RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Budowa i działanie powietrznego kolektora słonecznego w warunkach klimatycznych Polski

Construction and operation of an air solar collector in the climatic conditions of Poland

Roczne wartości promieniowania całkowitego w Polsce; fot. redakcja

Roczne wartości promieniowania całkowitego w Polsce; fot. redakcja

Powietrzne kolektory słoneczne są tanie w budowie oraz eksploatacji i mogą być wykorzystywane do ogrzewania, osuszania, wentylacji, a także podgrzewania wody użytkowej. Wykorzystanie promieniowania słonecznego do produkcji ciepła nabiera znaczenia w kontekście ograniczania emisji spalin z paliw kopalnych. Powietrzne kolektory słoneczne nie mają tak szerokiego zastosowania, jak instalacje PV, niemniej mogą wnosić sporo energii do niewielkich obiektów, zwłaszcza tych z odpowiednio dużą powierzchnią zewnętrzną wyeksponowaną na promieniowanie słoneczne – jak domy jednorodzinne.

Zobacz także

Rafał Kowalski Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać...

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać energię solarną, a z drugiej zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania.

dr inż. Paweł Kowalski Kolektory słoneczne - dofinansowania

Kolektory słoneczne - dofinansowania Kolektory słoneczne - dofinansowania

Od kilku tygodni inwestorzy mają szanse skorzystać z 45% dofinansowania do kupna i montażu instalacji solarnej. Dofinansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)...

Od kilku tygodni inwestorzy mają szanse skorzystać z 45% dofinansowania do kupna i montażu instalacji solarnej. Dofinansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poprzez sieć banków z którymi podpisał umowy (Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Krakowski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy, Mazowiecki Bank Regionalny...

Z. Heidrich Próżniowy czy płaski

Próżniowy czy płaski Próżniowy czy płaski

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić...

Wielu sprzedających kolektory słoneczne zapewnia o ich wysokiej wydajności podając zalety materiałów i technologii wykorzystanych do ich produkcji, pomijając niestety podstawowe dane pozwalające określić ich rzeczywistą wydajność. Kolektory słoneczne mają ściśle charakteryzujące je parametry. Pozwalają one na wyliczenie spodziewanych efektów pracy i porównanie pomiędzy sobą różnych kolektorów.

W artykule:

• Istota konwersji promieniowania słonecznego w warunkach Polski
• Powietrzne kolektory słoneczne – budowa i zasada działania
• Parametry badanego słonecznego kolektora powietrznego

Streszczenie

W artykule przedstawiono propozycję zastosowania prostego w budowie i możliwie taniego powietrznego kolektora słonecznego. Kolektor ten wykorzystuje podczas działania promieniowanie słoneczne do ogrzewania i wentylacji budynku. Przeanalizowano sprawności kolektorów słonecznych różnego rodzaju. Przedstawiono średnie wartości napromieniowania słonecznego w warunkach Polski. Na podstawie badań powietrznego kolektora słonecznego na terenie kraju przedstawiono uzyskane wyniki. Ich analiza daje możliwości dalszego doskonalenia budowy i działania tych urządzeń.

Abstract

The article presents a proposal of using a simple in construction and possibly cheap air solar collector. The solar collector during operation uses solar radiation to heat and ventilate the building. The efficiency of various types of solar collectors has been analyzed. The average values of solar radiation in the conditions of Poland have been presented. On the basis of the research on the air solar collector in Poland, the obtained results were presented. The analysis of the results gives the possibility of further improvement of the air collectors construction and operation in the climatic conditions of Poland.

Możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego do wytworzenia energii cieplnej są wciąż aktualnym zagadnieniem, ponieważ zasoby paliw kopalnianych wyczerpują się [1, 2] i dążymy do ograniczenia ich wykorzystania z uwagi na emisję spalin powodującą zmiany klimatyczne. Kwestia ta jest szczególnie aktualna i ważna w przypadku niewielkich obiektów o powierzchni zewnętrznej, na którą pada energia słoneczna całkowicie wystarczająca na ich potrzeby energetyczne – domów jednorodzinnych. Powietrzne kolektory słoneczne są tanie w budowie i eksploatacji, mogą być wykorzystywane do ogrzewania, osuszania, wentylacji i podgrzewania ciepłej wody. Na podstawie badań wprowadzane są nowe rozwiązania w ich budowie.

Prowadzone są analizy numeryczne [15] i modelowanie z wykorzystaniem funkcji Greena [16] do badań w zakresie przepływu, wymiany ciepła i konstrukcji kolektorów płaskich. Obecnie analizie poddaje się kolektory z płytami pochłaniającymi ciepło [17] lub z absorberem składającym się z pojemników wypełnionych materiałem podlegającym przemianie fazowej [18]. Celem tych badań jest zapewnienie jak najwyższej sprawności wymiany ciepła i minimalizacja kosztów budowy kolektorów powietrznych. W artykule przedstawiono wyniki badań po­wietrznego kolektora słonecznego zbudowanego przez autorkę we własnym zakresie podczas stażu praktycznego w przedsiębiorstwie.

Czytaj też: Dofinansowanie OZE dla inwestorów indywidualnych >>

Istota konwersji promieniowania słonecznego w warunkach Polski

Słońce jest podstawowym źródłem energii docierającej do Ziemi. Moc przez nie wypromieniowywaną można określić z prawa Stefana–Boltzmanna. Prawo to [6] określa całkowitą moc wypromieniowywaną przez ciało doskonale czarne w danej temperaturze:

(1)

gdzie:

Φ – strumień energii wypromieniowywany z jednostki powierzchni ciała, W/m2;

σ – stała Stefana–Boltzmanna;

T – temperatura w skali Kelvina.

Promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez Słońce ma szerokie spektrum długości fali, od ok. 0,2 do 2,5 µm, i w zależności od tej długości niesie w sobie zróżnicowaną ilość energii. Natężenie promieniowania dla ciała doskonale czarnego w zależności od częstotliwości fali określa prawo Plancka [4] i można je wyrazić wzorem:

 (2)

gdzie: 

I(f) – radiancja spektralna (natężenie promieniowania na zadaną jednostkę częstotliwości);

h – stała Plancka, równa 6,626 · 10–34, J · s;

T – temperatura bezwzględna (w skali Kelvina) ciała doskonale czarnego;

c – prędkość światła (w próżni);

k – stała Boltzmanna;

f – częstotliwość promieniowania (dla której liczymy natężenie).

Zależność natężenia promieniowania od długości fali dla ciała doskonale czarnego określić można przez tzw. rozkład Plancka. Dla promieniowania słonecznego wykres zależności natężenia promieniowania od długości fali pokazano na rys. 1.

Wykres promieniowanie słoneczne

Rys. 1. Rozkład natężenia promieniowania słonecznego w zależności od długości fali [5]

Na wykresie przedstawiono widmo promieniowania słonecznego docierającego do granicy atmosfery ziemskiej i promieniowania docierającego na powierzchnię Ziemi. Tylko część promieniowania, o wartości od 350 do ok. 750 nm, to zakres światła widzialnego. 46% energii promieniowania przypada na promieniowanie widzialne, reszta na podczerwień (47%) i ultrafiolet (7%). Energia słoneczna w formie promieniowania słonecznego dociera do granicy atmosfery ziemskiej. Moc promieniowania na tym poziomie wynosi ok. 1,39 kW/m2, ulega niewielkim zmianom i określana jest również jako stała słoneczna. Na rys. 2 przedstawiono straty promieniowania słonecznego oraz promieniowanie docierające do Ziemi.

Rozkład mocy promieniowania słonecznego

Rys. 2. Rozkład mocy promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi [8]

Odbicie, absorpcja i rozproszenie promieniowania w warstwie atmosfery powoduje, że do Ziemi w warunkach bezchmurnego nieba dociera na poziomą powierzchnię promieniowanie bezpośrednie o średniej mocy ok. 1 kW/m2. Moc promieniowania słonecznego na powierzchni Ziemi zależy także od położenia Słońca względem zenitu, co wiąże się z grubością atmosfery, przez którą to promieniowanie jest absorbowane. Wielkość straty energii promieniowania słonecznego w atmosferze ziemskiej w wyniku różnego kąta padania definiowana jest współczynnikiem AM (Air Mass). Współczynnik AM określony jest przez iloraz długości ścieżki promieniowania optycznego L przechodzącego przez atmosferę ziemską i długości ścieżki L0 w zenicie. Współczynnik masy powietrza może być użyty w celu scharakteryzowania widma słonecznego po przejściu promieniowania słonecznego przez atmosferę. Współczynnik masy powietrza jest powszechnie stosowany do opisu wydajności ogniw słonecznych w warunkach znormalizowanych i jest często określany za pomocą składowej AM, po której następuje liczba, np. AM1,5 [9].

(3)

Na rys. 4 przedstawiono średnie wartości całkowitego promieniowania słonecznego w Polsce. Zmiany wartości mocy promieniowania słonecznego zależą, jak już wspomniano, także od warunków atmosferycznych panujących w danym momencie na określonym obszarze. Dla bezchmurnego nieba moc promieniowania słonecznego może wynosić do 1000 W/m2, a w pochmurny zimowy dzień wartość ta spada do ok. 50 W/m2. W Polsce usłonecznienie wynosi od 1300 do 1900 godz./rok.

Roczne wartości promieniowania całkowitego w Polsce

Rys. 4. Roczne wartości promieniowania całkowitego w Polsce [7, 19]

Na rys. 5 w formie graficznej przedstawiono wartości promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi. Rozkład promieniowania słonecznego w znacznym stopniu zależy od pory roku i warunków atmosferycznych – ok. 80% rocznej wartości nasłonecznienia przypada na okres od kwietnia do września.

Zmiana mocy promieniowania słonecznego

Rys. 5. Zmiana mocy promieniowania słonecznego w zależności od warunków atmosferycznych [11]

Czytaj też: Kolektory słoneczne: rodzaje i działanie - przegląd produktów >>

Powietrzne kolektory słoneczne – budowa i zasada działania

Znanych jest kilka rodzajów powietrznych kolektorów słonecznych. Różnią się budową, ale ich zasada działania jest podobna. Kolektory słoneczne składają się z obudowy z absorberem, przykrycia przezroczystego obudowy i ewentualnie izolacji cieplnej. Najważniejszym elementem kolektora jest absorber. W kolektorach powietrznych energia promieniowania słonecznego przekazywana jest do absorbera, od którego ogrzewa się przepływające w nim powietrze. Powietrzne kolektory słoneczne mają szereg zalet, takich jak brak możliwości zamarzania czynnika roboczego, możliwość bezpośredniego użycia czynnika roboczego do ogrzania pomieszczeń oraz szybkość działania. Mogą być zbudowane jako odkryte, w których promieniowanie słoneczne pada bezpośrednio na absorber, oraz zakryte, z absorberem znajdującym się pod przezroczystą osłoną. Strumień powietrza w zależności od budowy kolektora może przepływać nad absorberem lub pod nim, a w kolektorach bardziej rozbudowanych nad i pod absorberem lub przez absorber. W kolektorach o nowych rozwiązaniach strumień powietrza przepływa przez specjalnie wyprofilowane kanały [3]. Wyróżniamy kanały o przekroju prostokątnym, trójkątnym, lub owalnym. Absorber może być płaski, chropowaty lub porowaty, dzięki czemu znacznie wzrasta powierzchnia i sprawność wymiany ciepła między absorberem a przepływającym powietrzem.

Na rys. 6 przedstawiono schemat budowy i zasadę działania kolektora powietrznego. W przypadku absorberów perforowanych, z dużą liczbą niewielkich otworów, przez które zasysane jest powietrze, uzyskuje się dobry kontakt powietrza z absorberem, co powoduje podwyższenie sprawności.

Budowa kolektora słonecznego

Rys. 6. Budowa i zasada działania słonecznego kolektora powietrznego [10, 12, 13]: 1 – świeże, ogrzane powietrze nawiewane jest do wnętrza pomieszczenia, 2 – wentylator, 3 – powietrze zasysane jest przez perforowaną pokrywę na całej powierzchni, 4 – perforowana aluminiowa pokrywa, 5 – mata z czarnego filcu, 6 – pokrywa, 7 – moduł fotowoltaiczny

Powietrzne kolektory słoneczne charakteryzują się dużą sprawnością przetwarzania energii słonecznej na energię cieplną [1, 3], a czynnikiem roboczym jest w nich powietrze. Na rys. 7 przedstawiono sprawność różnych rodzajów kolektorów słonecznych.

Wykres sprawności wybranych kolektorów

Rys. 7. Wykres sprawności wybranych kolektorów słonecznych [20], gdzie: Tm – średnia temperatura czynnika roboczego, Ta – temperatura otoczenia, I – natężenie promieniowania słonecznego

W temperaturach typowych dla klimatu na Ziemi powietrze jest niepodatne na zmiany fazowe, dlatego eksploatacja kolektorów powietrznych nie powoduje trudności związanych ze zmianami temperatury. Jednocześnie powietrze ogrzane w kolektorze może być używane do ogrzania obiektu bezpośrednio, bez czynników pośrednich. Wykorzystanie przepływu ciepłego powietrza z kolektora może także zapewnić bardzo dobrą wentylację odpowiednich pomieszczeń. Niewątpliwą zaletą kolektorów powietrznych jest łatwe sterowanie strumieniem powietrza, możliwość szybkiej zmiany temperatury oraz monitorowania stanu termodynamicznego pomieszczeń.

Parametry badanego słonecznego kolektora powietrznego Na potrzeby badań zbudowano powietrzny kolektor słoneczny o wymiarach 2700×1400×150 mm z absorberem z blachy aluminiowej o wymiarach 2500×1250 mm, o całkowitej powierzchni czynnej wynoszącej 3,125 m2. Założono jak najniższe koszty wykonania, absorber pokryto obustronnie czarną matową farbą, a skrzynię kolektora wykonano z drewna. Izolację termiczną ściany tylnej i ścianek bocznych wykonano z warstw czarnego filcu wewnątrz i styropianu na zewnątrz. Pokrycie ściany przedniej wykonano ze szkła o grubości 4 mm. Absorber z blachy umieszczono w odległości 25 mm od ścianki tylnej kolektora i 30 mm od osłony ze szkła, tak aby powietrze mogło opływać i odbierać ciepło z obu stron absorbera. Do wymuszenia przepływu powietrza w kolektorze wykorzystano dwa wentylatory 9G180 NMB o napięciu 12 V i natężeniu prądu 1,34 A, zasilane z ogniwa fotowoltaicznego o napięciu 12 V i mocy 25 W. Aby nie komplikować konstrukcji kolektora i nie zwiększać kosztów jego wykonania, zrezygnowano z układu automatyki sterowania prędkością przepływu powietrza. Przy wzro­ście napromieniowania rośnie temperatura powietrza w kolektorze, jednocześnie zwiększa się napięcie zasilania wentylatorów i przepływ powietrza. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie jest konieczny montaż dodatkowego zasilania w energię elektryczną. Założono, że chłodne powietrze będzie pobierane z budynku, a następnie ogrzane wracało do niego, wlot chłodnego i wylot ogrzanego powietrza zlokalizowano z tej samej strony kolektora. Szkic kolektora i schemat przepływu powietrza przedstawiono na rys. 8.

Szkic badanego kolektora

Rys. 8. Szkic badanego kolektora i schemat przepływu powietrza [14]

Czytaj też: Jak działa węzeł cieplny? >>

Badania

Słoneczny kolektor powietrzny zaproponowany przez autorkę do wykonania w trakcie wspomnianego stażu jest zbliżony pod względem projektu i budowy do kolektora opracowanego i przebadanego przez autorkę wcześniej [14]. Krótki termin stażu nie pozwolił na przeprowadzenie i opracowanie pełnych badań tego kolektora. Aby przybliżyć możliwe do osiągnięcia parametry urządzenia wykonanego w czasie stażu, poniżej przedstawiono część wyników badań z kolektora o zbliżonych parametrach opracowanego wcześniej przez autora [14]. Żeby prześledzić zmiany napromieniowania, temperatury ogrzanego powietrza i strumień energii z kolektora, przedstawiono je w formie graficznej (rys. 9).

Wykres danych

Rys. 9. Wykres danych rejestrowanych w czasie badań [14]

Chłodne powietrze, przepływając przez kolektor powietrzny, jest ogrzewane w wyniku działania pro­mieniowania słonecznego i wzrasta jego temperatura oraz entalpia. Znając strumień masy m przepływającego przez kolektor powietrza i wzrost entalpi ∆h, możemy określić strumień energii e.

(4)

Znając strumień energii e, powierzchnię czynną kolektora Sk i napromieniowanie słoneczne, możemy określić wydajność energetyczną kolektora η.

(5) 

W przypadku słonecznego kolektora powietrznego prostego w budowie i wykonanego z możliwie tanich materiałów uzyskano wydajność rzędu 50%, co należy uznać za dobry wynik.

Podsumowanie 

Kolektory wytwarzane przez znanych producentów, np. Solar Venti Ltd. [10], osiągają wydajność powyżej 70% (model SV30 Air). W najnowszych konstrukcjach kolektorów powietrznych (technologia solarna Solhotair) osiągana jest sprawność powyżej 80%. Wyniki analizy kolektora badanego w warunkach północnej Polski pokazują, że można uzyskać wysoką wydajność przy stosunkowo prostej i niedrogiej konstrukcji. W przypadku kolektora wykonanego we własnym zakresie uzyskano maksymalną wydajność bliską 50%, co należy uznać za dobry wynik. Kolektory powietrzne mogą współpracować z instalacją wentylacyjną budynku lub stanowić urządzenia działające autonomicznie, wyposażone są wówczas w wentylator zapewniający obieg powietrza, a czasem również w autonomiczny system zasilania opierający się na ogniwach PV.

Wykorzystanie w tej instalacji ogniwa fotowoltaicznego sprawia, że kolektor załącza się automatycznie, gdy tylko zaświeci Słońce. Możliwe jest wyposażenie kolektora w układ regulacji pracy wentylatora i temperatury dostarczanego powietrza. Kolektor słoneczny zapewnia całkowicie darmowy nawiew świeżego i ciepłego powietrza, które może być używane bezpośrednio do celów grzewczych budynku, bez czynników pośrednich. Wykorzystanie przepływu ciepłego powietrza z kolektora może także zapewnić bardzo dobrą wentylację i osuszanie odpowiednich pomieszczeń. Niewątpliwą zaletą kolektorów powietrznych jest łatwość sterowania strumieniem powietrza, szybkiej zmiany temperatury oraz monitorowania stanu termodynamicznego pomieszczeń. Powietrzne kolektory słoneczne mogą być dobrym rozwiązaniem dla domów jednorodzinnych i domków rekreacyjnych, kiedy podczas nieobecności mieszkańców pomieszczenia będzie ciągle wentylowane i ogrzewane, co całkowicie ogranicza rozwój pleśni i grzybów oraz eliminuje nieprzyjemny zapach wilgoci. 

Ilość energii cieplnej dostarczonej z kolektorów powietrznych zależy od ilości promieniowania słonecznego dostępnego w sezonie grzewczym na danym obszarze. Kolektory słoneczne dobrze sprawdzają się jako urządzenia wspomagające główny układ grzewczy, na przykład gazowy. Od jesieni do wiosny dodatkowa energia z kolektorów powietrznych pozwala zmniejszyć koszty ponoszone na ogrzewanie budynków.

Publikacja powstała w wyniku odbycia przez ­autorkę stażu w przedsiębiorstwie „Produkcja, Usługi i Handel w branży metalowej – Zygmunt Kraska”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego ­Funduszu Społecznego (Program Operacyjny ­Wiedza Edukacja Rozwój), zrealizowanego w projekcie Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w ­Olsztynie (POWR.03.05.00-00-Z310/17)

Literatura

 1. Smolec Włodzimierz, Fototermiczna konwersja energii słonecznej, PWN, Warszawa 2000.
 2. Timilsina Govinda R., Kurdgelashvili Lado, Narbel Patrick A., A review of solar energy; Markets, economics and policies, World Bank Policy Research Working Paper No. 5845, „Soc. Sci. Res. Netw.”, 2011.
 3. Maier Marcus, GetSolar software, version 10.1.1. 21.12.2009.
 4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Plancka.
 5. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 4/4c/Solar_Spectrum.png.
 6. https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Stefana-Boltzmanna.
 7. http://www.instsani.pl/401/zasoby-energii-slonecznej.
 8. https://en.wikipedia.org/wiki/Air_mass_(solar_energy).
 9. https://www.newport.com/t/introduction-to-solar-radiation.
 10. http://www.galileaenergy.com/kolektory-powietrzne-systemy-solar-venti.php.
 11. www.energosol.pl/energia_slonca.html.
 12. Fieducik Jolanta, Godlewski Jan, Analiza możliwości wykorzystania słonecznych kolektorów powietrznych do ogrzewania domów jednorodzinnych oraz podgrzewania wody, „Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury”, 2014, 61 (3/II), s. 133–142.
 13. Fieducik Jolanta, Godlewski Jan, The low energy house using an air solar collector – a case study, „Czasopismo Techniczne. Budownictwo”, 2014 (3-B), p. 99–105.
 14. Fieducik Jolanta, The use of solar radiation for generating heat in a solar air collector in northern Poland (2019, w druku).
 15. Tzu-Chen Hung, Tsung-Jie Huang, Duen-Sheng Lee, Chih-HungLin, Bau-Shei Pei, Zeng-YaoLi, Numerical analysis and experimental validation of heat transfer characteristic for flat-plate solar air collector, „Applied Thermal Engineering”, 111 (2017).
 16. Ali Grine, Radjouh Asma, Harmand Souad, Analytical modelling using Green’s functions of heat transfer in a flat solar air collector „Solar Energy”, 105 (2014).
 17. Shuhui Xu, Haiguang Dong, Heat transfer characteristics study on solar air collector of heat-absorbing plate with holes, „World Automation Congress Proceedings”, art. no. 6321398 (2012).
 18. Charvat Pavel, Pech Ondrej, Hejcik Jiri, Experimental investigations of the performance of a solar air collector with latent heat thermal storage integrated with the solar absorber, „EPJ Web of Conferences”, 45, art. no. 01127 (2013).
 19. http://www.praze.pl/UserFiles/Image/zdjecia%20do%20OZE/polska.jpg.
 20. Neupauer Krzysztof, Magiera Janusz, Analiza sprawności kolektorów słonecznych różnych typów, „Czasopismo Techniczne. Chemia” 1-Ch/2009, Zeszyt 4.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Joanna Ryńska Jakie dolne źródło pompy ciepła dla konkretnej inwestycji?

Jakie dolne źródło pompy ciepła dla konkretnej inwestycji? Jakie dolne źródło pompy ciepła dla konkretnej inwestycji?

Ideą pompy ciepła jest pobieranie ogólnodostępnego ciepła niskotemperaturowego obecnego w otoczeniu (powietrzu, wodzie, gruncie – źródłach odnawialnych) i efektywne przekształcenie go w użyteczną energię...

Ideą pompy ciepła jest pobieranie ogólnodostępnego ciepła niskotemperaturowego obecnego w otoczeniu (powietrzu, wodzie, gruncie – źródłach odnawialnych) i efektywne przekształcenie go w użyteczną energię cieplną. O wydajności pompy ciepła decyduje wiele czynników, ale jednym z ważniejszych jest źródło dolne.

Joanna Ryńska Nie tylko glikole i inhibitory korozji, czyli środki chemiczne w domowej instalacji grzewczej

Nie tylko glikole i inhibitory korozji, czyli środki chemiczne w domowej instalacji grzewczej Nie tylko glikole i inhibitory korozji, czyli środki chemiczne w domowej instalacji grzewczej

Wśród środków chemicznych stosowanych w domowych instalacjach grzewczych najczęściej wymienia się glikole (zapobiegające zamarzaniu wody grzewczej) i inhibitory korozji. Niektóre instalacje wymagają jednak...

Wśród środków chemicznych stosowanych w domowych instalacjach grzewczych najczęściej wymienia się glikole (zapobiegające zamarzaniu wody grzewczej) i inhibitory korozji. Niektóre instalacje wymagają jednak dodatkowego zabezpieczenia przed tworzeniem kamienia kotłowego, namnażaniem bakterii czy zapowietrzeniem. Również i w takich sytuacjach z pomocą przychodzą środki chemiczne.

Joanna Ryńska Wspomaganie domowej instalacji grzewczej środkami chemicznymi

Wspomaganie domowej instalacji grzewczej środkami chemicznymi Wspomaganie domowej instalacji grzewczej środkami chemicznymi

Wśród szeregu kwestii, które trzeba brać pod uwagę przy eksploatacji instalacji grzewczej, jest zapewnienie odpowiedniej jakości wody. W wielu instalacjach jakość wody grzewczej wprowadzanej do instalacji...

Wśród szeregu kwestii, które trzeba brać pod uwagę przy eksploatacji instalacji grzewczej, jest zapewnienie odpowiedniej jakości wody. W wielu instalacjach jakość wody grzewczej wprowadzanej do instalacji wymaga korekt, aby przewody nie ulegały uszkodzeniu czy zapychaniu.

VTS Sp. z o. o. Nagrzewnica wodna VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena

Nagrzewnica wodna VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena Nagrzewnica wodna VOLCANO - królewska jakość, drapieżna cena

Najwyższej jakości nagrzewnica wodna VOLCANO teraz dostępna jest z dwoma typami silnika.

Najwyższej jakości nagrzewnica wodna VOLCANO teraz dostępna jest z dwoma typami silnika.

Alfa Laval Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży...

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży poszukują nowych sposobów maksymalizacji wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii i udoskonaleniu swojego wizerunku w zakresie ochrony środowiska. Wyzwania te będą złożone i wieloaspektowe.

Katarzyna Cesluk Rozdzielacze i grupy pompowe, czyli o stabilnej instalacji ogrzewczej

Rozdzielacze i grupy pompowe, czyli o stabilnej instalacji ogrzewczej Rozdzielacze i grupy pompowe, czyli o stabilnej instalacji ogrzewczej

Systemy ogrzewania – szczególnie podłogowego, cechującego się dużą bezwładnością, bądź mieszanego (gdy w jednej instalacji pracują zarówno grzejniki płaszczyznowe, jak i tradycyjne ścienne) – wymagają...

Systemy ogrzewania – szczególnie podłogowego, cechującego się dużą bezwładnością, bądź mieszanego (gdy w jednej instalacji pracują zarówno grzejniki płaszczyznowe, jak i tradycyjne ścienne) – wymagają bardzo dobrego rozwiązania dostarczania ciepła do poszczególnych pomieszczeń, tak by zmiana wymagań w jednym pomieszczeniu (np. otwarcie okna i zwiększenie zapotrzebowania na moc cieplną) nie wpływała na dostarczanie ciepła do innych.

Joanna Ryńska Kominy dla kotłów 5 klasy

Kominy dla kotłów 5 klasy Kominy dla kotłów 5 klasy

Kiedy zachęcani przez kampanie informacyjne i dofinansowania posiadacze starszych kotłów na paliwa stałe decydują się na wymianę urządzenia na nowoczesny kocioł klasy 5, nie zawsze wiedzą, że może się...

Kiedy zachęcani przez kampanie informacyjne i dofinansowania posiadacze starszych kotłów na paliwa stałe decydują się na wymianę urządzenia na nowoczesny kocioł klasy 5, nie zawsze wiedzą, że może się z tym wiązać konieczność unowocześnienia lub wymiany komina odprowadzającego spaliny.

Joanna Ryńska Wymienniki ciepła – tłoczenia i materiały

Wymienniki ciepła – tłoczenia i materiały Wymienniki ciepła – tłoczenia i materiały

Płytowe wymienniki ciepła to urządzenia o stosunkowo prostej konstrukcji, w których ważne są detale i sprawdzone rozwiązania technologiczne. Muszą bowiem pracować w coraz bardziej wymagających instalacjach,...

Płytowe wymienniki ciepła to urządzenia o stosunkowo prostej konstrukcji, w których ważne są detale i sprawdzone rozwiązania technologiczne. Muszą bowiem pracować w coraz bardziej wymagających instalacjach, ze zmiennym przepływem i temperaturami oraz przy zastosowaniu różnych mediów – od wody po ciecze agresywne.

dr inż. Paweł Kędzierski Przygotowanie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych

Przygotowanie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych Przygotowanie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych

Przeglądy energetyczne budynków powinny zawierać część budowlaną, instalacyjną i dotyczącą zaopatrzenia w media i nośniki energii oraz zyskać rangę podobną jak tzw. przeglądy pięcioletnie. Warunkiem skorzystania...

Przeglądy energetyczne budynków powinny zawierać część budowlaną, instalacyjną i dotyczącą zaopatrzenia w media i nośniki energii oraz zyskać rangę podobną jak tzw. przeglądy pięcioletnie. Warunkiem skorzystania z publicznych instrumentów pomocy finansowej powinien być przegląd energetyczny – narzędzie wspomagające ocenę efektywności energetycznej budynku. Narodowa Agencja Poszanowania Energii opracowała autorską metodykę oceny energetycznej przeznaczoną dla budynków mieszkalnych, składającą się...

Adam Koniszewski Ogrzewanie budynków gruntową pompą ciepła

Ogrzewanie budynków gruntową pompą ciepła Ogrzewanie budynków gruntową pompą ciepła

Analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania gruntowej pompy ciepła przeprowadzono na przykładzie wolno stojącego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 160 m2, znajdującego się w Toruniu, w II strefie...

Analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania gruntowej pompy ciepła przeprowadzono na przykładzie wolno stojącego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 160 m2, znajdującego się w Toruniu, w II strefie klimatycznej. Szczytowe zapotrzebowanie na moc grzewczą dla tego obiektu wynosi 8 kW, a dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową to 200 dm3, co daje roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania pomieszczeń oraz przygotowania c.w.u. równe 23 379,7 kWh.

dr inż. Joanna Piotrowska-Woroniak Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych dzięki głębokiej termomodernizacji i wykorzystaniu OZE – studium przypadku

Promocji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii służą m.in. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Zwiększają one wiedzę społeczeństwa i dowodzą, że możliwe jest ogrzewanie...

Promocji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii służą m.in. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Zwiększają one wiedzę społeczeństwa i dowodzą, że możliwe jest ogrzewanie i oświetlenie dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W opisywanym budynku urzędu gminy przeprowadzono głęboką termomodernizację, a starą kotłownię węglową zastąpiono gruntową pompą ciepła i kondensacyjnym kotłem olejowym oraz instalacją PV.

mgr inż. Wiktor Koselak, mgr inż. Jacek Krystek, mgr inż. Jerzy Żurawski Projektowanie i wykonywanie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB)

Projektowanie i wykonywanie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB) Projektowanie i wykonywanie budynków niemal zeroenergetycznych (nZEB)

Projektowanie i budowa budynków niemal zeroenergetycznych wymaga powiązania ze sobą wielu istotnych elementów z różnych branż. Należy uwzględnić wszystkie szczegóły i detale, gdyż z pozoru niewielki element,...

Projektowanie i budowa budynków niemal zeroenergetycznych wymaga powiązania ze sobą wielu istotnych elementów z różnych branż. Należy uwzględnić wszystkie szczegóły i detale, gdyż z pozoru niewielki element, np. mostki cieplne, może mieć duży wpływ na efektywność energetyczną całego budynku. Dobór odpowiednich elementów konstrukcyjnych i izolacyjnych musi zawsze iść w parze z projektem instalacji oraz źródeł ciepła i chłodu.

Waldemar Joniec Wentylacja i klimatyzacja w nowych dyrektywach

Wentylacja i klimatyzacja w nowych dyrektywach Wentylacja i klimatyzacja w nowych dyrektywach

Nowe regulacje kładą nacisk na synergię pomiędzy korzystaniem z OZE a niskim zapotrzebowaniem na energię przez budynki wyposażone w inteligentne systemy automatyki i sterowania instalacjami wentylacyjnymi,...

Nowe regulacje kładą nacisk na synergię pomiędzy korzystaniem z OZE a niskim zapotrzebowaniem na energię przez budynki wyposażone w inteligentne systemy automatyki i sterowania instalacjami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i ogrzewania.

Adam Koniszewski, Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. Powietrzna pompa ciepła monoblok – jakie koszty eksploatacyjne?

Powietrzna pompa ciepła monoblok – jakie koszty eksploatacyjne? Powietrzna pompa ciepła monoblok – jakie koszty eksploatacyjne?

Obiektem do przeprowadzenia analizy techniczno – ekonomicznej zastosowania powietrznej pompy ciepła jest wolnostojący budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 160 m2 znajdujący się w Toruniu w województwie...

Obiektem do przeprowadzenia analizy techniczno – ekonomicznej zastosowania powietrznej pompy ciepła jest wolnostojący budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 160 m2 znajdujący się w Toruniu w województwie Kujawsko - Pomorskim, czyli w II strefie klimatycznej. Szczytowe zapotrzebowanie na moc grzewczą dla tego obiektu wynosi 8 kW, natomiast dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową wynosi 200 dm3/24 h co daje roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania jego pomieszczeń oraz przygotowania...

mgr inż. Jakub Szymiczek Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnym

Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnym Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnym

Dostępnych jest wiele kalkulatorów oraz metod obliczeń kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla różnych systemów grzewczych. Narzędzia te pozwalają inwestorom dokonać optymalnego wyboru bez narażania...

Dostępnych jest wiele kalkulatorów oraz metod obliczeń kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla różnych systemów grzewczych. Narzędzia te pozwalają inwestorom dokonać optymalnego wyboru bez narażania się na niepotrzebne koszty inwestycyjne lub wysokie koszty podczas eksploatacji. W każdym z wykorzystanych narzędzi dla wybranego niskoenergetycznego domu jednorodzinnego najkorzystniejszy okazał się wybór powietrznej pompy ciepła.

Joanna Ryńska Powietrzne pompy ciepła w ciekawych zastosowaniach

Powietrzne pompy ciepła w ciekawych zastosowaniach Powietrzne pompy ciepła w ciekawych zastosowaniach

Powietrzne pompy ciepła o różnych rozwiązaniach i wielkościach zyskują coraz większe uznanie klientów w Europie, i to nie tylko inwestorów budujących nowe domy jednorodzinne. Urządzenia te są najłatwiejsze...

Powietrzne pompy ciepła o różnych rozwiązaniach i wielkościach zyskują coraz większe uznanie klientów w Europie, i to nie tylko inwestorów budujących nowe domy jednorodzinne. Urządzenia te są najłatwiejsze w montażu spośród wszystkich pomp ciepła i uniwersalne pod względem lokalizacji – powietrze jest wszak dostępne wszędzie.

Redakcja RI PAS pyta rząd - co z programem Czyste Powietrze?

PAS pyta rząd - co z programem Czyste Powietrze? PAS pyta rząd - co z programem Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze został uruchomiony 19 września 2018 roku. Od tego momentu PAS bacznie przygląda się działaniom rządu i NGOŚiGW w celu weryfikowania realizacji programu. Po pięciu miesiącach przyszedł...

Program Czyste Powietrze został uruchomiony 19 września 2018 roku. Od tego momentu PAS bacznie przygląda się działaniom rządu i NGOŚiGW w celu weryfikowania realizacji programu. Po pięciu miesiącach przyszedł czas na pierwsze wnioski.

Redakcja RI PAS: Polskie progi alarmowania najwyższe w Europie

PAS: Polskie progi alarmowania najwyższe w Europie PAS: Polskie progi alarmowania najwyższe w Europie

Polski Alarm Smogowy kolejny raz sprawdził, ile dni z alarmem smogowym wystąpiłoby, gdyby władze uznały, że Polacy zasługują na zachodnioeuropejskie kryteria ostrzegania o zagrożeniu. W niektórych polskich...

Polski Alarm Smogowy kolejny raz sprawdził, ile dni z alarmem smogowym wystąpiłoby, gdyby władze uznały, że Polacy zasługują na zachodnioeuropejskie kryteria ostrzegania o zagrożeniu. W niektórych polskich miastach „francuski” alarm smogowy obowiązywałby przez dwa miesiące. Obowiązujące w Polsce kryteria sprawiają, że pomimo wysokich stężeń pyłów zawieszonych w 2018 w żadnym z miast wojewódzkich nie ogłoszono alarmu smogowego.

Waldemar Joniec Liczniki ciepła w inteligentnych budynkach

Liczniki ciepła w inteligentnych budynkach Liczniki ciepła w inteligentnych budynkach

Budynki powinny być inteligentne, a systemy grzewcze nisko- i bezemisyjne, korzystające ze źródeł odnawialnych. Mieszkańcy mają otrzymywać informację, na co zużywają energię, z jakich źródeł ona pochodzi,...

Budynki powinny być inteligentne, a systemy grzewcze nisko- i bezemisyjne, korzystające ze źródeł odnawialnych. Mieszkańcy mają otrzymywać informację, na co zużywają energię, z jakich źródeł ona pochodzi, jak ją można zaoszczędzić i czy będzie to dla nich opłacalne. Informacje te dostarczać ma system zarządzania budynkiem, m.in. na podstawie danych z liczników ciepła. Technologia smart metering ma się stać elementem smart home.

Redakcja RI Program „Czyste Powietrze” powinien mocniej wspierać OZE

Program „Czyste Powietrze” powinien mocniej wspierać OZE Program „Czyste Powietrze” powinien mocniej wspierać OZE

Podczas wstępnych rozmów otrzymaliśmy jasną informację z Komisji Europejskiej, że w przyszłej perspektywie finansowej Unia Europejska nie zamierza finansować i dotować wymian domowych kotłów na takie,...

Podczas wstępnych rozmów otrzymaliśmy jasną informację z Komisji Europejskiej, że w przyszłej perspektywie finansowej Unia Europejska nie zamierza finansować i dotować wymian domowych kotłów na takie, które korzystać będą z paliw kopalnych, to znaczy zarówno z węgla, jak i z gazu – powiedział na początku stycznia br. „Gazecie Wyborczej” Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste Powietrze”.

Redakcja RI Program priorytetowy „Czyste Powietrze” po zmianach

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” po zmianach Program priorytetowy „Czyste Powietrze” po zmianach

Po przerwie trwającej od 1 do 21 stycznia 2019 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wznowiły nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Przerwa w naborze...

Po przerwie trwającej od 1 do 21 stycznia 2019 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wznowiły nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Przerwa w naborze wniosków spowodowana była wejściem w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową oraz dostosowaniem systemu informatycznego do tych zmian prawnych.

Materiały PR Jakie zalety i wady mają kominy ceramiczne?

Jakie zalety i wady mają kominy ceramiczne? Jakie zalety i wady mają kominy ceramiczne?

Instalując w domu system grzewczy, należy pamiętać o odpowiednio dobranym i podłączonym do niego kominie. Coraz częściej inwestorzy decydują się na kominy ceramiczne. Dlaczego? Ponieważ komin ceramiczny...

Instalując w domu system grzewczy, należy pamiętać o odpowiednio dobranym i podłączonym do niego kominie. Coraz częściej inwestorzy decydują się na kominy ceramiczne. Dlaczego? Ponieważ komin ceramiczny jest uniwersalny, odporny na temperaturę, a prawidłowo dobrany może służyć wiele lat. Na co zwrócić uwagę przy jego zakupie i montażu?

Redakcja RI Czy ogrzewanie ścienne to dobry system grzewczy?

Czy ogrzewanie ścienne to dobry system grzewczy? Czy ogrzewanie ścienne to dobry system grzewczy?

Coraz więcej osób, wybierając system grzewczy do domu, myśli o energooszczędnych źródłach ciepła. Dlatego decydują się najczęściej na pompy ciepła lub kotły kondensacyjne, które mogą współpracować z niskotemperaturowymi...

Coraz więcej osób, wybierając system grzewczy do domu, myśli o energooszczędnych źródłach ciepła. Dlatego decydują się najczęściej na pompy ciepła lub kotły kondensacyjne, które mogą współpracować z niskotemperaturowymi instalacjami grzewczymi. Do takich instalacji należy ogrzewanie ścienne. Ogrzewanie ścienne — na czym polega, jakie ma zalety i na co zwrócić uwagę przy jego wyborze?

Redakcja RI Kocioł gazowy czy elektryczny - który wybrać?

Kocioł gazowy czy elektryczny - który wybrać? Kocioł gazowy czy elektryczny - który wybrać?

Budując dom bardzo często zastanawiamy się, jaki system ogrzewania wybrać. Jest to istotny temat, ponieważ ważny jest nie tylko koszt zakupu systemu, ale również późniejsze opłaty za ogrzewanie oraz jego...

Budując dom bardzo często zastanawiamy się, jaki system ogrzewania wybrać. Jest to istotny temat, ponieważ ważny jest nie tylko koszt zakupu systemu, ale również późniejsze opłaty za ogrzewanie oraz jego eksploatacja. Najczęściej do ogrzewania domu wykorzystujemy kotły — gazowe lub elektryczne. Czym się różnią i jakie spełniają funkcje?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.