RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Wskaźniki zużycia wody w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Indicators of water consumption in residential and public buildings

Budynek szpitalny, Fot. FAMA

Budynek szpitalny, Fot. FAMA

Poza statystycznymi danymi dotyczącymi wskaźników zużycia wody na cele bytowo-gospodarcze w polskich miastach dostępnych jest niewiele informacji na temat spadku zużycia wody w budynkach. Do racjonalnego projektowania instalacji wodociągowych potrzebne są przynajmniej orientacyjne wartości aktualnych wskaźników zużycia wody zimnej i ciepłej.

Zobacz także

Grupa Aliaxis Biblioteki BIM Grupy Aliaxis – kompletne pod każdym względem

Biblioteki BIM Grupy Aliaxis – kompletne pod każdym względem Biblioteki BIM Grupy Aliaxis – kompletne pod każdym względem

Building Information Modelling (BIM) powoli staje się codziennością w biurach projektowych i na placach budowy. Inwestorzy, projektanci i generalni wykonawcy dostrzegli potencjał cyfryzacji, coraz chętniej...

Building Information Modelling (BIM) powoli staje się codziennością w biurach projektowych i na placach budowy. Inwestorzy, projektanci i generalni wykonawcy dostrzegli potencjał cyfryzacji, coraz chętniej wdrażając nowe technologie i procesy. Producenci materiałów i produktów budowlanych również starają się iść z duchem czasu. Niestety zbyt często „gotowość na BIM” jest upraszczana i sprowadzana do posiadania biblioteki obiektów BIM (np. rodzin Revit). Co gorsza, jakość plików i danych do pobrania...

merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

8 powodów, dla których warto korzystać z merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

merXu Kupuj na merXu i korzystaj z wiosennych promocji

Kupuj na merXu i korzystaj z wiosennych promocji Kupuj na merXu i korzystaj z wiosennych promocji

Platforma handlowa merXu umożliwia promocyjne zakupy materiałów z branży instalacyjnej. Robiąc większe zamówienie, zwiększamy swój rabat, a dodatkowo zyskujemy bezpłatną dostawę towarów.

Platforma handlowa merXu umożliwia promocyjne zakupy materiałów z branży instalacyjnej. Robiąc większe zamówienie, zwiększamy swój rabat, a dodatkowo zyskujemy bezpłatną dostawę towarów.

Wprowadzony w 1994 r. [1] obowiązek stosowania w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wodomierzy mieszkaniowych do pomiaru zużycia wody zimnej i ciepłej oraz zastosowanie w instalacjach nowoczesnej, szczelnej armatury czerpalnej spowodowały znaczne obniżenie zużycia wody, a więc również wskaźników przypadających na jednego mieszkańca budynku.

W budynkach użyteczności publicznej poza wodomierzem głównym na doprowadzeniu wody do budynku zaczęto stosować wodomierze do pomiaru zużycia ciepłej wody i również stwierdzono zmniejszanie się wskaźników jej zużycia.

Wskaźniki zużycia wody w budynkach mieszkalnych

Z literatury dotyczącej instalacji sanitarnych wynika, że w budynkach funkcjonują dwa rodzaje instalacji wody zimnej i ciepłej. Wskaźniki zużycia wody zimnej określają „wodociągowcy”, a wody ciepłej „energetycy”. Nie ma więc między tymi wskaźnikami jednoznacznej współzależności.

Z analizy autora wynika, że w budynkach zasilanych centralnie w ciepłą wodę (z kotłowni lub sieci cieplnej) występują trzy rodza­je instalacji: wody zimnej (ogólnej) doprowadzanej z sieci wodociągowej do budynku, wody zimnej doprowadzanej do punktów jej czerpania i wody ciepłej doprowadzanej do baterii czerpalnych. Strumień objętości wody zimnej ogólnej jest sumą strumieni wody zimnej i ciepłej rozprowadzanych wewnątrz budynku.

W skład instalacji wody zimnej ogólnej wchodzą: przyłącze wody do budyn­ku, węzeł wodomierza głównego i, coraz częściej stosowana nawet w budyn­kach czterokondygnacyjnych, stacja podnoszenia ciśnienia wody. Instalacja wody zimnej i ciepłej w budynku rozpoczyna się od trójnika doprowadzającego wodę zimną do podgrzewaczy wody użytkowej.

Po zastosowaniu w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wodomierzy mieszkaniowych na instalacji zimnej i ciepłej wody wskaźnik zużycia obydwu rodzaju wód uległ znacznemu spadkowi: dla wody zimnej ogólnej: z 200–220 (w 1990 r.) do 110–120 dm3/Md (w 2000 r.), a dla ciepłej wody ze 110–130 do 50–60 dm3/Md.

Problem ten omówiono w publikacji [2]. Wraz ze spadkami wartości wskaźników zużycia wody w budynkach mieszkalnych zmianie uległy również wartości współczynni­ków godzinowej nierównomierności rozbioru wody – kwestia ta opisana została w publikacjach [3 i 4].

Wskaźniki zużycia wody w budynkach użyteczności publicznej

Podane w literaturze wskaźniki zużycia wody w budynkach użyteczności publicznej opracowane zostały przed 1994 r., a zatem nie odpowiadają obecnym warunkom rozbioru zimnej i ciepłej wody.

dobowe zużycie ciepłej wody

Tabela 1. Wskaźniki dobowego zużycia ciepłej wody użytkowej w budynkach użyteczności publicznej ([6], 2008)

W nowelizacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (2002, [5]) określono racjonalny poziom zużycia ciepła (nie­odnawialnej pierwotnej energii) w budynku na cele ogrzewcze, wentylacyjne, przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia. W zmianach do tego rozporządzenia (2008, [6]) ustawodawca przewidział określanie wskaźnika jednostkowego dobowego zużycia ciepłej wody dla budynków zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej na podstawie założeń projektowych.

Skąd ma jednak czerpać informacje projektant, jeżeli wartości podane w podręcznikach są nieaktualne, a nowych wskaźników jeszcze nie opracowano? W rozporządzeniu [6] podano jedynie wartości wskaźników zużycia ciepłej wody (tab. 1), które można zastosować, jeśli projektant nie podał ich w założeniach projektowych.

Orientacyjne wartości wskaźników zużycia wody zimnej można określić na podstawie rozporządzenia [7]. Wprawdzie ma ono zastosowanie dla budynków, w których nie zainstalowano wodomierza głównego, jednak w dokumencie tym podano uśrednione wartości dla całej Polski. Wskaźniki te dotyczą jednak okresu sprzed 2002 r., a w ciągu kilku kolejnych lat (do ok. 2005 r.) wartość wskaźników zużycia wody uległa obni­żeniu o parę procent. Proponowane w rozporządzeniu wartości podano w tabeli 2.

Tabela 2. Orientacyjne wartości wskaźników zużycia wody zimnej ogólnej i ciepłej w budynkach wg rozporządzenia [7] (2002 r.)

1) Przyjęto udział wskaźnika zużycia ciepłej wody równy 40% wartości wskaźnika wody zimnej ogólnej, z wyjątkiem hoteli wyższej.

Tabela 2. Orientacyjne wartości wskaźników zużycia wody zimnej ogólnej i ciepłej w budynkach wg rozporządzenia [7] (2002 r.) 1) Przyjęto udział wskaźnika zużycia ciepłej wody równy 40% wartości wskaźnika wody zimnej ogólnej, z wyjątkiem hoteli wyższej klasy. Uwaga: niższe wartości dotyczą budynków z indywidualnymi źródłami przygotowywania ciepłej wody.

Wartości wskaźników zużycia wody w budynkach użyteczności publicz­nej podawane były w „Normatywach” i „Wytycznych” wydawanych w latach 1965–75. Z części z nich nadal będziemy korzystać, bo nie podano dotąd bardziej aktualnych danych. Posłużą nam one do określania wskaźników zużycia ciepłej wody, trudniejszych do wyznaczenia.

Z analizy wykonanej dla budynków mieszkalnych (2010, [2]) wynika, że w budynkach mieszkalnych wskaźnik zużycia ciepłej wody w odniesieniu do wody zimnej ogólnej wynosi 39–38% (wody zimnej 61–62%).

Dla budynków użyteczności publicznej podane w literaturze wskaźniki zużycia ciepłej wody są mało aktualne, dlatego pewniejszym sposobem jest ich okreś­lanie na podstawie aktualnych wskaźników zużycia wody ogólnej. W tym celu należy wyznaczyć orientacyjne udziały wody ciepłej, odnosząc je do zużycia wody wodociągowej ogólnej.

W większości „Normatywów” i „Wytycznych” (przeważnie opracowywanych przez architektów) podawane są wskaźniki zużycia ciepłej wody na pozio­mie 50% wskaźników zużycia wody zimnej ogólnej. Przypuszczalnie wskaź­nik ten wyznaczono z różnicy temperatur wody używanej w punktach poboru (35 – 10) ×(60 – 10)–1 = 0,5. Zapomniano o tym, że w budynkach występują również punkty poboru jedynie wody zimnej (ustępy, pisuary, zawory ze złączką do węża itp.).

Dokładne wartości zużycia wody zimnej ogólnej i wody ciepłej wyznaczyć można tylko na podstawie pomiarów zużycia wody w eksploatowanym budynku. Do realizacji projektowych możemy wyznaczyć wskaźniki orientacyjne.

Udział wskaźników wody zimnej i ciepłej wyznaczyć można dla znanej liczby i przeznaczenia zainstalowanych w budynku punktów poboru wody. Do analizy tej autor przyjął wartości równoważników obciążenia punktów poboru wody LU (Leading Unit).

Ustalone udziały wskaźników zużycia wody ciepłej (odniesione do wskaźników zużycia wody zimnej ogólnej) wynoszą: przedszkola – 30%, łaźnie komunalne (miejskie) bez basenów kąpielowych (przepustowość 200 osób/h) – 43%, zakład kąpielowy wielofunkcyjny (z basenami kąpielowymi, z wydzieloną instalacją technologiczną) – 36%.

Tabela 3. Orientacyjne wartości wskaźników zapotrzebowania wody zimnej i ciepłej wg normatywów technicznych projektowania

1) Wskaźnik zużycia ciepłej wody określono ze wskaźnika zużycia wody zimnej ogólnej, stosując mnożnik 0,4.
2) Wskaźnik odniesion.

Tabela 3. Orientacyjne wartości wskaźników zapotrzebowania wody zimnej i ciepłej wg normatywów technicznych projektowania 1) Wskaźnik zużycia ciepłej wody określono ze wskaźnika zużycia wody zimnej ogólnej, stosując mnożnik 0,4. 2) Wskaźnik odniesiony do 1 obiadu. 3) Wskaźnik odniesiony do całodziennego wyżywienia.

Z powyższego skromnego porównania wynika, że udział wskaźnika zużycia wody ciepłej odniesiony do wskaźnika zużycia wody zimnej ogólnej kształtuje się na poziomie 30–45%. Mniejsze wartości dotyczą budynków uży­teczności publicznej z niewielką liczbą zainstalowanych wanien, natomiast wskaźniki wyższe należy stosować w budynkach o dużej liczbie zain­stalowanych wanien (łaźnie miejskie, hotele z łazienkami przy pokojach itp.). W budynkach mieszkalnych i w większości budynków użyteczności publicznej udział ten, zdaniem autora, należy przyjmować jako 40%.

Orientacyjne wartości wskaźników zużycia ciepłej wody w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej wyznaczone ze wskaźników zużycia wody zimnej ogólnej podano w tabelach 2 i 3.

Wnioski

Podawane w podręcznikach wskaźniki zużycia wody w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, pochodzące sprzed 1994 r., uznać należy za nieprzystające do obec­nych realiów. Do czasu wyznaczenia aktualnych wartości wskaźników ich orientacyjne wartości można określać z zamieszczonych w artykule tabel 2 i 3.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 10/1995, poz. 46).
 2. Nowakowski E., Zużycie wody wodociągowej w budynkach mieszkalnych, „Rynek Instalacyjny” nr 11/2010.
 3. Nowakowski E., Współczynniki godzinowej nierównomierności zużycia ciepłej wody, „Rynek Instalacyjny” nr 7–8/2011.
 4. Jeżowiecki J., Nowakowski E., Współczynniki nierównomierności zużycia wody w budynkach mieszkalnych, mat. konf. „Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych”, Gliwice 2012.
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (DzU nr 75/2002, poz. 690, ze zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 201/2008, poz. 1238, ze zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (DzU nr 8/2002, poz. 70).
 8. Heidrich Z., Jędrzejewicz J., Analiza zużycia wody w miastach polskich w latach 1995–2005, „Ochrona Środowiska” nr 4/2007.
 9. Normatyw techniczny projektowania zakładów gastronomicznych, Dz. Bud. nr 13/1965.
 10. Normatyw techniczny projektowania stołówek studenckich, Dz. Bud. nr 8/1968.
 11. Normatyw techniczny projektowania stołówek pracowniczych, Dz. Bud. nr 6/1969.
 12. Normatyw techniczny projektowania domu rencistów, Dz. Bud. nr 11/1970.
 13. Normatyw techniczny projektowania żłobków, Dz. Bud. nr 10/1971.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Edmund Nowakowski Urządzenia technologiczne w zakładach gastronomicznych i ich wpływ na stosowanie instalacji sanitarnych

Urządzenia technologiczne w zakładach gastronomicznych i ich wpływ na stosowanie instalacji sanitarnych Urządzenia technologiczne w zakładach gastronomicznych i ich wpływ na stosowanie instalacji sanitarnych

W ostatnich latach wprowadzono na rynek wiele nowych urządzeń stosowanych w gastronomii, które wymagają ich uwzględniania przy projektowaniu instalacji sanitarnych. Przy doborze urządzeń technologicznych...

W ostatnich latach wprowadzono na rynek wiele nowych urządzeń stosowanych w gastronomii, które wymagają ich uwzględniania przy projektowaniu instalacji sanitarnych. Przy doborze urządzeń technologicznych i przy projektowaniu instalacji sanitarnych należy brać pod uwagę znaczący wzrost wymagań wprowadzanych przez Unię Europejską w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia.

dr inż. Edmund Nowakowski Instalacje sanitarne w zakładach opieki zdrowotnej

Instalacje sanitarne w zakładach opieki zdrowotnej Instalacje sanitarne w zakładach opieki zdrowotnej

Zastosowane przepisy wykonawcze do Prawa budowlanego oraz wprowadzone nowe ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy [3] wywarły wpływ na wydane dla zakładów opieki zdrowotnej wymagania, jakim powinny...

Zastosowane przepisy wykonawcze do Prawa budowlanego oraz wprowadzone nowe ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy [3] wywarły wpływ na wydane dla zakładów opieki zdrowotnej wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej. Rozpatrzmy ważniejsze z tych wymagań odnoszących się do instalacji sanitarnych w zakładach opieki zdrowotnej.

mgr inż. Anna Gierek-Ożóg, dr inż. Tadeusz Żaba Bezpieczeństwo wewnętrznych instalacji wodociągowych w szkołach

Bezpieczeństwo wewnętrznych instalacji wodociągowych w szkołach Bezpieczeństwo wewnętrznych instalacji wodociągowych w szkołach

Szkoła to miejsce, w którym uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy oświaty spędzają wiele czasu. Utrzymanie odpowiedniej jakości wody, zwłaszcza po długich miesiącach zamknięcia placówek spowodowanego...

Szkoła to miejsce, w którym uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy oświaty spędzają wiele czasu. Utrzymanie odpowiedniej jakości wody, zwłaszcza po długich miesiącach zamknięcia placówek spowodowanego pandemią i wakacjami, a co za tym idzie – braku jej obiegu w instalacji, to kolejne wyzwanie, z którym należy się zmierzyć. Przestoje w obiegu wody stwarzają korzystne warunki do rozwoju zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych. Ryzyko to można jednak skutecznie zredukować, identyfikując...

wj Eksploatacja instalacji wod-kan i c.w.u.

Eksploatacja instalacji wod-kan i c.w.u. Eksploatacja instalacji wod-kan i c.w.u.

Ostatnie wydarzenia potwierdziły, jak ważne jest utrzymywanie wysokiego poziomu higieny w toaletach oraz dbanie o instalacje wody zimnej i ciepłej.

Ostatnie wydarzenia potwierdziły, jak ważne jest utrzymywanie wysokiego poziomu higieny w toaletach oraz dbanie o instalacje wody zimnej i ciepłej.

dr inż. Michał Strzeszewski, mgr inż. Piotr Wereszczyński Zastosowanie BIM w audytingu energetycznym i projektowaniu instalacji sanitarnych

Zastosowanie BIM w audytingu energetycznym i projektowaniu instalacji sanitarnych Zastosowanie BIM w audytingu energetycznym i projektowaniu instalacji sanitarnych

Programy do projektowania są cały czas dynamicznie rozwijane w celu udostępnienia projektantom i audytorom energetycznym coraz bardziej zaawansowanych narzędzi, które odciążą ich przy wykonywaniu żmudnych,...

Programy do projektowania są cały czas dynamicznie rozwijane w celu udostępnienia projektantom i audytorom energetycznym coraz bardziej zaawansowanych narzędzi, które odciążą ich przy wykonywaniu żmudnych, powtarzalnych prac, umożliwiając poświęcenie czasu na zajęcia bardziej kreatywne (prace koncepcyjne, optymalizacja instalacji itp.). Programy te potrafią ze sobą dobrze współpracować w ramach procesu modelowania budynków.

wj Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody

Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody

Woda pitna w sieci wodociągowej może zostać skażona zanieczyszczeniami zawartymi w wodzie powracającej do sieci z wewnętrznych instalacji wodociągowych. W przewodach powstają bowiem osady, a w nich rozwijają...

Woda pitna w sieci wodociągowej może zostać skażona zanieczyszczeniami zawartymi w wodzie powracającej do sieci z wewnętrznych instalacji wodociągowych. W przewodach powstają bowiem osady, a w nich rozwijają się bakterie i drobnoustroje, zwłaszcza w odcinkach martwych lub o małym poborze.

dr inż. Marek Kalenik Badanie współczynników oporów miejscowych ζ w trójnikach żeliwnych i PVC

Badanie współczynników oporów miejscowych ζ w trójnikach żeliwnych i PVC Badanie współczynników oporów miejscowych ζ w trójnikach żeliwnych i PVC

Celem artykułu było przedstawienie analizy wyników badań współczynników oporów miejscowych obliczonych wg PN-76/M-34034 [13] i wyznaczonych z pomiarów wykonanych na stanowisku pomiarowym. Jego zakres obejmuje...

Celem artykułu było przedstawienie analizy wyników badań współczynników oporów miejscowych obliczonych wg PN-76/M-34034 [13] i wyznaczonych z pomiarów wykonanych na stanowisku pomiarowym. Jego zakres obejmuje badania współczynników oporów miejscowych w trójnikach żeliwnych i PVC, których średnica wynosiła 0,02 m.

Redakcja RI Ochrona wodomierza

Ochrona wodomierza Ochrona wodomierza

Zimowe miesiące to czas, kiedy wzrasta liczba awarii spowodowanych zamarznięciem przyłączy wodociągowych oraz wodomierzy. Na rynku dostępna jest szeroka gama studzienek wodomierzowych, które, jeśli zostaną...

Zimowe miesiące to czas, kiedy wzrasta liczba awarii spowodowanych zamarznięciem przyłączy wodociągowych oraz wodomierzy. Na rynku dostępna jest szeroka gama studzienek wodomierzowych, które, jeśli zostaną prawidłowo dobrane i zamontowane, pozwolą uniknąć kłopotów w trakcie eksploatacji instalacji wodociągowej.

dr inż. Marek Kalenik Projektowanie i eksploatacja układów hydroforowo-pompowych

Projektowanie i eksploatacja układów hydroforowo-pompowych Projektowanie i eksploatacja układów hydroforowo-pompowych

Zestaw hydroforowy zajmuje bardzo mało miejsca w porównaniu do układu hydroforowo-pompowego. Nie jest w związku z tym konieczna budowa dużego pomieszczenia, co znacznie obniża koszy inwestycyjne przedsięwzięcia....

Zestaw hydroforowy zajmuje bardzo mało miejsca w porównaniu do układu hydroforowo-pompowego. Nie jest w związku z tym konieczna budowa dużego pomieszczenia, co znacznie obniża koszy inwestycyjne przedsięwzięcia. Z drugiej strony w rozwiązaniu tym pompy mogą pracować bez wyłączania w dłuższych interwałach czasowych, przez co mogą zużywać więcej energii elektrycznej.

dr inż. Marek Kalenik Badanie współczynników oporów miejscowych ζ w kolankach żeliwnych i PVC

Badanie współczynników oporów miejscowych ζ w kolankach żeliwnych i PVC Badanie współczynników oporów miejscowych ζ w kolankach żeliwnych i PVC

W instalacjach wodociągowych stosowane są różne kształtki (kolanka, trójniki, zwężki, rozszerzenia), które zmieniają kierunek układania rurociągów lub ich średnice. Produkuje się je obecnie z różnych materiałów:...

W instalacjach wodociągowych stosowane są różne kształtki (kolanka, trójniki, zwężki, rozszerzenia), które zmieniają kierunek układania rurociągów lub ich średnice. Produkuje się je obecnie z różnych materiałów: żeliwa, PVC, PE. Kształtki stosowane do budowy instalacji wodociągowych nie powinny pogarszać jakości wody, powinny być szczelne i odporne na oddziaływanie mechaniczne i chemiczne wody oraz umożliwiać przepływ wody przy jak najmniejszych oporach hydraulicznych (stratach hydraulicznych).

EWE Armaturen Zawory antyskażeniowe EWE

Zawory antyskażeniowe EWE Zawory antyskażeniowe EWE

Istniejąca na niemieckim rynku od 1946 r. firma Wilhelm EWE Armaturen GmbH & Co KG. jest producentem armatury wodociągowej oraz gazowej. Specjalizuje się w wytwarzaniu kompletnych wodociągowych przyłączy...

Istniejąca na niemieckim rynku od 1946 r. firma Wilhelm EWE Armaturen GmbH & Co KG. jest producentem armatury wodociągowej oraz gazowej. Specjalizuje się w wytwarzaniu kompletnych wodociągowych przyłączy domowych, począwszy od nawiertek na rurociągach głównych, a skończywszy na zestawach wodomierzowych montowanych na granicy sieci zewnętrznej i instalacji wewnętrznej. Siedziba firmy oraz fabryka zlokalizowane są w Brunszwiku. Firma ma wprowadzony system jakościowy ISO 9001 potwierdzony certyfikatem...

praca zbiorowa Marka Concept – europejska jakość teraz także w Polsce

Marka Concept – europejska jakość teraz także w Polsce Marka Concept – europejska jakość teraz także w Polsce

Od kilku miesięcy w dystrybucji na terenie Polski są już produkty międzynarodowej marki Concept. Ponad 40 lat tradycji, dostępność jedynie poprzez sieć fachowej sprzedaży oraz unikalne projekty stanowią...

Od kilku miesięcy w dystrybucji na terenie Polski są już produkty międzynarodowej marki Concept. Ponad 40 lat tradycji, dostępność jedynie poprzez sieć fachowej sprzedaży oraz unikalne projekty stanowią główne wyróżniki tego europejskiego brandu.

dr inż. Edmund Nowakowski Przepływy obliczeniowe wody w instalacjach wodociągowych przedszkoli

Przepływy obliczeniowe wody w instalacjach wodociągowych przedszkoli Przepływy obliczeniowe wody w instalacjach wodociągowych przedszkoli

W unieważnionej w maju 2009 r. normie PN-92/B-01706 podano, że obliczeniowe przepływy wody wyznaczyć można jedynie dla nielicznych budynków ­użyteczności publicznej (biura i urzędy, hotele, domy towarowe)....

W unieważnionej w maju 2009 r. normie PN-92/B-01706 podano, że obliczeniowe przepływy wody wyznaczyć można jedynie dla nielicznych budynków ­użyteczności publicznej (biura i urzędy, hotele, domy towarowe). W normie tej stwierdzono, że dla instalacji wodociągowych w obiektach innych niż wymienione należy dobierać wzór do ustalenia przepływu obliczeniowego poprzez analogię do sposobu korzystania z instalacji przez użytkowników. Ponieważ do żadnej z podanych grup budynków nie można odnieść przedszkoli,...

dr inż. Artur Dudziak Zawory zasuwowe – przegląd konstrukcji

Zawory zasuwowe – przegląd konstrukcji Zawory zasuwowe – przegląd konstrukcji

Zawory zasuwowe (popularnie zwane zasuwami) stanowią podstawowe wyposażenie każdej sieci wodociągowej. Zgodnie z zaleceniami producentów służą one wyłącznie do odcinania przepływu w rurociągu, jednak w...

Zawory zasuwowe (popularnie zwane zasuwami) stanowią podstawowe wyposażenie każdej sieci wodociągowej. Zgodnie z zaleceniami producentów służą one wyłącznie do odcinania przepływu w rurociągu, jednak w praktyce stosowane są niekiedy również do regulacji, co nie powinno mieć miejsca z uwagi na niekorzystne charakterystyki hydrauliczne i kawitacyjne [1].

dr inż. Andrzej Górecki Korozja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych

Korozja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych Korozja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych

W odpowiedzi na zaproszenie autorów artykułu pt. „Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych” (RI 12/2011) do podzielenia się doświadczeniami w zakresie identyfikacji uszkodzeń mosiężnych...

W odpowiedzi na zaproszenie autorów artykułu pt. „Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych” (RI 12/2011) do podzielenia się doświadczeniami w zakresie identyfikacji uszkodzeń mosiężnych zaworów (także mosiężnych łączników) pracujących w instalacjach wodnych poniżej podano kilka informacji istotnych z punktu widzenia jakości tych wyrobów. Dane te zebrane zostały w trakcie wykonywania ekspertyz ustalających przyczyny awarii zarówno instalacji wodociągowych, jak i grzewczych w COBRTI...

dr inż. Edmund Nowakowski Obliczeniowe przepływy wody wodociągowej w przyłączach budynków mieszkalnych

Obliczeniowe przepływy wody wodociągowej w przyłączach budynków mieszkalnych Obliczeniowe przepływy wody wodociągowej w przyłączach budynków mieszkalnych

Przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączący źródło wody (wodociąg, studnię) z wewnętrzną instalacją wodociągową budynku. Przy podłączeniu budynku do sieci wodociągowej jest to fragment od punktu...

Przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączący źródło wody (wodociąg, studnię) z wewnętrzną instalacją wodociągową budynku. Przy podłączeniu budynku do sieci wodociągowej jest to fragment od punktu podłączenia się do sieci do głównego zaworu odcinającego instalację wodociągową. Ze względu na jego położenie doborem przyłącza wody interesują się zarówno „wodociągowcy”, jak i „instalatorzy”. Jednak zazwyczaj mają różne do tej kwestii podejście.

dr inż. Florian Piechurski Sposoby zmniejszania strat wody (cz. 2)

Sposoby zmniejszania strat wody (cz. 2) Sposoby zmniejszania strat wody (cz. 2)

Straty wody to różnice między objętością wody wyprodukowanej (wtłoczonej do sieci) i sprzedanej odbiorcom. W celu ich ograniczenia przedsiębiorstwa wodociągowe muszą podjąć jednoczesne działania organizacyjne,...

Straty wody to różnice między objętością wody wyprodukowanej (wtłoczonej do sieci) i sprzedanej odbiorcom. W celu ich ograniczenia przedsiębiorstwa wodociągowe muszą podjąć jednoczesne działania organizacyjne, remontowo-modernizacyjne i inwestycyjne. W części 1 artykułu (RI 11/2011) opisano czynniki przyczyniające się do występowania strat wody oraz metody szacowania ich wielkości.

dr inż. Edmund Nowakowski Metoda uproszczona wymiarowania przewodów w instalacjach do przesyłu wody

Metoda uproszczona wymiarowania przewodów w instalacjach do przesyłu wody Metoda uproszczona wymiarowania przewodów w instalacjach do przesyłu wody

Unieważnienie w 2009 r. dotychczas stosowanej normy PN-92/B-01706 dotyczącej wymagań w projektowaniu instalacji wodociągowych spowodowało szersze zainteresowanie innymi metodami projektowania. W normie...

Unieważnienie w 2009 r. dotychczas stosowanej normy PN-92/B-01706 dotyczącej wymagań w projektowaniu instalacji wodociągowych spowodowało szersze zainteresowanie innymi metodami projektowania. W normie PN-EN 806-3 podano zasady doboru średnic przewodów metodami uproszczonymi. Ponieważ jest ona obowiązująca zarówno dla budynków mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej, warto się z nią zapoznać.

inż. Mirosław Czyżyk, Jan Bylicki Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych

Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych

Na wartość użytkową i trwałość każdej instalacji składają się jej wszystkie elementy i, podobnie jak w łańcuchu, jest ona tak trwała i wytrzymała, jak jej najsłabszy element. Odnotowuje się ostatnio dość...

Na wartość użytkową i trwałość każdej instalacji składają się jej wszystkie elementy i, podobnie jak w łańcuchu, jest ona tak trwała i wytrzymała, jak jej najsłabszy element. Odnotowuje się ostatnio dość dużą awaryjność instalacji wodnych, w których na podejściach, jako elementy odcinające, zabudowane zostały zawory (kurki) kulowe, zwykle o średnicach 1/2" (DN 15), ewentualnie 3/4" (DN 20). W ramach zleconych ekspertyz przebadano partie zaworów, które pękały po krótkim okresie eksploatacji, dla porównania...

dr inż. Julian Skiba Zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym w budynkach wielorodzinnych

Zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym w budynkach wielorodzinnych Zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym w budynkach wielorodzinnych

Istnieją trzy zasadnicze przyczyny powstawania zanieczyszczeń wtórnych wody. Pierwszą z nich jest wymywanie substancji wchodzących w skład przewodów wodociągowych, drugą – zaistnienie w przewodach warunków...

Istnieją trzy zasadnicze przyczyny powstawania zanieczyszczeń wtórnych wody. Pierwszą z nich jest wymywanie substancji wchodzących w skład przewodów wodociągowych, drugą – zaistnienie w przewodach warunków do namnażania się bakterii chorobotwórczych lub rozwoju innych drobnoustrojów, szczególnie na odcinkach rzadko używanych, gdzie dochodzi do zastoju wody, a trzecią – występowanie przepływów zwrotnych.

dr inż. Edmund Nowakowski Obliczeniowe przepływy wody w budynkach mieszkalnych – wybór metody

Obliczeniowe przepływy wody w budynkach mieszkalnych – wybór metody Obliczeniowe przepływy wody w budynkach mieszkalnych – wybór metody

Poniżej porównano metody obliczeniowe przepływów wody określanych z normy radzieckiej SNiP-II-30-76 [6–7] (stosowanej przed wejściem w życie normy PN-92/B-01706), normy PN-92/ B-01706 oraz przepływów ustalonych...

Poniżej porównano metody obliczeniowe przepływów wody określanych z normy radzieckiej SNiP-II-30-76 [6–7] (stosowanej przed wejściem w życie normy PN-92/B-01706), normy PN-92/ B-01706 oraz przepływów ustalonych w publikacji [5] według metody uproszczonej podanej w normie PN-EN 806-3:2006.

Gebo Złączki zaciskowe i obejmy naprawcze marki Gebo

Złączki zaciskowe i obejmy naprawcze marki Gebo Złączki zaciskowe i obejmy naprawcze marki Gebo

Gebo to od wielu lat doskonale znana marka na terenie Polski i Europy. Jako lider w dziedzinie łączników hydraulicznych i asortymentu naprawczego, doskonale rozpoznaje potrzeby swoich klientów i dostosowuje...

Gebo to od wielu lat doskonale znana marka na terenie Polski i Europy. Jako lider w dziedzinie łączników hydraulicznych i asortymentu naprawczego, doskonale rozpoznaje potrzeby swoich klientów i dostosowuje do nich swój produkt z szerokiej oferty portfolio.

dr inż. Edmund Nowakowski Metody określania obliczeniowych przepływów wody w budynkach mieszkalnych

Metody określania obliczeniowych przepływów wody w budynkach mieszkalnych Metody określania obliczeniowych przepływów wody w budynkach mieszkalnych

Norma PN-92/B-01706 [1], zawierająca wzory i tabele do określania obliczeniowych przepływów wody w instalacjach wodociągowych w budynkach, została w maju 2009 r. unieważniona bez podania normy zastępczej....

Norma PN-92/B-01706 [1], zawierająca wzory i tabele do określania obliczeniowych przepływów wody w instalacjach wodociągowych w budynkach, została w maju 2009 r. unieważniona bez podania normy zastępczej. Wobec konieczności znalezienia innej metody obliczeniowej w artykule omówiono sposoby obliczeń wykorzystywane dotychczas w Polsce.

Jerzy Kosieradzki Instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku wysokim

Instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku wysokim Instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku wysokim

W przypadku instalacji w budynkach wysokich jednym z najważniejszych zadań projektantów jest prawidłowe ustalenie stref i ich zasilania w wodę i ciepło oraz odprowadzania ścieków. Jak to wygląda w praktyce,...

W przypadku instalacji w budynkach wysokich jednym z najważniejszych zadań projektantów jest prawidłowe ustalenie stref i ich zasilania w wodę i ciepło oraz odprowadzania ścieków. Jak to wygląda w praktyce, można się przekonać na przykładzie koncepcji instalacji wod-kan dla budynku o wysokości 176 m (z 54 kondygnacjami nadziemnymi). Projekt instalacji wykonali inżynierowie Jacek Wierzbicki i Sławomir Sawicki z biura projektów Pol-Con Consulting.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.