RynekInstalacyjny.pl

Możliwości obniżenia kosztów ciepła z kotłowni zasilanej gazem Cz. 6. Najkrótsza sieć ciepłownicza

Possibilities of the decrease of costs of the heat from the boiler station supplied with natural gas. Part 6. The shortest heat distribution network

Możliwości obniżenia kosztów ciepła z kotłowni osiedlowej zasilanej gazem
Jacek Sawicki, Grupa MEDIUM

Możliwości obniżenia kosztów ciepła z kotłowni osiedlowej zasilanej gazem


Jacek Sawicki, Grupa MEDIUM

Tematem kolejnej części cyklu jest sposób wyznaczania tras i średnic przewodów w przypadku budowy nowej dwuprzewodowej sieci ciepłowniczej prowadzącej ze źródła ciepła do każdego z budynków.

Zobacz także

mgr inż. Krzysztof Drab Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

Do utrzymania zdrowego klimatu w pomieszczeniach konieczna jest kontrolowana wentylacja mechaniczna. Osiągnięta poprzez izolację cieplną budynku oszczędność energii prowadzi dzięki kontrolowanej wymianie...

Do utrzymania zdrowego klimatu w pomieszczeniach konieczna jest kontrolowana wentylacja mechaniczna. Osiągnięta poprzez izolację cieplną budynku oszczędność energii prowadzi dzięki kontrolowanej wymianie powietrza z odzyskiem ciepła do dalszej poprawy bilansu energetycznego.

mgr inż. Tomasz Kułakowski, mgr inż. Kamil Różycki, inż. Dominik Stępień Poprawa efektywności energetycznej budynków biurowych i użyteczności publicznej poprzez optymalizację pracy automatyki budynkowej

Poprawa efektywności energetycznej budynków biurowych i użyteczności publicznej poprzez optymalizację pracy automatyki budynkowej Poprawa efektywności energetycznej budynków biurowych i użyteczności publicznej poprzez optymalizację pracy automatyki budynkowej

Połączenie systemów budynku w jeden układ umożliwia zapewnienie komfortu w wybranych pomieszczeniach w określonym czasie i wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Samo posiadanie systemu BMS nie...

Połączenie systemów budynku w jeden układ umożliwia zapewnienie komfortu w wybranych pomieszczeniach w określonym czasie i wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Samo posiadanie systemu BMS nie jest wystarczające – powinien on zostać zoptymalizowany oraz dopasowany do profilu i sposobu użytkowania budynku. Wnikliwy commissioning lub audyt energetyczny pozwala na wychwycenie nie tylko niesprawnych elementów, ale i całych systemów zaprojektowanych lub zaprogramowanych nieoptymalnie, których...

REDRO Stylowe fototapety - sposób na termiczne i wizualne ocieplenie wnętrza

Stylowe fototapety - sposób na termiczne i wizualne ocieplenie wnętrza Stylowe fototapety - sposób na termiczne i wizualne ocieplenie wnętrza

Gdy budujemy nasz dom od podstaw, możemy dopilnować tego, by sięgnąć po jak najlepsze materiały i technologie, które zapewnią nam znakomicie ocieploną nieruchomość. Jednak gdy kupujemy gotowy apartament...

Gdy budujemy nasz dom od podstaw, możemy dopilnować tego, by sięgnąć po jak najlepsze materiały i technologie, które zapewnią nam znakomicie ocieploną nieruchomość. Jednak gdy kupujemy gotowy apartament nie mamy wpływu na to, jakie rozwiązania wybrał deweloper. Mieszkamy w klimacie, w którym przez większą część roku jest chłodno, dlatego właściwa izolacja mieszkania jest niezwykle istotna. Co możemy zrobić, gdy w grę nie wchodzi gruntowny remont, a czujemy, że temperatura ucieka przez nasze ściany?...

W poprzednich częściach cyklu przedstawiono pokrótce ideę obniżenia kosztów zaopatrzenia w ciepło z kotłowni gazowych. Sprowadza się ona do zastąpienia wielu kotłowni jedną dwupaliwową [1] i przeprowadzenia szczegółowej analizy zapotrzebowania na ciepło w budynkach poddanych termomodernizacji [2].

W części trzeciej [3] wyznaczono parametry pracy poszczególnych instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wskazano różnice w przypadku lokalizacji wymienników c.w.u. w kotłowni osiedlowej, w istniejących kotłowniach i w każdym budynku.

W części czwartej wstępnie dobrano kotły [4], a w poprzednim artykule [5] przeanalizowano dobór sieci między kotłowniami lokalnymi, aby możliwa była realizacja idei budowy kotłowni osiedlowej.

Sposób rozwiązania problemu

W celu realizacji powyższego celu konieczne jest obliczenie najmniejszej możliwej długości sieci ciepłowniczej. Koszty inwestycyjne budowy sieci ciepłowniczej o niewielkich średnicach (w praktyce £  100 mm) nie różnią się znacząco.

Po przeanalizowaniu dostępnych metod rozwiązania zagadnienia wybrano algorytm Prima [6], którego skondensowany opis znaleźć można w [7]. W dużym uproszczeniu: algorytm Prima umożliwia wyznaczenie drzewa o najkrótszych krawędziach grafu. Obliczenia obejmują na początku wszystkie możliwe połączenia wierzchołków, a algorytm wykorzystuje tzw. metodę zachłanną.

W rozpatrywanym przypadku mamy 17 budynków (wierzchołków grafu), które mogą być połączone 136 odcinkami. Na rys. 1 pokazano część z tych odcinków (niektóre się pokrywają i nie są widoczne). Łączna długość wszystkich możliwych przewodów wynosi 69 859 m.

Wśród tych połączeń należy znaleźć 16 o najmniejszej łącznej długości. Obliczenia wykonano za pomocą programu [8], a wyniki pokazano na rys. 2. Minimalna długość sieci ciepłowniczej wynosi 2841,2 m.

Liczba możliwych połączeń

Rys. 1. Przybliżona liczba możliwych połączeń węzłów ciepłowniczych  |  Źródło: RŚ

Najkrótsza sieć ciepłowniczna

Rys. 2. Graf o najkrótszej sieci ciepłowniczej

Ocena otrzymanego rozwiązania

Po głębszej analizie wysunąć można pewne zastrzeżenia. Oczywiście rzeczywista długość sieci może się różnić od wyznaczonej, co wynika z konieczności dostosowania trasy przewodów do warunków terenowych (ominięcie przeszkód, np. budynków, innego uzbrojenia podziemnego itp.). Nie ma to jednak istotnego wpływu na wskazaną strukturę sieci ciepłowniczej.

Znacznie ważniejsze jest mechaniczne przyjmowanie przez algorytm długości jako jedynego kryterium, podczas gdy czasem odcinek o parę metrów dłuższy jest tańszy w budowie. Wynika to z faktu, że algorytm nie uwzględnia ilości transportowanej wody sieciowej w poszczególnych odcinkach. Zjawisko to jest widoczne w przypadku zasilania budynku B15K3 z B13 – połączenie B15K3 z B12 wydaje się korzystniejsze, odcinek B13–B12 może mieć mniejszą średnicę. Podobna sytuacja występuje w przypadku zasilania budynku B18.

Doświadczony projektant bez trudu zauważy mankamenty tej metody. Nie oznacza to jednak, że nie może być ona stosowana na wstępnych etapach analizy zmiany struktury sieci ciepłowniczej i jej przekrojów. Jednak jak dotychczas w Polsce tak kosztowne inwestycje sprowadzały się do zastąpienia sieci tradycyjnej (kanałowej) rurami preizolowanymi bez przeprowadzania jakichkolwiek obliczeń.

Założenia do obliczeń hydraulicznych

W celu przyspieszenia obliczeń do wyznaczenia spadku wysokości ciśnienia zastosowano zależność [9]:

gdzie:

ΔH – spadek wysokości ciśnienia w odcinku [m H2O],

s – oporność właściwa przewodu zależna od jego średnicy wewnętrznej [mm H2O/(m3/h)2/mb.],

l – długość odcinka [m],

G – przepływ wody sieciowej [m3/h].

Pozwala to uniknąć korzystania z tablic z wartościami jednostkowej straty ciśnienia R [Pa/m], która jest zależna nie tylko od średnicy, ale również od wartości przepływu wody sieciowej. Podaną zależność można zastosować także w arkuszach kalkulacyjnych.

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono dla dwóch materiałów rur, tj. stali i PEX [10], poniżej wyznaczono wartości oporności właściwej dla obu sieci ciepłowniczych. Nie różnicowano rur stalowych dla niskich i wysokich parametrów (grubości ścianki), można jedynie zmieniać grubość izolacji ciepłochronnej, co nie wpływa jednak znacząco na koszt przewodów.

Rury z PEX przeznaczone są do sieci niskoparametrowych, a ich zaletą jest brak kompensacji oraz łatwe układanie w terenie (możliwość omijania niewielkich przeszkód). Ponadto rury te produkowane są w zwojach o znacznej długości, co zmniejsza liczbę połączeń i koszt robocizny. Oporność właściwą rur stalowych podano w tabeli 1.

 

Oporność właściwa rur

Tabela 1. Oporność właściwa rur stalowych

Natomiast w tabeli 2 zestawiono wartości oporności właściwej rur z tworzywa sztucznego PEX. Uwzględniono wszystkie dostępne średnice przewodów.

Oporność właściwa rur PEX jest znacznie niższa niż przewodów stalowych – obrazuje to wykres na rys. 3.

Oporność właściwa rur

Tabela 2. Oporność właściwa rur z PEX

Oporność właściwa rur

Rys. 3. Oporność właściwa rur stalowych i PEX w zależności od średnicy wewnętrznej Dw


Źródło: RŚ

Wyniki obliczeń hydraulicznych

Dla wyznaczonej struktury sieci ciepłowniczej (rys. 2) przeprowadzono odpowiednie obliczenia hydrauliczne. W tabeli 3 podano spadki wysokości ciśnienia w sieci ciepłowniczej z rur stalowych.

Natomiast na rys. 4 przedstawiono wykres ciśnień piezometrycznych w sieci ciepłowniczej z rur stalowych.

Wykres ciśnień piezometrycznych

Rys. 4. Wykres ciśnień piezometrycznych – rury stalowe


Źródło: RŚ

Obliczenia hydrauliczne sieci

Tabela 3. Obliczenia hydrauliczne sieci ciepłowniczej – rury stalowe

Wysokość ciśnienia dyspozycyjnego w źródle ciepła (kotłownia osiedlowa w budynku B09K2) wyznaczono tak, aby uzyskać ­odpowiednią stateczność hydrauliczną Ah [11]:

ΔHK wynosi 8,2 m H2O. Najniższa wysokość ciśnienia dyspozycyjnego występuje w budynku B04K1 i ma wartość 2,5 m H2O. Stateczność hydrauliczna sieci ciepłowniczej wynosi wówczas:

Następnie przeprowadzono obliczenia hydrauliczne dla sieci ciepłowniczej z PEX – wyniki podano w tabeli 4.

Obliczenia hydrauliczne

Tabela 4. Obliczenia hydrauliczne sieci ciepłowniczej – rury PEX

Niestety, nie wszystkie przewody mogą zostać wykonane z tego materiału. Ilość wody sieciowej w odcinku B07 do B09K2 jest tak duża, że nawet przewody z PEX o największej średnicy nominalnej (100 mm) będą niewystarczające.

Spadek wysokości ciśnienia jest duży (DHs100 = 4,26 m H2O), a to wymaga wysokości podnoszenia pompy obiegowej w kotłowni 11,66 m H2O. Spowoduje to zużycie znacznej ilości energii elektrycznej do napędu pomp obiegowych. Wybór najlepszego wariantu uwzględniającego wszystkie koszty eksploatacyjne i nakłady inwestycyjne będzie przedmiotem rozważań w dalszej części cyklu.

Zdecydowano zatem, że odcinek ten zostanie wykonany ze stali. Na rys. 5 pokazano uzyskany wykres ciśnień piezometrycznych.

Wysokość ciśnienia dyspozycyjnego w kotłowni osiedlowej (B09K2) wynosi 8,2 m H2O. Najniższa wysokość ciśnienia dyspozycyjnego występuje w budynku B04K1 i ma wartość 2,0 m H2O. Stateczność hydrauliczna sieci ciepłowniczej wynosi wówczas:

Wykres ciśnień piezometrycznych

Rys. 5. Wykres ciśnień piezometrycznych – rury PEX


Źródło: RŚ

Dobranie średnic przewodów

W tabeli 5 zestawiono średnice i długości dobranych przewodów sieci ciepłowniczej. Wynika z niej jednoznacznie, że mniejsza oporność właściwa rur z PEX umożliwia zastosowanie przewodów o mniejszej średnicy. Ze względu na niższe temperatury pracy oraz dopuszczalne ciśnienia wydaje się, że sieć ciepłownicza z PEX powinna być tańsza.

Zestawienie długości rur

Tabela 5. Zestawienie długości dobranych rur sieci ciepłowniczej

Straty ciepła na przesyle

Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na ocenę ekonomiczną wymiany czy budowy nowej sieci ciepłowniczej są straty ciepła na przesyle. Ostatnie informacje [12] potwierdzają obawy autora [13], że rzeczywiste straty są w tym wypadku znacznie większe niż w sieciach kanałowych (tradycyjnych).

Okazuje się, że oszczędności z tytułu wymiany sieci ciepłowniczej są zawyżane o 300–400%. Do Ministerstwa Transportu i Budownictwa wpłynął wniosek o weryfikację przepisów [12], w którym stwierdzono: „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (DzU nr 43, poz. 346) w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zawiera bardzo poważny błąd merytoryczny w części dotyczącej oceny finansowej opłacalności modernizacji sieci ciepłowniczych”. W ministerstwie ma się wkrótce odbyć spotkanie audytorów i ekspertów w celu oceny stanu faktycznego.

Do momentu rozstrzygnięcia tych dylematów nie można podjąć żadnych wiążących decyzji. Stawia to pod znakiem zapytania możliwość rzetelnej oceny inwestycji w wymianę lub modernizację sieci ciepłowniczych.

Wnioski

Na podstawie przedstawionych w artykule analiz można wysunąć następujące wnioski:

 • należy korzystać z metod numerycznych do wyznaczenia struktury i przekrojów nowej sieci ciepłowniczej realizowanej w osiedlach o znanej mocy cieplnej,
 • do wyznaczania najkrótszej sieci ciepłowniczej można się wstępnie posługiwać algorytmem Prima i pomimo pewnych zastrzeżeń metoda ta pozwala wykonać przybliżone obliczenia hydrauliczne do wyznaczenia średnic przewodów,
 • tam, gdzie to możliwe, należy stosować materiały dostosowane do parametrów sieci ciepłowniczej – w sieciach niskoparametrowych korzystniejsze powinno być stosowanie rur z PEX, jednak zalety tego materiału powinny zostać potwierdzone w analizach ekonomicznych,
 • wskaźniki strat ciepła są niewiarygodne, co uniemożliwia przeprowadzenie pełnej analizy ekonomicznej opłacalności budowy nowych i wymiany istniejących sieci ciepłowniczych,
 • należy szukać bardziej wyrafinowanych i dostosowanych do specyfiki ciepłownictwa metod optymalizacji struktury i wymiarowania sieci przesyłowych,
 • trzeba przeanalizować możliwość zastosowania metod przepływów maksymalnych i minimalnych kosztów w grafach.

Rozważania na temat modernizacji zasilania osiedla z kotłowni gazowych będą kontynuowane.

Niniejsza praca badawczo-rozwojowa została sfinansowana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej pod nazwą „Ryszard Śnieżyk”

Literatura

 1. Śnieżyk R., Możliwości obniżenia kosztów dostawy ciepła z kotłowni zasilanej gazem. Cz. 1. Koszty paliwa, „Rynek Instalacyjny” nr 6/2012.
 2. Śnieżyk R., Możliwości obniżenia kosztów dostawy ciepła z kotłowni zasilanej gazem. Cz. 2. Analiza pracy instalacji c.o. i c.w.u., „Rynek Instalacyjny” nr 7–8/2012.
 3. Śnieżyk R., Możliwości obniżenia kosztów ciepła z kotłowni zasilanej gazem. Cz. 3. Parametry pracy kotłowni osiedlowej, „Rynek Instalacyjny” nr 9/2012.
 4. Śnieżyk R., Możliwości obniżenia kosztów ciepła z kotłowni zasilanej gazem. Cz. 4. Dobór kotłów w kotłowni osiedlowej, „Rynek Instalacyjny” nr 10/2012.
 5. Śnieżyk R., Możliwości obniżenia kosztów ciepła z kotłowni zasilanej gazem. Cz. 5. Osiedlowa sieć ciepłownicza – wariant podstawowy, „Rynek Instalacyjny” nr 11/2012.
 6. Stańczyk P., Algorytmika praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
 7. Kruczkiewicz Z., Algorytmy i struktury danych. Algorytmy grafowe – metoda zachłanna, Politechnika Wrocławska, http://zofia.kruczkiewicz.staff.iiar.pwr.wroc.pl/wyklady/alg1/Alg2wyk7.pdf
 8. Śnieżyk A.R., Program MST do wyznaczania minimalnej długości sieci, praca niepublikowana, Wrocław 2012.
 9. Zinger N.M., Gidrawliczeskije i tepłowyje reżimy tepłofikacionnych system, Energoatomizdat, Moskwa 1986.
 10. Katalogi producentów rur preizolowanych.
 11. Kamler W., Ciepłownictwo, PWN, Warszawa 1979.
 12. http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/oplacalnosc-modernizacji-sieci-cieplowniczych-ciagle-do-weryfikacji,40477.html.
 13. Śnieżyk R., Ekologiczne zalety ciepłownictwa, „Biznes & Ekologia” nr 106–107/2011.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • se se, 28.09.2014r., 21:49:54 kotły i kotłownie

Powiązane

mgr inż. Jerzy Żurawski Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku

Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku

W roku 2002 kraje UE wprowadziły w ramach dyrektywy 2002/91/WE obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W polskim prawie wymagania te zostały ujęte w Prawie budowlanym oraz w następujących...

W roku 2002 kraje UE wprowadziły w ramach dyrektywy 2002/91/WE obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W polskim prawie wymagania te zostały ujęte w Prawie budowlanym oraz w następujących rozporządzeniach: w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w sprawie zakresu i form projektu budowlanego oraz w sprawie metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku. Zgodnie więc z polskim prawem budowlanym obowiązek sporządzania...

Jerzy Kosieradzki Biomasa jako paliwo (cz. 1)

Biomasa jako paliwo (cz. 1) Biomasa jako paliwo (cz. 1)

Dyskusję o zaletach i wadach biomasy jako paliwa powinniśmy zacząć od definicji, czym jest biomasa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych...

Dyskusję o zaletach i wadach biomasy jako paliwa powinniśmy zacząć od definicji, czym jest biomasa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji [1] paliwem jest również biomasa, rozumiana jako produkty składające się w całości lub w części z substancji roślinnych pochodzących z rolnictwa lub leśnictwa używane w celu odzyskania zawartej w nich energii, a zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004...

Jarema Chmielarski Optymalizacja izolacji rur instalacji klimatyzacyjnych z wodą lodową

Optymalizacja izolacji rur instalacji klimatyzacyjnych z wodą lodową Optymalizacja izolacji rur instalacji klimatyzacyjnych z wodą lodową

Artykuł ma za zadanie udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy można uzyskać oszczędność energii poprzez zastosowanie optymalnej izolacji rur w chłodnictwie i klimatyzacji, a jeśli tak, to jaką ilość energii...

Artykuł ma za zadanie udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy można uzyskać oszczędność energii poprzez zastosowanie optymalnej izolacji rur w chłodnictwie i klimatyzacji, a jeśli tak, to jaką ilość energii można zaoszczędzić i do jakiego stopnia takie inwestycje są opłacalne. Kwestia ta jest dzisiaj bardzo aktualna, ponieważ zgodnie z dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, energia faktycznie zużyta przez instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne jest włączona w ogólny bilans energetyczny...

dr inż. Bogusław Maludziński Rozdzielanie zysków ciepła w obliczeniach charakterystyki energetycznej budynków

Rozdzielanie zysków ciepła w obliczeniach charakterystyki energetycznej budynków Rozdzielanie zysków ciepła w obliczeniach charakterystyki energetycznej budynków

Rozporządzenie w sprawie „metodologii” obliczania charakterystyki energetycznej budynków [1] nie podaje wszystkich wzorów niezbędnych do wyliczania pewnych wielkości przytaczanych w tym dokumencie. Dlatego...

Rozporządzenie w sprawie „metodologii” obliczania charakterystyki energetycznej budynków [1] nie podaje wszystkich wzorów niezbędnych do wyliczania pewnych wielkości przytaczanych w tym dokumencie. Dlatego w wielu wypadkach trzeba przełożyć zapis tekstowy na wzory, które uwzględnią go w obliczeniach. Jeden z takich zapisów znajduje się w załączniku nr 7 i dotyczy uwzględniania zysków ciepła od instalacji grzewczej i przygotowania c.w.u. tylko w miesiącach sezonu grzewczego. Zyski te dodawane są do...

dr inż. Szymon Firląg Określenie przepuszczalności powietrznej domu pasywnego

Określenie przepuszczalności powietrznej domu pasywnego Określenie przepuszczalności powietrznej domu pasywnego

Budynki pasywne wyposażone są w mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Świeże powietrze dostaje się do pomieszczeń za pośrednictwem kratek nawiewnych, a nie nieszczelności okiennych....

Budynki pasywne wyposażone są w mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Świeże powietrze dostaje się do pomieszczeń za pośrednictwem kratek nawiewnych, a nie nieszczelności okiennych. Fakt ten, a zarazem konieczność ograniczenia strat ciepła sprawiają, że konieczne jest maksymalne ograniczenie niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego.Realizacja szczelnego budynku pasywnego wymaga zaplanowania odpowiednich rozwiązań już na etapie projektowym. Ważne jest dokładne wykonanie...

dr inż. Kazimierz Żarski Wskaźnikowe straty ciepła przewodów instalacji prowadzonych w budynkach

Wskaźnikowe straty ciepła przewodów instalacji prowadzonych w budynkach Wskaźnikowe straty ciepła przewodów instalacji prowadzonych w budynkach

Celem artykułu jest próba dyskusji z wartościami wskaźników podanymi w [2] i dostarczenie narzędzi obliczeniowych autorom świadectw energetycznych budynków.

Celem artykułu jest próba dyskusji z wartościami wskaźników podanymi w [2] i dostarczenie narzędzi obliczeniowych autorom świadectw energetycznych budynków.

Jerzy Kosieradzki Jak oszczędzać energię - centralne ogrzewanie dobrze zaprojektowane

Jak oszczędzać energię - centralne ogrzewanie dobrze zaprojektowane Jak oszczędzać energię - centralne ogrzewanie dobrze zaprojektowane

Instalacja centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym należy do najbardziej energochłonnych. Tylko nieliczni zdają sobie sprawę, jak dużo można na niej stracić lub zyskać. Aby wyjaśnić, dlaczego tak...

Instalacja centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym należy do najbardziej energochłonnych. Tylko nieliczni zdają sobie sprawę, jak dużo można na niej stracić lub zyskać. Aby wyjaśnić, dlaczego tak jest, należy zacząć od początku, czyli od obliczenia zapotrzebowania na ciepło. Jest to warunek podstawowy, aby móc zastanowić się, co trzeba zrobić, aby oszczędzić energię.

dr inż. Michał Strzeszewski Podstawa prawna oceny energetycznej budynków

Podstawa prawna oceny energetycznej budynków Podstawa prawna oceny energetycznej budynków

W poprzednim artykule (RI 1-2/2009) omówione zostały cele i podstawowe zasady oceny energetycznej budynków zapisane w dyrektywie europejskiej 2002/91/WE. Dyrektywy nie stosuje się bezpośrednio, lecz zasady...

W poprzednim artykule (RI 1-2/2009) omówione zostały cele i podstawowe zasady oceny energetycznej budynków zapisane w dyrektywie europejskiej 2002/91/WE. Dyrektywy nie stosuje się bezpośrednio, lecz zasady w niej podane powinny być przeniesione do prawodawstwa krajowego. W niniejszym artykule omówiono akty prawne wprowadzające ocenę energetyczną budynków w Polsce. Należy zwrócić uwagę, że wymagania dyrektywy są obecnie niekompletnie wprowadzone do prawodawstwa polskiego i stan ten powinien zostać...

mgr inż. Krzysztof Drab Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych Systemy kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

Do utrzymania zdrowego klimatu w pomieszczeniach konieczna jest kontrolowana wentylacja mechaniczna. Osiągnięta poprzez izolację cieplną budynku oszczędność energii prowadzi dzięki kontrolowanej wymianie...

Do utrzymania zdrowego klimatu w pomieszczeniach konieczna jest kontrolowana wentylacja mechaniczna. Osiągnięta poprzez izolację cieplną budynku oszczędność energii prowadzi dzięki kontrolowanej wymianie powietrza z odzyskiem ciepła do dalszej poprawy bilansu energetycznego.

mgr inż. Rafał Radajewski, mgr inż. Łukasz Młynarz, mgr inż. Ireneusz Rzeczkowski, dr hab. inż. Aniela Kamińska Sterowanie ogrzewaniem w systemie KNX/EIB

Sterowanie ogrzewaniem w systemie KNX/EIB Sterowanie ogrzewaniem w systemie KNX/EIB

Obecnie istnieje wiele inteligentnych systemów budynkowych. Jednym ze standardów tych systemów rozpowszechnionym w Europie jest KNX/EIB, który pozwala na automatyczną kontrolę temperatury w pomieszczeniu...

Obecnie istnieje wiele inteligentnych systemów budynkowych. Jednym ze standardów tych systemów rozpowszechnionym w Europie jest KNX/EIB, który pozwala na automatyczną kontrolę temperatury w pomieszczeniu w zależności od jego rodzaju, pory dnia i innych warunków zewnętrznych oraz określonych przez użytkownika.

dr inż. Grzegorz Bartnicki, dr inż. Bogdan Nowak Sezonowe zużycie ciepła a efektywność systemu grzewczego

Sezonowe zużycie ciepła a efektywność systemu grzewczego Sezonowe zużycie ciepła a efektywność systemu grzewczego

W artykule przedstawiono przypadek, w którym pomimo podejmowanych przez lokatorów działań mających na celu ograniczenie zużycia ciepła, opłaty za ogrzewanie są wysokie. Stosunkowo duża różnica pomiędzy...

W artykule przedstawiono przypadek, w którym pomimo podejmowanych przez lokatorów działań mających na celu ograniczenie zużycia ciepła, opłaty za ogrzewanie są wysokie. Stosunkowo duża różnica pomiędzy sumą wskazań liczników mieszkaniowych a energią chemiczną zawartą w zakupionym paliwie wskazuje na niesatysfakcjonującą sprawność źródła ciepła i instalacji przesyłowych. Nie można tego wytłumaczyć niedokładnością wskazań mierników – przyczyną jest raczej brak właściwej eksploatacji systemu.

dr inż. Paweł Sulik Dom energooszczędny

Dom energooszczędny Dom energooszczędny

Powszechne przekonanie, że koszt eksploatacji dobrze ocieplonego domu jest znacznie niższy niż porównywalnego kubaturą i bryłą, ale gorzej izolowanego termicznie budynku jest jak najbardziej uzasadnione.

Powszechne przekonanie, że koszt eksploatacji dobrze ocieplonego domu jest znacznie niższy niż porównywalnego kubaturą i bryłą, ale gorzej izolowanego termicznie budynku jest jak najbardziej uzasadnione.

dr inż. Bogdan Nowak Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251 Kryteria środowiska wewnętrznego wg PN-EN 15251

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego,...

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 279 Polskiego Komitetu Normalizacji w sierpniu 2007 r. normie europejskiej EN 15251:2007 [1] został nadany status Polskiej Normy. Omawia ona własności środowiska wewnętrznego, które uwzględniane są przy projektowaniu instalacji oraz podczas oceny efektywności energetycznej budynków wynikającej z dyrektywy EPBD (energy performance of buildings directive) [2].

Roman Wichowski Zużycie ciepła w budownictwie europejskim

Zużycie ciepła w budownictwie europejskim Zużycie ciepła w budownictwie europejskim

W artykule przedstawiono zużycie energii cieplnej w sektorze budownictwa w wybranych krajach europejskich. Ok. 38% badanych budynków miało roczne zużycie ciepła większe niż średnia europejska (174,3 kWh/m2...

W artykule przedstawiono zużycie energii cieplnej w sektorze budownictwa w wybranych krajach europejskich. Ok. 38% badanych budynków miało roczne zużycie ciepła większe niż średnia europejska (174,3 kWh/m2 · a), a ok. 30% powodowało większe zanieczyszczenie powietrza w porównaniu ze średnią europejską. W Polsce jest najwyższe jednostkowe zużycie ciepła na potrzeby grzewcze (63% budynków ponad średnią europejską). Ponadto obiekty francuskie i polskie charakteryzują się najwyższą emisją zanieczyszczeń...

Maciej Danielak Ogrzewanie obiektów nietypowych – kluby jeździeckie

Ogrzewanie obiektów nietypowych – kluby jeździeckie Ogrzewanie obiektów nietypowych – kluby jeździeckie

Projektanci, instalatorzy a także inwestorzy niejednokrotnie staja przed trudnym zadaniem ogrzania obiektów nietypowych, których specyfika użytkowania sprawia, że konieczne jest dokładne przeanalizowanie...

Projektanci, instalatorzy a także inwestorzy niejednokrotnie staja przed trudnym zadaniem ogrzania obiektów nietypowych, których specyfika użytkowania sprawia, że konieczne jest dokładne przeanalizowanie zadań oraz wymagań danego budynku, by prawidłowo opracować koncepcję techniczną. Do takich niestandardowych obiektów należą np. budynki stadniny koni.

Robur Jak obliczać sprawność gazowych pomp ciepła

Jak obliczać sprawność gazowych pomp ciepła Jak obliczać sprawność gazowych pomp ciepła

Jak określić wydajność gazowej pompy ciepła? Czy jest to możliwe przy zastosowaniu wspólczynnika COP? Co tak na prawde kryje się pod określeniem "sprawność cieplna pompy ciepła" czy "efektywność zużycia...

Jak określić wydajność gazowej pompy ciepła? Czy jest to możliwe przy zastosowaniu wspólczynnika COP? Co tak na prawde kryje się pod określeniem "sprawność cieplna pompy ciepła" czy "efektywność zużycia gazu"?

Maciej Danielak Sufity chłodzące

Sufity chłodzące Sufity chłodzące

Sufit chłodzący w połączeniu z odpowiednią wentylacją stwarza komfortowe warunki klimatu wewnętrznego w pomieszczeniu. Ciepło odprowadzane jest za pomocą promieniowania, przy czym podczas tego procesu...

Sufit chłodzący w połączeniu z odpowiednią wentylacją stwarza komfortowe warunki klimatu wewnętrznego w pomieszczeniu. Ciepło odprowadzane jest za pomocą promieniowania, przy czym podczas tego procesu nie powstają przeciągi, nie występuje też hałas.

dr inż. Artur Dudziak Nowoczesne systemy ogrzewania w zabytkowych dworach

Nowoczesne systemy ogrzewania w zabytkowych dworach Nowoczesne systemy ogrzewania w zabytkowych dworach

Dwory i pałace wpisały się przez lata w polski krajobraz i historię. Niegdyś centra życia kulturalnego i społecznego, dekretem PKWN z 6 września 1944 r. ostatecznie zostały odebrano prawowitym właścicielom....

Dwory i pałace wpisały się przez lata w polski krajobraz i historię. Niegdyś centra życia kulturalnego i społecznego, dekretem PKWN z 6 września 1944 r. ostatecznie zostały odebrano prawowitym właścicielom. Po 1945 r. zabytkowe dwory zamieniano w szkoły, przedszkola, biurowce PGR lub mieszkania komunalne. Wiele z nich, niszczonych wojnami i niedbalstwem, nie przetrwało do dziś, inne, odbudowane lub odrestaurowane, adaptuje się na rezydencje mieszkalne lub obiekty usługowe (hotele, centra konferencyjne)....

Redakcja RI Nowoczesne centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne

Nowoczesne centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne Nowoczesne centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne

Jak pogodzić często wykluczające się zadania: minimalizację kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych i jednoczesne zapewnienie komfortu? Z tym dylematem projektanci zmagają się każdego dnia. Ich decyzje...

Jak pogodzić często wykluczające się zadania: minimalizację kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych i jednoczesne zapewnienie komfortu? Z tym dylematem projektanci zmagają się każdego dnia. Ich decyzje muszą wynikać z wnikliwej analizy, w której nie można pomijać m.in. specyficznych cech danego obiektu, oczekiwanych parametrów powietrza wewnętrznego, okresu użytkowania urządzeń i instalacji oraz możliwości ich rozbudowy lub modernizacji.

Maciej Danielak Jakość powietrza a emisja z materiałów budowlanych

Jakość powietrza a emisja z materiałów budowlanych Jakość powietrza a emisja z materiałów budowlanych

Przeciętny człowiek spędza prawie 90% dnia w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie jest narażony na działanie różnych zanieczyszczeń powietrza. Źródłami zanieczyszczeń są m.in. materiały budowlane – emitowane...

Przeciętny człowiek spędza prawie 90% dnia w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie jest narażony na działanie różnych zanieczyszczeń powietrza. Źródłami zanieczyszczeń są m.in. materiały budowlane – emitowane przez nie lotne związki organiczne mają niekorzystny wpływ na komfort i zdrowie ludzi. Przy „złym” wyposażeniu wnętrza lub niezoptymalizowanej wentylacji jakość powietrza w pomieszczeniu ulega znacznemu pogorszeniu, rośnie również ryzyko zagrożenia dla zdrowia jego użytkowników.

Maciej Danielak Centralne dostarczanie powietrza z rozproszonym grzaniem lub chłodzeniem

Centralne dostarczanie powietrza z rozproszonym grzaniem lub chłodzeniem Centralne dostarczanie powietrza z rozproszonym grzaniem lub chłodzeniem

Współczesne ceny surowców energetycznych, ale i rosnące wymagania użytkowników stawiają projektantów nowych inwestycji budowlanych przed coraz większymi wyzwaniami. Inwestorzy zdają sobie sprawę z rosnącej...

Współczesne ceny surowców energetycznych, ale i rosnące wymagania użytkowników stawiają projektantów nowych inwestycji budowlanych przed coraz większymi wyzwaniami. Inwestorzy zdają sobie sprawę z rosnącej konkurencji na rynku mieszkaniowym i biurowym, szukają zatem rozwiązań technicznych wyróżniających ich inwestycję na tle innych. Rozwiązaniem optymalnym jest takie, które w fazie eksploatacji pochłania najmniejsze kwoty (niezawodne, energooszczędne) i pozwala na szybkie dopasowanie się do zmian...

Maciej Danielak SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych SFP – wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnych

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia...

Rozwój branży budowlanej wiąże się z sukcesywnym zmniejszaniem zapotrzebowania na energię grzewczą (chłodniczą) budynków. Rośnie zatem znaczenie poziomu konsumpcji energii elektrycznej – wielkość jej zużycia przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne jest coraz ważniejszym aspektem doboru urządzeń.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Możliwości obniżenia kosztów ciepła z kotłowni zasilanej gazem (cz. 1). Koszty paliwa

Możliwości obniżenia kosztów ciepła z kotłowni zasilanej gazem (cz. 1). Koszty paliwa Możliwości obniżenia kosztów ciepła z kotłowni zasilanej gazem (cz. 1). Koszty paliwa

Radykalne podwyżki cen gazu ziemnego oraz perspektywa ograniczenia jego dostawy wywołują uzasadniony niepokój odbiorców ciepła, tym bardziej że w ostatnich latach powstało wiele lokalnych kotłowni zasilanych...

Radykalne podwyżki cen gazu ziemnego oraz perspektywa ograniczenia jego dostawy wywołują uzasadniony niepokój odbiorców ciepła, tym bardziej że w ostatnich latach powstało wiele lokalnych kotłowni zasilanych tym gazem. W cyklu artykułów przedstawione zostaną możliwości obniżenia kosztów ciepła produkowanego w takich kotłowniach. W poniższej publikacji porównano rzeczywiste zużycie gazu ziemnego na przestrzeni roku w istniejących obiektach.

dr inż. Ryszard Śnieżyk Możliwości obniżenia kosztów ciepła z kotłowni zasilanej gazem (cz. 2). Analiza pracy instalacji c.o. i c.w.u.

Możliwości obniżenia kosztów ciepła z kotłowni zasilanej gazem (cz. 2). Analiza pracy instalacji c.o. i c.w.u. Możliwości obniżenia kosztów ciepła z kotłowni zasilanej gazem (cz. 2). Analiza pracy instalacji c.o. i c.w.u.

W pierwszej części artykułu (RI 6/2012) zaproponowano zmianę sposobu eksploatacji kotłowni lokalnych zasilanych gazem ziemnym poprzez połączenie sąsiadujących kotłowni i utworzenie jednej dużej oraz uzupełnienie...

W pierwszej części artykułu (RI 6/2012) zaproponowano zmianę sposobu eksploatacji kotłowni lokalnych zasilanych gazem ziemnym poprzez połączenie sąsiadujących kotłowni i utworzenie jednej dużej oraz uzupełnienie produkcji ciepła z wykorzystaniem oleju opałowego. W toku obliczeń wykonanych dla rzeczywistych obiektów i realnego zużycia gazu ziemnego uzyskano obniżenie kosztów paliw o ok. 200 tys. zł rocznie. W poniższej publikacji przeanalizowano sposób regulacji dostawy ciepła do instalacji c.o. w...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.