RynekInstalacyjny.pl

Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić?

Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić? Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić?

Jak działają odnawialne żródła ciepła

Jak działają odnawialne żródła ciepła Jak działają odnawialne żródła ciepła

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10

Komponent instalacji solarnej, Fot. freeimages.com

Komponent instalacji solarnej, Fot. freeimages.com

Projektowanie instalacji solarnej nie kończy się na kolektorach – nie mniej istotny jest dobór średnic przewodów oraz odpowiedniego osprzętu. Straty ciepła i spadki ciśnienia wpływają na zmniejszenie wydajności całej instalacji, zatem bez ich uwzględnienia w obliczeniach system nie zapewni wymaganej mocy cieplnej. Równie ważne są elementy wpływające na bezpieczeństwo instalacji, takie jak zawór bezpieczeństwa czy naczynie wzbiorcze.

Zobacz także

Rafał Kowalski Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać...

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać energię solarną, a z drugiej zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania.

dr inż. Paweł Kowalski Kolektory słoneczne - dofinansowania

Kolektory słoneczne - dofinansowania Kolektory słoneczne - dofinansowania

Od kilku tygodni inwestorzy mają szanse skorzystać z 45% dofinansowania do kupna i montażu instalacji solarnej. Dofinansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)...

Od kilku tygodni inwestorzy mają szanse skorzystać z 45% dofinansowania do kupna i montażu instalacji solarnej. Dofinansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poprzez sieć banków z którymi podpisał umowy (Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Krakowski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy, Mazowiecki Bank Regionalny...

Z. Heidrich Próżniowy czy płaski

Próżniowy czy płaski Próżniowy czy płaski

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić...

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić ich rzeczywistą wydajność. Kolektory słoneczne mają ściśle charakteryzujące je parametry. Pozwalają one na wyliczenie spodziewanych efektów pracy i porównanie pomiędzy sobą różnych kolektorów.

Po przeprowadzeniu obliczeń wymaganej liczby kolektorów słonecznych oraz pojemności zasobników należy zadbać o prawidłowy dobór wszystkich komponentów, gdyż mogą one znacząco wpłynąć na wydajność instalacji solarnej. Instalacja ta ma długą żywotność, przekraczającą często 20 lat, ale także okres zwrotu nakładów inwestycyjnych jest długi, dlatego należy zapewnić jej efektywną pracę w całym okresie eksploatacji.

Dobór materiału przewodów oraz pompy

W większości instalacji solarnych materiałem stosowanym na przewody jest miedź. Wynika to z jej bardzo dobrych parametrów cieplnych. Alternatywnym rozwiązaniem są giętkie rury ze stali nierdzewnej lub stali szarej. Nie stosuje się rur z tworzyw sztucznych w obwodzie kolektorów z uwagi na obciążenia termiczne oraz promieniowanie ultrafioletowe. Nie należy też stosować stalowych rur ocynkowanych ze względu na reakcję warstwy cynku na wysokie temperatury medium.

Na rynek wchodzą kolektory z absorberem wykonanym w całości (blacha oraz rurki przepływowe) z aluminium. Wymaga to zastosowania w takich instalacjach cieczy roboczych, które zapewnią ochronę przed degradacją, przyspieszonym starzeniem i reakcjami chemicznymi.

Europejskie przepisy dotyczące przewodów łączących instalacje solarne z naczyniami wzbiorczymi zalecają zastosowanie rur o określonej średnicy nominalnej, co najmniej DN 15.

W instalacjach solarnych przewody mogą pracować w odmiennych warunkach od typowych dla instalacji grzewczych:

 • przepływy określone są w oparciu o zalecenia producentów kolektorów słonecznych (low-flow, high-flow, matched-flow), a wpływ na opory przepływu mają zmieniające się temperatury w obwodzie solarnym, i tym samym zmieniająca się lepkość cieczy solarnej,
 • medium roboczym nie jest woda, ale mieszanina glikolu i wody,
 • medium robocze krąży w obwodzie zamkniętym.
Połączenie szeregowe kolektorów

Rys. 1. Połączenie szeregowe kolektorów
Źródło: Autor

W związku z powyższym przewodów nie należy dobierać „na wyczucie”. Zbyt duże średnice powodują wzrost kosztów inwestycyjnych i zwiększają straty ciepła od większych powierzchni. Z kolei zbyt małe przekroje rur powodują większy pobór mocy przez pompę, co pogarsza bilans energetyczny instalacji solarnej.

Do określenia oporów przepływu w przewodach instalacji solarnej niezbędna jest znajomość przepływu ustalonego przez producenta dla uzyskania największej wydajności kolektorów słonecznych. Trzeba przy tym zaznaczyć, że mały przepływ prowadzi do znacznego przyrostu temperatury przez pole kolektorów słonecznych, z kolei za duży do szybszego wychładzania kolektorów słonecznych i do częstszego przełączania pompy solarnej.

Całkowite opory przepływu w obwodzie solarnym są sumą oporów indywidualnych występujących na wszystkich komponentach instalacji. Są to opory przepływu na kolektorach słonecznych, przewodach, wymienniku ciepła oraz na armaturze (np. zawory, filtry itd.).

Opory przepływu przez pole kolektorów

Połączenie równoległe

Rys. 2. Połączenie równoległe
Źródło: Autor

Opory przepływu przez pole kolektorów słonecznych wynikają ze sposobu ich połączenia. W połączonych szeregowo opory całkowite DP stanowią sumę oporów wszystkich kolektorów (rys. 1). Inaczej kształtują się opory, gdy kolektory są połączone równolegle (rys. 2). Jest to wynikiem innego rozkładu przepływów w obu przypadkach. W połączeniu szeregowym kolektorów przepływ jest identyczny jak w przewodzie doprowadzającym do nich medium robocze. Natomiast w połączeniu równoległym przepływ rozkłada się na poszczególne kolektory słoneczne.

Do wyznaczenia oporów całkowitych należy skorzystać z charakterystyki dostarczonej przez producenta kolektorów (rys. 3). Wychodząc z wartości założonego przepływu (np. 300 kg/h jak na rys.) można określić stratę ciśnienia w kolektorze.

Opory przepływu w wymienniku ciepła

W standardowej instalacji solarnej wymiennik ciepła (wężownica) umieszczony jest w zasobniku solarnym (wymiennik wewnętrzny). Dla określenia oporów przepływu w wężownicy należy skorzystać z charakterystyki podanej przez producenta zasobnika.

opor kolektora słonecznego

Rys. 3. Charakterystyka oporów kolektora słonecznego
Źródło: Autor

W przypadku gdy przekazanie energii cieplnej pozyskanej przez kolektory słoneczne w postaci gorącego medium grzewczego wodzie użytkowej następuje za pośrednictwem zewnętrznego płytowego lub płaszczowego wymiennika ciepła, uwzględnić należy również charakterystyki producentów. Efektywność wymiany ciepła zależy od powierzchni wymiany, różnicy temperatury oraz prędkości przepływu.

Ponieważ dwa ostatnie parametry są w instalacji solarnej ściśle określone, wyznacza się jedynie wymaganą powierzchnię wymiany ciepła. Przyjmuje się zwykle wartości standardowe – od 0,20 do 0,35 m2 powierzchni wymiany na 1 m2 powierzchni kolektorów słonecznych. W większych instalacjach solarnych przy doborze wymienników uwzględnia się moc maksymalną kolektorów słonecznych.

Opory przepływu w przewodach

Przewody instalacji solarnej oraz wszelkie połączenia muszą być odporne na:

 • niskie temperatury zimą (trzeba uwzględnić najniższe temperatury) oraz wysokie w lecie – co najmniej 200°C lub wyższe (w przypadku stagnacji),
 • ciśnienia sięgające wartości maksymalnego ciśnienia roboczego,
 • działanie cieczy solarnej.

Całkowite opory przepływu w przewodach rurowych wynikają ze średnic oraz długości przewodów, a także z wielkości przepływu oraz zawartości glikolu w cieczy solarnej. Im większa zawartość glikolu, tym większe są straty ciśnienia. Dla zapewnienia optymalnych parametrów energetycznych instalacji strata ciśnienia w przewodach nie powinna przekraczać 1,5 mbar na 1 mb. przewodu.

Opory przepływu w rurach

Rys. 4. Opory przepływu w rurach miedzianych
Źródło: Autor

Prędkość przepływu powinna się mieścić w przedziale od 0,3 do 0,8 (maks. 1,0) m/s. W przypadku standardowych instalacji solarnych, w których odległość pomiędzy kolektorami słonecznymi a zasobnikiem nie przekracza 20 m, dobiera się zwykle prędkość przepływu na poziomie 0,5 m/s. Właściwa prędkość zapewnia przemieszczanie się pęcherzyków powietrza, ale zbyt duża może powodować hałas i ścieranie powierzchni wewnętrznej przewodów. Dla zapewnienia równomiernego przepływu w przewodach stosuje się stopniowanie średnic rur.

Opory przepływu w przewodach określa się z nomogramów (rys. 4), które podają wartości oporów jednostkowych dla określonych zawartości glikolu w cieczy roboczej.

Niektórzy producenci kolektorów słonecznych podają dla swoich produktów zalecane wielkości średnic przewodów w zależności od liczby kolektorów słonecznych oraz długości instalacji.

Opory przepływu w elementach armatury

Opory przepływu w armaturze przyjmowane są najczęściej w sposób przybliżony. Najczęściej przyjmuje się, że wynoszą one 1/3 wartości oporów przepływu w rurociągu. Można je również ustalać precyzyjnie, korzystając z charakterystyk poszczególnych elementów.

Dobór pompy

Dobierając pompę obiegu solarnego, należy uwzględnić następujące wymagania:

 • pompa musi być odporna na działanie wysokich temperatur występujących w instalacjach solarnych (np. 130°C w obwodzie kolektorów),
 • pompa musi być przystosowana do danej cieczy roboczej (np. mieszaniny 60% wody i 40% glikolu),
 • ustalone i obliczone wartości wysokości podnoszenia oraz przepływu muszą być przez pompę osiągane z nadmiarem,
 • pompa powinna pracować w zakresie roboczym z dobrą sprawnością,
 • pompa powinna być odporna na częste przełączanie,
 • cena pompy powinna być do zaakceptowania dla inwestora.

Pompy stosowane w obwodach ładowania i rozładowania bufora nie muszą spełniać tak rygorystycznych wymagań. Stosuje się tu standardowe pompy obiegowe oraz cyrkulacyjne.

Najważniejszym parametrem decydującym o doborze pompy są opory występujące w obwodzie solarnym przy wymaganej wartości strumienia przepływu. Precyzyjne określenie wartości wymaganego strumienia przepływu może sprawiać pewne trudności, gdy uwzględni się, że podawane przez producenta wartości oporów w kolektorze stanowią jedynie część oporów w instalacji, która zawiera wymiennik ciepła, przewody instalacyjne z szeregiem załamań i rozgałęzień oraz elementy armatury hydraulicznej (np. filtr osadnikowy, miernik przepływu).

Określenie całkowitych oporów przepływu umożliwia dobór pompy na podstawie stosownego wykresu.

W instalacjach high flow opory przepływu w kolektorach są zwykle niższe niż w instalacjach low flow, co jest wynikiem stosowania równoległego łączenia kolektorów. Jednak strumień przepływu (przez całe pole kolektorów) w instalacjach low flow jest niższy, co wymaga mniejszych mocy pomp niż w instalacjach high flow (nawet 30% różnicy).

W typowych instalacjach low flow punkt pracy pompy leży zwykle w obszarze jej małej sprawności – może to spowodować znaczny spadek wydajności pompy już przy niewielkim wzroście oporów przepływu. Zaleca się więc takie zwymiarowanie hydrauliki, żeby pompa pracowała poza tym obszarem.

Przy doborze pompy nie wolno zapominać o wzroście oporów przepływu przy niższych temperaturach cieczy roboczej, mogą być one 10–20% wyższe od obliczonych. W efekcie, jak wspomniano, spaść może wydajność pompy. Żeby zapobiec takim komplikacjom, opory przepływu cieczy roboczej (mieszaniny wody i glikolu o określonym składzie) przyjmować należy dla temperatury 20°C.

Wymiarowanie naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczeństwa

Właściwy dobór naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczeństwa to podstawowy warunek bezpiecznej pracy instalacji solarnej.

Dla normalnego funkcjonowania instalacji solarnej niezbędne jest zastosowanie naczynia wzbiorczego kompensującego zmiany objętości medium roboczego w wyniku zmian jego temperatury. Naczynie wzbiorcze musi również przejąć medium wypchnięte z kolektorów słonecznych przez parę powstałą w przypadku stagnacji instalacji solarnej. Powinno mieć ono także pewien wstępny zapas pojemności związany z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania membrany naczynia.

Procentowy przyrost objętości zawartości glikolu

Tabela 2. Procentowy przyrost objętości (n) dla różnych zawartości glikolu

Zmiana pojemności medium grzewczego wynikająca ze zmian temperatury (DVi) może być wyznaczona ze współczynnika objętościowej rozszerzalności cieplnej, średniej temperatury medium oraz procentowego udziału glikolu w medium grzewczym. Wartość procentowego przyrostu objętości (n) podano w tabeli 2 dla różnych zawartości glikolu. Jako średnią wartość zmiany temperatury przyjęto tu różnicę temperatury pomiędzy temperaturą napełniania instalacji oraz średnią temperaturą medium grzewczego w trakcie tworzenia pary. Z wystarczającą dokładnością przyjąć można dla tego przypadku wartość 110 K.

Zmianę objętości medium można określić ze wzoru:

Zmiana objętości medium

Objętość napełnienia Vi stanowi sumę pojemności kolektorów Vk i rurociągu instalacji Vr oraz wymiennika ciepła, stacji solarnej, a także pozostałej armatury. O ile pojemność podzespołów odczytać trzeba z danych technicznych, to pojemność rurociągu można określić, korzystając z tabeli pojemności jednostkowych rur (tabela 3).

Pojemności jednostkowe rur

Tabela 3. Pojemności jednostkowe rur

Dodatkowa objętość pary (Vp), którą przyjąć musi naczynie wzbiorcze, jest sumą objętości kolektorów słonecznych oraz pojemności odcinka przewodów przylegających do każdego pola kolektorów objętego stagnacją. Długość tego odcinka wyznaczyć można w przybliżeniu z bilansu mocy procesu stagnacji.

Żeby uwzględnić stratę objętości medium podczas napełniania i odpowietrzania instalacji oraz zapewnienia w okresie zimy stosownego nadciśnienia w najwyższych punktach instalacji, przy określaniu pojemności naczynia wzbiorczego uwzględnia się zapas objętości (Vz). Wynosi on:

 • przy DVi > 15 l: Vz = 0,05 DVi
 • przy DVi < 15 l: Vz = 0,20 DVi
 • ale Vz min = 3 l.

Aby wyznaczyć pojemność naczynia wzbiorczego, należy także określić wartość współczynnika ciśnienia (D). W tym celu niezbędne jest określenie wartości ciśnienia w instalacji (pe) – odejmując od wartości nastawy zaworu bezpieczeństwa (pzb) wartość różnicy ciśnienia roboczego (Dp) rzędu 10% wartości ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa, co najmniej jednak 0,5 bar:

wartość ciśnienia w instalacji

Współczynnik ciśnienia D określa się, uwzględniając ciśnienie wstępne naczynia (pn), które wynika z wysokości statycznej instalacji powiększonej o wartość bezpieczeństwa rzędu 0,5–0,8 bar:

Współczynnik ciśnienia

Pojemność minimalną naczynia wzbiorczego (Vmin) wyznacza się ostatecznie ze wzoru:

Pojemność minimalna naczynia wzbiorczego

W oparciu o dokumentację techniczną producenta naczyń wzbiorczych należy dobrać pojemność nominalną naczynia wzbiorczego:

pojemność nominalną naczynia wzbiorczego

Ponieważ rzeczywista (użyteczna) pojemność robocza naczynia wzbiorczego zależy od wartości ciśnienia początkowego oraz końcowego, zaleca się przeliczenie pojemności naczynia w oparciu o poniższy wzór:

rzeczywista (użyteczna) pojemność robocza naczynia wzbiorczego

Należy zauważyć, że pojemność użyteczna może się różnić w znacznym stopniu od pojemności nominalnej.

Naczynie wzbiorcze należy tak usytuować, by nie było narażone na działanie wysokiej temperatury oraz uderzeń pary.

W przypadku instalacji narażonych na długotrwałą stagnację niezbędne jest stosowanie dodatkowych elementów zabezpieczających, jak np. przednaczynie, chłodnica cieczy roboczej, sterownik z odpowiednią funkcją.

Do każdego naczynia wzbiorczego dostarcza się zwykle elastyczne przyłącze ze stali nierdzewnej oraz szybkozłączkę umożliwiającą odłączenie naczynia bez potrzeby opróżniania instalacji.

Straty ciepła oraz wydłużenia cieplne

Bardzo ważnym zagadnieniem w instalacjach pozyskujących energię cieplną jest zadbanie o prawidłową izolację. Nie można dopuścić do sytuacji, w której pozyskana energia cieplna będzie tracona w wyniku zastosowania niewłaściwej izolacji cieplnej. Niedopuszczalne jest też wykonanie instalacji w sposób dopuszczający do wystąpienia przecieków w wyniku wydłużeń cieplnych przewodów.

Energia cieplna pozyskana przez kolektory słoneczne transportowana jest siecią przewodów do odbiornika ciepła. Rozróżnia się gałąź zasilania (gorącą) oraz powrotu (zimną). Należy w związku z tym zadbać, by gałąź zasilania była jak najkrótsza, gdyż występują w niej większe straty ciepła. Grubości izolacji cieplnej oraz jej parametry powinny zapewniać minimalne straty cieplne. Izolacja musi być ciągła, bez przerw.

Cechy dobrej izolacji to: odporność na wysokie temperatury (stagnacja) oraz warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Przyjmuje się, że minimalna grubość izolacji wynosi 20 mm. Trzeba jednak również pamiętać, że możliwe jest jej uszkodzenie przez ptaki lub inne zwierzęta.

W przypadku długich instalacji nie da się uniknąć strat ciepła, dlatego trzeba rozpatrzyć konieczność ich kompensacji poprzez zwiększenie powierzchni czynnej kolektorów słonecznych.

wydłużenia cieplne rur a różne wartości przyrostów temperatury

Tabela 4. Jednostkowe wydłużenia cieplne rur wykonanych z dwóch materiałów dla różnych wartości przyrostów temperatury

W tabeli 4 podano wartości jednostkowych wydłużeń cieplnych rur wykonanych z dwóch materiałów dla różnych przyrostów temperatury.

Połączenie kolektorów słonecznych w rzędy jest ważne nie tylko z punktu widzenia hydrauliki, ale również wydłużeń w rzędach. W tym przypadku kierować się należy zaleceniami producentów dotyczących stosowania kompensatorów wydłużeń. W niektórych kolektorach kompensatory wydłużeń stanowią integralną część urządzeń. W razie braku odpowiednich zaleceń należy zadbać o zastosowanie wystarczającej ilości elementów kompensacyjnych.      

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Jerzy Chodura Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 11

Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 11 Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 11

W XI części cyklu publikacji autor pisze o instalacjach do przygotowywania ciepłej wody użytkowej (standardowym schemacie instalacji, instalacjach solarnych z z dwoma zasobnikami i z buforem ciepła) oraz...

W XI części cyklu publikacji autor pisze o instalacjach do przygotowywania ciepłej wody użytkowej (standardowym schemacie instalacji, instalacjach solarnych z z dwoma zasobnikami i z buforem ciepła) oraz o instalacjach do przygotowywania c.w.u. i wspomagania ogrzewania (warunkach brzegowych ogrzewania solarnego i rozwiązaniach technologicznych).

Jerzy Chodura Wymiarowanie instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 8

Wymiarowanie instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 8 Wymiarowanie instalacji solarnych do przygotowania c.w.u. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 8

Inwestorzy oczekują jak największej skuteczności kolektorów słonecznych. Jednak chcąc osiągnąć maksymalne korzyści, można przesadzić. Nie zawsze ilość idzie w parze z jakością, zatem łatwo wpaść w pułapkę...

Inwestorzy oczekują jak największej skuteczności kolektorów słonecznych. Jednak chcąc osiągnąć maksymalne korzyści, można przesadzić. Nie zawsze ilość idzie w parze z jakością, zatem łatwo wpaść w pułapkę i przewymiarować instalację, uzyskując tym samym odwrotny od oczekiwanego efekt.

Rafał Kowalski Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać...

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać energię solarną, a z drugiej zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania.

Jerzy Chodura Charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 7.

Charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 7. Charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 7.

Charakterystyka techniczna pozwala porównywać dostępne na rynku kolektory. Celem może być np. ustalenie kryteriów wyboru kolektora słonecznego w przetargach publicznych lub umożliwienie osobie zainteresowanej...

Charakterystyka techniczna pozwala porównywać dostępne na rynku kolektory. Celem może być np. ustalenie kryteriów wyboru kolektora słonecznego w przetargach publicznych lub umożliwienie osobie zainteresowanej zakupem dokonania właściwego wyboru. W sytuacji, gdy jedynym kryterium jest „najkorzystniejsza” cena, charakterystyka techniczna kolektora słonecznego odgrywa drugorzędną rolę.

Jerzy Chodura Montaż zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 5

Montaż zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 5 Montaż zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 5

W tradycyjnym budownictwie indywidualnym dach jest najczęstszym miejscem montażu kolektorów słonecznych. Jego skomplikowane kształty w wielu przypadkach utrudniają montaż, a w wyjątkowych sytuacjach szuka...

W tradycyjnym budownictwie indywidualnym dach jest najczęstszym miejscem montażu kolektorów słonecznych. Jego skomplikowane kształty w wielu przypadkach utrudniają montaż, a w wyjątkowych sytuacjach szuka się lokalizacji zastępczej. Pozostałe komponenty zestawu solarnego montuje się w kotłowni lub pomieszczeniu do tego celu przewidzianym.

Anna Santorska, Maria Kamińska, Aneta Więcka UrbanSol+. Wykorzystanie kolektorów słonecznych na obszarach miejskich

UrbanSol+. Wykorzystanie kolektorów słonecznych na obszarach miejskich UrbanSol+. Wykorzystanie kolektorów słonecznych na obszarach miejskich

Budynki usługowe i mieszkalne w krajach UE są odpowiedzialne za zużycie ponad 40% energii, co sprawia, że jest to obecnie najbardziej energochłonny sektor gospodarki Europy. Przewiduje się, że do 2025...

Budynki usługowe i mieszkalne w krajach UE są odpowiedzialne za zużycie ponad 40% energii, co sprawia, że jest to obecnie najbardziej energochłonny sektor gospodarki Europy. Przewiduje się, że do 2025 r. gospodarstwa domowe oraz budynki biurowe, magazynowe i użyteczności publicznej zużywać będą większość światowych zasobów energii – więcej niż transport i przemysł ogółem.

Zbigniew Tomasz Grzegorzewski Własność instalacyjna. Wykorzystanie energii słonecznej

Własność instalacyjna. Wykorzystanie energii słonecznej Własność instalacyjna. Wykorzystanie energii słonecznej

W artykule poruszono problem własności w kontekście instalowania nowoczesnych urządzeń w budynkach wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Czy lokator budynku wielomieszkaniowego ma prawo zainstalować...

W artykule poruszono problem własności w kontekście instalowania nowoczesnych urządzeń w budynkach wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Czy lokator budynku wielomieszkaniowego ma prawo zainstalować duży panel słoneczny albo ogniwo fotowoltaiczne?

Jerzy Chodura Nowoczesne metody magazynowania i wykorzystywania energii słonecznej

Nowoczesne metody magazynowania i wykorzystywania energii słonecznej Nowoczesne metody magazynowania i wykorzystywania energii słonecznej

Jednym z najważniejszych problemów w technice solarnej jest brak korelacji między dostępną w danej chwili ilością energii promieniowania słonecznego a potrzebami energetycznymi użytkownika. Aby zapobiec...

Jednym z najważniejszych problemów w technice solarnej jest brak korelacji między dostępną w danej chwili ilością energii promieniowania słonecznego a potrzebami energetycznymi użytkownika. Aby zapobiec tej rozbieżności, zestawy solarne zaopatrywane są w zasobniki (bufory) energii cieplnej. Umożliwiają one magazynowanie ciepła dostarczonego przez kolektory i, w ograniczonym stopniu, jego późniejsze wykorzystanie. Specjalne metody magazynowania energii słonecznej wykorzystywane są w dużych instalacjach...

Jerzy Chodura Kolektory słoneczne – nowe rozwiązania techniczne

Kolektory słoneczne – nowe rozwiązania techniczne Kolektory słoneczne – nowe rozwiązania techniczne

W poprzednich numerach „Rynku Instalacyjnego” (10/2010 i 1–2/2011) opisano duże instalacje solarne oraz sposoby magazynowania energii pozyskanej przez kolektory w okresie letnim, np. w celu jej wykorzystania...

W poprzednich numerach „Rynku Instalacyjnego” (10/2010 i 1–2/2011) opisano duże instalacje solarne oraz sposoby magazynowania energii pozyskanej przez kolektory w okresie letnim, np. w celu jej wykorzystania w późniejszym czasie (w okresach przejściowych i zimą). W instalacjach tych wykorzystywano standardowe, płaskie lub próżniowe kolektory słoneczne. Tymczasem na rynku pojawiły się już rozwiązania technologiczne, które umożliwiają wykorzystanie energii słonecznej do nowych celów, również w tradycyjnych...

Jerzy Chodura Łączenie elementów obwodu solarnego

Łączenie elementów obwodu solarnego Łączenie elementów obwodu solarnego

W artykule zestawiono podstawowe wymagania wobec elementów zestawu solarnego. Ich przestrzeganie pozwala uniknąć nieprawidłowości podczas eksploatacji typowej instalacji solarnej. W wypadku dużych instalacji...

W artykule zestawiono podstawowe wymagania wobec elementów zestawu solarnego. Ich przestrzeganie pozwala uniknąć nieprawidłowości podczas eksploatacji typowej instalacji solarnej. W wypadku dużych instalacji należy wprowadzić wiele dodatkowych obostrzeń i specjalne kryteria doboru podzespołów. Nieprawidłowa eksploatacja takiej instalacji wiąże się z bardzo dużymi kosztami napraw, a nawet przebudowy.

Jerzy Chodura Prawidłowy montaż instalacji solarnej

Prawidłowy montaż instalacji solarnej Prawidłowy montaż instalacji solarnej

W artykule zamieszczono praktyczne rady dotyczące montażu kolektorów słonecznych, pozwalające uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

W artykule zamieszczono praktyczne rady dotyczące montażu kolektorów słonecznych, pozwalające uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

Waldemar Joniec Wymienniki płytowe

Wymienniki płytowe Wymienniki płytowe

Wymienniki płytowe składają się z wielu cienkich metalowych płyt połączonych razem za pomocą ramy ściągającej lub lutowania. Wewnętrzna konfiguracja kanałów wymiennika powoduje, że po jednej stronie płyty...

Wymienniki płytowe składają się z wielu cienkich metalowych płyt połączonych razem za pomocą ramy ściągającej lub lutowania. Wewnętrzna konfiguracja kanałów wymiennika powoduje, że po jednej stronie płyty płynie gorący płyn, a po drugiej – w przeciwprądzie – płyn zimny. Każda płyta wymiennika ma specjalne wytłoczenia, które zwiększają turbulencje obu płynów, co podwyższa wartość współczynników przenikania ciepła.

Jerzy Kosieradzki Magazynowanie energii słonecznej. Nowe systemy

Magazynowanie energii słonecznej. Nowe systemy Magazynowanie energii słonecznej. Nowe systemy

Analizując moce cieplne kolektorów słonecznych w poszczególnych miesiącach roku oraz zapotrzebowanie na energię cieplną budynku, łatwo stwierdzić, że w okresie od listopada do końca marca kolektory nie...

Analizując moce cieplne kolektorów słonecznych w poszczególnych miesiącach roku oraz zapotrzebowanie na energię cieplną budynku, łatwo stwierdzić, że w okresie od listopada do końca marca kolektory nie wytworzą tyle ciepła, by móc ogrzać budynek i podgrzać ciepłą wodę użytkową. Zatem kwestią kluczową pozostaje magazynowanie nadwyżki ciepła, którą kolektory są w stanie wyprodukować w okresie kwiecień–październik.

prof. nzw. dr hab. inż. Zbysław Pluta, dr inż. Ryszard Wnuk Projektowanie dużych instalacji z kolektorami słonecznymi

Projektowanie dużych instalacji z kolektorami słonecznymi Projektowanie dużych instalacji z kolektorami słonecznymi

W artykule zawarto zagadnienia związane z projektowaniem dużych instalacji słonecznych na przykładzie systemu wstępnego podgrzewania wody uzupełniającej zład sieci ciepłowniczej Zakładu Energetyki Cieplnej...

W artykule zawarto zagadnienia związane z projektowaniem dużych instalacji słonecznych na przykładzie systemu wstępnego podgrzewania wody uzupełniającej zład sieci ciepłowniczej Zakładu Energetyki Cieplnej (ZEC) w Wołominie. Omówiono zasadnicze różnice w opracowaniu koncepcji i konstrukcji „małych” i „dużych” instalacji, a także będące ich konsekwencją różnice w sposobach sterowania, zabezpieczeń i eksploatacji.

Z. Heidrich Próżniowy czy płaski

Próżniowy czy płaski Próżniowy czy płaski

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić...

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić ich rzeczywistą wydajność. Kolektory słoneczne mają ściśle charakteryzujące je parametry. Pozwalają one na wyliczenie spodziewanych efektów pracy i porównanie pomiędzy sobą różnych kolektorów.

Redakcja RI „Poradnik Instalatora” KFA Armatura

„Poradnik Instalatora” KFA Armatura „Poradnik Instalatora” KFA Armatura

Grzejniki alumininowe – jaka jest ich efektywność? Czy można montować je w każdej instalacji: stalowej, tworzywowej, miedzianej? Jak obliczać potrzebną wielkość i moc dla projektowanych pomieszczeń, aby...

Grzejniki alumininowe – jaka jest ich efektywność? Czy można montować je w każdej instalacji: stalowej, tworzywowej, miedzianej? Jak obliczać potrzebną wielkość i moc dla projektowanych pomieszczeń, aby zachować optymalne warunki komfortu cieplnego? Na te i inne pytanie odpowiedź znajdziecie w „Poradniku Instalatora” marki KFA Armatura.

Jerzy Chodura Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6.

Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6. Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6.

Bezpośrednio po posadowieniu kolektorów słonecznych oraz pozostałych elementów zestawu solarnego niezbędne jest przeprowadzenie prawidłowego napełnienia oraz uruchomienia urządzeń. Następnie instalację...

Bezpośrednio po posadowieniu kolektorów słonecznych oraz pozostałych elementów zestawu solarnego niezbędne jest przeprowadzenie prawidłowego napełnienia oraz uruchomienia urządzeń. Następnie instalację przekazuje się użytkownikowi wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi zasad funkcjonowania, konieczności wykonywania przeglądów, a także zgłaszania reklamacji.

dr inż. Kazimierz Żarski Dobór kotłów w kotłowniach wodnych małej i średniej mocy

Dobór kotłów w kotłowniach wodnych małej i średniej mocy Dobór kotłów w kotłowniach wodnych małej i średniej mocy

Opis procedur doboru kotłów w kotłowniach wodnych małej i średniej mocy. Poradnik projektanta instalacji grzewczych.

Opis procedur doboru kotłów w kotłowniach wodnych małej i średniej mocy. Poradnik projektanta instalacji grzewczych.

Jerzy Kosieradzki Zawory zwrotne w instalacjach

Zawory zwrotne w instalacjach Zawory zwrotne w instalacjach

W centralnym ogrzewaniu czy instalacjach wodociągowych bardzo ważną kwestią jest prawidłowy przepływ, ustalany już na etapie projektowania.

W centralnym ogrzewaniu czy instalacjach wodociągowych bardzo ważną kwestią jest prawidłowy przepływ, ustalany już na etapie projektowania.

Bogdan Majka Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 2)

Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 2) Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 2)

W artykule (cz. 1 w RI 3/2012) przedstawiono doświadczenia z eksploatacji studzienek w gminnych sieciach kanalizacyjnych. Część z poruszanych zagadnień dotyczy również całych sieci kanalizacyjnych jako...

W artykule (cz. 1 w RI 3/2012) przedstawiono doświadczenia z eksploatacji studzienek w gminnych sieciach kanalizacyjnych. Część z poruszanych zagadnień dotyczy również całych sieci kanalizacyjnych jako kompleksowych systemów odprowadzania ścieków.

Jerzy Kosieradzki Eksploatacja instalacji centralnego ogrzewania

Eksploatacja instalacji centralnego ogrzewania Eksploatacja instalacji centralnego ogrzewania

Rolą instalatora jest nie tylko dbanie o prawidłową pracę instalacji c.o., ale też instruowanie użytkowników i wskazywanie im, co i jak powinni robić sami, by instalacja działała poprawnie. Trzeba też...

Rolą instalatora jest nie tylko dbanie o prawidłową pracę instalacji c.o., ale też instruowanie użytkowników i wskazywanie im, co i jak powinni robić sami, by instalacja działała poprawnie. Trzeba też umieć przekonać użytkowników, że dla prawidłowego działania instalacji nieodzowne są jej przeglądy, a za oszczędzanie na nich przyjdzie wkrótce słono zapłacić.

Bogdan Majka Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 1)

Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 1) Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 1)

W artykule przedstawiono doświadczenia z eksploatacji studzienek w kilku gminnych sieciach kanalizacyjnych. Część poruszanych zagadnień dotyczy również całych sieci kanalizacyjnych jako kompleksowych systemów...

W artykule przedstawiono doświadczenia z eksploatacji studzienek w kilku gminnych sieciach kanalizacyjnych. Część poruszanych zagadnień dotyczy również całych sieci kanalizacyjnych jako kompleksowych systemów odprowadzania ścieków.

dr inż. Andrzej Górecki Korozja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych

Korozja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych Korozja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych

W odpowiedzi na zaproszenie autorów artykułu pt. „Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych” (RI 12/2011) do podzielenia się doświadczeniami w zakresie identyfikacji uszkodzeń mosiężnych...

W odpowiedzi na zaproszenie autorów artykułu pt. „Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych” (RI 12/2011) do podzielenia się doświadczeniami w zakresie identyfikacji uszkodzeń mosiężnych zaworów (także mosiężnych łączników) pracujących w instalacjach wodnych poniżej podano kilka informacji istotnych z punktu widzenia jakości tych wyrobów. Dane te zebrane zostały w trakcie wykonywania ekspertyz ustalających przyczyny awarii zarówno instalacji wodociągowych, jak i grzewczych w COBRTI...

Olgierd Romanowski Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać?

Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać? Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać?

Znowelizowane Prawo budowlane [4] wdraża do polskich przepisów prawnych dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1]. Dyrektywa wprowadza dwa mechanizmy służące zmniejszeniu...

Znowelizowane Prawo budowlane [4] wdraża do polskich przepisów prawnych dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1]. Dyrektywa wprowadza dwa mechanizmy służące zmniejszeniu zużycia energii w budynkach: certyfikację energetyczną budynków i okresową kontrolę kotłów grzewczych, a także jednorazową kontrolą instalacji grzewczych, w których kotły pracują dłużej niż 15 lat. Jednak zawarte w polskich przepisach szczegółowe wymagania są nieprecyzyjne i osoby zobowiązane do ich...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.