RynekInstalacyjny.pl

Analiza rozwiązań źródła ciepła dla domu jednorodzinnego

The analysis of heat sources solutions in one-family houses

Analiza rozwiązań źródła ciepła dla domu jednorodzinnego
www.sxc.hu

Analiza rozwiązań źródła ciepła dla domu jednorodzinnego


www.sxc.hu

Z punktu widzenia inwestora budującego dom jednorodzinny ważną kwestią jest zasilanie budynku w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową. Od przyjętego rozwiązania zależą koszty inwestycyjne i eksploatacyjne związane z ogrzewaniem oraz przygotowaniem i rozprowadzaniem ciepłej wody.

Zobacz także

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

Aleo.com Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie? Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy...

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy o niemal każdym obszarze działania firmy. Jakie dane można tam znaleźć?

Ze względu na wygodę i nakład pracy związany z obsługą urządzeń obecnie najczęściej stosowane są kotłownie gazowe, a jeśli gaz przewodowy jest niedostępny, wykorzystuje się droższe paliwa: propan lub olej opałowy. Znacznie niższe koszty ogrzewania wiążą się z paliwami stałymi – drewnem i węglem, ale obsługa zasilanych nimi kotłów jest niestety pracochłonna.

W przypadku ekogroszku, a także pelet można zastosować kotły wyposażone w regulację pogodową z mechanicznym podajnikiem paliwa do kotła. Jednak kotły te mają określoną minimalną wydajność i w razie mniejszego zapotrzebowania na ciepło może nastąpić ich wygaszenie, przez co należy je na nowo rozpalać. Oprócz tego należy pamiętać o zasypie paliwa do zasobnika i okresowym wyrzucaniu popiołu. Kotły gazowe i olejowe takich ograniczeń nie mają.

W artykule przeanalizowane zostały rozwiązania układów hydraulicznych, które mogą być stosowane w kotłowniach domów jednorodzinnych i są najczęściej zalecane przez producentów kotłów [2]. Przedstawione schematy są schematami ideowymi – nie zaznaczono na nich armatury odcinającej, spustowej i odpowietrzającej, która musi być pokazana na schemacie montażowym będącym elementem każdego projektu realizacyjnego kotłowni.

Na schematach przedstawiono również elementy układów sterowania kotłowni, ograniczając się do pokazania urządzeń i czujników, które należy podłączyć do regulatora. Przy projektowaniu kotłowni po doborze kotła należy dokładnie zapoznać się z wytycznymi jego producenta i możliwościami dołączonego regulatora w celu przyjęcia optymalnego rozwiązania hydraulicznego.

Kotły

Istnieją różne możliwości podziału kotłów – dla użytkownika najważniejszy jest ten, który uwzględnia osiąganą sprawność i temperaturę wody powracającej do kotła. Jest to podział na kotły: tradycyjne, o obniżonych parametrach oraz kondensacyjne.

W kotłach tradycyjnych temperatura wody jest stała i wynosi około 90°C, a temperatura spalin zawiera się w przedziale 180–250°C. Temperatura wody powracającej musi być wyższa od temperatury kondensacji pary wodnej. Dla kotłów opalanych gazem nie powinna być ona niższa od 55°C, a dla kotłów opalanych olejem od 45°C. Sprawność tradycyjnych kotłów, zarówno gazowych, jak i olejowych, nie przekracza 90%.

Kotły o obniżonych parametrach charakteryzują się tym, że temperatura wody wypływającej z kotła nie przekracza 75°C i może się zmieniać w zależności od wartości temperatury zewnętrznej.

Temperatura spalin jest również niższa i wynosi zwykle 120–160°C. Kotły te mają specjalne rozwiązania ograniczające wykraplanie się pary wodnej na powierzchniach grzejnych urządzeń. Temperatura wody powracającej do kotła może być obniżona do 40°C przy opalaniu gazem i do 30°C przy opalaniu olejem. Sprawność zarówno gazowych, jak i olejowych kotłów osiąga maksymalną wartość 96%.

Kotły kondensacyjne to urządzenia, w których wykorzystywane jest dodatkowe ciepło otrzymywane z kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach. Spaliny ochładzane są poniżej temperatury punktu rosy. Im niższa temperatura wody w kotle, tym wyższa jego sprawność.

Dla paliwa gazowego, aby w spalinach zachodziła kondensacja pary wodnej, temperatura spalin opuszczających kocioł powinna być niższa od 55°C, a często nie przekracza ona 40°C. Sprawność kotła kondensacyjnego może dochodzić do 109%.

Kotły gazowe produkowane są jako wiszące i stojące. Kotły wiszące mogą być wykonywane jako jednofunkcyjne (kotły grzejne) lub dwufunkcyjne (kotły centralnego ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej). Obecnie produkowane kotły wiszące standardowo wyposażane są w regulatory, pompy obiegowe oraz zawory bezpieczeństwa i przeponowe naczynia wzbiorcze, a także odpowietrzniki.

Podobne wyposażenie mają małe kotły stojące. Oba rodzaje urządzeń mogą mieć układy przygotowania ciepłej wody. Natomiast większe kotły zwykle wymagają oddzielnego montażu zaworów bezpieczeństwa, naczyń wzbiorczych, pomp obiegowych i układu podgrzewania wody. Zakres mocy cieplnej wiszących kotłów gazowych jest dosyć szeroki i mieści się w przedziale od kilkunastu do ponad stu kilowatów.

Ze względu na zajmowaną powierzchnię celowe wydaje się montowanie w domach jednorodzinnych kotłów wiszących.

Rozwiązanie układu przygotowania ciepłej wody

Budowane obecnie domy jednorodzinne charakteryzują się stosunkowo małym zapotrzebowaniem na ciepło do ogrzewania. Wynika to z faktu dostosowania się inwestorów do zapisów obowiązujących norm związanych z ochroną cieplną budynku oraz dążeniem do ograniczania kosztów ogrzewania wynikającym z rosnących cen paliw. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do centralnego ogrzewania dla obecnie budowanego domu o powierzchni całkowitej 200 m2 rzadko przekracza 15 kW.

Przyjmując na przykład, że w domu mieszka 5 osób, a średnie zużycie ciepłej wody wynosi 70 dm3/os./doba, dobowe zapotrzebowanie na ciepło tylko do przygotowania c.w.u. wynosi ok. 73,5 MJ, co odpowiada pobieranemu średnio w trakcie doby strumieniowi ciepła 0,84 kW.

Przyjmując z pewnym zapasem, że straty ciepła obiegu cyrkulacji niewykorzystywane do ogrzewania obiektu wynoszą ok. 20% [5], średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody wynosi ok. 1 kW i w porównaniu z zapotrzebowaniem na ciepło do c.o. jest niewielkie.

Przygotowanie ciepłej wody może odbywać się w wymienniku przepływowym – woda podgrzewana jest podczas jej poboru. Ciepła woda może być też przygotowywana „na zapas” i gromadzona w zasobniku (czy też podgrzewaczu pojemnościowym).

W domach jednorodzinnych kocioł pracuje najczęściej w pełnym priorytecie przygotowania ciepłej wody – podgrzewanie wody jest nadrzędne w stosunku do ogrzewania i w czasie nagrzewania ciepłej wody czynnik grzejny nie płynie do grzejników, ale wyłącznie do wymiennika ciepłej wody.

Zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody

Poniżej w uproszczony sposób określono minimalną moc cieplną kotła potrzebną do podgrzania wody w wymienniku przepływowym dla natrysku i dla wanny oraz w przypadku gromadzenia ciepłej wody w zasobniku [3].

Przygotowanie ciepłej wody w wymienniku przepływowym

Przygotowanie ciepłej wody odbywa się w podgrzewaczu (wymienniku ciepła) przepływowym, a strumień ciepła pobierany z podgrzewaną wodą musi być dostarczony w czasie jej poboru przez czynnik grzejny ze źródła ciepła.

Strumień ciepła potrzebny do podgrzania określonego strumienia ciepłej wody Q.  cw można określić ze wzoru:

gdzie:

V.  cw   – wypływ wody [dm3/s],

r  – gęstość wody [kg/dm3],

cp – ciepło właściwe wody [kJ/(kgK)],

tcw – temperatura wody ciepłej [K],

tzw – temperatura wody zimnej [K].

Przyjmując wypływ wody z głowicy natrysku jako 0,2 dm3/s, gęstość wody 0,9922 kg/dm3, ciepło właściwe wody 4,18 kJ/(kgK), temperaturę ciepłej wody 40 K, a zimnej 10 K, strumień ciepła potrzebny na podgrzanie wody w natrysku Q.n wynosi:

Przy określaniu ilości ciepła potrzebnego do nagrzania określonej objętości wody Vcw korzysta się ze wzoru:

Przyjmując objętość wanny jako 140 dm3, a pozostałe dane jak poprzednio, ilość ciepła potrzebna do nagrzania wody Qw dla wanny  wynosi:

Przyjmując optymalny czas napełnienia wanny t = 10 minut, strumień ciepła, jaki powinien zapewnić kocioł, wynosi:

Zatem maksymalna moc cieplna kotła powinna wynosić ok. 30 kW.

Można więc sformułować twierdzenie, że dla domu jednorodzinnego w przypadku zastosowania przepływowego podgrzewacza ciepłej wody minimalna moc kotła wynika przede wszystkim z chwilowego zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody.

Przygotowanie ciepłej wody w przypadku jej gromadzenia w zasobniku

W budynku jednorodzinnym w zasobniku ciepłej wody należy zgromadzić taką jej ilość, aby pokryć wszelkie pobory. Ilość ta zależy od sposobu korzystania z ciepłej wody. Bardziej komfortowe warunki korzystania z wody zapewnia zgromadzenie większej jej ilości w zasobniku.

Jeśli dom wyposażony jest w wannę, maksymalne zużycie ciepłej wody występuje podczas jej napełniania. Przy założeniu, że nikt inny wtedy z wody nie korzysta, przyjmując pojemność wanny 140 dm3 i temperaturę ciepłej wody 40°C, objętość zgromadzonej w zasobniku wody o temperaturze 60°C powinna wynosić co najmniej 85 dm3.

Przy równoczesnym korzystaniu z innych mniejszych punktów poboru pojemność zasobnika powinna wynosić 120 lub 130 dm3. Czas podgrzewania ciepłej wody dla kotła pracującego w priorytecie jej przygotowania nie powinien przekraczać pół godziny (1800 s).

Zapotrzebowanie na moc do przygotowania ciepłej wody będzie wtedy wynosiło:

Aby zapewnić rodzinie 4–5-osobowej wysoki komfort korzystania z instalacji ciepłej wody, należy przyjąć, że w pełni naładowany zasobnik (podgrzewacz) ciepłej wody umożliwia dwie kąpiele, jedną po drugiej. Wtedy min. pojemność podgrzewacza to 2×85 = 170 dm3. Najlepiej przyjąć, że pojemność zasobnika (podgrzewacza) będzie wynosiła 180–200 dm3. Wymagana minimalna moc cieplna kotła przy zgromadzeniu w zasobniku 180 dm3 wyniesie:

Jak widać, w przypadku podgrzewaczy pojemnościowych maksymalne zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania ciepłej wody jest mniejsze niż dla wymienników przepływowych, a jednocześnie zapewniony jest większy komfort korzystania z niej.

Przygotowywanie ciepłej wody w wymiennikach przepływowych

W przypadku przygotowania ciepłej wody w przepływowym wymienniku najczęściej stosowane są kotły dwufunkcyjne centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Do wad tego sposobu otrzymywania ciepłej wody należy zaliczyć [4]:

 • niski komfort korzystania z ciepłej wody wynikający z wydłużonego czasu oczekiwania na nią (kotły te zwykle nie współpracują z instalacją cyrkulacyjną),
 • obniżoną temperaturę ciepłej wody przy korzystaniu z więcej niż jednego punktu czerpalnego (wynikającą z ograniczonej mocy cieplnej kotła),
 • obniżanie się w trakcie eksploatacji temperatury ciepłej wody wywołane stosunkowo szybkim odkładaniem się kamienia kotłowego w wymienniku ciepła układu przygotowania ciepłej wody kotła, szczególnie w przypadku, gdy podgrzewana woda zimna ma dużą twardość,
 • stosunkowo niska trwałość układu podgrzewania ciepłej wody.

Natomiast zaletami tego rozwiązania są:

 • stosunkowo niski koszt źródła ciepła i instalacji ciepłej wody,
 • niższe koszty eksploatacyjne [1].

Rozwiązanie takie jest korzystne wtedy, gdy kocioł umieszczony jest centralnie w stosunku do punktów poboru ciepłej wody i w relatywnie niewielkiej odległości od nich. Przy większym chwilowym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę, np. konieczności jednoczesnego korzystania z dwóch natrysków lub natrysku i dwóch umywalek, albo przy znacznej odległości punktów czerpalnych od kotła, co wymaga zastosowania cyrkulacji c.w.u., wykorzystywane są podgrzewacze pojemnościowe.

Przygotowanie ciepłej wody z jej magazynowaniem

Ciepła woda może być gromadzona i podgrzewana w podgrzewaczach pojemnościowych lub gromadzona w tzw. zasobnikach warstwowych, a podgrzewana w wymienniku płytowym.

Podgrzewacze pojemnościowe

Podgrzewacze pojemnościowe to zbiorniki, w których ciepła woda podgrzewana jest za pomocą wężownicy umieszczonej w podgrzewaczu lub poprzez zewnętrzny płaszcz grzejny.

Podgrzewacze z wężownicą grzejną wykonywane są ze stali zwykłej lub kwasoodpornej. Obecnie podgrzewacze ze stali zwykłej zabezpiecza się przed korozją poprzez emaliowanie i dodatkowo wyposaża w anody magnezowe. Urządzenia te są fabrycznie pokryte warstwą izolacji termicznej o dużym oporze cieplnym, zabezpieczoną przed uszkodzeniem płaszczem z blachy lub tworzywa sztucznego.

Niektóre podgrzewacze przygotowane są do współpracy z dwoma źródłami ciepła, kotłem i kolektorem słonecznym, i wyposażone w dwie wężownice grzejne. Ciepło z kolektorów słonecznych jest oddawane ciepłej wodzie przez dolną wężownicę, a ciepło z kotła przez górną.

Przy podgrzewaniu ciepłej wody z jednego źródła ciepła wężownice te łączy się szeregowo. Montuje się je możliwie nisko, aby zmniejszyć tak zwaną objętość martwą zasobnika. Niektórzy producenci wyposażają podgrzewacze dodatkowo w grzałkę elektryczną. Przykładowe podgrzewacze z jedną i dwiema wężownicami grzejnymi pokazano na rys. 1 [2].

podgrzewacz pojemnościowy

Rys. 1. a) podgrzewacz pojemnościowy: A – otwór rewizyjny i wyczystkowy, B – wysokosprawna izolacja cieplna (bezfreonowa), C – wężownica grzewcza, D – zabezpieczona przed korozją komora podgrzewacza ze stali z emaliowaną powłoką; b) pojemnościowy podgrzewacz wody z dwoma wężownicami grzewczymi: A – wysokosprawna izolacja cieplna (bezfreonowa), B – ciepła woda użytkowa, C – górna wężownica grzewcza, przez którą dogrzewana jest woda użytkowa, D – cyrkulacja, E – komora podgrzewacza ze stali z emaliowaną powłoką, F – przyłącze grzałki elektrycznej EHE, G – dolna wężownica grzewcza (przyłącze kolektorów słonecznych), H – otwór rewizyjny i wyczystkowy (pomocny także przy montażu grzałki elektrycznej), K – spust


Źródło: Viessmann


 

Ciekawe rozwiązanie zasobnika ogrzewanego od zewnątrz oferuje jeden z producentów. Cylindryczny zbiornik wypełniony podgrzewaną wodą umieszczony jest koncentrycznie w zbiorniku zewnętrznym, przez który przepływa woda grzejna. Omywa ona ze wszystkich stron zbiornik zawieszony swobodnie na króćcach ciepłej i zimnej wody i w ten sposób podgrzewa ciepłą wodę.

Zasobnik (zbiornik) wykonany jest z chromoniklowej stali stopowej (304 lub DUPLEX) odpornej na korozję, a spawany całkowicie w osłonie argonowej metodą TIG. Zasobnik jest pofałdowany i wraz ze zmianą temperatury wody może się rozszerzać i kurczyć, co sprawia, że od jego ścianek odpada osadzający się kamień kotłowy.

Zapewnia to wymiennikowi czystą powierzchnię i powoduje, że jego wydajność cieplna się nie obniża. Schemat podgrzewacza i jego podłączenia do kotła pokazano na rys. 2 [2].

Układ z wymiennikiem przepływowym i zasobnikiem warstwowym

Stosunkowo popularne jest ostatnio gromadzenie ciepłej wody w tzw. zasobnikach warstwowych. Ciepła woda podgrzewana jest na zewnątrz i za pomocą pompy ładującej dostarczana do zasobnika. Jest to klasyczny układ przepływowy z pompą ładującą i zasobnikiem wykorzystujący do gromadzenia ciepłej wody jej stratyfikację termiczną.

podgrzewacz ciepłej wody

Rys. 2. a) podgrzewacz ciepłej wody: 1 – podłączenie cyrkulacji c.w., 2 – wlot zimnej wody, 3 – termostat nastawny, 4 – podłączenie zasilania (wodą grzewczą), 5 – piankowa izolacja poliuretanowa gr. 50 mm, 6 – podłączenie powrotu wody grzewczej, 7 – stalowy zbiornik zewnętrzny, 8 – odpowietrznik ręczny, 9 – wylot ciepłej wody, 10 – pokrywa polipropylenowa górna, 11 – nierdzewny zbiornik wewnętrzny, 12 – płaszcz polipropylenowy, 13 – pokrywa polipropylenowa dolna; b) schemat podłączenia podgrzewacza ciepłej wody do kotła: 1 – zawór odcinający, 2 – zawór zwrotny, 3 – zawór bezpieczeństwa, 4 – reduktor ciśnienia, 5 – naczynie wzbiorcze ciepłej wody, 6 – termostatyczny zawór mieszający, 7 – zawór poboru c.w., 8 – zawór spustowy c.w., 9 – zawór napowietrzający zasobnik c.w.


Źródło: ACV

Układy takie w ciepłownictwie były stosowane od dawna [6]. Woda płynie z przyłącza zimnej wody poprzez zasobnik (w którym zgromadzona jest ciepła woda) przewodami instalacji ciepłej wody do odbiorcy. Do zasobnika podłączony jest układ ładowania, w skład którego wchodzi przeciwprądowy wymiennik ciepła o dużej powierzchni podgrzewający wodę oraz pompa ładująca.

Pompa zasysa wodę z dolnej części zasobnika i tłoczy do wymiennika ciepła, w którym dogrzewana jest do właściwej temperatury, a stamtąd płynie do górnej części zasobnika. Dzięki dużej powierzchni wymiany ciepła i pracy w przeciwprądzie czynnik grzejny zostaje schłodzony do temperatury o kilka stopni wyższej od temperatury podgrzewanej wody dopływającej do wymiennika.

W celu uniknięcia zmieszania wody w zasobniku odpowiednio kształtuje się dopływ i ogranicza strumień ładowanej wody. Schemat ideowy tego układu przedstawiono na rys. 3.

Schemat ideowy układu

Rys. 3. Schemat ideowy układu z wymiennikiem przepływowym, pompą ładującą i zasobnikiem warstwowym; PO-1 – pompa obiegowa c.o., P – pompa zasilania wymiennika c.w., W – wymiennik c.w., Z – zasobnik, G – grzałka elektryczna


Źródło: WS

Układ taki ma w porównaniu z podgrzewaczami pojemnościowymi wiele zalet. Ciepła woda w zasobniku gromadzi się nad wodą chłodniejszą i od razu ma właściwą temperaturę, natomiast w podgrzewaczu pojemnościowym podgrzewana jest na całej objętości i odpowiednią temperaturę uzyskuje po pewnym czasie.

Po rozładowaniu podgrzewacza pobór niewielkiej ilości ciepłej wody szybciej można zrealizować w układzie z podgrzewaczem warstwowym – gorąca woda pobierana jest z góry zasobnika.

Woda grzejna opuszczająca podgrzewacz przeciwprądowy współpracujący z zasobnikiem warstwowym ma niższą temperaturę niż woda z podgrzewacza pojemnościowego – umożliwia to dobrą współpracę układu z kotłem kondensacyjnym i poprawia jego sprawność. W układ taki wyposażono kocioł kondensacyjny EcoCondens BBS C [2].

Zalety i wady zastosowania pojemnościowego podgrzewacza c.w.

Zastosowanie pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody obniża zapotrzebowanie na maksymalną moc cieplną kotła. Dla domu, w którym mieszka 5 osób, średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w. wynosi ok. 1 kW i taka moc przy doborze kotła powinna być dodana do maksymalnego zapotrzebowania na ciepło do c.o.

Wadami tego sposobu przygotowania ciepłej wody są:

 • wyższy koszt urządzeń źródła ciepła i instalacji ciepłej wody,
 • wyższe koszta eksploatacyjne [1].

Natomiast do zalet należą:

 • wysoki komfort przy korzystaniu z ciepłej wody wynikający z krótkiego czasu oczekiwania na nią,
 • możliwość jednoczesnego korzystania z kilku punktów czerpalnych.

Układ taki może być stosowany przy dowolnym umieszczeniu kotła i wymiennika ciepłej wody w stosunku do punktów poboru c.w.u. i w dowolnej odległości od nich.

Literatura

 1. Koczyk H. i in., Ogrzewnictwo praktyczne – projektowanie, montaż, eksploatacja, Wyd. Systherm Serwis, Poznań 2005.
 2. Materiały informacyjne firm: ACV, Brötje, De Dietrich, Junkers, Vaillant, Viessmann.
 3. Mizielińska K., Olszak J., Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
 4. Nejranowski J., Szaflik W., Rozwiązania układów hydraulicznych kotłowni w domach jednorodzinnych, „Instal” nr 6/2007.
 5.  Szaflik W., Straty ciepła i koszty eksploatacji instalacji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych, „Instal” nr 1 i 2/2002.
 6. Szaflik W., Projektowanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, Warszawa 2011.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • se se, 28.09.2014r., 21:51:16 kotły i kotłownie

Powiązane

mgr inż. Katarzyna Rybka Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo...

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy końcowego.

Agnieszka Antoszewska Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji...

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji budynku.

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w...

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli...

dr inż. Michał Strzeszewski, mgr inż. Piotr Wereszczyński Wspomagana komputerowo analiza ekonomiczna i ekologiczna zaopatrzenia budynku w energię i ciepło

Wspomagana komputerowo analiza ekonomiczna i ekologiczna zaopatrzenia budynku w energię i ciepło Wspomagana komputerowo analiza ekonomiczna i ekologiczna zaopatrzenia budynku w energię i ciepło

W ramach projektu budowlanego obowiązkowe jest wykonanie analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia budynku w energię i ciepło [1]. Wcześniej wymaganie...

W ramach projektu budowlanego obowiązkowe jest wykonanie analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia budynku w energię i ciepło [1]. Wcześniej wymaganie to dotyczyło jedynie budynków o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2. Obecnie obowiązuje niezależnie od wielkości budynku, a więc również dla domów jednorodzinnych.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

praca zbiorowa Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz...

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz poprawę płynności finansowej. Kampanię skierowano głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

dr inż. Mariusz Adamski Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to...

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.

Jakub Koczorowski Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC) Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające...

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe (przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie powietrze pełni bezpośrednio funkcję medium, lub wymienniki glikolowe (takie same, jakie stosuje się dla pomp ciepła), gdzie ciepło z...

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

mgr inż. Katarzyna Rybka Ogrzewanie i wentylacja kurników

Ogrzewanie i wentylacja kurników Ogrzewanie i wentylacja kurników

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Redakcja RI Sterowanie BMS

Sterowanie BMS Sterowanie BMS

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Natalia Fidorów Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej...

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej oraz ekonomicznej i rozważenia wykorzystania ciepła ze spalin także do ogrzewania przyległych pomieszczeń socjalnych i biurowych lub do celów technologicznych.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

mgr inż. Andrzej Balcewicz, dr inż. Florian Piechurski Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne...

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

mgr inż. Joanna Jaskulska, mgr inż. Bartosz Radomski, dr inż. Ilona Rzeźnik, mgr inż. Agnieszka Figielek Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute

Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute

Zaprezentowane wyniki analiz dla budynku jednorodzinnego projektowanego w standardzie pasywnym wskazują, w jakim stopniu możliwe jest zrekompensowanie gorszych parametrów jednego z elementów struktury...

Zaprezentowane wyniki analiz dla budynku jednorodzinnego projektowanego w standardzie pasywnym wskazują, w jakim stopniu możliwe jest zrekompensowanie gorszych parametrów jednego z elementów struktury budynku innym, o lepszych właściwościach. Pokazują one istotne znaczenie jednoczesności spełnienia takich kryteriów, jak orientacja budynku względem stron świata, właściwy dobór materiałów, komponentów i zastosowanych technologii oraz dokładność przy projektowaniu.

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

kr Projektowanie i serwisowanie za pomocą smartfona

Projektowanie i serwisowanie za pomocą smartfona Projektowanie i serwisowanie za pomocą smartfona

Aplikacje mobilne oraz programy komputerowe wspierające projektowanie instalacji HVAC to narzędzia, bez których coraz trudniej obejść się przy projektowaniu instalacji, doborze urządzeń lub wykonawstwie....

Aplikacje mobilne oraz programy komputerowe wspierające projektowanie instalacji HVAC to narzędzia, bez których coraz trudniej obejść się przy projektowaniu instalacji, doborze urządzeń lub wykonawstwie. Także użytkownicy końcowi, korzystając z odpowiedniej aplikacji, mogą wpływać na funkcjonowanie budynku, w którym mieszkają czy pracują.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.