RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Wybór źródła grzewczego dla budynku jednorodzinnego w kontekście obowiązujących w Polsce przepisów

Heat source selection in single-family building in the context of existing legislation in Poland

Zestawienie nakładów inwestycyjnych wariantów wyboru źródła ciepła
fot. Autor

Zestawienie nakładów inwestycyjnych wariantów wyboru źródła ciepła


fot. Autor

Nie wykorzystując energii odnawialnej lub ciepła z sieci ciepłowniczej, w typowym budynku jednorodzinnym trudno sprostać wymaganiom dotyczącym maksymalnej wartości wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP, czyli 70 kWh/(m2 rok). Przy zastosowaniu indywidualnych urządzeń grzewczych korzystających z paliw kopalnych lub energii elektrycznej z sieci energetycznej najłatwiej osiągnąć wymagany wskaźnik EP, stosując instalację fotowoltaiczną. Jej wielkość i koszt zależą od tego, jakie urządzenie grzewcze ma ona wesprzeć w celu obniżenia zapotrzebowania na energię nieodnawialną. Z praktyki wynika, że ostateczny wybór źródła ciepła dla budynku jednorodzinnego dokonywany przez inwestora opiera się w pierwszej kolejności na kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych, w kolejnym kroku na komforcie użytkowania, a następnie na aktualnie obowiązujących przepisach.

Zobacz także

AS PPH Odwodnienia szczelinowe monolityczne

Odwodnienia szczelinowe monolityczne Odwodnienia szczelinowe monolityczne

W 2014 roku firma AS dostarczyła odwodnienia liniowe, między innymi na budowę hali logistycznej dla firmy kurierskiej UPS w Strykowie realizowaną przez firmę Panattoni Europe. Na w/w inwestycji zostały...

W 2014 roku firma AS dostarczyła odwodnienia liniowe, między innymi na budowę hali logistycznej dla firmy kurierskiej UPS w Strykowie realizowaną przez firmę Panattoni Europe. Na w/w inwestycji zostały wbudowane odwodnienia szczelinowe monolityczne AS-IIS250 o łącznej długości 200mb.

EVER EVER udoskonala technologię wykorzystującą superkondensator

EVER udoskonala technologię wykorzystującą superkondensator EVER udoskonala technologię wykorzystującą superkondensator

EVER sukcesywnie pracuje nad rozwojem technologii związanej z wykorzystywaniem superkondensatorów. Firma wzbogaca swoje portfolio o konwerter, który pozwoli na współpracę superkondensatora z różnymi modelami...

EVER sukcesywnie pracuje nad rozwojem technologii związanej z wykorzystywaniem superkondensatorów. Firma wzbogaca swoje portfolio o konwerter, który pozwoli na współpracę superkondensatora z różnymi modelami UPS-ów wykonanych w topologii on-line EVER. Będą to unikatowe rozwiązania na rynku zasilania gwarantowanego.

Redakcja RI Termografia nigdy nie była tak prosta!

Termografia nigdy nie była tak prosta! Termografia nigdy nie była tak prosta!

Kamery termowizyjne znajdują zastosowanie w coraz większej ilości prac diagnostycznych stając się niezbędnym wyposażeniem nie tylko dla audytora budowlanego, ale również techników, inżynierów przemysłowych...

Kamery termowizyjne znajdują zastosowanie w coraz większej ilości prac diagnostycznych stając się niezbędnym wyposażeniem nie tylko dla audytora budowlanego, ale również techników, inżynierów przemysłowych czy elektryków. Dlatego też firma Fluke wprowadza na rynek pięć nowych modeli, które dzięki najlepszej w swojej klasie regulacji ostrości oraz ergonomicznym i wytrzymałym obudowom staną się nieocenionym narzędziem bez względu na rodzaj wykonywanej pracy.

Dobór źródła ciepła dla budynków jednorodzinnych – przepisy

Zgodnie z WT 2021 [1] od początku tego roku obowiązują nowe wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię (wskaźnik EP) i m.in. nowe wymagania dot. izolacyjności cieplnej przegród (współczynników przewodzenia ciepła U). Projekt, na podstawie którego planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę czy dokonanie zgłoszenia, musi zatem spełniać aktualne ostrzejsze wymogi. Trzeba zwracać większą uwagę na źródła energii cieplnej potrzebnej do ogrzania budynku i podgrzania ciepłej wody, co w niektórych przypadkach będzie się wiązać z koniecznością wykorzystania odnawialnych źródeł energii [2]. Nowy jednorodzinny budynek mieszkalny, aby spełnić wymagania WT 2021, powinien mieć wskaźnik EP nie większy niż 70 kWh/(m2 rok), podczas gdy wcześniej wartość maksymalna tego wskaźnika wynosiła 95 kWh/(m2 rok) [3–7].

Dodatkowo nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska [8] wprowadziła w 2019 r. obowiązek podłączania nowych budynków do sieci ciepłowniczej, o ile istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia i dostarczania ciepła do obiektu z miejskiej sieci ciepłowniczej. Zgodnie z nowym art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy Prawo budowlane [9] projektant lub inwestor ma obowiązek złożenia oświadczenia o istnieniu lub braku możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej pod groźbą odpowiedzialności karnej. W praktyce oznacza to, że każdy inwestor zamierzający wznieść nowy budynek (z uwzględnieniem wyjątków ustawowych) musi przed złożeniem wniosku uzyskać od przedsiębiorstwa ciepłowniczego warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Brak takiego oświadczenia dołączonego do wniosku o pozwolenie na budowę, potwierdzonego wydanymi warunkami przyłączenia, stanowić będzie brak formalny, uzasadniający pozostawienie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę bez rozpoznania.

Sukcesywnie od 2016 roku władze samorządowe przyjmują uchwały antysmogowe [10], ograniczając na danym terenie spalanie węgla (a także drewna) w ogóle lub spalanie węgla o niskiej jakości w niskiej jakości kotłach.

Celem artykułu jest analiza wyboru źródeł ciepła i współpracujących z nim instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii [11, 12] dla domu jednorodzinnego. Porównania dotyczą głównie efektywności energetycznej poszczególnych rozwiązań, zapotrzebowania na energię oraz wartości współczynnika zapotrzebowania na energię pierwotną i biorą pod uwagę aspekty ekonomiczne, ekologiczne oraz komfort użytkowania. Założono, że w wyniku zastosowania właściwie dobranych źródeł energii odnawialnej oraz odpowiednio zwymiarowanych instalacji z nich korzystających osiągnięte zostaną nie tylko pozytywne efekty energetyczne, ale i rozwiązania te będą się charakteryzować korzystną efektywnością ekonomiczną i dobrymi wskaźnikami ekologicznymi.

Założenia i opis budynku jednorodzinnego

Na potrzeby artykułu przeprowadzono obliczenia projektowego obciążenia cieplnego dla obiektu zlokalizowanego w III strefie klimatycznej Polski [13], z wentylacją naturalną. Nie analizowano wentylacji mechanicznej, gdyż z punktu widzenia metodologii obliczania charakterystyki energetycznej [14] przy tak przyjętych wskaźnikach stosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno­-wywiewnej nie będzie miało uzasadnienia energetycznego i ekonomicznego – uzyskanie akceptowalnej wartości EP bez „manipulacji” jest trudne do osiągnięcia. Wpływ na wybór takiej wentylacji miał też fakt, że budynek ma przegrody o lepszych współczynnikach przenikania ciepła U, niż wymagają tego warunki techniczne. Model budynku przedstawiono na rys. 1.

Model budynku

Rys. 1.  Model budynku jednorodzinnego stworzony w programie Audytor OZC 6.6 Pro

Wyniki przeprowadzonych obliczeń projektowych strat ciepła oraz pozostałych danych wrażliwych w kontekście obliczeń charakterystyki energetycznej zestawiono w tabeli 1.

Głównym celem analizy, wpływającym na oceny ekologiczne i ekonomiczne, jest wybór podstawowego źródła grzewczego, a gdy dane źródło nie spełnia wymagań charakterystyki energetycznej, wspomagających go instalacji korzystających z energii odnawialnych – w tym przypadku są to ogniwa fotowoltaiczne [15, 16].

W analizie uwzględniono następujące źródła ciepła: kocioł gazowy, kocioł na biomasę, kocioł węglowy (ekogroszek), kocioł elektryczny, kocioł olejowy, pompę ciepła powietrze/woda i węzeł zasilany z sieci ciepłowniczej. Dla każdego wariantu przeprowadzono obliczenia charakterystyki energetycznej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie metodologii [14]. W pierwszej kolejności poruszono aspekt ekologiczny, czyli przewidywaną wielkość emisji CO2 [17–19], co przedstawiono na rys. 2.

Emisja CO2

Rys. 2.  Zestawienie jednostkowych emisji CO2  do atmosfery na podstawie obliczeń w programie Audytor OZC 6.6 Pro

Wyniki wskazują, że najkorzystniejszym wariantem pod względem ekologicznym (emisji CO2) jest kocioł na biomasę (pellet), a najmniej korzystnym kocioł elektryczny i pompa ciepła. Wynika to z faktu, że te dwa ostatnie urządzenia zasilane są energią elektryczną z elektrowni węglowych o dużej emisji i niskiej sprawności. Z kolei dobry wynik w przypadku biomasy jest czysto teoretyczny – spalane są produkty pochodzenia roślinnego i emisja CO2 jest „bilansowana” w procesie fotosyntezy i wzrostu roślin [20–22].

Literatura

 1. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2019, poz. 1065)
 2. Knapik Maciej, Analiza i wybór źródła grzewczego przygotowującego ciepłą wodę z wykorzystaniem energii odnawialnej, „Rynek Instalacyjny” 9, 2016, s. 36–38
 3. Knapik Maciej, Budownictwo proekologiczne – zrównoważony rozwój, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa OSA – Odpady, Środowisko, Atmosfera, 5–6 czerwca 2014, materiały pokonferencyjne, referaty, prezentacje, s. 87–92
 4. Knapik Maciej, Analysis of the scope of thermo-modernization for a residential building in order to transform it into a low-energy building, E3S Web of Conferences 69, 2018
 5. Knapik Maciej, Analysis of influence of LEED certification process to achieve the passive house standard, „Technical Transactions” 9, 2017, p. 137–150
 6. Feist Wolfgang, Schlagowski Gunther, Kołakowska Renata, Podstawy budownictwa pasywnego: proste, genialne, komfortowe..., Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, 2006
 7. Rylewski Eugeniusz, Energia własna: nowoczesne rozwiązania budownictwa niskoenergetycznego, TINTA, 2002
 8. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (DzU 2019, poz. 2166)
 9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU 1994, nr 89, poz. 414)
 10. Przegląd uchwał antysmogowych, https://czysteogrzewanie.pl/podstawy/uchwaly-antysmogowe/ (dostęp: 11 lipiec 2021)
 11. Knapik Maciej, Analysis of the possibility to cover energy demand from renewable sources on the motive power of the heat pump in low-energy building, E3S Web of Conferences, 2017
 12. Knapik Maciej, Współpraca pomp ciepła z turbinami wiatrowymi i panelami fotowoltaicznymi – aspekty energetyczne i ekonomiczne, Rynek Instalacyjny 11, 2017, s. 22–30
 13. PN-EN 12:831-2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015, poz. 376)
 15. Olczak Piotr, Olek Małgorzata, Dostępność energii promieniowania słonecznego dla wybranych miejsc w Polsce, „Energetyka w odsłonach”, Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2016
 16. Korzeniewska Ewa, Drzymała Agnieszka, Elektrownie fotowoltaiczne – aspekty techniczne i ekonomiczne, „Przegląd Elektrotechniczny”, 21, 2013, s. 324–327
 17. Kotowicz Janusz, Janusz Katarzyna, Sposoby redukcji emisji CO2 z procesów energetycznych, „Rynek Energii” 1/2007
 18. Olczak Piotr, Olek Małgorzata, Kryzia Dominik, The ecological impact of using photothermal and photovoltaic installations for DHW preparation, „Polityka Energetyczna” 1/2020, s. 65–73
 19. Dąbrowski Jarosław, Wpływ wykorzystania instalacji z pompą ciepła i kolektorami słonecznymi na zmniejszenie emisji CO2, „Instal” 12/2012, s. 30–34
 20. Malinowska Elżbieta, Wiśniewska-Kadżajan Beata, Jankowski Kazimierz, Sosnowski Jacek, Wyrębek Henryk, Ocena przydatności biomasy różnych roślin na cele energetyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, seria: „Administracja i Zarządzanie”, nr 29(102), 2014, s. 49–61
 21. Gnutek Zbigniew, Lamperski Jacek, Analiza energetyczna procesów biokonwersji na przykładzie biomasy pochodzenia roślinnego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Konferencje t. 2, z. 22, 2002, s. 475–486
 22. Postrzednik Stefan, Biomasa – jej znaczenie oraz aspekty wykorzystania, „Energetyka” 12, 2010, s. 840–843
 23. Knapik Maciej, Analysis and comparison of methods for the preparation of domestic hot water from district heating system, selected renewable and non-renewable sources in low-energy buildings, E3S Web of Conferences 3001, 2018
 24. Knapik Maciej, Analiza doboru oraz wpływu izolacji cieplnej rur na koszty eksploatacji instalacji grzewczych, „Rynek Instalacyjny” 9/2020, s. 25–33, rynekinstalacyjny.pl
 25. Knapik Maciej, The influence of pipe diameter selection on operating costs of heating installation in the context of the anticipated increase in electricity prices, E3S Web of Conferences, 2019
 26. Chmielarski Jarema, Oszczędność energii poprzez optymalizację izolacji rur w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych, „Chłodnictwo i Klimatyzacja” 11/2010
 27. Bednarczyk Aleksandra, Kulesza Leszek, Wpływ cyrkulacji w instalacji c.w.u. na bilans energii tej instalacji, „Air&Heat – Water&Energy”, 2011
 28. Wojtas Kazimierz, Sprężarkowa pompa ciepła jako alternatywne źródło ciepła w budynku (cz. 1), „Polski Instalator” 11/2011, s. 40–44
 29. Skorek Janusz, Kruppa Rafał, Analiza ekonomiczna zastosowania pompy ciepła w typowym budynku jednorodzinnym, „Gospodarka Paliwami i Energią” 9–17, 2000
 30. Mółka Jan, Łapczyńska-Kordon Bogusława, Właściwości energetyczne wybranych gatunków biomasy, „Inżynieria Rolnicza” 131, 2011
 31. Kompania Solarna, Jak obliczyć uzysk energii z instalacji fotowoltaicznej?, https://www.kompaniasolarna.pl/fotowoltaika/obliczyc-uzysk-energii-instalacji-fotowoltaicznej/ (dostęp: 11 lipca 2021)
 32. Piece, kotły gazowe i olejowe, grzejniki Purmo i łazienkowe, kable grzewcze, https://www.tanie-ogrzewanie.pl/ (dostęp: 10 lipca 2021)
 33. Blog MojaBudowa.pl – internetowy dziennik budowy, katalog firm budowlanych, https://ogrzewanieprademzadarmo.mojabudowa.pl/?id=221300 (dostęp: 21 lipca 2021)
 34. System kominowy PEKABET TURBO KERAMIK  200, h = 10,0 m, https://pekabet.pl/331-0-wentylacji/system-kominowy-pekabet-turbo-keramik-200-h100m.html (dostęp: 21 lipca 2021)
 35. PGNiG – Portal korporacyjny, Koszty przyłączenia do sieci gazowej, https://pgnig.pl/dla-domu/cennik-uslug-przylaczeniowych (dostęp: 21 lipca 2021)
 36. Hurtownia Instalacyjna, Hydrauliczna, Sklep – Swatt.pl, https://swatt.pl/pl/ (dostęp: 10 lipca 2021)
 37. System kominowy PEKABET UNIWERSAL  200, h = 10,0 m, https://pekabet.pl/294-0-wentylacji/system-kominowy-pekabet-uniwersal-200-h100m.html (dostęp: 21 lipca 2021)
 38. Buderus sklep, https://ins-tech-sklep.pl/ (dostęp: 10 lipca 2021)
 39. TwojeZbiorniki.pl, Zbiornik jednopłaszczowy na olej opałowy 1800L, https://twojezbiorniki.pl/pl/p/Zbiornik-jednoplaszczowy-na-olej-opalowy-1800L/88 (dostęp: 21 lipca 2021)
 40. Sklep z kominkami – Raczyński, https://www.raczynski-kominki.pl/ (dostęp: 10 lipca 2021)
 41. Węzeł cieplny w domu jednorodzinnym, https://kb.pl/porady/wezel-cieplny-w-domu-jednorodzinnym-_wp19/ (dostęp: 10 lipca 2021)
 42. Bosch Thermotechnology, https://www.bosch-thermotechnology.com/corporate/en/startpage.html (dostęp: 10 lipca 2021)
 43. Hewalex.pl, Instalacja 2 kW, https://www.hewalex.pl/fotowoltaika/kompletne-instalacje/zestaw-2.html (dostęp: 10 lipca 2021)
 44. Soleko Polska, Instalacja fotowoltaiczna 5 kW – cena, https://www.kolektory.com/instalacje-fotowoltaiczne-ceny/instalacje-fotowoltaiczne-ceny/zestaw-o-mocy-5-kw.html (dostęp: 10 lipca 2021)
 45. Fotowoltaika Tarnów, Fotowoltaika – cena, https://fotowoltaika-tarnow.pl/fotowoltaika-cena. (dostęp: 10 lipca 2021)
 46. Wartość energetyczna węgla, gazu, oleju i innych paliw – kotły CO i armatura – instalacje grzewcze, https://www.instalacjebudowlane.pl/5044-23-40-wartosc-energetyczna-wegla-gazu-oleju-i-innych-paliw.html (dostęp: 11 lipca 2021)
 47. Ceny gazu ziemnego w Polsce – PGNiG, Tauron, Konerg, PGE, Audax PGE, http://www.cena-pradu.pl/gaz.html (dostęp: 11 lipca 2021)
 48. TAURON Wydobycie, Ekogroszek workowany – tani węgiel prosto z kopalni, https://sklep.tauron.pl/ (dostęp: 11 lipca 2021)
 49. Średnie ceny detaliczne – dostawa, sprzedaż, instalacja – propan, butan, olej opałowy i inne, https://www.cdc24.pl/srednie-ceny-detaliczne (dostęp: 11 lipca 2021)
 50. Ile kosztuje pellet? – ceny 2021 – WegloBud, https://www.wegiel24.info/ile-kosztuje-pellet/ (dostęp: 11 lipca 2021)
 51. MPEC – Kraków, https://www.mpec.krakow.pl/ (dostęp: 11 lipca 2021)
 52. Cena prądu w Polsce w 2021 roku. Ile kosztuje 1 kWh energii elektrycznej?, https://www.rachuneo.pl/cena-pradu (dostęp: 11 lipca 2021)
 53. Śnieżyk Ryszard, Dostawa ciepłej wody zasilanej gazowym kotłem kondensacyjnym, „Rynek Instalacyjny” 5/2014, rynekinstalacyjny.pl
 54. Urbaniak Dariusz, Boryca Jarosław, Wyleciał Tomasz, Koszty wytwarzania c.w.u. za pomocą 2-funkcyjnego kotła gazowego w budownictwie wielorodzinnym, „Rynek Energii” 5/2016, s. 46–48

W artykule:

• Dobór źródła ciepła dla budynków jednorodzinnych – przepisy
• Założenia i opis budynku jednorodzinnego
• Analiza ekonomiczna poszczególnych wariantów źródła ciepła z uwzględnieniem kosztów eksploatacji

Streszczenie

Artykuł przedstawia analizę doboru źródła ciepła dla budynku jednorodzinnego w kontekście przepisów prawnych obowiązujących w Polsce. Analizę prowadzono dla kilku wybranych typów źródła ciepła w aspekcie ekologicznym i ekonomicznym. Badania obejmowały analizy prowadzone w programie Audytor OZC 6.6 Pro. Wyniki analiz pozwalają ocenić, który wariant źródła ciepła jest najkorzystniejszy w zależności od wymagań stawianych przez przepisy.

Abstract

The article presents an analysis of the selection of a heat source for a single-family building in the context of applicable regulations in Poland. The analysis was performed for selected types of heat sources in terms of ecology and economy. The research included analyzes performed in the Audytor OZC 6.6 Pro software. The results of the analyzes allow to assess which variant of the heat source selection is the most advantageous, depending on the requirements of the applicable legal regulations in Poland.

Aby przeczytać pełną wersję artykułu należy wykupić prenumeratę i zalogować się.

Komentarze

Powiązane

dr inż. Anna Życzyńska, mgr inż. Grzegorz Dyś Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju...

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju budynku przepisy wymagają uwzględnienia tylko potrzeb na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody (budynki mieszkalne bez chłodzenia) albo dodatkowo energii na potrzeby oświetlenia wbudowanego (budynki inne niż mieszkalne) oraz energii na chłodzenie, jeżeli takie zapotrzebowanie występuje.

mgr inż. Katarzyna Rybka Obszary zastosowania płytowych wymienników ciepła

Obszary zastosowania płytowych wymienników ciepła Obszary zastosowania płytowych wymienników ciepła

Płytowe wymienniki ciepła są powszechnie stosowane w systemach ogrzewania, chłodzenia oraz wentylacji. Obecnie wszystko, co budujemy, musi być możliwie energooszczędne, zatem rola odzysku ciepła w instalacjach...

Płytowe wymienniki ciepła są powszechnie stosowane w systemach ogrzewania, chłodzenia oraz wentylacji. Obecnie wszystko, co budujemy, musi być możliwie energooszczędne, zatem rola odzysku ciepła w instalacjach stale wzrasta.

mgr inż. Katarzyna Rybka Nowe możliwości sterowania komfortem

Nowe możliwości sterowania komfortem Nowe możliwości sterowania komfortem

Publikacja przedstawia niektóre nowoczesne sposoby dotyczące sterowania instalacjami HVAC i utrzymania komfortu cieplnego w pomieszczeniach.

Publikacja przedstawia niektóre nowoczesne sposoby dotyczące sterowania instalacjami HVAC i utrzymania komfortu cieplnego w pomieszczeniach.

dr inż. Michał Szymański, mgr inż. Aleksandra Nyka, dr inż. Kamil Szkarłat Instalacja fotowoltaiczna dla Hali Sportowej Politechniki Poznańskiej

Instalacja fotowoltaiczna dla Hali Sportowej Politechniki Poznańskiej Instalacja fotowoltaiczna dla Hali Sportowej Politechniki Poznańskiej

Sektor energii słonecznej to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi energetyki. Komisja Europejska uznała energię słoneczną za strategiczne źródło zaopatrzenia UE w energię w przyszłości.

Sektor energii słonecznej to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi energetyki. Komisja Europejska uznała energię słoneczną za strategiczne źródło zaopatrzenia UE w energię w przyszłości.

dr inż. Piotr Jadwiszczak, dr inż. Wojciech Cepiński Nowoczesne systemy instalacyjne w przyłączach gazowych

Nowoczesne systemy instalacyjne w przyłączach gazowych Nowoczesne systemy instalacyjne w przyłączach gazowych

Autor artykułu przedstawił przegląd nowoczesnych rozwiązań technologicznych związanych z problematyką przyłączy gazowych. Poznajemy w nim kilka ważnych elementów składowych oraz techniki wykonawcze, które...

Autor artykułu przedstawił przegląd nowoczesnych rozwiązań technologicznych związanych z problematyką przyłączy gazowych. Poznajemy w nim kilka ważnych elementów składowych oraz techniki wykonawcze, które skracają czas wykonywania przyłączy oraz zwiększają bezpieczeństwo dostaw gazu.

dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz, inż. Andrej Goleniewski Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną a optymalizacja kosztów

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego....

Głównym celem artykułu było określenie wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPCO+W dla optymalnego kosztowo standardu energetycznego jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Autorzy zaprezentowali metodykę obliczania kosztów skumulowanych uwzględnianych w projekcie budynku, analizowane warianty wraz z analizą ich kosztów, nadto przedstawili wyniki obliczeń i wnioski.

dr inż. Piotr Jadwiszczak, dr inż. Wojciech Cepiński Nowoczesne systemy instalacyjne w instalacjach gazowych

Nowoczesne systemy instalacyjne w instalacjach gazowych Nowoczesne systemy instalacyjne w instalacjach gazowych

W artykule można znaleźć odpowiedzi na kwestie czym jest instalacja gazowa i jak ją należałoby projektować, a także informacje o zmianach w instalacjach gazowych jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich...

W artykule można znaleźć odpowiedzi na kwestie czym jest instalacja gazowa i jak ją należałoby projektować, a także informacje o zmianach w instalacjach gazowych jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich 50. lat. A ponadto autorzy piszą o nowoczesnych przewodach instalacji gazowych, technologiach połączeń, zabezpieczeniach przepływu gazu, bezpiecznikach termicznych i urządzeniach sygnalizacyjno-odcinających, gniazdach gazowych oraz monozłączach gazomierzy.

dr Artur Miros Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych

Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych

Autor wskazuje różnice w wymaganiach prawnych dotyczących doboru minimalnej grubości izolacji cieplnej dla instalacji technicznych i przemysłowych i przedstawia własne propozycję ujednolicenia niespójności,...

Autor wskazuje różnice w wymaganiach prawnych dotyczących doboru minimalnej grubości izolacji cieplnej dla instalacji technicznych i przemysłowych i przedstawia własne propozycję ujednolicenia niespójności, a bazując na wymaganiach w odniesieniu do grubości izolacji z przepisów prawnych poddał sprawdzeniu spełnienie wymagań bezpieczeństwa dotyczącego temperatury na powierzchni instalacji rurowej w oparciu o metodę według normy PN-B-20105:2014-09 pozwalającej na obliczanie grubości izolacji termicznej.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

Waldemar Joniec Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Instalacje z pompami ciepła - przykłady Instalacje z pompami ciepła - przykłady

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych,...

Pompy ciepła w małych układach są coraz powszechniej stosowane w polskim budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza jednorodzinnym. Technologia ta ma także duży potencjał w instalacjach obiektów publicznych, handlowych, a nawet przemysłowych. Poniżej zaprezentowano wybrane przykłady zastosowań pomp ciepła w instalacjach średnich i dużych.

dr Artur Miros Preizolowane rury giętkie – badania własności

Preizolowane rury giętkie – badania własności Preizolowane rury giętkie – badania własności

Autor omawia zmiany procedur badawczych określania przewodności cieplnej rur preizolowanych oraz nowe wytyczne kontroli ich jakości i wprowadzania na rynek.

Autor omawia zmiany procedur badawczych określania przewodności cieplnej rur preizolowanych oraz nowe wytyczne kontroli ich jakości i wprowadzania na rynek.

dr inż. Katarzyna Matuszek, mgr inż. Piotr Hrycko Przyszłość kotłów c.o. zasilanych paliwem stałym

Przyszłość kotłów c.o. zasilanych paliwem stałym Przyszłość kotłów c.o. zasilanych paliwem stałym

Liczba eksploatowanych kotłów c.o. zasilanych paliwami stałymi będzie się stopniowo zmniejszać. Rosnąć będzie w tym segmencie udział urządzeń z automatycznym podawaniem paliwa, w tym na biomasę. Szybkość...

Liczba eksploatowanych kotłów c.o. zasilanych paliwami stałymi będzie się stopniowo zmniejszać. Rosnąć będzie w tym segmencie udział urządzeń z automatycznym podawaniem paliwa, w tym na biomasę. Szybkość procesu naturalnej eliminacji paliw stałych z sektora ogrzewnictwa indywidualnego zależeć będzie nie tylko od regulacji prawnych dotyczących emisji, w tym regionalnych, ale też od sytuacji gospodarczej w kraju. Ze względu na wymagania paliwowe automatycznych węglowych kotłów c.o. i możliwości polskich...

mgr inż. Piotr Gabryańczyk Montaż i użytkowanie instalacji fotowoltaicznych – dobre praktyki

Montaż i użytkowanie instalacji fotowoltaicznych – dobre praktyki Montaż i użytkowanie instalacji fotowoltaicznych – dobre praktyki

Instalator wykonujący instalację fotowoltaiczną powinien przestrzegać obowiązujących przepisów oraz posiadać wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Z kolei użytkownik powinien przestrzegać zasad prawidłowej...

Instalator wykonujący instalację fotowoltaiczną powinien przestrzegać obowiązujących przepisów oraz posiadać wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Z kolei użytkownik powinien przestrzegać zasad prawidłowej eksploatacji całego systemu i wiedzieć, na co zwracać uwagę podczas odbioru. Dzięki dobrym praktykom stosowanym przez instalatorów i użytkowników instalacja będzie pracowała przez wiele lat, zmniejszając koszty zużycia energii elektrycznej.

Igor Sikończyk Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych

Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych

Nowe zasady oceny efektywności energetycznej oraz wymagania wobec systemów wentylacyjnych w budynkach spowodują, że od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu urządzeń niespełniających...

Nowe zasady oceny efektywności energetycznej oraz wymagania wobec systemów wentylacyjnych w budynkach spowodują, że od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu urządzeń niespełniających ustanowionych dla nich minimalnych wymagań. Oznacza to, że wszystkie opracowywane obecnie projekty dla obiektów, które będą realizowane dopiero w przyszłym roku, już dziś powinny uwzględniać nowe wymagania.

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Natalia Fidorów, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument...

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument stabilności temperatury gruntu na dużych głębokościach. Jednak przy ciągłym pobieraniu lub dostarczaniu energii do gruntu jego temperatura zacznie się zmieniać.

dr hab. inż. Paweł Michnikowski, dr inż. Maciej Grzywacz Sprawdzanie poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników

Sprawdzanie poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników Sprawdzanie poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników

W artykule opisano najczęstsze przyczyny błędów w rozliczaniu indywidualnych kosztów ogrzewania na podstawie odczytów podzielników montowanych na grzejnikach. Wskazano problemy lokatorów wynikające z błędnych...

W artykule opisano najczęstsze przyczyny błędów w rozliczaniu indywidualnych kosztów ogrzewania na podstawie odczytów podzielników montowanych na grzejnikach. Wskazano problemy lokatorów wynikające z błędnych rozliczeń lokali w budynkach wielorodzinnych.

mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, mgr inż. Piotr Skowroński Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej? Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak...

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak czy takie urządzenia pracujące w Polsce mogą zgodnie z przepisami UE zostać zaklasyfikowane jako wykorzystujące energię z zasobów odnawialnych?

Jerzy Kosieradzki Cyrkulacja w instalacji ciepłej wody

Cyrkulacja w instalacji ciepłej wody Cyrkulacja w instalacji ciepłej wody

Jeszcze nie tak dawno instalacja ciepłej wody użytkowej bez cyrkulacji nie była wcale rzadkością. Kwestia, czy użytkownik będzie musiał długo, czy krótko czekać na ciepłą wodę, nie miała większego znaczenia. Nie...

Jeszcze nie tak dawno instalacja ciepłej wody użytkowej bez cyrkulacji nie była wcale rzadkością. Kwestia, czy użytkownik będzie musiał długo, czy krótko czekać na ciepłą wodę, nie miała większego znaczenia. Nie było programów wspomagających liczenie przepływów w instalacjach, a pompę cyrkulacyjną dobierano raczej „na oko”. Użytkownik nie martwił się również tym, jak dużo wody bezpowrotnie traci, bo nie płacił za jej rzeczywiste zużycie. Dopiero wprowadzenie wodomierzy, zarówno na przewodach...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

Rafał Różycki Równoważenie małych instalacji c.o.

Równoważenie małych instalacji c.o. Równoważenie małych instalacji c.o.

W opinii wielu instalatorów w przypadku niedużych instalacji centralnego ogrzewania projekt nie jest potrzebny, a samą instalację można bardzo łatwo wykonać. Jednak w takich nieobliczonych instalacjach...

W opinii wielu instalatorów w przypadku niedużych instalacji centralnego ogrzewania projekt nie jest potrzebny, a samą instalację można bardzo łatwo wykonać. Jednak w takich nieobliczonych instalacjach częstym zjawiskiem jest nierówne grzanie grzejników. Najlepiej przeanalizować je na przykładzie małej instalacji, w której nie stosuje się zaworów podpionowych.

Jerzy Kosieradzki Korozja w instalacji centralnego ogrzewania

Korozja w instalacji centralnego ogrzewania Korozja w instalacji centralnego ogrzewania

O korozji instalacji centralnego ogrzewania krążą najróżniejsze opinie. Które z opowiadań instalatorów są prawdziwe?

O korozji instalacji centralnego ogrzewania krążą najróżniejsze opinie. Które z opowiadań instalatorów są prawdziwe?

Redakcja RI Termografia nigdy nie była tak prosta!

Termografia nigdy nie była tak prosta! Termografia nigdy nie była tak prosta!

Kamery termowizyjne znajdują zastosowanie w coraz większej ilości prac diagnostycznych stając się niezbędnym wyposażeniem nie tylko dla audytora budowlanego, ale również techników, inżynierów przemysłowych...

Kamery termowizyjne znajdują zastosowanie w coraz większej ilości prac diagnostycznych stając się niezbędnym wyposażeniem nie tylko dla audytora budowlanego, ale również techników, inżynierów przemysłowych czy elektryków. Dlatego też firma Fluke wprowadza na rynek pięć nowych modeli, które dzięki najlepszej w swojej klasie regulacji ostrości oraz ergonomicznym i wytrzymałym obudowom staną się nieocenionym narzędziem bez względu na rodzaj wykonywanej pracy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.