RynekInstalacyjny.pl

Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić?

Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić? Czy odpowiedni dobór głowicy termostatycznej, pozwoli nam zaoszczędzić?

Jak działają odnawialne żródła ciepła

Jak działają odnawialne żródła ciepła Jak działają odnawialne żródła ciepła

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Metody wyznaczania parametrów gruntu do projektowania pionowych wymienników dla pomp ciepła solanka/woda

Methods for determining ground parameters for designing vertical ground heat exchangers for brine/water heat pumps

Metoda wyznaczania parametrów gruntu do TRT/Fot. archiwum redakcji RI

Metoda wyznaczania parametrów gruntu do TRT/Fot. archiwum redakcji RI

Dla prawidłowego zaprojektowania wymiennika gruntowej pompy ciepła konieczna jest znajomość właściwości termicznych gruntu. Testy odpowiedzi termicznej opracowane w Europie przekształciły się w rutynowe narzędzie do projektowania dolnych źródeł gruntowych pomp ciepła na całym świecie. Warunkiem uzyskania prawidłowego wyniku jest duża dokładność wykonywania pomiarów temperatury, staranna konfiguracja sprzętu testowego oraz odpowiednio dobrany czas trwania testu.

Zobacz także

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności Pompa obiegowa XLplus i ecocirc+ – definicja nowoczesności

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara...

Wysokosprawna, energooszczędna, inteligentna i przyjazna dla instalatora elektroniczna pompa obiegowa – zarówno do instalacji nowych, jak i do modernizacji. Takie właśnie są pompy z wirnikiem mokrym Lowara ecocirc XLplus i ecocirc+. Łączą one wysoką sprawność, znakomite parametry hydrauliczne i intuicyjne sterowanie – dzięki zaawansowanym możliwościom komunikacji. Co więcej – taka inwestycja może zwrócić się nawet w ciągu dwóch lat.

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub...

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub TDM Plus firmy Samsung. W artykule zilustrowano sposób, w jaki TDM Plus odpowiada na różne potrzeby – o różnych porach dnia i w różnych porach roku – i może z łatwością stać się idealnym produktem dla tych, którzy poszukują kompletnego rozwiązania dla domowego klimatu. Wyrafinowane i przemyślane...

W artykule:

• Uproszczone metody wyznaczania parametrów gruntu

• Odwiert pilotażowy

• Test odpowiedzi termicznej

• Przebieg testu TRT

Liczba montowanych pomp ciepła z gruntowym pionowym wymiennikiem ciepła w Polsce stale rośnie. Aby przynosiły one oczekiwany efekt energetyczny i nie oddziaływały negatywnie na środowisko, konieczne jest jednak ich uważne projektowanie. Dla prawidłowego zaprojektowania wymiennika gruntowej pompy ciepła konieczna jest znajomość właściwości termicznych gruntu.

Jednym z najważniejszych parametrów gruntu jest jego przewodność cieplna. Parametr ten zależy od rodzaju grup petrologicznych gruntu na danym terenie oraz gęstości i wilgotności, dlatego jego wyznaczenie jest zagadnieniem trudnym, a ryzyko możliwości popełnienia błędu jest bardzo duże.

Większość narzędzi pozwalających na symulację pracy wymiennika pompy ciepła wymaga wprowadzenia, oprócz przewodności cieplnej, dodatkowych parametrów, m.in. pojemności cieplnej, dyfuzyjności cieplnej, temperatury powierzchni gruntu, poziomu jego wilgotności, ciepła właściwego czy niezakłóconej temperatury gruntu. Obecnie nie ma narzędzi, które pozwoliłyby na szybkie i tanie wyznaczenie tych parametrów, dlatego naukowcy cały czas pracują nad metodą testowania gruntu, która umożliwi obliczenie jego wszystkich parametrów cieplnych.

Należy pamiętać, że grunt jest formą niejednorodną, jego parametry zmieniają się wraz z głębokością, a przepływ ciepła nie odbywa się tylko na drodze przewodzenia – może mieć na niego wpływ obecność wód gruntowych czy adwekcja (ruch poziomy).

Posiadanie prawidłowych informacji o parametrach gruntu umożliwia zaprojektowanie dolnego źródła w sposób odpowiadający potrzebom pompy ciepła i środowiska naturalnego.

W małych układach gruntowych pomp ciepła (PCG) parametry te są zwykle szacowane na podstawie danych literaturowych. Jednak w przypadku dużych instalacji należy je wyznaczać dokładnie, np. mierzyć w miejscu planowanej instalacji.

Obecnie jako metodę stosowaną rutynowo do projektowania większych instalacji PCG, umożliwiającą wymiarowanie instalacji w oparciu o wiarygodne dane, wykorzystuje się test odpowiedzi termicznej gruntu (TRT – Thermal Response Test).

Uproszczone metody wyznaczania parametrów gruntu

Punktem wyjścia do projektowania gruntowego wymiennika ciepła dla pomp ciepła o małych mocach (np. instalacji zasilających domy jednorodzinne i małe obiekty mieszkalne czy usługowe) są założenia przyjęte na podstawie wytycznych producentów oraz danych literaturowych [1, 2]. Są to metody obarczone dużym błędem, o czym pisano w artykule [3].

Nieco dokładniejsze obliczenia można wykonać w sytuacji, gdy znany jest profil geologiczny gruntu. Możliwe jest wtedy obliczenie średniego współczynnika przewodzenia ciepła gruntu [λ, W/(m·K)], który posłuży do wyznaczenia jednostkowego uzysku ciepła (qv, W/m2).

Dla małych systemów pomp ciepła wykonanie odwiertu pilotażowego dla uzyskania dokładnej informacji o profilu geologicznym jest nieopłacalne.

W przypadku braku danych na temat rodzaju gruntu na terenie, którego dotyczy projekt instalacji, przyjęcie wartości współczynnika przewodzenia ciepła odbywa się na podstawie map geologicznych dostępnych np. w Centralnej Bazie Danych Geologicznych.

Należy zwrócić uwagę, że taka metoda pozyskiwania danych daje bardzo niepewne wyniki. Brak precyzji w przyjmowaniu rodzaju gruntu oraz jego wilgotności może prowadzić do znaczących niedokładności w obliczeniu wartości współczynnika przewodzenia ciepła, a to właśnie na tej podstawie możliwe jest odczytanie jednostkowej wydajności cieplnej gruntu (qv).

Istnieją różne wytyczne opisujące zależność jednostkowej wydajności cieplnej gruntu (qv) od wartości współczynnika przewodzenia ciepła gruntu (λ).

Na rys. 1 za wytycznymi PORT PC cz. 1 [2] pokazano zależność qv = f(λ), podawaną przez normę SIA 386/4 i wytyczne VDI 4640 (dla 1800 godzin pracy dolnego źródła z pełną mocą) oraz zalecenia wg B. Sannera (dla 2000 godzin pracy dolnego źródła z pełną mocą).

Rys. 1. Wyznaczenie wartości jednostkowego uzysku ciepła na podstawie średniej wartości współczynnika
przewodzenia ciepła według wybranych metod [2]

Rys. 1. Wyznaczenie wartości jednostkowego uzysku ciepła na podstawie średniej wartości współczynnika przewodzenia ciepła według wybranych metod [2]

Skutkiem braku precyzji w przyjmowaniu rodzaju gruntu, jego wilgotności oraz stosowania różnych wytycznych mogą być różnice w wyznaczonej wartości qv, sięgające nawet 50% [3]. Będzie to miało odzwierciedlenie nie tylko w wielkości dolnego źródła, a co za tym idzie kosztach inwestycyjnych, ale również w długofalowej pracy całej instalacji PCG.

Odwiert pilotażowy

Dobrym narzędziem do projektowania sond gruntowych jest otwór pilotażowy.

Wiercenie otworu pilotażowego z odpowiednią kontrolą geologiczną dostarcza wielu informacji dotyczących litologii skał, stopnia uziarnienia gruntu i hydrogeologii. Pozwala to na dobór odpowiedniej techniki wiercenia, średnicy otworu czy prędkości wiercenia [1].

Odwierty pilotażowe pozwalają również na dokładniejszą ocenę kosztów inwestycyjnych, ponieważ koszty wykonania odwiertów w dużym stopniu zależą od jakości gruntu na danym terenie.

Dane dotyczące profilu geologicznego mogą służyć do odczytania wartości współczynników λ dla poszczególnych warstw gruntu z literatury, obliczenia średniej wartości λ oraz odczytania, według wybranej normy, wartości jednostkowego uzysku ciepła z badanego odwiertu. Przykład takich obliczeń autorzy przedstawili w artykule [3].

Na podstawie informacji z przykładowego odwiertu pilotażowego ustalono warstwy gruntu oraz ich przewodność cieplną.

Należy tutaj podkreślić brak informacji o poziomie nasycenia poszczególnych warstw. W przytoczonej analizie autorzy porównali wyznaczoną przewodność cieplną dla gruntu średnio nasyconego oraz nasyconego – uzyskali różnice w wynikach rzędu 30%.

Wartości przewodności cieplnej gruntu o różnym stopniu nasycenia można znaleźć w literaturze. Na przykład przewodność cieplna suchego piasku wynosi 0,4 W/(m K), a dla nasyconego osiąga 2,4 W/(m K) [2].

Różnica w jednostkowym uzysku ciepła (qv) dla suchego i nasyconego piasku wynosi ok. 20 W/m. Przyjęcie niewłaściwych założeń może powodować znaczne wychłodzenie dolnego źródła w pierwszych latach funkcjonowania systemu.

Zatem podstawowym problemem w analizie danych uzyskanych z odwiertu pilotażowego jest brak znajomości poziomu wilgotności gruntu.

Podkreślić należy, że odwiert pilotażowy może również służyć do montażu wymiennika w celu wykonania testów TRT (testów odpowiedzi termicznej), co w pewien sposób eliminuje ten problem, choć niestety nie rozwiązuje go całkowicie. Również TRT ma w tym zakresie pewne obwarowania.

 

Test odpowiedzi termicznej

Rozwój metody testu TRT

Od kiedy w połowie lat 90. opracowano pierwszą wersję testu TRT, była ona modyfikowana i udoskonalana.

Początkowo badacze pracowali nad określeniem warunków przeprowadzania testów. Pierwsze z nich polegały na dostarczaniu do odwiertu chłodu, szybko jednak wycofano się z tej metody i rozpoczęto obciążanie gruntu energią cieplną [4].

Podstawowa procedura wyznaczania parametrów cieplnych gruntu pozostała w zastosowaniach praktycznych bez większych zmian. Wprowadzono jednak testy in-situ, a mobilny sprzęt służący do tych pomiarów był budowany w kolejnych krajach.

Test odpowiedzi termicznej jest jedną z najbardziej precyzyjnych dostępnych metod wyznaczania efektywnej przewodności cieplnej gruntu oraz oporności cieplnej otworu wiertniczego.

Urządzenia do wykonania testu TRT

Sprzęt do przeprowadzenia testów TRT powinien być wykonany w taki sposób, aby można go było łatwo przetransportować i przechowywać bezpiecznie w miejscu przeprowadzania testu – zazwyczaj służą do tego lekkie przyczepy.

Podstawowa aparatura służąca do wykonania testu składa się z grzałki elektrycznej, czujników temperatury na zasilaniu i powrocie z odwiertu, przepływomierza, pompy obiegowej, zaworów i zabezpieczeń oraz rejestratora danych. Schemat takiego układu obrazuje rys. 2.

Rys. 2. Schemat instalacji do testu TRT: 1 – zawory odcinające; 2 – naczynie wzbiorcze; 3 – manometr;
4 – pompa obiegowa; 5 – zawór bezpieczeństwa; 6 – grzałka elektryczna; 7 – przepływomierz; 8 – czujniki
temperatury; 9 – czujnik temperatury; 10 – zaw.

Rys. 2. Schemat instalacji do testu TRT: 1 – zawory odcinające; 2 – naczynie wzbiorcze; 3 – manometr; 4 – pompa obiegowa; 5 – zawór bezpieczeństwa; 6 – grzałka elektryczna; 7 – przepływomierz; 8 – czujniki temperatury; 9 – czujnik temperatury; 10 – zawór zwrotny

Test polega na dostarczaniu stałej ilości energii cieplnej do odwiertu w określonym czasie.

Aby wyniki testu były miarodajne, konieczna jest minimalizacja zakłóceń zewnętrznych, co jest dużo łatwiejsze w przypadku testów wykorzystujących ogrzewanie gruntu, stąd zmiana z testów polegających na wtłaczaniu chłodu na te oparte na ogrzewaniu gruntu.

Podstawowe założenia testów TRT:

 • stała wartość dostarczanego ciepła;

 • rejestracja temperatury na wlocie i wylocie z odwiertu;

 • minimalny czas trwania: 50 godzin.

Model nieskończonego źródła liniowego

Do analizy danych otrzymanych z TRT stosowany jest w praktyce model liniowego źródła ciepła. Teoria ta została wykorzystana do analiz na potrzeby pomp ciepła już w latach 40. XX wieku [5].

Oczywiście istnieje wiele innych metod, nieznajdujących jednak zastosowania w komercyjnych testach ze względu na poziom skomplikowania obliczeń. Polegają one głównie na analizach i modelowaniu numerycznym.

Niezależnie od wybranej metody analizy danych, kluczową kwestią jest zgromadzenie jak najbardziej dokładnych danych pomiarowych, których wartości nie zostały zakłócone przez czynniki zewnętrzne.

Zaniechanie dokładnego wykonania pomiarów i przestrzegania podstawowych założeń i warunków wykonywania testu będzie prowadziło do błędnych wyników bez względu na wybraną metodę analizy danych.

Korzystając z teorii liniowego źródła ciepła, przybliżenie wartości współczynnika przewodzenia ciepła (λeff) możliwe jest przy użyciu poniższych wzorów:

Po przekształceniu powyższego wzoru otrzymujemy (dla q0 = const):

gdzie:

Tf – średnia temperatura czynnika pomiędzy zasilaniem (T1) a powrotem (T2), °C;
k – współczynnik kierunkowy w równaniu Tf = f[ln (t)];
t – czas;
n – stała w równaniu Tf = f[ln (t)];
q0 – jednostkowy strumień ciepła, W/m;
H – długość gruntowego wymiennika ciepła, m;
λeff – efektywna przewodność cieplna gruntu, W/(m K);
m – przepływ cieczy, kg/s;
Δt – różnica temperatur na wlocie i wylocie z odwiertu, K;
Cg – ciepło właściwe cieczy, J/(kg K).

Metoda ta jest najczęściej wykorzystywana do analizy danych testu wykonanego na potrzeby komercyjne. Umożliwia wyznaczenie parametrów gruntu przy wykorzystaniu podstawowego oprogramowania komputerowego, np. MS Excel. Obliczenia nie są skomplikowane, a same wyniki miarodajne.

Należy zaznaczyć również, że metoda ta ma swoje ograniczenia. Występowanie zakłóceń, takich jak przepływ wody gruntowej czy adwekcja, będzie miało znaczący wpływ na wynik testu i w przypadku dużych przepływów uniemożliwi wykorzystanie tej metody do analizy danych.

Częstą trudnością przy stosowaniu tego modelu jest niepewność co do właściwego czasu testu, skutkuje to różnymi wartościami współczynnika k.

Niezbędnymi danymi do analizy są temperatura czynnika na zasilaniu i powrocie oraz przepływ. Dzięki rejestrowaniu temperatury na zasilaniu i powrocie możliwe jest obliczenie średniej temperatury płynu.

Wynik ten należy przedstawić na wykresie w funkcji czasu. Współczynnik k, niezbędny do obliczenia wartości λeff, jest określany na podstawie nachylenia linii wykresu.

Uzyskana wartość przewodności cieplnej opisuje całkowitą wymianę ciepła w odwiercie.

Można uznać, że wynik testu uwzględnia również inne efekty, takie jak konwekcyjny przepływ ciepła.

Przebieg testu TRT

Rys. 3. Przebieg testu TRT

Przebieg testu TRT

Test TRT składa się z trzech etapów.

 • Celem I etapu jest wyznaczenie niezakłóconej temperatury gruntu (co zostało szczegółowo omówione w kolejnym akapicie). Na rys. 3 zaznaczono natomiast II i III etap testu.

 • Etap II to czas stabilizacji wymiany ciepła w gruncie, podczas którego temperatury glikolu krążącego w przewodach umieszczonych w gruncie powinny osiągnąć równowagę przy utrzymaniu stałego przepływu. Czas trwania tego etapu wynosi najczęściej od 10 do 15 h, w niniejszym teście ustalono go na 12 h [6].

 • Po tym okresie następuje etap III, czyli właściwy pomiar w celu wyznaczenia współczynnika k, który pozwala na obliczenie efektywnego współczynnika przewodzenia ciepła.

Całkowity czas trwania testu powinien wynosić 50–70 h [7, 8, 9].

W analizowanym przypadku całkowity czas trwania testu to 70 h, a ostatniego etapu 58 h.

Niezakłócona temperatura gruntu

Opór cieplny otworu wyznaczany za pomocą TRT jest bardzo wrażliwy na wartość niezakłóconej temperatury gruntu. Do jej wyznaczenia służy I etap testu odpowiedzi termicznej.

Podstawową metodą wyznaczania niezakłóconej temperatury gruntu jest powolne przetłaczanie czynnika roboczego bez dostarczania ciepła do odwiertu i rejestracja temperatury gruntu.

Uwzględniając prędkość przepływu czynnika, możliwe jest określenie temperatury na kolejnych metrach głębokości odwiertu. Należy jednak uważnie przestrzegać przepływów laminarnych.

W zależności od lokalizacji urządzeń pomiarowych wpływ warunków zewnętrznych na wyniki pomiaru może być istotny. Analiza danych wykazała, że ta metoda wyznaczenia niezakłóconej temperatury gruntu może dać wyniki dalekie od rzeczywistości [3].

Przykładowe wyniki pomiaru niezakłóconej temperatury gruntu przy powolnym pompowaniu czynnika zaprezentowano na rys. 4.

Rys. 4. Pierwszy etap TRT – wyznaczenie niezakłóconej
temperatury gruntu

Rys. 4. Pierwszy etap TRT – wyznaczenie niezakłóconej temperatury gruntu

Wyznaczanie efektywnej przewodności cieplnej

Testy odpowiedzi termicznej pozwalają na wyznaczenie efektywnej przewodności cieplnej całego odwiertu. Przewodzenie ciepła w gruncie jest zagadnieniem skomplikowanym. Grunt nie jest formą jednorodną, a ponadto przepływ ciepła w ziemi nie odbywa się tylko na drodze przewodzenia – może mieć na niego wpływ przepływ wód podziemnych czy adwekcja.

Można przyjąć, że efektywna przewodność cieplna, będąca średnią arytmetyczną z wartości przewodności cieplnej poszczególnych warstw gruntu w odwiercie, uwzględnia również wpływ tych zjawisk [10].

Na rys. 5 przedstawiono zależność średniej temperatury glikolu od czasu. Wykres sporządzono dla danych z III etapu testu, czyli już po okresie stabilizacji parametrów.

Na podstawie tych danych wyznaczono równanie logarytmicznej linii trendu i odczytano wartość współczynnika k wynoszącą 1,1836. Pozostałe parametry opisujące warunki prezentowanego testu odpowiedzi termicznej gruntu zestawiono w tabeli 1.

Wynikiem przeprowadzonego testu jest przewodność cieplna gruntu, obliczona jak pokazano poniżej:

Analiza wyników przykładowego testu TRT

Rys. 5. Analiza wyników przykładowego testu TRT

Parametry przykładowego testu odpowiedzi termicznej

Tabela 1. Parametry przykładowego testu odpowiedzi termicznej

Czas trwania testu

Autorzy publikacji zgadzają się co do tego, że czas trwania testu jest bardzo ważnym parametrem mającym wpływ na wynik analiz, jednakże nie są zgodni co do samych zaleceń.

Ponieważ koszt testu wzrasta wraz z czasem jego trwania, istnieje ekonomiczne uzasadnienie do skracania go w miarę możliwości. Korzystne byłoby skrócenie czasu trwania testu to 12 h, co pozwoliłoby uniknąć pozostawiania aparatury na stanowisku na noc.

Z drugiej strony należy pamiętać, że czas ten musi być wystarczający, aby zapewnić wiarygodne oszacowanie przewodności cieplnej gruntu – co jest możliwe po uzyskaniu stabilnego przepływu ciepła w gruncie.

Typowe zalecenia co do czasu trwania testu mówią o od 50 do 72 h. Wskazówki dotyczące 50 h [7, 8, 9, 11] są zgodne z zaleceniami International Energy Agency IEA, lecz zaznaczyć trzeba, że w pracy [9] do zaleceń tych autorzy podchodzą dość sceptycznie.

Pojawiają się publikacje sugerujące możliwość skrócenia tego czasu do 48 i 36 h [12, 13], a nawet wskazujące, że możliwe jest przeprowadzenie procedury TRT w czasie 12–20 h [14].

Autorzy wykazują również, że nie ma jednoznacznej zasady wyznaczania tego czasu [15, 16]. Należy pamiętać, że minimalny czas trwania testu zwiększa się wraz ze wzrostem oporności cieplnej odwiertu i powinien być ustalony indywidualnie dla każdej instalacji.

Koszty i opłacalność wykonywania testu TRT

W Polsce nadal niewiele firm oferuje wykonywanie testów odpowiedzi termicznej.

Koszty wykonania testu wahają się od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Są one uzależnione głównie od lokalizacji inwestycji.

Czas trwania testu obliguje bowiem do pilnowania aparatury testowej (przez właściciela lub pracowników dozorujących). Dlatego wykonywanie testu jest opłacalne dla instalacji powyżej 10 odwiertów.

Należy pamiętać, że dzięki uzyskanym wynikom można ograniczyć wielkość dolnego źródła, np. zamiast 30 sond wystarczy 25, co będzie dużą oszczędnością. Jednak efektem przeprowadzonego testu może być również konieczność zwiększenia wielkości dolnego źródła, a tym samym wzrost kosztów inwestycji, ale zapewniona zostanie w wyniku tego stabilna praca instalacji dolnego źródła PCG.

Testy wykonuje się na odwiercie identycznym jak dla pozostałej części instalacji, w związku z tym może on zostać zastosowany jako jeden z wymienników ciepła dolnego źródła, co również poprawia ekonomię wykonania testu.

Podsumowanie

Oprócz standardowego testu TRT istnieje wiele metod mających na celu szacowanie parametrów gruntu, są one jednak wykorzystywane głównie w celach naukowych. Wiele problemów związanych z testem in-situ nadal nie zostało rozwiązanych. Przykładowo stosowanie uproszczonej metody analizy danych jest skuteczne tylko wówczas, gdy dostawa energii elektrycznej jest stała, bo metoda ta pomija wpływ wahań napięcia na wynik testu.

Duży postęp w dziedzinie testów odpowiedzi termicznej osiągnięto w wyniku wprowadzenia rozłożonego testu odpowiedzi termicznej (ang. DTRT – Distributed Thermal Response Test).

W trakcie takiego testu prowadzi się rejestrację temperatury na poszczególnych warstwach odwiertu, do czego służą czujniki światłowodowe zamontowane na sondzie albo czujniki zanurzeniowe.

Dzięki instalacjom badawczym wyposażonym w czujniki temperatury na całej długości sondy możliwe jest zaobserwowanie wpływu przepływu wód gruntowych na temperaturę kolejnych warstw gruntu. Rozwiązanie to jest jednak wciąż bardzo drogie i niewykorzystywane w komercyjnych testach TRT.

Badania takie wykazują dużą zgodność wyznaczonej wartości przewodności cieplnej odwiertu z wynikami konwencjonalnego TRT, jednak duże różnice widoczne są przy obliczaniu oporu cieplnego odwiertu, co jest związane głównie z mniejszą dokładnością wyznaczania średniej temperatury płynu w ramach TRT [17].

Bardzo poważnym problemem dla uzyskiwania precyzyjnych wyników z TRT pozostaje adwekcja i przepływ wód gruntowych.

W najnowszych publikacjach pojawiają się modele uwzględniające przepływ wody gruntowej, jednak są to nadal modele numeryczne, nieużyteczne dla projektantów pomp ciepła ze względu na relatywną trudność w obsłudze.

Symulacje z zastosowaniem modeli numerycznych są czasochłonne i wymagają znajomości specjalistycznego oprogramowania. Komercyjne zastosowanie jest na razie nieopłacalne.

Podsumowując, wykonanie testów TRT jest uzasadnione dla dużych instalacji PCG. Należy wykonywać je jednak z dużą starannością, zwracając uwagę na:

 • minimalizację strat ciepła na przewodach doprowadzających,

 • minimalizację wpływu wahania napięcia w sieci energetycznej,

 • minimalizację wpływu warunków atmosferycznych,

 • minimalizację wpływu przepływu wody gruntowej oraz zjawiska adwekcji,

 • właściwy dobór parametrów wyjściowych do testu, m.in. wartości przepływu czynnika,

 • błędy w szacowaniu ilości ciepła doprowadzonego w czasie testu do odwiertu,

 • utrzymanie stałej wartości dostarczanej energii cieplnej – jest to warunek zastosowania uproszczonego modelu do analizy danych z testu TRT,

 • silną zależność oporu cieplnego odwiertu od pomiaru niezakłóconej temperatury gruntu,

 • poprawne oszacowanie całkowitego czasu właściwego pomiaru,

 • poprawne oszacowanie początku czasu pomiaru właściwego.

Testy odpowiedzi termicznej opracowane w Europie przekształciły się w rutynowe narzędzie do projektowania PCG na całym świecie.

Warunkiem uzyskania prawidłowego wyniku jest wysoka dokładność wykonywania pomiarów temperatury, staranna konfiguracja sprzętu testowego oraz odpowiednio dobrany czas trwania testu.

Standardowa metoda analizy danych, oparta na modelu źródła liniowego, jest w większości przypadków wystarczająca do prawidłowego oszacowania parametrów gruntu. Oczywiście wykonywanie testów jest bardzo istotne dla prawidłowego działania instalacji PCG, jednak jak dotychczas ma ono uzasadnienie ekonomiczne jedynie w dużych instalacjach.

Literatura

 1. Szulgowska-Zgrzywa M., Stefanowicz E., Konfiguracja odwiertów oraz obciążenie cieplne i chłodnicze obiektu a parametry pracy dolnego źródła pompy ciepła glikol/woda, „Rynek Instalacyjny” nr 3/2017.

 2. PORT PC, VDI 4650 Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Cz. 1. Dolne źródła ciepła, wyd. 1/2013.

 3. Stefanowicz E., Fidorów-Kaprawy N., The influence of the ground parameters’ assumptions on the low enthalpy heat pump’s energy source simulation’s results, E3S Web of Conferences, Vol. 17, 00087, 2017.

 4. Spitler J.D., Gehlin S.E.A., Thermal response testing for ground source heat pump systems – An historical review, „Renewable and Sustainable Energy Review” 50, 2015, p. 1125–1137.

 5. Ingersoll L.R., Plass H.J., Theory of the ground pipe source for the heat pump, ASHRAE, Trans. 54, 1948, p. 339–348.

 6. Sanner B, Hellstrom G., Spitler J., Gehlin S., Thermal Response Test – Current Status and World-Wide Application, World Geothermal Congress, 2005.

 7. Skouby A., Thermal Conductivity Testing, „The Source” 11–12, 1998.

 8. Spitler J.D., Rees S., Yavuzturk C., More Comments on In-situ Borehole Thermal Conductivity Testing, „The Source” 3–4, 1999.9.

 9. Smith M., Comments on In-Situ Borehole Thermal Conductivity Testing, „The Source” 1–2, 1999.

 10. Luo J., Tuo J., Huang W., Zhu Y., Jiao Y., Xiang W., Rohn J., Influence of groundwater levels on effective thermal conductivity of the ground and heat transfer rate of borehole heat exchangers, „Applied Thermal Engineering” Vol. 128, 2018, p. 508–516.

 11. Austin W.A., Yavuzturk C., Spitler J. D., Development of an in-situ system for measuring ground thermal properties, ASHRAE Transactions 106(1), 2000, p. 365–379.

 12. Gehlin S., Thermal response test, in-situ measurements of thermal properties in hard rock, Licentiate Thesis, Lulea University of Technology, Department of Environmental Engineering, Division of Water Resources Engineering, 1998:37.

 13. Kavanaugh S.P., Xie L., Martin C., Investigation of methods for determining soil and rock formation thermal properties from short-term field tests, ASHRAE 1118-TRP, 2001.

 14. Smith M., Perry R., In-situ testing and thermal conductivity testing, Proceedings of the Geoexchange Technical Conference and Exposition, Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma, May 16–19, 1999.

 15. Beier R.A., Smith M.D., Minimum duration of in-situ tests on vertical boreholes, ASHRAE Transactions 109(2), 2003, p. 475–486.

 16. Signorelli S., Bassetti S., Pahud D., Kohl T., Numerical evaluation of thermal response tests, “Geothermics” 36, 2007, p. 141–166.

 17. Acuña J., Mogensen P., Palm B., Distributed thermal response test on a u-pipe borehole heat exchanger, „Applied Energy” 109, 2009.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Katarzyna Matuszek, mgr inż. Piotr Hrycko Przyszłość kotłów c.o. zasilanych paliwem stałym

Przyszłość kotłów c.o. zasilanych paliwem stałym Przyszłość kotłów c.o. zasilanych paliwem stałym

Liczba eksploatowanych kotłów c.o. zasilanych paliwami stałymi będzie się stopniowo zmniejszać. Rosnąć będzie w tym segmencie udział urządzeń z automatycznym podawaniem paliwa, w tym na biomasę. Szybkość...

Liczba eksploatowanych kotłów c.o. zasilanych paliwami stałymi będzie się stopniowo zmniejszać. Rosnąć będzie w tym segmencie udział urządzeń z automatycznym podawaniem paliwa, w tym na biomasę. Szybkość procesu naturalnej eliminacji paliw stałych z sektora ogrzewnictwa indywidualnego zależeć będzie nie tylko od regulacji prawnych dotyczących emisji, w tym regionalnych, ale też od sytuacji gospodarczej w kraju. Ze względu na wymagania paliwowe automatycznych węglowych kotłów c.o. i możliwości polskich...

mgr inż. Piotr Gabryańczyk Montaż i użytkowanie instalacji fotowoltaicznych – dobre praktyki

Montaż i użytkowanie instalacji fotowoltaicznych – dobre praktyki Montaż i użytkowanie instalacji fotowoltaicznych – dobre praktyki

Instalator wykonujący instalację fotowoltaiczną powinien przestrzegać obowiązujących przepisów oraz posiadać wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Z kolei użytkownik powinien przestrzegać zasad prawidłowej...

Instalator wykonujący instalację fotowoltaiczną powinien przestrzegać obowiązujących przepisów oraz posiadać wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Z kolei użytkownik powinien przestrzegać zasad prawidłowej eksploatacji całego systemu i wiedzieć, na co zwracać uwagę podczas odbioru. Dzięki dobrym praktykom stosowanym przez instalatorów i użytkowników instalacja będzie pracowała przez wiele lat, zmniejszając koszty zużycia energii elektrycznej.

Igor Sikończyk Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych

Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych Czy centrale wentylacyjne będą musiały być większe? Nowe wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla systemów wentylacyjnych

Nowe zasady oceny efektywności energetycznej oraz wymagania wobec systemów wentylacyjnych w budynkach spowodują, że od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu urządzeń niespełniających...

Nowe zasady oceny efektywności energetycznej oraz wymagania wobec systemów wentylacyjnych w budynkach spowodują, że od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu urządzeń niespełniających ustanowionych dla nich minimalnych wymagań. Oznacza to, że wszystkie opracowywane obecnie projekty dla obiektów, które będą realizowane dopiero w przyszłym roku, już dziś powinny uwzględniać nowe wymagania.

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Natalia Fidorów, dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła Monitoring temperatury w pionowym odwiercie pompy ciepła

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument...

Odwierty pionowe są obecnie bardzo często stosowanym rozwiązaniem wymiennika ciepła dolnego źródła dla pomp ciepła typu solanka/woda. W uzasadnieniu stosowania takiego rozwiązania przytaczany jest argument stabilności temperatury gruntu na dużych głębokościach. Jednak przy ciągłym pobieraniu lub dostarczaniu energii do gruntu jego temperatura zacznie się zmieniać.

dr hab. inż. Paweł Michnikowski, dr inż. Maciej Grzywacz Sprawdzanie poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników

Sprawdzanie poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników Sprawdzanie poprawności rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników

W artykule opisano najczęstsze przyczyny błędów w rozliczaniu indywidualnych kosztów ogrzewania na podstawie odczytów podzielników montowanych na grzejnikach. Wskazano problemy lokatorów wynikające z błędnych...

W artykule opisano najczęstsze przyczyny błędów w rozliczaniu indywidualnych kosztów ogrzewania na podstawie odczytów podzielników montowanych na grzejnikach. Wskazano problemy lokatorów wynikające z błędnych rozliczeń lokali w budynkach wielorodzinnych.

mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, mgr inż. Piotr Skowroński Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej? Czy pompa ciepła powietrze/woda korzysta w warunkach polskich z energii odnawialnej?

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak...

Pompy ciepła powietrze/woda bazują na najtańszym i najłatwiejszym do pozyskania źródle ciepła. Biorąc pod uwagę koszty wykonania instalacji, wypadają dużo korzystniej niż np. gruntowe pompy ciepła. Jednak czy takie urządzenia pracujące w Polsce mogą zgodnie z przepisami UE zostać zaklasyfikowane jako wykorzystujące energię z zasobów odnawialnych?

Jerzy Kosieradzki Cyrkulacja w instalacji ciepłej wody

Cyrkulacja w instalacji ciepłej wody Cyrkulacja w instalacji ciepłej wody

Jeszcze nie tak dawno instalacja ciepłej wody użytkowej bez cyrkulacji nie była wcale rzadkością. Kwestia, czy użytkownik będzie musiał długo, czy krótko czekać na ciepłą wodę, nie miała większego znaczenia. Nie...

Jeszcze nie tak dawno instalacja ciepłej wody użytkowej bez cyrkulacji nie była wcale rzadkością. Kwestia, czy użytkownik będzie musiał długo, czy krótko czekać na ciepłą wodę, nie miała większego znaczenia. Nie było programów wspomagających liczenie przepływów w instalacjach, a pompę cyrkulacyjną dobierano raczej „na oko”. Użytkownik nie martwił się również tym, jak dużo wody bezpowrotnie traci, bo nie płacił za jej rzeczywiste zużycie. Dopiero wprowadzenie wodomierzy, zarówno na przewodach...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

Rafał Różycki Równoważenie małych instalacji c.o.

Równoważenie małych instalacji c.o. Równoważenie małych instalacji c.o.

W opinii wielu instalatorów w przypadku niedużych instalacji centralnego ogrzewania projekt nie jest potrzebny, a samą instalację można bardzo łatwo wykonać. Jednak w takich nieobliczonych instalacjach...

W opinii wielu instalatorów w przypadku niedużych instalacji centralnego ogrzewania projekt nie jest potrzebny, a samą instalację można bardzo łatwo wykonać. Jednak w takich nieobliczonych instalacjach częstym zjawiskiem jest nierówne grzanie grzejników. Najlepiej przeanalizować je na przykładzie małej instalacji, w której nie stosuje się zaworów podpionowych.

Jerzy Kosieradzki Korozja w instalacji centralnego ogrzewania

Korozja w instalacji centralnego ogrzewania Korozja w instalacji centralnego ogrzewania

O korozji instalacji centralnego ogrzewania krążą najróżniejsze opinie. Które z opowiadań instalatorów są prawdziwe?

O korozji instalacji centralnego ogrzewania krążą najróżniejsze opinie. Które z opowiadań instalatorów są prawdziwe?

Jerzy Kosieradzki Woda jako źródło ciepła dla pomp

Woda jako źródło ciepła dla pomp Woda jako źródło ciepła dla pomp

W większości artykułów poświęconych pompom ciepła autorzy szczegółowo analizują zalety pompy ciepła, pokazując, jak szczególne jest to urządzenie, bo pozwala z 1 kW zainstalowanej mocy uzyskać nawet 4...

W większości artykułów poświęconych pompom ciepła autorzy szczegółowo analizują zalety pompy ciepła, pokazując, jak szczególne jest to urządzenie, bo pozwala z 1 kW zainstalowanej mocy uzyskać nawet 4 kW mocy grzewczej. Rzadko spotyka się informacje o tym, że aby te 4 kW mocy grzejnej uzyskać po stronie skraplacza (to on grzeje), trzeba je wcześniej po stronie parownika móc odebrać (to on ciepło ze źródła pobiera). Niestety, wielu zapomina o tym, że w fizyce wszystko musi się zgadzać.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u.

Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u. Parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi do przygotowania c.w.u.

W artykule przeanalizowano parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi, które należy przyjmować do wyliczeń ekonomicznych, opisano również kształtowanie się zapotrzebowania na energię cieplną...

W artykule przeanalizowano parametry pracy gruntowej pompy ciepła z sondami pionowymi, które należy przyjmować do wyliczeń ekonomicznych, opisano również kształtowanie się zapotrzebowania na energię cieplną w ciągu roku. Analizie poddano dostawę ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Oszacowano koszty i zużycie energii elektrycznej i węgla oraz ilość powstającego przy tym dwutlenku węgla.

Jerzy Kosieradzki Pompy ciepła – kierunki rozwoju

Pompy ciepła – kierunki rozwoju Pompy ciepła – kierunki rozwoju

Pompy ciepła, choć są urządzeniami bardzo popularnymi, o których dużo się pisze nie tylko w pismach fachowych, nie są urządzeniami dla każdego, nadającymi się do zastosowania w każdych warunkach. Ich rola...

Pompy ciepła, choć są urządzeniami bardzo popularnymi, o których dużo się pisze nie tylko w pismach fachowych, nie są urządzeniami dla każdego, nadającymi się do zastosowania w każdych warunkach. Ich rola będzie jednak rosła, bo wykorzystują one powszechnie dostępne w naturze – w powietrzu, gruncie i wodzie – ciepło niskotemperaturowe (od 1 do ok. 40°C), którego nie mogą wykorzystać inne urządzenia, zwłaszcza do zasilania instalacji grzewczych. Duże możliwości stosowania tych pomp dają też odpadowe...

Piotr Leszek Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła

Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła Dobór dolnego źródła dla pomp ciepła

Artykuł omawia zagadnienie doboru dolnego źródła dla pomp ciepła na podstawie ogólnych zasad projektowych stosowanych w Niemczech i Szwajcarii oraz doświadczeń firmy Energie Odnawialne Dorsystem.

Artykuł omawia zagadnienie doboru dolnego źródła dla pomp ciepła na podstawie ogólnych zasad projektowych stosowanych w Niemczech i Szwajcarii oraz doświadczeń firmy Energie Odnawialne Dorsystem.

prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła, mgr Katarzyna Stanisz Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła

Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła

W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej i ekonomicznej współpracy pompy ciepła z wodnym akumulatorem ciepła w budynku jednorodzinnym. Akumulator, izolowany termicznie od otoczenia, stanowi...

W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej i ekonomicznej współpracy pompy ciepła z wodnym akumulatorem ciepła w budynku jednorodzinnym. Akumulator, izolowany termicznie od otoczenia, stanowi dolne źródło ciepła dla pompy, ładowany jest za pomocą absorberów słonecznych i gromadzi ciepło w okresie letnim. Przez pierwszą część sezonu grzewczego budynek ogrzewany jest poprzez wymianę ciepła pomiędzy akumulatorem ciepła a budynkiem bez udziału pompy ciepła. Dopiero w drugiej części sezonu...

Tomasz Lenarczyk Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku Opłacalność pompy ciepła. Analiza przypadku

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia...

Kluczowym elementem są sprawności średnioroczne pomp, czyli uzyskiwane przez cały sezon grzewczy. Wpływ na nie mają m.in.: temperatury zewnętrzne, temperatury pracy instalacji, jej dopasowanie do urządzenia grzewczego, liczba włączeń i wyłączeń, straty postojowe i kominowe czy jakość paliwa. Dlatego zastosowane urządzenia zostały opomiarowane – pompę ciepła wyposażono w oddzielne liczniki energii elektrycznej i cieplnej.

Redakcja RI Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności

Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności Gazowe pompy ciepła – technologie i wydajności

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń wykorzystujących różne technologie, ale określanych wspólnym mianem „pomp ciepła”. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań pompy ciepła łączy fakt, że czerpią energię...

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń wykorzystujących różne technologie, ale określanych wspólnym mianem „pomp ciepła”. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań pompy ciepła łączy fakt, że czerpią energię z dolnego źródła i przekazują ją (pompują) do źródła górnego. Dolnym źródłem może być powietrze, woda albo grunt, a górne to instalacja c.o. lub c.w.u. Nawet w chłodnym powietrzu i chłodnej wodzie jest dużo energii - problem w tym, jak ją zmusić do przepływu w odwrotnym kierunku, niż się to odbywa...

Waldemar Joniec Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ

Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ Dobór i eksploatacja pomp ciepła. Współczynniki COP, SPF i JAZ

Zarówno projektant, jak i inwestor przy wyborze pompy ciepła nie mogą stawiać sobie pytania, jaką pompę ciepła by chcieli, ale jaką mogą w danych warunkach zastosować. Sukces, czyli oszczędna, tania eksploatacja,...

Zarówno projektant, jak i inwestor przy wyborze pompy ciepła nie mogą stawiać sobie pytania, jaką pompę ciepła by chcieli, ale jaką mogą w danych warunkach zastosować. Sukces, czyli oszczędna, tania eksploatacja, zależy bowiem nie tyle od samego urządzenia, ile od wyboru właściwej koncepcji całego systemu ogrzewania budynku.

Waldemar Joniec Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła

Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła Wydajność pracy instalacji z gruntowymi pompami ciepła

W Polsce brakuje wytycznych i standardów dotyczących wyboru i wykonywania dolnych źródeł dla gruntowych pomp ciepła. Branża korzysta z wytycznych niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Duża liczba...

W Polsce brakuje wytycznych i standardów dotyczących wyboru i wykonywania dolnych źródeł dla gruntowych pomp ciepła. Branża korzysta z wytycznych niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Duża liczba zmiennych i tym samym ryzyko uzyskania z wymienników gruntowych niedostatecznej ilości energii dla pomp ciepła zmuszają do bardzo starannego projektowania i budowy takich instalacji.

Rafał Kowalski Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła

Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła Zawory regulacyjne Taconova do równoważenia hydraulicznego w geotermalnych instalacjach pomp ciepła

Geotermalne instalacje pomp ciepła są bardzo popularnymi systemami stosowanymi do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Sondy gruntowe czerpią ciepło zmagazynowane w ziemi, a w obiegu między...

Geotermalne instalacje pomp ciepła są bardzo popularnymi systemami stosowanymi do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych. Sondy gruntowe czerpią ciepło zmagazynowane w ziemi, a w obiegu między pompą ciepła a sondą cyrkuluje solanka, która przepływając odbiera ciepło od gruntu. Aby zoptymalizować działanie instalacji, niezbędne jest zapewnienie możliwości regulacji i odcięcia poszczególnych obiegów solanki między rozdzielaczem a sondami gruntowymi.

dr inż. Jacek Biskupski Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich

Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich Wykorzystanie ciepła odpadowego z rekuperatora do wspomagania pracy pompy ciepła w warunkach miejskich

Możliwość zaspokojenia potrzeb grzewczych domu lub mieszkania za pomocą pompy ciepła istnieje teoretycznie tak długo jak idea tych urządzeń. Pierwszą udaną próbę działania instalacji z powietrzną pompą...

Możliwość zaspokojenia potrzeb grzewczych domu lub mieszkania za pomocą pompy ciepła istnieje teoretycznie tak długo jak idea tych urządzeń. Pierwszą udaną próbę działania instalacji z powietrzną pompą ciepła przeprowadzono w 1945 r. w USA (nie licząc Szwajcarii w latach 30.). Dlaczego pozyskiwanie energii do ogrzewania budynków z otaczającego powietrza nie znalazło szerokiego zastosowania aż przez 70 lat?

Michał Dobrzyński Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy unijne dotyczące HFC

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami...

W majowym numerze "Rynku Instalacyjnego" pisaliśmy, że pilnie potrzebna jest nowa polska ustawa o syntetycznych czynnikach chłodniczych, nad którą prace trwają bodajże od 2008 r. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami legislacja europejska "zdublowała" nas w tym zakresie – od stycznia br. obowiązuje bowiem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.