RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Nowe normy przyjęte przez PKN w maju 2023 r.

Redakcja RI | 2023-05-12
Nowe normy przyjęte przez PKN w maju 2023 r.

Nowe normy przyjęte przez PKN w maju 2023 r.

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Zobacz także

Redakcja RI news Nowe normy – maj 2024 r.

Nowe normy – maj 2024 r. Nowe normy – maj 2024 r.

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Redakcja RI news Nowe normy – kwiecień 2024 r.

Nowe normy – kwiecień 2024 r. Nowe normy – kwiecień 2024 r.

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Redakcja RI news Nowe normy – marzec 2024 r.

Nowe normy – marzec 2024 r. Nowe normy – marzec 2024 r.

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

  • PN-EN 12405-1:2022-03 -- Gazomierze -- Przeliczniki -- Część 1: Przeliczanie objętości

W niniejszym dokumencie określono wymagania oraz badania dotyczące konstrukcji, właściwości użytkowych, bezpieczeństwa i zgodności elektronicznych przeliczników objętości gazu współpracujących z gazomierzami, stosowanymi do pomiaru objętości paliw gazowych 1 i 2 rodziny według EN 437. Niniejszy dokument ma na celu badania typu, których szczegółowe postanowienia są podane w Załączniku A. W niniejszym dokumencie omówiono tylko trzy rodzaje przeliczeń: – przeliczenie jako funkcję wyłącznie temperatury (nazywane przeliczeniem T), – przeliczenie jako funkcję ciśnienia i temperatury przy stałym współczynniku ściśliwości (nazywane przeliczeniem PT), – przeliczenie jako funkcję ciśnienia i temperatury z uwzględnieniem współczynnika ściśliwości (nazywane przeliczeniem PTZ). Niniejszy dokument nie dotyczy przeliczania temperatury zintegrowanego z gazomierzami, które wskazują tylko objętość przeliczoną. Przeliczniki objętości gazu składają się z kalkulatora i przetwornika temperatury albo tylko z kalkulatora w przypadku, gdy przetwornik temperatury i przetwornik ciśnienia są instalowane w miejscu pomiaru. Na potrzeby niniejszego dokumentu przelicznik może stanowić, zależnie od decyzji wytwórcy, kompletny przyrząd (typ 1) lub zostać wykonany jako oddzielne elementy (typ 2), zgodnie z definicjami podanymi w 3.1.20.1 i 3.1.20.2. W tym drugim przypadku postanowienia dotyczące przetworników ciśnienia, czujników temperatury i przetworników temperatury podano, odpowiednio, w Załącznikach B, C i D. Każdy przelicznik może przeprowadzać korekcję krzywej błędów gazomierza. UWAGA Gdy przedkłada się rozliczenie odbiorcy końcowemu, odczyty z przelicznika mogą być podawane wspólnie z odczytami gazomierza zgodnego z, odpowiednio, EN 1359, EN 12480 lub EN 12261, albo z każdą inną odpowiednią i właściwą Normą Międzynarodową lub krajową dotyczącą gazomierzy bez szkody dla krajowych regulacji prawnych.

  • PN-EN ISO 29466:2023-05 -- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie grubości

W niniejszym dokumencie podano wyposażenie i procedury określania grubości wyrobów pełnowymiarowych. Ma zastosowanie do wyrobów do izolacji cieplnej. W niniejszym dokumencie przedstawiono metodę referencyjną. Można stosować inne metody (np. do kontroli jakości), pod warunkiem ustalenia korelacji z niniejszą metodą referencyjną; W Załączniku B podano kilka przykładów takich metod.

  • PN-EN ISO 29469:2023-05 -- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie zachowania przy ściskaniu

W niniejszym dokumencie podano sprzęt i procedury, które należy stosować przy określaniu zachowania się próbek do badań przy ściskaniu. Ma ona zastosowanie do wyrobów do izolacji cieplnej i może być stosowana do określania naprężeń ściskających w badaniach pełzania przy ściskaniu oraz w zastosowaniach, w których wyroby do izolacji są narażone tylko na krótkotrwałe obciążenia. Metodę można wykorzystać do celów kontroli jakości. Można ją również wykorzystać do uzyskania wartości odniesienia, na podstawie której można obliczyć wartości projektowe przy zastosowaniu współczynników bezpieczeństwa.

  • PN-EN ISO 29766:2023-05 -- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie wytrzymałości na rozciąganie równolegle do powierzchni czołowych

W niniejszym dokumencie podano wyposażenie i procedury określania wytrzymałości na rozciąganie wyrobu równolegle do jego powierzchni czołowych. Ma zastosowanie do wyrobów do izolacji cieplnej. Niniejszy dokument można stosować do określania, czy wyrób ma wystarczającą wytrzymałość na naprężenia występujące podczas transportu i stosowania.

  • PN-EN 15804+A2:2020-03/AC:2021-11 -- Zrównoważenie obiektów budowlanych - Deklaracje środowiskowe wyrobu - Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych

Bezpłatne poprawki na https://sklep.pkn.pl/fileuploader/download/download/?d=0&fileId=8412

  • PN-EN 1455-1:2023-05 -- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynku -- Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

W niniejszym dokumencie określono wymagania dla rur o ściankach litych z gładkimi wewnętrznymi i zewnętrznymi powierzchniami, wytłaczanymi z tej samej mieszanki na przekroju ścianki, dla kształtek i systemu przewodów rurowych z kopolimerów akrylonitryl-butadien-styrenu (ABS) i akrylonitryl-styren-akrylanu (ASA) przeznaczonych do zastosowań związanych z odprowadzaniem nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze): - wewnątrz budynków (symbol obszaru zastosowania „B”); - zarówno wewnątrz budynków, jak i do układania pod ziemią w obrębie konstrukcji budynku (symbol obszaru zastosowania „BD”).

UWAGA 1 Zamierzone zastosowanie znajduje odzwierciedlenie w oznaczeniu wyrobów „B” lub „BD”.

UWAGA 2 Stosowanie „B” obejmuje układanie nad ziemią wewnątrz budynków lub na zewnątrz budynków przymocowanych do ściany.

UWAGA 3 Rury i kształtki serii rur S 25 są przeznaczone do stosowania wyłącznie w obszarze zastosowań „B”.

UWAGA 4 Do układania w ziemi w obrębie konstrukcji budynku przeznaczone są jedynie elementy (oznaczone „BD”) o nominalnych średnicach zewnętrznych równych lub większych niż 75 mm.

UWAGA 5 W EN 476 [5] podano ogólne wymagania dotyczące elementów stosowanych w rurach odprowadzających i kanalizacyjnych do systemów grawitacyjnych. Rury i kształtki zgodne z niniejszym dokumentem w pełni spełniają te wymagania. Niniejszy dokument ma również zastosowanie do rur, kształtek z ABS i z ASA oraz systemów przeznaczonych do: - części przewodów wentylacji związanych z odprowadzaniem nieczystości i ścieków; - przewodów rurowych do wody deszczowej wewnątrz konstrukcji budynku. Określono w nim również parametry badania dla powołanej metody badania. W niniejszym dokumencie określono zakres wymiarów nominalnych, zakres serii rur i kształtek a także określono zalecenia dotyczące barw.

UWAGA 6 Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich zaleceń lub przepisów krajowych, wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania.

UWAGA 7 Rury, kształtki i inne elementy zgodne z którąkolwiek z norm dotyczących wyrobów z tworzyw sztucznych wymienionych w Załączniku A można stosować z rurami i kształtkami zgodnymi z niniejszym dokumentem, pod warunkiem że są one zgodne z wymaganiami dotyczącymi wymiarów dla połączeń podanymi w Rozdziale 7 i wymaganiami podanymi w Tablicy 21.

  • PN-EN 12259-13:2023-05 -- Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 13: Tryskacze ESFR

Niniejszy dokument określa wymagania i metody badań dla tryskaczy wczesnego tłumienia i szybkiego reagowania (ESFR) o nominalnym współczynniku wypływu 200 (wiszące i stojące), 240 (wiszące i stojące), 320 (wiszące), 360 (wiszące), 400 (wiszące) i 480 (wiszące) l/min/(bary)1/2.

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI Nowe normy – sierpień 2022 r.

Nowe normy – sierpień 2022 r. Nowe normy – sierpień 2022 r.

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Redakcja RI news Nowe normy – luty 2022 r.

Nowe normy – luty 2022 r. Nowe normy – luty 2022 r.

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Redakcja RI news Nowe normy – styczeń 2022 r.

Nowe normy – styczeń 2022 r. Nowe normy – styczeń 2022 r.

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Redakcja RI news Nowe normy – listopad 2021

Nowe normy – listopad 2021 Nowe normy – listopad 2021

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w czasopiśmie „Wiadomości PKN. Normalizacja”. Katalog...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w czasopiśmie „Wiadomości PKN. Normalizacja”. Katalog polskich norm znajduje się na www.pkn.pl.

Redakcja RI news Polskie Normy – wrzesień 2021

Polskie Normy – wrzesień 2021 Polskie Normy – wrzesień 2021

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w czasopiśmie „Wiadomości PKN. Normalizacja”. Katalog...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w czasopiśmie „Wiadomości PKN. Normalizacja”. Katalog polskich norm znajduje się na www.pkn.pl.

Redakcja RI news Nowe normy – sierpień 2021

Nowe normy – sierpień 2021 Nowe normy – sierpień 2021

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w czasopiśmie „Wiadomości PKN. Normalizacja”. Katalog...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w czasopiśmie „Wiadomości PKN. Normalizacja”. Katalog polskich norm znajduje się na www.pkn.pl.

Redakcja RI news Nowe normy – lipiec 2021

Nowe normy – lipiec 2021 Nowe normy – lipiec 2021

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w czasopiśmie „Wiadomości PKN. Normalizacja”. Katalog...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w czasopiśmie „Wiadomości PKN. Normalizacja”. Katalog polskich norm znajduje się na www.pkn.pl.

Redakcja RI news Polskie Normy – czerwiec 2021

Polskie Normy – czerwiec 2021 Polskie Normy – czerwiec 2021

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w czasopiśmie „Wiadomości PKN. Normalizacja”. Katalog...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w czasopiśmie „Wiadomości PKN. Normalizacja”. Katalog polskich norm znajduje się na www.pkn.pl.

Redakcja RI news Zestawienie aktualnych norm - stan na grudzień 2017

Zestawienie aktualnych norm - stan na grudzień 2017 Zestawienie aktualnych norm - stan na grudzień 2017

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej oraz ich projekty. Stan aktualny na grudzień 2017.

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej oraz ich projekty. Stan aktualny na grudzień 2017.

Redakcja RI news Nowe normy – wrzesień 2023 r.

Nowe normy – wrzesień 2023 r. Nowe normy – wrzesień 2023 r.

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Redakcja RI news Nowe normy – październik 2022 r.

Nowe normy – październik 2022 r. Nowe normy – październik 2022 r.

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

inż. Nikon Gawryluk Dobór pomp do zasilania instalacji pożarowych – wybrane aspekty techniczne

Dobór pomp do zasilania instalacji pożarowych – wybrane aspekty techniczne Dobór pomp do zasilania instalacji pożarowych – wybrane aspekty techniczne

Przy doborze pomp pożarowych szczególną uwagę należy zwracać na wymaganą nadwyżkę antykawitacyjną, gdyż jej brak może spowodować nieprawidłową pracę i zniszczenie pompy. W przypadku pomp pożarowych lub ich...

Przy doborze pomp pożarowych szczególną uwagę należy zwracać na wymaganą nadwyżkę antykawitacyjną, gdyż jej brak może spowodować nieprawidłową pracę i zniszczenie pompy. W przypadku pomp pożarowych lub ich zespołów pracujących w instalacjach dualnych oprócz charakterystyk hydraulicznych należy uwzględnić także charakterystyki sprawnościowe urządzeń.

dr inż. Agnieszka Malesińska, mgr inż. Hubert Marchewa Praktyka projektowania urządzeń gaśniczych na mgłę wodną

Praktyka projektowania urządzeń gaśniczych na mgłę wodną Praktyka projektowania urządzeń gaśniczych na mgłę wodną

Instalacje mgły wodnej są urządzeniami gaśniczymi o szerokim zakresie stosowania, wymagają jednak od projektanta dużej wiedzy związanej z istotą ich działania oraz ścisłej współpracy z producentami takich...

Instalacje mgły wodnej są urządzeniami gaśniczymi o szerokim zakresie stosowania, wymagają jednak od projektanta dużej wiedzy związanej z istotą ich działania oraz ścisłej współpracy z producentami takich systemów.

Isover / SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o. Przeciwpożarowa izolacja kanałów wentylacyjnych

Przeciwpożarowa izolacja kanałów wentylacyjnych Przeciwpożarowa izolacja kanałów wentylacyjnych

U Protect to rozwiązanie oferujące bierną ochronę przeciwpożarową prostokątnych i okrągłych kanałów wentylacyjnych oraz przewodów oddymiających. System ten składa się z płyt i mat siatkowych wykonanych...

U Protect to rozwiązanie oferujące bierną ochronę przeciwpożarową prostokątnych i okrągłych kanałów wentylacyjnych oraz przewodów oddymiających. System ten składa się z płyt i mat siatkowych wykonanych z lekkiej wełny ULTIMATE oraz akcesoriów zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe do 2 godzin zgodnie z obowiązującymi normami.

Joanna Ryńska Zabezpieczenie przeciwpożarowe przewodów wentylacyjnych

Zabezpieczenie przeciwpożarowe przewodów wentylacyjnych Zabezpieczenie przeciwpożarowe przewodów wentylacyjnych

Przewody wentylacji bytowej, wraz z izolacją cieplną i akustyczną oraz urządzeniami montowanymi w kanałach, podlegają przepisom z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wymagania dotyczą bezpieczeństwa pożarowego...

Przewody wentylacji bytowej, wraz z izolacją cieplną i akustyczną oraz urządzeniami montowanymi w kanałach, podlegają przepisom z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wymagania dotyczą bezpieczeństwa pożarowego i określają głównie palność i nierozprzestrzenianie ognia przez przewody wentylacyjne i ich izolację.

Promat TOP Sp. z o. o. Wielostrefowe przewody oddymiające

Wielostrefowe przewody oddymiające Wielostrefowe przewody oddymiające

Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i drogach ewakuacyjnych mają one za zadanie nie dopuścić do utrzymania...

Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i drogach ewakuacyjnych mają one za zadanie nie dopuścić do utrzymania dymu się w ilości, która ze względu na ograniczenie widoczności lub toksyczność uniemożliwiałaby bezpieczną ewakuację ludzi, ale również zagrażałaby bezpieczeństwu ekip ratowniczych. Z tego powodu tak ważne jest właściwe zaprojektowanie wentylacji pożarowej i dostosowanie jej do istniejących warunków...

Isover / SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o. Rozwiązania U Protect dla branży HVAC

Rozwiązania U Protect dla branży HVAC Rozwiązania U Protect dla branży HVAC

Marka ISOVER opracowała i wprowadziła na rynek innowacyjne rozwiązanie U Protect - system ognioodpornej izolacji kanałów w zastosowaniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC).

Marka ISOVER opracowała i wprowadziła na rynek innowacyjne rozwiązanie U Protect - system ognioodpornej izolacji kanałów w zastosowaniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC).

Redakcja RI news Webinarium „Niecodzienne problemy instalacyjne w obiektach służby zdrowia”

Webinarium „Niecodzienne problemy instalacyjne w obiektach służby zdrowia” Webinarium „Niecodzienne problemy instalacyjne w obiektach służby zdrowia”

12 maja 2022 r. o godzinie 13:00 odbędzie się webinarium „Niecodzienne problemy instalacyjne w obiektach służby zdrowia” organizowane przez Główną Sekcję Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki.

12 maja 2022 r. o godzinie 13:00 odbędzie się webinarium „Niecodzienne problemy instalacyjne w obiektach służby zdrowia” organizowane przez Główną Sekcję Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki.

Szperacz Ppoż. dla cierpliwych

Ppoż. dla cierpliwych Ppoż. dla cierpliwych

Szperacz otrzymał od jednego z Czytelników "świąteczne" zdjęcie zrobione w jednym ze stołecznych marketów.

Szperacz otrzymał od jednego z Czytelników "świąteczne" zdjęcie zrobione w jednym ze stołecznych marketów.

wj news Podsumowanie 9. konferencji „Ochrona ppoż.” – instalacje wentylacyjne i tryskaczowe a ochrona przeciwpożarowa

Podsumowanie 9. konferencji „Ochrona ppoż.” – instalacje wentylacyjne i tryskaczowe a ochrona przeciwpożarowa Podsumowanie 9. konferencji „Ochrona ppoż.” – instalacje wentylacyjne i tryskaczowe a ochrona przeciwpożarowa

Podczas 9. Konferencji Szkoleniowej „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze − projektowanie, montaż, eksploatacja” obrady koncentrowały się wokół systemów wentylacji...

Podczas 9. Konferencji Szkoleniowej „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze − projektowanie, montaż, eksploatacja” obrady koncentrowały się wokół systemów wentylacji pożarowej i tryskaczowych oraz ich roli w strategii ochrony ppoż. budynków. Były też wystąpienia nt. hybrydowych rozwiązań w wentylacji pożarowej, przykładów oceny poprawności wykonania i działania systemów oddymiania, doboru systemów różnicowania ciśnienia, wentylacji strumieniowej w garażach,...

Redakcja RI news Zapraszamy na 9. konferencję szkoleniową Ochrona ppoż. w obiektach budowlanych

Zapraszamy na 9. konferencję szkoleniową Ochrona ppoż. w obiektach budowlanych Zapraszamy na 9. konferencję szkoleniową Ochrona ppoż. w obiektach budowlanych

Zapraszamy projektantów i instalatorów oraz inżynierów utrzymania obiektów na 9. Konferencję Szkoleniową „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze – projektowanie,...

Zapraszamy projektantów i instalatorów oraz inżynierów utrzymania obiektów na 9. Konferencję Szkoleniową „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze – projektowanie, montaż, eksploatacja”. Konferencja ma na celu propagowanie nowych rozwiązań z zakresu wentylacji pożarowej zmierzających do zwiększania bezpieczeństwa pożarowego oraz stałych urządzeń gaśniczych zwiększających bezpieczeństwo pożarowe oraz bezpieczeństwo podczas ewakuacji i akcji gaśniczych.

Redakcja RI Zapraszamy na VIII konferencję szkoleniową Ochrona ppoż. w obiektach budowlanych

Zapraszamy na VIII konferencję szkoleniową Ochrona ppoż. w obiektach budowlanych Zapraszamy na VIII konferencję szkoleniową Ochrona ppoż. w obiektach budowlanych

Zapraszamy projektantów i instalatorów oraz inżynierów utrzymania obiektów na 8. Konferencję Szkoleniową „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze − projektowanie,...

Zapraszamy projektantów i instalatorów oraz inżynierów utrzymania obiektów na 8. Konferencję Szkoleniową „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze − projektowanie, montaż, eksploatacja”. Konferencja ma na celu propagowanie nowych rozwiązań z zakresu wentylacji pożarowej zmierzających do podnoszenia bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa podczas ewakuacji i akcji gaśniczych.

Redakcja RI Klapy oddymiające Mercor

Klapy oddymiające Mercor Klapy oddymiające Mercor

Mercor wprowadził do oferty oddymiania grawitacyjnego innowacyjne klapy oddymiające mcr ULTRA THERM.

Mercor wprowadził do oferty oddymiania grawitacyjnego innowacyjne klapy oddymiające mcr ULTRA THERM.

Redakcja RI Nowe złączki przejściowe i przyłączeniowe Megapress

Nowe złączki przejściowe i przyłączeniowe Megapress Nowe złączki przejściowe i przyłączeniowe Megapress

System Megapress marki Viega umożliwia zaprasowywanie na zimno nawet grubościennych rur stalowych o dużych średnicach. Oferta obejmuje odpowiednie elementy do każdego zastosowania instalacyjnego, od złączki...

System Megapress marki Viega umożliwia zaprasowywanie na zimno nawet grubościennych rur stalowych o dużych średnicach. Oferta obejmuje odpowiednie elementy do każdego zastosowania instalacyjnego, od złączki gwintowanej po trójnik.

Wybrane dla Ciebie

Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Jak wybrać odpowiednie urządzenie » Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody » Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła » Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Jakie korzyści dla instalatora »

Jakie korzyści dla instalatora » Jakie korzyści dla instalatora »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Odkryj nowy sposób próżniowania »

Odkryj nowy sposób próżniowania » Odkryj nowy sposób próżniowania »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Majówka z Hisense Easy Smart

Majówka z Hisense Easy Smart Majówka z Hisense Easy Smart

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.