RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Jak nowelizowane prawo unijne wpłynie na rynek klimatyzatorów

Jak nowelizowane prawo unijne wpłynie na rynek klimatyzatorów. Fot. Unsplash

Jak nowelizowane prawo unijne wpłynie na rynek klimatyzatorów. Fot. Unsplash

Ważnym aspektem rozwoju rynku klimatyzatorów są stosowane w nich czynniki chłodnicze, o czym decydują nie tylko parametry techniczne czy użytkowe danego czynnika, ale także zmieniające się wymagania prawne związane z łagodzeniem efektu cieplarnianego. Do 24 czerwca 2022 r. trwają konsultacje społeczne w sprawie nowelizacji unijnego rozporządzenia F-gazowego – nowe zapisy mogą mieć znaczny wpływ na rozwój tego segmentu urządzeń.

Zobacz także

opr. red. Klimatyzatory wchodzą do IoT

Klimatyzatory wchodzą do IoT Klimatyzatory wchodzą do IoT

W ofertach producentów znaleźć można typoszeregi urządzeń o szerokich zakresach mocy chłodniczej i grzewczej dla różnych typów budynków i pomieszczeń. Towarzyszy im bogata oferta różnych typów jednostek...

W ofertach producentów znaleźć można typoszeregi urządzeń o szerokich zakresach mocy chłodniczej i grzewczej dla różnych typów budynków i pomieszczeń. Towarzyszy im bogata oferta różnych typów jednostek wewnętrznych. Oferowane są głównie urządzenia inwerterowe o wysokich wskaźnikach efektywności energetycznej dla chłodzenia i grzania.

Joanna Ryńska Projektowanie systemów wentylacji i klimatyzacji a wilgotność powietrza i jej wpływ na zdrowie oraz komfort

Projektowanie systemów wentylacji i klimatyzacji a wilgotność powietrza i jej wpływ na zdrowie oraz komfort Projektowanie systemów wentylacji i klimatyzacji a wilgotność powietrza i jej wpływ na zdrowie oraz komfort

Jakość powietrza wewnętrznego ma ogromne znaczenie dla komfortu i zdrowia, gdyż blisko 90% czasu wielu ludzi spędza w pomieszczeniach. Jednym z istotnych parametrów powietrza wewnętrznego jest wilgotność....

Jakość powietrza wewnętrznego ma ogromne znaczenie dla komfortu i zdrowia, gdyż blisko 90% czasu wielu ludzi spędza w pomieszczeniach. Jednym z istotnych parametrów powietrza wewnętrznego jest wilgotność. Wpływa na komfort, ale też zdrowie osób przebywających w budynkach. Wilgotność jest też bardzo ważnym parametrem powietrza wewnętrznego w obiektach służby zdrowia, gdyż ma wpływ na zdolność przetrwania i rozprzestrzenianie się grzybów, bakterii czy wirusów.

Waldemar Joniec Wymagania prawne i wytyczne dotyczące projektowania wentylacji w tunelach

Wymagania prawne i wytyczne dotyczące projektowania wentylacji w tunelach Wymagania prawne i wytyczne dotyczące projektowania wentylacji w tunelach

Nad bezpieczeństwem użytkowników tuneli drogowych czuwają systemy detekcji dymu, temperatury i gazów, a nawet pracownicy centrum zarządzania monitorujący sytuację przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku....

Nad bezpieczeństwem użytkowników tuneli drogowych czuwają systemy detekcji dymu, temperatury i gazów, a nawet pracownicy centrum zarządzania monitorujący sytuację przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku. Na co dzień spotykamy się m.in. z zakazami wjazdu do tunelu, zmianami prędkości poruszania się w nim czy wyłączeniem pasów ruchu z powodu kolizji lub prowadzonych robót. Największym zagrożeniem w tunelu jest jednak pożar pojazdu i to na wypadek takiej sytuacji tworzone są systemy bezpieczeństwa,...

Rynek klimatyzacji komfortu kształtują różne elementy, jednym z ważniejszych jest prawo Unii Europejskiej. Szczególnie od 2014 r. źródłem zmian na tym rynku jest rozporządzenie UE 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 [1], znane także jako rozporządzenie F-gazowe. Do polskiego porządku prawnego zapisy tego rozporządzenia wprowadzone zostały ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [2].

Rozporządzenie jest implementacją do europejskiego porządku prawnego poprawki z Kigali do Protokołu montrealskiego (oba dokumenty zostały ratyfikowane przez Polskę). Jego zadaniem jest ograniczanie wpływu na klimat fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów), do których należą m.in. syntetyczne fluorowęglowodory (HFC), powszechnie stosowane jako czynniki chłodnicze w technice chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła. Ograniczanie emisji czynników chłodniczych do atmosfery jako gazów cieplarnianych jest realizowane m.in. poprzez stopniowe zmniejszanie wolumenu obrotu czynnikami o wysokim potencjale globalnego ocieplenia (GWP – Global Warming Potential), ich całkowite wycofywanie (phase out) z niektórych branż zgodnie z określonym harmonogramem czasowym oraz restrykcyjne podejście do kompetencji osób montujących, konserwujących i serwisujących urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła (np. poprzez wymóg certyfikacji personalnej techników, rejestr operatorów i urządzeń oraz wysokie kary administracyjne za realizację prac chłodniczych bez odpowiednich uprawnień – zarówno dla instalatorów, jak i korzystających z ich usług operatorów urządzeń). W założeniach do rozporządzenia F-gazowego przyjęto, że dzięki stosowaniu się do jego wymagań w latach 2020–2030 uda się osiągnąć obniżenie ilości syntetycznych czynników chłodniczych do 40% w odniesieniu do 1990 roku.

Komisja Europejska dokonuje planowych przeglądów (revision) unijnych aktów prawnych, analizując ich skuteczność i realizację założonych celów oraz decydując, jakie zmiany należy w nich wprowadzić. Na lata 2020–2021 przypadł przegląd rozporządzenia F-gazowego – do konsultacji społecznych, które zakończą się 24 czerwca 2022 r., trafiła właśnie propozycja jego nowelizacji [3]. Już w perspektywie najbliższych pięciu lat zaproponowane zmiany będą miały istotny wpływ na poszczególne sektory branży HVAC – w tym na sektor klimatyzatorów.

Zaostrzenie systemu kontyngentów

Jednym z najważniejszym narzędzi prawnych istotnie wpływających na branżę klimatyzacyjną jest wprowadzony w 2014 r. przez rozporządzenie F-gazowe system kontyngentów fluorowęglowodorów (HFC quota system), regulujący ilość i dostępność pierwotnych (czyli pierwszy raz wprowadzanych do obrotu) czynników chłodniczych zawierających F-gazy.

Zgodnie z tym systemem każdy podmiot może wprowadzić na rynek tylko określoną ilość czynników chłodniczych (kontyngent, ang. quota). Kontyngent na dany rok przyznaje Komisja Europejska na podstawie zgłoszenia złożonego przez importera lub producenta, przy czym ilość czynnika mierzy się w tonach ekwiwalentnych (równoważnych) CO2. Oznacza to, że można wprowadzić do obrotu większą (wagowo) ilość czynnika o mniejszym GWP – przykładowo 100 t CO2 eq odpowiada ok. 148,2 t czynnika R32 (GWP = 675), ale już zaledwie ok. 47,9 t czynnika R410A (GWP = 2088).

System kontyngentów ma prowadzić do stopniowego zmniejszania ilości HFC, które importerzy i producenci mogą co roku wprowadzać do obrotu. W przedstawionej propozycji nowelizacji rozporządzenia F-gazowego system kontyngentów ma zaowocować zmniejszeniem do 2050 roku wpływu F-gazów na klimat do 2,4% poziomu z 2015 roku [3].

Dla branży klimatyzacyjnej może to oznaczać przede wszystkim wzrost cen i malejącą dostępność czynnika R410A (GWP = 2088), potrzebnego do serwisu i konserwacji urządzeń istniejących. R410A był do 2017 r. powszechnie stosowany w klimatyzatorach typu split czy multisplit i w budynkach istniejących wciąż pracuje wiele urządzeń wykorzystujących ten czynnik.

Od czasu wejścia w życie zapisów rozporządzenia F-gazowego i polskiej ustawy F-gazowej na rynku dokonała się rewolucja – po początkowym okresie nieufności wśród producentów i instalatorów niemal każdy producent urządzeń klimatyzacyjnych jako pierwszy wybór proponuje rozwiązania oparte na czynniku R32 (GWP = 675). R32 charakteryzuje się dobrymi cechami technicznymi, m.in. wymaga nawet o 15–30% mniejszego napełnienia niż R410A. Ma lepszą przewodność cieplną i mniejszą lepkość, a zatem większą wydajność chłodniczą i efektywność energetyczną. Ułatwia też pracę instalatora, m.in. może być ładowany zarówno w stanie ciekłym, jak i gazowym, podczas gdy R410A tylko w stanie ciekłym. Zasadniczym ograniczeniem jest natomiast „lekka” palność czynnika R32 – klasa A2L zgodnie z normą PN-EN 378 [4]. Choć lekka palność nie stanowi problemu podczas normalnej, prawidłowej eksploatacji urządzenia, wymaga stosowania odpowiednich środków ostrożności w zakresie m.in. minimalnej wielkości obsługiwanego pomieszczenia, odpowiedniej wentylacji, detekcji nieszczelności czy reżimu prac instalacyjnych i konserwacyjnych. Zgodnie z raportem brytyjskiej agencji konsultingowej BSRIA, w 2019 roku urządzenia na R32 stanowiły 37% europejskiego rynku klimatyzatorów split, a już w 2023 roku udział ten ma przekroczyć 80% [5].

Dalsze wycofywanie czynników o wysokim GWP

Działaniem traktowanym przez Komisję Europejską jako uzupełniające jest całkowite wycofywanie określonych F-gazów z wybranych branż, według harmonogramu czasowego zapisanego w rozporządzeniu F-gazowym. Jednak z punktu widzenia producentów zakaz stosowania określonych czynników chłodniczych w nowych urządzeniach ma największy wpływ na zmiany rynkowe. To właśnie za sprawą harmonogramu wycofywania R410A popularność w nowych klimatyzatorach split zyskał czynnik R32. Od 1 stycznia 2025 roku w nowych (wprowadzanych do obrotu) klimatyzatorach typu split o pojemności czynnika chłodniczego poniżej 3 kg zakazane będzie stosowanie czynników chłodniczych o GWP > 750 [2].

W propozycji znowelizowanego rozporządzenia F-gazowego nastąpiło dalsze zaostrzenie tych ograniczeń. Utrzymano (choć nieco zmieniono redakcję przepisu) powyższy zapis, który de facto wymusza, by od 2025 r. nie stosować już czynnika R410A w nowych klimatyzatorach o napełnieniu czynnikiem do 3 kg. Co więcej, już od 1 stycznia 2027 r. zakazem będą objęte następujące urządzenia (podkreślenia redakcji) [3]:

Stacjonarne urządzenia klimatyzacyjne typu split i pompy ciepła typu split:

(b) układy typu split o mocy znamionowej 12 kW lub mniejszej, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 150 lub większym lub których działanie jest od nich zależne, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane do spełnienia norm bezpieczeństwa;

(c) układy typu split o mocy znamionowej powyżej 12 kW, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 750 lub większym lub których działanie jest od nich zależne, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane do spełnienia norm bezpieczeństwa.

W zapisach nowelizacji wśród urządzeń objętych restrykcjami pojawiła się także nowa kategoria: pokojowe i inne samodzielne urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła typu plug-in (ang. plug-in room and other self-contained air-conditioning and heat pump equipment). Zapis ten dotyczy nie tylko monoblokowych pomp ciepła, ale też klimatyzatorów okiennych czy klimatyzatorów tzw. monoblokowych (mających tylko jednostkę montowaną w pomieszczeniu, bez jednostki zewnętrznej). Od 1 stycznia 2025 r. na rynek nie będzie można wprowadzać nowych urządzeń z tej grupy, zawierających fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 150 lub większym.

Powyższe zapisy oznaczają, że w wielu małych urządzeniach klimatyzacji komfortu od 2027 r. nie będzie można stosować także czynnika R32, choć pewną furtkę może dać tu zapis dotyczący „konieczności spełnienia wymogów bezpieczeństwa” – nie jest jeszcze jasne, jak będzie w praktyce stosowane to zastrzeżenie. Należy także podkreślić – co czasem budzi obawy instalatorów i użytkowników – że restrykcje dotyczą tylko urządzeń nowych (pierwszy raz wprowadzonych do obrotu). Nie będzie obowiązku wymiany czy przezbrajania już zamontowanych u klientów urządzeń, podobnie dotychczasowe urządzenia na R410A mogą funkcjonować aż do „technicznej śmierci”. Problemem może być natomiast dostępność czynników, w bliższej przyszłości R410A, w dalszej perspektywie także R32, do celów serwisowych i konserwacyjnych.

Obecnie czynniki będące potencjalnymi alternatywami dla R32 w obszarze klimatyzatorów split czy klimatyzatorów samodzielnych są wciąż w fazie badań i prototypowania. Przykładowo jeden z producentów prowadzi prace nad urządzeniem z wykorzystaniem czynnika chłodniczego R454C (GWP = 146) opracowanego przez Chemours [6] – jest to mieszanina czynników R32 i R1234yf. Wymienniki ciepła w urządzeniach pracujących z tym czynnikiem mają według wyników badań producenta mniejszą wydajność (o 10% mniej w odniesieniu do R404A), dlatego w konstrukcji konieczne będą rozwiązania zwiększające wydajność wymienników. Ze względu na niską wartość GWP i bezpieczeństwo związane z niepalnością tego czynnika nie należy wykluczać, że prace nad takimi urządzeniami podejmą inni producenci.

Inną możliwością jest zastosowanie czynnika R290, czyli propanu technicznego (GWP = 3). Według raportu niemieckiej agencji GIZ [7], przejście na wysokoefektywne klimatyzatory pracujące na R290 do poziomu 50% udziału w rynku do 2050 roku pozwoliłoby na ograniczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych o 25%. Jednak ze względu na wysoką palność stosowanie propanu w klimatyzacji komfortu musiałoby być obwarowane szeregiem restrykcji z zakresu bezpieczeństwa, choćby takich jak dodatkowa obudowa czy minimalizacja objętości czynnika w urządzeniu.

Warto też wspomnieć, że zgodnie z nowym zapisem art. 10 certyfikacja personelu i firm w zakresie prac z czynnikami chłodniczymi ma dotyczyć nie tylko F-gazów, ale także innych rozwiązań stanowiących alternatywę dla fluorowanych gazów cieplarnianych [3]. Do tej pory wymagano tylko zawarcia w programie szkoleń i egzaminów na certyfikaty F-gazowe informacji o rozwiązaniach alternatywnych wobec F-gazów.

Literatura

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz.Urz. UE L 150/195 z dn. 20.05.2014)
  2. Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014, COM(2022) 150 final 2022/0099(COD), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0150&from=EN (dostęp: 10.05.2022)
  3. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. DzU 2019, poz. 2158)
  4. PN-EN 378 Instalacje chłodnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru
  5. BSRIA’s view on refrigerant trends in AC and Heat Pump segments, https://www.bsria.com/uk/news/article/bsrias_view_on_refrigerant_trends_in_ac_and_heat_pump_segments/ (dostęp: 10.05.2022)
  6. Materiały firmy MHI, https://www.mhi.com/news/190418.html (dostęp: 10.05.2022)
  7. R290 Split Air Conditioners Resource Guide, 2019, https://www.green-cooling-initiative.org/fileadmin/Publications/2019_C4_R290_SplitAC_ResourceGuide.pdf (dostęp: 10.05.2022)

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Maciej Robakiewicz Audyty Energetyczne przedsiębiorstw - jakie i kiedy?

Audyty Energetyczne przedsiębiorstw - jakie i kiedy? Audyty Energetyczne przedsiębiorstw - jakie i kiedy?

W ostatnim czasie publikowane są różne informacje dotyczące audytów energetycznych przedsiębiorstw i obowiązku ich wykonywania, przy czym mylone są ustalenia Unii Europejskiej z przepisami krajowymi, a...

W ostatnim czasie publikowane są różne informacje dotyczące audytów energetycznych przedsiębiorstw i obowiązku ich wykonywania, przy czym mylone są ustalenia Unii Europejskiej z przepisami krajowymi, a także błędnie rozumiane cele sporządzania i zawartość tych audytów.

dr inż. Maciej Robakiewicz, mgr Michał Czarnecki Audyty energetyczne przedsiębiorstw i procedura wg PN-EN 16247

Audyty energetyczne przedsiębiorstw i procedura wg PN-EN 16247 Audyty energetyczne przedsiębiorstw i procedura wg PN-EN 16247

Duże przedsiębiorstwa mają obowiązek przeprowadzenia raz na 4 lata audytu energetycznego. Z tego obowiązku zwolnione są przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią...

Duże przedsiębiorstwa mają obowiązek przeprowadzenia raz na 4 lata audytu energetycznego. Z tego obowiązku zwolnione są przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią określony we właściwych normach lub system zarządzania środowiskowego, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny.

Redakcja RI Stanowisko Polski wobec propozycji zmian w Dyrektywach EPBD i EED zawartych w pakiecie KE "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków"

Stanowisko Polski wobec propozycji zmian w Dyrektywach EPBD i EED zawartych w pakiecie KE "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" Stanowisko Polski wobec propozycji zmian w Dyrektywach EPBD i EED zawartych w pakiecie KE "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków"

W dniu 30 listopada 2016 roku Komisja Europejska opublikowała istotny dokument dotyczący europejskiego prawodawstwa energetycznego: Pakiet "Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków". Obejmuje on zagadnienia...

W dniu 30 listopada 2016 roku Komisja Europejska opublikowała istotny dokument dotyczący europejskiego prawodawstwa energetycznego: Pakiet "Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków". Obejmuje on zagadnienia związane z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem OZE, zarządzaniem rynkiem energii elektrycznej, prawami konsumentów oraz Unią Energetyczną. Proponowane zmiany dotyczą między innymi Dyrektywy o Efektywności Energetycznej Budynków (EPBD) i Dyrektywy o Efektywności Energetycznej (EED).

Redakcja RI Zmiany w unijnym prawie ciosem dla polskiego budownictwa

Zmiany w unijnym prawie ciosem dla polskiego budownictwa Zmiany w unijnym prawie ciosem dla polskiego budownictwa

Polskie firmy budowlane i branż pokrewnych realizują szereg usług poza granicami kraju – od budowy mieszkań, dróg i obiektów hydrotechnicznych, przez renowację zabytków i usługi instalacyjne aż po budowę...

Polskie firmy budowlane i branż pokrewnych realizują szereg usług poza granicami kraju – od budowy mieszkań, dróg i obiektów hydrotechnicznych, przez renowację zabytków i usługi instalacyjne aż po budowę statków i elektrowni atomowych. Niedługo to się zmieni. Nowelizacja unijnej dyrektywy o delegowaniu pracowników sprawi, że ich usługi staną się za granicą niekonkurencyjne.

Redakcja RI Rozliczanie usług budowlanych a nowelizacja ustawy o podatku VAT

Rozliczanie usług budowlanych a nowelizacja ustawy o podatku VAT Rozliczanie usług budowlanych a nowelizacja ustawy o podatku VAT

Nowelizacja ustawy o podatku VAT obowiązuje od początku roku. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy rozszerzenia katalogu czynności rozliczanych w ramach procedury odwrotnego obciążenia, który teraz obejmuje...

Nowelizacja ustawy o podatku VAT obowiązuje od początku roku. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy rozszerzenia katalogu czynności rozliczanych w ramach procedury odwrotnego obciążenia, który teraz obejmuje usługi budowlane. Co to oznacza dla przedsiębiorców i podwykonawców?

Redakcja RI Definicja przyłączy wod-kan według Sądu Najwyższego

Definicja przyłączy wod-kan według Sądu Najwyższego Definicja przyłączy wod-kan według Sądu Najwyższego

Jak informuje Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 czerwca 2017 r. wypowiedział się w sprawie definicji przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego.

Jak informuje Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 czerwca 2017 r. wypowiedział się w sprawie definicji przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego.

Redakcja RI Nowelizacja ustawy o OZE. Czekają nas zmiany

Nowelizacja ustawy o OZE. Czekają nas zmiany Nowelizacja ustawy o OZE. Czekają nas zmiany

Ministerstwo Energii opublikowało projekt kolejnej nowelizacji ustawy o OZE, która ma wejść w życie już 1 września 2017 r. Nowela ma na celu zapewnienie pełnej zgodności przepisów tej ustawy z unijnymi...

Ministerstwo Energii opublikowało projekt kolejnej nowelizacji ustawy o OZE, która ma wejść w życie już 1 września 2017 r. Nowela ma na celu zapewnienie pełnej zgodności przepisów tej ustawy z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Wprowadza istotnie zmiany w kwestii systemu wsparcia dla małych biogazowni i hydroelektrowni oraz zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych.

Redakcja RI Nowela ustawy o OZE. Co na to IEO?

Nowela ustawy o OZE. Co na to IEO? Nowela ustawy o OZE. Co na to IEO?

28 czerwca br. Minister Energii poddał pod konsultacje projekt ustawy o zmianie ustawy o OZE. Jakie zdanie o projekcie ma Instytu Energii Odnawialnej?

28 czerwca br. Minister Energii poddał pod konsultacje projekt ustawy o zmianie ustawy o OZE. Jakie zdanie o projekcie ma Instytu Energii Odnawialnej?

Redakcja RI Nowelizacja ustawy o OZE przyjęta

Nowelizacja ustawy o OZE przyjęta Nowelizacja ustawy o OZE przyjęta

W czwartek 27.07 br., Senat bez żadnych poprawek przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, zmieniającej wzór obliczania opłaty zastępczej.

W czwartek 27.07 br., Senat bez żadnych poprawek przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, zmieniającej wzór obliczania opłaty zastępczej.

Redakcja RI news Gminy nie mogą pobierać opłat za przyłączenie do sieci wod-kan

Gminy nie mogą pobierać opłat za przyłączenie do sieci wod-kan Gminy nie mogą pobierać opłat za przyłączenie do sieci wod-kan

Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand uważa, że nakładanie na mieszkańców opłaty przyłączeniowej jest bezprawne i narusza Konstytucję RP.

Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand uważa, że nakładanie na mieszkańców opłaty przyłączeniowej jest bezprawne i narusza Konstytucję RP.

Redakcja RI Projekty ustaw dot. administracji budowlanej na etapie konsultacji

Projekty ustaw dot. administracji budowlanej na etapie konsultacji Projekty ustaw dot. administracji budowlanej na etapie konsultacji

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, 1 września rozpoczęły się konsultacje publiczne projektów ustaw regulujących funkcjonowanie administracji budowlanej oraz zawodów architekta, inżyniera...

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, 1 września rozpoczęły się konsultacje publiczne projektów ustaw regulujących funkcjonowanie administracji budowlanej oraz zawodów architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty.

Redakcja RI WSA o podatku od energii z mikroinstalacji

WSA o podatku od energii z mikroinstalacji WSA o podatku od energii z mikroinstalacji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie rozpatrzył sprawę, której celem było wyjaśnienie zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym energii, którą wyprodukują i oddadzą do sieci prosumenci, a także energii,...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie rozpatrzył sprawę, której celem było wyjaśnienie zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym energii, którą wyprodukują i oddadzą do sieci prosumenci, a także energii, którą z sieci pobiorą w ramach rozliczeń w systemie tzw. opustów - podaje portal gramwzielone.pl.

dr inż. Grzegorz Kubicki Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Zmiany warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego stanowią realizację części postulatów zgłaszanych przez różne środowiska. Niektóre z wprowadzonych zmian służą zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa...

Zmiany warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego stanowią realizację części postulatów zgłaszanych przez różne środowiska. Niektóre z wprowadzonych zmian służą zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa w budynku, część jednak spełnia głównie oczekiwania inwestorów i stanowi istotne złagodzenie wymagań obowiązujących dotychczas. Wiele kwestii nie zostało jeszcze wyjaśnionych lub doprecyzowanych, a planowane modyfikacje m.in. ustawy o ochronie ppoż. będą okazją do wprowadzenia kolejnych zmian.

Redakcja RI Od nowego roku wprowadzono zmiany w projektowaniu budynków

Od nowego roku wprowadzono zmiany w projektowaniu budynków Od nowego roku wprowadzono zmiany w projektowaniu budynków

1 stycznia br. weszła w życie ustawa podpisana 14 listopada 2017 roku przez ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny...

1 stycznia br. weszła w życie ustawa podpisana 14 listopada 2017 roku przez ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jakie poprawki zostały wprowadzone?

Redakcja RI Uproszczone zasady i procedury przygotowania oraz realizacji inwestycji mieszkaniowych i im towarzyszących

Uproszczone zasady i procedury przygotowania oraz realizacji inwestycji mieszkaniowych i im towarzyszących Uproszczone zasady i procedury przygotowania oraz realizacji inwestycji mieszkaniowych i im towarzyszących

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących dotyczy ustanowienia uproszczonych zasad i procedur przygotowania oraz realizacji inwestycji...

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących dotyczy ustanowienia uproszczonych zasad i procedur przygotowania oraz realizacji inwestycji mieszkaniowych i ma stanowić przepisy szczególne wobec regulacji ustawy Prawo budowlane. Celem projektu jest odpowiedź na zauważone zjawiska deficytu liczby mieszkań dostępnych na polskim rynku w stosunku do innych państw Unii Europejskiej i braku możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych...

Redakcja RI Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii doprecyzuje przepisy dotyczące kotłów grzewczych

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii doprecyzuje przepisy dotyczące kotłów grzewczych Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii doprecyzuje przepisy dotyczące kotłów grzewczych

O szczegółach planowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uszczelnienia przepisów odnośnie wymagań, jakie muszą spełniać domowe kotły grzewcze o mocy do 500 kW, pisze "Rzeczpospolita"....

O szczegółach planowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uszczelnienia przepisów odnośnie wymagań, jakie muszą spełniać domowe kotły grzewcze o mocy do 500 kW, pisze "Rzeczpospolita". Do 1 stycznia 2020 r. zostanie ograniczony obrót kotłami na biomasę niedrzewną oraz służących tylko do podgrzania wody użytkowej.

Redakcja RI Orzeczenie NSA: farma fotowoltaiczna to urządzenie infrastruktury technicznej

Orzeczenie NSA: farma fotowoltaiczna to urządzenie infrastruktury technicznej Orzeczenie NSA: farma fotowoltaiczna to urządzenie infrastruktury technicznej

W dotychczasowym orzecznictwie wyrażany był pogląd, oparty na wykładni gramatycznej i systemowej, że m.in. siłownie wiatrowe z generatorem energii elektrycznej są urządzeniami infrastruktury technicznej....

W dotychczasowym orzecznictwie wyrażany był pogląd, oparty na wykładni gramatycznej i systemowej, że m.in. siłownie wiatrowe z generatorem energii elektrycznej są urządzeniami infrastruktury technicznej. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych nie różni się funkcjonalnie od farmy wiatrowej. W obu przypadkach urządzenia techniczne służą do wytwarzania energii elektrycznej poza zakładem energetycznym, choć sposób produkcji energii jest różny.

inż. Nikon Gawryluk Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018

Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018

Z początkiem lipca 2018 r. pojawi się konieczność określenia zasadniczych charakterystyk urządzeń i armatury wodnej oraz oznaczenia ich znakiem „B” w przypadku zastosowań dla ochrony przeciwpożarowej w stałych...

Z początkiem lipca 2018 r. pojawi się konieczność określenia zasadniczych charakterystyk urządzeń i armatury wodnej oraz oznaczenia ich znakiem „B” w przypadku zastosowań dla ochrony przeciwpożarowej w stałych urządzeniach gaśniczych. Dotyczyć to będzie m.in. agregatów pompowych, kolektorów wlotowych i rozdzielaczy, zaworów i zasuw, filtrów, zaworów zwrotnych, uchwytów i zestawów mocowania przewodów rurowych oraz czujników/przełączników przepływu wody i ciśnienia. Elementy te będą mogły zostać wprowadzone...

Redakcja RI Rynek wodno-kanalizacyjny i jego prawa

Rynek wodno-kanalizacyjny i jego prawa Rynek wodno-kanalizacyjny i jego prawa

Czy cena za wodę niskiej jakości powinna być obniżona? Podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej, czy trzeba zapłacić? W jakiej sytuacji można odciąć dostawę wody i rozwiązać umowę? Na te i inne pytania...

Czy cena za wodę niskiej jakości powinna być obniżona? Podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej, czy trzeba zapłacić? W jakiej sytuacji można odciąć dostawę wody i rozwiązać umowę? Na te i inne pytania odpowiada poradnik, który przygotował UOKiK.

Redakcja RI Nowe akty prawne i projekty ustaw

Nowe akty prawne i projekty ustaw Nowe akty prawne i projekty ustaw

W ostatnim czasie w krajowym prawie pojawiły się nowe akty prawne oraz projekty ustaw, które dotyczą architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

W ostatnim czasie w krajowym prawie pojawiły się nowe akty prawne oraz projekty ustaw, które dotyczą architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Redakcja RI Do końca lipca trzeba złożyć sprawozdanie dot. małej instalacji OZE

Do końca lipca trzeba złożyć sprawozdanie dot. małej instalacji OZE Do końca lipca trzeba złożyć sprawozdanie dot. małej instalacji OZE

Portal Gramwzielone.pl przypomina, że do końca lipca właściciele małych instalacji odnawialnych źródeł energii powinni złożyć w Urzędzie Regulacji Energetyki sprawozdanie na temat wygenerowanej produkcji...

Portal Gramwzielone.pl przypomina, że do końca lipca właściciele małych instalacji odnawialnych źródeł energii powinni złożyć w Urzędzie Regulacji Energetyki sprawozdanie na temat wygenerowanej produkcji i sprzedaży energii. W tym miesiącu zmieniła się minimalna i maksymalna moc OZE, które są zaliczane do grupy tzw. małych instalacji i które podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu. Za złożenie dokumentów po terminie grozi kara.

Redakcja RI Sąd Administracyjny: Rada gminy nie może zabronić ogrzewania węglem

Sąd Administracyjny: Rada gminy nie może zabronić ogrzewania węglem Sąd Administracyjny: Rada gminy nie może zabronić ogrzewania węglem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł, że rada gminy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie może wprowadzić zakazu ogrzewania budynków określonymi rodzajami paliw.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł, że rada gminy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie może wprowadzić zakazu ogrzewania budynków określonymi rodzajami paliw.

Redakcja RI Trwają prace nad projektami odrębnych ustaw o architektach i inżynierach budownictwa

Trwają prace nad projektami odrębnych ustaw o architektach i inżynierach budownictwa Trwają prace nad projektami odrębnych ustaw o architektach i inżynierach budownictwa

Jak poinformowała Polska Izba Inżynierów Budownictwa 14 sierpnia 2018 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z reprezentantami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa...

Jak poinformowała Polska Izba Inżynierów Budownictwa 14 sierpnia 2018 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z reprezentantami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów RP. Spotkanie miało na celu przeprowadzenie rozmów w związku z projektami ustaw o architektach i inżynierach budownictwa.

Redakcja RI Sąsiedzki dym nie zawsze jest szkodliwy wg WSA

Sąsiedzki dym nie zawsze jest szkodliwy wg WSA Sąsiedzki dym nie zawsze jest szkodliwy wg WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł, że proces dymienia powstaje zawsze, jednak w prawidłowo działającym kotle trwa on bardzo krótko. Co więcej, zadymienie nie zawsze ma negatywny wpływ na...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł, że proces dymienia powstaje zawsze, jednak w prawidłowo działającym kotle trwa on bardzo krótko. Co więcej, zadymienie nie zawsze ma negatywny wpływ na środowisko, dlatego jego negatywny skutek trzeba udowodnić.

Wybrane dla Ciebie

Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła »

Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła » Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody » Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła » Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji »

Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji » Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Dobierz odpowiedni zawór do instalacji »

Dobierz odpowiedni zawór do instalacji » Dobierz odpowiedni zawór do instalacji »

Sposób na oszczędne ogrzewanie domu »

Sposób na oszczędne ogrzewanie domu » Sposób na oszczędne ogrzewanie domu »

Jakie korzyści dla instalatora »

Jakie korzyści dla instalatora » Jakie korzyści dla instalatora »

Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu »

Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu » Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki » Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych »

Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych » Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych »

Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce »

Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce » Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

Euroterm Dodatkowe zyski od Euroterm24.pl

Dodatkowe zyski od Euroterm24.pl Dodatkowe zyski od Euroterm24.pl

Każdy fachowiec, gdy myśli o hydraulice, kotłach i łazienkach, prawdopodobnie widzi rury, zawory i narzędzia – codziennie towarzyszące jego pracy. W tym gorącym sezonie Euroterm24.pl wspiera fachowców...

Każdy fachowiec, gdy myśli o hydraulice, kotłach i łazienkach, prawdopodobnie widzi rury, zawory i narzędzia – codziennie towarzyszące jego pracy. W tym gorącym sezonie Euroterm24.pl wspiera fachowców w tej rutynie, przygotowując specjalną ofertę handlową z rozgrzewającymi nagrodami za zakupy. To akcja, która sprawi, że praca każdego instalatora będzie prosta, łatwa i… przyniesie dodatkowe zyski.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. Schiessl Polska rusza z kampanią video na klimatyzatory i pompy ciepła Hisense – „Hisense – Twój naturalny wybór”

Schiessl Polska rusza z kampanią video na klimatyzatory i pompy ciepła Hisense – „Hisense – Twój naturalny wybór” Schiessl Polska rusza z kampanią video na klimatyzatory i pompy ciepła Hisense – „Hisense – Twój naturalny wybór”

Branża HVAC&R z pewnością nie widziała jeszcze takiego contentu! Schiessl Polska startuje z kampanią video, dotyczącą klimatyzatorów i pomp ciepła Hisense – „Hisense – Twój naturalny wybór”. Seria filmów,...

Branża HVAC&R z pewnością nie widziała jeszcze takiego contentu! Schiessl Polska startuje z kampanią video, dotyczącą klimatyzatorów i pomp ciepła Hisense – „Hisense – Twój naturalny wybór”. Seria filmów, przybliżająca urządzenia, będzie cennym źródłem wiedzy zarówno dla instalatorów z branży HVAC&R, jak i użytkowników końcowych.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Kup 6 klimatyzatorów Hisense i wygraj TV

Kup 6 klimatyzatorów Hisense i wygraj TV Kup 6 klimatyzatorów Hisense i wygraj TV

Kupuj Hisense i wygrywaj TV!

Kupuj Hisense i wygrywaj TV!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Wielka WYPRZEDAŻ pomp ciepła marki LG

Wielka WYPRZEDAŻ pomp ciepła marki LG Wielka WYPRZEDAŻ pomp ciepła marki LG

WYPRZEDAŻ - okazyjne ceny na pompy ciepła LG!

WYPRZEDAŻ - okazyjne ceny na pompy ciepła LG!

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Otwarte webinarium na temat chillerów z pompą ciepła na czynnik R290

Otwarte webinarium na temat chillerów z pompą ciepła na czynnik R290 Otwarte webinarium na temat chillerów z pompą ciepła na czynnik R290

Firma Panasonic wraca z dawką eksperckiej wiedzy w ramach cyklu „Webinarowa Środa”, który jest współorganizowany wraz z redakcją GlobEnergia. Najbliższe spotkanie na temat chillerów z pompą ciepła odbędzie...

Firma Panasonic wraca z dawką eksperckiej wiedzy w ramach cyklu „Webinarowa Środa”, który jest współorganizowany wraz z redakcją GlobEnergia. Najbliższe spotkanie na temat chillerów z pompą ciepła odbędzie się w środę, 17 kwietnia o godzinie 10:00.

Sauna na wymiar – dlaczego warto zainwestować w prywatną saunę?

Sauna na wymiar – dlaczego warto zainwestować w prywatną saunę? Sauna na wymiar – dlaczego warto zainwestować w prywatną saunę?

Marzysz o własnym kąciku relaksu, gdzie stres i zmęczenie dnia codziennego rozpływają się w ciepłej atmosferze? Sauna na wymiar to klucz do stworzenia takiego miejsca w zaciszu własnego domu. Nie tylko...

Marzysz o własnym kąciku relaksu, gdzie stres i zmęczenie dnia codziennego rozpływają się w ciepłej atmosferze? Sauna na wymiar to klucz do stworzenia takiego miejsca w zaciszu własnego domu. Nie tylko oferuje prywatność i możliwość pełnej personalizacji, ale również staje się stylowym elementem, który dodaje charakteru i wartości Twojej nieruchomości.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.