RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Nowe normy przyjęte przez PKN w lutym 2024 r.

Redakcja RI | 2024-02-02
Nowe normy przyjęte przez PKN w lutym 2024 r.

Nowe normy przyjęte przez PKN w lutym 2024 r.

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

  • PN-EN 17680:2024-01 -- Zrównoważenie obiektów budowlanych -- Ocena potencjału zrównoważonego remontu budynków

W niniejszym dokumencie przedstawiono strategię i metodykę zrównoważonego remontu istniejącego budynku oraz ocenę potencjału zrównoważonego remontu, jako środka przyczyniającego się do gospodarki o obiegu zamkniętym, w celu wsparcia procesu decyzyjnego. Zrównoważony remont ma na celu zlikwidowanie luki między obecnymi właściwościami użytkowymi a obecnymi wymaganiami spełniającymi przepisy krajowe oraz przyczynienie się do spełnienia celów zrównoważenia, które maksymalizują środowiskowe, społeczne i ekonomiczne właściwości użytkowe. Ma również na celu umożliwienie adaptacji w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb. Może być stosowany do budynku lub części budynku, jak również do zasobów budynków. W niniejszym dokumencie przedstawiono metodykę oceny charakterystyk właściwości użytkowych istniejących budynków przeprowadzonych pod kątem: a) aspektów technicznych; b) zdolności adaptacji; c) użyteczności; d) aspektów społecznych; e) energii i wody (wpływy operacyjne); f) jakości środowiska wewnętrznego (w tym aspekty zdrowotne); g) wykonalności ekonomicznej; h) odporności na zmianę klimatu; i) zrealizowane wpływy na środowisko. W dokumencie opisano prace, które należy wykonać, w głównych odpowiednich kategoriach procesu składającego się z 6 etapów: — etap 0: Ustalenie zamówienia przedmiotu oceny; — etap 1: Ocena budynku; — etap 2: Zrównoważona rozbiórka; — etap 3: Zrównoważony proces budowlany; — etap 4: Zrównoważone uruchomienie; — etap 5: Zrównoważone użytkowanie. UWAGA W niniejszym dokumencie użytkownikami są osoby i organizacje korzystające z budynku, w tym zarządzający obiektem. W niektórych budynkach goście są również ważnymi użytkownikami i należy ich brać pod uwagę. To podejście jest ogólne dla wszystkich typów budynków. W niniejszym dokumencie nie uwzględnia się obiektów inżynieryjnych i nie podaje się punktów odniesienia dla oceny. Dokument ten umożliwia opracowanie strategii zrównoważonego remontu całego budynku, części budynku lub zasobów budynków. Do oceny zrównoważonego remontu budynków odnoszą się metody obliczania opisane w EN 15978, EN 16309 i EN 16627.

  • PN-EN 752:2017-06 -- Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne -- Zarządzanie systemem kanalizacyjnym

W niniejszej Normie Europejskiej ustalono cele, jakie mają spełniać systemy odwadniające i kanalizacyjne. Określono wymagania funkcjonalne dotyczące osiągnięcia tych celów oraz zasady strategicznych i politycznych działań związanych z planowaniem, projektowaniem, wykonywaniem, działaniem, eksploatacją i modernizacją. Stosuje się w odniesieniu do systemów odwadniających i kanalizacyjnych od miejsca, z którego ścieki są odprowadzane poza budynek, systemów odwodnienia dachów lub powierzchni utwardzonych do miejsca, w którym ścieki są doprowadzane do oczyszczalni ścieków lub odbiornika wody. Przewody deszczowe i kanalizacja pod budynkami są objęte zakresem, pod warunkiem że nie są częścią systemu odwadniającego budynku.

  • PN-EN ISO 45001:2024-02 -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania i wytyczne stosowania

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) i podano wytyczne dotyczące stosowania tego dokumentu, aby umożliwić organizacjom zapewnienie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy przez zapobieganie urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą, a także przez proaktywną poprawę efektów działania w zakresie BHP. Niniejszy dokument ma zastosowanie do każdej organizacji, która chce ustanowić, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania BHP w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, eliminowania zagrożeń i minimalizacji ryzyk dotyczących BHP (w tym braków systemowych), korzystać z szans dotyczących BHP i odnosić się do niezgodności z systemem zarządzania BHP związanych z jego działalnością. Niniejszy dokument pomaga organizacji osiągnąć zamierzone wyniki swojego systemu zarządzania BHP. Zgodnie z polityką BHP organizacji zamierzone wyniki systemu zarządzania BHP obejmują: a) ciągłą poprawę efektów działania w zakresie BHP; b) spełnienie wymagań prawnych i innych wymagań; c) osiągnięcie celów BHP. Niniejszym dokument jest przeznaczony do stosowanie przez wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości, rodzaju i działalności. Ma zastosowanie do ryzyk dotyczących BHP będących pod nadzorem organizacji, uwzględniając czynniki takie jak kontekst działalności organizacji oraz potrzeby i oczekiwania jej pracowników i innych stron zainteresowanych. W niniejszym dokumencie nie określono konkretnych kryteriów dotyczących efektów działania w zakresie BHP, ani nie ma on charakteru nakazowego dotyczącego projektowania systemu zarządzania BHP. Niniejszy dokument umożliwia organizacji, poprzez jej system zarządzania BHP, zintegrowanie innych aspektów zdrowia i bezpieczeństwa takich jak działania na rzecz zdrowia/dobrostanu pracownika. Niniejszy dokument nie odnosi się do kwestii takich jak bezpieczeństwo wyrobu, zniszczenie własności lub wpływ na środowisko, z wyjątkiem ryzyk dla pracowników i innych stron zainteresowanych. Niniejszy dokument może być stosowany w całości lub w części w celu systematycznego doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednak deklarowanie zgodności z niniejszym dokumentem jest akceptowalne tylko wtedy, gdy wszystkie jego wymagania zostały ujęte w systemie zarządzania BHP organizacji oraz spełnione bez żadnych wyłączeń.

  • PN-EN ISO 6781-1:2024-02 -- Właściwości użytkowe budynków -- Wykrywanie cieplnych, powietrznych i wilgotnościowych nieprawidłowości w budynkach metodą podczerwieni -- Część 1: Procedury ogólne

W niniejszym dokumencie określono wymagania i metodykę dotyczące usług termograficznych w podczerwieni do wykrywania nieprawidłowości w zakresie ciepła, powietrza i wilgoci w budynkach, które pomagają użytkownikom określić i zrozumieć a) zakres wymaganych usług termograficznych, b) rodzaj i stan wyposażenia dostępnego do użytku, c) kwalifikacje operatorów wyposażenia, analityków obrazu oraz autorów raportów i sporządzających zalecenia oraz d) raportowanie wyników. Zawiera wskazówki dotyczące zrozumienia i wykorzystania końcowych wyników wynikających ze świadczenia usług termograficznych. Niniejszy dokument ma zastosowanie do ogólnych procedur metod termograficznych w podczerwieni, które można zastosować w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, instytucjonalnych i budynkach specjalnego przeznaczenia.

  • PN-EN ISO 22475-1:2022-04 -- Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Metody poboru prób i pomiarów wód podziemnych -- Część 1: Zasady techniczne poboru prób gruntów, skał i wód podziemnych

W niniejszym dokumencie określono zasady poboru prób gruntów, skał i wód podziemnych, stanowiących część rozpoznania i badań geotechnicznych. UWAGA 1 Niniejszy dokument spełnia wymagania dotyczące poboru prób gruntów, skał i wód podziemnych oraz pomiarów wód podziemnych, jako część programu rozpoznania i badań geotechnicznych zawartego w EN 1997-1 i EN 1997-2. Cele takiego rozpoznawania podłoża są następujące: a) pozyskanie prób gruntu, skał i wód o jakości umożliwiającej ocenę przydatności terenu do celów inżynierii geotechnicznej oraz wyznaczenie wymaganych właściwości gruntu w laboratorium; b) uzyskanie informacji na temat następstwa, miąższości i położenia warstw i nieciągłości; c) określenie rodzaju, budowy i warunków występowania warstw; d) uzyskanie informacji na temat warunków występowania wód podziemnych oraz pozyskiwania prób wody do oceny wzajemnego oddziaływania wód podziemnych, gruntu, skał i materiałów budowlanych. Norma nie obejmuje zasad poboru prób gruntów na potrzeby rolnictwa i środowiskowych badań gleby. UWAGA 2 Zasady poboru prób gruntów do tych celów, w tym tereny zanieczyszczone i potencjalnie zanieczyszczone, opisano w normie wieloczęściowej ISO 18400. W ISO 18400-204 dodatkowo podano zasady poboru prób i badania powietrza glebowego (gruntowego). UWAGA 3 Metody poboru prób przedstawione w tym dokumencie mogą nie być odpowiednie do wszystkich rodzajów gruntów np. torfów ze zwartą strukturą włóknistą. UWAGA 4 Niektóre metody poboru prób przedstawione w tym dokumencie dotyczą zarówno gruntów, jak i skał. Norma nie obejmuje poboru prób wód podziemnych, osadów dennych i ścieków do celów kontroli jakości, charakterystyki jakości oraz identyfikacji źródeł zanieczyszczenia. UWAGA 5 Pobór prób wód podziemnych do celów wskazanych powyżej opisano w normie wieloczęściowej ISO 5667.

  • PN-EN ISO 19650-2:2019-01 -- Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym -- Część 2: Faza realizacji aktywów

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące zarządzania informacjami, w formie procesu zarządzania, w kontekście fazy realizacji aktywów oraz wymiany informacji w ramach tej fazy, z wykorzystaniem modelowania informacji o obiekcie budowlanym. Niniejszy dokument może być stosowany do wszystkich rodzajów aktywów oraz przez organizacje wszelkiego rodzaju i wielkości, niezależnie od wybranej strategii zamawiania.

  • PN-EN IEC 60534-1:2024-02 -- Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 1: Terminologia i postanowienia ogólne

W niniejszej części IEC 60534 przedstawiono wszystkie typy przemysłowych zaworów regulacyjnych (zwanych dalej zaworami regulacyjnymi). W niniejszym dokumencie podano podstawową terminologię dotyczącą wszystkich przemysłowych zaworów regulacyjnych oraz informacje o zastosowaniu pozostałych części IEC 60534.

  • PN-EN ISO 16559:2022-06 -- Biopaliwa stałe -- Terminologia

W niniejszym dokumencie określono terminologię dla biopaliw stałych. Niniejszy dokument obejmuje tylko surowe i przetworzone materiały pochodzące z - leśnictwa i upraw drzewnych, - rolnictwa i ogrodnictwa i - akwakultury. UWAGA 1 Materiały przetworzone chemicznie nie mogą zawierać związków halogenoorganicznych ani metali ciężkich na poziomach wyższych niż wartości dla typowego materiału pierwotnego (patrz także ISO 17225-1:2021, Załącznik B) lub wyższym niż typowe wartości dla kraju pochodzenia. UWAGA 2 Surowce i przetworzone materiały obejmują biomasę drzewną, zielną, owocową i wodną oraz odpady biodegradowalne z sektorów wspomnianych powyżej. Materiały pochodzące z różnych procesów recyklingu produktów wycofanych z eksploatacji nie są uwzględnione w zakresie niniejszego dokumentu, ale odpowiednie terminy podano w celach informacyjnych. Zakresem niniejszego dokumentu nie są objęte biopaliwa płynne (ISO/TC 28/SC 7), gaz ziemny (ISO/TC 193) i stałe paliwa wtórne (ISO/TC 300).

  • PN-EN 12259-12:2024-02 -- Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 12: Pompy

W niniejszym dokumencie określono wymagania dla jedno- i wielostopniowych pomp odśrodkowych z uszczelnieniem mechanicznym lub miękkim uszczelnieniem do stosowania w automatycznych instalacjach tryskaczowych i jest przeznaczona do stosowania z EN 12845 i EN 17451. Niniejszy dokument ma zastosowanie do następujących pomp, niezależnie od kierunku instalacji (pionowa, pozioma lub nachylona zgodnie ze wskazaniami producenta): — pompy z zasysaniem końcowym (z krótkim lub długim sprzężeniem) typu „back pull-out”; — pompy osiowe poziome z dzielonym korpusem; — pompy z sekcją pierścieniową w tym wielostopniowe jedno- i wielowylotowe; — pompy rzędowe (pompy z pionowym wałem z wlotem i wylotem w linii); — pompy głębinowe z silnikiem zatapialnym. Niniejszy dokument ma również zastosowanie do pionowych pomp turbinowych.

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news PZITS apeluje do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o przygotowanie zawodowe dla stanowisk technicznych w budownictwie

PZITS apeluje do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o przygotowanie zawodowe dla stanowisk technicznych w budownictwie PZITS apeluje do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o przygotowanie zawodowe dla stanowisk technicznych w budownictwie

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych wystosowało pismo do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie konsultacji publicznych projektu rozporządzenia przygotowania zawodowego do wykonywania...

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych wystosowało pismo do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie konsultacji publicznych projektu rozporządzenia przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Według PZITS najważniejsza jest potrzeba odbycia rzetelnej praktyki zawodowej.

Redakcja RI news Jak usunąć leki ze ścieków? Wystarczy użyć aerożele

Jak usunąć leki ze ścieków? Wystarczy użyć aerożele Jak usunąć leki ze ścieków? Wystarczy użyć aerożele

Estońscy naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Tallinnie opracowali metodę, która skutecznie pozwala usunąć pozostałości leków ze ścieków. Wszystko dzięki aerożelom organicznym.

Estońscy naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Tallinnie opracowali metodę, która skutecznie pozwala usunąć pozostałości leków ze ścieków. Wszystko dzięki aerożelom organicznym.

Redakcja RI news Konkurs PZITS na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs PZITS na najlepszą pracę dyplomową Konkurs PZITS na najlepszą pracę dyplomową

PZITS zaprasza studentów i absolwentów uczelni technicznych do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową, który towarzyszy drugiej edycji „Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji...

PZITS zaprasza studentów i absolwentów uczelni technicznych do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową, który towarzyszy drugiej edycji „Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych”.

Redakcja RI news Ząbki będą działać w celu poprawy efektywności energetycznej

Ząbki będą działać w celu poprawy efektywności energetycznej Ząbki będą działać w celu poprawy efektywności energetycznej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach otrzyma ponad 2,3 mln zł dofinansowania na budowę budynku administracyjno-gospodarczego na obszarze stacji uzdatniania wody w Ząbkach – Drewnicy. Nowoczesna...

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach otrzyma ponad 2,3 mln zł dofinansowania na budowę budynku administracyjno-gospodarczego na obszarze stacji uzdatniania wody w Ząbkach – Drewnicy. Nowoczesna konstrukcja zabudowań, opierająca się na proekologicznych rozwiązaniach, powoli zadbać o efektywność energetyczną, a co za tym idzie o czyste powietrze.

Redakcja RI VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja"

VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja" VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja"

W dniach 9-10 maja 2019 roku w ośrodku konferencyjnym k/Warszawy odbędzie się VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo,...

W dniach 9-10 maja 2019 roku w ośrodku konferencyjnym k/Warszawy odbędzie się VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja. Wydarzenie organizuje Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Redakcja RI 10 miast w Polsce otrzyma dofinansowanie na rozwój sieci wodno-kanalizacyjnych

10 miast w Polsce otrzyma dofinansowanie na rozwój sieci wodno-kanalizacyjnych 10 miast w Polsce otrzyma dofinansowanie na rozwój sieci wodno-kanalizacyjnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże dziesięciu miejscowościom w Polsce ponad 78 mln zł dofinansowania na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże dziesięciu miejscowościom w Polsce ponad 78 mln zł dofinansowania na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Redakcja RI Wodociągi Białostockie inwestują w fotowoltaikę

Wodociągi Białostockie inwestują w fotowoltaikę Wodociągi Białostockie inwestują w fotowoltaikę

236 paneli fotowoltaicznych będzie zamontowanych w stacji uzdatniania wody w Jurowcach w ramach projektu gminnej spółki Wodociągi Białostockie. Powstaną tam też dwie małe elektrownie słoneczne - poinformowała...

236 paneli fotowoltaicznych będzie zamontowanych w stacji uzdatniania wody w Jurowcach w ramach projektu gminnej spółki Wodociągi Białostockie. Powstaną tam też dwie małe elektrownie słoneczne - poinformowała PAP spółka.

Redakcja RI Nanomateriały będą wspierać mikroorganizmy oczyszczające ścieki

Nanomateriały będą wspierać mikroorganizmy oczyszczające ścieki Nanomateriały będą wspierać mikroorganizmy oczyszczające ścieki

Doktorant Politechniki Śląskiej Mariusz Tomaszewski pracuje nad wykorzystaniem nanomateriałów do wspomagania bakterii w efektywnym oczyszczaniu ścieków.

Doktorant Politechniki Śląskiej Mariusz Tomaszewski pracuje nad wykorzystaniem nanomateriałów do wspomagania bakterii w efektywnym oczyszczaniu ścieków.

Redakcja RI Nowa przepompownia ścieków w Elblągu

Nowa przepompownia ścieków w Elblągu Nowa przepompownia ścieków w Elblągu

Kolejna ważna dla miasta inwestycja zrealizowana. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakończyło budowę nowej przepompowni ścieków P-8. Zastąpiła ona mocno wyeksploatowaną przepompownię...

Kolejna ważna dla miasta inwestycja zrealizowana. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakończyło budowę nowej przepompowni ścieków P-8. Zastąpiła ona mocno wyeksploatowaną przepompownię z lat 70-tych ubiegłego wieku.

Redakcja RI Poznań szuka wykonawcy ścieżki rowerowej, kanalizacji i wodociągów

Poznań szuka wykonawcy ścieżki rowerowej, kanalizacji i wodociągów Poznań szuka wykonawcy ścieżki rowerowej, kanalizacji i wodociągów

Jeszcze przez niecały miesiąc firmy budowlane mogą składać oferty w przetargu na budowę ul. Folwarcznej w Poznaniu. Nowe rozwiązanie komunikacyjne ma uspokoić ruch na ul. Folwarcznej, Browarnej i Dymka...

Jeszcze przez niecały miesiąc firmy budowlane mogą składać oferty w przetargu na budowę ul. Folwarcznej w Poznaniu. Nowe rozwiązanie komunikacyjne ma uspokoić ruch na ul. Folwarcznej, Browarnej i Dymka oraz połączyć osiedle PTBS z pętlą tramwajową. Dzięki przebudowie ulicy mieszkańcy będą mogli w kilkanaście minut dotrzeć do centrum miasta.

Redakcja RI Kolejnych osiem inwestycji wod-kan otrzyma dotacje unijne

Kolejnych osiem inwestycji wod-kan otrzyma dotacje unijne Kolejnych osiem inwestycji wod-kan otrzyma dotacje unijne

Mieszkańcy następnych ośmiu miejscowości w Polsce będą korzystać z nowoczesnych systemów wodno-kanalizacyjnych, których rozbudowę lub modernizację dofinansuje ze środków unijnych Narodowy Fundusz Ochrony...

Mieszkańcy następnych ośmiu miejscowości w Polsce będą korzystać z nowoczesnych systemów wodno-kanalizacyjnych, których rozbudowę lub modernizację dofinansuje ze środków unijnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze z Funduszu Spójności – łącznie ponad 197 mln zł – trafią do: Celestynowa, Chełmży, Chojnic, Łodzi, Pruszcza Gdańskiego, Skawiny, Strzelec Opolskich i Tarnowa Podgórnego.

Redakcja RI Ponad 60 mln zł dla Wielkopolski na gospodarkę wodno-ściekową

Ponad 60 mln zł dla Wielkopolski na gospodarkę wodno-ściekową Ponad 60 mln zł dla Wielkopolski na gospodarkę wodno-ściekową

26 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak podpisał umowy o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) inwestycji z obszaru...

26 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak podpisał umowy o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) inwestycji z obszaru gospodarki wodno – ściekowej. Siedem wielkopolskich gmin - Krzykosy, Osieczna, Kłecko, Chocz, Łobżenica, Kuślin i Wijewo zrealizują projekty warte w sumie ponad 116 mln zł.

Redakcja RI Bakterie, które walczą o czystą wodę

Bakterie, które walczą o czystą wodę Bakterie, które walczą o czystą wodę

Bakterie kojarzą nam się z czymś niedobrym. Zazwyczaj myślimy o nich jako coś, co trzeba zwalczyć. Jednak bakterie to cudowne stworzenia, jednokomórkowe zakłady przetwórcze, które w biologicznych oczyszczalniach...

Bakterie kojarzą nam się z czymś niedobrym. Zazwyczaj myślimy o nich jako coś, co trzeba zwalczyć. Jednak bakterie to cudowne stworzenia, jednokomórkowe zakłady przetwórcze, które w biologicznych oczyszczalniach ścieków mogą utylizować każdy rodzaj odpadów, jeśli tylko odpowiednio je do tego przystosujemy. Wśród nich są niezwykłe pod względem budowy komórkowej bakterie, prowadzące beztlenowe utlenianie amoniaku - anammox.

Redakcja RI Wody Polskie wczesną jesienią mają zakończyć zatwierdzanie taryf

Wody Polskie wczesną jesienią mają zakończyć zatwierdzanie taryf Wody Polskie wczesną jesienią mają zakończyć zatwierdzanie taryf

Wody Polskie wczesną jesienią mają ostatecznie zakończyć proces zatwierdzania taryf za wodę i ścieki - oceniają władze firmy. Do tej pory większość zatwierdzonych taryf przewiduje obniżki opłat, utrzymanie...

Wody Polskie wczesną jesienią mają ostatecznie zakończyć proces zatwierdzania taryf za wodę i ścieki - oceniają władze firmy. Do tej pory większość zatwierdzonych taryf przewiduje obniżki opłat, utrzymanie cen bądź lekkie podwyżki wynikające np. z inflacji.

Redakcja RI Rynek wodno-kanalizacyjny i jego prawa

Rynek wodno-kanalizacyjny i jego prawa Rynek wodno-kanalizacyjny i jego prawa

Czy cena za wodę niskiej jakości powinna być obniżona? Podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej, czy trzeba zapłacić? W jakiej sytuacji można odciąć dostawę wody i rozwiązać umowę? Na te i inne pytania...

Czy cena za wodę niskiej jakości powinna być obniżona? Podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej, czy trzeba zapłacić? W jakiej sytuacji można odciąć dostawę wody i rozwiązać umowę? Na te i inne pytania odpowiada poradnik, który przygotował UOKiK.

Redakcja RI Śląsk i Wielkopolska otrzymały dofinansowanie na poprawę gospodarki wodno-ściekowej

Śląsk i Wielkopolska otrzymały dofinansowanie na poprawę gospodarki wodno-ściekowej Śląsk i Wielkopolska otrzymały dofinansowanie na poprawę gospodarki wodno-ściekowej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał kolejne umowy na dofinansowanie ze środków unijnych rozbudowy i modernizacji lokalnych sieci wodno-kanalizacyjnych. Wsparcie w łącznej wysokości...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał kolejne umowy na dofinansowanie ze środków unijnych rozbudowy i modernizacji lokalnych sieci wodno-kanalizacyjnych. Wsparcie w łącznej wysokości ponad 36 mln zł otrzymają tym razem inwestycje w gminach: Kozy (województwo śląskie) i Śmigiel (województwo wielkopolskie).

Redakcja RI Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną w Nowym Sączu

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną w Nowym Sączu Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną w Nowym Sączu

W dniach 24 - 26 października 2018 roku w Nowym Sączu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Infrastruktura krytyczna miast. Tematem przewodnim konferencji będzie bezpieczeństwo...

W dniach 24 - 26 października 2018 roku w Nowym Sączu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Infrastruktura krytyczna miast. Tematem przewodnim konferencji będzie bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej: wodociągów, kanalizacji, energetyki i teleinformatyki.

Redakcja RI NFOŚiGW dofinansuje modernizacje instalacji ściekowych w Krynicy Morskiej, Bystrzycy Kłodzkiej i Głogowie

NFOŚiGW dofinansuje modernizacje instalacji ściekowych w Krynicy Morskiej, Bystrzycy Kłodzkiej i Głogowie NFOŚiGW dofinansuje modernizacje instalacji ściekowych w Krynicy Morskiej, Bystrzycy Kłodzkiej i Głogowie

Środki z unijnego Funduszu Spójności przekazane przez NFOŚiGW wesprą rozbudowę i modernizację systemów wodno-kanalizacyjnych w Krynicy Morskiej (woj. pomorskie) i Bystrzycy Kłodzkiej (woj. dolnośląskie)...

Środki z unijnego Funduszu Spójności przekazane przez NFOŚiGW wesprą rozbudowę i modernizację systemów wodno-kanalizacyjnych w Krynicy Morskiej (woj. pomorskie) i Bystrzycy Kłodzkiej (woj. dolnośląskie) – ośrodkach licznie uczęszczanych przez turystów, a także w Głogowie na Dolnym Śląsku, leżącym nad Odrą. Dotacje dla tych trzech miast wyniosą razem ok. 30 mln zł.

Redakcja RI Gminy Nowa Słupia, Górno i Bieliny zbudują kanalizację

Gminy Nowa Słupia, Górno i Bieliny zbudują kanalizację Gminy Nowa Słupia, Górno i Bieliny zbudują kanalizację

Marszałek województwa świętokrzyskiego podpisał umowę na dofinansowanie realizacji projektu związanego z gospodarką wodno-ściekową w trzech kieleckich gminach: Nowej Słupi, Górnie i Bielinach. Samorząd...

Marszałek województwa świętokrzyskiego podpisał umowę na dofinansowanie realizacji projektu związanego z gospodarką wodno-ściekową w trzech kieleckich gminach: Nowej Słupi, Górnie i Bielinach. Samorząd województwa dołoży do inwestycji w tych gminach ponad 60 milionów złotych.

Redakcja RI Ponad 5 milionów złotych z Unii Europejskiej dla Hrubieszowa na modernizację gospodarki wodno-ściekowej

Ponad 5 milionów złotych z Unii Europejskiej dla Hrubieszowa na modernizację gospodarki wodno-ściekowej Ponad 5 milionów złotych z Unii Europejskiej dla Hrubieszowa na modernizację gospodarki wodno-ściekowej

Aglomeracja Hrubieszów w województwie lubelskim będzie modernizować i rozbudowywać swój system gospodarki wodno-ściekowej, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz systemu informacji przestrzennej....

Aglomeracja Hrubieszów w województwie lubelskim będzie modernizować i rozbudowywać swój system gospodarki wodno-ściekowej, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz systemu informacji przestrzennej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże na ten cel unijną dotację w wysokości ponad 5 mln zł.

Redakcja RI Ponad 41 mln zł dotacji na gospodarkę wodno-ściekową w aglomeracji olsztyńskiej

Ponad 41 mln zł dotacji na gospodarkę wodno-ściekową w aglomeracji olsztyńskiej Ponad 41 mln zł dotacji na gospodarkę wodno-ściekową w aglomeracji olsztyńskiej

Olsztyn otrzyma 41,5 mln zł unijnej dotacji na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na swoim terenie. Pieniądze z Funduszu Spójności przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szeroko...

Olsztyn otrzyma 41,5 mln zł unijnej dotacji na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na swoim terenie. Pieniądze z Funduszu Spójności przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szeroko zakrojony projekt ma być realizowany wspólnie z sąsiednimi gminami Dywity i Gietrzwałd.

Redakcja RI Systemy instalacyjne Viega sprostały wyzwaniom hamburskiej Filharmonii

Systemy instalacyjne Viega sprostały wyzwaniom hamburskiej Filharmonii Systemy instalacyjne Viega sprostały wyzwaniom hamburskiej Filharmonii

Muzyczne arcydzieła nie powstają z dnia na dzień. Zazwyczaj są efektem wieloletnich wysiłków, niektóre pozostają niedokończone, ale pomimo tego zachwycają ludzi przez całe dekady i wieki. To samo odnosi...

Muzyczne arcydzieła nie powstają z dnia na dzień. Zazwyczaj są efektem wieloletnich wysiłków, niektóre pozostają niedokończone, ale pomimo tego zachwycają ludzi przez całe dekady i wieki. To samo odnosi się do budynków, gdzie rozbrzmiewa wspaniała muzyka. Przykładem jest nowa Filharmonia nad Łabą, której budowa trwała aż 10 lat, ale po ukończeniu zachwyca zarówno pod względem akustyki, jak i wyjątkowej architektury.

Redakcja RI NFOŚiGW przyznał 106 mln zł wsparcia na pięć inwestycji wodno-kanalizacyjnych

NFOŚiGW przyznał 106 mln zł wsparcia na pięć inwestycji wodno-kanalizacyjnych NFOŚiGW przyznał 106 mln zł wsparcia na pięć inwestycji wodno-kanalizacyjnych

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano pięć kolejnych umów o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Inwestycje w Bydgoszczy, Dębicy, Nowej Dębie,...

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano pięć kolejnych umów o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Inwestycje w Bydgoszczy, Dębicy, Nowej Dębie, Tomaszowie Mazowieckim i Dobrej (Szczecińskiej) będą kosztowały przeszło 206 mln zł, a wsparcie z Funduszu Spójności wyniesie ponad 106 mln zł. Dotychczas NFOŚiGW udzielił unijnej pomocy 279 tego typu przedsięwzięciom o wartości ponad 13 mld zł, z czego 6,7 mld zł stanowią dotacje.

Redakcja RI Targi WOD-KAN 2018 już w czerwcu!

Targi WOD-KAN 2018 już w czerwcu! Targi WOD-KAN 2018 już w czerwcu!

Zapraszamy do udziału w XXVI edycji Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2018 w Bydgoszczy. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”....

Zapraszamy do udziału w XXVI edycji Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2018 w Bydgoszczy. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Targi odbędą się w dniach 5-7 czerwca. Nasza redakcja objęła patronat medialny nad wydarzeniem.

Wybrane dla Ciebie

Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Jak wybrać odpowiednie urządzenie » Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody » Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła » Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Jakie korzyści dla instalatora »

Jakie korzyści dla instalatora » Jakie korzyści dla instalatora »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Odkryj nowy sposób próżniowania »

Odkryj nowy sposób próżniowania » Odkryj nowy sposób próżniowania »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Majówka z Hisense Easy Smart

Majówka z Hisense Easy Smart Majówka z Hisense Easy Smart

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.