RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zapotrzebowanie na moc cieplną i energię użytkową do podgrzania ciepłej wody użytkowej – metody obliczeń

Thermal power demand and consumption (in DHW systems) – calculation methods

Zapotrzebowanie na moc cieplnąarch. redakcji

Zapotrzebowanie na moc cieplną
arch. redakcji

Wyznaczenie rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło do podgrzania ciepłej wody w instalacjach centralnych i indywidualnych, zarówno w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, jaki w budownictwie przemysłowym, jest sprawą złożoną. Decydują o tym przede wszystkim takie czynniki, jak nierównomierność poboru ciepłej wody w ciągu doby, trudna do określenia na etapie projektowania późniejszej eksploatacji rzeczywista liczba mieszkańców, rodzaj i jakość armatury zastosowanej w punktach poboru wody. Czynniki te stanowią dane wyjściowe do wyznaczania mocy cieplnej źródeł ciepła i elementów instalacji c.w.u. (koszty inwestycyjne), a później wpływają na wielkość kosztów eksploatacyjnych.

Zobacz także

dr inż. Szymon Firląg Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych

Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych

W Polsce trwa kampania na rzecz termomodernizacji domów jednorodzinnych oraz wymiany źródeł ogrzewania, m.in. w ramach programu „Czyste Powietrze”. Obniżenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w budynkach...

W Polsce trwa kampania na rzecz termomodernizacji domów jednorodzinnych oraz wymiany źródeł ogrzewania, m.in. w ramach programu „Czyste Powietrze”. Obniżenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w budynkach jednorodzinnych może spowodować, że w ich bilansie energetycznym wzrośnie udział zapotrzebowania na energię do podgrzania ciepłej wody użytkowej. W procesie termomodernizacji i wymiany źródeł ogrzewania warto zwracać uwagę na ograniczenie zużycia energii przez instalacje c.w.u. Działania te...

dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa, mgr inż. Agnieszka Chmielewska, inż. Krzysztof Piechurski Zapotrzebowanie na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach istniejących

Zapotrzebowanie na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach istniejących Zapotrzebowanie na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach istniejących

W analizach energetycznych budynków istniejących warto wykorzystywać rzeczywiste dane pomiarowe. Analizy należy przeprowadzać w częstszym niż rok kroku czasowym. Uwzględnienie profilu zmian zużycia ciepłej...

W analizach energetycznych budynków istniejących warto wykorzystywać rzeczywiste dane pomiarowe. Analizy należy przeprowadzać w częstszym niż rok kroku czasowym. Uwzględnienie profilu zmian zużycia ciepłej wody użytkowej i temperatury wody zimnej znacząco zwiększa dokładność wyników. Założenie stałej temperatury wody wodociągowej i stałego zużycia c.w.u. w poszczególnych miesiącach może bowiem prowadzić do błędnego oszacowania zapotrzebowania na energię użytkową i końcową do przygotowania ciepłej...

TAURON Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać...

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać granulatu i wymaga odpowiedniego kotła. Czy takie rozwiązanie grzewcze jest opłacalne? Sprawdzamy, dlaczego warto wybrać piec na pellet i jak zdecydować, który z dostępnych w sprzedaży będzie najlepszy.

Całkowite roczne zużycie ciepła na podgrzanie ciepłej wody użytkowej szacuje się w starszych budynkach na ok. 15–20% zużycia ciepła na ogrzewanie – proporcja ta ulega zmianie z uwagi na coraz lepszą izolacyjność cieplną budynków. Dzieje się tak na skutek znacznego obniżania zapotrzebowania na cele ogrzewania (budynki energooszczędne i pasywne) przy stałym lub nieznacznie zmniejszającym się zapotrzebowaniu na ciepło do podgrzewania ciepłej wody dla danego obiektu.

Czytaj też: Dostawa ciepłej wody zasilanej gazowym kotłem kondensacyjnym >>>

Jednym z parametrów istotnie decydujących o ilości zużytego ciepła jest temperatura ciepłej wody. Według norm niemieckich [2] do obliczeń przyjmuje się następujące temperatury ciepłej wody:

 • 35-45ºC – umywalnie, natryski, łazienki,

 • 55-60ºC – kuchnie

 • i 100ºC – cele przemysłowe.

Celem artykułu jest omówienie i porównanie najczęściej stosowanych metod obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną i energię użytkową do podgrzania ciepłej wody wymagających różnych danych wyjściowych, takich jak: ilość i rodzaj armatury w punktach poboru, liczba mieszkańców czy normatywne ilości wody dla różnych punktów poboru.

Metody obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną do podgrzania c.w.u.

Metoda Sandera (M1)

Procedurę obliczeń zapotrzebowania na ciepło wg metody Sandera [4], opartą na współczynniku jednoczesności, przedstawiono na przykładzie instalacji c.w.u. w systemie pojemnościowym. Wielkościami wynikowymi są średnie roczne zapotrzebowanie na moc cieplną na cele c.w.u.  oraz pojemność zasobnika ciepłej wody Vz. Maksymalne zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową dla budynków mieszkalnych jest wyznaczane w oparciu o liczbę wanien i/lub natrysków z pominięciem takich punktów poboru, jak zlewozmywaki, umywalki itp.

Maksymalne zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla mieszkań w budynku wyznacza się z zależności:

 • mieszkania z wannami

                     (1)

 • mieszkania z natryskami

                     (2)

gdzie:

 • mieszkania z wannami:

- zużycie wody = 140 dm3/h,

nw – liczba wanien w mieszkaniach,

φw – współczynnik jednoczesności rozbioru w mieszkaniach z wannami;

 • mieszkania z natryskami:

- zużycie wody = 40 dm3/h,

nn – liczba natrysków w mieszkaniach,

φn – współczynnik jednoczesności rozbioru w mieszkaniach z natryskami.

Maksymalne zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla wszystkich mieszkań w budynku:

                                 (3)

Dobowe zużycie wody przy założonym czasie użytkowania :

                            (4)

Maksymalne zapotrzebowanie na moc cieplną:

    (5)

gdzie:
ρw – gęstość wody, ρw = 1 kg/dm3;
cw – ciepło właściwe wody, cw = 4,18 kJ/(kg K);
1,2 – współczynnik uwzględniający straty ciepła 20%;
tcwp, tcwu – temperatura ciepłej wody – początkowa i końcowa, ºC.

Moc źródła ciepła dla instalacji podgrzewania c.w.u.:

                              (6)

gdzie:

– liczba godzin koniecznych do całkowitego podgrzania wody w zasobniku; przyjęto⁣ ;
– liczba godzin pracy (użytkowania); przyjęto  .

Przy

                                       (7)

Pojemność cieplna zasobnika:

                                          (8)

Średnie zapotrzebowanie na moc cieplną do podgrzania c.w.u.:

         (9)

gdzie:
nd – liczba szczytów poboru ciepłej wody w ciągu doby; nd = 1,5–2,0.

Objętość zasobnika w systemie pojemnościowym:

               (10)

gdzie:

b – współczynnik uwzględniający martwą przestrzeń w zasobniku; b = 1,15÷1,20;
cw – ciepło właściwe wody; cw = 1,16 · 10–3 kWh/(dm3 K);
tcwu – średnia temperatura górnej warstwy wody w zasobniku, ºC;
tu – dopuszczalna temperatura dolnej warstwy wody w zasobniku, ºC.

Dla pionowych zbiorników ciepłej wody przy dobrym uwarstwieniu wody:

∆t = 60 – 10 = 50 K

Dla pionowych zbiorników ciepłej wody przy częściowym zmieszaniu:

∆t = 60 – 25 = 35 K

Suma zapotrzebowania na moc cieplną do podgrzania c.w.u.  oraz strat ciepła w instalacji c.w.u. jest podstawą do doboru źródła ciepła.

Metoda wg liczby znamionowej N (M2)

Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania ciepłej wody wyznacza się za pomocą liczby znamionowej N, która zależy od liczby mieszkań jednostkowych (standardowych).

Mieszkanie standardowe charakteryzuje się następująco:

 • liczba pokoi – r = 4;

 • obliczeniowa liczba mieszkańców – p = 3,5;

  • przybory sanitarne występujące w mieszkaniu:

   - 1 wanna,

   - 1 umywalka,

   - 1 zlewozmywak;

 • pobór ciepła na jedną kąpiel w wannie – Wv = 5820 Wh.

Takie mieszkanie odpowiada współczynnikowi zapotrzebowania N = 1.

W celu określenia zapotrzebowania na ciepło do przygotowania c.w.u. należy ustalić liczbę przyborów sanitarnych w całym budynku na podstawie liczby lokali mieszkalnych.

W tej metodzie mieszkania dzieli się na dwie kategorie: standardowe – o zwykłym wyposażeniu oraz ponadstandardowe (komfortowe) – dla których uwzględnia się w obliczeniach wszystkie punkty poboru wody.

Liczbę mieszkańców ustala się w oparciu o stan faktyczny lub według danych statystycznych.

Liczbę znamionową zapotrzebowania N ustala się z następującego wzoru:

                                         (11)

gdzie:
n – liczba mieszkań o identycznej liczbie pomieszczeń, mieszkańców oraz wyposażenia sanitarnego;
p – liczba mieszkańców;
v – liczba punktów poboru ciepłej wody w każdym mieszkaniu uwzględnianych w obliczeniach;
wv – zapotrzebowania na ciepło dla punktów poboru uwzględnianych w obliczeniach, Wh.

Zapotrzebowanie na ciepło do wody

Rys. 1. Zależność zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej od liczby znamionowej N i czasu użytkowania [4]

Liczbę mieszkańców p na etapie projektowania instalacji c.w.u. w budynku ustala się w zależności od liczby pomieszczeń r, przypisując mieszkaniu liczbę osób wg tabeli w [8].

Zapotrzebowanie na ciepło wv dla różnego rodzaju punktów czerpalnych ustala się wg tabeli [4].

Znając liczbę znamionową N oraz czas trwania zapotrzebowania, można odczytać wymagane zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u. wyrażone w kWh (rys. 1).

Wymaganą moc cieplną instalacji c.w.u. oblicza się ze wzoru:

                                                         (12)

gdzie:

wz – zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u., kWh;
τ – czas trwania zapotrzebowania, przyjmuje się τ = 2 h.

Średnie zapotrzebowanie na moc cieplną do przygotowania ciepłej wody wyznacza się ze wzoru:

                          (13)

gdzie:
 – wymagana wydajność cieplna instalacji, kW;
nd – liczba szczytów poboru c.w.u. w ciągu doby, przyjmuje się nd = 1,5-2;
τz – liczba godzin koniecznych do podgrzania całej objętości zbiornika, przyjmuje się τz = 2 h,
τp – liczba godzin pracy urządzenia do podgrzania c.w.u., przyjmuje się τp = 2 h.

Zapotrzebowanie na moc cieplną na cele c.w.u. na podstawie normy PN-92/B-01706 (M3)

Metoda ta opiera się na średnim i maksymalnym godzinowym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę ustalonym wg [3] i [7]. Przepływy obliczeniowe do wymiarowania węzła ciepłej wody w budynkach mieszkalnych wyznacza się z zależności:

 • średni dobowy:

                               (14);

 • średni godzinowy:

                                         (15);

 • maksymalny godzinowy:

                      (16);

gdzie:
n – liczba mieszkańców,
 – średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę przez jednego mieszkańca, dm3/(doba · mieszkaniec).

Czas użytkowania instalacji c.w.u.; przyjmuje się t = 18 godz./doba.

Współczynnik nierównomierności godzinowej:

                                              (17).

Zapotrzebowanie na moc cieplną do podgrzania ciepłej wody można obliczyć z następujących zależności:

 • maksymalne:

    (18);

 • średnie:

       (19);

gdzie:
tcw, tzw – temperatura odpowiednio ciepłej i zimnej wody, °C.

Czytaj też: Wykorzystanie kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u. i c.o. przy zastosowaniu automatyki BMS >>>  

Roczne zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na cele c.w.u. wg rozporządzeń Ministra Infrastruktury (M4)

Metodę rocznego zapotrzebowania na ciepło użytkowe do podgrzania ciepłej wody użytkowej zawarto w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. [5] (metoda A) dotyczącego obliczania świadectw energetycznych dla budynków, a zmienioną metodę zaproponowano w znowelizowanym rozporządzeniu z 3 czerwca 2014 r. [6] (metoda B). Poniżej przedstawiono zasady obliczeń według tych metod, a na przykładzie dwóch budynków mieszkalnych porównano wyniki obliczeń rocznego zapotrzebowania na ciepło.

 

Interesują Cię wymagania jakości powietrza na 2021? Pobierz bezpłatny e- book »

Metoda (M4A)

Roczne zapotrzebowanie na ciepło użytkowe do podgrzania ciepłej wody wg rozporządzenia z 6 listopada 2008 r. [5] oblicza się z zależności:

 kWh/rok      (20)

gdzie:
Li – liczba jednostek odniesienia – liczba osób;
cW = 4,19 kJ/(kg K);
rW = 1000 kg/m3;
θw = 55ºC;
θo = 10ºC;
VCW – jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody o temperaturze 55ºC – patrz tabela 1. W budynkach wielorodzinnych w przypadku zastosowania wodomierzy VCW zmniejsza się o 20%;
kt – 
współczynnik korekcyjny temperatury ciepłej wody, przyjmuje się wg tabeli 14 w [5] – patrz tabela 2;
tUZ – 
czas użytkowania (przeważnie 365 dni); dla budynków mieszkalnych tUZ należy zmniejszyć o 10% ze względu na wyjazdy mieszkańców, np. urlopowe.

Zużycie ciepłej wody

Tabela 1. Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody użytkowej Vcw dla różnych typów budynków [5]

Wartości współczynnika korekcyjnego

Tabela 2. Wartości współczynnika korekcyjnego temperatury ciepłej wody kt wg [5]

Metoda (M4B)

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej QW,nd oblicza się wg [6] z zależności:

kWh/rok    (21)

gdzie:
VWi – jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, dm3/(m2 doba);
Af – powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana), m2;
kR – współczynnik korekcyjny ze względu na przerwy w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej;
tR – liczba dni w roku – przyjmuje się 365.

Wartości VWi przyjmuje się z tabeli 27 w [6] i wynoszą one:

 • dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego VWi = 2,0 dm3/(m2 doba) (rozliczenie ryczałtowe); VWi = 1,6 dm3/(m2 doba) (rozliczenie wg indywidualnego zużycia);

 • dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego VWi = 1,4 dm3/(m2 doba).

W przypadku obu rodzajów budynków przyjmuje się kR równe 0,9.

Powierzchnię Af przyjmuje się w obliczeniach w zależności od jej wysokości w świetle:

 • przy wysokości ≥ 2,2 m – powierzchnię do obliczeń zalicza się w 100%;

 • przy wysokości ≥ 1,4 m i jednocześnie < 2,2 m – powierzchnię do obliczeń zalicza się w 50%;

 • przy wysokości < 1,4 m – powierzchnia jest całkowicie pomijana.

W celu porównania obu metod wykonano obliczenia zapotrzebowania na ciepło do podgrzania ciepłej wody użytkowej metodą A i B dla przykładowego budynku wielorodzinnego.

Dane wyjściowe do obliczeń:

Metoda A

 • VCW = 38,4 dm3/(osoba  doba);

 • Li = 63 osoby;

 • tUZ = 365 – 10% z 365 = 328,5 dób (zmniejszenie liczby dni ze względu na wyjazdy, urlopy itp.);

 • kt = 1.

Metoda B

 • VWi = 1,6 dm3/(m2  doba);

 • Af = 1143,6 m2;

 • tR = 365 dób;

 • kR = 0,90.

Dane wspólne:

θw = 55°C,
θo = 10°C,
ρw = 1 kg/dm3,
cw = 4,19 kJ/(kg K).

Przykładowe obliczenia:

 • wg metody M4A:     

QW,nd,A = 38,4 · 63 · 4,19 · (55 – 10) · 1 · 328,5/3600 = 41 622,8 kWh/rok;

 • wg metody M4B:     

QW,nd,B = 1,6 · 1143,6 · 4,19 · (55 – 10) · 0,9 · 365 /3600 = 31 481,4 kWh/rok.

Średnie roczne zapotrzebowanie na moc cieplną do przygotowania ciepłej wody wyznacza się z zależności:

 • dla metody M4A:

   (22)

 • dla metody M4B:

                                    (23)

W celu określenia rozbieżności w wynikach obliczeń obydwiema metodami wprowadzono współczynnik zagęszczenia powierzchni mieszkalnej o postaci:

                                                    (24)

Względną różnicę wyników obliczeń zapotrzebowania na ciepło wg obu metod określono z zależności:

                                      (25)

Przykładowo dla Zm = 18,15 rozbieżność ∆Qw,nd wynosi 24% (przy większej wartości Qw,nd,A), a zgodność Qw,nd,A z Qw,nd,B następuje przy Zm = 24. Przy dalszym wzroście Zm rozbieżność ∆Qw,nd ponownie rośnie, ale przy wartościach Qw,nd,B > Qw,nd,A.

Czytaj też: Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o. >>>

Metody obliczeń zapotrzebowania na ciepło do podgrzewania ciepłej wody użytkowej wg normy DIN V 18599-8:2007-02 [2]

 

Bilans cieplny instalacji ciepłej wody

Bilans cieplny instalacji ciepłej wody wg normy [2] ma postać:

               (26)

gdzie:
Qw,zc – energia dostarczana do źródła ciepła zasilającego instalację ciepłej wody w rozpatrywanym miesiącu, kWh/m-c;
Qw,g – miesięczne straty wytworzenia ciepła dla instalacji c.w.u. do pomieszczeń, kWh/m-c;
Qw,reg – miesięczny regeneracyjny odzysk energii (odzysk ciepła, zyski od słońca, zyski z otoczenia), kWh/m-c.

Regeneracyjny odzysk energii oblicza się z zależności:

                             (27)

gdzie:
Qw,int – miesięczne zyski ciepła z otoczenia, kWh/m-c;
Qw,sol – miesięczne zyski ciepła od promieniowania słonecznego, kWh/m-c.

Bilans cieplny źródła ciepła ma postać:

 , kWh/m-c     (28)

gdzie:
Qw,całk – całkowita ilość ciepła przekazana do instalacji c.w.u. w ciągu miesiąca, kWh/m-c;
Qw,nd – miesięczne zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzania c.w.u., kWh/m-c;
Qw,e – miesięczne straty ciepła regulacji i wykorzystania ciepła instalacji c.w.u. do otaczającego środowiska (tj. pomieszczenia, strefy, piwnica), kWh/m-c;
Qw,d – miesięczne straty ciepła transportu ciepłej wody w instalacji do otaczającego środowiska (tj. pomieszczenia, strefy, piwnica), kWh;
Qw,s – miesięczne straty ciepła akumulacji w elementach pojemnościowych układu ciepłej wody do przestrzeni z instalacją, kWh.

Miesięczne zapotrzebowanie na ciepło na cele c.w.u.:

                           (29)

gdzie:
Qw,nd,d – dzienne zapotrzebowanie na energię na cele c.w.u., kWh/doba;
dzuż,mc – okres zużycia wody w ciągu miesiąca, doba;  

                                                     (30)

gdzie:
dzuż,a – roczny okres zużycia wody, doba;dmc – liczba dni w danym miesiącu, doba.

Do obliczeń Qw,nd,mc należy przyjmować wartości podane w tabeli 3 i założenia podane poniżej.

Wartości graniczne

Tabela 3. Wartości graniczne przyjmowane do obliczeń [2]

Średnia temperatura w instalacji c.w.u. przy przepływie przez system rurowy bez cyrkulacji lub z wyłączoną cyrkulacją określona jest w funkcji współczynnika przenikania ciepła izolacji U jako:

                                              (31)

Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzewania ciepłej wody w rozpatrywanym miesiącu określa się zależnością:

, kWh/m-c         (32)

gdzie:
ρ – gęstość wody, kg/m3;
c – ciepło właściwe wody, przyjęto 1,163 · 10–3 kWh/(kg K);
Vw – objętość podgrzanej wody (w poszczególnych miesiącach), dm3;
νw,m, νk – patrz tabela 3.

Dobowe zapotrzebowanie ciepła na cele c.w.u. oblicza się z zależności:

                            (33)

gdzie:
qw,nd,d – dzienne zużycie energii w odniesieniu do osoby, kWh/osoba; w odniesieniu do łóżka lub miejsca, kWh/łóżko, kWh/miejsce;
ni – liczba osób lub łóżek, lub miejsc.

Ocena i porównanie metod na podstawie przykładów obliczeniowych

W celu pokazania różnic w wynikach obliczeń wg porównywanych metod wyznaczono zapotrzebowanie na moc cieplną dla instalacji ciepłej wody w przykładowym czterokondygnacyjnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, który zamieszkują 63 osoby.

 • W skład instalacji wchodzi osiem pionów ciepłej wody użytkowej oraz przewody cyrkulacyjne.

 • Instalacja wykonana została z przewodów polipropylenowych.

 • Temperatura ciepłej wody za wymiennikiem wynosi 55°C, a w najmniej korzystnym punkcie instalacji nie powinna być niższa niż 50°C.

 • Na przewodach ciepłej wody oraz przewodach cyrkulacyjnych zastosowano izolację termiczną o grubości wg WT 2008. Na rys. 2 pokazano wyniki obliczeń Q·cwusr według porównywanych metod.

Wynikową wielkością we wszystkich metodach było średnie zapotrzebowanie na moc cieplną . Przy przyjęciu jako wartości odniesienia wyniku uzyskanego z metody Sandera (M1) zapotrzebowanie na moc cieplną wyznaczone wg metod (M2) i (M3) było większe odpowiednio o 46 i 91%. W obliczeniach wg rozporządzeń Ministra Infrastruktury [5, 6] w przypadku metody (M4A) było mniejsze o 45%, a metody (M4B) mniejsze o 58%. Przyczyną tak dużych rozbieżności są różne dane wyjściowe przyjmowane do obliczeń dla instalacji c.w.u. w tym samym budynku.

Weryfikacja tych metod wymaga dalszych analiz w konfrontacji z pomiarami zużycia ciepłej wody oraz zapotrzebowaniem na moc cieplną w źródle zasilającym instalację c.w.u. w budynkach o zróżnicowanej kubaturze, wyposażeniu i współczynniku zagęszczenia powierzchni mieszkalnej.

Literatura

 1. Bakoś A., Analiza metod obliczeniowych zapotrzebowania ciepła na cele ciepłej wody w budownictwie wielorodzinnym, praca inżynierska pod kier. dr. inż. G. Krzyżaniaka, doc. PP, Politechnika Poznańska, Poznań 2014.

 2. DIN V 18599-8:2007-02 Energy efficiency of buildings – Calculation of the energy needs, delivered energy and primary energy for heating, cooling, ventilation, domestic hot water and lighting – Part 8: Energy need and delivered energy for domestic hot water systems.

 3. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu.

 4. Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.R., Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo, Wydawnictwo OMNI SCALA, Wrocław 2008.

 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU nr 201/2008, poz. 1240).

 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2014, poz. 888).

 7. Szaflik W., Projektowanie instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2008.

 8. Vitocell VIESSMANN – wytyczne projektowe.

Czytaj też: Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Toma90 Toma90, 19.04.2016r., 10:15:43 Faktyczne dobre wyliczenie zapotrzebowania na ciepłą wodę w ciągu doby jest kwestią niezwykle złożoną jak również kluczową jeżeli chcemy dokonać jakichś oszczędności w poborze energii. W fazie projektowania należy zwrócić uwagę na to jakiego typu będzie to budynek - jest to element kluczowy, gdyż inne zapotrzebowanie na wodę będzie miał budynek mieszkalny jednorodzinny, inne blok mieszkaniowy a jeszcze inne mały zakład produkcyjny. Co do zakładu produkcyjnego dobrze jest przeanalizować plan prac takiego przedsiębiorstwa. W jakich godzinach prowadzone są jakie czynności i czy dana czynność wymaga dużej ilości ciepłej wody czy też nie. Inaczej za to działa budynek mieszkalny. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę w tym przypadku będzie spore w godzinach porannych, w środkowej części dnia zdecydowanie mniejsze a w godzinach popołudniowo-wieczornych ponownie duże, nawet większe niż w godzinach porannych. Usługi eksperckie z zakresu bezpieczeństwa ppoż - zapraszam na profil.

Powiązane

dr inż. Bogusław Maludziński Obliczanie długości trwania sezonu grzewczego

Obliczanie długości trwania sezonu grzewczego Obliczanie długości trwania sezonu grzewczego

Rozporządzenie w sprawie „metodologii” obliczania charakterystyki energetycznej budynków [1] nie zawsze precyzyjnie podaje wszystkie wzory niezbędne do obliczania pewnych wielkości wymaganych w tym dokumencie....

Rozporządzenie w sprawie „metodologii” obliczania charakterystyki energetycznej budynków [1] nie zawsze precyzyjnie podaje wszystkie wzory niezbędne do obliczania pewnych wielkości wymaganych w tym dokumencie. Przed osobami wykonującymi obliczenia na podstawie arkuszy kalkulacyjnych pojawiają się czasami problemy trudne do rozwiązania. Autor spotkał się również z brakiem obliczeń długości czasu trwania sezonu grzewczego w niektórych programach komputerowych (czas ten jest przyjmowany na podstawie...

dr inż. Jacek Zawistowski Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego

Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego Współczesne kotły węglowe dla ogrzewnictwa indywidualnego

W kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania wyróżnia się trzy podstawowe układy: układ spalania – zespół urządzeń zamieniających energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło; układ wymiany ciepła...

W kotle wodnym dla instalacji centralnego ogrzewania wyróżnia się trzy podstawowe układy: układ spalania – zespół urządzeń zamieniających energię chemiczną zawartą w paliwie na ciepło; układ wymiany ciepła – zespół urządzeń umożliwiających przekazanie uzyskanego ciepła czynnikowi pośredniemu (wodzie), transportującemu ciepło do ogrzewanych obiektów; układ sterowania – zespół urządzeń umożliwiających racjonalne prowadzenie ruchu kotła. Podstawą podziału kotłów na charakterystyczne grupy stanowią rozwiązania...

dr inż. Władysław Węgrzyn Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy

Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy Ochrona przeciwpożarowa przy transporcie, składowaniu i spalaniu biomasy

Bezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym przetwarzanie biomasy na energię elektryczną możliwe jest jedynie wtedy, gdy w całym procesie technologicznym transportu, składowania i spalania biomasy zachowane...

Bezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym przetwarzanie biomasy na energię elektryczną możliwe jest jedynie wtedy, gdy w całym procesie technologicznym transportu, składowania i spalania biomasy zachowane zostaną zasady bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego dostosowane do postaci występowania i parametrów fizyko-chemicznych produktu, wyrobu lub odpadu określanego jako biomasa.Jeżeli w procesach technologicznych u wytwórcy produktu, wyrobu lub odpadu technologicznego, który w elektrociepłowni...

Waldemar Joniec Kotłownie na biopaliwa stałe

Kotłownie na biopaliwa stałe Kotłownie na biopaliwa stałe

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane...

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane są przy budowie kotłowni na biopaliwa stałe. Jednak jest wiele różnic pomiędzy tymi paliwami, determinujących wielkość, lokalizację oraz dojazd i dojście do kotłowni, a także ich budowę i aranżację wnętrza.

Jerzy Kosieradzki Jak dobrać kocioł gazowy?

Jak dobrać kocioł gazowy? Jak dobrać kocioł gazowy?

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może...

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może spełnić prośbę klienta? Co musi wiedzieć, aby móc zaprezentować coś z oferty swojej hurtowni? I zrobić to tak, aby klient był zadowolony i szef hurtowni także.

Testo Sp. z o.o. Analizatory spalin Testo

Analizatory spalin Testo Analizatory spalin Testo

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy...

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy instalatorów i serwisantów jest sprawny i precyzyjny analizator spalin. Umożliwi on szybkie i wiarygodne pomiary, niezbędne do właściwego ustawienia pracy kotła grzewczego.

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie...

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie się rozwijała. Pierwsze kotły kondensacyjne były raczej połączeniem zwykłego kotła atmosferycznego z dodatkowym wymiennikiem ciepła pełniącym funkcję ekonomizera doprowadzającego do dalszego odebrania ciepła od spalin, które opuściły pierwotny wymiennik ciepła. Z uwagi na niską temperaturę spalin...

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90....

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90. Spowodowane to było przede wszystkim wysoką ceną ówczesnych urządzeń, ale także nieufnością inwestorów i instalatorów wobec nowej technologii. Przeszkodą było również stosowanie prawie wyłącznie ogrzewania grzejnikowego oraz powszechne przekonanie, że kocioł kondensacyjny może współpracować tylko z...

Waldemar Joniec, Sławomir Pilarski Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła

Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła

Kotłom na paliwa stałe stawia się duże wymagania – mają zapewnić nie tylko tanią eksploatację i niską emisję, ale i wysoką sprawność. Coraz częściej wymaga się od nich także możliwości współpracy z nowoczesnymi...

Kotłom na paliwa stałe stawia się duże wymagania – mają zapewnić nie tylko tanią eksploatację i niską emisję, ale i wysoką sprawność. Coraz częściej wymaga się od nich także możliwości współpracy z nowoczesnymi instalacjami z zaworami termostatycznymi i jednocześnie z kolektorami słonecznymi lub pompami ciepła, a nawet z instalacjami zasilanymi dodatkowo kotłami olejowymi lub na gaz płynny. Powyższe wymagania mogą być w pełni spełnione w instalacjach zamkniętych. Jednak dotychczas prawo dopuszczało...

Jerzy Kosieradzki Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić?

Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić? Regularna kontrola kotłów. Co i jak robić?

Od 4 stycznia 2006 r. obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej dyrektywa 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1], wprowadzająca m.in. obowiązek sporządzania świadectw energetycznych...

Od 4 stycznia 2006 r. obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej dyrektywa 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1], wprowadzająca m.in. obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budynków, wykonywania kontroli kotłów i systemów klimatyzacji. Z ostatnim dniem grudnia br. kończy się okres przejściowy i do stycznia 2009 r. wymagania tej dyrektywy są obowiązkowe. Obowiązek okresowych kontroli kotłów wdrożyła do polskiego prawa zmiana w ustawie Prawo budowlane wprowadzona...

Olgierd Romanowski Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać?

Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać? Kontrola kotłów w budynkach. Czy na pewno wiemy, jak ją przeprowadzać?

Znowelizowane Prawo budowlane [4] wdraża do polskich przepisów prawnych dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1]. Dyrektywa wprowadza dwa mechanizmy służące zmniejszeniu...

Znowelizowane Prawo budowlane [4] wdraża do polskich przepisów prawnych dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1]. Dyrektywa wprowadza dwa mechanizmy służące zmniejszeniu zużycia energii w budynkach: certyfikację energetyczną budynków i okresową kontrolę kotłów grzewczych, a także jednorazową kontrolą instalacji grzewczych, w których kotły pracują dłużej niż 15 lat. Jednak zawarte w polskich przepisach szczegółowe wymagania są nieprecyzyjne i osoby zobowiązane do ich...

Waldemar Joniec Wymienniki płytowe

Wymienniki płytowe Wymienniki płytowe

Wymienniki płytowe składają się z wielu cienkich metalowych płyt połączonych razem za pomocą ramy ściągającej lub lutowania. Wewnętrzna konfiguracja kanałów wymiennika powoduje, że po jednej stronie płyty...

Wymienniki płytowe składają się z wielu cienkich metalowych płyt połączonych razem za pomocą ramy ściągającej lub lutowania. Wewnętrzna konfiguracja kanałów wymiennika powoduje, że po jednej stronie płyty płynie gorący płyn, a po drugiej – w przeciwprądzie – płyn zimny. Każda płyta wymiennika ma specjalne wytłoczenia, które zwiększają turbulencje obu płynów, co podwyższa wartość współczynników przenikania ciepła.

Jan Bylicki, Grażyna Lechman Uwagi na temat spalania

Uwagi na temat spalania Uwagi na temat spalania

Proces spalania pozwala na uzyskanie niezbędnego dla ludzi ciepła. Może ono być zamienione w pracę mechaniczną bądź użyte do celów grzewczych (ewentualnie przygotowania ciepłej wody użytkowej) w kotłach.

Proces spalania pozwala na uzyskanie niezbędnego dla ludzi ciepła. Może ono być zamienione w pracę mechaniczną bądź użyte do celów grzewczych (ewentualnie przygotowania ciepłej wody użytkowej) w kotłach.

dr inż. Jacek Zawistowski, mgr inż. Sławomir Janiszewski Paliwa węglowe dla małych kotłów c.o.

Paliwa węglowe dla małych kotłów c.o. Paliwa węglowe dla małych kotłów c.o.

Ze względu na dostępność surowca podaż kwalifikowanych paliw węglowych w sortymencie groszek dla nowoczesnych kotłów c.o. małej mocy jest ograniczona i tym samym wyznacza naturalną granicę rozwoju produkcji...

Ze względu na dostępność surowca podaż kwalifikowanych paliw węglowych w sortymencie groszek dla nowoczesnych kotłów c.o. małej mocy jest ograniczona i tym samym wyznacza naturalną granicę rozwoju produkcji kotłów na tzw. ekogroszek. Deficyt węgli sortymentu groszek wpłynął na opracowanie palników retortowych nowej generacji do spalania węgla sortymentu miał i węgli o podwyższonej spiekalności. Producenci kotłów i ich użytkownicy powinni uwzględnić te uwarunkowania przed podjęciem decyzji o inwestycjach.

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych

Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych

W poprzednich artykułach [1, 2] opisane zostały podstawy techniki kondensacyjnej oraz rozwiązania optymalizujące pracę kotłów. W niniejszej publikacji omówiono stosowanie kotłów kondensacyjnych w praktyce.

W poprzednich artykułach [1, 2] opisane zostały podstawy techniki kondensacyjnej oraz rozwiązania optymalizujące pracę kotłów. W niniejszej publikacji omówiono stosowanie kotłów kondensacyjnych w praktyce.

Leszek Pacuła Siłownie ORC – ciekawa alternatywa

Siłownie ORC – ciekawa alternatywa Siłownie ORC – ciekawa alternatywa

Ograniczanie emisji do atmosfery wiąże się z unijną polityką wspierania odnawialnych źródeł energii (OZE). Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE premiowana jest tzw. zielonymi certyfikatami,...

Ograniczanie emisji do atmosfery wiąże się z unijną polityką wspierania odnawialnych źródeł energii (OZE). Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem OZE premiowana jest tzw. zielonymi certyfikatami, mającymi wymierną wartość rynkową. Kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o biomasę jest atrakcyjną alternatywą dla powszechnych w Polsce kotłowni węglowych, zasilających nieduże organizmy miejskie, osiedla satelickie większych miast czy obiekty przemysłowe, w których generowane...

dr inż. Zdzisław Gebhardt, Waldemar Joniec Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych

Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. Zmiana wymagań dotyczących przewodów spalinowych i dymowych

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziło szereg istotnych zmian w stosowaniu przewodów...

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziło szereg istotnych zmian w stosowaniu przewodów spalinowych i dymowych. Uwzględniają one uwagi od lat zgłaszane przez producentów kotłów gazowych, i to na producentach będzie teraz spoczywała większa odpowiedzialność za dostarczenie do urządzenia instrukcji umożliwiającej prawidłowy dobór i montaż przewodów. Zmiany te powinny być też...

dr inż. Jacek Zawistowski, mgr inż. Sławomir Janiszewski Kotły z automatycznym podawaniem paliwa

Kotły z automatycznym podawaniem paliwa Kotły z automatycznym podawaniem paliwa

Pierwsze kotły węglowe z automatycznym podawaniem paliwa stałego pojawiły się na polskim rynku dopiero w połowie lat 90. i w początkowym okresie bazowały na zagranicznych rozwiązaniach konstrukcyjnych....

Pierwsze kotły węglowe z automatycznym podawaniem paliwa stałego pojawiły się na polskim rynku dopiero w połowie lat 90. i w początkowym okresie bazowały na zagranicznych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Od tego czasu obserwuje się dynamiczny rozwój produkcji i sprzedaży tych kotłów, skutkujący poprawianiem się ich jakości. W Polsce w eksploatacji znajduje się ok. 250 tys. kotłów z automatycznym podawaniem paliwa o łącznej mocy ok. 5000 MW. To ponad 10% wszystkich eksploatowanych w kraju małych kotłów...

prof. dr hab. inż. Witold M. Lewandowski, mgr inż. Weronika Lewandowska-Iwaniak Bilans cieplny w budynku. Jak zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło?

Bilans cieplny w budynku. Jak zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło? Bilans cieplny w budynku. Jak zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło?

W artykule szczegółowo przedstawiono znaczący wpływ izolacji na zapotrzebowanie budynku na ciepło i komfort cieplny jego mieszkańców. W kolejnej publikacji omówione zostaną izolacje transparentne, umożliwiające...

W artykule szczegółowo przedstawiono znaczący wpływ izolacji na zapotrzebowanie budynku na ciepło i komfort cieplny jego mieszkańców. W kolejnej publikacji omówione zostaną izolacje transparentne, umożliwiające pozyskanie przez budynek ciepła z otoczenia.

ROTH POLSKA Sp. z o.o. ROTH... życie pełne energii

ROTH... życie pełne energii ROTH... życie pełne energii

ROTH Polska Sp. z o.o. jest członkiem międzynarodowej grupy ROTH Industries GmbH & Co. rodzinnej firmy, która w roku 1947 zatrudniała kilka osób, zajmowała się produkcją kotłów i miała ograniczony zasięg...

ROTH Polska Sp. z o.o. jest członkiem międzynarodowej grupy ROTH Industries GmbH & Co. rodzinnej firmy, która w roku 1947 zatrudniała kilka osób, zajmowała się produkcją kotłów i miała ograniczony zasięg działania, a której rozwój nastąpił bardzo szybko – budowa pierwszej hali produkcyjnej, poszerzenie palety produktów, znaczne zwiększenie zatrudnienia, wreszcie rozpoczęcie działalności na szerokim europejskim rynku. Obecnie ROTH Industries GmbH & Co. jest koncernem posiadającym 24 oddziały i biura...

prof. dr hab. inż. Witold M. Lewandowski, mgr inż. Weronika Lewandowska-Iwaniak Bilans cieplny w budynku. Zastosowanie izolacji transparentnych (cz. 2.)

Bilans cieplny w budynku. Zastosowanie izolacji transparentnych (cz. 2.) Bilans cieplny w budynku. Zastosowanie izolacji transparentnych (cz. 2.)

W artykule (cz. 1 – „RI” nr 12/2010) omówiono wielofunkcyjne izolacje energetyczne nowej generacji, chroniące przed stratami energii cieplnej, ale dodatkowo umożliwiające jeszcze pobranie energii promieniowania...

W artykule (cz. 1 – „RI” nr 12/2010) omówiono wielofunkcyjne izolacje energetyczne nowej generacji, chroniące przed stratami energii cieplnej, ale dodatkowo umożliwiające jeszcze pobranie energii promieniowania słonecznego. W ten sposób, dostarczając energię słoneczną i ograniczając straty energii cieplnej, izolacje transparentne poprawiają bilans energetyczny budynku i zmniejszają koszty jego eksploatacji.

Jerzy Kosieradzki Jak nie łączyć kotła z kominem

Jak nie łączyć kotła z kominem Jak nie łączyć kotła z kominem

Nie wszystkie instalacje łączące kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania z kominem wykonywane są prawidłowo. Przy zastosowaniu takiego kotła ważny jest prawidłowy dopływ świeżego powietrza (nadmiar...

Nie wszystkie instalacje łączące kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania z kominem wykonywane są prawidłowo. Przy zastosowaniu takiego kotła ważny jest prawidłowy dopływ świeżego powietrza (nadmiar powietrza pogarsza kondensację pary wodnej) oraz szczelność przewodu oprowadzającego spaliny.

Redakcja RI Kotły. Oferta rynkowa

Kotły. Oferta rynkowa Kotły. Oferta rynkowa

Wybór systemu ogrzewania jest niezwykle istotny przy budowie nowego domu, bądź modernizacji instalacji grzewczej w budynku juz istniejącym. Jednym z możliwych do zastosowania źródeł ciepła jest kocioł...

Wybór systemu ogrzewania jest niezwykle istotny przy budowie nowego domu, bądź modernizacji instalacji grzewczej w budynku juz istniejącym. Jednym z możliwych do zastosowania źródeł ciepła jest kocioł grzewczy. Na rynku dostępne sa różnorodne kotły grzewcze: na paliwa płynne, paliwa stałe czy gazowe. Kotły grzewcze można podzielić także ze względu na rodzaj opału na kotły na paliwa węglowe (węgiel, brykiet, ekogroszek) oraz na biomasę (drewno, zrębki, pelet, i in.). Dobierając kocioł właściwy do...

Dawid Pantera Wymiana kotła olejowego na gazowy

Wymiana kotła olejowego na gazowy Wymiana kotła olejowego na gazowy

W domu jednorodzinnym od 10 lat pracuje kocioł olejowy Vitorond 100 o mocy 18 kW. Ponieważ budynek wyposażony zostanie w przyłącze gazowe i gaz ziemny, mam następujące pytania: 1. Czy można w tym kotle...

W domu jednorodzinnym od 10 lat pracuje kocioł olejowy Vitorond 100 o mocy 18 kW. Ponieważ budynek wyposażony zostanie w przyłącze gazowe i gaz ziemny, mam następujące pytania: 1. Czy można w tym kotle wymienić palnik z olejowego na gazowy i czy jest to uzasadnione ekonomicznie (ile w przybliżeniu mogłoby to kosztować)? 2. Czy nie lepiej zainwestować w kocioł gazowy kondensacyjny? 3. Jakich zmian w kominie i kotłowni (wentylacja itd.) będzie wymagać zainstalowanie kondensacyjnego kotła...

Najnowsze produkty i technologie

Zakład Produkcyjny Blachotrapez Sp. z o.o. Montaż fotowoltaiki – schematy, zasada działania i niezbędne wyposażenie

Montaż fotowoltaiki – schematy, zasada działania i niezbędne wyposażenie Montaż fotowoltaiki – schematy, zasada działania i niezbędne wyposażenie

Źródła odnawialnej energii cieszą się coraz większą popularnością wśród właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych. Instalacja fotowoltaiki domowej pozwala ograniczyć rachunki za energię elektryczną praktycznie...

Źródła odnawialnej energii cieszą się coraz większą popularnością wśród właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych. Instalacja fotowoltaiki domowej pozwala ograniczyć rachunki za energię elektryczną praktycznie do zera. Chcesz się dowiedzieć się, jak przebiega montaż modułów PV oraz jak są projektowane schematy instalacji fotowoltaicznej? Przeczytaj poniższy artykuł!

HEWALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa news Automatyczna diagnostyka Hewalex EKONTROL sposobem na niskie koszty serwisu pomp ciepła

Automatyczna diagnostyka Hewalex EKONTROL sposobem na niskie koszty serwisu pomp ciepła Automatyczna diagnostyka Hewalex EKONTROL sposobem na niskie koszty serwisu pomp ciepła

Pompa ciepła pracuje zazwyczaj 2 do 2,5 tys. godzin rocznie. To znacznie dłużej niż praca silnika w prywatnym samochodzie, co do którego właściciel nie ma wątpliwości o potrzebie wykonywania okresowych...

Pompa ciepła pracuje zazwyczaj 2 do 2,5 tys. godzin rocznie. To znacznie dłużej niż praca silnika w prywatnym samochodzie, co do którego właściciel nie ma wątpliwości o potrzebie wykonywania okresowych przeglądów.

BIM ALLY Sp. z o. o. Trendy marketingowe wśród producentów materiałów budowlanych w 2023

Trendy marketingowe wśród producentów materiałów budowlanych w 2023 Trendy marketingowe wśród producentów materiałów budowlanych w 2023

W dzisiejszych czasach marketing stał się jednym z najważniejszych narzędzi w promowaniu biznesu. Branża budowlana, która jeszcze kilka lat temu była dość konserwatywna w swoich podejściach do reklamy...

W dzisiejszych czasach marketing stał się jednym z najważniejszych narzędzi w promowaniu biznesu. Branża budowlana, która jeszcze kilka lat temu była dość konserwatywna w swoich podejściach do reklamy i promocji, obecnie w coraz większym stopniu korzysta z różnych form działań marketingowych. Jakie grupy docelowe są najistotniejsze według przedstawicieli firm produkujących materiały budowlane? Z jakich narzędzi do optymalizacji działań marketingowych korzystają? Jakie poparcie ma technologia BIM...

PHU DAMBAT Pompy obiegowe – przegląd

Pompy obiegowe – przegląd Pompy obiegowe – przegląd

Pompy obiegowe są ważnym elementem instalacji ogrzewania oraz chłodzenia i klimatyzacji. Zadaniem pomp jest zapewnienie ciągłego obiegu nośnika energii wewnątrz instalacji. Dzięki temu zasilane urządzenia...

Pompy obiegowe są ważnym elementem instalacji ogrzewania oraz chłodzenia i klimatyzacji. Zadaniem pomp jest zapewnienie ciągłego obiegu nośnika energii wewnątrz instalacji. Dzięki temu zasilane urządzenia mogą przekazywać odpowiednie ilości energii dla zapewniania komfortu.

PHU DAMBAT Problem z dostępnością pomp obiegowych

Problem z dostępnością pomp obiegowych Problem z dostępnością pomp obiegowych

W ostatnich latach zauważalny jest znaczny wzrost zapotrzebowania na pompy obiegowe, które są ważnym elementem systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Pompy obiegowe są niezbędne do napędzania cyrkulacji...

W ostatnich latach zauważalny jest znaczny wzrost zapotrzebowania na pompy obiegowe, które są ważnym elementem systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Pompy obiegowe są niezbędne do napędzania cyrkulacji wody w systemie grzewczym, co oznacza, że są one kluczowymi elementami w zapewnianiu wydajnego działania instalacji. Niestety, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na te pompy, narastały również problemy z ich dostępnością.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Zostań Autoryzowanym Instalatorem pomp ciepła Beretta

Zostań Autoryzowanym Instalatorem pomp ciepła Beretta Zostań Autoryzowanym Instalatorem pomp ciepła Beretta

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Liczba zamontowanych pomp ciepła w 2022 r. wyniosła 180 000, tym samym sprzedaż w roku 2022 względem 2021 wzrosła o...

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Liczba zamontowanych pomp ciepła w 2022 r. wyniosła 180 000, tym samym sprzedaż w roku 2022 względem 2021 wzrosła o 140%. Dofinansowanie na pompy ciepła i programy współfinansujące termomodernizację skutkują 60-procentowym udziałem pomp ciepła we wnioskach do programu „Czyste Powietrze”. W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku marka Beretta proponuje szkolenia dla instalatorów i szereg korzyści wynikających ze współpracy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.