RynekInstalacyjny.pl

Ogrzewanie podłogowe a jakość powietrza wewnętrznego

Ogrzewanie podłogowe, Fot. LUXBUD

Ogrzewanie podłogowe, Fot. LUXBUD

Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej popularne. System ten charakteryzuje się korzystnym rozkładem temperatury w pomieszczeniu, który powoduje zwiększenie komfortu cieplnego, poprawę warunków higienicznych i oszczędność energii. Dzięki obniżeniu temperatury wody (w porównaniu do ogrzewań tradycyjnych) możliwe jest efektywne wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, takich jak energia solarna czy geotermalna.

Zobacz także

Thermoval Polska S.A. Ochrona rur przed mrozem. Systemy przeciwoblodzeniowe Thermoval

Ochrona rur przed mrozem. Systemy przeciwoblodzeniowe Thermoval Ochrona rur przed mrozem. Systemy przeciwoblodzeniowe Thermoval

W czasie mrozów instalacje rurowe ułożone na zewnątrz budynku i w pomieszczeniach nieogrzewanych mogą być narażone na zamarznięcie. To prosta droga do ich awarii. Dlatego aby zimą nie mieć problemów z...

W czasie mrozów instalacje rurowe ułożone na zewnątrz budynku i w pomieszczeniach nieogrzewanych mogą być narażone na zamarznięcie. To prosta droga do ich awarii. Dlatego aby zimą nie mieć problemów z działaniem tego typu instalacji, warto zabezpieczyć je kablami grzewczymi Thermoval przeznaczonymi do ochrony rur przed skutkami oddziaływania niskich temperatur.

P.T.U. ELEKTRA Sp. z o.o. Elektryczne systemy grzejne – ochrona przed śniegiem i lodem

Elektryczne systemy grzejne – ochrona przed śniegiem i lodem Elektryczne systemy grzejne – ochrona przed śniegiem i lodem

Ubiegłoroczna zima, po kilku latach łagodnych, zaskoczyła powrotem tradycyjnych mrozów i opadów śniegu. Jesień to odpowiedni czas, by przygotować inwestycje budowlane – w tym dachy, orynnnowanie i instalacje...

Ubiegłoroczna zima, po kilku latach łagodnych, zaskoczyła powrotem tradycyjnych mrozów i opadów śniegu. Jesień to odpowiedni czas, by przygotować inwestycje budowlane – w tym dachy, orynnnowanie i instalacje zewnętrzne – do bezawaryjnego przetrwania tych warunków.

ASAJ Co wybrać: korytka kablowe czy rury osłonowe?

Co wybrać: korytka kablowe czy rury osłonowe? Co wybrać: korytka kablowe czy rury osłonowe?

Kable elektryczne, telekomunikacyjne i szeroko rozumiane przewody, muszą być zabezpieczone na wypadek uszkodzenia mechanicznego. Koniecznie należy także zadbać o to, by zachowały swoje pierwotne ułożenie,...

Kable elektryczne, telekomunikacyjne i szeroko rozumiane przewody, muszą być zabezpieczone na wypadek uszkodzenia mechanicznego. Koniecznie należy także zadbać o to, by zachowały swoje pierwotne ułożenie, względem danej instalacji. Do utrzymania okablowania w przysłowiowych ryzach wykorzystuje się zatem systemy montażowe, korytka kablowe i rury osłonowe. Czym różnią się wymienione elementy? Jakie mają zastosowanie i gdzie sprawdzą się najlepiej?

Ogrzewanie podłogowe jest szczególnie chętnie stosowane w budownictwie jednorodzinnym. Na przykład w Niemczech w nowo powstającym budownictwie indywidualnym już ponad połowa budynków wyposażana jest w ten system ogrzewania [2]. W Polsce tendencja jest podobna. Ogrzewanie podłogowe instalowane jest jednak nie tylko w budownictwie mieszkaniowym, ale także w innych budynkach o wysokich wymaganiach w zakresie komfortu cieplnego i estetyki wnętrz, takich jak szkoły, muzea, biura, sklepy itp.

Podstawowe aspekty higieniczne

Wykazano, że ogrzewania podłogowe w mniejszym stopniu wywołują podrażnienia oczu, choroby gardła i błony śluzowej, niż ma to miejsce w przypadku ogrzewań tradycyjnych [1]. Mniejsza cyrkulacja powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu powoduje zmniejszenie ilości cząstek zawieszonych. Również wiele badań wykazało wpływ ogrzewania podłogowego na zmniejszenie ilości roztoczy w pomieszczeniach [1]. Wynika to przede wszystkim z faktu, że wilgotność względna w warstwie wykończeniowej podłogi jest niższa  niż 45%, co stanowi próg, poniżej którego roztocza nie mogą przetrwać przez dłuższy czas.

W przypadku stosowania ogrzewania podłogowego pionowy profil temperatury powietrza wewnętrznego jest korzystniejszy, ponieważ najwyższe temperatury panują w pobliżu podłogi, a w wyższych warstwach powietrza temperatura jest nieco niższa. Natomiast przy zastosowaniu tradycyjnych grzejników konwekcyjnych wytwarza się odwrotny profil temperatury, co może powodować u ich użytkowników jednoczesne niekorzystne uczucie chłodu w okolicy nóg i zbytniego ciepła w pobliżu głowy.

W ogrzewaniach podłogowych ta część ciepła, która jest przekazywana do pomieszczenia za pomocą promieniowania, jest większa niż w ogrzewaniach konwekcyjnych. Konsekwentnie wymiana ciepła poprzez konwekcję jest mniejsza i temperatura powietrza może być obniżona o 1–2 K przy zapewnieniu porównywalnego komfortu cieplnego. Przypuszcza się nawet, że większy udział promieniowania (tzn. nieco zimniejsze powietrze i cieplejsze powierzchnie w pomieszczeniu) bardziej odpowiada naturalnym wymaganiom cieplnym ludzi. Podobnie dzieje się w słoneczny wiosenny dzień, kiedy mimo chłodnego powietrza odczuwamy komfort cieplny dzięki działaniu promieniowania słonecznego.

Obniżenie temperatury w pomieszczeniu ma również istotny aspekt higieniczny, ponieważ przy temperaturze powietrza powyżej 22–24°C istotnie wzrasta ryzyko podrażnienia błony śluzowej. Podobną korelację zauważono również pomiędzy występowaniem syndromu chorego budynku (ang. Sick Building Syndrome) i podwyższoną temperaturą powietrza wewnętrznego [1].

Wdychanie kurzu może powodować reakcje alergiczne, przy czym decydująca jest nie ilość cząstek, lecz ich rodzaj. Przy temperaturze 55°C zaczyna się proces suchej destylacji kurzu, w wyniku czego cząstki stają się większe i bardziej drażniące. Dlatego ogrzewania podłogowe powodują mniejsze reakcje alergiczne w porównaniu do systemów tradycyjnych, gdyż cząstek kurzu jest mniej i są one mniej agresywne.

Warstwa wykończeniowa podłogi

Jak zostanie wykazane w niniejszym artykule, temperatura podłogi ogrzewanej może być znacznie wyższa niż w układzie tradycyjnym. Z tego powodu istotne jest, aby materiały wykorzystywane do budowy podłogi (a zwłaszcza warstwy wykończeniowej) nie wydzielały szkodliwych substancji w wyższych temperaturach. Dlatego przy wyborze rodzaju pokrycia podłogowego należy upewnić się, że dany materiał jest przystosowany do wykorzystania w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym. W handlu materiały takie oznaczane są logo „ogrzewanie podłogowe” (rys. 1).

logo ogrzewanie podlogowe

Rys.1. Logo „ogrzewanie podłogowe”
Źródło: Archiwum autora

W celu zilustrowania, jakie wartości może przyjmować temperatura warstwy wykończeniowej podłogi, przeprowadzono przykładowe obliczenia symulacyjne przy pomocy programu Floor 2D, który umożliwia numeryczne modelowanie pola temperatury w przekroju stropu z uwzględnieniem ogrzewania podłogowego. Przyjętą konstrukcję stropu przedstawiono w tab. 1.

 konstrukcja stropu

Tabela 1. Konstrukcja stropu przyjęta w obliczeniach
Źródło: Archiwum autora

Założono wykorzystanie przewodów z polietylenu usieciowanego Wirsbo-pePEX, dz/dw = 20,0/16,4 mm w rozstawie wężownicy 15 cm. Parametry wody grzejnej przyjęto na poziomie tz/tp = 55/45°C, a prędkość przepływu czynnika – 0,40 m/s. Dla takiego schematu wyznaczono pole temperatury w powtarzalnym fragmencie przekroju stropu (rys. 2).

temperatura w przekroju stropu

Rys. 2. Pole temperatury w przekroju stropu (moduł powtarzalny) dla konstrukcji stropu przedstawionej w tab. 1
Źródło: Archiwum autora

Przy wyborze danych starano się, aby w miarę możliwości był to przypadek skrajny, tzn. przyjęto parametry powodujące duże podwyższenie temperatury podłogi: założono praktycznie maksymalne stosowane temperatury wody i minimalną dopuszczalną w takim przypadku przez DIN EN 1264 grubość jastrychu. Poza tym wybrano wariant wykończenia podłogi w postaci wykładziny dywanowej.

W omawianym przypadku na powierzchni podłogi uzyskano temperaturę nieznacznie przekraczającą dopuszczalną wartość 29°C. Maksymalne przekroczenie wynosi 0,5 K, a średnie przekroczenie równe jest 0,2 K, można zatem uznać ten przypadek za skrajny, ponieważ temperatura podłogi osiągnęła maksymalną wartość dopuszczalną (a nawet ją nieznacznie przekroczyła). Jak widać, dzięki zastosowaniu wykładziny dywanowej, która jest dobrym izolatorem cieplnym, rozkład temperatury jest bardzo płaski, a więc korzystny ze względu na wymagania komfortu cieplnego.

Należy jednak zwrócić uwagę, że temperatura dolnej powierzchni wykładziny dywanowej przekroczyła 40°C (rys. 4) i dlatego zastosowany produkt nie może również przy tej temperaturze emitować szkodliwych substancji do powietrza w pomieszczeniu.

temperatura a współrzędna pozioma

Rys. 3. Rozkład temperatury na powierzchni podłogi dla konstrukcji stropu przedstawionej w tab. 1. Rozstaw przewodów grzejnych – 15 cm. Oś przewodu znajduje się na współrzędnej x = 7,5 cm
Źródło: Opracowanie własne

temperatura a zagłębienie

Rys. 4. Rozkład temperatury w przekroju pionowym podłogi nad przewodami grzejnymi dla konstrukcji przedstawionej w tab. 1
Źródło: Archiwum autora

Osuszenie jastrychu

Aby nie dopuścić do rozwoju grzybów, przed ułożeniem warstwy wykończeniowej podłogi jastrych musi zostać osuszony. Osuszanie można przyspieszyć, włączając ogrzewanie podłogowe, ale nie można tego zrobić wcześniej niż po 28 dniach od wylania w przypadku zastosowania jastrychów cementowych oraz po 7 dniach dla jastrychów anhydrytowych. W przeciwnym razie jastrych może popękać. Aby upewnić się, że jastrych został wystarczająco osuszony, należy zmierzyć jego wilgotność przy pomocy specjalnego miernika. Maksymalne zawartości wilgoci przedstawiono w tab. 2.

pokrycie a zawartość wilgoci

Tabela 2. Maksymalne zawartości wilgoci dla jastrychów
Źródło: Archiwum autora

Podsumowanie

Prawidłowo zaprojektowane i wykonane ogrzewanie podłogowe charakteryzuje się dobrymi właściwościami higienicznymi. Jednak bardzo ważne jest, by wybierać materiały, które mogą być używane w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym, tzn. nie emitują m.in. szkodliwych substancji w podwyższonej temperaturze – dotyczy to zwłaszcza warstwy wykończeniowej podłogi. Podczas wykonywania podłogi przed ułożeniem warstwy wykończeniowej bezwzględnie konieczne jest osuszenie jastrychu.

Literatura

  1. Eijdems H.H.E.W. et al., Low Temperature Heating Systems: Impact on IAQ, Thermal Comfort and Energy Consumption, „LowEx Newsletter” No. 1, Annex 37, Finland 2000.
  2. Fachinformationsdienst Flächenheizung BVF, Flächenheizung und Flächenkühlung. Fachinformation, Bundesverband Flächenheizungen e.V., Hagen, Niemcy 2010, http://www.flaechenheizung.de/Planer/PDF/BVF_Richtliniensammlung_ April_2010.pdf.
  3. Kowalczyk A., Strzeszewski M., Przegląd i ocena wybranych metod analitycznego określania wydajności cieplnej grzejników podłogowych, prace naukowe PW, Inżynieria Środowiska z. 31, Warszawa 1999.
  4. Rabjasz R., Dzierzgowski M., Ogrzewanie podłogowe – poradnik, COIB, Warszawa 1995.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Roman Strzelczyk Grzejniki higieniczne

Grzejniki higieniczne Grzejniki higieniczne

Grzejniki wprowadzane na polski rynek, podobnie jak inne wyroby budowlane, muszą spełniać określone wymagania. Jednak wymogi te nie zawsze są jednoznacznie sformułowane w przepisach i normach, dotyczy...

Grzejniki wprowadzane na polski rynek, podobnie jak inne wyroby budowlane, muszą spełniać określone wymagania. Jednak wymogi te nie zawsze są jednoznacznie sformułowane w przepisach i normach, dotyczy to m.in. tak zwanych grzejników higienicznych, nazywanych również szpitalnymi.

Jerzy Kosieradzki Para wodna jako nośnik ciepła

Para wodna jako nośnik ciepła Para wodna jako nośnik ciepła

Para wodna jako nośnik energii stosowana była od czasu skonstruowania pierwszego silnika parowego. Większość zakładów przemysłowych, w których takie silniki były wykorzystywane do napędu maszyn, korzystało...

Para wodna jako nośnik energii stosowana była od czasu skonstruowania pierwszego silnika parowego. Większość zakładów przemysłowych, w których takie silniki były wykorzystywane do napędu maszyn, korzystało także z pary wodnej do ogrzewania pomieszczeń, jednak obecnie takie rozwiązania są bardzo rzadko spotykane. Para ma jednak nadal wiele zastosowań w instalacjach przemysłowych, zwłaszcza w przemyśle spożywczym.

dr inż. Michał Strzeszewski Wstępne porównanie sposobu określania mocy szczytowej do ogrzewania budynków wg norm PN-B-03406:1994 PN-EN 12831:2006

Wstępne porównanie sposobu określania mocy szczytowej do ogrzewania budynków wg norm PN-B-03406:1994 PN-EN 12831:2006 Wstępne porównanie sposobu określania mocy szczytowej do ogrzewania budynków wg norm PN-B-03406:1994 PN-EN 12831:2006

Norma PN-EN 12831:2006 [14] zastąpiła w katalogu Polskich Norm dotychczasową normę PN-B-03406:1994 [8]. Norma PN-EN 12831:2006 jest tłumaczeniem „bez wprowadzania jakichkolwiek zmian” normy europejskiej...

Norma PN-EN 12831:2006 [14] zastąpiła w katalogu Polskich Norm dotychczasową normę PN-B-03406:1994 [8]. Norma PN-EN 12831:2006 jest tłumaczeniem „bez wprowadzania jakichkolwiek zmian” normy europejskiej EN 12831:2003 [12]. Norma europejska w wielu miejscach znacząco zmienia dotychczasową metodykę obliczania zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania budynków, jak również może prowadzić do innych wyników obliczeń. Zmianę tę trudno – zdaniem autora – uzasadnić zdecydowaną przewagą nowego sposobu...

dr inż. Grzegorz Czerski Gazowe przepływowe ogrzewacze wody z zamkniętą komorą spalania

Gazowe przepływowe ogrzewacze wody z zamkniętą komorą spalania Gazowe przepływowe ogrzewacze wody z zamkniętą komorą spalania

Do przygotowania c.w.u. powszechnie stosuje się w Polsce urządzenia gazowe. Mimo że coraz częściej wykorzystywane są do tego celu również kotły dwufunkcyjne, to jednak gazowe przepływowe ogrzewacze wody...

Do przygotowania c.w.u. powszechnie stosuje się w Polsce urządzenia gazowe. Mimo że coraz częściej wykorzystywane są do tego celu również kotły dwufunkcyjne, to jednak gazowe przepływowe ogrzewacze wody wciąż są najpopularniejsze. Od niedawna oferowane są ogrzewacze z zamkniętą komorą spalania. Stosowanie tych urządzeń eliminuje możliwość pojawienia się w pomieszczeniu produktów spalania mogących zawierać toksyczny tlenek węgla, a ich dodatkowym atutem jest wyższa efektywność energetyczna.

Waldemar Joniec, Sławomir Pilarski Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła

Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła Kotły na paliwa stałe. Urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła

Kotłom na paliwa stałe stawia się duże wymagania – mają zapewnić nie tylko tanią eksploatację i niską emisję, ale i wysoką sprawność. Coraz częściej wymaga się od nich także możliwości współpracy z nowoczesnymi...

Kotłom na paliwa stałe stawia się duże wymagania – mają zapewnić nie tylko tanią eksploatację i niską emisję, ale i wysoką sprawność. Coraz częściej wymaga się od nich także możliwości współpracy z nowoczesnymi instalacjami z zaworami termostatycznymi i jednocześnie z kolektorami słonecznymi lub pompami ciepła, a nawet z instalacjami zasilanymi dodatkowo kotłami olejowymi lub na gaz płynny. Powyższe wymagania mogą być w pełni spełnione w instalacjach zamkniętych. Jednak dotychczas prawo dopuszczało...

Jerzy Kosieradzki Pompy ciepła – kierunki rozwoju

Pompy ciepła – kierunki rozwoju Pompy ciepła – kierunki rozwoju

Pompy ciepła, choć są urządzeniami bardzo popularnymi, o których dużo się pisze nie tylko w pismach fachowych, nie są urządzeniami dla każdego, nadającymi się do zastosowania w każdych warunkach. Ich rola...

Pompy ciepła, choć są urządzeniami bardzo popularnymi, o których dużo się pisze nie tylko w pismach fachowych, nie są urządzeniami dla każdego, nadającymi się do zastosowania w każdych warunkach. Ich rola będzie jednak rosła, bo wykorzystują one powszechnie dostępne w naturze – w powietrzu, gruncie i wodzie – ciepło niskotemperaturowe (od 1 do ok. 40°C), którego nie mogą wykorzystać inne urządzenia, zwłaszcza do zasilania instalacji grzewczych. Duże możliwości stosowania tych pomp dają też odpadowe...

prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral Kawitacja w pompach wirowych

Kawitacja w pompach wirowych Kawitacja w pompach wirowych

Na temat kawitacji w pompach ukazało się już wiele publikacji, także w języku polskim. Poglądowy artykuł na ten temat został zamieszczony w nr. 11/2009 „Rynku Instalacyjnego” (M. Adamski, Kawitacja – lekceważone...

Na temat kawitacji w pompach ukazało się już wiele publikacji, także w języku polskim. Poglądowy artykuł na ten temat został zamieszczony w nr. 11/2009 „Rynku Instalacyjnego” (M. Adamski, Kawitacja – lekceważone zjawisko). Istnieją jednak zagadnienia, które wciąż budzą wątpliwości użytkowników pomp, m.in. definicje poszczególnych nadwyżek antykawitacyjnych i relacji między nimi oraz kawitacyjnego wyróżnika szybkobieżności.

Marcin Kotas Błędy wykonawcze w instalacjach ogrzewania podłogowego (cz. 2.)

Błędy wykonawcze w instalacjach ogrzewania podłogowego (cz. 2.) Błędy wykonawcze w instalacjach ogrzewania podłogowego (cz. 2.)

Ogrzewanie podłogowe wybierane jest przez inwestorów coraz częściej. Komfort cieplny, oszczędność energii i estetyka to główne atuty tego rozwiązania. Jednak tylko instalacja dobrze zaprojektowana i wykonana...

Ogrzewanie podłogowe wybierane jest przez inwestorów coraz częściej. Komfort cieplny, oszczędność energii i estetyka to główne atuty tego rozwiązania. Jednak tylko instalacja dobrze zaprojektowana i wykonana zapewni użytkownikom oczekiwany komfort. Przypadki zbyt wysokiej temperatury podłogi, niegrzejących obiegów i popękanych płytek nie są niestety odosobnione, a klienci mogą obawiać się również ewentualnych awarii wywołanych pęknięciem rur znajdujących się pod podłogą.

Jerzy Chodura Kolektory słoneczne – nowe rozwiązania techniczne

Kolektory słoneczne – nowe rozwiązania techniczne Kolektory słoneczne – nowe rozwiązania techniczne

W poprzednich numerach „Rynku Instalacyjnego” (10/2010 i 1–2/2011) opisano duże instalacje solarne oraz sposoby magazynowania energii pozyskanej przez kolektory w okresie letnim, np. w celu jej wykorzystania...

W poprzednich numerach „Rynku Instalacyjnego” (10/2010 i 1–2/2011) opisano duże instalacje solarne oraz sposoby magazynowania energii pozyskanej przez kolektory w okresie letnim, np. w celu jej wykorzystania w późniejszym czasie (w okresach przejściowych i zimą). W instalacjach tych wykorzystywano standardowe, płaskie lub próżniowe kolektory słoneczne. Tymczasem na rynku pojawiły się już rozwiązania technologiczne, które umożliwiają wykorzystanie energii słonecznej do nowych celów, również w tradycyjnych...

Mirosław Wiktorczyk Lutowanie instalacji miedzianych

Lutowanie instalacji miedzianych Lutowanie instalacji miedzianych

Dlaczego nie można łączyć przewodów miedzianych c.o. i c.w.u. lutem twardym? Jest to przecież pewniejsze połączenie...

Dlaczego nie można łączyć przewodów miedzianych c.o. i c.w.u. lutem twardym? Jest to przecież pewniejsze połączenie...

Piotr Bertram Rury grzewcze PE-RT KAN-therm

Rury grzewcze PE-RT KAN-therm Rury grzewcze PE-RT KAN-therm

Rury grzewcze są najistotniejszym składnikiem każdego wodnego ogrzewania płaszczyznowego, decydującym o skuteczności przekazywania ciepła. To od ich jakości zależy bezawaryjna i długowieczna praca instalacji,...

Rury grzewcze są najistotniejszym składnikiem każdego wodnego ogrzewania płaszczyznowego, decydującym o skuteczności przekazywania ciepła. To od ich jakości zależy bezawaryjna i długowieczna praca instalacji, gdyż są to elementy trwale umieszczone w konstrukcjach budowlanych. Nowe niebieskie rury KAN-therm Blue Floor wytwarzane są z najwyższej jakości polietylenu o podwyższonej odporności na wysokie temperatury PE-RT typ II (Dowlex 2388).

dr inż. Ryszard Śnieżyk Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u.

Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u. Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u.

W artykule przeanalizowano parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi, które należy przyjmować do wyliczeń ekonomicznych, opisano również kształtowanie się zapotrzebowania na energię cieplną...

W artykule przeanalizowano parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi, które należy przyjmować do wyliczeń ekonomicznych, opisano również kształtowanie się zapotrzebowania na energię cieplną w ciągu roku. Analizie poddano dostawę ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Oszacowano koszty i zużycie energii elektrycznej i węgla oraz ilość powstającego przy tym dwutlenku węgla.

prof. dr hab. inż. Jacek Zimny, dr inż. Piotr Michalak, mgr inż. Krzysztof Szczotka Zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku szkolnym

Zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku szkolnym Zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku szkolnym

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń projektowych i pomiarów rzeczywistego zużycia ciepłej wody użytkowej w budynku szkolnym. Prowadzone od kilku lat badania umożliwiły zaobserwowanie sezonowości i...

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń projektowych i pomiarów rzeczywistego zużycia ciepłej wody użytkowej w budynku szkolnym. Prowadzone od kilku lat badania umożliwiły zaobserwowanie sezonowości i trendów zużycia c.w.u.

dr inż. Jacek Zawistowski, mgr inż. Sławomir Janiszewski Kotły z automatycznym podawaniem paliwa

Kotły z automatycznym podawaniem paliwa Kotły z automatycznym podawaniem paliwa

Pierwsze kotły węglowe z automatycznym podawaniem paliwa stałego pojawiły się na polskim rynku dopiero w połowie lat 90. i w początkowym okresie bazowały na zagranicznych rozwiązaniach konstrukcyjnych....

Pierwsze kotły węglowe z automatycznym podawaniem paliwa stałego pojawiły się na polskim rynku dopiero w połowie lat 90. i w początkowym okresie bazowały na zagranicznych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Od tego czasu obserwuje się dynamiczny rozwój produkcji i sprzedaży tych kotłów, skutkujący poprawianiem się ich jakości. W Polsce w eksploatacji znajduje się ok. 250 tys. kotłów z automatycznym podawaniem paliwa o łącznej mocy ok. 5000 MW. To ponad 10% wszystkich eksploatowanych w kraju małych kotłów...

Stefan Dembicki Kulowe zawory regulacyjne Navaltrim

Kulowe zawory regulacyjne Navaltrim Kulowe zawory regulacyjne Navaltrim

Fińska firma Naval od wielu już lat produkuje różnego rodzaju zawory kulowe. Obecnie jest największym na świecie producentem wytwarzającym asortyment w liczbie ok. 700 tys. sztuk rocznie.

Fińska firma Naval od wielu już lat produkuje różnego rodzaju zawory kulowe. Obecnie jest największym na świecie producentem wytwarzającym asortyment w liczbie ok. 700 tys. sztuk rocznie.

Anna Kowalewska Funkcjonalne i piękne grzejniki Jaga

Funkcjonalne i piękne grzejniki Jaga Funkcjonalne i piękne grzejniki Jaga

Micro Canal Grzejniki firmy Jaga nie tylko ogrzewają pomieszczenia, ale przy okazji rozwiązują także kilka innych problemów, z którymi mogą borykać się właściciele mieszkań. Szczególnie sprawdzają się...

Micro Canal Grzejniki firmy Jaga nie tylko ogrzewają pomieszczenia, ale przy okazji rozwiązują także kilka innych problemów, z którymi mogą borykać się właściciele mieszkań. Szczególnie sprawdzają się w sytuacji, gdy w łazience nie ma wystarczającej ilości miejsca na instalację grzejnika, a także wtedy, gdy ma on zbyt małą moc w stosunku do ogrzewanego pomieszczenia. Mają także inną rzadką cechę – są prawdziwą ozdobą wnętrz.

Łukasz Biernacki Uniwersalna grupa mieszająca do ogrzewania podłogowego GM40

Uniwersalna grupa mieszająca do ogrzewania podłogowego GM40 Uniwersalna grupa mieszająca do ogrzewania podłogowego GM40

Powszechną praktyką w nowoczesnych obiektach mieszkaniowych, a także budynkach biurowych czy hotelach, staje się zastosowanie systemu grzewczego, w którym ogrzewanie grzejnikowe współpracuje z ogrzewaniem...

Powszechną praktyką w nowoczesnych obiektach mieszkaniowych, a także budynkach biurowych czy hotelach, staje się zastosowanie systemu grzewczego, w którym ogrzewanie grzejnikowe współpracuje z ogrzewaniem płaszczyznowym, zwykle podłogowym. System z dwoma układami o różnej temperaturze obliczeniowej (grzejnikowym – najczęściej 80/60°C, podłogowym – zazwyczaj 45/35°C) wymaga zastosowania dla ogrzewania podłogowego zestawów mieszających, zwanych też pompowo-mieszającymi. Wielu producentów oferuje gotowe...

dr inż. Edmund Nowakowski Niedogrzewanie grzejników w instalacjach ogrzewczych

Niedogrzewanie grzejników w instalacjach ogrzewczych Niedogrzewanie grzejników w instalacjach ogrzewczych

Użytkownik zwykle wini za złe ogrzewanie pomieszczenia grzejnik, bo jest on „za mały”. Często utwierdzają go w tej ocenie hydraulicy, którzy zarabiają na wymianie urządzeń. Podobne błędy popełniane są...

Użytkownik zwykle wini za złe ogrzewanie pomieszczenia grzejnik, bo jest on „za mały”. Często utwierdzają go w tej ocenie hydraulicy, którzy zarabiają na wymianie urządzeń. Podobne błędy popełniane są również w remontowanych instalacjach. Chętnie wymienia się istniejące grzejniki żeliwne członowe na urządzenia stalowe płytowe, gdyż są bardziej „nowoczesne”.

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych

Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych Technika kondensacyjna. Praktyczne zastosowanie kotłów kondensacyjnych

W poprzednich artykułach [1, 2] opisane zostały podstawy techniki kondensacyjnej oraz rozwiązania optymalizujące pracę kotłów. W niniejszej publikacji omówiono stosowanie kotłów kondensacyjnych w praktyce.

W poprzednich artykułach [1, 2] opisane zostały podstawy techniki kondensacyjnej oraz rozwiązania optymalizujące pracę kotłów. W niniejszej publikacji omówiono stosowanie kotłów kondensacyjnych w praktyce.

dr inż. Jacek Zawistowski, mgr inż. Sławomir Janiszewski Paliwa węglowe dla małych kotłów c.o.

Paliwa węglowe dla małych kotłów c.o. Paliwa węglowe dla małych kotłów c.o.

Ze względu na dostępność surowca podaż kwalifikowanych paliw węglowych w sortymencie groszek dla nowoczesnych kotłów c.o. małej mocy jest ograniczona i tym samym wyznacza naturalną granicę rozwoju produkcji...

Ze względu na dostępność surowca podaż kwalifikowanych paliw węglowych w sortymencie groszek dla nowoczesnych kotłów c.o. małej mocy jest ograniczona i tym samym wyznacza naturalną granicę rozwoju produkcji kotłów na tzw. ekogroszek. Deficyt węgli sortymentu groszek wpłynął na opracowanie palników retortowych nowej generacji do spalania węgla sortymentu miał i węgli o podwyższonej spiekalności. Producenci kotłów i ich użytkownicy powinni uwzględnić te uwarunkowania przed podjęciem decyzji o inwestycjach.

oprac. Kazimierz Mróz Ogrzewanie podłogowe w teorii i praktyce

Ogrzewanie podłogowe w teorii i praktyce Ogrzewanie podłogowe w teorii i praktyce

Wygoda użytkowania i swoboda architektoniczna w kształtowaniu przestrzeni pomieszczeń wpłynęły na popularność stosowania ogrzewania podłogowego. Jednak wykonując taką instalację, należy pamiętać o konieczności...

Wygoda użytkowania i swoboda architektoniczna w kształtowaniu przestrzeni pomieszczeń wpłynęły na popularność stosowania ogrzewania podłogowego. Jednak wykonując taką instalację, należy pamiętać o konieczności spełnienia istotnych wymagań technicznych i zastosowania się do obowiązujących przepisów. Poniższy artykuł opracowano na podstawie publikacji [1], stąd w tekście pojawiają się odniesienia do niemieckich wymagań prawnych, które mogą być jednak interesujące i dla polskiego czytelnika.

dr inż. Edmund Nowakowski Straty ciśnienia w termostatycznych zaworach grzejnikowych

Straty ciśnienia w termostatycznych zaworach grzejnikowych Straty ciśnienia w termostatycznych zaworach grzejnikowych

Zastosowanie zaworów termostatycznych ze wstępną regulacją natężenia przepływu wody przez grzejnik („wstępną nastawą”) ułatwiło regulację hydrauliczną instalacji ogrzewczej ze względu na brak konieczności...

Zastosowanie zaworów termostatycznych ze wstępną regulacją natężenia przepływu wody przez grzejnik („wstępną nastawą”) ułatwiło regulację hydrauliczną instalacji ogrzewczej ze względu na brak konieczności stosowania zwykłego kryzowania grzejników.

dr inż. Edmund Nowakowski Dobór średnic termostatycznych zaworów grzejnikowych

Dobór średnic termostatycznych zaworów grzejnikowych Dobór średnic termostatycznych zaworów grzejnikowych

Termostatyczne zawory grzejnikowe produkowane są dla średnic gałązek (przyłączy) grzejnikowych DN 10–25 mm. Ponieważ producenci nie podają w swoich katalogach, dla jakich mocy cieplnych grzejników powinno...

Termostatyczne zawory grzejnikowe produkowane są dla średnic gałązek (przyłączy) grzejnikowych DN 10–25 mm. Ponieważ producenci nie podają w swoich katalogach, dla jakich mocy cieplnych grzejników powinno się dobierać odpowiednie średnice gałązek i zaworów grzejnikowych, poniżej omówiono to zagadnienie.

Jan Bylicki, Grażyna Lechman Uwagi na temat spalania

Uwagi na temat spalania Uwagi na temat spalania

Proces spalania pozwala na uzyskanie niezbędnego dla ludzi ciepła. Może ono być zamienione w pracę mechaniczną bądź użyte do celów grzewczych (ewentualnie przygotowania ciepłej wody użytkowej) w kotłach.

Proces spalania pozwala na uzyskanie niezbędnego dla ludzi ciepła. Może ono być zamienione w pracę mechaniczną bądź użyte do celów grzewczych (ewentualnie przygotowania ciepłej wody użytkowej) w kotłach.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.