RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zapotrzebowanie na moc cieplną i energię użytkową do podgrzania ciepłej wody użytkowej – metody obliczeń

Thermal power demand and consumption (in DHW systems) – calculation methods

Zapotrzebowanie na moc cieplnąarch. redakcji

Zapotrzebowanie na moc cieplną
arch. redakcji

Wyznaczenie rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło do podgrzania ciepłej wody w instalacjach centralnych i indywidualnych, zarówno w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, jaki w budownictwie przemysłowym, jest sprawą złożoną. Decydują o tym przede wszystkim takie czynniki, jak nierównomierność poboru ciepłej wody w ciągu doby, trudna do określenia na etapie projektowania późniejszej eksploatacji rzeczywista liczba mieszkańców, rodzaj i jakość armatury zastosowanej w punktach poboru wody. Czynniki te stanowią dane wyjściowe do wyznaczania mocy cieplnej źródeł ciepła i elementów instalacji c.w.u. (koszty inwestycyjne), a później wpływają na wielkość kosztów eksploatacyjnych.

Całkowite roczne zużycie ciepła na podgrzanie ciepłej wody użytkowej szacuje się w starszych budynkach na ok. 15–20% zużycia ciepła na ogrzewanie – proporcja ta ulega zmianie z uwagi na coraz lepszą izolacyjność cieplną budynków. Dzieje się tak na skutek znacznego obniżania zapotrzebowania na cele ogrzewania (budynki energooszczędne i pasywne) przy stałym lub nieznacznie zmniejszającym się zapotrzebowaniu na ciepło do podgrzewania ciepłej wody dla danego obiektu.

Czytaj też: Dostawa ciepłej wody zasilanej gazowym kotłem kondensacyjnym >>>

Jednym z parametrów istotnie decydujących o ilości zużytego ciepła jest temperatura ciepłej wody. Według norm niemieckich [2] do obliczeń przyjmuje się następujące temperatury ciepłej wody:

 • 35-45ºC – umywalnie, natryski, łazienki,

 • 55-60ºC – kuchnie

 • i 100ºC – cele przemysłowe.

Celem artykułu jest omówienie i porównanie najczęściej stosowanych metod obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną i energię użytkową do podgrzania ciepłej wody wymagających różnych danych wyjściowych, takich jak: ilość i rodzaj armatury w punktach poboru, liczba mieszkańców czy normatywne ilości wody dla różnych punktów poboru.

Metody obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną do podgrzania c.w.u.

Metoda Sandera (M1)

Procedurę obliczeń zapotrzebowania na ciepło wg metody Sandera [4], opartą na współczynniku jednoczesności, przedstawiono na przykładzie instalacji c.w.u. w systemie pojemnościowym. Wielkościami wynikowymi są średnie roczne zapotrzebowanie na moc cieplną na cele c.w.u.  oraz pojemność zasobnika ciepłej wody Vz. Maksymalne zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową dla budynków mieszkalnych jest wyznaczane w oparciu o liczbę wanien i/lub natrysków z pominięciem takich punktów poboru, jak zlewozmywaki, umywalki itp.

Maksymalne zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla mieszkań w budynku wyznacza się z zależności:

 • mieszkania z wannami

                     (1)

 • mieszkania z natryskami

                     (2)

gdzie:

 • mieszkania z wannami:

- zużycie wody = 140 dm3/h,

nw – liczba wanien w mieszkaniach,

φw – współczynnik jednoczesności rozbioru w mieszkaniach z wannami;

 • mieszkania z natryskami:

- zużycie wody = 40 dm3/h,

nn – liczba natrysków w mieszkaniach,

φn – współczynnik jednoczesności rozbioru w mieszkaniach z natryskami.

Maksymalne zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla wszystkich mieszkań w budynku:

                                 (3)

Dobowe zużycie wody przy założonym czasie użytkowania :

                            (4)

Maksymalne zapotrzebowanie na moc cieplną:

    (5)

gdzie:
ρw – gęstość wody, ρw = 1 kg/dm3;
cw – ciepło właściwe wody, cw = 4,18 kJ/(kg K);
1,2 – współczynnik uwzględniający straty ciepła 20%;
tcwp, tcwu – temperatura ciepłej wody – początkowa i końcowa, ºC.

Moc źródła ciepła dla instalacji podgrzewania c.w.u.:

                              (6)

gdzie:

– liczba godzin koniecznych do całkowitego podgrzania wody w zasobniku; przyjęto⁣ ;
– liczba godzin pracy (użytkowania); przyjęto  .

Przy

                                       (7)

Pojemność cieplna zasobnika:

                                          (8)

Średnie zapotrzebowanie na moc cieplną do podgrzania c.w.u.:

         (9)

gdzie:
nd – liczba szczytów poboru ciepłej wody w ciągu doby; nd = 1,5–2,0.

Objętość zasobnika w systemie pojemnościowym:

               (10)

gdzie:

b – współczynnik uwzględniający martwą przestrzeń w zasobniku; b = 1,15÷1,20;
cw – ciepło właściwe wody; cw = 1,16 · 10–3 kWh/(dm3 K);
tcwu – średnia temperatura górnej warstwy wody w zasobniku, ºC;
tu – dopuszczalna temperatura dolnej warstwy wody w zasobniku, ºC.

Dla pionowych zbiorników ciepłej wody przy dobrym uwarstwieniu wody:

∆t = 60 – 10 = 50 K

Dla pionowych zbiorników ciepłej wody przy częściowym zmieszaniu:

∆t = 60 – 25 = 35 K

Suma zapotrzebowania na moc cieplną do podgrzania c.w.u.  oraz strat ciepła w instalacji c.w.u. jest podstawą do doboru źródła ciepła.

Metoda wg liczby znamionowej N (M2)

Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania ciepłej wody wyznacza się za pomocą liczby znamionowej N, która zależy od liczby mieszkań jednostkowych (standardowych).

Mieszkanie standardowe charakteryzuje się następująco:

 • liczba pokoi – r = 4;

 • obliczeniowa liczba mieszkańców – p = 3,5;

  • przybory sanitarne występujące w mieszkaniu:

   - 1 wanna,

   - 1 umywalka,

   - 1 zlewozmywak;

 • pobór ciepła na jedną kąpiel w wannie – Wv = 5820 Wh.

Takie mieszkanie odpowiada współczynnikowi zapotrzebowania N = 1.

W celu określenia zapotrzebowania na ciepło do przygotowania c.w.u. należy ustalić liczbę przyborów sanitarnych w całym budynku na podstawie liczby lokali mieszkalnych.

W tej metodzie mieszkania dzieli się na dwie kategorie: standardowe – o zwykłym wyposażeniu oraz ponadstandardowe (komfortowe) – dla których uwzględnia się w obliczeniach wszystkie punkty poboru wody.

Liczbę mieszkańców ustala się w oparciu o stan faktyczny lub według danych statystycznych.

Liczbę znamionową zapotrzebowania N ustala się z następującego wzoru:

                                         (11)

gdzie:
n – liczba mieszkań o identycznej liczbie pomieszczeń, mieszkańców oraz wyposażenia sanitarnego;
p – liczba mieszkańców;
v – liczba punktów poboru ciepłej wody w każdym mieszkaniu uwzględnianych w obliczeniach;
wv – zapotrzebowania na ciepło dla punktów poboru uwzględnianych w obliczeniach, Wh.

Zapotrzebowanie na ciepło do wody

Rys. 1. Zależność zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej od liczby znamionowej N i czasu użytkowania [4]

Liczbę mieszkańców p na etapie projektowania instalacji c.w.u. w budynku ustala się w zależności od liczby pomieszczeń r, przypisując mieszkaniu liczbę osób wg tabeli w [8].

Zapotrzebowanie na ciepło wv dla różnego rodzaju punktów czerpalnych ustala się wg tabeli [4].

Znając liczbę znamionową N oraz czas trwania zapotrzebowania, można odczytać wymagane zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u. wyrażone w kWh (rys. 1).

Wymaganą moc cieplną instalacji c.w.u. oblicza się ze wzoru:

                                                         (12)

gdzie:

wz – zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u., kWh;
τ – czas trwania zapotrzebowania, przyjmuje się τ = 2 h.

Średnie zapotrzebowanie na moc cieplną do przygotowania ciepłej wody wyznacza się ze wzoru:

                          (13)

gdzie:
 – wymagana wydajność cieplna instalacji, kW;
nd – liczba szczytów poboru c.w.u. w ciągu doby, przyjmuje się nd = 1,5-2;
τz – liczba godzin koniecznych do podgrzania całej objętości zbiornika, przyjmuje się τz = 2 h,
τp – liczba godzin pracy urządzenia do podgrzania c.w.u., przyjmuje się τp = 2 h.

Zapotrzebowanie na moc cieplną na cele c.w.u. na podstawie normy PN-92/B-01706 (M3)

Metoda ta opiera się na średnim i maksymalnym godzinowym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę ustalonym wg [3] i [7]. Przepływy obliczeniowe do wymiarowania węzła ciepłej wody w budynkach mieszkalnych wyznacza się z zależności:

 • średni dobowy:

                               (14);

 • średni godzinowy:

                                         (15);

 • maksymalny godzinowy:

                      (16);

gdzie:
n – liczba mieszkańców,
 – średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę przez jednego mieszkańca, dm3/(doba · mieszkaniec).

Czas użytkowania instalacji c.w.u.; przyjmuje się t = 18 godz./doba.

Współczynnik nierównomierności godzinowej:

                                              (17).

Zapotrzebowanie na moc cieplną do podgrzania ciepłej wody można obliczyć z następujących zależności:

 • maksymalne:

    (18);

 • średnie:

       (19);

gdzie:
tcw, tzw – temperatura odpowiednio ciepłej i zimnej wody, °C.

Czytaj też: Wykorzystanie kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u. i c.o. przy zastosowaniu automatyki BMS >>>  

Roczne zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na cele c.w.u. wg rozporządzeń Ministra Infrastruktury (M4)

Metodę rocznego zapotrzebowania na ciepło użytkowe do podgrzania ciepłej wody użytkowej zawarto w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. [5] (metoda A) dotyczącego obliczania świadectw energetycznych dla budynków, a zmienioną metodę zaproponowano w znowelizowanym rozporządzeniu z 3 czerwca 2014 r. [6] (metoda B). Poniżej przedstawiono zasady obliczeń według tych metod, a na przykładzie dwóch budynków mieszkalnych porównano wyniki obliczeń rocznego zapotrzebowania na ciepło.

Interesują Cię wymagania jakości powietrza na 2021? Pobierz bezpłatny e- book »

Metoda (M4A)

Roczne zapotrzebowanie na ciepło użytkowe do podgrzania ciepłej wody wg rozporządzenia z 6 listopada 2008 r. [5] oblicza się z zależności:

 kWh/rok      (20)

gdzie:
Li – liczba jednostek odniesienia – liczba osób;
cW = 4,19 kJ/(kg K);
rW = 1000 kg/m3;
θw = 55ºC;
θo = 10ºC;
VCW – jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody o temperaturze 55ºC – patrz tabela 1. W budynkach wielorodzinnych w przypadku zastosowania wodomierzy VCW zmniejsza się o 20%;
kt – 
współczynnik korekcyjny temperatury ciepłej wody, przyjmuje się wg tabeli 14 w [5] – patrz tabela 2;
tUZ – 
czas użytkowania (przeważnie 365 dni); dla budynków mieszkalnych tUZ należy zmniejszyć o 10% ze względu na wyjazdy mieszkańców, np. urlopowe.

Zużycie ciepłej wody

Tabela 1. Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody użytkowej Vcw dla różnych typów budynków [5]

Wartości współczynnika korekcyjnego

Tabela 2. Wartości współczynnika korekcyjnego temperatury ciepłej wody kt wg [5]

Metoda (M4B)

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej QW,nd oblicza się wg [6] z zależności:

kWh/rok    (21)

gdzie:
VWi – jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, dm3/(m2 doba);
Af – powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana), m2;
kR – współczynnik korekcyjny ze względu na przerwy w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej;
tR – liczba dni w roku – przyjmuje się 365.

Wartości VWi przyjmuje się z tabeli 27 w [6] i wynoszą one:

 • dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego VWi = 2,0 dm3/(m2 doba) (rozliczenie ryczałtowe); VWi = 1,6 dm3/(m2 doba) (rozliczenie wg indywidualnego zużycia);

 • dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego VWi = 1,4 dm3/(m2 doba).

W przypadku obu rodzajów budynków przyjmuje się kR równe 0,9.

Powierzchnię Af przyjmuje się w obliczeniach w zależności od jej wysokości w świetle:

 • przy wysokości ≥ 2,2 m – powierzchnię do obliczeń zalicza się w 100%;

 • przy wysokości ≥ 1,4 m i jednocześnie < 2,2 m – powierzchnię do obliczeń zalicza się w 50%;

 • przy wysokości < 1,4 m – powierzchnia jest całkowicie pomijana.

W celu porównania obu metod wykonano obliczenia zapotrzebowania na ciepło do podgrzania ciepłej wody użytkowej metodą A i B dla przykładowego budynku wielorodzinnego.

Dane wyjściowe do obliczeń:

Metoda A

 • VCW = 38,4 dm3/(osoba  doba);

 • Li = 63 osoby;

 • tUZ = 365 – 10% z 365 = 328,5 dób (zmniejszenie liczby dni ze względu na wyjazdy, urlopy itp.);

 • kt = 1.

Metoda B

 • VWi = 1,6 dm3/(m2  doba);

 • Af = 1143,6 m2;

 • tR = 365 dób;

 • kR = 0,90.

Dane wspólne:

θw = 55°C,
θo = 10°C,
ρw = 1 kg/dm3,
cw = 4,19 kJ/(kg K).

Przykładowe obliczenia:

 • wg metody M4A:     

QW,nd,A = 38,4 · 63 · 4,19 · (55 – 10) · 1 · 328,5/3600 = 41 622,8 kWh/rok;

 • wg metody M4B:     

QW,nd,B = 1,6 · 1143,6 · 4,19 · (55 – 10) · 0,9 · 365 /3600 = 31 481,4 kWh/rok.

Średnie roczne zapotrzebowanie na moc cieplną do przygotowania ciepłej wody wyznacza się z zależności:

 • dla metody M4A:

   (22)

 • dla metody M4B:

                                    (23)

W celu określenia rozbieżności w wynikach obliczeń obydwiema metodami wprowadzono współczynnik zagęszczenia powierzchni mieszkalnej o postaci:

                                                    (24)

Względną różnicę wyników obliczeń zapotrzebowania na ciepło wg obu metod określono z zależności:

                                      (25)

Przykładowo dla Zm = 18,15 rozbieżność ∆Qw,nd wynosi 24% (przy większej wartości Qw,nd,A), a zgodność Qw,nd,A z Qw,nd,B następuje przy Zm = 24. Przy dalszym wzroście Zm rozbieżność ∆Qw,nd ponownie rośnie, ale przy wartościach Qw,nd,B > Qw,nd,A.

Czytaj też: Narzędzia energooszczędnej eksploatacji systemów ciepłowniczych i instalacji c.o. >>>

Metody obliczeń zapotrzebowania na ciepło do podgrzewania ciepłej wody użytkowej wg normy DIN V 18599-8:2007-02 [2]

Bilans cieplny instalacji ciepłej wody

Bilans cieplny instalacji ciepłej wody wg normy [2] ma postać:

               (26)

gdzie:
Qw,zc – energia dostarczana do źródła ciepła zasilającego instalację ciepłej wody w rozpatrywanym miesiącu, kWh/m-c;
Qw,g – miesięczne straty wytworzenia ciepła dla instalacji c.w.u. do pomieszczeń, kWh/m-c;
Qw,reg – miesięczny regeneracyjny odzysk energii (odzysk ciepła, zyski od słońca, zyski z otoczenia), kWh/m-c.

Regeneracyjny odzysk energii oblicza się z zależności:

                             (27)

gdzie:
Qw,int – miesięczne zyski ciepła z otoczenia, kWh/m-c;
Qw,sol – miesięczne zyski ciepła od promieniowania słonecznego, kWh/m-c.

Bilans cieplny źródła ciepła ma postać:

 , kWh/m-c     (28)

gdzie:
Qw,całk – całkowita ilość ciepła przekazana do instalacji c.w.u. w ciągu miesiąca, kWh/m-c;
Qw,nd – miesięczne zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzania c.w.u., kWh/m-c;
Qw,e – miesięczne straty ciepła regulacji i wykorzystania ciepła instalacji c.w.u. do otaczającego środowiska (tj. pomieszczenia, strefy, piwnica), kWh/m-c;
Qw,d – miesięczne straty ciepła transportu ciepłej wody w instalacji do otaczającego środowiska (tj. pomieszczenia, strefy, piwnica), kWh;
Qw,s – miesięczne straty ciepła akumulacji w elementach pojemnościowych układu ciepłej wody do przestrzeni z instalacją, kWh.

Miesięczne zapotrzebowanie na ciepło na cele c.w.u.:

                           (29)

gdzie:
Qw,nd,d – dzienne zapotrzebowanie na energię na cele c.w.u., kWh/doba;
dzuż,mc – okres zużycia wody w ciągu miesiąca, doba;  

                                                     (30)

gdzie:
dzuż,a – roczny okres zużycia wody, doba;dmc – liczba dni w danym miesiącu, doba.

Do obliczeń Qw,nd,mc należy przyjmować wartości podane w tabeli 3 i założenia podane poniżej.

Wartości graniczne

Tabela 3. Wartości graniczne przyjmowane do obliczeń [2]

Średnia temperatura w instalacji c.w.u. przy przepływie przez system rurowy bez cyrkulacji lub z wyłączoną cyrkulacją określona jest w funkcji współczynnika przenikania ciepła izolacji U jako:

                                              (31)

Zapotrzebowanie na ciepło do podgrzewania ciepłej wody w rozpatrywanym miesiącu określa się zależnością:

, kWh/m-c         (32)

gdzie:
ρ – gęstość wody, kg/m3;
c – ciepło właściwe wody, przyjęto 1,163 · 10–3 kWh/(kg K);
Vw – objętość podgrzanej wody (w poszczególnych miesiącach), dm3;
νw,m, νk – patrz tabela 3.

Dobowe zapotrzebowanie ciepła na cele c.w.u. oblicza się z zależności:

                            (33)

gdzie:
qw,nd,d – dzienne zużycie energii w odniesieniu do osoby, kWh/osoba; w odniesieniu do łóżka lub miejsca, kWh/łóżko, kWh/miejsce;
ni – liczba osób lub łóżek, lub miejsc.

Ocena i porównanie metod na podstawie przykładów obliczeniowych

W celu pokazania różnic w wynikach obliczeń wg porównywanych metod wyznaczono zapotrzebowanie na moc cieplną dla instalacji ciepłej wody w przykładowym czterokondygnacyjnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, który zamieszkują 63 osoby.

 • W skład instalacji wchodzi osiem pionów ciepłej wody użytkowej oraz przewody cyrkulacyjne.

 • Instalacja wykonana została z przewodów polipropylenowych.

 • Temperatura ciepłej wody za wymiennikiem wynosi 55°C, a w najmniej korzystnym punkcie instalacji nie powinna być niższa niż 50°C.

 • Na przewodach ciepłej wody oraz przewodach cyrkulacyjnych zastosowano izolację termiczną o grubości wg WT 2008. Na rys. 2 pokazano wyniki obliczeń Q·cwusr według porównywanych metod.

Wynikową wielkością we wszystkich metodach było średnie zapotrzebowanie na moc cieplną . Przy przyjęciu jako wartości odniesienia wyniku uzyskanego z metody Sandera (M1) zapotrzebowanie na moc cieplną wyznaczone wg metod (M2) i (M3) było większe odpowiednio o 46 i 91%. W obliczeniach wg rozporządzeń Ministra Infrastruktury [5, 6] w przypadku metody (M4A) było mniejsze o 45%, a metody (M4B) mniejsze o 58%. Przyczyną tak dużych rozbieżności są różne dane wyjściowe przyjmowane do obliczeń dla instalacji c.w.u. w tym samym budynku.

Weryfikacja tych metod wymaga dalszych analiz w konfrontacji z pomiarami zużycia ciepłej wody oraz zapotrzebowaniem na moc cieplną w źródle zasilającym instalację c.w.u. w budynkach o zróżnicowanej kubaturze, wyposażeniu i współczynniku zagęszczenia powierzchni mieszkalnej.

Literatura

 1. Bakoś A., Analiza metod obliczeniowych zapotrzebowania ciepła na cele ciepłej wody w budownictwie wielorodzinnym, praca inżynierska pod kier. dr. inż. G. Krzyżaniaka, doc. PP, Politechnika Poznańska, Poznań 2014.

 2. DIN V 18599-8:2007-02 Energy efficiency of buildings – Calculation of the energy needs, delivered energy and primary energy for heating, cooling, ventilation, domestic hot water and lighting – Part 8: Energy need and delivered energy for domestic hot water systems.

 3. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu.

 4. Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.R., Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo, Wydawnictwo OMNI SCALA, Wrocław 2008.

 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU nr 201/2008, poz. 1240).

 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2014, poz. 888).

 7. Szaflik W., Projektowanie instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2008.

 8. Vitocell VIESSMANN – wytyczne projektowe.

Czytaj też: Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Toma90 Toma90, 19.04.2016r., 10:15:43 Faktyczne dobre wyliczenie zapotrzebowania na ciepłą wodę w ciągu doby jest kwestią niezwykle złożoną jak również kluczową jeżeli chcemy dokonać jakichś oszczędności w poborze energii. W fazie projektowania należy zwrócić uwagę na to jakiego typu będzie to budynek - jest to element kluczowy, gdyż inne zapotrzebowanie na wodę będzie miał budynek mieszkalny jednorodzinny, inne blok mieszkaniowy a jeszcze inne mały zakład produkcyjny. Co do zakładu produkcyjnego dobrze jest przeanalizować plan prac takiego przedsiębiorstwa. W jakich godzinach prowadzone są jakie czynności i czy dana czynność wymaga dużej ilości ciepłej wody czy też nie. Inaczej za to działa budynek mieszkalny. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę w tym przypadku będzie spore w godzinach porannych, w środkowej części dnia zdecydowanie mniejsze a w godzinach popołudniowo-wieczornych ponownie duże, nawet większe niż w godzinach porannych. Usługi eksperckie z zakresu bezpieczeństwa ppoż - zapraszam na profil.

Wybrane dla Ciebie

Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Jak wybrać odpowiednie urządzenie » Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać »

Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać » Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła » Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego »

Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego » Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Zarejestruj urządzenie i odbieraj nagrody »

Zarejestruj urządzenie i odbieraj nagrody » Zarejestruj urządzenie i odbieraj nagrody »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleci ekspert

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleci ekspert Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleci ekspert

Jakie korzyści dla instalatora »

Jakie korzyści dla instalatora » Jakie korzyści dla instalatora »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Odkryj nowy sposób próżniowania »

Odkryj nowy sposób próżniowania » Odkryj nowy sposób próżniowania »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Katalog Nowoczesne Chłodnictwo 2024

Katalog Nowoczesne Chłodnictwo 2024 Katalog Nowoczesne Chłodnictwo 2024

Zaostrzenie harmonogramu redukcji wprowadzania do obrotu F-gazów (Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024) przyczynia się do intensyfikacji działań służących wprowadzaniu...

Zaostrzenie harmonogramu redukcji wprowadzania do obrotu F-gazów (Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024) przyczynia się do intensyfikacji działań służących wprowadzaniu technologii o wysokiej efektywności energetycznej, które poza niskim poziomem emisji bezpośredniej, dzięki zastosowaniu czynników naturalnych lub o niskim GWP, będą również źródłem niskiej emisji pośredniej. W Schiessl Polska nadchodzące zmiany traktujemy jako kolejne wyzwanie i doskonałą...

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. news Esybox Max: innowacyjne rozwiązanie dla instalacji komercyjnych

Esybox Max: innowacyjne rozwiązanie dla instalacji komercyjnych Esybox Max: innowacyjne rozwiązanie dla instalacji komercyjnych

W świecie dynamicznie rozwijającej się technologii wodnych, DAB rozwija serię Esybox Line, która redefiniuje standardy w efektywności i niezawodności. Najnowszym modelem tej serii jest Esybox Max – przełomowy,...

W świecie dynamicznie rozwijającej się technologii wodnych, DAB rozwija serię Esybox Line, która redefiniuje standardy w efektywności i niezawodności. Najnowszym modelem tej serii jest Esybox Max – przełomowy, inteligentny system pompowy, stworzony w nowoczesnej technologii, aby służyć z maksymalną wydajnością i bezpieczeństwem budynkom komercyjnym takim jak apartamentowce, hotele średniej wielkości czy szpitale.

Electrolux Rodzaje zmywarek: do zabudowy, szerokie, wąskie

Rodzaje zmywarek: do zabudowy, szerokie, wąskie Rodzaje zmywarek: do zabudowy, szerokie, wąskie

Zmywarka jest nieodłącznym elementem wyposażenia każdej nowoczesnej kuchni. Dzięki niej zyskujemy czas, oszczędzamy wodę i energię, a przede wszystkim mamy pewność, że nasze naczynia są dokładnie umyte...

Zmywarka jest nieodłącznym elementem wyposażenia każdej nowoczesnej kuchni. Dzięki niej zyskujemy czas, oszczędzamy wodę i energię, a przede wszystkim mamy pewność, że nasze naczynia są dokładnie umyte i zawsze gotowe do użycia. Ale jaką zmywarkę do domu wybrać?

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Enrique Vilamitjana z Panasonic kontynuuje działania rzecznicze jako członek zarządu EHPA

Enrique Vilamitjana z Panasonic kontynuuje działania rzecznicze jako członek zarządu EHPA Enrique Vilamitjana z Panasonic kontynuuje działania rzecznicze jako członek zarządu EHPA

Dyrektor zarządzający Panasonic Heating & Cooling Solutions, Enrique Vilamitjana, został powołany do zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) na trzeci rok z rzędu.

Dyrektor zarządzający Panasonic Heating & Cooling Solutions, Enrique Vilamitjana, został powołany do zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) na trzeci rok z rzędu.

mgr inż. Sławomir Grzybek, Kera Awak Sp. z o.o. Projektowanie oddymiania klatki schodowej a wymogi prawne

Projektowanie oddymiania klatki schodowej a wymogi prawne Projektowanie oddymiania klatki schodowej a wymogi prawne

Polskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego stanowią, że w razie wystąpienia pożaru budynek i urządzenia z nim związane powinny zapewniać możliwość ewakuacji ludzi oraz uwzględniać bezpieczeństwo...

Polskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego stanowią, że w razie wystąpienia pożaru budynek i urządzenia z nim związane powinny zapewniać możliwość ewakuacji ludzi oraz uwzględniać bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego wymogu jest wyposażenie klatki schodowej w system oddymiania. Dzięki temu w razie pożaru, podczas którego występuje znaczne zadymienie, udaje się znacząco zwiększyć bezpieczeństwo osób przebywających w budynkach.

ECO Comfort Koszt ogrzewania pompa ciepła: ile kosztuje instalacja pompy ciepła i jak zaoszczędzić?

Koszt ogrzewania pompa ciepła: ile kosztuje instalacja pompy ciepła i jak zaoszczędzić? Koszt ogrzewania pompa ciepła: ile kosztuje instalacja pompy ciepła i jak zaoszczędzić?

Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego spowodowane niestabilną sytuacją geopolityczną, ale także zmienną polityką państw europejskich sprawiło, że inwestorzy coraz częściej odchodzą od ogrzewania domu tym...

Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego spowodowane niestabilną sytuacją geopolityczną, ale także zmienną polityką państw europejskich sprawiło, że inwestorzy coraz częściej odchodzą od ogrzewania domu tym surowcem na rzecz odnawialnych źródeł ciepła. Tę sytuację na rynku instalacji grzewczych potęgują także zapowiedzi komisarzy unijnych o całkowitym odejściu od kotłów na paliwo kopalne (węgiel i gaz). Według prognoz od 2030 r. kotły na paliwo gazowe nie będą montowane już w nowych nieruchomościach.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.