RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków EPBD – co oznacza dla branży instalacyjno-grzewczej?

Janusz Starościk | 2024-03-13

W dniu 12 marca 2024 dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) została przyjęta przez Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów (370 za, 199 przeciw) w postaci, o której informowaliśmy pod koniec 2023 roku. Teraz ostatnim krokiem jest oficjalne przyjęcie przez Radę, co powinno nastąpić wkrótce. Następnie tekst zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie dwadzieścia dni później.

Zobacz także

jr news Nowe rozporządzenie F-gazowe

Nowe rozporządzenie F-gazowe Nowe rozporządzenie F-gazowe

11 marca 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i...

11 marca 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014, popularnie nazywane rozporządzeniem F-gazowym. Dokument wprowadza szereg zmian istotnych dla branży chłodnictwa, ale też klimatyzacji i pomp ciepła.

Waldemar Joniec Wymagania prawne i wytyczne dotyczące projektowania wentylacji w tunelach

Wymagania prawne i wytyczne dotyczące projektowania wentylacji w tunelach Wymagania prawne i wytyczne dotyczące projektowania wentylacji w tunelach

Nad bezpieczeństwem użytkowników tuneli drogowych czuwają systemy detekcji dymu, temperatury i gazów, a nawet pracownicy centrum zarządzania monitorujący sytuację przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku....

Nad bezpieczeństwem użytkowników tuneli drogowych czuwają systemy detekcji dymu, temperatury i gazów, a nawet pracownicy centrum zarządzania monitorujący sytuację przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku. Na co dzień spotykamy się m.in. z zakazami wjazdu do tunelu, zmianami prędkości poruszania się w nim czy wyłączeniem pasów ruchu z powodu kolizji lub prowadzonych robót. Największym zagrożeniem w tunelu jest jednak pożar pojazdu i to na wypadek takiej sytuacji tworzone są systemy bezpieczeństwa,...

news Zmiany w Warunkach Technicznych

Zmiany w Warunkach Technicznych Zmiany w Warunkach Technicznych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2023, poz....

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2023, poz. 2442), wprowadza zmiany, których celem jest zwiększenie jakości i bezpieczeństwa budynków oraz dostosowanie ich do wymogów ekologicznych i społecznych. Nowe regulacje będą obowiązywać od 1 kwietnia 2024 r.

Głosowaniu nad dyrektywą EPBD towarzyszy od około dwóch tygodnia silna kampania mówiąca o zakazach dotyczących stosowania kotłów gazowych. Niestety sensacyjne tytuły medialne i wykorzystywanie wyrwanych z kontekstu zdań, podobnie jak w 2022 roku, kiedy rozpoczynały się prace nad obecnym kształtem EPBD, ponownie wprowadzają zamęt informacyjny wśród odbiorców tych informacji. 

W tych wszystkich komentarzach pomija się kluczowy w tym wszystkim fakt, że EPBD jest poświęcona głównie zwiększaniu efektywności budynków poprzez poprawianie ich parametrów fizycznych, co prowadzi do redukcji zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, co znowu bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, gazu, biomasy i innych nośników energii koniecznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku, co jest głównym celem EPBD, a nie kwestia zakazów użytkowania kotłów gazowych.

Dla równowagi przypomnijmy kwestie dotyczące ogrzewania i kotłów gazowych, czy rzeczywiście zakazy wyglądają tak jak jest to przedstawiane w mediach?

Postanowienia obejmują zakaz dopłat do urządzeń grzewczych na paliwa kopalne od 2025 r. z pewnymi wyjątkami, oraz niewiążące porozumienie o całkowitym wycofaniu się z wykorzystania paliw kopalnych do ogrzewania do 2040 r. 

Dyrektywa sprawi, że panele słoneczne na dachach domów (kolektory słoneczne, panele PV) – nowo wybudowanych lub remontowanych – będą obowiązkowe, pod warunkiem, że ich zastosowanie będzie uzasadnione ekonomiczne. 

Przykłady zapisów zawartych w EPBD

Załącznik II „Wzór krajowych planów renowacji budynków” (s. 128): państwa członkowskie powinny przedstawić przegląd polityk i środków dotyczących „f) dekarbonizacji ogrzewania i chłodzenia, w tym za pośrednictwem sieci ciepłowniczych i chłodniczych, oraz stopniowego odchodzenia od paliw kopalnych w ogrzewaniu i chłodzeniu z myślą o całkowitym wycofaniu kotłów na paliwa kopalne do 2040 r.

Artykuł 11 „Systemy techniczne budynków” (str. 77): 

  • „5. Państwa członkowskie dążą do zastąpienia w istniejących budynkach samodzielnie zainstalowanych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi , aby były one zgodne z krajowymi planami stopniowego wycofywania kotłów na paliwa kopalne.
  • 6. Komisja wydaje wytyczne dotyczące tego, co kwalifikuje się jako kocioł na paliwa kopalne.”

Czyli kotły gazowe jako źródło szczytowe w układach hybrydowych wspierające ogrzewanie np. z pompami ciepła lub kolektorami słonecznymi nie są objęte zakazem, jak również będzie doprecyzowane wykorzystanie gazów odnawialnych do zasilania kotłów gazowych w przyszłości, co dotyczy wykorzystania w przyszłości samodzielnie instalowanych kotłów gazowych zasilanych gazami odnawialnymi, które także nie będą obejmowały ograniczenia.

Przeczytaj także: Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków EPBD – porozumienie polityczne | RynekInstalacyjny.pl

1. Wsparcie finansowe dla technologii grzewczych

Motyw 14 (s. 14): „Państwa członkowskie powinny dążyć do stopniowego wycofywania samodzielnie instalowanych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi, a w pierwszej kolejności nie należy przyznawać wsparcia finansowego do instalowania samodzielnie instalowanych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi od 2025 r., z wyjątkiem tych, które zostały wybrane do inwestycji przed 2025 r. w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Nadal powinna istnieć możliwość przyznawania wsparcia finansowego do instalacji hybrydowych systemów grzewczych ze znacznym udziałem energii odnawialnej, takich jak połączenie kotła z energią słoneczną termiczną (kolektorami słonecznymi) lub z pompą ciepła.

Artykuł 15 ust. 10 „Wsparcie finansowe, umiejętności i bariery rynkowe” (s. 93): „Najpóźniej od dnia 1 stycznia 2025 r. państwa członkowskie nie przewidują wsparcia finansowego do instalowania. samodzielnych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi, z wyjątkiem kotłów wybranych do inwestycji przed 2025 r.

Warto także dodać, że w wypadku wsparcia finansowego, obowiązują dwie daty, 2025 oraz 2027:

Od dnia 1 stycznia 2025 r. państwa członkowskie nie przewidują żadnych zachęt finansowych do instalowania samodzielnych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi. Taka jest zasada, ale obowiązują wyjątki. Jeśli zachęty finansowe zostały wybrane do inwestycji przed 2025 r., zgodnie z artykułami rozporządzeń dotyczących funduszy europejskich (RRF, FEDER, WPR itp.), to nadal jest to możliwe do końca wieloletnich ram finansowych w 2027 r. Zwolnienia te powinny mieć zastosowanie w szczególności w krajach, w których kotły węglowe mają zostać zastąpione kotłami na gaz ziemny. Z tego wynika, że program „Czyste Powietrze” powinien być objęty tymi wyjątkami do 2027 r.

Ograniczenie zużycia energii w budynkach

EPBD to jednak przede wszystkim cele dla ograniczenia zużycia energii w budynkach. 

W art. 9 ust. 1 dotyczącym minimalnych norm charakterystyki energetycznej dla sektora niemieszkalnego ustanowiono przepisy, które doprowadzą do renowacji 16% budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej do 2030 r. i 26% budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej do 2033 r. Państwa członkowskie będą mogły zdecydować, czy wyrażać progi zużycia energii pierwotnej czy końcowej. Państwa członkowskie mogą również w szczególnych przypadkach przekroczyć wymagania dotyczące poszczególnych budynków, zapewniając jednocześnie, aby kryteria takich zwolnień były jasne, precyzyjne i rygorystyczne. Oczekuje się, że w przypadku stosowania takich zwolnień państwa członkowskie osiągną równoważną poprawę charakterystyki energetycznej w innych częściach zasobów budynków niemieszkalnych. W art. 9 ust. 2 dotyczącym trajektorii stopniowej renowacji sektora mieszkaniowego zobowiązano państwa członkowskie do ustanowienia krajowej trajektorii prowadzącej do zmniejszenia średniego zużycia energii pierwotnej w zasobach budynków mieszkalnych o 16% do 2030 r. i o 20–22 % do 2035 r. 55% średniego zużycia energii pierwotnej będzie musiało zostać osiągnięte poprzez renowację budynków mieszkalnych o najgorszej charakterystyce energetycznej.

Miliony budynków w Europie zużywają jedną trzecią energii UE i emitują prawie 40% emisji CO2 w UE. Brukselscy prawodawcy debatowali nad nową ustawą mającą na celu zwiększenie słabnących wskaźników renowacji i przygotowanie budynków na Europę neutralną dla klimatu. Nowo zmieniona dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) została ostatecznie przyjęta na sali obrad bloku 370 głosami za i 199 głosami przeciw we wtorek (12 marca). „Niższe rachunki za energię, mniejsze ubóstwo energetyczne i mniej emisji będą towarzyszyć naszemu planowi poprawy budynków w Europie” – powiedział irlandzki poseł z Partii Zielonych/EFA Ciarán Cuffe, który negocjował ustawę w imieniu parlamentu. 

Wprowadzono sporo zmian w mocno forsowanej rygorystycznej pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej z grudnia 2021 r. To, co zaczęło się jako rygorystyczny plan systematycznej renowacji najgorszych budynków, przerodziło się w niejasny zestaw celów, dając krajom UE dużą swobodę w osiągnięciu redukcji zużycia energii w budynkach mieszkalnych o 20–22% do 2035 r. 55% zyski muszą pochodzić z 43% najgorszych budynków osiągających najgorsze wyniki. 

Budynki niemieszkalne natomiast podążają bardziej rygorystyczną ścieżką. Do 2030 r. renowacji należy poddać 16% najgorszych budynków, takich jak biura i szkoły, a do 2033 r. 26%, które osiągają najgorsze wyniki. 

Nowe ustalenia wejdą w życie pod koniec 2026 r. i zobowiążą kraje UE do przedstawienia zbioru działań, za pomocą których dążą do osiągnięcia tych celów w sektorze mieszkaniowym i niemieszkalnym. Zamiast spójnego podejścia ogólnounijnego, nowo przyjęte prawo nakłada na państwa członkowskie odpowiedzialność za skuteczne wdrażanie polityk. 

Przed głosowaniem zainteresowane strony obawiały się, że bunt centroprawicowej grupy EPP w ostatniej chwili może spowodować, że ustawa nie zostanie przyjęta na posiedzeniu plenarnym. Rzecznik grupy, irlandzki poseł Seán Kelly, powiedział, że nieformalne porozumienie osiągnięte podczas grudniowych negocjacji trójstronnych oznacza, że jego partia może wyrazić „za” po tradycyjnym spotkaniu koordynacyjnym grupy przed sesjami parlamentarnymi w Strasburgu. Jednak EPP nie była całkowicie zjednoczona, centroprawicowi deputowani z Niemiec głosowali przeciwko ustawie – podobnie jak inni członkowie niemieckiej Renew. Choć pozostał już tylko jeden formalny krok – ukłon ze strony Rady UE – jednak krążą opinie, że dyskusja nad ostatecznym kształtem EPBD jeszcze się nie skończyła, biorąc pod uwagę najnowsze tendencje dotyczące blokad w Brukseli w ostatniej chwili.

Opracowanie: SPIUG, Warszawa, 12 marca 2024

Council Document Political Agreement

Komentarze

  • thi thi, 15.03.2024r., 13:01:22 Wygląda na to że jak mówi pewna Pani - ponieważ zakazujemy silników spalinowych to będziecie mogli jeździć samochodami benzynowymi :)\ I tak samo tu: ceny energii spadną bo zakażemy jej używania.

Powiązane

dr inż. Maciej Robakiewicz, mgr Michał Czarnecki Audyty energetyczne przedsiębiorstw i procedura wg PN-EN 16247

Audyty energetyczne przedsiębiorstw i procedura wg PN-EN 16247 Audyty energetyczne przedsiębiorstw i procedura wg PN-EN 16247

Duże przedsiębiorstwa mają obowiązek przeprowadzenia raz na 4 lata audytu energetycznego. Z tego obowiązku zwolnione są przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią...

Duże przedsiębiorstwa mają obowiązek przeprowadzenia raz na 4 lata audytu energetycznego. Z tego obowiązku zwolnione są przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią określony we właściwych normach lub system zarządzania środowiskowego, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny.

Redakcja RI Stanowisko Polski wobec propozycji zmian w Dyrektywach EPBD i EED zawartych w pakiecie KE "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków"

Stanowisko Polski wobec propozycji zmian w Dyrektywach EPBD i EED zawartych w pakiecie KE "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" Stanowisko Polski wobec propozycji zmian w Dyrektywach EPBD i EED zawartych w pakiecie KE "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków"

W dniu 30 listopada 2016 roku Komisja Europejska opublikowała istotny dokument dotyczący europejskiego prawodawstwa energetycznego: Pakiet "Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków". Obejmuje on zagadnienia...

W dniu 30 listopada 2016 roku Komisja Europejska opublikowała istotny dokument dotyczący europejskiego prawodawstwa energetycznego: Pakiet "Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków". Obejmuje on zagadnienia związane z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem OZE, zarządzaniem rynkiem energii elektrycznej, prawami konsumentów oraz Unią Energetyczną. Proponowane zmiany dotyczą między innymi Dyrektywy o Efektywności Energetycznej Budynków (EPBD) i Dyrektywy o Efektywności Energetycznej (EED).

Redakcja RI Zmiany w unijnym prawie ciosem dla polskiego budownictwa

Zmiany w unijnym prawie ciosem dla polskiego budownictwa Zmiany w unijnym prawie ciosem dla polskiego budownictwa

Polskie firmy budowlane i branż pokrewnych realizują szereg usług poza granicami kraju – od budowy mieszkań, dróg i obiektów hydrotechnicznych, przez renowację zabytków i usługi instalacyjne aż po budowę...

Polskie firmy budowlane i branż pokrewnych realizują szereg usług poza granicami kraju – od budowy mieszkań, dróg i obiektów hydrotechnicznych, przez renowację zabytków i usługi instalacyjne aż po budowę statków i elektrowni atomowych. Niedługo to się zmieni. Nowelizacja unijnej dyrektywy o delegowaniu pracowników sprawi, że ich usługi staną się za granicą niekonkurencyjne.

Redakcja RI Rozliczanie usług budowlanych a nowelizacja ustawy o podatku VAT

Rozliczanie usług budowlanych a nowelizacja ustawy o podatku VAT Rozliczanie usług budowlanych a nowelizacja ustawy o podatku VAT

Nowelizacja ustawy o podatku VAT obowiązuje od początku roku. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy rozszerzenia katalogu czynności rozliczanych w ramach procedury odwrotnego obciążenia, który teraz obejmuje...

Nowelizacja ustawy o podatku VAT obowiązuje od początku roku. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy rozszerzenia katalogu czynności rozliczanych w ramach procedury odwrotnego obciążenia, który teraz obejmuje usługi budowlane. Co to oznacza dla przedsiębiorców i podwykonawców?

Redakcja RI Definicja przyłączy wod-kan według Sądu Najwyższego

Definicja przyłączy wod-kan według Sądu Najwyższego Definicja przyłączy wod-kan według Sądu Najwyższego

Jak informuje Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 czerwca 2017 r. wypowiedział się w sprawie definicji przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego.

Jak informuje Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 czerwca 2017 r. wypowiedział się w sprawie definicji przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego.

Redakcja RI Nowelizacja ustawy o OZE. Czekają nas zmiany

Nowelizacja ustawy o OZE. Czekają nas zmiany Nowelizacja ustawy o OZE. Czekają nas zmiany

Ministerstwo Energii opublikowało projekt kolejnej nowelizacji ustawy o OZE, która ma wejść w życie już 1 września 2017 r. Nowela ma na celu zapewnienie pełnej zgodności przepisów tej ustawy z unijnymi...

Ministerstwo Energii opublikowało projekt kolejnej nowelizacji ustawy o OZE, która ma wejść w życie już 1 września 2017 r. Nowela ma na celu zapewnienie pełnej zgodności przepisów tej ustawy z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Wprowadza istotnie zmiany w kwestii systemu wsparcia dla małych biogazowni i hydroelektrowni oraz zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych.

Redakcja RI Nowela ustawy o OZE. Co na to IEO?

Nowela ustawy o OZE. Co na to IEO? Nowela ustawy o OZE. Co na to IEO?

28 czerwca br. Minister Energii poddał pod konsultacje projekt ustawy o zmianie ustawy o OZE. Jakie zdanie o projekcie ma Instytu Energii Odnawialnej?

28 czerwca br. Minister Energii poddał pod konsultacje projekt ustawy o zmianie ustawy o OZE. Jakie zdanie o projekcie ma Instytu Energii Odnawialnej?

Redakcja RI Nowelizacja ustawy o OZE przyjęta

Nowelizacja ustawy o OZE przyjęta Nowelizacja ustawy o OZE przyjęta

W czwartek 27.07 br., Senat bez żadnych poprawek przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, zmieniającej wzór obliczania opłaty zastępczej.

W czwartek 27.07 br., Senat bez żadnych poprawek przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, zmieniającej wzór obliczania opłaty zastępczej.

Redakcja RI news Gminy nie mogą pobierać opłat za przyłączenie do sieci wod-kan

Gminy nie mogą pobierać opłat za przyłączenie do sieci wod-kan Gminy nie mogą pobierać opłat za przyłączenie do sieci wod-kan

Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand uważa, że nakładanie na mieszkańców opłaty przyłączeniowej jest bezprawne i narusza Konstytucję RP.

Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand uważa, że nakładanie na mieszkańców opłaty przyłączeniowej jest bezprawne i narusza Konstytucję RP.

Redakcja RI Projekty ustaw dot. administracji budowlanej na etapie konsultacji

Projekty ustaw dot. administracji budowlanej na etapie konsultacji Projekty ustaw dot. administracji budowlanej na etapie konsultacji

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, 1 września rozpoczęły się konsultacje publiczne projektów ustaw regulujących funkcjonowanie administracji budowlanej oraz zawodów architekta, inżyniera...

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, 1 września rozpoczęły się konsultacje publiczne projektów ustaw regulujących funkcjonowanie administracji budowlanej oraz zawodów architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty.

Redakcja RI WSA o podatku od energii z mikroinstalacji

WSA o podatku od energii z mikroinstalacji WSA o podatku od energii z mikroinstalacji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie rozpatrzył sprawę, której celem było wyjaśnienie zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym energii, którą wyprodukują i oddadzą do sieci prosumenci, a także energii,...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie rozpatrzył sprawę, której celem było wyjaśnienie zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym energii, którą wyprodukują i oddadzą do sieci prosumenci, a także energii, którą z sieci pobiorą w ramach rozliczeń w systemie tzw. opustów - podaje portal gramwzielone.pl.

dr inż. Grzegorz Kubicki Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Zmiany warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego stanowią realizację części postulatów zgłaszanych przez różne środowiska. Niektóre z wprowadzonych zmian służą zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa...

Zmiany warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego stanowią realizację części postulatów zgłaszanych przez różne środowiska. Niektóre z wprowadzonych zmian służą zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa w budynku, część jednak spełnia głównie oczekiwania inwestorów i stanowi istotne złagodzenie wymagań obowiązujących dotychczas. Wiele kwestii nie zostało jeszcze wyjaśnionych lub doprecyzowanych, a planowane modyfikacje m.in. ustawy o ochronie ppoż. będą okazją do wprowadzenia kolejnych zmian.

Redakcja RI Od nowego roku wprowadzono zmiany w projektowaniu budynków

Od nowego roku wprowadzono zmiany w projektowaniu budynków Od nowego roku wprowadzono zmiany w projektowaniu budynków

1 stycznia br. weszła w życie ustawa podpisana 14 listopada 2017 roku przez ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny...

1 stycznia br. weszła w życie ustawa podpisana 14 listopada 2017 roku przez ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jakie poprawki zostały wprowadzone?

Redakcja RI Uproszczone zasady i procedury przygotowania oraz realizacji inwestycji mieszkaniowych i im towarzyszących

Uproszczone zasady i procedury przygotowania oraz realizacji inwestycji mieszkaniowych i im towarzyszących Uproszczone zasady i procedury przygotowania oraz realizacji inwestycji mieszkaniowych i im towarzyszących

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących dotyczy ustanowienia uproszczonych zasad i procedur przygotowania oraz realizacji inwestycji...

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących dotyczy ustanowienia uproszczonych zasad i procedur przygotowania oraz realizacji inwestycji mieszkaniowych i ma stanowić przepisy szczególne wobec regulacji ustawy Prawo budowlane. Celem projektu jest odpowiedź na zauważone zjawiska deficytu liczby mieszkań dostępnych na polskim rynku w stosunku do innych państw Unii Europejskiej i braku możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych...

Redakcja RI Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii doprecyzuje przepisy dotyczące kotłów grzewczych

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii doprecyzuje przepisy dotyczące kotłów grzewczych Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii doprecyzuje przepisy dotyczące kotłów grzewczych

O szczegółach planowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uszczelnienia przepisów odnośnie wymagań, jakie muszą spełniać domowe kotły grzewcze o mocy do 500 kW, pisze "Rzeczpospolita"....

O szczegółach planowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uszczelnienia przepisów odnośnie wymagań, jakie muszą spełniać domowe kotły grzewcze o mocy do 500 kW, pisze "Rzeczpospolita". Do 1 stycznia 2020 r. zostanie ograniczony obrót kotłami na biomasę niedrzewną oraz służących tylko do podgrzania wody użytkowej.

Redakcja RI Orzeczenie NSA: farma fotowoltaiczna to urządzenie infrastruktury technicznej

Orzeczenie NSA: farma fotowoltaiczna to urządzenie infrastruktury technicznej Orzeczenie NSA: farma fotowoltaiczna to urządzenie infrastruktury technicznej

W dotychczasowym orzecznictwie wyrażany był pogląd, oparty na wykładni gramatycznej i systemowej, że m.in. siłownie wiatrowe z generatorem energii elektrycznej są urządzeniami infrastruktury technicznej....

W dotychczasowym orzecznictwie wyrażany był pogląd, oparty na wykładni gramatycznej i systemowej, że m.in. siłownie wiatrowe z generatorem energii elektrycznej są urządzeniami infrastruktury technicznej. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych nie różni się funkcjonalnie od farmy wiatrowej. W obu przypadkach urządzenia techniczne służą do wytwarzania energii elektrycznej poza zakładem energetycznym, choć sposób produkcji energii jest różny.

inż. Nikon Gawryluk Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018

Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018

Z początkiem lipca 2018 r. pojawi się konieczność określenia zasadniczych charakterystyk urządzeń i armatury wodnej oraz oznaczenia ich znakiem „B” w przypadku zastosowań dla ochrony przeciwpożarowej w stałych...

Z początkiem lipca 2018 r. pojawi się konieczność określenia zasadniczych charakterystyk urządzeń i armatury wodnej oraz oznaczenia ich znakiem „B” w przypadku zastosowań dla ochrony przeciwpożarowej w stałych urządzeniach gaśniczych. Dotyczyć to będzie m.in. agregatów pompowych, kolektorów wlotowych i rozdzielaczy, zaworów i zasuw, filtrów, zaworów zwrotnych, uchwytów i zestawów mocowania przewodów rurowych oraz czujników/przełączników przepływu wody i ciśnienia. Elementy te będą mogły zostać wprowadzone...

Redakcja RI Rynek wodno-kanalizacyjny i jego prawa

Rynek wodno-kanalizacyjny i jego prawa Rynek wodno-kanalizacyjny i jego prawa

Czy cena za wodę niskiej jakości powinna być obniżona? Podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej, czy trzeba zapłacić? W jakiej sytuacji można odciąć dostawę wody i rozwiązać umowę? Na te i inne pytania...

Czy cena za wodę niskiej jakości powinna być obniżona? Podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej, czy trzeba zapłacić? W jakiej sytuacji można odciąć dostawę wody i rozwiązać umowę? Na te i inne pytania odpowiada poradnik, który przygotował UOKiK.

Redakcja RI Nowe akty prawne i projekty ustaw

Nowe akty prawne i projekty ustaw Nowe akty prawne i projekty ustaw

W ostatnim czasie w krajowym prawie pojawiły się nowe akty prawne oraz projekty ustaw, które dotyczą architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

W ostatnim czasie w krajowym prawie pojawiły się nowe akty prawne oraz projekty ustaw, które dotyczą architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Redakcja RI Do końca lipca trzeba złożyć sprawozdanie dot. małej instalacji OZE

Do końca lipca trzeba złożyć sprawozdanie dot. małej instalacji OZE Do końca lipca trzeba złożyć sprawozdanie dot. małej instalacji OZE

Portal Gramwzielone.pl przypomina, że do końca lipca właściciele małych instalacji odnawialnych źródeł energii powinni złożyć w Urzędzie Regulacji Energetyki sprawozdanie na temat wygenerowanej produkcji...

Portal Gramwzielone.pl przypomina, że do końca lipca właściciele małych instalacji odnawialnych źródeł energii powinni złożyć w Urzędzie Regulacji Energetyki sprawozdanie na temat wygenerowanej produkcji i sprzedaży energii. W tym miesiącu zmieniła się minimalna i maksymalna moc OZE, które są zaliczane do grupy tzw. małych instalacji i które podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu. Za złożenie dokumentów po terminie grozi kara.

Redakcja RI Sąd Administracyjny: Rada gminy nie może zabronić ogrzewania węglem

Sąd Administracyjny: Rada gminy nie może zabronić ogrzewania węglem Sąd Administracyjny: Rada gminy nie może zabronić ogrzewania węglem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł, że rada gminy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie może wprowadzić zakazu ogrzewania budynków określonymi rodzajami paliw.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł, że rada gminy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie może wprowadzić zakazu ogrzewania budynków określonymi rodzajami paliw.

Redakcja RI Trwają prace nad projektami odrębnych ustaw o architektach i inżynierach budownictwa

Trwają prace nad projektami odrębnych ustaw o architektach i inżynierach budownictwa Trwają prace nad projektami odrębnych ustaw o architektach i inżynierach budownictwa

Jak poinformowała Polska Izba Inżynierów Budownictwa 14 sierpnia 2018 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z reprezentantami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa...

Jak poinformowała Polska Izba Inżynierów Budownictwa 14 sierpnia 2018 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z reprezentantami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów RP. Spotkanie miało na celu przeprowadzenie rozmów w związku z projektami ustaw o architektach i inżynierach budownictwa.

Redakcja RI Sąsiedzki dym nie zawsze jest szkodliwy wg WSA

Sąsiedzki dym nie zawsze jest szkodliwy wg WSA Sąsiedzki dym nie zawsze jest szkodliwy wg WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł, że proces dymienia powstaje zawsze, jednak w prawidłowo działającym kotle trwa on bardzo krótko. Co więcej, zadymienie nie zawsze ma negatywny wpływ na...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł, że proces dymienia powstaje zawsze, jednak w prawidłowo działającym kotle trwa on bardzo krótko. Co więcej, zadymienie nie zawsze ma negatywny wpływ na środowisko, dlatego jego negatywny skutek trzeba udowodnić.

Redakcja RI Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło obwieszczenie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczącego...

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło obwieszczenie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczącego szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wybrane dla Ciebie

Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Jak wybrać odpowiednie urządzenie » Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody » Jesteś Instalatorem? Nie czekaj, odbieraj nagrody »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła » Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Jakie korzyści dla instalatora »

Jakie korzyści dla instalatora » Jakie korzyści dla instalatora »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Odkryj nowy sposób próżniowania »

Odkryj nowy sposób próżniowania » Odkryj nowy sposób próżniowania »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

HOMEKONCEPT Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety! Projekty domów piętrowych – poznaj ich zalety!

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni...

W obliczu rosnącej wartości przestrzeni mieszkalnej i zróżnicowanych potrzeb współczesnych rodzin, budowa domu piętrowego jest optymalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie efektywne wykorzystanie powierzchni z komfortem i funkcjonalnością. Projekty domów piętrowych, skupiające się na optymalnym wykorzystaniu powierzchni budynku, oferują przemyślane układy przestrzenne.

ECO Comfort Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy Klimatyzacja kanałowa do domu: zastosowania, rodzaje, tryby pracy

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i...

Zadaniem klimatyzacji jest przede wszystkim obniżenie zbyt wysokiej temperatury w budynku i dostosowanie jej do parametrów, które będą zapewniały komfortowe warunki pracy lub odpoczynku. Gorące lata i okresy długotrwałych upałów są silnie odczuwalne nawet w nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wyposażonych w rolety zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego nowoczesne systemy klimatyzacji są coraz chętniej wybierane przez inwestorów, którzy budują lub modernizują swoje domy.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP

ECO Comfort Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024! Montaż klimatyzatora: cena, rodzaje urządzeń, koszt montażu klimatyzacji w domu w 2024!

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki...

Choć główną funkcją klimatyzatora jest chłodzenie powietrza w upalne okresy roku, panuje błędne przekonanie, że na schłodzeniu mieszkania kończy się funkcja systemu klimatyzacji. Tymczasem nowoczesne jednostki nie ograniczają się jedynie do pojedynczych zadań.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Majówka z Hisense Easy Smart

Majówka z Hisense Easy Smart Majówka z Hisense Easy Smart

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

Kupuj w maju klimatyzatory Easy Smart i odbieraj bony o wartości 800 PLN!

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta NOWOŚĆ! Klimatyzator BREVA E marki Beretta

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Ten model nie tylko idealnie reguluje temperaturę w pomieszczeniu, ale także oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z myślą o środowisku i komforcie użytkowników.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.