 mm [7] i różnych długościach, położoną w różnych spadkach

Szerokość dachu do odwodnienia

Rys. 6. Największa możliwa do odwodnienia szerokość dachu przy opadzie o natężeniu 0,03 l/(s · ha) przez rynnę okapową o średnicy nominalnej 110 mm [11], o różnych długościach, położoną w różnych spadkach 3, 4, 6, 8, 10 mm/m

Dla rynien nominalnie pochyłych przepustowość rośnie do L/W = 200 wraz ze wzrostem długości. Przeciwnie dla rynien nominalnie poziomych – maleje w całym zakresie długości L. Tak więc przykładowo dla spadku 3,5 promila możemy uzyskać dla rynien długich zupełnie inne rezultaty obliczeń, przyjmując równania na współczynnik FL raz jak dla rynien poziomych i drugi raz jak dla pochyłych.

Jeżeli przyjmiemy, że interpretacja sformułowań zawartych w normie [7] powinna być taka, że powyżej 3 promili rynna jest już pochyła, to uzyskamy znacznie większą wydajność dla rynny prowadzonej w spadku 3,1 promila w stosunku do spadku 3 promile. Tymczasem w rzeczywistości zapewne różnica pomiędzy przepustowościami rynny okapowej dla tak nieznacznej różnicy w spadku (praktycznie niemierzalnej w warunkach budowy) byłaby wręcz trudna do stwierdzenia empirycznie. W tej sytuacji zalecana jest ostrożność, a więc przyjęcie w obliczeniach, że aż do 4 promili spadku rynny okapowe należy wymiarować jako nominalnie poziome i dopiero od 4 promili jako prowadzone w spadku (pochyłe). 

Rynny pionowe

W normie [7] podano wzór na obliczanie pionowego przewodu spustowego w zależności od procentu wypełnienia tej rury wodą. Zalecane jest przyjęcie stopnia wypełnienia pomiędzy 20 a 33%.

Na rys. 7 przedstawiono możliwe do odprowadzenia wartości strumienia objętości przepływu, to znaczy przepustowość rynien pionowych. Jak decydować o wartości współczynnika f, nie wiadomo, a sposób wymiarowania systemu rynnowego według normy [7] był już krytykowany [6] jako słabo podparty teorią mechaniki cieczy.

Przepustowość przewodów spustowych

Rys. 7. Przepustowość przewodów spustowych dla granicznych wartości współczynnika wypełnienia f = 0,33 i f = 0,20

Literatura

 1. BS EN 12056-3:2000 Roof Drainage Calculations. Gravity drainage systems inside buildings. Part 3: Roof drainage layout and calculation.
 2. Bartosz K., Kotowski A., Analiza porównawcza wzorów na natężenie deszczy do projektowania kanalizacji, II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura komunalna a rozwój zrównoważony terenów zurbanizowanych” INFRAEKO, Rzeszów – Niepołomice, 4–5 czerwca 2009.
 3. Dąbrowski W., Jasik H., Gryszówka M., Szeliga T., Wartości wyjściowe do obliczeń dachów z rynnami okapowymi, „Instal” nr 7–8/2010, s. 27–30.
 4. Dąbrowski W., Jasik H., Obliczenia rynien okapowych, „Instal” nr 10/2010, s. 42–44.
 5. Kotowski A., propozycje zawarte w e-mailu do W. Dąbrowskiego z dnia 23.08.2015 w odpowiedzi na zapytanie dotyczące opinii co do zróżnicowania natężenia opadu deszczu przy wymiarowaniu rynien okapowych – w archiwum autora.
 6. Myczka J., Przepustowość rynny poziomej, „Przegląd Budowlany” nr 4/2010, s. 36–38.
 7. PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Cz. 3. Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia.
 8. PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu (norma wycofana bez zastąpienia).
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzania obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (DzU nr 22/1999, poz. 209 – uchylone).
 11. System rynnowy Niagara – Blachy Pruszyński, 2015.
 12. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (DzU nr 169/2012, poz. 1386, z późn. zm.).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Adam Bojena, mgr inż. Jacek Chlipalski Retencja kanałowa. Obniżanie maksymalnego odpływu ścieków opadowych

Retencja kanałowa. Obniżanie maksymalnego odpływu ścieków opadowych Retencja kanałowa. Obniżanie maksymalnego odpływu ścieków opadowych

Do chwili powstania utwardzonej zlewni, jaką jest droga, dotychczasowy teren rodzimy w postaci pól uprawnych, łąk, nieużytków czy lasu charakteryzował się możliwością odbioru opadów poprzez infiltrację...

Do chwili powstania utwardzonej zlewni, jaką jest droga, dotychczasowy teren rodzimy w postaci pól uprawnych, łąk, nieużytków czy lasu charakteryzował się możliwością odbioru opadów poprzez infiltrację do gruntu, a tylko część odpływała do pobliskich rowów i rzek. Powstające wody nie tworzyły ścieków w rozumieniu Prawa wodnego, były zagospodarowywane w sposób naturalny i rzadko musiał interweniować tu człowiek.

Zenon Świgoń Wskazówki prawno-techniczne indywidualnego zagospodarowania wód deszczowych

Wskazówki prawno-techniczne indywidualnego zagospodarowania wód deszczowych Wskazówki prawno-techniczne indywidualnego zagospodarowania wód deszczowych

Przystępując do podjęcia decyzji o jakiejkolwiek inwestycji (w tym również wodociągowej lub kanalizacyjnej) inwestor wraz z projektantem muszą odpowiedzieć na kilka pytań, m.in. o czym mówimy (ustalenie...

Przystępując do podjęcia decyzji o jakiejkolwiek inwestycji (w tym również wodociągowej lub kanalizacyjnej) inwestor wraz z projektantem muszą odpowiedzieć na kilka pytań, m.in. o czym mówimy (ustalenie terminologii), czy jest to zdefiniowane, co możemy zrobić, jak możemy wykonać i ile inwestycja kosztuje? Dopiero po wykonaniu takiej analizy można podjąć decyzję o ewentualnej inwestycji.

Joanna Ryńska Instalacje do zagospodarowania wody deszczowej

Instalacje do zagospodarowania wody deszczowej Instalacje do zagospodarowania wody deszczowej

Chcąc skorzystać w pełni z programu „Moja Woda”, warto rozważyć różne warianty instalacji gromadzenia i użytkowania wody deszczowej. Jej wykorzystanie w budynkach i ogrodach znacznie wykracza poza założenie...

Chcąc skorzystać w pełni z programu „Moja Woda”, warto rozważyć różne warianty instalacji gromadzenia i użytkowania wody deszczowej. Jej wykorzystanie w budynkach i ogrodach znacznie wykracza poza założenie oczka wodnego i może w przyszłości pozwoli obniżyć opłaty za zabudowę powierzchni, przyczyni się też do poprawy stanu środowiska w najbliższym otoczeniu.

mgr inż. Bożena Blum Wymiana instalacji wody i kanalizacji w budynku

Wymiana instalacji wody i kanalizacji w budynku Wymiana instalacji wody i kanalizacji w budynku

Podstawowym standardem wyposażenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych są instalacje wodno-kanalizacyjne. Nie najlepsza jakość wody oraz wątpliwej jakości materiały używane w latach ubiegłych powodują,...

Podstawowym standardem wyposażenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych są instalacje wodno-kanalizacyjne. Nie najlepsza jakość wody oraz wątpliwej jakości materiały używane w latach ubiegłych powodują, że instalacjami sprawiającymi najwięcej problemów technicznych są instalacje c.o. i właśnie instalacje wod-kan.

Bogdan Majka Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 2)

Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 2) Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 2)

W artykule (cz. 1 w RI 3/2012) przedstawiono doświadczenia z eksploatacji studzienek w gminnych sieciach kanalizacyjnych. Część z poruszanych zagadnień dotyczy również całych sieci kanalizacyjnych jako...

W artykule (cz. 1 w RI 3/2012) przedstawiono doświadczenia z eksploatacji studzienek w gminnych sieciach kanalizacyjnych. Część z poruszanych zagadnień dotyczy również całych sieci kanalizacyjnych jako kompleksowych systemów odprowadzania ścieków.

dr hab. inż. Andrzej Kotowski Modele opadów do bezpiecznego projektowania kanalizacji

Modele opadów do bezpiecznego projektowania kanalizacji Modele opadów do bezpiecznego projektowania kanalizacji

W artykule zaprezentowano nową, ale już zweryfikowaną w praktyce metodologię opracowywania wyników pomiarów opadów. Wykazano, że stosowane dotychczas modele opadów niejednokrotnie zaniżały natężenia deszczy,...

W artykule zaprezentowano nową, ale już zweryfikowaną w praktyce metodologię opracowywania wyników pomiarów opadów. Wykazano, że stosowane dotychczas modele opadów niejednokrotnie zaniżały natężenia deszczy, a jedynie miarodajne dane umożliwią bezpieczne wymiarowanie kanalizacji, które zapewni odpowiednie odwodnienie danego terenu.

dr inż. Ewa Burszta-Adamiak Odprowadzanie wód opadowych systemami do podziemnej retencji i infiltracji

Odprowadzanie wód opadowych systemami do podziemnej retencji i infiltracji Odprowadzanie wód opadowych systemami do podziemnej retencji i infiltracji

Systemy wspomagające pracę układów kanalizacyjnych umożliwiają przesunięcie odpływu w czasie oraz zatrzymanie deszczu na obszarze, na który spadł, za pomocą czasowej retencji i infiltracji opadu do gruntu....

Systemy wspomagające pracę układów kanalizacyjnych umożliwiają przesunięcie odpływu w czasie oraz zatrzymanie deszczu na obszarze, na który spadł, za pomocą czasowej retencji i infiltracji opadu do gruntu. Takie zagospodarowanie wód opadowych odbywa się powierzchniowo (RI 9 i 12/2010 oraz 1–2 i 3/2011) lub podziemnie. Metody podziemne znajdują zastosowanie przede wszystkim na obszarach, gdzie brakuje miejsca do powierzchniowego gromadzenia wody.

SCHELL Zadbaj o jakość wody pitnej w domu

Zadbaj o jakość wody pitnej w domu Zadbaj o jakość wody pitnej w domu

Woda jest niezbędna dla funkcjonowania organizmu, a jej skład chemiczny ma kluczowy wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Dlatego też jej produkcja w zakładach wodociągowych podlega rutynowym kontrolom....

Woda jest niezbędna dla funkcjonowania organizmu, a jej skład chemiczny ma kluczowy wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Dlatego też jej produkcja w zakładach wodociągowych podlega rutynowym kontrolom. W jaki jednak sposób można upewnić się, pobierana z domowego kranu woda pitna nadal posiada dobrą jakość? Jednym z elementów jest odpowiednio dobrana armatura wodna.

Redakcja RI news Ścieki zamiast soli drogowej? Nowe rozwiązanie z Niemiec

Ścieki zamiast soli drogowej? Nowe rozwiązanie z Niemiec Ścieki zamiast soli drogowej? Nowe rozwiązanie z Niemiec

W Bawarii w Niemczech zastosowano ścieki z fabryki produkującej ogórki jako alternatywna metoda dla wykorzystywania soli drogowej.

W Bawarii w Niemczech zastosowano ścieki z fabryki produkującej ogórki jako alternatywna metoda dla wykorzystywania soli drogowej.

Redakcja RI news GDDKIA: wody opadowe z krajowych dróg pomogą w walce z suszą

GDDKIA: wody opadowe z krajowych dróg pomogą w walce z suszą GDDKIA: wody opadowe z krajowych dróg pomogą w walce z suszą

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała porozumienie z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych o zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych. Ścisła współpraca umożliwi racjonalne i bezpieczne...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała porozumienie z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych o zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych. Ścisła współpraca umożliwi racjonalne i bezpieczne dla środowiska wykorzystanie wód na terenach leśnych.

Redakcja RI news Krajowe Laboratorium Referencyjne w Giżycku sprawdzi jakość wód powierzchniowych

Krajowe Laboratorium Referencyjne w Giżycku sprawdzi jakość wód powierzchniowych Krajowe Laboratorium Referencyjne w Giżycku sprawdzi jakość wód powierzchniowych

18 stycznia zostało otwarte w Giżycku Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości wód powierzchniowych. Nowa jednostka Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zapewni nadzór nad jakością badań...

18 stycznia zostało otwarte w Giżycku Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości wód powierzchniowych. Nowa jednostka Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zapewni nadzór nad jakością badań i analiz w zakresie wód powierzchniowych. Drugi tego typu ośrodek, ale zajmujący się badaniem jakości powietrza, mieści się w Krakowie. O tym, że akurat Giżycko wskazano jako najlepszą lokalizację, zadecydowało dogodne położenie geograficzne z unikatowym systemem jezior i rzek, doświadczona kadra i...

Redakcja RI news Zbiorniki deszczówki w Katowicach

Zbiorniki deszczówki w Katowicach Zbiorniki deszczówki w Katowicach

Katowice walczą z suszą oraz gwałtownymi deszczami dzięki budowie zbiorników deszczowych. Urząd Miasta poinformował, że zostało już wybudowanych 8 z 25 planowanych zbiorników deszczowych, o łącznej docelowej...

Katowice walczą z suszą oraz gwałtownymi deszczami dzięki budowie zbiorników deszczowych. Urząd Miasta poinformował, że zostało już wybudowanych 8 z 25 planowanych zbiorników deszczowych, o łącznej docelowej pojemności 10 tys. m sześc. wody.

Redakcja RI news Oświadczenie firmy Wilo w sprawie certyfikacji zestawów pompowych

Oświadczenie firmy Wilo w sprawie certyfikacji zestawów pompowych Oświadczenie firmy Wilo w sprawie certyfikacji zestawów pompowych

Oświadczenie firmy Wilo dotyczące obowiązku certyfikacji zestawów pompowych służących ochronie przeciwpożarowej.

Oświadczenie firmy Wilo dotyczące obowiązku certyfikacji zestawów pompowych służących ochronie przeciwpożarowej.

ADEY Innovation SAS Separatory magnetyczne oraz środki do uzdatniania wody marki Adey

Separatory magnetyczne oraz środki do uzdatniania wody marki Adey Separatory magnetyczne oraz środki do uzdatniania wody marki Adey

Adey Innovation jest liderem wśród producentów separatorów magnetycznych oraz środków chemicznych do uzdatniania wody w systemach grzewczych i chłodniczych.

Adey Innovation jest liderem wśród producentów separatorów magnetycznych oraz środków chemicznych do uzdatniania wody w systemach grzewczych i chłodniczych.

RESAN pracownia projektowa Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna Instalacja wodno-kanalizacyjna: niezawodna i bezpieczna

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

Każdy budynek musi być wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Ważne jest nie tylko zapewnienie ciągłości dostawy wody do całego budynku i nieuciążliwy odbiór ścieków, ale też aspekty bezpieczeństwa.

wj Eksploatacja instalacji wod-kan i c.w.u.

Eksploatacja instalacji wod-kan i c.w.u. Eksploatacja instalacji wod-kan i c.w.u.

Ostatnie wydarzenia potwierdziły, jak ważne jest utrzymywanie wysokiego poziomu higieny w toaletach oraz dbanie o instalacje wody zimnej i ciepłej.

Ostatnie wydarzenia potwierdziły, jak ważne jest utrzymywanie wysokiego poziomu higieny w toaletach oraz dbanie o instalacje wody zimnej i ciepłej.

DAB PUMPS POLAND Sp. z o. o. DTRON (R)ewolucja wśród pomp zatapialnych!

DTRON (R)ewolucja wśród pomp zatapialnych! DTRON (R)ewolucja wśród pomp zatapialnych!

DAB projektuje rozwiązania szyte na miarę z myślą o rzeczywistych wymaganiach każdego, kto funkcjonuje w tej branży. Dzięki wiedzy technicznej i doświadczeniu ekspertów DAB, nowe pompy zatapialne DTron...

DAB projektuje rozwiązania szyte na miarę z myślą o rzeczywistych wymaganiach każdego, kto funkcjonuje w tej branży. Dzięki wiedzy technicznej i doświadczeniu ekspertów DAB, nowe pompy zatapialne DTron oferują korzyści zarówno dla użytkowników, jak i dystrybutorów i instalatorów, zapewniając oszczędność miejsca, zużycia energii, czasu oraz kosztów. Jednak przełomowe i trwałe zmiany możliwe są tylko wtedy, gdy uważnie wsłuchamy się w głos najważniejszych ekspertów na rynku, czyli naszych Klientów.

dr inż. Szymon Firląg Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych

Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych

W Polsce trwa kampania na rzecz termomodernizacji domów jednorodzinnych oraz wymiany źródeł ogrzewania, m.in. w ramach programu „Czyste Powietrze”. Obniżenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w budynkach...

W Polsce trwa kampania na rzecz termomodernizacji domów jednorodzinnych oraz wymiany źródeł ogrzewania, m.in. w ramach programu „Czyste Powietrze”. Obniżenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w budynkach jednorodzinnych może spowodować, że w ich bilansie energetycznym wzrośnie udział zapotrzebowania na energię do podgrzania ciepłej wody użytkowej. W procesie termomodernizacji i wymiany źródeł ogrzewania warto zwracać uwagę na ograniczenie zużycia energii przez instalacje c.w.u. Działania te...

Joanna Ryńska Jak prawidłowo stosować środki chemiczne w domowych instalacjach grzewczych?

Jak prawidłowo stosować środki chemiczne w domowych instalacjach grzewczych? Jak prawidłowo stosować środki chemiczne w domowych instalacjach grzewczych?

W domowych instalacjach grzewczych wspomagamy się środkami chemicznymi. Do najczęściej stosowanych należą inhibitory korozji - remedium na korozyjne własności wody instalacyjnej oraz glikole - substancje...

W domowych instalacjach grzewczych wspomagamy się środkami chemicznymi. Do najczęściej stosowanych należą inhibitory korozji - remedium na korozyjne własności wody instalacyjnej oraz glikole - substancje niezamarzające, stosowane w instalacjach grzewczych okresowo narażonych na zamarzanie oraz biocydy do zapobiegania powstawaniu biofilmu. Środki chemiczne spełnią swoje zadanie, jeśli będą prawidłowo stosowane.

Joanna Ryńska Stosowanie inhibitorów korozji

Stosowanie inhibitorów korozji Stosowanie inhibitorów korozji

Jakość wody grzewczej w instalacji bywa różna, co może prowadzić do problemów i powstawania warunków korozyjnych. Woda korozyjna powoduje niszczenie metalowych elementów instalacji – od przewodów, przez...

Jakość wody grzewczej w instalacji bywa różna, co może prowadzić do problemów i powstawania warunków korozyjnych. Woda korozyjna powoduje niszczenie metalowych elementów instalacji – od przewodów, przez grzejniki aż po wymienniki ciepła i inne elementy źródła ciepła.

Joanna Ryńska Materiały uszczelniające połączenia w instalacjach sanitarnych

Materiały uszczelniające połączenia w instalacjach sanitarnych Materiały uszczelniające połączenia w instalacjach sanitarnych

Połączenia rur w instalacji sanitarnej wymagają precyzyjnie wykonanego uszczelnienia. Odpowiednio dobrane i zastosowane materiały uszczelniające pozwolą zachować szczelność instalacji oraz ciągłość ich...

Połączenia rur w instalacji sanitarnej wymagają precyzyjnie wykonanego uszczelnienia. Odpowiednio dobrane i zastosowane materiały uszczelniające pozwolą zachować szczelność instalacji oraz ciągłość ich parametrów także na połączeniu.

Joanna Ryńska Glikole stosowane w instalacjach domowych

Glikole stosowane w instalacjach domowych Glikole stosowane w instalacjach domowych

Glikole w technice sanitarnej wykorzystywane są jako płyny przewodzące ciepło – w instalacjach grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych, solarnych czy pompach ciepła. W przeciwieństwie do wody nie zamarzają...

Glikole w technice sanitarnej wykorzystywane są jako płyny przewodzące ciepło – w instalacjach grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych, solarnych czy pompach ciepła. W przeciwieństwie do wody nie zamarzają w temperaturze ujemnej – mogą zachować swoje własności nawet do temperatury -35°C.

dr inż. Andrzej Jedlikowski, dr inż. Sebastian Englart Wpływ zastosowania baterii czerpalnych na zużycie wody w budynkach

Wpływ zastosowania baterii czerpalnych na zużycie wody w budynkach Wpływ zastosowania baterii czerpalnych na zużycie wody w budynkach

Zastosowanie efektywnych baterii czerpalnych pozwala znacznie zredukować zużycie wody w gospodarstwach domowych. W zależności od stosowanych rozwiązań możliwe jest osiągnięcie oszczędności wody sięgających...

Zastosowanie efektywnych baterii czerpalnych pozwala znacznie zredukować zużycie wody w gospodarstwach domowych. W zależności od stosowanych rozwiązań możliwe jest osiągnięcie oszczędności wody sięgających ponad 50%. Przyjmowanie podczas projektowania instalacji sanitarnych normatywnych wypływów wody dla baterii czerpalnych – ustanowionych ponad 25 lat temu – może powodować duże przewymiarowanie instalacji.

mgr inż. Anna Jurga Napowietrzanie bezpęcherzykowe w procesach oczyszczania ścieków

Napowietrzanie bezpęcherzykowe w procesach oczyszczania ścieków Napowietrzanie bezpęcherzykowe w procesach oczyszczania ścieków

Stworzenie efektywnego układu oczyszczania ścieków w obiektach kosmicznych wymaga odpornego na brak działania grawitacji systemu napowietrzania i separacji osadu. Technologia ta może być wykorzystywana...

Stworzenie efektywnego układu oczyszczania ścieków w obiektach kosmicznych wymaga odpornego na brak działania grawitacji systemu napowietrzania i separacji osadu. Technologia ta może być wykorzystywana także w systemach ziemskich – zarówno w mniejszych układach, takich jak instalacje przydomowe, jak i w oczyszczalniach ścieków.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.