RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6.

Velux

Velux

Bezpośrednio po posadowieniu kolektorów słonecznych oraz pozostałych elementów zestawu solarnego niezbędne jest przeprowadzenie prawidłowego napełnienia oraz uruchomienia urządzeń. Następnie instalację przekazuje się użytkownikowi wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi zasad funkcjonowania, konieczności wykonywania przeglądów, a także zgłaszania reklamacji.

Zobacz także

Rafał Kowalski Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać...

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać energię solarną, a z drugiej zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania.

dr inż. Paweł Kowalski Kolektory słoneczne - dofinansowania

Kolektory słoneczne - dofinansowania Kolektory słoneczne - dofinansowania

Od kilku tygodni inwestorzy mają szanse skorzystać z 45% dofinansowania do kupna i montażu instalacji solarnej. Dofinansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)...

Od kilku tygodni inwestorzy mają szanse skorzystać z 45% dofinansowania do kupna i montażu instalacji solarnej. Dofinansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poprzez sieć banków z którymi podpisał umowy (Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Krakowski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy, Mazowiecki Bank Regionalny...

Z. Heidrich Próżniowy czy płaski

Próżniowy czy płaski Próżniowy czy płaski

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić...

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić ich rzeczywistą wydajność. Kolektory słoneczne mają ściśle charakteryzujące je parametry. Pozwalają one na wyliczenie spodziewanych efektów pracy i porównanie pomiędzy sobą różnych kolektorów.

Uruchomienie instalacji

Po wykonaniu prac związanych z posadowieniem kolektorów słonecznych i ustawieniem zasobnika solarnego oraz wszelkich prac instalatorskich związanych z poszczególnymi podzespołami niezbędne jest metodyczne przeprowadzenie prac pozwalających na uruchomienie zestawu solarnego:

1. Sprawdzenie ciśnienia wstępnego w naczyniu wzbiorczym i ewentualna korekta jego wartości (sposób określania wymaganego ciśnienia podany zostanie w artykule poświęconym obliczeniom parametrów instalacji). Dla bezpieczeństwa można sprawdzić szczelność naczynia poprzez jego zanurzenie w wodzie.

2. Płukanie instalacji solarnej. Zaleca się przeprowadzenie płukania przed napełnieniem instalacji cieczą roboczą. W jego wyniku usunięte zostają z obwodu solarnego wszelkie pozostałości po pracach spawalniczych w obwodzie kolektorów słonecznych czy zanieczyszczenia mogące się znajdować w przewodach rurowych i wężownicy zasobnika solarnego. Instalację płucze się najczęściej wodą, żeby wyeliminować przedostawanie się zanieczyszczeń do cieczy solarnej, a woda może być doprowadzana z sieci poprzez króciec napełniający instalacji (rys. 1).

Płukanie instalacji solarnej

Rys. 1. Płukanie instalacji solarnej – schemat
Źródło: archiwum autora

Innym sposobem jest wykorzystanie do płukania pompy służącej do napełniania instalacji solarnej. W tym przypadku niezbędne jest zastosowanie filtra, na którym osadzą się nieczystości.Podczas płukania instalacji należy ustawić we właściwym położeniu zawory grupy pompowej, tak aby płukanie odbywało się od kolektorów w kierunku zasobnika, z pominięciem pompy solarnej. Zapobiegnie to ewentualnemu osadzeniu się zanieczyszczeń w pompie. Pompa napełniająca nie powinna również pracować na sucho. Równocześnie należy przestrzegać instrukcji napełniania instalacji dostarczonej przez producenta w kwestii temperatury.

3. Próba szczelności instalacji solarnej. Należy ją wykonywać przy ciśnieniu zalecanym w instrukcji producenta. Trzeba skontrolować szczelność wszystkich połączeń instalacji solarnej – niezbędne jest do tego prawidłowe ustawienie zaworów instalacji (pamiętać należy również o zamknięciu zaworu odcinającego pod automatycznym odpowietrznikiem oraz odcięciu naczynia przeponowego).

Próba szczelności umożliwia wstępne określenie pojemności całkowitej instalacji. Po stwierdzeniu szczelności opróżnia się obwód solarny przez króciec spływowy umieszczony w najniższym punkcie instalacji.

4. Napełnianie instalacji cieczą solarną. Również w tym przypadku należy się kierować stosowną instrukcją. W zależności od dostawcy w kompletnym zestawie solarnym znajdować się może gotowa ciecz solarna chroniąca instalację przed zamarzaniem (do określonej temperatury) lub koncentrat płynu solarnego.

W przypadku gotowej cieczy solarnej sprawdzić należy, czy ma ona odpowiednie parametry zamarzania, a w przypadku koncentratu trzeba sporządzić roztwór o wymaganej temperaturze zamarzania (na podstawie informacji umieszczonych na opakowaniu). Do napełniania instalacji wykorzystuje się króćce, najczęściej fabrycznie umieszczone w grupie solarnej (rys. 2).

Napełnianie instalacji solarnej

Rys. 2. Napełnianie instalacji solarnej – schemat
Źródło: archiwum autora

 W trakcie napełniania należy ustawić zawory grupy pompowej w położeniu zgodnym z opisem umieszczonym w instrukcji, dotyczy to również ręcznego zaworu odpowietrzającego lub zaworu odcinającego pod automatycznym odpowietrznikiem przy kolektorach słonecznych. Należy doprowadzić do całkowitego usunięcia z instalacji cząsteczek powietrza oraz odpowietrzenia pompy obiegowej poprzez jej ręczne krótkotrwałe uruchomienie po całkowitym napełnieniu instalacji i osiągnięciu wymaganego ciśnienia. Sprawdzić należy odpowietrzenie samej pompy oraz ewentualność zebrania się powietrza pod automatycznym odpowietrznikiem.

5. Ustawienie ciśnienia w instalacji.  Warunkiem prawidłowej pracy instalacji jest zapewnienie właściwej relacji pomiędzy ciś­nieniem wstępnym w naczyniu wzbiorczym a nastawionym ciśnieniem początkowym. To ostatnie powinno być wyższe o 0,1–0,2 bara od ciśnienia pod membraną naczynia. Przykładowe zalecane przez producenta wartości ciśnienia przedstawiono w tabeli 1.

Zalecane ciśnienie w instalacji

Tabela 1. Przykładowe ciśnienie w instalacji zalecane przez producenta
Źródło: www.wagner-solar.com

Regulacja przepływu

Rys. 3. Regulacja przepływu
Źródło: www.taconova.de

Pod pojęciem wysokość instalacji rozumie się różnicę poziomów pomiędzy grupą pompową a najwyższym punktem instalacji solarnej.

6. Regulacja przepływu. Dla zapewnienia prawidłowej wydajności kolektorów słonecznych przepływ w instalacji należy ustawić na poziomie określonym przez producenta w instrukcji. Na rys. 3 przedstawiono przykład nastawienia przepływu o wartości 8 l/min.

Z uwagi na fakt, że pompa obiegowa ma zwykle 3 biegi, należy rozpocząć od ustawienia pierwszego biegu i precyzyjnie nastawić przepływ pokrętłem 1 do momentu, gdy pływak umieszczony we wzierniku 2 nie znajdzie się w przedstawionym położeniu. Przy wymaganej znacznie większej wartości przepływu niezbędne będzie ustawienie wyższego biegu pompy i regulacja przepływu pokrętłem 1.

7. Instrukcje dla użytkownika i protokół odbioru instalacji. Użytkownik instalacji solarnej jest źródłem informacji dla innych. Osoba, która potrafi przekazać informacje o sposobie funkcjonowania swojej instalacji i podzielić się uwagami z sąsiadami czy znajomymi, jest nieocenioną pomocą – może wpłynąć na poszerzenie grona klientów firmy instalującej kolektory. Choćby dlatego warto poświęcić jej więcej czasu.

Istotne znaczenie ma staranny montaż, osobiste podejście do klienta oraz przystępna instrukcja obsługi. Instrukcja przekazywana klientowi powinna zawierać następujące elementy:

- rok produkcji instalacji,
- wielkość zasobnika i pola kolektorów słonecznych,
- pojemność oraz skład cieczy solarnej, dane o ciśnieniu w instalacji,
- dane o funkcjonowaniu sterownika,
- instrukcja obsługi ze schematami instalacji,
- ogólny opis zasady funkcjonowania,
- adres i dane kontaktowe instalatora.

8. Protokół odbioru. Przekazanie instalacji solarnej użytkownikowi powinno zostać potwierdzone protokołem odbioru. Opisuje się w nim przeprowadzone prace, które klient zatwierdza podpisem. W protokole znaleźć się też mogą uwagi klienta. Uzyskuje się w ten sposób klarowną bazę dla zapewnienia świadczeń gwarancyjnych.

Przeglądy instalacji solarnej

W przypadku instalacji solarnych zakres prac związanych z nadzorem jest znacznie mniej obszerny niż przy tradycyjnych instalacjach grzewczych. Należy jednak regularnie sprawdzać prawidłowość funkcjonowania instalacji, żeby zapewnić im długą eksploatację.

1. Kontrola. Kontrolę funkcjonowania instalacji solarnej powinien zasadniczo przejąć jej użytkownik. Regularna obserwacja często zapobiega poważniejszym awariom, a po­le­ga na:

 • kontroli wzrokowej kolektorów,

 • sprawdzeniu, czy ciśnienie mieści się w zakresie tolerancji,

 • ustaleniu, czy pompa pracuje przy dużym nasłonecznieniu,

 • obserwacji temperatury i sprawdzeniu, czy temperatura na zasilaniu odpowiada temperaturze na kolektorach.

2. Dozór. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia regularny nadzór nad instalacją:

 • kontrola wzrokowa zasobnika solarnego, urządzeń regulacyjnych i zapewniających bezpieczeństwo oraz pompy i przewodów rurowych,

 • sprawdzanie funkcjonowania instalacji,

 • kontrola ochrony przed zamarzaniem,

 • kontrola ochrony antykorozyjnej (co 2 lata),

 • odczyt oraz ocena uzysku solarnego (jeśli zainstalowany został miernik).

Dla zapewnienia regularnego dozoru niezbędne jest przedstawienie użytkownikowi umowy nadzoru nad instalacją. Poza przyszłymi dochodami umowa ta zapewnia instalatorowi stały bezpośredni kontakt z klientem.

3. Protokół przeglądu. Prace wykonane w ramach przeglądu odnotowywane są w protokole. Możliwe jest między innymi sprawdzenie wydajności instalacji.

Usuwanie usterek

Każde zakłócenie w pracy instalacji ma swoją przyczynę. Szczególnie nieprzyjemne są te, za które odpowiedzialny jest instalator.

Źródła usterek

Usterki w pracy instalacji solarnej mają swoje źródła w błędach popełnianych na etapie projektowania, instalowania, uruchomienia oraz eksploatacji. Ich konsekwencją są reklamacje użytkownika oraz konieczność wprowadzania poprawek. Do najczęstszych należą:

 • brak odpowietrzenia w górnej części instalacji,

 • zacienienie miejsca, w którym znajduje się czujnik temperatury,

 • nieprawidłowe usytuowanie czujnika temperatury,

 • zacienienie kolektorów słonecznych,

 • zanieczyszczenie szyby kolektora,

 • brak uziemienia, odgromnika,

 • zastosowanie nieodpowiednich materiałów na dachu,

 • nieodpowiednie usytuowanie kolektorów na połaci dachowej,

 • nieszczelne przejścia dachowe,

 • zamiana gałęzi zasilania i powrotu,

 • przewymiarowana pompa,

 • nieodpowiednia izolacja cieplna przewodów,

 • izolacja przewodów nieodporna na oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego oraz opady,

 • nieprawidłowe usytuowanie lub/i osadzenie czujników temperatury w zasobniku,

 • zbyt wysoka koncentracja glikolu w cieczy solarnej,

 • nieprawidłowe nastawy regulatora,

 • zbyt niskie ciśnienie w instalacji,

 • napełnianie instalacji solarnej przy dużym nasłonecznieniu,

 • zebranie niedostatecznych informacji od klienta.

Zakłócenia w funkcjonowaniu instalacji

Nawet w pracy instalacji pochodzących od producentów o uznanej renomie nie można wykluczyć wystąpienia zakłóceń. Jeśli usterki nie są bezpośrednio widoczne, należy je rozpoznać, postępując w sposób usystematyzowany.

Poniżej wymieniono najczęściej występujące zakłócenia pracy instalacji wraz z ich najbardziej prawdopodobnymi przyczynami.

a) straty ciśnienia w systemie:
- przecieki na śrubunkach, wymienniku ciepła, zaworze bezpieczeństwa, w miejscach lutowania,
- możliwe zadziałanie zaworu bezpieczeństwa w gorący dzień – wydostanie się pęcherzyków pary przez odpowietrznik, naczynie wzbiorcze bez ciśnienia albo ze zbyt małym,
- uszkodzenia w wyniku ujemnych temperatur;

b) pompa solarna nie uruchamia się automatycznie:
- unieruchomiony regulator,
- osiągnięta lub przekroczona maksymalna temperatura zasobnika ustawiona na regulatorze,
- zbyt wysoka różnica temperatur ustawiona na regulatorze,
- zakłócenia w zasilaniu lub funkcjonowaniu regulatora,
- uszkodzony czujnik temperatury lub jego zasilanie,
- czujnik temperatury zainstalowany nieprawidłowo po gorącej stronie absorbera,
- parametry pompy niewłaściwie ustawione w regulatorze,
- pompa „zablokowana”;

c) pompa nie uruchamia się w trybie ręcznym:
- pompa nie została zabudowana prawidłowo w obiegu solarnym,
- zasilanie pompy nie zostało prawidłowo podłączone,
- zakłócenie zasilania pompy,
- uszkodzona pompa;

d) zmiana nastaw regulatora nie wywołuje skutków:
- regulator nie jest załączony,
- zakłócenia zasilania lub funkcjonowania regulatora,
- uszkodzenie (przerwa) kabla czujnika temperatury,
- nieprawidłowo podłączone czujniki temperatury,
- uszkodzenie czujnika temperatury;

e) brak przepływu ciepła w obwodzie:
- zamknięte zawory odcinające lub zawór grawitacyjny,
- powietrze w instalacji (kolektory, przewody, wymienniki ciepła, pompa), zaparowane kolektory słoneczne,
- zakłócenia w funkcjonowaniu pompy, regulatora lub czujników temperatury,
- zatkany filtr osadnikowy, zaciśnięte przewody instalacji;

f) zbyt wysokie różnice temperatur w obiegu solarnym:
- powietrze w obiegu solarnym,
- zbyt mały przepływ,
- zatkany obieg solarny (filtr osadnikowy);

g) za wysoka różnica temperatury na zasilaniu, pompa załącza się późno:
- zbyt wysoka temperatura załączania albo różnica temperatury załączania pompy na regulatorze,
- czujnik temperatury wypadł lub wysunął się z tulei zanurzeniowej,
- czujnik temperatury usytuowany nieprawidłowo;

h) zasobnik wychładza się zbyt szybko:
- za niskie wartości załączania i wyłączania na regulatorze,
- defekt regulatora,
- uszkodzona izolacja cieplna (mostki cieplne),
- nieprawidłowe podłączenia przewodów (mikrocyrkulacja ciepła w przewodach),
- wychładzanie poprzez obieg solarny w nocy (otwarty zawór antygrawitacyjny),
- przewody cyrkulacji niewyłączone w nocy lub załączające się zbyt często,
- cyrkulacja grawitacyjna przez obieg grzewczy (zawór antygrawitacyjny otwarty lub zanieczyszczony),
- izolacja cieplna nie przylega w sposób właściwy;

i) zbyt wysoka temperatura w zasobniku:
- za wysoka temperatura ustawiona na regulatorze,
- defekt regulatora;

j) praca ciągła pompy:
- nie działają czujniki,
- nie działa regulator;

k) pompa załącza się i wyłącza na przemian w sposób ciągły:
- wartości załączania i wyłączania ustawione na regulatorze zbyt blisko siebie (za mała histereza),
- nieprawidłowe usytuowanie czujników,
- czas wybiegu pompy w regulatorze niewystarczający;

l) krople skondensowanej pary w kolektorach:
- niewystarczająca wentylacja kolektorów,
- zbyt małe nachylenie pola kolektorów,
- podczas deszczu woda dostaje się do wnętrza kolektorów,
- uszkodzone uszczelnienia kolektorów,
- nieszczelny absorber;

m) obniżenie wydajności instalacji solarnej:
- powietrze w polu kolektorów, przewodach instalacji,
- zwiększenie zacienienia (np. przyrost drzew lub obiektów w sąsiedztwie),
- uszkodzenia powłoki absorbera,
- zaparowanie kolektorów,
- zbyt wysokie nastawy różnic temperatury w regulatorze,
- uszkodzenie pompy – obniżenie wydajności,
- zanieczyszczone wymienniki ciepła w wyniku osadzania się wapnia lub szlamu anodowego,
- powietrze w wymienniku ciepła,
- duże zanieczyszczenie szyb;

n) dodatkowe źródło ciepła włącza się również w dni słoneczne:
- defekt regulatora,
- defekt pompy solarnej,
- zwłoka czasowa dodatkowego źródła ciepła ustawiona nieprawidłowo,
- usytuowanie czujnika temperatury w zasobniku nieprawidłowe,
- nieprawidłowo usytuowany króciec cyrkulacji,
- obniżenie ciśnienia albo powietrze w instalacji;

o) pompa solarna pracuje znacznie mniej godzin (poniżej 800), niż jest godzin słonecznych w roku kalendarzowym:
- nieprawidłowo ustawione różnice temperatury w regulatorze,
- defekt regulatora,
- defekt czujników temperatury,
- zacieniony czujnik temperatury kolektorów,
- uszkodzony zawór antygrawitacyjny.

W oparciu o powyższe zestawienie instalator może dokonać właściwej diagnozy. Gdy zadba również o dobry kontakt z użytkownikiem instalacji, będzie to procentowało w przyszłości.

W załączniku zamieszczono przykładowy protokół odbioru instalacji solarnej.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI Szczelny, bezpieczny i trwały dach - pobierz darmowy poradnik

Szczelny, bezpieczny i trwały dach - pobierz darmowy poradnik Szczelny, bezpieczny i trwały dach - pobierz darmowy poradnik

Budowa dachu to duży wydatek i trzeba go dobrze przemyśleć. Dlatego warto korzystać z produktów sprawdzonych, oferowanych przez renomowanych producentów, którzy nie tylko proponują konkretne materiały,...

Budowa dachu to duży wydatek i trzeba go dobrze przemyśleć. Dlatego warto korzystać z produktów sprawdzonych, oferowanych przez renomowanych producentów, którzy nie tylko proponują konkretne materiały, ale służą także fachową wiedzą i doradztwem technicznym, co w przypadku budowy dachu jest bardzo istotne.

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

Vesbo Wielowarstwowe systemy VESBO

Wielowarstwowe systemy VESBO Wielowarstwowe systemy VESBO

Systemy wielowarstwowe to rozwiązanie odpowiednie zarówno w przypadku instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz ogrzewania (centralnego i podłogowego), jak i systemu solarnego czy instalacji przemysłowych...

Systemy wielowarstwowe to rozwiązanie odpowiednie zarówno w przypadku instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz ogrzewania (centralnego i podłogowego), jak i systemu solarnego czy instalacji przemysłowych i chłodniczych.

Jerzy Chodura Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10

Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10 Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10

Projektowanie instalacji solarnej nie kończy się na kolektorach – nie mniej istotny jest dobór średnic przewodów oraz odpowiedniego osprzętu. Straty ciepła i spadki ciśnienia wpływają na zmniejszenie wydajności...

Projektowanie instalacji solarnej nie kończy się na kolektorach – nie mniej istotny jest dobór średnic przewodów oraz odpowiedniego osprzętu. Straty ciepła i spadki ciśnienia wpływają na zmniejszenie wydajności całej instalacji, zatem bez ich uwzględnienia w obliczeniach system nie zapewni wymaganej mocy cieplnej. Równie ważne są elementy wpływające na bezpieczeństwo instalacji, takie jak zawór bezpieczeństwa czy naczynie wzbiorcze.

Jerzy Chodura Analiza podstawowych parametrów kolektorów słonecznych.Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 9

Analiza podstawowych parametrów kolektorów słonecznych.Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 9 Analiza podstawowych parametrów kolektorów słonecznych.Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 9

Potencjalny użytkownik instalacji solarnej powinien mieć podstawową wiedzę umożliwiającą wybór kolektora słonecznego.

Potencjalny użytkownik instalacji solarnej powinien mieć podstawową wiedzę umożliwiającą wybór kolektora słonecznego.

Jerzy Chodura Wymiarowanie instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 8

Wymiarowanie instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 8 Wymiarowanie instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 8

Inwestorzy oczekują jak największej skuteczności kolektorów słonecznych. Jednak chcąc osiągnąć maksymalne korzyści, można przesadzić. Nie zawsze ilość idzie w parze z jakością, zatem łatwo wpaść w pułapkę...

Inwestorzy oczekują jak największej skuteczności kolektorów słonecznych. Jednak chcąc osiągnąć maksymalne korzyści, można przesadzić. Nie zawsze ilość idzie w parze z jakością, zatem łatwo wpaść w pułapkę i przewymiarować instalację, uzyskując tym samym odwrotny od oczekiwanego efekt.

Jerzy Chodura Charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 7.

Charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 7. Charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 7.

Charakterystyka techniczna pozwala porównywać dostępne na rynku kolektory. Celem może być np. ustalenie kryteriów wyboru kolektora słonecznego w przetargach publicznych lub umożliwienie osobie zainteresowanej...

Charakterystyka techniczna pozwala porównywać dostępne na rynku kolektory. Celem może być np. ustalenie kryteriów wyboru kolektora słonecznego w przetargach publicznych lub umożliwienie osobie zainteresowanej zakupem dokonania właściwego wyboru. W sytuacji, gdy jedynym kryterium jest „najkorzystniejsza” cena, charakterystyka techniczna kolektora słonecznego odgrywa drugorzędną rolę.

Jerzy Chodura Montaż zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 5

Montaż zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 5 Montaż zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 5

W tradycyjnym budownictwie indywidualnym dach jest najczęstszym miejscem montażu kolektorów słonecznych. Jego skomplikowane kształty w wielu przypadkach utrudniają montaż, a w wyjątkowych sytuacjach szuka...

W tradycyjnym budownictwie indywidualnym dach jest najczęstszym miejscem montażu kolektorów słonecznych. Jego skomplikowane kształty w wielu przypadkach utrudniają montaż, a w wyjątkowych sytuacjach szuka się lokalizacji zastępczej. Pozostałe komponenty zestawu solarnego montuje się w kotłowni lub pomieszczeniu do tego celu przewidzianym.

Redakcja RI news Dzień Otwarty w Iglotech Kraków

Dzień Otwarty w Iglotech Kraków Dzień Otwarty w Iglotech Kraków

Iglotech zaprasza instalatorów, dystrybutorów i serwisantów na Dzień Otwarty, który odbędzie się w Krakowie już 17 września.

Iglotech zaprasza instalatorów, dystrybutorów i serwisantów na Dzień Otwarty, który odbędzie się w Krakowie już 17 września.

mgr inż. Damian Czernik Analiza kosztów ogrzewania budynku jednorodzinnego dla standardu WT 2017 i WT 2021

Analiza kosztów ogrzewania budynku jednorodzinnego dla standardu WT 2017 i WT 2021 Analiza kosztów ogrzewania budynku jednorodzinnego dla standardu WT 2017 i WT 2021

Na etapie projektowania budynku jednorodzinnego podejmowana jest decyzja o wyborze najkorzystniejszego systemu grzewczego. W większości przypadków kryterium decyzyjnym są koszty eksploatacyjne, które zależą...

Na etapie projektowania budynku jednorodzinnego podejmowana jest decyzja o wyborze najkorzystniejszego systemu grzewczego. W większości przypadków kryterium decyzyjnym są koszty eksploatacyjne, które zależą m.in. od sezonowego zapotrzebowania budynku na energię cieplną. Żeby osiągnąć niskie zużycie energii, warto rozważyć możliwość zaprojektowania przegród w standardzie wyższym niż wymagany. Decyzję taką może poprzedzić analiza kosztów ogrzewania, która unaoczni inwestorowi korzyści wiążące się z poprawieniem...

Redakcja RI Sposoby na energooszczędny i zdrowy dom. Poradnik

Sposoby na energooszczędny i zdrowy dom. Poradnik Sposoby na energooszczędny i zdrowy dom. Poradnik

Polacy, budując swoje domy lub kupując mieszkania, coraz częściej zwracają uwagę na energooszczędność i ekologię, dlatego świadomie wybierają rozwiązania, które pomagają ograniczyć zużycie energii i sprawiają,...

Polacy, budując swoje domy lub kupując mieszkania, coraz częściej zwracają uwagę na energooszczędność i ekologię, dlatego świadomie wybierają rozwiązania, które pomagają ograniczyć zużycie energii i sprawiają, że dom staje się ciepły, zdrowy oraz niedrogi w eksploatacji. Dotyczy to oczywiście nowych inwestycji, ale problemem pozostają budynki wniesione kilkadziesiąt lat temu, z których znaczna część jest źle zaizolowana, ma przestarzałe instalacje grzewcze, a także słabą wentylację, która niejednokrotnie...

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Możliwość spełnienia wymagań EP

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Możliwość spełnienia wymagań EP Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Możliwość spełnienia wymagań EP

Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], zmienia wymagania odnośnie do energooszczędności budynków. Zaplanowano stopniowe zaostrzanie wymagań dotyczących...

Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], zmienia wymagania odnośnie do energooszczędności budynków. Zaplanowano stopniowe zaostrzanie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej przegród budowlanych i zapotrzebowania na nieodnawialną energią pierwotną (w 2014, 2017 i 2012 r.) [2] oraz energooszczędności wentylacji i klimatyzacji [3].

mgr inż. Bożena Blum Rozliczanie kosztów ciepła

Rozliczanie kosztów ciepła Rozliczanie kosztów ciepła

Racjonalne gospodarowanie energią i wodą w budynku wielorodzinnym nie jest możliwe bez wyodrębnienia obiektu, zaopatrzenia go w licznik ciepła i wody, a w budynkach z centralnym przygotowaniem ciepłej...

Racjonalne gospodarowanie energią i wodą w budynku wielorodzinnym nie jest możliwe bez wyodrębnienia obiektu, zaopatrzenia go w licznik ciepła i wody, a w budynkach z centralnym przygotowaniem ciepłej wody w liczniki do rozdziału ciepła na cele centralnego ogrzewania i na podgrzanie wody wodociągowej. W Polsce stan wyposażenia budynków w liczniki ciepła jest niewystarczający.

dr inż. Bogusław Maludziński Rozdzielanie zysków ciepła w obliczeniach charakterystyki energetycznej budynków

Rozdzielanie zysków ciepła w obliczeniach charakterystyki energetycznej budynków Rozdzielanie zysków ciepła w obliczeniach charakterystyki energetycznej budynków

Rozporządzenie w sprawie „metodologii” obliczania charakterystyki energetycznej budynków [1] nie podaje wszystkich wzorów niezbędnych do wyliczania pewnych wielkości przytaczanych w tym dokumencie. Dlatego...

Rozporządzenie w sprawie „metodologii” obliczania charakterystyki energetycznej budynków [1] nie podaje wszystkich wzorów niezbędnych do wyliczania pewnych wielkości przytaczanych w tym dokumencie. Dlatego w wielu wypadkach trzeba przełożyć zapis tekstowy na wzory, które uwzględnią go w obliczeniach. Jeden z takich zapisów znajduje się w załączniku nr 7 i dotyczy uwzględniania zysków ciepła od instalacji grzewczej i przygotowania c.w.u. tylko w miesiącach sezonu grzewczego. Zyski te dodawane są do...

Redakcja RI „Poradnik Instalatora” KFA Armatura

„Poradnik Instalatora” KFA Armatura „Poradnik Instalatora” KFA Armatura

Grzejniki alumininowe – jaka jest ich efektywność? Czy można montować je w każdej instalacji: stalowej, tworzywowej, miedzianej? Jak obliczać potrzebną wielkość i moc dla projektowanych pomieszczeń, aby...

Grzejniki alumininowe – jaka jest ich efektywność? Czy można montować je w każdej instalacji: stalowej, tworzywowej, miedzianej? Jak obliczać potrzebną wielkość i moc dla projektowanych pomieszczeń, aby zachować optymalne warunki komfortu cieplnego? Na te i inne pytanie odpowiedź znajdziecie w „Poradniku Instalatora” marki KFA Armatura.

dr inż. Kazimierz Żarski Dobór kotłów w kotłowniach wodnych małej i średniej mocy

Dobór kotłów w kotłowniach wodnych małej i średniej mocy Dobór kotłów w kotłowniach wodnych małej i średniej mocy

Opis procedur doboru kotłów w kotłowniach wodnych małej i średniej mocy. Poradnik projektanta instalacji grzewczych.

Opis procedur doboru kotłów w kotłowniach wodnych małej i średniej mocy. Poradnik projektanta instalacji grzewczych.

Jerzy Kosieradzki Zawory zwrotne w instalacjach

Zawory zwrotne w instalacjach Zawory zwrotne w instalacjach

W centralnym ogrzewaniu czy instalacjach wodociągowych bardzo ważną kwestią jest prawidłowy przepływ, ustalany już na etapie projektowania.

W centralnym ogrzewaniu czy instalacjach wodociągowych bardzo ważną kwestią jest prawidłowy przepływ, ustalany już na etapie projektowania.

Bogdan Majka Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 2)

Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 2) Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 2)

W artykule (cz. 1 w RI 3/2012) przedstawiono doświadczenia z eksploatacji studzienek w gminnych sieciach kanalizacyjnych. Część z poruszanych zagadnień dotyczy również całych sieci kanalizacyjnych jako...

W artykule (cz. 1 w RI 3/2012) przedstawiono doświadczenia z eksploatacji studzienek w gminnych sieciach kanalizacyjnych. Część z poruszanych zagadnień dotyczy również całych sieci kanalizacyjnych jako kompleksowych systemów odprowadzania ścieków.

Jerzy Kosieradzki Eksploatacja instalacji centralnego ogrzewania

Eksploatacja instalacji centralnego ogrzewania Eksploatacja instalacji centralnego ogrzewania

Rolą instalatora jest nie tylko dbanie o prawidłową pracę instalacji c.o., ale też instruowanie użytkowników i wskazywanie im, co i jak powinni robić sami, by instalacja działała poprawnie. Trzeba też...

Rolą instalatora jest nie tylko dbanie o prawidłową pracę instalacji c.o., ale też instruowanie użytkowników i wskazywanie im, co i jak powinni robić sami, by instalacja działała poprawnie. Trzeba też umieć przekonać użytkowników, że dla prawidłowego działania instalacji nieodzowne są jej przeglądy, a za oszczędzanie na nich przyjdzie wkrótce słono zapłacić.

Bogdan Majka Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 1)

Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 1) Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 1)

W artykule przedstawiono doświadczenia z eksploatacji studzienek w kilku gminnych sieciach kanalizacyjnych. Część poruszanych zagadnień dotyczy również całych sieci kanalizacyjnych jako kompleksowych systemów...

W artykule przedstawiono doświadczenia z eksploatacji studzienek w kilku gminnych sieciach kanalizacyjnych. Część poruszanych zagadnień dotyczy również całych sieci kanalizacyjnych jako kompleksowych systemów odprowadzania ścieków.

dr inż. Andrzej Górecki Korozja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych

Korozja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych Korozja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych

W odpowiedzi na zaproszenie autorów artykułu pt. „Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych” (RI 12/2011) do podzielenia się doświadczeniami w zakresie identyfikacji uszkodzeń mosiężnych...

W odpowiedzi na zaproszenie autorów artykułu pt. „Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych” (RI 12/2011) do podzielenia się doświadczeniami w zakresie identyfikacji uszkodzeń mosiężnych zaworów (także mosiężnych łączników) pracujących w instalacjach wodnych poniżej podano kilka informacji istotnych z punktu widzenia jakości tych wyrobów. Dane te zebrane zostały w trakcie wykonywania ekspertyz ustalających przyczyny awarii zarówno instalacji wodociągowych, jak i grzewczych w COBRTI...

Olgierd Romanowski Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać?

Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać? Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać?

Znowelizowane Prawo budowlane [4] wdraża do polskich przepisów prawnych dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1]. Dyrektywa wprowadza dwa mechanizmy służące zmniejszeniu...

Znowelizowane Prawo budowlane [4] wdraża do polskich przepisów prawnych dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1]. Dyrektywa wprowadza dwa mechanizmy służące zmniejszeniu zużycia energii w budynkach: certyfikację energetyczną budynków i okresową kontrolę kotłów grzewczych, a także jednorazową kontrolą instalacji grzewczych, w których kotły pracują dłużej niż 15 lat. Jednak zawarte w polskich przepisach szczegółowe wymagania są nieprecyzyjne i osoby zobowiązane do ich...

Redakcja RI news „Wykorzystanie energii słonecznej (OZE)” – nowość w Księgarni Technicznej

„Wykorzystanie energii słonecznej (OZE)” – nowość w Księgarni Technicznej „Wykorzystanie energii słonecznej (OZE)” – nowość w Księgarni Technicznej

W publikacji w przystępny sposób zaprezentowano zagadnienia dotyczące innowacyjnych technologii produkcji energii na podstawie jednego z odnawialnych źródeł, którym jest promieniowanie słoneczne. Publikacja...

W publikacji w przystępny sposób zaprezentowano zagadnienia dotyczące innowacyjnych technologii produkcji energii na podstawie jednego z odnawialnych źródeł, którym jest promieniowanie słoneczne. Publikacja jest skierowana przede wszystkim do studentów szkół wyższych o kierunku energetycznym, uczestników studiów podyplomowych o specjalności energetyka – odnawialne źródła energii, do uczniów techników energetycznych, do osób przygotowujących się do zainstalowania systemów wykorzystujących energię...

Janusz Starościk Instalacje hybrydowe z kolektorami słonecznymi

Instalacje hybrydowe z kolektorami słonecznymi Instalacje hybrydowe z kolektorami słonecznymi

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych przygotowało poradnik nt. instalacji kolektorów słonecznych służących do wspomagania ogrzewania budynków. Opisywane są w nim m.in. typowe instalacje...

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych przygotowało poradnik nt. instalacji kolektorów słonecznych służących do wspomagania ogrzewania budynków. Opisywane są w nim m.in. typowe instalacje hybrydowe kolektorów słonecznych z różnymi źródłami ciepła, takimi jak np. kotły gazowe i na biomasę, pompy ciepła i ogrzewanie elektryczne. Omówiono też zagadnienia doboru i obliczeń stopnia pokrycia zapotrzebowania na ciepło, wielkości powierzchni kolektorów, magazynowania ciepła, a także...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.