RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Nowe normy przyjęte przez PKN w kwietniu 2024 r.

Redakcja RI | 2024-04-08

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

  • PN-EN 12201-1:2024-04 -- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do kanalizacji ciśnieniowej -- Polietylen (PE) -- Część 1: Postanowienia ogólne

W niniejszym dokumencie określono materiały i ogólne aspekty dotyczące ciśnieniowych systemów przewodów rurowych z polietylenu (PE) , umieszczonych pod i nad ziemią, stosowanych do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, surowej wody przed jej uzdatnieniem, kanalizacji ciśnieniowej, kanalizacji podciśnieniowej oraz wody przeznaczonej do innych celów z wyjątkiem przemysłowych zastosowań. UWAGA 1. Dla elementów PE używanych do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i surowej wody przed jej uzdatnieniem zwraca się uwagę na Rozdział 6 niniejszego dokumentu. Elementy wytwarzane na potrzeby wody do innych celów, kanalizacji i systemów próżniowych prawdopodobnie nie są właściwe do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. UWAGA 2. Zastosowanie przemysłowe zostało ujęte w EN ISO 15494 [6]. Zamierzone zastosowanie obejmuje wyloty kanałów ściekowych do morza, rury układane w wodzie oraz rury podwieszane pod mostami. Podano również parametry badania dla metod badania, o których mowa w niniejszym dokumencie. W połączeniu z EN 12201-2, EN 12201-3, EN 12201-4 i EN 12201-5 niniejszy dokument ma zastosowanie do rur, kształtek, armatury z PE, ich połączeń i do połączeń z elementami z PE i z innych materiałów przeznaczonych do stosowania w następujących warunkach: a) dopuszczalne ciśnienie robocze PFA, do 25 barów; b) temperatura robocza 20 °C jako temperatura odniesienia. UWAGA 3. W przypadku zastosowań działających w stałej temperaturze wyższej niż 20 °C i do 50 °C włącznie, patrz Załącznik A. Norma wieloczęściowa EN 12201 obejmuje zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych i podaje wymagania dotyczące barw. UWAGA 4 Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych lub wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania.

  • PN-EN 12201-3:2024-04 -- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do kanalizacji ciśnieniowej -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki

W niniejszym dokumencie określono właściwości kształtek zgrzewanych z polietylenu (PE) oraz kształtek do połączeń mechanicznych do podziemnych i naziemnych zastosowań, stosowanych do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, surowej wody przed jej uzdatnieniem, kanalizacji ciśnieniowej, systemów kanalizacji podciśnieniowej oraz wody przeznaczonej do innych celów z wyjątkiem przemysłowych zastosowań. UWAGA 1. Dla elementów PE używanych do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i surowej wody przed jej uzdatnieniem zwraca się uwagę na 6.6 niniejszego dokumentu. Elementy produkowane na potrzeby wody do innych celów, kanalizacji i systemów próżniowych prawdopodobnie nie są właściwe do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. UWAGA 2. Zastosowanie przemysłowe jest objęte przez EN ISO 15494 [4]. Zamierzone zastosowanie obejmuje wyloty kanałów ściekowych do morza, rury układane w wodzie oraz rury podwieszane pod mostami. Podano również parametry badania dla metod badania, o których mowa w niniejszym. W połączeniu z EN 12201-1, EN 12201-2, EN 12201-4 i EN 12201-5, niniejszy dokument ma zastosowanie do rur, kształtek i zaworów PE, ich połączeń oraz połączeń z elementami z PE i innymi materiałami przeznaczonymi do stosowania w następujących warunkach: a) dopuszczalne ciśnienie robocze, PFA, do 25 bar; b) temperatura robocza wynosząca 20 °C jako temperatura odniesienia. UWAGA 3. W przypadku zastosowań działających w stałej temperaturze wyższej niż 20 °C do 50 °C włącznie, patrz EN 12201-1:2024, Załącznik A. Norma wieloczęściowa EN 12201 obejmuje zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych i podaje wymagania dotyczące barw. UWAGA 4. Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych lub wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania. Niniejsze kształtki mogą być następujących typów: — kształtki zgrzewane kielichowo elektrooporowo; — kształtki zgrzewane elektrooporowo siodeł; — kształtki z bosym końcem (do zgrzewania doczołowego przy użyciu narzędzi podgrzewanych i do zgrzewania kielichowego elektrooporowego); — kształtki zgrzewane kielichowo (patrz Załącznik A); — kształtki do połączeń mechanicznych; — kształtki fabrykowane (patrz Załącznik B).

  • PN-EN 12201-5:2024-04 -- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do kanalizacji ciśnieniowej -- Polietylen (PE) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania

W niniejszym dokumencie określono wymagania przydatności do stosowania zmontowanych systemów przewodów rurowych zgrzewanych z polietylenu (PE) oraz kształtek do połączeń mechanicznych do podziemnych i naziemnych zastosowań, stosowanych do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, surowej wody przed jej uzdatnieniem, kanalizacji ciśnieniowej, systemów kanalizacji podciśnieniowej oraz wody przeznaczonej do innych celów z wyjątkiem przemysłowych zastosowań. Podano wymagania dla połączeń zgrzewanych kielichowo elektrooporowo, zgrzewanych doczołowo i do połączeń mechanicznych. Podano metody przygotowania próbki do badań połączeń, metod badań prowadzonych na tych połączeniach dla oceny przydatności systemu do stosowania w warunkach normalnych i ekstremalnych. UWAGA 1. Dla elementów PE używanych do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i surowej wody przed jej uzdatnieniem zwraca się uwagę na wprowadzenie niniejszego dokumentu. Elementy produkowane na potrzeby wody do innych celów, kanalizacji i systemów próżniowych prawdopodobnie nie są właściwe do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. UWAGA 2. Zastosowanie przemysłowe jest objęte przez EN ISO 15494 [2]. Zamierzone zastosowanie obejmuje wyloty kanałów ściekowych do morza, rury układane w wodzie oraz rury podwieszane pod mostami. Podano również parametry badania dla metod badania, o których mowa w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument przeznaczony jest do stosowania przez producenta wyrobu wyłącznie w celu oceny działania komponentów zgodnie z EN 12201-2, EN 12201-3 lub EN 12201-4, gdy są one połączone ze sobą w normalnych i ekstremalnych warunkach zgodnie z niniejszym dokumentem. Nie jest przeznaczony do testowania systemów rurowych na placu budowy. W połączeniu z EN 12201-1, EN 12201-2, EN 12201-3 i EN 12201-4 niniejszy dokument ma zastosowanie do rur, kształtek i armatury PE, ich połączeń oraz połączeń z elementami z PE i innymi materiałami przeznaczonymi do stosowania w następujących warunkach: a) dopuszczalne ciśnienie robocze, PFA, do 25 bar; b) temperatura robocza 20 °C jako temperatura odniesienia do celów projektowych. UWAGA 3. W przypadku zastosowań działających w stałej temperaturze wyższej niż 20 °C do 50 °C włącznie, patrz EN 12201-1:2024, Załącznik A. Norma wieloczęściowa EN 12201 obejmuje zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych i podaje wymagania dotyczące barw. UWAGA 4. Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych lub wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania.

  • PN-EN 12201-2:2024-04 -- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do kanalizacji ciśnieniowej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury

W niniejszym dokumencie wyszczególniono właściwości rur z polietylenu (PE), do podziemnych i naziemnych zastosowań, stosowanych do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, surowej wody przed jej uzdatnieniem, kanalizacji ciśnieniowej, kanalizacji podciśnieniowej oraz wody przeznaczonej do innych celów z wyjątkiem przemysłowych zastosowań. UWAGA 1. Dla elementów PE używanych do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i surowej wody przed jej uzdatnieniem zwraca się uwagę na 6.3 niniejszego dokumentu.Elementy wytwarzane na potrzeby wody do innych celów, kanalizacji i systemów próżniowych prawdopodobnie nie są właściwe do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. UWAGA 2. Zastosowanie przemysłowe jest objęte przez EN ISO 15494 [4]. Zamierzone zastosowanie obejmuje wyloty kanałów ściekowych do morza, rury układane w wodzie oraz rury podwieszane pod mostami. W przypadku stosowania w glebach zanieczyszczonych szczególną uwagę należy zwrócić na rury przeznaczone do transportu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub wody surowej przed uzdatnieniem. UWAGA 3. Konstrukcje rur zawierające warstwy barierowe nie są objęte niniejszym dokumentem. ISO 21004 zapewnia alternatywne rozwiązanie do stosowania w glebach zanieczyszczonych [10]. Podano również parametry badania dla metod badania, o których mowa w niniejszym dokumencie. W połączeniu z EN 12201-1, EN 12201-3, EN 12201-4 i EN 12201-5 niniejszy dokument ma zastosowanie do rur, kształtek, armatury z PE, ich połączeń i do połączeń z elementami z PE i z innych materiałów przeznaczonych do stosowania w następujących warunkach: a) dopuszczalne ciśnienie robocze PFA, do 25 barów; b) temperatura robocza 20 °C jako temperatura odniesienia. UWAGA 4. W przypadku zastosowań działających w stałej temperaturze wyższej niż 20 °C i do 50 °C włącznie, patrz EN 12201-1:2024, Załącznik A. Norma wieloczęściowa EN 12201 obejmuje zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych i podaje wymagania dotyczące barw. Niniejszy dokument ma zastosowanie do trzech typów rur: — rury PE (średnica zewnętrzna dₙ) wraz z ewentualnymi paskami identyfikacyjnymi; — rury PE z warstwami współwytłaczanymi na zewnętrznej i/lub wewnętrznej stronie rury (całkowita średnica zewnętrzna dₙ), jak określono w Załączniku B, gdzie wszystkie warstwy PE mają tę samą klasę MRS; — rury PE (średnica zewnętrzna dₙ) z odrywalną, ciągłą dodatkową warstwą z tworzywa termoplastycznego na zewnątrz rury („rura powlekana”), jak określono w Załączniku C. UWAGA 5. Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych lub wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania. UWAGA 6. Ocena odporności na powolny rozwój pęknięć tworzywa do rur PE do stosowanego do wytwarzania wyrobów zgodnych z niniejszym dokumentem jest wymagana zgodnie z normą EN 12201-1:2024, Tabela 2.

  • PN-EN 12201-4:2024-04 -- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do kanalizacji ciśnieniowej -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatura do systemów przesyłania wody

W niniejszym dokumencie określono właściwości armatury lub korpusów armatury wykonanych z polietylenu (PE) dla podziemnych lub naziemnych zastosowań, stosowanych do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, surowej wody przed jej uzdatnieniem, kanalizacji ciśnieniowej, systemów kanalizacji podciśnieniowej oraz wody przeznaczonej do innych celów z wyjątkiem przemysłowych zastosowań. UWAGA 1. Dla elementów PE używanych do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i surowej wody przed jej uzdatnieniem zwraca się uwagę na 6.4. Elementy produkowane na potrzeby wody do innych celów, kanalizacji i systemów próżniowych prawdopodobnie nie są właściwe do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. UWAGA 2. Zastosowanie przemysłowe jest objęte przez EN ISO 15494 [2]. Zamierzone zastosowanie obejmuje wyloty kanałów ściekowych do morza, rury układane w wodzie oraz rury podwieszane pod mostami. Dotyczy armatury odcinającej jednokierunkowej i dwukierunkowej z bosym końcem lub kielichem do zgrzewania elektrooporowego przeznaczonych do zgrzewania z rurami PE lub kształtkami PE zgodnymi z EN 12201-2 i EN 12201-3, odpowiednio. Armatura wykonana z materiałów innych niż PE, zgodna z odpowiednimi normami może być stosowana w systemach rurowych z PE zgodnie z EN 12201, jeżeli mają połączenia PE do zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego, zgodne z EN 12201-3 lub złącza przejściowe do innych materiałów. UWAGA 3. Dla armatury lub korpusów armatury przeznaczonych do kanalizacji, dodatkowe informacje podano w Rozdziale 9. Podano również parametry badania dla metod badania, o których mowa w niniejszym dokumencie. W połączeniu z EN 12201-1, EN 12201-2, EN 12201-3 i EN 12201-5 niniejszy dokument ma zastosowanie do armatury z PE, ich połączeń i połączeń z elementami z PE i innych materiałów przeznaczonych do stosowania w następujących warunkach: a) dopuszczalne ciśnienie robocze PFA do 25 barów; b) temperatura robocza 20 °C jako temperatura odniesienia. UWAGA 4. W przypadku zastosowań działających w stałej temperaturze wyższej niż 20 °C i do 40 °C, patrz EN 12201-1:2024, załącznik A. Norma wieloczęściowa EN 12201 obejmuje zakres dopuszczalnych ciśnień roboczych i podaje wymagania dotyczące barw. UWAGA 5. Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych lub wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania. Niniejszy dokument obejmuje armaturę dla rur o nominalnej średnicy zewnętrznej dₙ ≤ 400 mm.

  • PN-EN ISO 52016-3:2024-04 -- Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne -- Część 3: Procedury obliczania dotyczące adaptacyjnych elementów obudowy budynku

W niniejszym dokumencie określono procedury obliczania zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia, obliczania wartości temperatur wewnętrznych oraz jawnych i utajonych obciążeń cieplnych budynku zgodnie z metodyką obliczania godzinowego podaną w ISO 52016-1. W niniejszym dokumencie przewidziano uzupełnienia lub modyfikacje obliczeń, jeśli obudowa budynku zawiera jeden lub więcej adaptacyjnych elementów obudowy budynku (elementy obudowy budynku z komponentami adaptacyjnymi, które są kontrolowane środowiskowo lub aktywnie kontrolowane w zależności od określonych warunków). Adaptacyjny element obudowy budynku zastępuje przezroczysty element budynku w obliczeniach zgodnie z ISO 52016-1. Trzy typy adaptacyjnych elementów obudowy budynku objęte niniejszym dokumentem to: — elementy obudowy budynku z dynamiczną osłoną przeciwsłoneczną; — elementy obudowy budynku z przeszkleniami chromogenicznymi; — elementy obudowy budynku z aktywnie wentylowaną przestrzenią. Kontrola aktywowana środowiskowo jest opisana dla elementów obudowy budynku z oszkleniem chromogenicznym, ale może również wystąpić w przypadku innych typów adaptacyjnych elementów obudowy budynku. W takim przypadku stosuje się to samo podejście, co w przypadku aktywowanego środowiskowo oszklenia chromogenicznego. Niniejszy dokument ma zastosowanie do oceny energetycznych właściwości użytkowych budynków (etykiety i certyfikaty energetycznych właściwości użytkowych), w tym porównania między budynkami i sprawdzania zgodności z minimalnymi kryteriami energetycznych właściwości użytkowych. Dokument ma również zastosowanie do oceny udziału adaptacyjnego elementu obudowy budynku w gotowości budynku do inteligentnej obsługi. Ponadto w niniejszym dokumencie przedstawiono wskaźniki wpływu adaptacyjnego elementu obudowy budynku na właściwości użytkowe budynku w porównaniu z referencyjnym elementem obudowy budynku. Dokument ma zastosowanie do budynków na etapie projektowania, do nowych budynków po wybudowaniu i do istniejących budynków w fazie użytkowania. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do geometrycznie złożonych adaptacyjnych elementów obudowy budynku, które można modelować wyłącznie jako wielokrotnie sprzężone strefy cieplne. UWAGA. Podstawę wyboru adaptacyjnych elementów obudowy budynku podano w ISO/TR 52016-4.

  • PN-EN IEC 63086-1:2021-01/A1:2024-04 -- Elektryczne urządzenia do oczyszczania powietrza do użytku domowego i podobnego -- Metody badań cech funkcjonalnych -- Część 1: Wymagania ogólne

Zmodyfikowano Rozdział 1, 3, 5.

  • PN-EN IEC 60335-2-51:2024-04 -- Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-51: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Rozdział 1. Części 1 zastępuje się następującym tekstem. Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy bezpieczeństwa stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych z napędem elektrycznym do użytku domowego i podobnych zastosowań, przeznaczonych do instalacji centralnego ogrzewania i wody użytkowej, o napięciu znamionowym nie większym niż 250 V dla urządzeń jednofazowych i 480 V dla pozostałych. UWAGA 101. Część hydrauliczna i elektryczna pompy mogą być w tej samej obudowie tak, że woda przepływa przez silnik i służy jako płyn chłodzący, lub mogą być oddzielone. Niniejsza norma obejmuje urządzenia nieprzeznaczone do normalnego użytku domowego, które pomimo to mogą być źródłem zagrożenia dla otoczenia, takie jak urządzenia przeznaczone do użytkowania przez niespecjalistów w sklepach, w zakładach rzemieślniczych i w gospodarstwach rolnych. Na tyle na ile jest to wykonalne niniejsza norma dotyczy powszechnych zagrożeń dotyczących urządzeń z jakimi mogą się spotkać dowolne osoby wewnątrz lub na zewnątrz domu. Jednakże nie są brane pod uwagę – osoby (łącznie z dziećmi), których • zdolności fizyczne, sensoryczne lub mentalne lub • brak doświadczenia i wiedzy uniemożliwiają użycie urządzenia w sposób bezpieczny bez nadzoru lub instrukcji; – dzieci bawiące się urządzeniem. UWAGA 102. Zwraca się uwagę na fakt, że – dla urządzeń przeznaczonych do stosowania w ciężarówkach, na statkach lub w samolotach mogą być potrzebne dodatkowe wymagania; – w wielu krajach dodatkowe wymagania są określone przez krajowe instytucje do spraw ochrony zdrowia, ochrony pracy oraz podobne. UWAGA 103. Niniejsza norma nie ma zastosowania do – pomp do cieczy innych niż woda; – pomp innych niż pompy cyrkulacyjne (IEC 60335-2-41); – pomp cyrkulacyjnych przeznaczonych wyłącznie do celów przemysłowych; – pomp cyrkulacyjnych przeznaczonych do stosowania w miejscach, gdzie dominują warunki specjalne, takie jak atmosfera korozyjna lub wybuchowa (pył, para lub gaz).

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news Nowe normy – czerwiec 2022 r.

Nowe normy – czerwiec 2022 r. Nowe normy – czerwiec 2022 r.

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Redakcja RI news Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm grudzień 2019

Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm grudzień 2019 Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm grudzień 2019

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Redakcja RI news Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm listopad 2019

Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm listopad 2019 Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm listopad 2019

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Krystyna Nowotczyńska, Jerzy Nowotczyński news Zestawienie aktualnych norm - stan na kwiecień 2019

Zestawienie aktualnych norm - stan na kwiecień 2019 Zestawienie aktualnych norm - stan na kwiecień 2019

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Redakcja RI news Zestawienie aktualnych norm - stan na marzec 2019

Zestawienie aktualnych norm - stan na marzec 2019 Zestawienie aktualnych norm - stan na marzec 2019

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Krystyna Nowotczyńska, Jerzy Nowotczyński news Zestawienie aktualnych norm - stan na luty 2019

Zestawienie aktualnych norm - stan na luty 2019 Zestawienie aktualnych norm - stan na luty 2019

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska news Zestawienie aktualnych norm - stan na styczeń 2019

Zestawienie aktualnych norm - stan na styczeń 2019 Zestawienie aktualnych norm - stan na styczeń 2019

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Redakcja RI Zestawienie aktualnych norm - stan na grudzień 2018

Zestawienie aktualnych norm - stan na grudzień 2018 Zestawienie aktualnych norm - stan na grudzień 2018

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska Zestawienie aktualnych norm - stan na październik 2018

Zestawienie aktualnych norm - stan na październik 2018 Zestawienie aktualnych norm - stan na październik 2018

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Redakcja RI Zestawienie aktualnych norm - stan na sierpień 2018

Zestawienie aktualnych norm - stan na sierpień 2018 Zestawienie aktualnych norm - stan na sierpień 2018

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej oraz ich projekty. Stan na lipiec 2018.

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej oraz ich projekty. Stan na lipiec 2018.

Redakcja RI Zestawienie aktualnych norm - stan na styczeń 2018

Zestawienie aktualnych norm - stan na styczeń 2018 Zestawienie aktualnych norm - stan na styczeń 2018

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej oraz ich projekty. Stan aktualny na styczeń 2018.

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej oraz ich projekty. Stan aktualny na styczeń 2018.

Waldemar Joniec Kanalizacja ciśnieniowa na terenach podmiejskich i niezurbanizowanych

Kanalizacja ciśnieniowa na terenach podmiejskich i niezurbanizowanych Kanalizacja ciśnieniowa na terenach podmiejskich i niezurbanizowanych

Kanalizacja ciśnieniowa to alternatywa dla kanalizacji grawitacyjnej, stosowana od blisko 50 lat do transportu ścieków bytowo-gospodarczych na terenach o małej gęstości zaludnienia i tym samym małej ilości...

Kanalizacja ciśnieniowa to alternatywa dla kanalizacji grawitacyjnej, stosowana od blisko 50 lat do transportu ścieków bytowo-gospodarczych na terenach o małej gęstości zaludnienia i tym samym małej ilości ścieków. Technologia ta minimalizuje ryzyko osadzania się zawiesin i konieczności płukania przewodów. Budowa sieci jest też tańsza w przeliczeniu na mieszkańca i sprawdza się na terenach z niekorzystnym dla kanalizacji grawitacyjnej spadkiem, m.in. na terenach płaskich, gdzie konieczne byłyby liczne...

Redakcja RI news „Niekonwencjonalne systemy kanalizacji”

„Niekonwencjonalne systemy kanalizacji” „Niekonwencjonalne systemy kanalizacji”

„Niekonwencjonalne systemy kanalizacji” autorstwa Marka Kalenika to publikacja poświęcona nietypowym systemom, głównie kanalizacji ciśnieniowej i podciśnieniowej. Stosuje się je przy rozproszonej zabudowie,...

„Niekonwencjonalne systemy kanalizacji” autorstwa Marka Kalenika to publikacja poświęcona nietypowym systemom, głównie kanalizacji ciśnieniowej i podciśnieniowej. Stosuje się je przy rozproszonej zabudowie, gdzie budowa klasycznej kanalizacji grawitacyjnej nie jest opłacalna.

Pentair Nowy system tnący pomp MULTICUT firmy Pentair JUNG PUMPEN

Nowy system tnący pomp MULTICUT firmy Pentair JUNG PUMPEN Nowy system tnący pomp MULTICUT firmy Pentair JUNG PUMPEN

Coraz częstsze stosowanie nawilżanych chusteczek higienicznych służących do pielęgnacji niemowląt czy demakijażu, wilgotnych chusteczek do sprzątania lub higieny osobistej oraz tzw. wilgotnego papieru...

Coraz częstsze stosowanie nawilżanych chusteczek higienicznych służących do pielęgnacji niemowląt czy demakijażu, wilgotnych chusteczek do sprzątania lub higieny osobistej oraz tzw. wilgotnego papieru toaletowego zmieniło skład ścieków. Do problemów operatorów systemów kanalizacji związanych z ciągłym spadkiem zużycia wody doszedł kolejny – wyrzucanie przez użytkowników do kanalizacji materiałów, które nie powinny się w niej znaleźć, co może po pewnym czasie skutkować awariami przepompowni polegającymi...

Waldemar Joniec news Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej

Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej

Przed służbami eksploatacyjnymi i samorządami stoi wiele wyzwań związanych z eksploatacją sieci kanalizacyjnej, w tym kanalizacji ciśnieniowej. Pentair Jung Pumpen oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej...

Przed służbami eksploatacyjnymi i samorządami stoi wiele wyzwań związanych z eksploatacją sieci kanalizacyjnej, w tym kanalizacji ciśnieniowej. Pentair Jung Pumpen oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie k. Opola zorganizowały 26 listopada regionalne seminarium dla eksploatatorów sieci kanalizacyjnej i samorządowców. Wymieniano się na nim doświadczeniami z projektowania i eksploatacji.

Waldemar Joniec Zapobieganie zagniwaniu ścieków

Zapobieganie zagniwaniu ścieków Zapobieganie zagniwaniu ścieków

Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej wiąże się z szeregiem zjawisk wynikających ze specyfiki budowy sieci i urządzeń do pompowania ścieków. Jednym z nich jest zagniwanie ścieków. W trakcie paru dekad...

Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej wiąże się z szeregiem zjawisk wynikających ze specyfiki budowy sieci i urządzeń do pompowania ścieków. Jednym z nich jest zagniwanie ścieków. W trakcie paru dekad eksploatacji kanalizacji ciśnieniowej zebrano doświadczenia i powstały rozwiązania techniczne oraz procedury eksploatacji zapobiegające temu zjawisku.

dr inż. Marek Kalenik Kanalizacja ciśnieniowa – zasady projektowania

Kanalizacja ciśnieniowa – zasady projektowania Kanalizacja ciśnieniowa – zasady projektowania

Kanalizacja ciśnieniowa zalecana jest dla obszarów o zróżnicowanej konfiguracji – pagórkowatych lub górskich, gdy spadki terenu nie sprzyjają zastosowaniu kanalizacji grawitacyjnej. Stosuje się ją także...

Kanalizacja ciśnieniowa zalecana jest dla obszarów o zróżnicowanej konfiguracji – pagórkowatych lub górskich, gdy spadki terenu nie sprzyjają zastosowaniu kanalizacji grawitacyjnej. Stosuje się ją także na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych i z zabudową rozproszoną. Zaleca się jej wykorzystanie na obszarach, z których ścieki są odprowadzane okresowo i w małych ilościach, oraz tam, gdzie występują trudności w wytyczeniu trasy rurociągu, jest mało miejsca lub pojawiają się różnego rodzaju przeszkody...

dr inż. Marek Kalenik Kanalizacja podciśnieniowa – rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie systemu Roevac

Kanalizacja podciśnieniowa – rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie systemu Roevac Kanalizacja podciśnieniowa  – rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie systemu Roevac

System kanalizacji podciśnieniowej stanowi w pewnych warunkach alternatywę dla kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej. Poprawnie wybudowana kanalizacja podciśnieniowa pracuje zwykle bez zakłóceń, jest...

System kanalizacji podciśnieniowej stanowi w pewnych warunkach alternatywę dla kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej. Poprawnie wybudowana kanalizacja podciśnieniowa pracuje zwykle bez zakłóceń, jest jednak przez inwestorów pomijana m.in. dlatego, że wykonawstwo i eksploatacja wiążą się z odmiennymi wymaganiami niż w przypadku tradycyjnej kanalizacji grawitacyjnej.

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski Pompowanie ścieków – uciążliwości eksploatacyjne

Pompowanie ścieków – uciążliwości eksploatacyjne Pompowanie ścieków – uciążliwości eksploatacyjne

Oprócz problemów związanych z zatrzymywaniem wirników pomp przez nieczystości owijające wał wirnika w kanalizacji ciśnieniowej występują również inne uciążliwości eksploatacyjne, do których należy wydzielanie...

Oprócz problemów związanych z zatrzymywaniem wirników pomp przez nieczystości owijające wał wirnika w kanalizacji ciśnieniowej występują również inne uciążliwości eksploatacyjne, do których należy wydzielanie się odorów oraz problem korozji siarczanowej dotyczący betonu, żeliwa i stali. Jest to problem nie tylko kanalizacji, ale również oczyszczalni ścieków, przynajmniej w zakresie krat, piaskowników i osadników wstępnych oraz początku komór osadu czynnego, dopóki napowietrzanie nie usunie siarkowodoru...

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski Projektowanie pompowni ścieków – wybrane zagadnienia

Projektowanie pompowni ścieków – wybrane zagadnienia Projektowanie pompowni ścieków – wybrane zagadnienia

W artykule omówiono zastosowanie obliczeń hydraulicznych do rozpoznania przyczyn nieprawidłowej pracy przepompowni ścieków. Zastosowano model numeryczny zbudowany w programie Epanet2, udostępnionym bez...

W artykule omówiono zastosowanie obliczeń hydraulicznych do rozpoznania przyczyn nieprawidłowej pracy przepompowni ścieków. Zastosowano model numeryczny zbudowany w programie Epanet2, udostępnionym bez ograniczeń co do stosowania przez Agencję Ochrony Środowiska USA. Ten dobrze znany program do obliczania sieci wodociągowych ma wiele innych zastosowań i stanowi m.in. efektywne narzędzie przeznaczone do obliczania kanalizacji ciśnieniowej. Obliczenia w nim prowadzone zajmują mało czasu i dostarczają...

Waldemar Joniec news Subiektywny przegląd wydarzeń 4/24

Subiektywny przegląd wydarzeń 4/24 Subiektywny przegląd wydarzeń 4/24

Ostatnie miesiące obfitowały w doniesienia prasowe o przekształcaniu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) oraz Fali renowacji. W skrócie: kraje członkowskie UE muszą podjąć...

Ostatnie miesiące obfitowały w doniesienia prasowe o przekształcaniu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) oraz Fali renowacji. W skrócie: kraje członkowskie UE muszą podjąć działania, które przyczynią się do dekarbonizacji systemów grzewczych i wycofania paliw kopalnych z ogrzewania i chłodzenia do 2040 roku.

Redakcja RI news Skuteczna dekarbonizacja w budynkach

Skuteczna dekarbonizacja w budynkach Skuteczna dekarbonizacja w budynkach

Na rynku nieruchomości wyzwaniem staje się duża emisyjność budynków już istniejących. W Polsce stare budynki odpowiadają za 38 proc. całościowych emisji CO2. Coraz ważniejsza staje się nie tylko zmiana...

Na rynku nieruchomości wyzwaniem staje się duża emisyjność budynków już istniejących. W Polsce stare budynki odpowiadają za 38 proc. całościowych emisji CO2. Coraz ważniejsza staje się nie tylko zmiana przeznaczenia budynków, ale i modernizacja istniejących. W różnych sektorach obserwujemy rosnącą rolę właśnie w zakresie modernizacji, jak i w przypadku projektów typu brownfield.

Waldemar Joniec news Nowy numer „Rynku Instalacyjnego” – 3/2023

Nowy numer „Rynku Instalacyjnego” – 3/2023 Nowy numer „Rynku Instalacyjnego” – 3/2023

Co słychać w branży? Wstęp do wydania 3/2023

Co słychać w branży? Wstęp do wydania 3/2023

Redakcja RI news Nabór wniosków w programie „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”

Nabór wniosków w programie „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” Nabór wniosków w programie „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”

Rusza I nabór wniosków w programie pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”. To kompleksowy instrument wparcia inwestycji poprawiających efektywność energetyczną...

Rusza I nabór wniosków w programie pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”. To kompleksowy instrument wparcia inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków realizowanych w formule EPC. W I naborze o dofinansowanie na modernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych ubiegać się mogą spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Wybrane dla Ciebie

Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Jak wybrać odpowiednie urządzenie » Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody » Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła » Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Jakie korzyści dla instalatora »

Jakie korzyści dla instalatora » Jakie korzyści dla instalatora »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Odkryj nowy sposób próżniowania »

Odkryj nowy sposób próżniowania » Odkryj nowy sposób próżniowania »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Majówka z Hisense Easy Smart

Majówka z Hisense Easy Smart Majówka z Hisense Easy Smart

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.