RynekInstalacyjny.pl

Nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne

Nawiewniki powietrza zewnętrznegoSortis

Nawiewniki powietrza zewnętrznego
Sortis

W artykule opisano problemy, które występują przy wyborze nazewnictwa elementów składowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Niejednoznaczne nazwy związane są prawdopodobnie z faktem tłumaczeń normy europejskiej EN 12792:2003 przez osoby nieznające słownictwa technicznego określonej branży wyrobów.

Zobacz także

mgr inż. Krzysztof Drab Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

Do utrzymania zdrowego klimatu w pomieszczeniach konieczna jest kontrolowana wentylacja mechaniczna. Osiągnięta poprzez izolację cieplną budynku oszczędność energii prowadzi dzięki kontrolowanej wymianie...

Do utrzymania zdrowego klimatu w pomieszczeniach konieczna jest kontrolowana wentylacja mechaniczna. Osiągnięta poprzez izolację cieplną budynku oszczędność energii prowadzi dzięki kontrolowanej wymianie powietrza z odzyskiem ciepła do dalszej poprawy bilansu energetycznego.

Piotr Cembala Sambud – komin „na raty”

Sambud – komin „na raty” Sambud – komin „na raty”

Rozpoczynając budowę, inwestor nie zawsze jest już zdecydowany na konkretny rodzaj urządzeń grzewczych, które będzie chciał zastosować docelowo do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Rozpoczynając budowę, inwestor nie zawsze jest już zdecydowany na konkretny rodzaj urządzeń grzewczych, które będzie chciał zastosować docelowo do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej.

TESTO Analizatory spalin Testo

Analizatory spalin Testo Analizatory spalin Testo

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy...

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy instalatorów i serwisantów jest sprawny i precyzyjny analizator spalin. Umożliwi on szybkie i wiarygodne pomiary, niezbędne do właściwego ustawienia pracy kotła grzewczego.

Wprowadzona do Polskich Norm norma europejska EN 12792:2003 jako norma PN-EN 12793:2006 [1] ma inne zasady podziału i nazw urządzeń wentylacyjnych w porównaniu do normy PN-68/B-01411 [2]. Różne są również nazwy elementów instalacji wentylacyjnej stosowane w literaturze i prospektach urządzeń.

Nawiewniki

W normie [1] nawiewnikiem nazwano uzbrojony otwór, przez który powietrze dopływa do obsługiwanego pomieszczenia; jego konstrukcja ma zapewnić utrzymywanie określonych warunków komfortu w zakresie temperatury, prędkości, wilgotności i poziomu dźwięku w strefie przebywania ludzi. Norma rozróżnia następujące rodzaje nawiewników:

 • indukcyjny,

 • liniowy z oprawą oświetleniową,

 • o niskiej prędkości nawiewu,

 • sufitowy,

 • sufitowy liniowy,

 • sufitowy o regulowanym profilu wypływu

 • powietrza,

 • sufitowy z pełną regulacją.

Nawiewniki powyższe mogą być regulowane automatycznie, regulowane ręcznie i nie powinny mieć części ruchomych. Popularne dotychczas kratki nawiewne są również zaliczane do nawiewników z wieloma otworami przelotowymi powietrza. Objęte normą [1] kratki (nawiewne i wywiewne) mogą być regulowane, kierunkowe bez części ruchomych, bezkierunkowe bez części ruchomych oraz kratki liniowe, gdy współczynnik kształtu boków nie jest mniejszy niż 10:1. W normie [1] nie ma podanej definicji „anemostatu”, nasady nawiewnej. W literaturze anemostatem nazywano:

 • nasadą zakończającą urządzenie wentylacyjne nawiewne, przeznaczoną do przestrzennego i kierunkowego rozproszenia strumienia powietrza nawiewnego do pomieszczenia [2],

 • urządzeniem wentylacyjnym instalowanym nad strefą przebywania ludzi, najczęściej pod sufitem, przeznaczonym wyłącznie do równo- miernego rozpraszania napływającego świeżego powietrza [3].

Zmieniła się konstrukcja uzbrojenia otworu nawiewnego; umieszczony na końcówce odchodzącej od przewodu wentylacyjnego „anemostat” nazwany jest w normie „nawiewnikiem sufitowym”.

Nazwa „nawiewnik” nie występuje w słownikach języka polskiego. W leksykonach technicznych [3, 4] nawiewnikiem nazwano rurę, zwykle o dużej średnicy, rozszerzoną i zgiętą na końcu, umieszczoną w otworze pokładu i służącą do wentylacji pomieszczeń statku. Nazwa nawiewnik w obecnym znaczeniu nie była jeszcze stosowana w popularnym „Zbiorze urządzeń wentylacyjnych” z 1962 r. [5]. Nazwy tej po raz pierwszy użył natomiast Makowiecki [6, 7]. W podręczniku Malickiego [8] podana jest definicja nawiewnika: są to obudowane wyloty dające możliwość formowania, ewentualnie również kierowania strumienia powietrznego; zazwyczaj składową częścią obudowy są łopatki kierujące proste lub pierścieniowe, mogą być również w postaci dysz, talerzy, płyt perforowanych itp.

Powstało wiele różnych rozwiązań nawiewników, których konstrukcję Johann Halupczok omówił w miesięcznikach BIT (Budowlany Informator Techniczny, 1999÷2000) oraz Rynek Instalacyjny (2003÷2007). Rozwiązania te uwzględniają wymagania normy [1].

W Polsce produkowane są zarówno nawiewniki, jak i kratki nawiewne, nie należy więc tych nazw mylić. Kratki nawiewne mają prostą budowę (siatka zewnętrzna, łopatki-prowadnice), przeznaczone są przeważnie do regulacji strumienia objętości powietrze nawiewanego i choć są zaliczone do grupy nawiewników, nazywanie ich w projekcie jako nawiewniki (zamiast kratki) nie ma technicznego uzasadnienia.

Nawiewnik powietrza zewnętrznego

W miejsce dotychczas stosowanej nazwy nawietrzaki [2] norma [1] podała następujące nazwy nawiewników:

 • urządzenie do przepływu powietrza montowane w przegrodzie zewnętrznej (nawiewnik powietrza zewnętrznego) – urządzenie umożliwiające dopływ powietrza przez obudowę budynku z równoczesnym ograniczeniem przenikania do wnętrza deszczu, śniegu, ciał obcych itp.,

 • urządzenie do przepływu powietrza montowane w przegrodzie zewnętrznej i wewnętrznej – nawiewnik/ wywiewnik umożliwiający przepływ powietrza z jednego (jednej) pomieszczenia/ przestrzeni do drugiego/drugiej.

W praktyce, prostsze będzie stosowanie nazwy nawiewnik powietrza zewnętrznego. Porównajmy powyższe zapisy z definicjami stosowanymi dotychczas dla nawietrzaków.

W literaturze nawietrzaki definiuje się jako:

 • element, przez który dopływa powietrze zewnętrzne do pomieszczenia [2],

 • urządzenie wspomagające nawiew powietrza do pomieszczenia, zwłaszcza przy uzyskiwaniu działania wiatru [3],

 • urządzenie w postaci szczelinowego, zamkniętego (z ewentualną regulacją zamknięcia) otworu wzmagającego nawiew powietrza do pomieszczenia, zwłaszcza przy uzyskiwaniu działania wiatru [4].

Do ostatniej definicji można mieć zastrzeżenia, że „podporządkowana” została nawietrzakowi podokiennemu, zwanemu szufladką szwedzką. W praktyce stosowane są nawietrzaki o różnym kształcie, chociaż przyznać należy, że szufladka szwedzka należy do jednych z lepszych rozwiązań.

Nawietrzak podokienny, jako szufladka szwedzka, został zdefiniowany następująco [3, 4]:

 • szufladką szwedzką nazywamy szczelinę nawiewną w zewnętrznej przegrodzie budowlanej, tak skonstruowaną, że powietrze atmosferyczne opływa grzejnik co, podnosząc swoją temperaturę,

 • szufladka szwedzka ma urządzenie do regulacji przepływu powietrza.

Z analizy powyższej wynika, że stosowanie nazwy określonej w normie „nawiewnik powietrza zewnętrznego” należy uznać za zasadne. Nazwa tajest również użyta w instrukcji ITB nr 343/96 [10] i do tej instrukcji należy się dostosować zarówno w projektowaniu, jak i realizacji urządzeń.

Stosowane dotychczas w oknach: listwy okienne, nawiewniki okienne, wentylacyjne listwy okienne itp., w normie [1] określono jako nawiewnik okienny – przewidziany do wmontowania w okno. Należy on również do grupy nawiewników powietrza zewnętrznego.

Wywiewniki

Wywiewnikiem nazywamy urządzenie, przez które powietrze opuszcza obsługiwane pomieszczenie [1]. Również i w tym przypadku kratki wentylacyjne wywiewne należą do grupy wywiewników. Podział i rodzaje wywiewników są identyczne do podziału nawiewników podanego powyżej. Taki sam podział mają również kratki wywiewne, nie wymagają więc dodatkowego omówienia.

Dodatkowo do grupy wywiewników zaliczyć również możemy wyrzutnie powietrza, obsługujące wentylację wywiewną, kanał wentylacji wywiewnej lub pomieszczenie. Są to urządzenia lokalizowane na zewnątrz budynku, lecz nie są wywietrzakami.

Wywietrzaki

Wywietrzaki (wywietrzniki, deflektory) nie są pod powyższą nazwą uwzględnione w normie [1]. Zastąpiono je terminem, z definicji której można wnioskować, że o to samo urządzenie chodzi.

Zapis brzmi: nasada kominowa – urządzenie przeznaczone do zainstalowania na wylocie przewodu wentylacji naturalnej, które, wytwarzając podciśnienie zależne od prędkości wiatru, zabezpiecza przed odwrotnym przepływem powietrza i zwiększa jego strumień; urządzenie to może zawierać części ruchome.

Inne znaczenie mają nasady kominowe podane w leksykonie [4]: nasada kominowa – specjalne zakończenie komina dymowego, wykonane z blachy lub betonu, zwiększające ciąg kominowy i zabezpieczające wyloty przed zatkaniem przez pęd powietrza w czasie silnego wiatru. Recknagel [9] pod pojęciem nasada kominowa rozumie uzbrojenie komina spalinowego w nasadę do wzmacniania ciągu kominowego spalin.

W języku polskim nasada kojarzona jest z miejscem osadzenia lub umocowania czegoś. Typowymi nasadami wentylacyjnymi są wyrzutnie powietrza (kominowe, dachowe), przeważnie montowane do podstawy (kominowej, dachowej). Wobec znacznych rozbieżności w stosowanych definicjach nasady kominowej proponuję stosowanie nazwy „wywietrzak”, gdyż ma ona bardziej uniwersalne zastosowanie (nie tylko dla wentylacji naturalnej).

Wywietrzak nazywany jest następująco:

 • element powodujący wypływ powietrza z pomieszczenia na zasadzie wykorzystania energii kinetycznej powietrza zewnętrznego [2],

 • urządzenie zwiększające wypływ zużytego powietrza z pomieszczenia przez wykorzystanie energii wiatru [3],

 • urządzenie wzmacniające wypływ powietrza lub innych gazów z pomieszczenia lub z kanału wentylacji naturalnej [4].

Z powyższego opisu wynika, że ostatni zapis jest najdokładniejszy, gdyż wywietrzaki są obecnie stosowane do wspomagania wentylacji naturalnej pomieszczeń w budynkach, zwłaszcza mieszkalnych.

Do wywietrzaków o budowie nieruchomej zalicza się:

 • wywietrzaki wykonane z blachy: typu A (CAGI), typu B (Chanard), typu C (Volpert) oraz typu H firmy Darco.

 • firma Universal produkuje wywietrzaki z laminatów tworzyw sztucznych o nazwie ZeFir, Bora, WLP.

Wywietrzakiem o głowicy samonastawnej na kierunek wiatru jest Rotowent firmy Darco, natomiast do turbozespołu wiatrowego zaliczyć możemy wywietrzak Turbowent firmy Darco.

Wnioski

 • Z podanej analizy wynika, że z urządzeń do nawiewu powietrza w pomieszczeniach stosowane mogą być zarówno nawiewniki, jak i kratki nawiewne, a do wywiewu powietrza z pomieszczenia, wywiewniki i kratki wywiewne.

 • Do nawiewu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń należy stosować nawiewniki powietrza zewnętrznego oraz nawiewniki okienne.

 • Do wywiewu powietrza zużytego z pomieszczeń w wentylacji naturalnej należy stosować wywietrzaki.

 • Stosowania nazwy nasada kominowa – w miejsce wywietrzaka, nie polecam, gdyż w praktyce krajowej nasady kominowe stosowane są do przewodów dymowych lub spalinowych.

Literatura

 1. PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

 2. PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i określenia.

 3. Leksykon naukowo-techniczny WNT, Warszawa 1974.

 4. Leksykon naukowo-techniczny WNT, Warszawa 2001.

 5. Urządzenia wentylacyjne. Zbiór danych technicznych, Praca zbiorowa, Arkady, Warszawa 1962.

 6. Makowiecki J., Zagadnienia hałasu nawiewników t. I, 1/1965.

 7. Makowiecki J., Nawiewniki ścienne typu A, COW 3/1969.

 8. Malicki M., Wentylacja i klimatyzacja, PWN, Warszawa 1977.

 9. Recknagel-Sprenger, Ogrzewanie i klimatyzacja. Poradnik, Arkady, Warszawa 1976.

 10. Instrukcja 343/96 Nawiewniki powietrza zewnętrznego do pomieszczeń, ITB-1996 Zakład Fizyki Cieplnej.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Jerzy Kosieradzki Odzysk ciepła − możliwości i zasady

Odzysk ciepła − możliwości i zasady Odzysk ciepła − możliwości i zasady

Wzrost wymagań dotyczących jakości powietrza w zakładach przemysłowych jest przyczyną zwiększenia ilości energii koniecznej do przygotowania powietrza wentylacyjnego. W większości procesów technologicznych...

Wzrost wymagań dotyczących jakości powietrza w zakładach przemysłowych jest przyczyną zwiększenia ilości energii koniecznej do przygotowania powietrza wentylacyjnego. W większości procesów technologicznych stosowanie recyrkulacji jest niemożliwe ze względu na występujące zanieczyszczenia powietrza i całe powietrze nawiewane pobierane jest z zewnątrz. Problem oszczędności energii cieplnej zużywanej przez urządzenia centralnego ogrzewania został częściowo rozwiązany poprzez zwiększenie izolacyjności...

dr inż. Paula Szczepaniak, dr inż. Maria Wesołowska Wentylacja grawitacyjna budynku jako element jego charakterystyki energetycznej

Wentylacja grawitacyjna budynku jako element jego charakterystyki energetycznej Wentylacja grawitacyjna budynku jako element jego charakterystyki energetycznej

Podstawowe wymaganie dotyczące budynków zawarte jest w art. 5 Prawa budowlanego, według którego obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany...

Podstawowe wymaganie dotyczące budynków zawarte jest w art. 5 Prawa budowlanego, według którego obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych, do których należą m.in. odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne.

dr inż. Anna Charkowska Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach

Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach Czyszczenie wyciągowych instalacji wentylacyjnych w kuchniach

W powietrzu nad stanowiskami pracy pojawiają się również szkodliwe substancje wydzielane podczas używania urządzeń zasilanych gazem ziemnym lub płynnym. Produkty spalania gazu ziemnego zawierają niewielkie...

W powietrzu nad stanowiskami pracy pojawiają się również szkodliwe substancje wydzielane podczas używania urządzeń zasilanych gazem ziemnym lub płynnym. Produkty spalania gazu ziemnego zawierają niewielkie ilości substancji zanieczyszczających atmosferę, takich jak tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i tlenki siarki.

Jerzy Kosieradzki Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna Biblioteki Publicznej w Warszawie

Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna Biblioteki Publicznej w Warszawie Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna Biblioteki Publicznej w Warszawie

Odpowiednia wentylacja czy klimatyzacja pomieszczeń użytkowych nie tylko gwarantuje komfort przebywania w tych pomieszczeniach, ale wpływa również na właściwą pracę znajdujących się w nich urządzeń (np....

Odpowiednia wentylacja czy klimatyzacja pomieszczeń użytkowych nie tylko gwarantuje komfort przebywania w tych pomieszczeniach, ale wpływa również na właściwą pracę znajdujących się w nich urządzeń (np. w serwerowniach) lub zapewnia wymagane parametry powietrza, np. do przechowywania dzieł sztuki czy księgozbiorów. W artykule przedstawiono projekt instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wykonany dla budynku Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy przez firmę PROBAD-BIS, w którym dodatkowo uwzględniono...

dr inż. Anna Charkowska Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny

Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny Kontrola poprzedzająca czyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stan prawny

Projektant instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien tak zaprojektować instalację, aby poza zapewnieniem właściwych warunków cieplno- -wilgotnościowych dla przebywających w klimatyzowanych...

Projektant instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien tak zaprojektować instalację, aby poza zapewnieniem właściwych warunków cieplno- -wilgotnościowych dla przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach ludzi dostarczała ona powietrze o oczekiwanej czystości pyłowej, gazowej oraz mikrobiologicznej. Kontynuacją działań projektanta powinna być regularna kontrola w trakcie eksploatacji instalacji, zarówno ze względu na jej prawidłowy stan techniczny, jak i higieniczny, a także ze względu...

Redakcja RI Nasady kominowe

Nasady kominowe Nasady kominowe

Częstym problemem w wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) są zaburzenia siły ciągu w kanałach wywiewnych. Powoduje to brak odpowiedniej wymiany powietrza w budynku, a skutkiem tego są zawilgocenia i zła...

Częstym problemem w wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) są zaburzenia siły ciągu w kanałach wywiewnych. Powoduje to brak odpowiedniej wymiany powietrza w budynku, a skutkiem tego są zawilgocenia i zła jakość powietrza, które negatywnie wpływają na samopoczucie i zdrowie mieszkańców. Wraz ze zjawiskiem osłabienia ciągu kominowego występuje często odwracanie kierunku przepływu powietrza w kanałach wywiewnych. Do zapobiegania tym negatywnym zjawiskom stosuje się nasady kominowe.

Waldemar Joniec Przewody oddymiające

Przewody oddymiające Przewody oddymiające

Celem systemów odprowadzających dym jest wytworzenie nad podłogą warstwy wolnej od niego. Systemy grawitacyjne wykorzystują zjawisko unoszenia się dymu. Mechaniczne odprowadzanie dymu pełni te same funkcje...

Celem systemów odprowadzających dym jest wytworzenie nad podłogą warstwy wolnej od niego. Systemy grawitacyjne wykorzystują zjawisko unoszenia się dymu. Mechaniczne odprowadzanie dymu pełni te same funkcje co odprowadzanie naturalne. Zaletą oddymiania wymuszonego jest to, że pełna moc wolumetryczna jest dostępna natychmiast i może być użyta także wobec zimnego dymu. Jednak przepływ gazów spowodowany przez wentylatory zmniejsza się w miarę wzrostu temperatury tych gazów, dlatego tak ważna jest odporność...

mgr inż. Krzysztof Kaiser Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych

Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych

Na coraz powszechniejsze stosowanie wentylacji mechanicznej wpływa poprawianie się szczelności budynków, spowodowane działaniami energooszczędnościowymi, takimi jak wymiana stolarki okiennej i drzwiowej...

Na coraz powszechniejsze stosowanie wentylacji mechanicznej wpływa poprawianie się szczelności budynków, spowodowane działaniami energooszczędnościowymi, takimi jak wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na bardziej szczelną, wykonanie termoizolacji budynku itp. jednak instalacja wentylacyjna może stać się przyczyną zwiększonego poziomu hałasu w pomieszczeniu. Aby temu zapobiec, wszędzie tam, gdzie tłumienie dźwięków okazuje się niewystarczające, należy wprowadzić dodatkowy element konstrukcyjny...

Materiały PR Co to jest wentylacja hybrydowa?

Co to jest wentylacja hybrydowa? Co to jest wentylacja hybrydowa?

System wentylacji naturalnej ma swoje wady i zalety, czasami wręcz nie spełnia w ogóle swojej funkcji. Z kolei wentylacja mechaniczna to dobre rozwiązanie, ale bardzo kosztowne. Co w takim przypadku robić?...

System wentylacji naturalnej ma swoje wady i zalety, czasami wręcz nie spełnia w ogóle swojej funkcji. Z kolei wentylacja mechaniczna to dobre rozwiązanie, ale bardzo kosztowne. Co w takim przypadku robić? Skorzystać z systemu mieszanego, czyli wentylacji hybrydowej. Na czym polega taka wentylacja i w jakich sytuacjach ją stosować?

Materiały PR Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza

System dystrybucji powietrza to element całościowego systemu komfortowej wentylacji, montowanego zgodnie z wymaganiami klienta. System wentylacji obejmuje centralną jednostkę wentylacyjną, innowacyjny...

System dystrybucji powietrza to element całościowego systemu komfortowej wentylacji, montowanego zgodnie z wymaganiami klienta. System wentylacji obejmuje centralną jednostkę wentylacyjną, innowacyjny system dystrybucji powietrza oraz wymiennik gruntowy.

Mariusz Jędrzejewski, Sebastian Brzoza Regulacja i równoważenie w instalacjach grzewczych i chłodniczych (cz. 2). Systemy HVAC – aplikacje rekomendowane i niezalecane

Regulacja i równoważenie w instalacjach grzewczych i chłodniczych (cz. 2). Systemy HVAC – aplikacje rekomendowane i niezalecane Regulacja i równoważenie w instalacjach grzewczych i chłodniczych (cz. 2). Systemy HVAC – aplikacje rekomendowane i niezalecane

Dobór właściwego rozwiązania ma podstawowe znaczenie dla poprawności działania instalacji, co przekłada się bezpośrednio na zadowolenie inwestora lub użytkownika. Ma także ogromny wpływ na ilość czasu...

Dobór właściwego rozwiązania ma podstawowe znaczenie dla poprawności działania instalacji, co przekłada się bezpośrednio na zadowolenie inwestora lub użytkownika. Ma także ogromny wpływ na ilość czasu poświęcanego na proces projektowania, uruchamiania i oddawania instalacji do użytku. W tej części artykułu (cz. 1 – „RI” nr 6/2009) przedstawiono zalecane i niezalecane rozwiązania projektowe mające zastosowanie w systemach HVAC.

mgr inż. Marcin Łuczak Triki automatyki

Triki automatyki Triki automatyki

W artykule scharakteryzowano rozwiązania zmierzające do optymalizacji zużycia energii przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów sterowania centralą wentylacyjną, czyli bez konieczności ponoszenia dodatkowych...

W artykule scharakteryzowano rozwiązania zmierzające do optymalizacji zużycia energii przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów sterowania centralą wentylacyjną, czyli bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych na urządzenia.Więcej na str. 75 Rynku Instalacyjnego 9/2009

Jerzy Kosieradzki Odzysk ciepła – regeneratory

Odzysk ciepła – regeneratory Odzysk ciepła – regeneratory

W odróżnieniu od rekuperacyjnych wymienników ciepła, w których ciepło ze strumienia powietrza cieplejszego przenika do strumienia chłodniejszego przez nieruchome ścianki rozdzielające te strumienie, wymienniki...

W odróżnieniu od rekuperacyjnych wymienników ciepła, w których ciepło ze strumienia powietrza cieplejszego przenika do strumienia chłodniejszego przez nieruchome ścianki rozdzielające te strumienie, wymienniki regeneracyjne wyposażone są w wirniki stykające się kolejno z obydwoma strumieniami powietrza.

mgr inż. Krzysztof Drab Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

Do utrzymania zdrowego klimatu w pomieszczeniach konieczna jest kontrolowana wentylacja mechaniczna. Osiągnięta poprzez izolację cieplną budynku oszczędność energii prowadzi dzięki kontrolowanej wymianie...

Do utrzymania zdrowego klimatu w pomieszczeniach konieczna jest kontrolowana wentylacja mechaniczna. Osiągnięta poprzez izolację cieplną budynku oszczędność energii prowadzi dzięki kontrolowanej wymianie powietrza z odzyskiem ciepła do dalszej poprawy bilansu energetycznego.

ebm-papst Polska Sp. z.o.o., Jacek Skotak Wentylatory typu „Plug Fans”

Wentylatory typu „Plug Fans” Wentylatory typu „Plug Fans”

Nowe wentylatory typu „Plug Fans” firmy ebm-papst zostały specjalnie zaprojektowane tak, by spełnić wymagania nowoczesnych central wentylacyjnych, ale mogą być także używane tam, gdzie wymagane są: wysoka...

Nowe wentylatory typu „Plug Fans” firmy ebm-papst zostały specjalnie zaprojektowane tak, by spełnić wymagania nowoczesnych central wentylacyjnych, ale mogą być także używane tam, gdzie wymagane są: wysoka sprawność, wydajność, możliwość sprostania dużym oporom przepływu, kompaktowa konstrukcja i płynna regulacja prędkości.

praca zbiorowa Projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji budynku Poczty w Warszawie

Projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji budynku Poczty w Warszawie Projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji budynku Poczty w Warszawie

Projekt klimatyzacji i wentylacji budynku biurowo-usługowego siedziby Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej zlokalizowanego przy ul. Chmielnej róg Żelaznej w Warszawie Projekt, który postanowiliśmy przedstawić...

Projekt klimatyzacji i wentylacji budynku biurowo-usługowego siedziby Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej zlokalizowanego przy ul. Chmielnej róg Żelaznej w Warszawie Projekt, który postanowiliśmy przedstawić naszym Czytelnikom, jest ciekawym rozwiązaniem architektonicznym, ale także bardzo interesującym ujęciem roli klimatyzacji w budynkach biurowo-usługowych. Klimatyzowane atrium, z którego można pobrać świeże powietrze poprzez otwarcie okna w pokoju, to rozwiązanie warte poznania. Mimo że realizacja...

dr inż. Anna Charkowska Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Przyczyny i źródła zanieczyszczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Artykuł, będący pierwszą z cyklu publikacji o problemach związanych ze stanem higienicznym instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jest powrotem do prezentowanych wcześniej przez autorkę na łamach...

Artykuł, będący pierwszą z cyklu publikacji o problemach związanych ze stanem higienicznym instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jest powrotem do prezentowanych wcześniej przez autorkę na łamach „Rynku Instalacyjnego” zagadnień związanych z czystością i czyszczeniem instalacji. Przedstawione zostaną najnowsze informacje na ten temat, wynikające m.in. z pojawienia się w lipcu 2008 r. wersji roboczej normy europejskiej dotyczącej czystości instalacji.

Agnieszka Zając Organizacja wymiany powietrza

Organizacja wymiany powietrza Organizacja wymiany powietrza

W artykule przeanalizowano systemy organizacji przepływu powietrza w pomieszczeniach bogato wyposażonych w sprzęt komputerowy, w tym m.in. w szkołach, bankach i urzędach. Zwrócono uwagę na zalety i wady...

W artykule przeanalizowano systemy organizacji przepływu powietrza w pomieszczeniach bogato wyposażonych w sprzęt komputerowy, w tym m.in. w szkołach, bankach i urzędach. Zwrócono uwagę na zalety i wady stosowania wymiany powietrza typu dół – góra (system wyporowy) oraz góra – góra i góra – dół (system mieszający). Zaprezentowano także prototypowy nawiewnik sufitowy przeznaczony dla organizacji wymiany powietrza typu góra – góra.

mgr inż. Kamil Więcek Wentylacja hal basenowych. Obliczenia wg znowelizowanych wytycznych VDI 2089

Wentylacja hal basenowych. Obliczenia wg znowelizowanych wytycznych VDI 2089 Wentylacja hal basenowych. Obliczenia wg znowelizowanych wytycznych VDI 2089

W artykule zawarto wybrane fragmenty znowelizowanych wytycznych VDI 2089, szczególnie istotnych przy obliczeniach wentylacji w halach basenowych.

W artykule zawarto wybrane fragmenty znowelizowanych wytycznych VDI 2089, szczególnie istotnych przy obliczeniach wentylacji w halach basenowych.

dr inż. Anna Charkowska Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1)

Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1) Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1)

W pierwszej części artykułu podano najważniejsze definicje oraz normy dotyczące filtracji powietrza, zamieszczono także aktualną klasyfikację filtrów powietrza. W kolejnych częściach cyklu zostaną zawarte...

W pierwszej części artykułu podano najważniejsze definicje oraz normy dotyczące filtracji powietrza, zamieszczono także aktualną klasyfikację filtrów powietrza. W kolejnych częściach cyklu zostaną zawarte informacje o materiałach stosowanych obecnie do wykonania filtrów powietrza, a także o budowie filtrów powietrza oraz podstawowe wymagania dotyczące odbioru instalacji zawierających filtry powietrza.

dr inż. Bogdan Nowak Wentylacja w budynkach niemieszkalnych wg PN-EN 15251

Wentylacja w budynkach niemieszkalnych wg PN-EN 15251 Wentylacja w budynkach niemieszkalnych wg PN-EN 15251

W poprzednim numerze Rynku Instalacyjnego (3/08, s. 32.) w artykule pt. "Warunki środowiska wewnętrznego..." opisano ogólne wymagania zawarte w normie PN-EN 15251, w tym m.in. zasady obliczeń strumienia...

W poprzednim numerze Rynku Instalacyjnego (3/08, s. 32.) w artykule pt. "Warunki środowiska wewnętrznego..." opisano ogólne wymagania zawarte w normie PN-EN 15251, w tym m.in. zasady obliczeń strumienia powietrza wentylacyjnego w budynkach mieszkalnych wynikające z warunków higienicznych. Obecnie szerzej omówione zostaną wymagania opisane w tej normie dotyczące budynków niemieszkalnych.

dr inż. Anna Charkowska Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 2.)

Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 2.) Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 2.)

W poprzednim numerze Rynku Instalacyjnego (3/08, s. 51.) opublikowano pierwszą część artykułu, w której zawarto zagadnienia prawne, a także kwestie dotyczące zanieczyszczeń oraz kontroli czystości instalacji...

W poprzednim numerze Rynku Instalacyjnego (3/08, s. 51.) opublikowano pierwszą część artykułu, w której zawarto zagadnienia prawne, a także kwestie dotyczące zanieczyszczeń oraz kontroli czystości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W drugiej i ostatniej części opisano metody czyszczenia oraz rozwiązania dotyczące eksploatacji i konserwacji tych systemów. W artykule zachowano ciągłość numeracji rysunków oraz tabel.

dr inż. Anna Charkowska Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.)

Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.) Czyste instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (cz. 1.)

Zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego poprzez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przenikają do wnętrza budynków. Wiele z nich zatrzymywanych jest przez filtry powietrza, a pozostałe osiadają...

Zanieczyszczenia ze środowiska zewnętrznego poprzez instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przenikają do wnętrza budynków. Wiele z nich zatrzymywanych jest przez filtry powietrza, a pozostałe osiadają we wnętrzu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych lub są przenoszone do pomieszczeń. Osiadłe w instalacjach zanieczyszczenia stałe, namnażające się drobnoustroje świadczą o stanie higienicznym instalacji, który wpływa na czystość oraz jakość powietrza nawiewanego do wentylowanych lub klimatyzowanych...

dr inż. Bogdan Nowak Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251 Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego,...

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego, które uwzględniane są przy projektowaniu instalacji oraz podczas oceny efektywności energetycznej budynków wynikającej z dyrektywy EPBD (energy performance of buildings directive) [2].

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.