RynekInstalacyjny.pl

Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE

Heat source modernization with the use of RES

Frontowa część budynku Centrum Integracji Caritas Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim poddanego analizie techniczno-ekonomicznej pod kątem modernizacji źródeł ciepła z wykorzystaniem OZE [8]
Fot: archiwum własne autorek

Frontowa część budynku Centrum Integracji Caritas Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim poddanego analizie techniczno-ekonomicznej pod kątem modernizacji źródeł ciepła z wykorzystaniem OZE [8]


Fot: archiwum własne autorek

Odpowiednio przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia podjęcie właściwej decyzji dotyczącej sposobu modernizacji źródła ciepła oraz wyboru rozwiązania ogrzewania budynku i zapewnienia podgrzewu ciepłej wody jego użytkownikom.

Zobacz także

Wiha Polska Sp. z o. o. Wkręć się w rewolucję. speedE® - pierwszy na świecie wkrętak Wiha z napędem elektrycznym

Wkręć się w rewolucję. speedE® - pierwszy na świecie wkrętak Wiha z napędem elektrycznym Wkręć się w rewolucję. speedE® - pierwszy na świecie wkrętak Wiha z napędem elektrycznym

Gdyby zapytać fachowca z branży instalacyjnej, elektrycznej, budowlanej czy samochodowej o cechy, którymi powinno wyróżniać się narzędzie idealne, w ścisłej czołówce znalazłyby się precyzja, szybkość,...

Gdyby zapytać fachowca z branży instalacyjnej, elektrycznej, budowlanej czy samochodowej o cechy, którymi powinno wyróżniać się narzędzie idealne, w ścisłej czołówce znalazłyby się precyzja, szybkość, dbałość – zarówno o własne zdrowie, jak i o powierzony materiał, a także jego funkcjonalność. Łącząc więc potrzeby płynące z rynku oraz ciągłą potrzebę poszerzania swojego portfolio, Wiha dokonuje przełomu w dziedzinie narzędzi ręcznych i wprowadza do oferty pierwszy na świecie wkrętak Wiha z napędem...

Stefan Dembicki Urządzenie do wcinki na gorąco

Urządzenie do wcinki na gorąco Urządzenie do wcinki na gorąco

Podłączenie nowych odbiorców do istniejącej sieci, pod ciśnieniem, może być wykonywane bez przerwy w dostawie ciepła do istniejących odbiorców, o każdej porze roku za pomocą urządzenia nawiercającego oraz...

Podłączenie nowych odbiorców do istniejącej sieci, pod ciśnieniem, może być wykonywane bez przerwy w dostawie ciepła do istniejących odbiorców, o każdej porze roku za pomocą urządzenia nawiercającego oraz specjalnych zaworów Naval. W tym wypadku nie ma potrzeby opróżniania rurociągu magistralnego z kosztownej i pełnej energii cieplnej wody sieciowej. Technologia ta stosowana jest już od dawna w różnego typu instalacjach, a firma Naval wprowadziła ją kilkanaście lat temu do ciepłownictwa i stale...

Piotr Sęk Uniwersalne złączki zaciskowe i obejmy naprawcze

Uniwersalne złączki zaciskowe i obejmy naprawcze Uniwersalne złączki zaciskowe i obejmy naprawcze

Firma AGAflex wprowadziła w ubiegłym roku na rynek żeliwne złączki do modernizacji i napraw rur stalowych i z tworzywa sztucznego w rozmiarach od 1/2" do 2". W ofercie znalazły się również obejmy naprawcze...

Firma AGAflex wprowadziła w ubiegłym roku na rynek żeliwne złączki do modernizacji i napraw rur stalowych i z tworzywa sztucznego w rozmiarach od 1/2" do 2". W ofercie znalazły się również obejmy naprawcze i montażowo-naprawcze stosowane do napraw uszkodzonych fragmentów rur oraz rozbudowy rurociągu o odejście z gwintem wewnętrznym w rozmiarach od 1/2" do 2". Wraz z początkiem nowego roku firma rozszerzyła asortyment proponowanych złączek i obejm.

Opis analizowanego budynku

Budynek Centrum Integracji Caritas powstał w latach 1859–65 w technologii tradycyjnej, jest murowany i częściowo podpiwniczony. Położony jest w IV strefie klimatycznej, w województwie podlaskim. W budynku prowadzona jest obecnie terapia zajęciowa, zatrzymują się też w nim na noc pielgrzymi.

Obiekt jest zabudowany w kształcie litery U o długości 59,70 m i szerokości 39,83 m. Wysokość kondygnacji w świetle: parter 4,14 m, piętro 3,79 m. Kubatura pomieszczeń ogrzewanych wynosi 7240,4 m3, a powierzchnia zabudowy to 1306 m2.

W budynku znajduje się kotłownia olejowa. Budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i instalację elektryczną.

Przed termomodernizacją współczyn­ni­ki przenikania ciepła poszczególnych przegród znacznie przekraczały aktualnie wymagane wartości [10] (tabela 1).

 Zestawienie wartości obliczonych współczynników przenikania ciepła

Tabela 1. Zestawienie wartości obliczonych współczynników przenikania ciepła U0 przegród budowlanych przed termomodernizacją [1, 9]


 

W celu zmniejszenia energochłonności budynku na cele grzewcze i wentylację należy poprawić izolacyjność termiczną poszczególnych przegród budowlanych, dopiero potem zmienić istniejące źródło ciepła na inne, wykorzystujące odnawialne źródła energii.

W budynku przeprowadzono szereg prac, m.in. docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych warstwą izolacji termicznej metodą BSO z warstwą styropianu gr. 14 cm o λ = 0,040 W/(m·K) oraz ścian fundamentowych budynku styropianem ekstrudowanym na głębokość do strefy przemarzania.

Docieplono ściany zewnętrzne piwnic budynku warstwą izolacji termicznej metodą BSO oraz ściany zagłębione w gruncie na ok. 1 m metodą BSO warstwą styropianu gr. 14 cm, λ = 0,032 W/(m·K).

Stropodach docieplono matami z wełny mineralnej o grubości min. 15 cm i współczynniku λ = 0,040 W/(m·K). Wymieniono okna na nowe szczelne o współczynniku przenikania ciepła U = 1,30 W/(m2·K) oraz stare drzwi [1].

W tabeli 2 przedstawiono współczynniki przenikania ciepła U przegród budowlanych po dociepleniu.

Po przeprowadzeniu termomodernizacji bryły budynku zmniejszeniu uległo jego projektowe obciążenie cieplne na cele grzewcze i sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania. Przystąpiono wówczas do modernizacji źródła ciepła.

Zestawienie wartości obliczonych współczynników przenikania ciepła

Tabela 2. Zestawienie wartości obliczonych współczynników przenikania ciepła U1, W/(m2 K) przegród budowlanych po termomodernizacji [1, 9]


 

Charakterystyka cieplna obiektu

Obliczone projektowe obciążenie cieplne budynku przed termomodernizacją wynosiło 222,61 kW, sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w sezonie standardowym bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego – 1707,5 GJ/rok, a z uwzględnieniem tej sprawności – 2299,18 GJ/rok [1].

Po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych projektowe obciążenie cieplne budynku zmniejszyło się o blisko 100 kW i wynosi obecnie 127,36 kW.

Wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego wynosiła przed termomodernizacją 218,30 kWh/(m2·a), a po dociepleniu bryły budynku 112,90 kWh/(m2·a) [1].

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u. wynosi 103,44 GJ/rok, a maksymalna moc 10,44 kW.

Koszt produkcji energii cieplnej wytwarzanej w istniejącym źródle ciepła z uwzględnieniem sprawności kotłowni olejowej to 106,39 zł/GJ, przy cenie oleju opałowego lekkiego 3,66 zł/dm3 brutto.

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku w sezonie standardowym określono z zależności:

Wzór 1 (1)

gdzie:

Qc.o. – moc cieplna na cele grzewcze, po termomodernizacji budynku Qc.o. = 127,36 kW;

Sd (m) – liczba stopniodni w danym miesiącu;

ΔT – różnica między średnią temperaturą w budynku a temperaturą zewnętrzną dla danej strefy klimatycznej, K.

Zapotrzebowanie na energię cieplną na cele c.w.u. określono z zależności:

Wzór 2 (2)

gdzie:

Qc.w.(sr) – średnie zapotrzebowania na moc cieplną na cele c.w.u., kW;

τ – liczba godzin wykorzystywania instalacji c.w.u. w ciągu doby, τ = 10 h;

L (m) – liczba dni w danym miesiącu.

Zapotrzebowanie na energię cieplną w poszczególnych miesiącach roku przedstawiono w tabeli 3.

Zapotrzebowanie na energię cieplną

Tabela 3. Zapotrzebowanie na energię cieplną w poszczególnych miesiącach roku [6]


 

Celem analizy techniczno-ekonomicznej jest znalezienie rozwiązań technicznych modernizacji istniejącej kotłowni olejowej (w bardzo złym stanie technicznym) z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz najkorzystniejszego pod względem kosztów eksploatacyjnych i nakładów inwestycyjnych sposobu dostarczania ciepła do budynku na cele c.o. i c.w.u.

Dane wyjściowe do analizy:

  • obliczeniowe zapotrzebowanie mocy na cele c.o. po termomodernizacji budynku: 127,36 kW,
  • roczne zużycie ciepłej wody (na podstawie kilkuletnich pomiarów): 365 m3/rok,
  • maksymalne obliczeniowe zapotrzebowanie mocy na cele c.w.u.: 10,44 kW,
  • średnie obliczeniowe zapotrzebowanie mocy na cele c.w.u.: 2,91 kW,
  • zapotrzebowanie na ciepło na cele c.o.: 308 940 kWh/rok,
  • zapotrzebowanie na ciepło na cele c.w.u.: 28 734 kWh/rok.

Analizowane rozwiązania modernizacji kotłowni olejowej

Analizie techniczno-ekonomicznej poddano pięć rozwiązań technicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii:

 • wariant I – kolektory słoneczne wspomagane przez kocioł olejowy,

 • wariant II – kolektory słoneczne wspomagane kotłem gazowym,

 • wariant III – kolektory słoneczne wspomagane pompą ciepła typu solanka/woda z pionowym wymiennikiem gruntowym,

 • wariant IV – kolektory słoneczne wspomagane kotłem na drewno.

W celu znalezienia optymalnego kąta i ustawienia kolektorów względem strony świata dla rozpatrywanych wariantów przeanalizowano wartości całkowitego miesięcznego promieniowania słonecznego dla miejscowości, w której mają być one zamontowane przy różnych kątach ustawienia kolektorów.

Sprawdzono ustawienie pod kątem 30, 45 i 60° w kierunku S, SW i SE. Optymalny w tym przypadku, biorąc pod uwagę kryterium maksymalnego uzysku natężenia promieniowania słonecznego kolektorów słonecznych skierowanych na południe, jest kąt pochylenia 30°.

We wszystkich analizowanych wariantach przyjęto ustawienie kolektorów pod kątem 30° w kierunku południowym, powierzchnię absorbera jednego kolektora p = 4,913 m2 i powierzchnię apertury p* = 4,712 m2.

Dobrano 18 kolektorów słonecznych.

Ilość energii pozyskiwanej z promieniowania słonecznego za pomocą tej liczby kolektorów w rozpatrywanych wariantach wyznaczono na podstawie zależności:

Wzór 3(3)

gdzie:

ηkol – sprawność kolektora słonecznego, %;
n – liczba kolektorów, n = 18 szt.;
p* – powierzchnia apertury kolektora słonecznego, p* = 4,712 m2;
Isol – suma miesięcznego całkowitego promieniowania słonecznego dla stacji meteo­rologicznej Białystok przy kącie 30° nachylenia płaszczyzny kolektora w kierunku południowym [7], kWh/(m2 m-c).

Stopień miesięcznego pokrycia zapotrzebowania na energię cieplną na cele c.w.u. przy użyciu 18 kolektorów słonecznych o powierzchni absorbera p = 4,913 m2 przedstawiono na rys. 1. Przeprowadzono również dokładne obliczenia w celu doboru pozostałych urządzeń technologicznych i zabezpieczających.

 Stopień pokrycia potrzeb cieplnych

Rys. 1. Stopień pokrycia potrzeb cieplnych na c.w.u. przy użyciu 18 kolektorów słonecznych [6]


 

Wariant I – kocioł olejowy i kolektory

Na rys. 2 przedstawiono rozwiązanie technologiczne zakładające wykorzystanie kotła olejowego współpracującego z kolektorami słonecznymi do pokrycia zapotrzebowania na ciepło na cele c.w.u. Kocioł olejowy o mocy 130 kW w sezonie grzewczym będzie również pokrywał potrzeby cieplne budynku.

 Schemat technologiczny kotłowni olejowej

Rys. 2. Schemat technologiczny kotłowni olejowej współpracującej z kolektorami słonecznymi [6]


 

W każdym z wariantów (I–IV) dobrano 18 płaskich cieczowych kolektorów słonecznych o powierzchni absorbera 4,913 m2, ustawionych pod kątem 30° oraz dwa podgrzewacze wody.

Dodatkowe urządzenia wymagane w instalacji solarnej to: rozdzielacz, w skład którego wchodzi pompa obiegu solarnego, przepływomierz (rotametr), zawory odcinające, zawory zwrotne, termometry, solarne naczynie wzbiorcze, regulator solarny, odpowietrznik umieszczony w najwyższym punkcie instalacji oraz armaturę do napełniania, płukania i opróżniania instalacji.

Włączenie pompy obiegu solarnego następuje, jeżeli różnica temperatury między mierzoną przez czujnik w kolektorze oraz w podgrzewaczu jest większa od temperatury różnicowej włączania. Układ regulacji temperatury wody w podgrzewaczu z czujnikiem temperatury wody regulatora obiegu kotła włącza pompę obiegową podgrzewacza.

Wariant II – kocioł gazowy i kolektory

Na rys. 3 przedstawiono rozwiązanie technologiczne zakładające wykorzystanie kotła gazowego współpracującego z kolektorami słonecznymi do pokrycia zapotrzebowania na ciepło na cele c.w.u.

Do produkcji energii na cele c.o. przyjęto kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 43–142 kW z modulowanym palnikiem cylindrycznym oraz regulatorem pogodowym. Kocioł wyposażony jest w termiczny zawór bezpieczeństwa, który zadziała przy zewnętrznym obciążeniu cieplnym przekraczającym 100°C. Zapobiega to tworzeniu się mieszanki wybuchowej w przypadku pożaru.

Schemat technologiczny kotłowni gazowej

Rys. 3. Schemat technologiczny kotłowni gazowej współpracującej z kolektorami słonecznymi [6]


 

Wariant III – pompy ciepła i kolektory

Dla pokrycia zapotrzebowania na moc cieplną na cele c.o. przyjęto dwie pompy ciepła typu solanka/woda o łącznej mocy 137,2 kW (znamionowa moc cieplna pojedynczej pompy wynosi 68,8 kW).

Podwójna sprężarka w pompie ciepła zmniejsza długość cyklu włączania i wyłączania urządzania.

Przez większą część roku, gdy do ogrzewania obiektu wystarcza połowa mocy grzewczej, pracuje tylko jedna sprężarka. Druga dołączana jest automatycznie w okresach niższej temperatury zewnętrznej, czyli w czasie maksymalnego zapotrzebowania na ciepło.

Dla osiągnięcia optymalnej długości cyklu pracy pompy i związanego z tym lepszego wskaźnika pracy rocznej dobrano trzy zbiorniki buforowe. Zapewniają one odsprzężenie hydrauliczne strumieni objętościowych w obiegu pompy ciepła i obiegu grzewczym, a tym samym bardziej wyrównaną pracę pomp w momentach, gdy ich moce grzewcze nie będą identyczne z chwilowym zapotrzebowaniem.

Pompa ciepła dostarcza ciepło nie tylko do ogrzania budynku, ale również na cele c.w.u. Jeżeli ilość energii z kolektora słonecznego będzie niewystarczająca, to aby osiągnąć wymaganą temperaturę ciepłej wody, wykorzystywane jest ciepło zgromadzone w zbiornikach buforowych.

Podgrzew c.w.u. realizowany jest w sposób priorytetowy, co oznacza, że po osiągnięciu żądanej temperatury ciepłej wody w zasobnikach pompa ciepła przełączana jest do pracy na cele grzewcze.

Włączenie pompy obiegu solarnego następuje, jeżeli różnica temperatury między mierzoną przez czujnik w kolektorze oraz w podgrzewaczu jest większa od temperatury różnicowej włączania.

Jeżeli na czujniku temperatury wody grzewczej w podgrzewaczu buforowym zmierzona temperatura rzeczywista jest niższa od temperatury wymaganej ustawionej na regulatorze, uruchomiona zostaje pompa ciepła, pompa pierwotna i pompa wtórna. Dzięki regulatorowi możliwa jest regulacja temperatury wody na zasilaniu obiegu grzewczego.

W zależności od zapotrzebowania woda grzewcza jest tłoczona przez pompę wtórną do podgrzewacza buforowego wody grzewczej lub przez pompę obiegową podgrzewacza do pojemnościowego podgrzewacza wody.

Pompa obiegu grzewczego transportuje wymaganą ilość wody z podgrzewacza buforowego do obiegu grzewczego. Ciepło, które nie zostało przyjęte przez obieg grzewczy, zostaje zmagazynowane w podgrzewaczu buforowym.

Gdy temperatura zmierzona przez czujnik w podgrzewaczu buforowym spadnie poniżej dolnej wymaganej wartości, pompa ciepła zostaje ponownie włączona. Zgłoszenie zapotrzebowania na ogrzewanie wody użytkowej odbywa się przez czujnik temperatury wody w podgrzewaczu i regulator pompy ciepła, który steruje pracą wszystkich pomp obiegowych zamontowanych w tej instalacji.

Na rys. 4 przedstawiono rozwiązanie technologiczne zakładające wykorzystanie pompy ciepła typu solanka/woda z dolnym źródłem w postaci sond pionowych, współpracującej z kolektorami słonecznymi do pokrycia zapotrzebowania na ciepło na cele c.w.u.

Schemat technologiczny kotłowni z pompą ciepła

Rys. 4. Schemat technologiczny kotłowni z pompą ciepła współpracującej z kolektorami słonecznymi [6]


 

Pompa ciepła w sezonie grzewczym będzie również pokrywała zapotrzebowanie na ciepło na cele c.o.

Zaprojektowane pompy ciepła typu solanka/woda zasilane są z dolnego źródła – gruntu, poprzez pionowe gruntowe wymienniki ciepła.

Obliczenia doboru sond pionowych GWC przeprowadzono, zakładając, że podłożem jest wilgotna glina i że wydajność dolnego źródła wynosi 40 W/m długości sondy.

W celu zapewnienia wymaganej mocy dolnego źródła ciepła należy wykonać 26 odwiertów pionowych o głębokości 100 m każdy, odstęp między sondami gruntowymi powinien wynosić 10 m. Przyjęto sondy pionowe wykonane z polietylenu sieciowanego PE-Xa o średnicy 40×3,7 mm. Po wprowadzeniu sondy otwory wiertnicze należy wypełnić mieszanką o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła λw = 2,0 W/(m·K).

Wariant IV – kocioł na drewno i kolektory

W wariancie IV dla pokrycia zapotrzebowania na energię na cele c.o. i wspomagania podgrzewu c.w.u. zaproponowano kocioł zgazowujący do spalania drewna opałowego o mocy 35–140 kW lub kocioł 151 kW na szczapy drewna.

Znamionowa moc cieplna kotła osiągana jest tylko przy stosowaniu drewna suchego o maksymalnej wilgotności 20%. Kocioł ma wbudowaną wężownicę schładzającą, a więc przystosowany jest do pracy w układzie zamkniętym.

W układzie przygotowania c.w.u. zastosowano dwa podgrzewacze (rys. 5).

Schemat technologiczny kotłowni na drewno

Rys. 5. Schemat technologiczny kotłowni na drewno współpracującej z kolektorami słonecznymi [6]


 

W przypadku pracy w systemie grzewczym zamkniętym należy zastosować termiczne zabezpieczenie odpływu i podłączyć je do wymiennika ciepła w kotle.

Kocioł musi być też wyposażony w moduł podwyższania temperatury wody na powrocie, żeby uniknąć kondensacji gazów spalinowych, a tym samym korozji powierzchni grzewczych. Stanowi on zabezpieczenie przed przekroczeniem minimalnej temperatury wody na powrocie poniżej 60°C.

Moduł składa się z pompy obiegowej, zaworu zwrotnego, dwóch zaworów odcinających, termometrów oraz termicznego zaworu regulacyjnego.

Zawór mieszający stale reguluje przepływy objętościowe, pompa obiegowa włącza się po osiągnięciu temperatury wody w kotle 60°C.

Określenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych poszczególnych wariantów

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne dotyczą wykonania kotłowni, nie uwzględniają kosztów wykonania istniejących instalacji wewnętrznych w budynku, tj. instalacji c.o. i c.w.u. Nakłady zestawiono w oparciu o aktualne cenniki producentów urządzeń i armatury.

W tabeli 4 i tabeli 5 zestawiono nakłady inwestycyjne wariantu I zakładającego wykorzystanie kotła olejowego współpracującego kolektorami słonecznymi.

Nakłady inwestycyjne dla wariantu I

Tabela 4. Nakłady inwestycyjne dla wariantu I – wykonania kotłowni olejowej pracującej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody ze spomaganiem podgrzewu za pomocą kolektorów słonecznych [6]


 

Całkowite nakłady inwestycyjne

Tabela 5. Całkowite nakłady inwestycyjne dla wariantu I


 

W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono nakłady inwestycyjne wariantu II zakładającego wykorzystanie kotła gazowego na gaz ziemny współpracującego z kolektorami słonecznymi.

Nakłady inwestycyjne dla wariantu II

Tabela 6. Nakłady inwestycyjne dla wariantu II – wykonania kotłowni gazowej na gaz ziemny pracującej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody ze wspomaganiem podgrzewu za pomocą kolektorów słonecznych [6]


 

Całkowite nakłady inwestycyjne dla wariantu II

Tabela 7. Całkowite nakłady inwestycyjne dla wariantu II


 

W tabeli 8 i tabeli 9 zestawiono nakłady inwestycyjne wariantu III zakładającego wykorzystanie pompy ciepła typu solanka/woda z dolnym źródłem w postaci sond pionowych, współpracującej z kolektorami słonecznymi.

Nakłady inwestycyjne dla wariantu III

Tabela 8. Nakłady inwestycyjne dla wariantu III 

 Całkowite nakłady inwestycyjne dla wariantu III

Tabela 9. Całkowite nakłady inwestycyjne dla wariantu III


 

W tabeli 10 i tabeli 11 zestawiono nakłady inwestycyjne wariantu IV zakładającego wykorzystanie kotła zgazowującego drewno współpracującego z kolektorami słonecznymi.

 Nakłady inwestycyjne dla wariantu IV

Tabela 10. Nakłady inwestycyjne dla wariantu IV – wykonania kotłowni z kotłem zgazowującym drewno pracującej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody ze wspomaganiem podgrzewu za pomocą kolektorów słonecznych [6]


 

Całkowite nakłady inwestycyjne dla wariantu IV

Tabela 11. Całkowite nakłady inwestycyjne dla wariantu IV


 

Na rys. 6 porównano całkowite nakłady inwestycyjne wszystkich analizowanych wariantów. Najniższe koszty poniesione zostaną przy zastosowaniu kotła kondensacyjnego na gaz ziemny jako źródła ciepła współpracującego z kolektorami słonecznymi, czyli w wariancie II, a najwyższe przy wyborze kotłowni z pompą ciepła – wariant III.

Całkowite nakłady inwestycyjne

Rys. 6. Całkowite nakłady inwestycyjne w poszczególnych wariantach  |  Źródło: Rys. materiały własne autorek

Szacunkowe koszty eksploatacyjne

Koszty eksploatacyjne w poszczególnych wariantach stanowią:

 • wariant I – zużycie oleju opałowego na cele c.o.,

 • wariant II – zużycie gazu ziemnego na cele c.o.,

 • wariant III – zużycie energii elektrycznej na cele c.o.,

 • wariant IV – zużycie drewna na cele c.o.

Do analizy przyjęto ceny brutto paliw podane przez lokalnych dystrybutorów: olej opałowy lekki 3,66 zł/dm3; gaz ziemny sieciowy wg taryfy W-4 1,9234 zł/m3 brutto, opłata abonamentowa 286,70 zł/m-c; energia elektryczna grupa taryfowa C-11 0,7182 zł/kWh, opłata za moc z przesyłem 4391,10 zł/MW/m-c, abonament 25,56 zł/m-c; drewno (brzoza) 220 zł/m.p.

Przyjęte wartości opałowe paliw: olej opałowy lekki 42 000 kJ/kg; gaz ziemny 34 430 kJ/m3; drewno (brzoza) 15 600 kJ/kg.

Przyjęte sprawności eksploatacyjne źródła ciepła: kocioł olejowy 86%; kocioł gazowy kondensacyjny 98%; kocioł na drewno 76%; pompa ciepła typu solanka/woda średnia wartość eksploatacyjna COP= 3,5 zgodnie z [12].

Koszty stałe związane z obsługą lub serwisem w poszczególnych kotłowniach: kotłownia olejowa – 1500 zł serwis roczny; kotłownia gazowa – 1500 zł serwis roczny; pompa ciepła – 1500 zł opłata serwisowa; kotłownia na biomasę (drewno) – 18 000 zł roczny koszt obsługi.

Na rys. 7 zestawiono obliczone koszty eksploatacyjne w poszczególnych wariantach.

Najdroższy w eksploatacji jest wariant I, w którym zastosowano kocioł na olej opałowy jako źródło ciepła, gdyż zużywa on najdroższe paliwo z analizowanych.

Natomiast najniższe koszty eksploatacyjne zostaną poniesione przy zastosowaniu kotłowni na drewno (wymagającej obsługi) z kolektorami słonecznymi w wariancie IV.

Koszty eksploatacyjne w analizowanych wariantach

Rys. 7. Koszty eksploatacyjne w analizowanych wariantach


 

Biorąc pod uwagę kotłownie bezobsługowe, najefektywniejszym przedsięwzięciem, zarówno pod względem korzyści inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych,  jest wariant II – kotłownia gazowa na gaz ziemny z kolektorami słonecznymi.

Dobrana liczba kolektorów słonecznych (18 szt.) ma umożliwić pokrycie całkowitego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w okresie letnim. Zimą liczba ta jest jednak niewystarczająca, dlatego podgrzew ciepłej wody użytkowej jest realizowany priorytetowo. Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość wykorzystania nadwyżek energii cieplnej uzyskiwanych przez kolektory słoneczne do wspomagania instalacji grzewczej.

Również w ocenie nakładów inwestycyjnych ten rodzaj sytemu grzewczego jest jednym z najtańszych spośród rozważanych. Natomiast główną wadą tego wariantu jest konieczność dostępu do gazu ziemnego sieciowego, a jego brak wiąże się z koniecznością wykorzystania droższych paliw, tj. oleju opałowego czy gazu płynnego (propanu), a to już nie będzie rozwiązanie optymalne ekonomicznie.

W przypadku kotłowni gazowej trzeba ponieść także dodatkowe koszty wykonania przyłącza gazowego wraz z dokumentacją.

Korzystnym rozwiązaniem okazało się także wykorzystanie kolektorów słonecznych z kotłem na drewno – wariant IV. Jest to jednak rodzaj kotłowni, w której wymagana jest obsługa, a jej koszt zwiększa nakłady eksploatacyjne. Minusem jest także potrzeba posiadania dodatkowego pomieszczenia na magazynowanie paliwa oraz konieczność jego dowozu.

Największe koszty inwestycyjne związane są z wariantem III, w którym zastosowano dwie pompy ciepła i kolektory słoneczne.

Znaczącą pozycję w koszcie całej inwestycji stanowi wykonanie dolnego ujęcia.

Realizacja odwiertów pionowych wymaga zatrudnienia wyspecjalizowanej firmy. Dużą zaletą jest jednak to, że zwarta budowa pompy oraz pełna automatyczna regulacja instalacji grzewczej umożliwia jej bezobsługową pracę, konieczne są jedynie okresowe przeglądy.

Zaletą współpracy pompy ciepła i instalacji solarnej jest zmniejszenie obciążenia źródła pierwotnego, co niesie za sobą jego lepszą regenerację i przyczynianie się do ograniczenie pracy pompy w okresie letnim.

Zastosowanie w układzie zbiornika buforowego pozwala gromadzić wytwarzane ciepło, na które akurat nie ma zapotrzebowania.

Koszty eksploatacyjne tego wariantu są porównywalne z kosztami przy kotłowni gazowej (przy rozliczeniu za zużyte paliwo wg grupy taryfowej gazowej W-4).

Dodatkowo korzystanie z niższej taryfy opłat za energię elektryczną dostarczoną do zasilania pompy ciepła może obniżyć koszty eksploatacji – analizę wykonano dla taryfy elektrycznej C-11. Wariant ten można brać pod uwagę w przypadku braku dostępu do gazu ziemnego sieciowego oraz jeśli inwestor zakłada wyłącznie kotłownię bezobsługową.

Należy pamiętać, że rozwiązania z zastosowaniem pomp ciepła i kolektorów słonecznych czy też z wykorzystaniem biomasy mogą liczyć na pozyskanie dotacji do inwestycji z funduszy ekologicznych oraz tanie kredyty.

Uwzględnienie tej możliwości wyrównuje szanse i zwiększa konkurencyjność tego rozwiązania pod względem wymaganych nakładów inwestycyjnych w stosunku do tradycyjnych, pozornie tańszych źródeł ciepła.

Niższe koszty inwestycyjne poniesione byłyby przy zastosowaniu tańszych urządzeń, mniej renomowanych producentów. Trzeba jednak mieć w tym aspekcie na uwadze znacznie mniejsze sprawności zastosowanych urządzeń, gorsze parametry techniczne, co w konsekwencji znacznie pogorszyłoby efektywność ekonomiczną ich wykorzystania [6].

Należy podkreślić znaczenie wspomagania instalacji c.o. przez kolektory słoneczne. Powoduje to obniżenie kosztów eksploatacyjnych dzięki wykorzystaniu darmowej energii promieniowania słonecznego.

Najdroższy pod względem eksploatacyjnym jest wariant I – kotłownia olejowa z kolektorami słonecznymi.

Najwygodniejszą i najtańszą eksploatację, biorąc pod uwagę tylko kotłownie bezobsługowe, mamy przy kotłowni z kotłami zasilanymi gazem ziemnym, ale konieczny jest dostęp do gazu sieciowego.

Niższe koszty ogrzewania wiążą się jedynie z wykorzystaniem paliw stałych, np. drewna.

W kotłowniach na paliwa stałe wymagana jest obsługa i ciągły dozór, co dla pracy zmianowej wymusza konieczność utrzymania trzech etatów palaczy przy dużych jednostkach mocy kotłowni – jest to już znaczne obciążenie finansowe dla inwestora.

Z analizy wynika, że przy zastosowaniu pompy ciepła i kolektorów słonecznych poniesione zostaną najniższe koszty eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem budynku w przypadku braku dostępu do gazu ziemnego sieciowego oraz jeśli inwestor bierze pod uwagę tylko kotłownie bezobsługowe. Należy się jednak liczyć z najwyższymi kosztami inwestycyjnymi.

Praca finansowana w ramach prac statutowych Politechniki Białostockiej S/WBIŚ/4/2014

Literatura

 1. Piotrowska-Woroniak J., Audyt energetyczny budynku Centrum Integracji w Sokołowie Podlaskim, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Białystok 2011.
 2. Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, teraźniejszość i przyszłość, Białystok 2003.
 3. Rubik M., Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej, Multico, Warszawa 2011.
 4. Rubik M., Pompy ciepła. Poradnik, Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, wydanie II, Warszawa 1999.
 5. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (DzU nr 64/1997, poz. 348, z późn. zm.).
 6.  Łukaszuk I., Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych w Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II, praca dyplomowa, promotor J. Piotrowska-Woroniak, 2013.
 7.  https://www.transport.gov.pl/2-48203f1e24e2f-1787735-p_1.htm
 8. Materiały własne autorów.
 9. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń.
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690, ze zmianami od 1.01.2014).
 11. Piotrowska-Woroniak J., Bukłacha K., Załuska W., Szczepaniak R., Rozwiązania techniczne modernizacji źródła ciepła w budynku służby zdrowia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, „Instal” nr 3/2014.
 12. Wytyczne w sprawie metodologii obliczania planowanego efektu energetycznego i ekologicznego projektu, obliczania efektywności ekonomicznej projektu oraz opisu technicznego projektu wraz z uproszczonym przedmiarem. Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, Iceland Liechtenstein Norway Eea Grants, Warszawa 2013.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • kszyho kszyho, 28.06.2015r., 10:43:38 Zastanawia mnie docieplenie ścian zewnętrznych budynku zabytkowego 14 cm warstwą styropianu. Czy konserwator zabytków wyraził zgodę? Chyba że to nie jest zabytek.
 • krybka krybka, 02.07.2015r., 14:32:42 Po zasięgnięciu informacji u Autorek artykułu: Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, zabytkowe jest tylko wejście do budynku z kolumnami, reszta budynku była dobudowywana i przerabiana. Czytelnik słusznie zauważył, że gdyby obiekt był zabytkowy, nie można byłoby wykonać docieplenia tradycyjnego z zewnątrz, np. przyklejając płyty styropianowe (metoda BSO) lub docieplając budynek wełną mineralną (metoda lekka-mokra). W przypadku budynków zabytkowych możliwe jest tylko docieplenie od wewnątrz budynku. Stosuje się wówczas lekkie płyty wapienno-krzemianowe (nazywane również płytami klimatycznymi) od środka. Stosując te płyty, w przypadku wytworzenia się wilgoci pod warstwą docieplenia nie ma ryzyka wystąpienia zagrzybienia ściany czy też degradacji izolacji. Płyta wapienno-krzemianowa umożliwia pochłanianie wilgoci i odparowanie jej z całej powierzchni dzięki swojej aktywności kapilarnej. Nie jest to możliwe w przypadku docieplenia od wewnątrz styropianem lub wełną mineralną, ponieważ skutkowałoby kondensacją wilgoci na powierzchni płyty izolującej. Brak odprowadzenia wilgoci powoduje zaś zawilgocenie ściany i izolacji, a w konsekwencji zagrzybienie ściany.Wykonując audyty lub projekty dociepleń w przypadku budynków mogących być budynkami zabytkowymi, zawsze sprawdza się, czy nie są to budynki zabytkowe lub wpisane w rejestr zabytków. W przypadku budynków zabytkowych zawsze należy wystąpić do konserwatora zabytków z zapytaniem, co można w takim budynku wykonać, a on odpowiada pisemnie, podając, jakie mają być okna, kolorystyka, sposób docieplenia itd. Bez jego zgody nic nie można w budynku samodzielnie wykonać.Inwestor wystąpił do konserwatora w sprawie tego budynku i jego odpowiedź uwzględniono w audycie. Konserwator nie zabronił docieplenia budynku od zewnątrz styropianem. Natomiast kolumny i daszek nie wypływały w audycie na zmniejszenie ilości ciepła na cele ogrzewania i wentylacji, dlatego nie trzeba było ich docieplać. Autorki w tekście nadesłanym do redakcji zawarły szerszy opis tego budynku, jednak redakcja uznała, że nie jest on konieczny do zaprezentowania analizy różnych wariantów ogrzewania tego budynku. Poniżej fragment artykułu z opisem obiektu bez skrótu redakcji:Budynek został wzniesiony w latach 1859–1865, z inicjatywy Hirschmanów, projektu znanego architekta Henryka Marconiego. Pałac wybudowany w stylu włoskiej willi neorenesansowej składa się z kilku brył asymetrycznych, z dwoma bocznymi skrzydłami. Podczas II wojny światowej został przebudowany i adaptowany na szpital, funkcję tę pełnił do końca lat 80. XX wieku. Przeprowadzone remonty i modernizacje doprowadziły do zniszczenia detali neoklasycystycznych i do zatarcia zabytkowych wartości pałacu - przetrwały jedynie jego szczątkowe rysy.Frontowa część budynku pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku, a na przestrzeni lat ulegała rozbudowie. Budynek pod względem funkcjonalnym nie odpowiadał żadnemu rodzajowi wymaganych potrzeb, a w wyniku wieloletniej eksploatacji wszystkie elementy jego struktury technicznej nie nadawały się do dalszego użytkowania bez potrzeby modernizacji całości, połączonej z kapitalnym remontem i korektą układu funkcjonalnego. W 1998 roku przystąpiono do modernizacji i remontu budynku w części lewego skrzydła i znacznej części frontowej bez renowacji elementów elewacyjnych.

Powiązane

dr inż. Edmund Nowakowski Dobór średnic termostatycznych zaworów grzejnikowych

Dobór średnic termostatycznych zaworów grzejnikowych Dobór średnic termostatycznych zaworów grzejnikowych

Termostatyczne zawory grzejnikowe produkowane są dla średnic gałązek (przyłączy) grzejnikowych DN 10–25 mm. Ponieważ producenci nie podają w swoich katalogach, dla jakich mocy cieplnych grzejników powinno...

Termostatyczne zawory grzejnikowe produkowane są dla średnic gałązek (przyłączy) grzejnikowych DN 10–25 mm. Ponieważ producenci nie podają w swoich katalogach, dla jakich mocy cieplnych grzejników powinno się dobierać odpowiednie średnice gałązek i zaworów grzejnikowych, poniżej omówiono to zagadnienie.

Jan Bylicki, Grażyna Lechman Uwagi na temat spalania

Uwagi na temat spalania Uwagi na temat spalania

Proces spalania pozwala na uzyskanie niezbędnego dla ludzi ciepła. Może ono być zamienione w pracę mechaniczną bądź użyte do celów grzewczych (ewentualnie przygotowania ciepłej wody użytkowej) w kotłach.

Proces spalania pozwala na uzyskanie niezbędnego dla ludzi ciepła. Może ono być zamienione w pracę mechaniczną bądź użyte do celów grzewczych (ewentualnie przygotowania ciepłej wody użytkowej) w kotłach.

Redakcja RI Głowice termostatyczne. Zestawienie

Głowice termostatyczne. Zestawienie Głowice termostatyczne. Zestawienie

Zestawienie głowic termostatycznych, przygotowane przez redakcję miesięcznika "Rynek Instalacyjny".

Zestawienie głowic termostatycznych, przygotowane przez redakcję miesięcznika "Rynek Instalacyjny".

Jerzy Kosieradzki Termostatyczne zawory grzejnikowe

Termostatyczne zawory grzejnikowe Termostatyczne zawory grzejnikowe

Zawory grzejnikowe z głowicą termostatyczną można podzielić na montowane poza grzejnikiem i z grzejnikiem już połączone – nazywane zintegrowanymi.

Zawory grzejnikowe z głowicą termostatyczną można podzielić na montowane poza grzejnikiem i z grzejnikiem już połączone – nazywane zintegrowanymi.

Jerzy Chodura Kolektory słoneczne. Wymagania i certyfikaty

Kolektory słoneczne. Wymagania i certyfikaty Kolektory słoneczne. Wymagania i certyfikaty

Kolektory słoneczne muszą być odporne na wszystkie oddziaływania mogące wystąpić w trakcie eksploatacji, a jednocześnie po wystąpieniu takiego oddziaływania powinny być nadal zdolne do działania. Zgodnie...

Kolektory słoneczne muszą być odporne na wszystkie oddziaływania mogące wystąpić w trakcie eksploatacji, a jednocześnie po wystąpieniu takiego oddziaływania powinny być nadal zdolne do działania. Zgodnie z normą PN-EN 12975-1:2004 [1] zaleca się, by obudowa kolektora była wodoszczelna, co zapobiegnie wnikaniu wody deszczowej...

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku

Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku

W roku 2002 kraje UE wprowadziły w ramach dyrektywy 2002/91/WE obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W polskim prawie wymagania te zostały ujęte w Prawie budowlanym oraz w następujących...

W roku 2002 kraje UE wprowadziły w ramach dyrektywy 2002/91/WE obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W polskim prawie wymagania te zostały ujęte w Prawie budowlanym oraz w następujących rozporządzeniach: w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w sprawie zakresu i form projektu budowlanego oraz w sprawie metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku. Zgodnie więc z polskim prawem budowlanym obowiązek sporządzania...

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 2)

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie...

Kotły kondensacyjne są obecne na rynku już od wielu lat, jednak ich pierwsze konstrukcje nie miały wiele wspólnego z oferowanymi dziś zaawansowanymi urządzeniami. Na przestrzeni lat technologia ta gwałtownie się rozwijała. Pierwsze kotły kondensacyjne były raczej połączeniem zwykłego kotła atmosferycznego z dodatkowym wymiennikiem ciepła pełniącym funkcję ekonomizera doprowadzającego do dalszego odebrania ciepła od spalin, które opuściły pierwotny wymiennik ciepła. Z uwagi na niską temperaturę spalin...

Jerzy Kosieradzki Grzejniki w instalacjach centralnego ogrzewania

Grzejniki w instalacjach centralnego ogrzewania Grzejniki w instalacjach centralnego ogrzewania

Wygląd grzejników, szczególnie dekoracyjnych, ciągle się zmienia. Producenci wprowadzają także zmiany w konstrukcjach grzejników, ale są one widoczne dopiero po dokładniejszym przyjrzeniu się im lub zdjęciu...

Wygląd grzejników, szczególnie dekoracyjnych, ciągle się zmienia. Producenci wprowadzają także zmiany w konstrukcjach grzejników, ale są one widoczne dopiero po dokładniejszym przyjrzeniu się im lub zdjęciu obudowy.

Olgierd Romanowski Wpływ doboru grzejników na rozliczanie kosztów ogrzewania

Wpływ doboru grzejników na rozliczanie kosztów ogrzewania Wpływ doboru grzejników na rozliczanie kosztów ogrzewania

W poprzednim artykule (RI nr 10/2009) scharakteryzowano stan prawny rozliczania kosztów ciepła do ogrzewania i przygotowania c.w.u. zgodnie z jego zużyciem przez użytkownika lokalu w budynkach wielolokalowych....

W poprzednim artykule (RI nr 10/2009) scharakteryzowano stan prawny rozliczania kosztów ciepła do ogrzewania i przygotowania c.w.u. zgodnie z jego zużyciem przez użytkownika lokalu w budynkach wielolokalowych. Do określenia zużycia ciepła do ogrzewania mogą być wykorzystane urządzenia wskaźnikowe zwane powszechnie nagrzejnikowymi podzielnikami kosztów ogrzewania. Aby wyjaśnić, jak dobór grzejników dokonywany przez projektanta instalacji wpływa na późniejsze rozliczenia kosztów ciepła zużywanego do...

dr inż. Bogusław Maludziński Rozdzielanie zysków ciepła w obliczeniach charakterystyki energetycznej budynków

Rozdzielanie zysków ciepła w obliczeniach charakterystyki energetycznej budynków Rozdzielanie zysków ciepła w obliczeniach charakterystyki energetycznej budynków

Rozporządzenie w sprawie „metodologii” obliczania charakterystyki energetycznej budynków [1] nie podaje wszystkich wzorów niezbędnych do wyliczania pewnych wielkości przytaczanych w tym dokumencie. Dlatego...

Rozporządzenie w sprawie „metodologii” obliczania charakterystyki energetycznej budynków [1] nie podaje wszystkich wzorów niezbędnych do wyliczania pewnych wielkości przytaczanych w tym dokumencie. Dlatego w wielu wypadkach trzeba przełożyć zapis tekstowy na wzory, które uwzględnią go w obliczeniach. Jeden z takich zapisów znajduje się w załączniku nr 7 i dotyczy uwzględniania zysków ciepła od instalacji grzewczej i przygotowania c.w.u. tylko w miesiącach sezonu grzewczego. Zyski te dodawane są do...

Stefan Żuchowski Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.) Technika kondensacyjna. Korzyści płynące z zastosowania kotłów kondensacyjnych (cz. 1.)

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90....

Kotły kondensacyjne znane są w Europie od lat 70. W Polsce już na przełomie lat 70. i 80. opracowano koncepcję budowy tych kotłów, jednak na większą skalę zaczęto je stosować dopiero pod koniec lat 90. Spowodowane to było przede wszystkim wysoką ceną ówczesnych urządzeń, ale także nieufnością inwestorów i instalatorów wobec nowej technologii. Przeszkodą było również stosowanie prawie wyłącznie ogrzewania grzejnikowego oraz powszechne przekonanie, że kocioł kondensacyjny może współpracować tylko z...

dr inż. Mariusz Adamski Kawitacja – lekceważone zjawisko

Kawitacja – lekceważone zjawisko Kawitacja – lekceważone zjawisko

Kawitacja w instalacjach jest niepożądana, a nawet szkodliwa. Przyspiesza zużycie urządzeń lub przewodów w sąsiedztwie obszarów jej częstego występowania. Aby jej zapobiec, projektanci instalacji powinni...

Kawitacja w instalacjach jest niepożądana, a nawet szkodliwa. Przyspiesza zużycie urządzeń lub przewodów w sąsiedztwie obszarów jej częstego występowania. Aby jej zapobiec, projektanci instalacji powinni sprawdzać wartość ciśnień w króćcach ssawnych pomp i porównywać je z wymaganymi wartościami NPSHr. Ponadto w instalacjach centralnego ogrzewania z pompami obiegowymi należy sprawdzić, czy wybrano optymalny wariant ich zamontowania.

Jerzy Kosieradzki Ogrzewanie hal przemysłowych

Ogrzewanie hal przemysłowych Ogrzewanie hal przemysłowych

Projektant instalacji, który musi ogrzać halę o dużej kubaturze, staje przed trudnym zadaniem, gdyż niełatwo znaleźć idealne rozwiązanie tego problemu.

Projektant instalacji, który musi ogrzać halę o dużej kubaturze, staje przed trudnym zadaniem, gdyż niełatwo znaleźć idealne rozwiązanie tego problemu.

dr inż. Kazimierz Żarski Wskaźnikowe straty ciepła przewodów instalacji prowadzonych w budynkach

Wskaźnikowe straty ciepła przewodów instalacji prowadzonych w budynkach Wskaźnikowe straty ciepła przewodów instalacji prowadzonych w budynkach

Celem artykułu jest próba dyskusji z wartościami wskaźników podanymi w [2] i dostarczenie narzędzi obliczeniowych autorom świadectw energetycznych budynków.

Celem artykułu jest próba dyskusji z wartościami wskaźników podanymi w [2] i dostarczenie narzędzi obliczeniowych autorom świadectw energetycznych budynków.

Redakcja RI Nowoczesne węzły cieplne

Nowoczesne węzły cieplne Nowoczesne węzły cieplne

Rosnące wymagania w zakresie gospodarowania energią na cele grzewcze i c.w.u. oraz konieczność zapewnienia komfortu mieszkańcom skłaniają inwestorów i administratorów budynków do stosowania nowoczesnych...

Rosnące wymagania w zakresie gospodarowania energią na cele grzewcze i c.w.u. oraz konieczność zapewnienia komfortu mieszkańcom skłaniają inwestorów i administratorów budynków do stosowania nowoczesnych węzłów. Stosowanie tych urządzeń zmniejsza ryzyko ekonomiczne w przypadku konieczności dopasowania węzła do zmieniających się warunków oraz w razie potrzeby modernizacji całego układu.

Waldemar Joniec Hydrauliczne równoważenie instalacji c.o.

Hydrauliczne równoważenie instalacji c.o. Hydrauliczne równoważenie instalacji c.o.

Każdy projektant ma za cel takie zbudowanie instalacji grzewczych, aby osiągać komfortowy klimat wewnątrz pomieszczeń, przy jak najmniejszych kosztach na eksploatację i racjonalnych wydatkach inwestycyjnych....

Każdy projektant ma za cel takie zbudowanie instalacji grzewczych, aby osiągać komfortowy klimat wewnątrz pomieszczeń, przy jak najmniejszych kosztach na eksploatację i racjonalnych wydatkach inwestycyjnych. Pomimo zastosowania w instalacji nawet najnowocześniejszych grzejników i zaworów termostatycznych, może ona pracować w sposób niezgodny z oczekiwaniami, a tym samym nie zapewniać komfortu cieplnego i generować zbyt wysokie koszty eksploatacji systemu.

Jerzy Kosieradzki Jak oszczędzać energię - centralne ogrzewanie dobrze zaprojektowane

Jak oszczędzać energię - centralne ogrzewanie dobrze zaprojektowane Jak oszczędzać energię - centralne ogrzewanie dobrze zaprojektowane

Instalacja centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym należy do najbardziej energochłonnych. Tylko nieliczni zdają sobie sprawę, jak dużo można na niej stracić lub zyskać. Aby wyjaśnić, dlaczego tak...

Instalacja centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym należy do najbardziej energochłonnych. Tylko nieliczni zdają sobie sprawę, jak dużo można na niej stracić lub zyskać. Aby wyjaśnić, dlaczego tak jest, należy zacząć od początku, czyli od obliczenia zapotrzebowania na ciepło. Jest to warunek podstawowy, aby móc zastanowić się, co trzeba zrobić, aby oszczędzić energię.

TESTO Analizatory spalin Testo

Analizatory spalin Testo Analizatory spalin Testo

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy...

Sezon grzewczy tuż-tuż. Dla instalatorów i serwisantów kotłów grzewczych to czas wytężonej pracy, ale również największej liczby zleceń, a co za tym idzie, zarobku. Podstawą wygodnej i skutecznej pracy instalatorów i serwisantów jest sprawny i precyzyjny analizator spalin. Umożliwi on szybkie i wiarygodne pomiary, niezbędne do właściwego ustawienia pracy kotła grzewczego.

Mariusz Jędrzejewski, Sebastian Brzoza Regulacja i równoważenie w instalacjach grzewczych i chłodniczych (cz. 2). Systemy HVAC – aplikacje rekomendowane i niezalecane

Regulacja i równoważenie w instalacjach grzewczych i chłodniczych (cz. 2). Systemy HVAC – aplikacje rekomendowane i niezalecane Regulacja i równoważenie w instalacjach grzewczych i chłodniczych (cz. 2). Systemy HVAC – aplikacje rekomendowane i niezalecane

Dobór właściwego rozwiązania ma podstawowe znaczenie dla poprawności działania instalacji, co przekłada się bezpośrednio na zadowolenie inwestora lub użytkownika. Ma także ogromny wpływ na ilość czasu...

Dobór właściwego rozwiązania ma podstawowe znaczenie dla poprawności działania instalacji, co przekłada się bezpośrednio na zadowolenie inwestora lub użytkownika. Ma także ogromny wpływ na ilość czasu poświęcanego na proces projektowania, uruchamiania i oddawania instalacji do użytku. W tej części artykułu (cz. 1 – „RI” nr 6/2009) przedstawiono zalecane i niezalecane rozwiązania projektowe mające zastosowanie w systemach HVAC.

Redakcja RI Przegląd i konserwacja systemu DGP

Przegląd i konserwacja systemu DGP Przegląd i konserwacja systemu DGP

Firma instalująca system dystrybucji gorącego powietrza (DGP) powinna dostarczyć klientowi instrukcję użytkowania wraz z informacją, które czynności konserwacyjne użytkownik może wykonać sam, a co powinien...

Firma instalująca system dystrybucji gorącego powietrza (DGP) powinna dostarczyć klientowi instrukcję użytkowania wraz z informacją, które czynności konserwacyjne użytkownik może wykonać sam, a co powinien powierzyć specjaliście.

Jerzy Kosieradzki Jak dobrać kocioł gazowy?

Jak dobrać kocioł gazowy? Jak dobrać kocioł gazowy?

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może...

Przychodzi klient i mówi: „Chciałbym kupić kocioł gazowy do instalacji centralnego ogrzewania w moim domku jednorodzinnym. Co państwo macie w swojej ofercie? Proszę mi coś doradzić”. Czy sprzedawca może spełnić prośbę klienta? Co musi wiedzieć, aby móc zaprezentować coś z oferty swojej hurtowni? I zrobić to tak, aby klient był zadowolony i szef hurtowni także.

Piotr Cembala Sambud – komin „na raty”

Sambud – komin „na raty” Sambud – komin „na raty”

Rozpoczynając budowę, inwestor nie zawsze jest już zdecydowany na konkretny rodzaj urządzeń grzewczych, które będzie chciał zastosować docelowo do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Rozpoczynając budowę, inwestor nie zawsze jest już zdecydowany na konkretny rodzaj urządzeń grzewczych, które będzie chciał zastosować docelowo do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Materiały PR Wszystkie źródła ciepła łączcie się

Wszystkie źródła ciepła łączcie się Wszystkie źródła ciepła łączcie się

Rosnące ceny gazu, oleju czy energii elektrycznej powodują, że coraz więcej osób decyduje się na zamontowanie kilku źródeł ciepła do ogrzania domu.

Rosnące ceny gazu, oleju czy energii elektrycznej powodują, że coraz więcej osób decyduje się na zamontowanie kilku źródeł ciepła do ogrzania domu.

Waldemar Joniec Kotłownie na biopaliwa stałe

Kotłownie na biopaliwa stałe Kotłownie na biopaliwa stałe

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane...

Wiedza i praktyka dotycząca budowy kotłowni wbudowanych oraz wolno stojących dla urządzeń spalających węgiel i koks jest ugruntowana i powszechna. W praktyce zasady dotyczące kotłowni węglowych wykorzystywane są przy budowie kotłowni na biopaliwa stałe. Jednak jest wiele różnic pomiędzy tymi paliwami, determinujących wielkość, lokalizację oraz dojazd i dojście do kotłowni, a także ich budowę i aranżację wnętrza.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.