RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Dobór kotłów w kotłowniach wodnych małej i średniej mocy

Selection of boilers of small and medium sized water boiler plants

Dobór kotłów do kotłowni wodnej średniej mocy?; Bitermo

Dobór kotłów do kotłowni wodnej średniej mocy?; Bitermo

Opis procedur doboru kotłów w kotłowniach wodnych małej i średniej mocy. Poradnik projektanta instalacji grzewczych.

Zobacz także

Hoval Sp. z o.o. Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe

Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe Kotły w obudowach zewnętrznych – ważne aspekty projektowe

Na etapie projektowania budynku inwestor we współpracy z architektem i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc projektowanej...

Na etapie projektowania budynku inwestor we współpracy z architektem i projektantem instalacji sanitarnych musi podjąć decyzję o zlokalizowaniu kotłowni gazowej. Często zdarza się, że z uwagi na moc projektowanej kotłowni oraz ograniczenia przestrzenne – zabronione jest jej wybudowanie w piwnicy i konieczne staje się jej zlokalizowanie na najwyższej kondygnacji budynku.

RESAN pracownia projektowa W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek? W jaki sposób zaprojektować źródło ciepła, aby prawidłowo ogrzać budynek?

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo...

Budynki komercyjne lub użyteczności publicznej mogą mieć własne źródła ciepła, (kotły, pompy ciepła) lub być podłączone do sieci miejskiej poprzez węzeł cieplny. Niezależnie od wybranego rozwiązania, prawidłowo zaprojektowane i wykonane źródło ciepło jest absolutną podstawą do tego, by ogrzewanie budynku było niezawodne, wydajne i energooszczędne.

ELTERM Konfigurator doboru kotłów elektrycznych ELTERM

Konfigurator doboru kotłów elektrycznych ELTERM Konfigurator doboru kotłów elektrycznych ELTERM

Firma ELTERM zaprezentowała konfigurator doboru kotłów elektrycznych 2020. Wszystkie modele naszych kotłów współpracują z instalacjami fotowoltaicznymi i poza Wachmistrzem wyposażone są w dedykowane liczniki...

Firma ELTERM zaprezentowała konfigurator doboru kotłów elektrycznych 2020. Wszystkie modele naszych kotłów współpracują z instalacjami fotowoltaicznymi i poza Wachmistrzem wyposażone są w dedykowane liczniki zużycia energii pochodzącej z instalacji PV.

Dobór kotłów

Doboru kotła dokonuje się na podstawie obliczeń bilansu cieplnego (patrz cz. 1 – RI 12/2012). Przy więcej niż jednym kotle wymaganą moc cieplną dzielimy na poszczególne jednostki, zaokrąglając wynik w górę. Przy niewielkim niedomiarze mocy (1−3%) możemy podjąć decyzję o zaokrągleniu w dół.

Należy pamiętać, że kotły o różnej mocy mogą być stosowane jedynie w kotłowniach z pompami kotłowymi. Wielkość kotła wybieramy z katalogu producenta. Jest to moc deklarowana będąca strumieniem ciepła przekazanym do nośnika ciepła. Nie jest wymagany żaden współczynnik zwiększający – jak w dawnych konstrukcjach jednostek kotłowych [1].

Najistotniejsze parametry doboru kotła to [10, 11]:

  • moc [kW] – parametr wejściowy,

  • sprawność (efektywność),

  • ciśnienie dopuszczalne [bar],

  • temperatura dopuszczalna [°C],

  • temperatura spalin przy pełnym obciążeniu [°C],

  • wymiary geometryczne: szerokość, długość, wysokość [m] (wraz z palnikiem),

  • wymiary przewodu spalinowego [m] (niekoniecznie tożsame z wymiarami komina),

  • wymiary przewodu spalinowo-powietrznego przy kotłach z zamkniętą komorą spalania [m],

  • rozmieszczenie króćców przyłączeniowych: zasilenia, powrotu, zaworu bezpieczeństwa,

  • wymiary fundamentu [m] (jeżeli jest to kocioł stojący).

Opory przepływu spalin w kotłach z palnikami nadmuchowymi są pokonywane przez spręż wentylatora palnika – nie są składową bilansu ciśnienia przy obliczaniu wymiarów przewodów odprowadzających spaliny.

W przypadku kotłów atmosferycznych ciąg kominowy musi pokonać opory przepływu spalin przez kocioł. Należy pamiętać o przekazaniu danych projektantowi instalacji elektrycznej, który w projekcie powinien doprowadzić zasilanie do skrzynki przyłączeniowej kotła.

Przeczytaj: Schematy ideowe kotłowni wodnych małej i średniej mocy – kotłownie z pompami kotłowymi >>

Palnik kotła i regulator obiegów kotłowych są zasilane ze skrzynki przyłączeniowej. Przy większych kotłach, gdy palnik jest dobierany oddzielnie, wymagane może być wykonanie osobnego elektrycznego zasilania palnika.

Pojęcie sprawności kotła, zwłaszcza w kontekście kotłów kondensacyjnych, wymaga komentarza. Zgodnie z normą [6] producenci podają sprawność w odniesieniu do ciepła spalania (Hs [kJ/kg]) i wartości opałowej paliwa (Hi [kJ/kg]) przy temperaturze obiegu grzejnego 75/60°C. Ciepło spalania zawiera składową będącą ciepłem skraplania pary wodnej zawartej w spalinach przy ochłodzeniu produktów spalania do temperatury odniesienia.

Sprawnością urządzenia (systemu) w odniesieniu do efektu nazywamy stosunek efektu (skutku) rzeczywistego do efektu teoretycznego, największego z możliwych [3]:

gdzie:
Efr – efekt rzeczywisty,
Eft – efekt teoretyczny.

Obydwie wielkości muszą być wyrażone w tych samych jednostkach. Sprawność odniesiona do nakładu ma inny wzór definicyjny [3]. Urządzenie działające bez strat (ciepła lub energii) jest doskonałe i ma sprawność 1 (100%). Sprawność nie może być większa od jedności.

Błędy w kotłowniach

Efektem w przypadku kotła jest moc cieplna – strumień ciepła przekazany do nośnika ciepła. Efektem doskonałym byłaby całkowita zamiana energii chemicznej spalania paliwa w ciepło, bez strat na zewnątrz układu (do otoczenia). Maksymalna (teoretyczna) moc kotła jest równa strumieniowi energii chemicznej reakcji spalania:

  • w przypadku odniesienia do wartości opałowej:

  • w przypadku odniesienia do ciepła spalania:

 

gdzie:

B – strumień masy (objętości) paliwa [kg/s, (m3/s)].

 

W przypadku paliw gazowych do wzoru podstawiany jest strumień objętości gazu oraz wartość opałowa lub ciepło spalania w przeliczeniu na jednostkę objętości (m3) w warunkach odniesienia (np. temperatury 0°C i ciśnienia 1 bar). Wartości obliczone ze wzorów (2) i (3) są teoretycznie możliwymi strumieniami ciepła przekazanego do nośnika ciepła w kotle.

Zatem sprawność w odniesieniu do kotła niekondensacyjnego możemy zdefiniować jako:

gdzie:
hnk – sprawność kotła niekondensacyjnego, pozostałe oznaczenia jw.,
Fk – moc cieplna kotła [kW].

Sprawność w odniesieniu do kotła kondensacyjnego to:

gdzie:
hk – sprawność kotła kondensacyjnego, pozostałe oznaczenia jw.

Innym pojęciem, nietożsamym z pojęciem sprawności, jest efektywność, a właściwie współczynnik efektywności (e) [3]. Jest to stosunek efektu (Ef) do nakładu (N).

Efektywność może mieć aspekt techniczny lub ekonomiczny. Może być efektywnością teoretyczną, gdy efekt i nakład są teoretyczne, i rzeczywistą, gdy obydwie wielkości odpowiadają wartościom rzeczywistym. Jest pojęciem bardziej pojemnym niż sprawność.

Nie jest wymagane, aby efekt i nakład były liczone w tych samych jednostkach. Można sobie wyobrazić efektywność liczoną w jednostkach pieniężnych na jednostkę o charakterze technicznym, w kilowatogodzinach na gigadżul itp.

Przeczytaj: Schematy ideowe kotłowni wodnych małej i średniej mocy – kotłownie bez pomp kotłowych >>

W literaturze często mylone są pojęcia sprawności i efektywności, nagminnie w odniesieniu do prawobieżnych (np. obieg silnika gazowego) i lewobieżnych (np. obieg chłodziarki lub pompy ciepła) obiegów termodynamicznych. W kotle kondensacyjnym możemy zdefiniować współczynnik efektywności jako:

gdzie:
ekwspółczynnik efektywności kotła kondensacyjnego, pozostałe oznaczenia jw.

Proszę zwrócić uwagę na różnicę w mianowniku wzoru (5) i (7). Podobnie „sprawność” kotła niekondensacyjnego obliczona zgodnie z [6] odniesiona do ciepła spalania jest w istocie efektywnością (współczynnikiem efektywności).

Przeczytaj: Kotły kondensacyjne – oszczędność czy marketing? >>

Są to subtelne, choć niezbędne rozróżnienia pojęć prowadzące do uporządkowania terminologii. Współczynnik efektywności może być większy od jedności, w przeciwieństwie do sprawności.

Obliczanie strumienia masy nośnika ciepła w obiegach kotłowni

Strumień masy nośnika ciepła jest obliczany w oparciu o obliczenia bilansu cieplnego i wyniki doboru kotłów. W tekście uwypuklone zostaną różnice w procedurach obliczeniowych wynikające z odmiennych schematów kotłowni: z pompami kotłowymi i bez pomp kotłowych. Wskazane jest, aby przy tej części cyklu Czytelnik śledził schematy ideowe kotłowni [2, 4].

Strumień masy w obiegu pojedynczego kotła

Strumień masy nośnika ciepła w obiegu pojedynczego kotła można obliczyć ze wzoru [2, 4]:

gdzie:
mk1 – strumień masy nośnika ciepła w obiegu pojedynczego kotła [kg/s],
Fk – moc cieplna kotła (katalogowa) [kW],
cp – ciepło właściwe wody, zależne od temperatury [kJ/(kgK)],
tkzo – temperatura zasilania w obiegu kotłów w warunkach obliczeniowych [°C],
tkpo – temperatura powrotu w obiegu kotłów w warunkach obliczeniowych [°C].

W przypadku schematu kotłowni bez pomp kotłowych oraz kotłowni z kotłami kondensacyjnymi, pompami kotłowymi i zbiornikiem buforowym parametry obiegu kotła można przyjąć takie same jak obiegów grzewczych centralnego ogrzewania, np. 70/50°C.

Składowa gorącego mieszania pojawia się przy wyższej temperaturze powietrza zewnętrznego, co oznacza, że w obiegu kotła płynie mniejszy od obliczeniowego strumień masy nośnika ciepła. Przy bardzo niskich parametrach obliczeniowych instalacji ogrzewania, np. 50/30°C, powinno się stosować wyłącznie kotły kondensacyjne.

Przy schemacie kotłowni ze sprzęgłem hydraulicznym i kotłami niekondensacyjnymi należy uwzględnić stałą składową gorącego mieszania płynącą przez sprzęgło hydrauliczne. Składowa ta stanowi 40–50% strumienia masy wody w obiegu kotła, zatem temperatura wody powrotnej w obiegu kotłów powinna wynosić:

gdzie:
tpo – temperatura powrotu w obiegach grzewczych ogrzewania w warunkach obliczeniowych [°C].

Temperaturę zasilania obiegów grzewczych centralnego ogrzewania przyjmuje się identyczną z temperaturą zasilania w obiegu kotła (kotłów). Strumień masy nośnika ciepła jest obliczany ze wzoru (8).

Przeczytaj także: Możliwości obniżenia kosztów ciepła z kotłowni zasilanej gazem >>

W przypadku kotłowni z kilkoma kotłami (bez pomp kotłowych) wyłącznie do celów centralnego ogrzewania (ewentualnie wentylacji), z funkcją regulacji temperatury zasilania w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego (tzw. regulacją pogodową) w obiegu kotłów strumień masy płynący przez obieg pojedynczego kotła jest równy:

gdzie:
mk1 – strumień masy nośnika ciepła w obiegu pojedynczego kotła [kg/s],
SFk – suma mocy cieplnej (katalogowej) wszystkich kotłów [kW].

Strumień masy w obiegu wspólnym kotłów

Strumień masy nośnika ciepła we wspólnym obiegu kotłów jest liczony jako suma strumieni masy w poszczególnych obiegach kotłów w przypadku [2, 4]:

  • kotłów z pompami kotłowymi, bez względu na różnice w schemacie ideowym,

  • kotłów bez pomp kotłowych ze stałą temperaturą wody zasilającej w obiegach kotłów, np. 70°C.

Strumień masy nośnika ciepła we wspólnym obiegu kotłów w przypadku opisanym wytłuszczonym drukiem w komentarzu do wzoru (10) jest równy strumieniowi masy w obiegu każdego kotła.

Strumień masy nośnika ciepła w obiegach ogrzewania

Strumień masy nośnika ciepła w obiegach ogrzewania można obliczyć ze wzoru [2, 4]:

gdzie:
mcoj – strumień masy wody instalacyjnej do c.o. w obiegu „j” [kg/s],
Fcoj – moc cieplna do c.o. w obiegu „j” [kW],
cp – ciepło właściwe wody zależne od temperatury [kJ/(kg K)],
tzoj – temperatura zasilania w instalacji c.o. w obiegu „j” w warunkach obliczeniowych [°C],
tpoj – temperatura powrotu w instalacji c.o. w obiegu „j” w warunkach obliczeniowych [°C].

Strumień masy nośnika ciepła w obiegach wentylacji

Strumień masy nośnika ciepła w obiegach wentylacji (podgrzewania powietrza wentylacyjnego) można obliczyć ze wzoru [2, 4]:

gdzie:
mwj – strumień masy wody instalacyjnej w obiegu „j” wentylacji [kg/s],
Fwj – moc cieplna obiegu „j” wentylacji [kW],
cp – ciepło właściwe wody zależne od temperatury [kJ/(kgK)],
tzowj – temperatura zasilania w obiegu „j” wentylacji w warunkach obliczeniowych [°C],
tpowj – temperatura powrotu w instalacji c.o. w obiegu „j” w warunkach obliczeniowych [°C].

Strumień masy nośnika ciepła w obiegu grzewczym ciepłej wody

Strumień masy nośnika ciepła w obiegu grzewczym przygotowania ciepłej wody oblicza się ze wzoru [2, 4]:

gdzie:
mgcw – strumień masy w obiegu grzewczym ciepłej wody [kg/s],
Fcw – moc cieplna do przygotowania ciepłej wody [kW],
cp – ciepło właściwe wody grzejnej zależne od temperatury [kJ/(kgK)] w obiegu grzewczym ciepłej wody,
tkzo – temperatura zasilania w obiegu kotłów, najczęściej przyjmowana jako 70°C,t
pcw – temperatura powrotu w obiegu grzewczym ciepłej wody, najczęściej przyjmowana w przedziale 25–35°C.

Przy zastosowaniu kilku wymienników do przygotowania ciepłej wody strumień masy nośnika ciepła w obiegu każdego wymiennika należy przyjąć jako łączny strumień podzielony przez liczbę wymienników.

Przeczytaj: Projektowanie kotłowni wodnej. Bilans cieplny kotłowni wodnej >>

Strumień masy nośnika ciepła w obiegu instalacyjnym ciepłej wody

Strumień masy nośnika ciepła w obiegu instalacyjnym przygotowania ciepłej wody przyjmuje się jako maksymalny strumień wyznaczony za pomocą procedur PN-EN 806 [7]:

gdzie:
mmax cw – maksymalny strumień masy ciepłej wody [kg/s],
q – chwilowy strumień objętości ciepłej wody wyznaczony z [6] [dm3/s],
r − gęstość ciepłej wody zależna od temperatury [kg/dm3].

Strumień masy nośnika ciepła w obiegu instalacyjnym cyrkulacji ciepłej wody

Strumień masy nośnika ciepła w obiegu instalacyjnym cyrkulacji ciepłej wody przyjmuje się na podstawie obliczeń układów cyrkulacji z założeniem dopuszczalnego schłodzenia wody w instalacji c.w. [5]. Z doświadczeń autora wynika zależność:

gdzie:
mccw – strumień masy w obiegu cyrkulacji ciepłej wody [kg/s].

Przy większej niż 3 liczbie wymienników zaleca się łączenie wymienników w układzie Tichelmanna, zarówno w obiegu wody grzejnej, jak i wody instalacyjnej. Układ wraz z zaznaczonymi strumieniami masy w obiegu grzewczym pokazano na rys. 1. Uwaga dotyczy strumienia masy nośnika ciepła w obiegu grzewczym i instalacyjnym ciepłej wody oraz w obiegu instalacyjnym cyrkulacji ciepłej wody.

 

Wymienniki  w układzie Tichelmanna

Rys. 1. Połączenie wymienników ciepłej wody w układzie Tichelmanna
Źródło: Autor

Literatura

  1. Nantka M., Ogrzewnictwo i ciepłownictwo, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.

  2. Zaborowska E., Projektowanie kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2012.

  3. Żarski K., Termodynamika. Zagadnienia praktyczne w ogrzewnictwie i klimatyzacji, Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, Warszawa 2005.

  4. Żarski K., Obiegi wodne i parowe w kotłowniach, Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, Warszawa 2000.

  5. Żarski K., Komputerowe wspomaganie obliczeń układów cyrkulacyjnych ciepłej wody, „Instal” nr 5/2008.

  6. PN-EN 303:2000/A1:2005 Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi. Terminologia, ogólne wymagania, badania i oznaczenie.

  7. PN-EN 806-3 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; Arkusz 2. Projektowanie, Arkusz 3. Wymiarowanie przewodów.

  8. DT-UC-90/WO Warunki techniczne dozoru technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. Wymagania ogólne.

  9. DT-UC-90/KW Warunki techniczne dozoru technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. Kotły wodne.

  10. Katalog produktów Viessmann.

  11. Katalog produktów Buderus.

  12. N258, program do określania właściwości pary ­wodnej.

  13. PN-EN 12828 Instalacje grzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych systemów instalacji ogrzewczych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

jak.waw.pl Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe Elektroniczne zawory i baterie umywalkowe

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają...

Zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej, baterie Stern wyróżniają się funkcjonalnością, mininalistycznym, zgodnym z najnowszymi trendami designem i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają znacznie zmniejszyć zużycie wody i mydła. Szeroka oferta umożliwia wyposażenie w armaturę sanitarną każdego obiektu, od 5-gwiazdkowego hotelu, przez restaurację, szkołę i zakład pracy, po stadion, dworzec, szpital czy areszt.

FERRO S.A. Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Zawory kulowe F-Power firmy Ferro Zawory kulowe F-Power firmy Ferro

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu...

Niezbędnym elementem armatury wodnej, a w szczególności armatury zaporowej służącej do otwierania i zamykania przepływu, są zawory kulowe. Składają się one z korpusu (obudowy całego mechanizmu), napędu ręcznego (w postaci jednoramiennej dźwigni lub motylka), trzpienia z dławikiem oraz gniazda wraz z kulą. W kuli znajdziemy wydrążony z dwóch stron otwór służący do przepuszczania medium, gdy zawór jest otwarty. Obracając dźwignię zaworu o dziewięćdziesiąt stopni, zamykamy przepływ medium.

Jerzy Kosieradzki Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić?

Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić? Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić?

Od 4 stycznia 2006 r. obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej dyrektywa 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1], wprowadzająca m.in. obowiązek sporządzania świadectw energetycznych...

Od 4 stycznia 2006 r. obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej dyrektywa 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1], wprowadzająca m.in. obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budynków, wykonywania kontroli kotłów i systemów klimatyzacji. Z ostatnim dniem grudnia br. kończy się okres przejściowy i do stycznia 2009 r. wymagania tej dyrektywy są obowiązkowe. Obowiązek okresowych kontroli kotłów wdrożyła do polskiego prawa zmiana w ustawie Prawo budowlane wprowadzona...

mgr inż. Jacek Janota-Bzowski Jak BIM zmienia role w procesie projektowania i budowy

Jak BIM zmienia role w procesie projektowania i budowy Jak BIM zmienia role w procesie projektowania i budowy

Od dziesięcioleci poszukuje się rozwiązań usprawniających proces budowlany i umożliwiających jego skuteczną kontrolę na wszystkich etapach. Modelowanie budynków doszło do fazy 6D, obejmującej także kompleksowy...

Od dziesięcioleci poszukuje się rozwiązań usprawniających proces budowlany i umożliwiających jego skuteczną kontrolę na wszystkich etapach. Modelowanie budynków doszło do fazy 6D, obejmującej także kompleksowy model powykonawczy. Proces ten przewartościowuje role jego uczestników i wymaga sprawnego zarządzania przez menedżera, a nie architekta.

dr inż. Kazimierz Żarski Projektowanie przewodów spalinowych w kotłowni

Projektowanie przewodów spalinowych w kotłowni Projektowanie przewodów spalinowych w kotłowni

Artykuł zawiera opis procedur obliczeń przewodów spalinowych (do kotłów spalających olej lub gaz) w kotłowniach.

Artykuł zawiera opis procedur obliczeń przewodów spalinowych (do kotłów spalających olej lub gaz) w kotłowniach.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Agnieszka Zając Obliczeniowe i rzeczywiste temperatury powietrza zewnętrznego a efektywność ogrzewania i wentylacji

Obliczeniowe i rzeczywiste temperatury powietrza zewnętrznego a efektywność ogrzewania i wentylacji Obliczeniowe i rzeczywiste temperatury powietrza zewnętrznego a efektywność ogrzewania i wentylacji

Projektując instalacje techniczne, w tym systemy ogrzewania i wentylacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami należałoby korzystać z aktów prawnych z długoletnim stażem. Aktualna norma PN-82/B-02403...

Projektując instalacje techniczne, w tym systemy ogrzewania i wentylacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami należałoby korzystać z aktów prawnych z długoletnim stażem. Aktualna norma PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne [1] dzieli Polskę na pięć stref klimatycznych i podaje obliczeniowe temperatury powietrza zewnętrznego dla okresu zimowego. W przypadku wentylacji stosowana jest norma PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego,...

dr inż. Andrzej Górecki Trwałość instalacji centralnego ogrzewania

Trwałość instalacji centralnego ogrzewania Trwałość instalacji centralnego ogrzewania

Dobór właściwego rozwiązania ma podstawowe znaczenie dla poprawności działania instalacji, co przekłada się bezpośrednio na zadowolenie inwestora lub użytkownika. Ma także ogromny wpływ na ilość czasu...

Dobór właściwego rozwiązania ma podstawowe znaczenie dla poprawności działania instalacji, co przekłada się bezpośrednio na zadowolenie inwestora lub użytkownika. Ma także ogromny wpływ na ilość czasu poświęcanego na proces projektowania, uruchamiania i oddawania instalacji do użytku. W tej części artykułu (cz. 1. – „RI” nr 6/2009) przedstawiono zalecane i niezalecane rozwiązania projektowe mające zastosowanie w systemach HVAC.

Redakcja RI „Poradnik Instalatora” KFA Armatura

„Poradnik Instalatora” KFA Armatura „Poradnik Instalatora” KFA Armatura

Grzejniki alumininowe – jaka jest ich efektywność? Czy można montować je w każdej instalacji: stalowej, tworzywowej, miedzianej? Jak obliczać potrzebną wielkość i moc dla projektowanych pomieszczeń, aby...

Grzejniki alumininowe – jaka jest ich efektywność? Czy można montować je w każdej instalacji: stalowej, tworzywowej, miedzianej? Jak obliczać potrzebną wielkość i moc dla projektowanych pomieszczeń, aby zachować optymalne warunki komfortu cieplnego? Na te i inne pytanie odpowiedź znajdziecie w „Poradniku Instalatora” marki KFA Armatura.

Jerzy Chodura Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10

Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10 Dobór komponentów instalacji solarnej | Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 10

Projektowanie instalacji solarnej nie kończy się na kolektorach – nie mniej istotny jest dobór średnic przewodów oraz odpowiedniego osprzętu. Straty ciepła i spadki ciśnienia wpływają na zmniejszenie wydajności...

Projektowanie instalacji solarnej nie kończy się na kolektorach – nie mniej istotny jest dobór średnic przewodów oraz odpowiedniego osprzętu. Straty ciepła i spadki ciśnienia wpływają na zmniejszenie wydajności całej instalacji, zatem bez ich uwzględnienia w obliczeniach system nie zapewni wymaganej mocy cieplnej. Równie ważne są elementy wpływające na bezpieczeństwo instalacji, takie jak zawór bezpieczeństwa czy naczynie wzbiorcze.

Jerzy Chodura Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6.

Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6. Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6.

Bezpośrednio po posadowieniu kolektorów słonecznych oraz pozostałych elementów zestawu solarnego niezbędne jest przeprowadzenie prawidłowego napełnienia oraz uruchomienia urządzeń. Następnie instalację...

Bezpośrednio po posadowieniu kolektorów słonecznych oraz pozostałych elementów zestawu solarnego niezbędne jest przeprowadzenie prawidłowego napełnienia oraz uruchomienia urządzeń. Następnie instalację przekazuje się użytkownikowi wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi zasad funkcjonowania, konieczności wykonywania przeglądów, a także zgłaszania reklamacji.

Jerzy Chodura Montaż zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 5

Montaż zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 5 Montaż zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 5

W tradycyjnym budownictwie indywidualnym dach jest najczęstszym miejscem montażu kolektorów słonecznych. Jego skomplikowane kształty w wielu przypadkach utrudniają montaż, a w wyjątkowych sytuacjach szuka...

W tradycyjnym budownictwie indywidualnym dach jest najczęstszym miejscem montażu kolektorów słonecznych. Jego skomplikowane kształty w wielu przypadkach utrudniają montaż, a w wyjątkowych sytuacjach szuka się lokalizacji zastępczej. Pozostałe komponenty zestawu solarnego montuje się w kotłowni lub pomieszczeniu do tego celu przewidzianym.

Jerzy Kosieradzki Zawory zwrotne w instalacjach

Zawory zwrotne w instalacjach Zawory zwrotne w instalacjach

W centralnym ogrzewaniu czy instalacjach wodociągowych bardzo ważną kwestią jest prawidłowy przepływ, ustalany już na etapie projektowania.

W centralnym ogrzewaniu czy instalacjach wodociągowych bardzo ważną kwestią jest prawidłowy przepływ, ustalany już na etapie projektowania.

Bogdan Majka Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 2)

Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 2) Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 2)

W artykule (cz. 1 w RI 3/2012) przedstawiono doświadczenia z eksploatacji studzienek w gminnych sieciach kanalizacyjnych. Część z poruszanych zagadnień dotyczy również całych sieci kanalizacyjnych jako...

W artykule (cz. 1 w RI 3/2012) przedstawiono doświadczenia z eksploatacji studzienek w gminnych sieciach kanalizacyjnych. Część z poruszanych zagadnień dotyczy również całych sieci kanalizacyjnych jako kompleksowych systemów odprowadzania ścieków.

Jerzy Kosieradzki Eksploatacja instalacji centralnego ogrzewania

Eksploatacja instalacji centralnego ogrzewania Eksploatacja instalacji centralnego ogrzewania

Rolą instalatora jest nie tylko dbanie o prawidłową pracę instalacji c.o., ale też instruowanie użytkowników i wskazywanie im, co i jak powinni robić sami, by instalacja działała poprawnie. Trzeba też...

Rolą instalatora jest nie tylko dbanie o prawidłową pracę instalacji c.o., ale też instruowanie użytkowników i wskazywanie im, co i jak powinni robić sami, by instalacja działała poprawnie. Trzeba też umieć przekonać użytkowników, że dla prawidłowego działania instalacji nieodzowne są jej przeglądy, a za oszczędzanie na nich przyjdzie wkrótce słono zapłacić.

Bogdan Majka Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 1)

Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 1) Eksploatacja studzienek kanalizacyjnych (cz. 1)

W artykule przedstawiono doświadczenia z eksploatacji studzienek w kilku gminnych sieciach kanalizacyjnych. Część poruszanych zagadnień dotyczy również całych sieci kanalizacyjnych jako kompleksowych systemów...

W artykule przedstawiono doświadczenia z eksploatacji studzienek w kilku gminnych sieciach kanalizacyjnych. Część poruszanych zagadnień dotyczy również całych sieci kanalizacyjnych jako kompleksowych systemów odprowadzania ścieków.

dr inż. Andrzej Górecki Korozja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych

Korozja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych Korozja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych

W odpowiedzi na zaproszenie autorów artykułu pt. „Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych” (RI 12/2011) do podzielenia się doświadczeniami w zakresie identyfikacji uszkodzeń mosiężnych...

W odpowiedzi na zaproszenie autorów artykułu pt. „Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych” (RI 12/2011) do podzielenia się doświadczeniami w zakresie identyfikacji uszkodzeń mosiężnych zaworów (także mosiężnych łączników) pracujących w instalacjach wodnych poniżej podano kilka informacji istotnych z punktu widzenia jakości tych wyrobów. Dane te zebrane zostały w trakcie wykonywania ekspertyz ustalających przyczyny awarii zarówno instalacji wodociągowych, jak i grzewczych w COBRTI...

Olgierd Romanowski Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać?

Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać? Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać?

Znowelizowane Prawo budowlane [4] wdraża do polskich przepisów prawnych dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1]. Dyrektywa wprowadza dwa mechanizmy służące zmniejszeniu...

Znowelizowane Prawo budowlane [4] wdraża do polskich przepisów prawnych dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1]. Dyrektywa wprowadza dwa mechanizmy służące zmniejszeniu zużycia energii w budynkach: certyfikację energetyczną budynków i okresową kontrolę kotłów grzewczych, a także jednorazową kontrolą instalacji grzewczych, w których kotły pracują dłużej niż 15 lat. Jednak zawarte w polskich przepisach szczegółowe wymagania są nieprecyzyjne i osoby zobowiązane do ich...

dr inż. Jacek Zawistowski Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego

Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego

W kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania wyróżnia się trzy podstawowe układy: układ spalania – zespół urządzeń zamieniających energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło; układ wymiany ciepła...

W kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania wyróżnia się trzy podstawowe układy: układ spalania – zespół urządzeń zamieniających energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło; układ wymiany ciepła – zespół urządzeń umożliwiających przekazanie uzyskanego ciepła czynnikowi pośredniemu (wodzie), transportującemu ciepło do ogrzewanych obiektów; układ sterowania – zespół urządzeń umożliwiających racjonalne prowadzenie ruchu kotła. Podstawą podziału kotłów na charakterystyczne grupy stanowią rozwiązania...

dr inż. Władysław Węgrzyn Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy

Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy

Bezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym przetwarzanie biomasy na energię elektryczną możliwe jest jedynie wtedy, gdy w całym procesie technologicznym transportu, składowania i spalania biomasy zachowane...

Bezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym przetwarzanie biomasy na energię elektryczną możliwe jest jedynie wtedy, gdy w całym procesie technologicznym transportu, składowania i spalania biomasy zachowane zostaną zasady bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego dostosowane do postaci występowania i parametrów fizyko-chemicznych produktu, wyrobu lub odpadu określanego jako biomasa.Jeżeli w procesach technologicznych u wytwórcy produktu, wyrobu lub odpadu technologicznego, który w elektrociepłowni...

Waldemar Joniec Kotłownie na biopaliwa stałe

Kotłownie na biopaliwa stałe Kotłownie na biopaliwa stałe

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane...

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane są przy budowie kotłowni na biopaliwa stałe. Jednak jest wiele różnic pomiędzy tymi paliwami, determinujących wielkość, lokalizację oraz dojazd i dojście do kotłowni, a także ich budowę i aranżację wnętrza.

Jerzy Kosieradzki Jak dobrać kocioł gazowy?

Jak dobrać kocioł gazowy? Jak dobrać kocioł gazowy?

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może...

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może spełnić prośbę klienta? Co musi wiedzieć, aby móc zaprezentować coś z oferty swojej hurtowni? I zrobić to tak, aby klient był zadowolony i szef hurtowni także.

TESTO Analizatory spalin Testo

Analizatory spalin Testo Analizatory spalin Testo

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy...

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy instalatorów i serwisantów jest sprawny i precyzyjny analizator spalin. Umożliwi on szybkie i wiarygodne pomiary, niezbędne do właściwego ustawienia pracy kotła grzewczego.

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie...

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie się rozwijała. Pierwsze kotły kondensacyjne były raczej połączeniem zwykłego kotła atmosferycznego z dodatkowym wymiennikiem ciepła pełniącym funkcję ekonomizera doprowadzającego do dalszego odebrania ciepła od spalin, które opuściły pierwotny wymiennik ciepła. Z uwagi na niską temperaturę spalin...

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90....

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90. Spowodowane to było przede wszystkim wysoką ceną ówczesnych urządzeń, ale także nieufnością inwestorów i instalatorów wobec nowej technologii. Przeszkodą było również stosowanie prawie wyłącznie ogrzewania grzejnikowego oraz powszechne przekonanie, że kocioł kondensacyjny może współpracować tylko z...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.