RynekInstalacyjny.pl

Ocena właściwości środowiskowych wyrobów jako element oceny projektowanego budynku

Environmental assessment of products in the context of building design

Budynek wpływa na środowisko w całym cyklu swojego istnienia. Żeby ocenić ten wpływ, należy wziąć pod uwagę wiele aspektów, przyjmując przy tym możliwie jasne kryteria. Pomocne dla projektantów mogą się okazać deklaracje środowiskowe.

Zobacz także

Bricoman Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny? Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i...

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i estetycznie zainstalowane. Jak zamontować parapet zewnętrzny, a w jaki sposób zamocować ten element wewnątrz domu? Czy sposób montażu zależy od rodzaju parapetu?

BayWa r.e. Solar Systems Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na...

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na terenie Polski, ułatwiając tym samym obniżenie emisyjności na kolejnych rynkach.

komfort.pl Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać? Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich...

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich standardem stają się grzejniki drabinkowe, które można wykorzystać np. jako suszarki do ręczników. Występują w ogromnej ilości form i wersji kolorystycznych. O czym jednak należy pamiętać i na co zwrócić uwagę podczas instalacji grzejnika łazienkowego?

W związku z wytyczonym przez strategiczne dokumenty kierunkiem rozwoju Unii Europejskiej na rynek nakładane są wymagania dotyczące jakości środowiskowej produktów, w tym budowlanych. Wprowadzane są też instrumenty rynkowe mające wspierać rozwiązania ekologiczne. Żeby udokumentować spełnienie wymagań i wykorzystać stwarzane szanse, dla producentów wyrobów budowlanych bardzo istotna jest możliwość informowania o cechach środowiskowych wytwarzanych towarów.

Narzędziem wspomagającym sprawne prowadzenie działalności są deklaracje środowiskowe wyrobów zgodne z wytycznymi ISO i CEN. Pozwalają one nie tylko na skuteczną promocję produktów i kreowanie ekologicznego wizerunku przedsiębiorstwa, ale także na wykorzystanie instrumentów rynkowych wprowadzanych przez władze UE w celu wspierania wyrobów przyjaznych środowisku.

Deklaracje środowiskowe przygotowują producenta na wejście w życie obligatoryjnych wymagań wynikających z rozporządzenia nr 305/2011 (CPR) [9] ustalającego warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz zasad oznakowania CE oraz dyrektywy 2009/125 w sprawie ekoprojektu dla produktów związanych z energią [10].

Znaczące jest zwiększenie zakresu wymagań, które dotyczą wyrobów budowlanych w wyniku wprowadzenia do oceny technicznej aspektów zrównoważonego budownictwa, tj. braku szkodliwego wpływu na środowisko. Nowe treści wymagań dotyczących obiektów budowlanych zwracają uwagę na cel nadrzędny, jakim jest zdrowie i bezpieczeństwo osób mających kontakt z obiektami budowlanymi (lub zużywającymi energię).

Z tego kontekstu wynikają nowe zapisy zwracające uwagę na konieczność oceny tych obiektów w zakresie bezpieczeństwa pracowników w trakcie budowy, rozbiórki i użytkowania oraz uwzględnienia wpływu budynków nie tylko na jakość środowiska, ale także na klimat w pełnym cyklu ich życia.

Istotne jest też wprowadzenie w rozporządzeniu [9] nowego wymagania podstawowego dotyczącego obiektów budowlanych – zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Wskazuje się, że do przeprowadzenia oceny zrównoważonego wykorzystania zasobów i wpływu obiektów budowlanych na środowisko należy w miarę możliwości stosować deklaracje środowiskowe wyrobów.

Z punktu widzenia ujednolicenia sposobu deklarowania właściwości środowiskowych wyrobów budowlanych bardzo istotna jest norma PN-EN 15804 [1], która ustala zbiór wskaźników środowiskowych uzgodnionych naukowo dla spełnienia adekwatnych przepisów.

Norma PN-EN 15804 odnosi się do oceny środowiskowej wyrobów budowlanych w cyklu życia oraz definiuje zasady prowadzenia analizy (LCA) dla tych wyrobów. Zgodnie z tą normą deklaracja środowiskowa III typu (EPD) dostarcza ilościowych informacji środowiskowych o wyrobach budowlanych w poszczególnych fazach ich cyklu życia.

Celem deklaracji środowiskowej jest zapewnienie podstawy do oceny wyrobów budowlanych oraz umożliwienie identyfikacji tych, które mają mniejszy wpływ na środowisko [6, 8]. Deklaracje środowiskowe wyrobów stanowią składowy element oceny budynków zgodnie z normą PN-EN 15978 [7]. W tabeli 1 podano przykładową charakterystykę środowiskową.

 Deklaracja środowiskowa

Tabela 1. Deklaracja środowiskowa dla 1 tony wydajności chłodniczej agregatu wody lodowej (wydajność 2500 ton, 0,548 kW/tonę, RSL 25 lat)


 

Na rys. 1 przedstawiono proponowany schemat zharmonizowanego podejścia do spełnienia wymagań rozporządzeń i dyrektyw europejskich. Metody badawcze opracowane przez CEN/TC 351 (niebezpieczne substancje) i CEN/TC 350 (zrównoważone budownictwo) mogą posłużyć do obliczenia charakterystyk środowiskowych wyrobów.

Zestawienie danych środowiskowych może być niedługo elementem deklaracji technicznej na bazie hEN – norm zharmonizowanych – oraz dokumentów oceny technicznej (mandat KE do CEN w opracowaniu). Przy oznakowaniu CE jest to bezpośrednie wdrożenie nowych wymagań rozporządzenia [9] raz dyrektywy dotyczącej ekoprojeku [10] do praktyki krajowej.

Zastosowanie informacji środowiskowej w dokumentach

Rys. 1. Zastosowanie informacji środowiskowej w dokumentach oceny technicznej wyrobu


 

Ta sama informacja środowiskowa może służyć do spełnienia wymagań np. w zielonych zamówieniach publicznych (GPP), certyfikacji energetycznej (Recast) czy ekooznakowaniu Ecolabel.

Praktyczne wykorzystanie normy EN 15804 [1] wykazało, że istnieje w niej wiele obszarów, które są różnie interpretowane przez jednostki wydające deklaracje środowiskowe w Europie. Różnice w deklaracjach mogą być powodowane przez takie czynniki, jak: wybór, jakość i dostępność danych, szczegóły i założenia metodyczne, scenariusze użytkowania, postępowanie z modułem D (recykling), wykluczenia niektórych etapów cyklu życia z EPD.

Ten potencjalny brak porównywalności wyników przez założenia obliczeniowe może tworzyć przeszkodę do stosowania EPD z różnych krajów na wolnym rynku, a także uniemożliwić wykorzystanie EPD jako narzędzia do projektowania.

W odpowiedzi na te problemy reprezentatywna grupa przemysłu rozpoczęła aktywną współpracę z grupą jednostek wydających EPD w krajach członkowskich. Grupa ta ma zapewnić ujednoliconą interpretację normy EN 15804 i jej wdrożenie do krajowych praktyk w zharmonizowany sposób. W Polsce jednostką notyfikowaną w zakresie certyfikacji wyrobów budowlanych, ocen technicznych oraz opracowującą deklaracje środowiskowe jest ITB, aktywny członek grupy ECO-Platform.

ECO-Platform

To stowarzyszenie zrzeszające jednostki wydające deklaracje środowiskowe III typu (EPD) dla wyrobów budowlanych w Europie [2]. Deklaracje te opracowane są na bazie normy PN-EN 15804 [1] oraz weryfikowane zgodnie z normą ISO 14025 [3]. ECO-Platform zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie non profit w 2013 r. w Brukseli przez 11 instytucji, w tym ITB.

Celem prac stowarzyszenia jest określenie ram weryfikacji i wzajemnego uznawania dla dostarczenia bezstronnych, wiarygodnych i naukowo uzasadnionych informacji w postaci deklaracji EPD w odniesieniu do wyrobów budowlanych. ITB uzyskało możliwość posługiwania się zastrzeżonym logo ECO, tj. deklaracji EPD akceptowanej w innych krajach stowarzyszonych, m.in. w Skandynawii, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii.

Wspólny system deklarowania właściwości środowiskowych wyrobów budowlanych oparty na weryfikacji ECO powinien zmniejszyć bariery w handlu wyrobami, ma też za zadanie wspomóc wdrożenie rozporządzenia nr 305/2011 [9] w zakresie możliwości dostarczenia informacji o cechach zrównoważonego wykorzystania zasobów do dokumentacji ocen technicznych wyrobów.

Ze względu na to, że część członków ECO­‑Platform to jednostki notyfikowane do oceny technicznej wyrobów, stowarzyszenie nawiązało współpracę z EOTA (Stowarzyszenie Jednostek Oceny Technicznej Wyrobów w Europie) w celu uwzględnienia zweryfikowanych deklaracji EPD w Europejskich Ocenach Technicznych. Członkowie ECO-Platform aktywnie działają też w CEN/TC 350 ds. zrównoważonego budownictwa i grupach produktowych CEN. W najbliższym czasie rynek budowlany będzie musiał zaimplementować właściwości środowiskowe do deklaracji właściwości użytkowych wyrobu.

Członkami obserwatorami w ECO-Platform są Dyrekcja Generalna ds. Środowiska (DG ENV) oraz ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu (DG ENTR) Komisji Europejskiej. Platforma wspierana jest też przez krajowe stowarzyszenia budownictwa zielonego, tzw. GBC. Zgodnie ze wzajemnymi ustaleniami partnerzy opracowują na swoich stronach internetowych informacje dotyczące procedur określania EPD w danym kraju (np. zb.itb.pl/epd).

Do tej pory w Polsce oznakowano EPD kilkadziesiąt wyrobów budowlanych. W tym roku ITB wręczyło 11 nowych deklaracji podczas Konferencji Rzeczoznawców Budowlanych (21–23 maja 2014 r. w Cedzynie).

Deklaracje środowiskowe III typu zweryfikowane przez ECO-Platform można stosować w ocenie środowiskowej budynków (takiej jak BREEAM, gdzie ocena wyrobów stanowi element oceny budynku).

Wykorzystanie EPD w BREEAM

Ze względu na potencjalne skutki dla środowiska wynikające z produkcji, stosowania i usuwania materiałów budowlanych wzrosła potrzeba odpowiedzialnego podejścia do środowiska naturalnego i właściwego doboru specyfikacji materiałów w projektowaniu zintegrowanym [4].

Wartość oceny środowiskowej budynku w komercyjnych systemach oceny, takich jak: HQE (Francja), DGNB (Niemcy) czy BREEAM (Wlk. Brytania), w dużej mierze uzależniona jest od zastosowanych materiałów, które np. w metodzie BREEAM mają łącznie aż 12,5% wagi całkowitej oceny środowiskowej budynku. Punkty, które można zdobyć poprzez zastosowanie poszczególnych materiałów, wyszczególniono w tabeli 3.

 

Liczba punktów oceny metodą BREEAM

Tabela 3. Liczba punktów oceny metodą BREEAM wynikająca z doboru materiałów budowlanych

Z tabeli wynika, że najwyżej punktowane są oddziaływania cyklu życia materiałów. W rezultacie zastosowanie materiałów, które nieznacznie negatywnie wpływają na środowisko, może znacznie polepszyć ocenę. Na podstawie deklaracji środowiskowej EPD można określić wpływ wyrobu na środowisko. W tym celu BRE opracowało internetowy Green Guide umożliwiający zeskalowanie wpływu wyrobu zawartego w deklaracji (A+ do E) (tabela 4).

 Skala wpływu na środowisko EPD wyrobu

Tabela 4. Skala wpływu na środowisko EPD wyrobu na podstawie Green Guide


 

Skala stworzona jest w oparciu o porównanie oddziaływań EPD danych wyrobów z innymi w tej samej grupie elementów budynku. Najlepsze rozwiązania środowiskowe dają wynik A lub A+. Baza BRE zawiera ok. 1500 charakterystyk wyrobów pogrupowanych w kategoriach: przegrody zewnętrzne, przegrody wewnętrzne, dachy, stropy, podłogi, okna, izolacje, pokrycia, wykończenia, elementy instalacji. Producenci mający EPD mogą się zwrócić do BRE z prośbą o ocenę wpływu ich wyrobów.

Procedura obliczeniowa stosowana jest do określania liczby punktów BREEAM uzyskanych z oceny każdej kategorii elementów budynku (tabela 5). Wskazują one na oddziaływania cyklu życia danej specyfikacji elementu budynku w porównaniu z innymi dostępnymi. W tabeli 5 podano przykład oceny elementu projektowanej przegrody zewnętrznej składającej się z trzech różnych rozwiązań (A–C) o trzech różnych ocenach Green Guide (A+, C, B). Łączna liczba punktów dla tego rozwiązania wynosi 1,15.

Tabela 5. Przykład oceny elementu budynku w ocenie BREEAM

Tabela 5. Przykład oceny elementu budynku w ocenie BREEAM

Punkty uzyskane z oceny wszystkich elementów budynku są dodawane. Na podstawie ich sumy można zgodnie z tabelą 6 określić liczbę kredytów BREEAM. Przykładowo, gdy suma punktów z oceny elementów wynosi 5, oznacza to, że przy ocenie budynku biurowego otrzymamy 2 kredyty.

Oprócz popularnego BREEAM wszystkie inne komercyjne systemy oceny budynku na rynku wykorzystują ocenę środowiskową cyklu życia, a właściwości środowiskowe budynku obliczane są na podstawie deklaracji środowiskowych EPD.

Tabela 6. Określenie liczby kredytów BREEAM na podstawie punktów uzyskanych z oceny środowiskowej elementów budynku

Tabela 6. Określenie liczby kredytów BREEAM na podstawie punktów uzyskanych z oceny środowiskowej elementów budynku

Ślad środowiskowy wyrobu PEF a deklaracja EPD

Wdrażając założenia i cele planu działania na rzecz zrównoważonej i efektywnej gospodarki surowcami, Komisja Europejska w komunikacie do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tworzenia jednolitego rynku dla produktów ekologicznych zaproponowała ogólnounijne metody pomiaru efektywności środowiskowej produktów i organizacji [5].

Komisja Europejska na podstawie wyników współpracy z zainteresowanymi podmiotami promuje deklaracje środowiskowe, wdraża też dwie nowe metody oceny i porównywania efektywności środowiskowej dla wyrobów i organizacji: metodę oznaczania śladu środowiskowego produktów (PEF) i metodę śladu środowiskowego organizacji (OEF).

W porównaniu z deklaracjami środowiskowymi metody PEF i OEF wprowadzają kilka zmian, tj.:

  • identyfikację istotnych dla grupy wyrobów kategorii oddziaływania na środowisko,
  • wymóg kwantyfikacji jakości danych,
  • wartości „ostre” dla badanych właściwości środowiskowych i faz cyklu życia.

W ramach tej inicjatywy proponuje się trzyletni etap testowania, podczas którego zainteresowane strony wraz z Komisją ocenią skuteczność proponowanych metod oraz możliwość ich wykorzystania na całym jednolitym rynku. Komisja zamierza współpracować z CEN/TC 350 oraz wykorzystać i powiązać ocenę PEF z deklaracją środowiskową EPD.

Warto przeczytać: Wykorzystanie technologii BIM w pracy projektanta instalacji >>

Obecnie metoda PEF jest w fazie testowej, która potrwa do 2015 r. W Polsce program koordynuje Ministerstwo Gospodarki, a jedynym materiałem budowlanym wchodzącym do fazy testu są wyroby teromizolacyjne. Wyniki określą praktyczną zdolność implementacji PEF na rynku.

Istnieją jednak wątpliwości odnośnie do zastosowania metodologii PEF w ocenie wyrobów budowlanych. Głównym problemem jest to, że CEN/TC 350 już opracował standardy i jakiekolwiek różnice mogą powodować bariery w handlu. Proponowana metoda PEF pozwala obliczyć wpływ na środowisko produktu „jako takiego”. W kontekście budynku produktem jest sam budynek, innymi słowy wyroby budowlane są półproduktami, więc nie ma sensu ocena poza kontekstem budynku.

Większość członków ECO-Platform i CEN/TC 350 uważa, że norma PN-EN 15804 [1] powinna być traktowana jako dokument odniesienia dla metody oceny PEF. Norma PN-EN 15804 i EPD są już od kilku lat akceptowane przez rynek. Ponieważ podejście PEF zaleca opracowanie zasad oceny dla grup sektorowych (PEFCRs), przemysł (silnie reprezentowany w CEN i grupach produktowych) jest raczej skłonny do współpracy z Komisją Europejską przy użyciu metodologii CEN/TC 350 jako PEFCR budynków.

Jak wskazano powyżej, CEN/TC 350 i PEF mogą być uznane za równoważne, ale pod warunkiem, że PEF nie będzie stosowane dla wyrobów budowlanych indywidualnie, ale dla budynku jako całości. Ponadto podejście CEN/TC 350 różni się od PEF w analizie końca etapu życia. Inaczej należy traktować koniec etapu życia dla długotrwałych inwestycji, a inaczej dla krótkotrwałych produktów konsumenckich. Istotne jest też, że wskaźniki wymagane dla wyrobów budowlanych oraz metody ich obliczania powinny być takie same w całej Europie.

Podsumowanie

Celem działań w zakresie poprawy sposobu informowania o efektywności środowiskowej produktów, a tym samym stworzenia jednolitego rynku dla wyrobów ekologicznych, jest ułatwienie wszystkim zainteresowanym stronom dostępu do jasnych, rzetelnych i porównywalnych informacji.

Warto przeczytać: Projektowanie BIM – przegląd oprogramowania >>

Liczba deklaracji środowiskowych na rynku rośnie, tak samo jak potrzeba informacji o cechach środowiskowych. Zharmonizowane metody oceny środowiskowej wyrobów, tj. deklaracje środowiskowe opracowane zgodnie z PN-EN 15804, zmniejszają chaos informacyjny (zwany „green washingiem”) i stanowią ważny element oceny środowiskowej budynku, coraz częściej wykorzystywany w projektowaniu.

Literatura

 1.  PN-EN 15804 Zrównoważoność obiektów budowlanych. Deklaracje środowiskowe wyrobów. Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych.
 2. www.eco-platform.org.
 3. Etykiety i deklaracje środowiskowe. Deklaracje środowiskowe III typu. Zasady i procedury.
 4. www.breglobal.co.uk.
 5. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Tworzenie jednolitego rynku dla produktów ekologicznych i poprawa sposobu informowania o efektywności środowiskowej produktów i organizacji (COM (2013) 196 final).
 6. Górzyński J., Deklaracje środowiskowe wyrobów i usług, „Gospodarka Paliwami i Energią” (2002).
 7. Piasecki M., Kryteria oceny wyrobów i obiektów budowlanych pod kątem zgodności z wymaganiami zrównoważonego rozwoju, „Budownictwo, Technologie, Architektura” nr 2/2010.
 8. Piasecki M., Określanie charakterystyki środowiskowej wyrobów budowlanych, Prace Instytutu Techniki Budowlanej nr 40/2011.
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (DzU UE L 88/5 z 4 kwietnia 2011 r.).
 10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią – wersja przekształcona (DzU UE L 285/10 z 31 października 2009 r.).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

GWF Sp. z o.o., Łukasz Kubiak Nowa precyzja pomiaru ścieków

Nowa precyzja pomiaru ścieków Nowa precyzja pomiaru ścieków

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby...

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby klientów z 86 krajów obsługiwanych przez GWF, stale udoskonalamy produkty, a o naszych najnowszych wdrożeniach mogą Państwo przeczytać poniżej. Szczegółową prezentację oferty będzie można także zobaczyć na stoisku firmy w trakcie targów IFAT 2022, które odbędą się w Monachium w dniach 30 maja–3...

BayWa r.e. Solar Systems AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć! AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc...

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc ją przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, a jednocześnie produkując zieloną energię z tej samej ziemi.

Redakcja RI news Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do...

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do wymiany źródła ogrzewania.

podnosnikikoszowe.pl Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów! Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

BayWa r.e. Solar Systems Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora! Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

PVGE Fotowoltaika Sp. z o.o. BuyPV. Dajemy dobrą energię

BuyPV. Dajemy dobrą energię BuyPV. Dajemy dobrą energię

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga...

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga konkurencyjna – coraz więcej firm dąży do zrównoważonego rozwoju, podejmując działania na rzecz ochrony środowiska. Dla takich Klientów powstała marka BuyPV.

FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami...

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami – musisz o nie zadbać, aby podczas składowania nie straciły swoich właściwości.

NETECS SP. Z O.O. NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych

NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych

Nowatorska aplikacja NVS (Netecs Ventilator Selection) służy do optymalizacji doboru wentylatorów przemysłowych.

Nowatorska aplikacja NVS (Netecs Ventilator Selection) służy do optymalizacji doboru wentylatorów przemysłowych.

Armacell Poland Sp. z o.o. Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit® Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to...

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to gwarancja dostępu do aktualnej bazy produktów dostępnych na polskim rynku, a także wiele usprawnień zapewniających jeszcze większy komfort i wygodę użytkowania.

Redakcja RI news Nabór do programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”

Nabór do programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu” Nabór do programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”

1 czerwca 2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. Program skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą...

1 czerwca 2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. Program skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki będzie można składać w trybie ciągłym do 16 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Heatpex Sp. z o.o. HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej...

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej ARIA CONNECT otrzymasz 1-metrową rurę ARIA ADURO o średnicy 160 mm za 1 zł.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów! Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę....

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę. Czas promocji jest ograniczony i trwa do końca czerwca lub wyczerpania zapasów.

PHU DAMBAT Pompy do wody deszczowej

Pompy do wody deszczowej Pompy do wody deszczowej

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki...

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności w zużyciu wody wodociągowej.

materace-dla-ciebie.pl Jak samodzielnie czyścić materac?

Jak samodzielnie czyścić materac? Jak samodzielnie czyścić materac?

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Free Polska Sp. z o.o. „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

„Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości...

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości otrzymania dofinansowania do zakupu pompy ciepła. Dotychczas z dopłaty do urządzenia można było skorzystać w programach lokalnych oraz w „Czystym powietrzu”, a od końca kwietnia 2022 r. działa program „Moje ciepło”.

komfort.pl Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać? Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich...

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich standardem stają się grzejniki drabinkowe, które można wykorzystać np. jako suszarki do ręczników. Występują w ogromnej ilości form i wersji kolorystycznych. O czym jednak należy pamiętać i na co zwrócić uwagę podczas instalacji grzejnika łazienkowego?

BayWa r.e. Solar Systems Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na...

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na terenie Polski, ułatwiając tym samym obniżenie emisyjności na kolejnych rynkach.

Bricoman Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny? Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i...

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i estetycznie zainstalowane. Jak zamontować parapet zewnętrzny, a w jaki sposób zamocować ten element wewnątrz domu? Czy sposób montażu zależy od rodzaju parapetu?

dr hab. inż. Maciej Mrowiec Urządzenia do infiltracji wód opadowych

Urządzenia do infiltracji wód opadowych Urządzenia do infiltracji wód opadowych

Postępująca urbanizacja obszarów miejskich powoduje zwiększenie uszczelnienia powierzchni zlewni, co prowadzi do częstszego występowania zjawisk powodziowych oraz skutkuje zwiększeniem zrzutu ładunków...

Postępująca urbanizacja obszarów miejskich powoduje zwiększenie uszczelnienia powierzchni zlewni, co prowadzi do częstszego występowania zjawisk powodziowych oraz skutkuje zwiększeniem zrzutu ładunków zanieczyszczeń do odbiorników. Doświadczenia wielu krajów (m.in. USA, Australia, Japonia, Niemcy, Szwecja) wskazują, że najskuteczniejszym sposobem gospodarowania wodami opadowymi jest dążenie do uzyskania warunków hydrologicznych na poszczególnych zlewniach zbliżonych do tych sprzed zagospodarowania...

dr inż. Jarosław Müller, mgr inż. Krzysztof Pszczoła Klimatyzacja pomieszczeń biurowych z wentylacją indywidualną (PV)

Klimatyzacja pomieszczeń biurowych z wentylacją indywidualną (PV) Klimatyzacja pomieszczeń biurowych z wentylacją indywidualną (PV)

Systemy klimatyzacyjne generują znaczące koszty eksploatacyjne budynków biurowych. Wciąż prowadzone są prace nad redukcją tych kosztów bez zmniejszania komfortu w pomieszczeniach. Jednym z rozwiązań może...

Systemy klimatyzacyjne generują znaczące koszty eksploatacyjne budynków biurowych. Wciąż prowadzone są prace nad redukcją tych kosztów bez zmniejszania komfortu w pomieszczeniach. Jednym z rozwiązań może być wentylacja indywidualna, pozwalająca utrzymywać komfort tylko w bezpośredniej bliskości użytkownika.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.