RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Environmental aspects of energy-efficient and passive buildings design – active and passive solar systems

Fot. freeimages.com

Fot. freeimages.com

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych.

Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

Zobacz także

ESBE Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji? Kolektory i zawór temperaturowy w jednej instalacji?

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie...

W instalacjach z kolektorami słonecznymi wykorzystywane są zwykle zawory do ogrzewania słonecznego. Jeżeli jest to jednak system grzewczy z kotłem na paliwo stałe i kolektorami słonecznymi, po stronie kotła montuje się zawór temperaturowy.

Rafał Kowalski Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych Regulacja hydrauliczna baterii kolektorów słonecznych

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać...

Warunki eksploatacyjne i zależności hydrauliczne w termicznych instalacjach kolektorów słonecznych wymagają zastosowania elementów regulacyjnych i bezpieczeństwa, żeby z jednej strony efektywnie wykorzystać energię solarną, a z drugiej zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania.

dr inż. Paweł Kowalski Kolektory słoneczne - dofinansowania

Kolektory słoneczne - dofinansowania Kolektory słoneczne - dofinansowania

Od kilku tygodni inwestorzy mają szanse skorzystać z 45% dofinansowania do kupna i montażu instalacji solarnej. Dofinansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)...

Od kilku tygodni inwestorzy mają szanse skorzystać z 45% dofinansowania do kupna i montażu instalacji solarnej. Dofinansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poprzez sieć banków z którymi podpisał umowy (Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Krakowski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy, Mazowiecki Bank Regionalny...

Jedną z najważniejszych cech nowoczesnego budownictwa jest energooszczędność, która wyraża się w projektowaniu budynków o coraz lepszych parametrach izolacyjności termicznej oraz w stosowaniu wysokoefektywnych i przyjaznych środowisku rozwiązań technicznych w zakresie urządzeń grzewczych i chłodniczych.

Coraz powszechniejsze staje się także wykorzystanie darmowej energii ze źródeł odnawialnych, takich jak słońce, wiatr, biomasa czy geotermia niskotemperaturowa. Jest to domeną zwłaszcza budynków pasywnych i o niemal zerowym zużyciu energii, a częściowo także budynków energooszczędnych. Jednak efektywność tych działań jest w dużej mierze uzależniona od szeregu czynników, które nie są wystarczająco uwzględniane przez inwestorów.

Wśród czynności poprzedzających wykonanie projektu szczególne znaczenie ma przede wszystkim wybór właściwej lokalizacji, umożliwiającej efektywne wykorzystanie dostępnych źródeł energii odnawialnej. Pominięcie tego elementu może utrudnić, a często uniemożliwić zastosowanie niektórych technologii OZE.

Kolejnymi elementami są: wybór projektu architektonicznego budynku (dostosowanego do lokalnych warunków mikroklimatycznych), odpowiednie usytuowanie budynku na działce budowlanej, właściwa orientacja względem stron świata oraz prawidłowe ukształtowanie najbliższego otoczenia budynku.

Powyższe parametry mają istotny wpływ m.in. na wartość projektowego obciążenia cieplnego oraz sezonowego zapotrzebowania na ciepło i chłód – parametrów, które decydują o świadectwie charakterystyki energetycznej obiektu i jego późniejszych kosztach eksploatacyjnych.

Wybór lokalizacji inwestycji

Polska pod względem geograficznym usytuowana jest w strefie klimatu umiarkowanego o charakterze przejściowym pomiędzy klimatem morskim i lądowym. Klimat ten kształtowany jest przez różnorodne masy powietrza, wśród których dominujący wpływ wywierają ciepłe i wilgotne masy powietrza polarno-morskiego napływające z północnego zachodu, a także napływające z północnego wschodu suche i chłodne masy powietrza polarno-kontynentalnego oraz arktycznego.

Zróżnicowanie klimatyczne Polski znajduje odzwierciedlenie w normach branżowych, m.in. PN-EN 12831:2006 do obliczania projektowego obciążenia cieplnego budynków (podział kraju na pięć stref klimatycznych o różnej temperaturze obliczeniowej) oraz PN-EN ISO 13790:2009 do obliczania zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia (uwzględnianie danych z lokalnych stacji meteorologicznych i aktynometrycznych).

W praktyce projektowej poza danymi normatywnymi i statystycznymi należy uwzględnić również warunki mikroklimatyczne, będące indywidualną cechą danej lokalizacji – usłonecznienie, wietrzność, zachmurzenie, opady, ukształtowanie topograficzne terenu, rodzaj powierzchni, roślinność, dostępność wody itp.

Poza uwarunkowaniami terenowymi i klimatycznymi bardzo ważnym elementem wyboru lokalizacji inwestycji są takie parametry, jak: koszt zakupu (lub dzierżawy) terenu, wysokość opłat związanych z jego użytkowaniem oraz dostępność systemu zaopatrzenia w media i różnego rodzaju usług wpływających na komfort życia mieszkańców (usuwanie odpadów, dostęp do mediów elektronicznych itp.). Wykaz podstawowych czynników decydujących o wyborze lokalizacji przedstawiono w tabeli 1.

Czynniki klimatyczne

Tabela 1. Czynniki klimatyczne i terenowe wpływające na wybór lokalizacji inwestycji [1]

Wiele aspektów związanych z możliwością wykorzystania wybranych terenów jest zawartych w uchwałach dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujących m.in. informacje na temat dopuszczalnych warunków zabudowy, infrastruktury technicznej, systemu zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej i opadowej, systemu zaopatrzenia w energię elektryczną, w gaz oraz w ciepło.

Usłonecznienie obszaru

Lokalizacja budynków powinna zapewniać dobre warunki insolacyjne (insolacja oznacza w tym przypadku średnią moc promieniowania słonecznego przypadającą na jednostkę powierzchni) oraz maksymalnie dużą liczbę godzin słonecznych w roku. Sytuacja taka jest korzystna ze względów bioklimatycznych, a także z uwagi na możliwość wykorzystania energii promieniowania słonecznego w aktywnych i pasywnych systemach konwersji fototermicznej oraz fotoelektrycznej. Ponadto duża liczba godzin słonecznych ogranicza czas użytkowania oświetlenia sztucznego.

W Polsce roczne globalne nasłonecznienie na płaszczyznę poziomą mieści się w przedziale 950–1150 kWh/(m2 · rok), przy czym jego rozkład jest nierównomierny – około 80% całkowitej rocznej sumy napromieniowania przypada na okres wiosenno-letni (od kwietnia do września).

Dodatkowe, występujące regionalnie zmiany nasłonecznienia mogą być wywoływane zjawiskami mikroklimatycznymi, zachmurzeniem oraz zanieczyszczeniem powietrza. Najkorzystniejsze warunki występują w południowej części województwa lubelskiego, a najmniej korzystne – w rejonie Górnego Śląska oraz na obszarze leżącym na styku Polski, Czech i Niemiec. Szacunkowy potencjał ekonomiczny energii słonecznej w Polsce wynosi 87 PJ/rok [2] (wartość ta różni się w zależności od cytowanego źródła).

Opierając się na statystykach typowych lat meteorologicznych (uzyskanych z lokalnych stacji aktynometrycznych), można określić różnicę w sumie całkowitego miesięcznego i rocznego natężenia promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą dla różnych części Polski.

Przykładowe wyniki otrzymane na podstawie porównania przeprowadzonego dla miast wojewódzkich pokazano na rys. 1 i 2. W przedstawionym porównaniu uwzględniono także średnie roczne wartości temperatury zewnętrznej i prędkości wiatru.

Stosunkowo duża dostępność energii promieniowania słonecznego na terenie całego kraju powoduje, że jej wykorzystanie w budynkach jest coraz większe i obejmuje bezpośrednie oraz pośrednie metody konwersji. Do konwersji bezpośredniej zalicza się:

 • metody fototermiczne, realizowane w niskotemperaturowych aktywnych systemach solarnych (kolektory słoneczne) oraz w systemach pasywnych (architektura słoneczna budynków),
 • metody fotoelektryczne, realizowane w systemach fotowoltaicznych (ogniwa).
Porównanie rocznego natężenia

Rys. 1. Porównanie rocznego natężenia promieniowania słonecznego na powierzchnię [kWh/m2 rok], średniej rocznej temperatury powietrza zewnętrznego [°C] oraz średniej rocznej prędkości wiatru [m/s] w poszczególnych miastach wojewódzkich


Źródło: Opr. własne na podstawie danych MTBiGM

Roczna zmienność natężenia

Rys. 2. Roczna zmienność natężenia promieniowania słonecznego, temperatury zewnętrznej oraz prędkości wiatru dla Krakowa


Źródło: Opr. własne na podstawie danych MTBiGM

Z kolei efektem pośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego jest energia wiatru, wody, biomasy oraz energia otoczenia wykorzystywana w pompach ciepła.

Aktywne i pasywne systemy solarne

W aktywnym systemie solarnym pozyskiwanie energii, jej rozdział i magazynowanie następuje poprzez wykorzystanie takich elementów, jak: kolektory słoneczne, zbiorniki magazynujące, urządzenia zabezpieczające oraz elementy automatyki kontrolno-pomiarowej. Energia jest wykorzystywana do podgrzewania wody użytkowej i ogrzewania mieszkań.

Rozróżnia się dwa podstawowe typy kolektorów słonecznych stosowanych w instalacjach domowych: płaskie i próżniowe. O wyborze typu kolektora decyduje w głównej mierze przewidywany sposób jego wykorzystania (charakter pracy w ciągu roku, zakładany współczynnik pokrycia solarnego), dostępne moce oraz współczynniki sprawności.

Do podstawowych parametrów określających sprawność kolektora zalicza się sprawność optyczną (czyli najwyższą sprawność wynikającą z konstrukcji danego kolektora – h0) oraz współczynniki strat a1 i a2 (pozwalające obliczyć, jak ze wzrostem temperatury kolektora w stosunku do temperatury otoczenia rosną jego straty cieplne).

Wraz ze wzrostem temperatury pracy kolektora (Tm) i obniżeniem temperatury otoczenia (Ta) zwiększa się ilość ciepła traconego przez urządzenie. Także zmniejszające się promieniowanie słoneczne powoduje, że przy zadanej stałej różnicy temperatur Tm – Ta moc kolektora spada. Dla umownego stanu pracy, przy którym temperatura absorbera jest równa 60°C, temperatura otoczenia to 20°C, a średnia moc promieniowania słonecznego osiąga wartość 800 W/m2, współczynniki sprawności kolektorów różnego typu mogą wynosić przykładowo:

 • dla kolektora płaskiego: h0,05 = 0,558,
 • dla próżniowego kolektora płaskiego: h0,05 = 0,625,
 • dla próżniowego kolektora rurowego: h0,05 = 0,664 [3].

Konfiguracji systemu solarnego dokonuje się na podstawie obliczeń projektowych, obejmujących z jednej strony określenie zapotrzebowania na ciepło, z drugiej – szczegółową analizę warunków słonecznych na danym terenie.

Oprócz właściwego doboru elementów systemu istotne jest odpowiednie rozmieszczenie kolektorów względem stron świata (kąt odchylenia od kierunku południowego b, zwany inaczej deklinacją) oraz w stosunku do pozycji horyzontalnej (kąt nachylenia a z płaszczyzną podłoża, tzw. inklinacja).

Na rys. 3 przedstawiono stopień zmniejszenia ilości ciepła dostarczanego przez kolektory słoneczne w zależności od ich usytuowania (dla przykładowej lokalizacji w okolicach Krakowa).

Prawidłowo zaprojektowany system solarny jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na ciepło w ograniczonym stopniu. Przybliżony stopień pokrycia przez kolektory słoneczne potrzeb energetycznych przykładowego budynku energooszczędnego i pasywnego zlokalizowanego w okolicach Krakowa przedstawiono na rys. 4.

Rys. 3. Stopień zmniejszenia ilości ciepła dostarczanego przez kolektory słoneczne w zależności od ich
usytuowania (dla przykładowej lokalizacji w okolicach Krakowa)

Rys. 3. Stopień zmniejszenia ilości ciepła dostarczanego przez kolektory słoneczne w zależności od ich usytuowania (dla przykładowej lokalizacji w okolicach Krakowa)


Źródło: Opr. własne

Stopień zaspokojenia potrzeb

Rys. 4. Stopień zaspokojenia potrzeb energetycznych przykładowych budynków przez kolektory słoneczne


Źródło: Opr. własne na podstawie danych firmy Viessmann

W ujęciu całorocznym instalacje solarne projektuje się w taki sposób, aby solarny stopień pokrycia mieścił się w przedziale 40–70%.

Pasywne systemy ogrzewania solarnego do wytwarzania ciepła w budynku wykorzystują bezpośrednio lub pośrednio energię promieniowania słonecznego.

W pierwszym przypadku promieniowanie słoneczne, które przenika przez przegrody przezroczyste (okna), jest absorbowane w masywnych elementach budynku (ściany, podłogi), a następnie w wyniku transportu ciepła przekazywane do chłodniejszego powietrza wypełniającego pomieszczenie.

W odróżnieniu od aktywnych systemów solarnych w tym przypadku nie są wykorzystywane urządzenia mechaniczne i elektryczne, co zapewnia oszczędność kosztów takiego ogrzewania.

Dostęp promieniowania słonecznego zapewnia także dobre oświetlenie powierzchni mieszkalnych, co prowadzi do dalszej redukcji kosztów (ograniczenie czasu użytkowania oświetlenia elektrycznego). Jednocześnie, żeby nie dochodziło do przegrzewania budynku w lecie, montuje się nad przegrodami przezroczystymi specjalny nawis (wysunięta część dachu), zapewniający odpowiedni cień (rys. 5).

Elementy bezpośredniego pasywnego systemu solarnego:

 • przegrody przezroczyste zapewniające dostęp promieniowania słonecznego, zwłaszcza od strony południowej,
 • absorbery – powierzchnie ścian i podłóg oraz inne elementy pochłaniające ciepło,
 • masy termiczne – materiały, które przechowują zaabsorbowane ciepło (różnica pomiędzy absorberem i masą termiczną, tworzącymi z reguły jeden element budowlany, polega na tym, że absorber stanowi warstwę wierzchnią, za którą znajduje się masa termalna),
 • system dystrybucji, dzięki któremu ciepło słoneczne krąży w pomieszczeniu, oparty na zjawiskach naturalnego transportu ciepła: przewodzeniu, konwekcji oraz promieniowaniu,
 • elementy budowlane zapewniające odpowiednie zacienienie w miesiącach letnich (okapy dachowe) oraz urządzenia elektroniczne (np. czujniki temperatury) kontrolujące stan powietrza w budynku.

Ilość ciepła, jaka dociera do budynku w postaci zysków od nasłonecznienia, uzależniona jest przede wszystkim od powierzchni okien, ich standardu energetycznego oraz orientacji względem stron świata.

Na rys. 6 przedstawiony został stopień zmniejszenia zysków solarnych w zależności od powierzchni i usytuowania okien. Punktem odniesienia dla przeprowadzonego porównania była wartość zysków od nasłonecznienia dla okien o powierzchni 15 m2 skierowanych na południe.

Dystrybucja ciepła

Rys. 5. Dystrybucja ciepła w bezpośrednim pasywnym systemie solarnym


Źródło: Opr. własne na podstawie www.energy.gov

Dystrybucja ciepła

Rys. 6. Dystrybucja ciepła w pośrednim pasywnym systemie solarnym


Źródło: Opr. własne na podstawie www.energy.gov

W przeprowadzonych obliczeniach uwzględniono dodatkowo straty ciepła, jakie występują w sezonie grzewczym przez okna o całkowitym współczynniku przenikania ciepła UOK = 1,1 kWh/(m2 · rok).

W celu optymalnego wykorzystania energii promieniowania słonecznego w budynkach energooszczędnych i pasywnych powierzchnie dzienne skoncentrowane są po stronie południowej, a ściany w tej części budynku charakteryzują się dużym przeszkleniem.

Analizując zmienne w skali roku kąty padania promieni słonecznych, można przyjąć, że najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest umiejscowienie na ścianie południowej pasa okien (zamiast np. całkowitego przeszklenia tej przegrody). Dzięki temu w znaczny sposób ogranicza się przegrzewanie pomieszczeń oraz zwiększa komfort ich użytkowania.

W przypadku ścian skierowanych na pozostałe strony świata, szczególnie ścian północnych, powinny one charakteryzować się znaczną izolacyjnością cieplną oraz minimalną powierzchnią otworów przeszklonych.

W przypadku systemu pasywnego wykorzystującego zyski solarne w sposób pośredni energia cieplna zawarta w promieniowaniu słonecznym jest akumulowana w przegrodach zewnętrznych, a następnie odzyskiwana w chwili, kiedy istnieje na nią zapotrzebowanie.

System ten charakteryzuje się brakiem bezpośredniego oddziaływania słońca na wnętrze budynku. Jego podstawowym elementem jest ściana kolektorowa, której zadaniem jest absorpcja, gromadzenie, rozprowadzanie i magazynowanie energii (rys. 7). Zewnętrzna faktura oraz barwa ściany kolektorowej sprzyjają pochłanianiu promieni słonecznych, natomiast duża pojemność cieplna materiału konstrukcyjnego umożliwia magazynowanie ciepła.

W celu zmniejszenia jego strat w nocy stosuje się podwójne oszklenie dla osłonięcia ściany od wpływów zewnętrznych.

Klasycznym przykładem ściany kolektorowej jest ściana Trombe’a-Michela. Wśród innych rozwiązań wyróżnić można ścianę wodną, ścianę z cegły słonecznej oraz ścianę diodową.

Innym rodzajem systemu pasywnego są szklarnie wkomponowane w bryłę budynku i wykorzystujące tzw. efekt szklarniowy – promienie słoneczne, przechodząc przez powierzchnię przeszkloną, przekształcają się w energię termiczną i zostają uwięzione we wnętrzu. Szklarnie mogą być skierowane we wszystkich kierunkach świata, przy czym od południa pochłaniają największą ilość światła, a od północy stanowią bufor cieplny.

Systemy fotowoltaiczne

Drugą z metod bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego jest metoda fotoelektryczna, wykorzystywana w fotowoltaice. System fotowoltaiczny składa się z ogniw (modułów) PV, elementów dostosowujących parametry wytwarzanego prądu do potrzeb odbiorników (falownik, kontroler napięcia) oraz magazynów energii (akumulatorów).

Najpopularniejszym materiałem do produkcji ogniw fotowoltaicznych jest krzem.

Sprawność ogniw wykonanych z krzemu monokrystalicznego i produkowanych na skalę masową wynosi ok. 17% (w warunkach laboratoryjnych dochodzi do 24%). Moc pojedynczych ogniw nie przekracza z reguły 1–2 W, stąd dla uzyskania większego napięcia (prądu) łączy się je szeregowo lub równolegle w moduły fotowoltaiczne. Powstałe w ten sposób zespoły ogniw (na rynku dostępne są elementy o powierzchni od 0,3 do 1 m2) osiągają moc rzędu 30–100 Wp (watów mocy szczytowej, z ang. Watt peak).

Moc szczytowa to moc dostarczana przez moduły w warunkach umownych, przy mocy promieniowania słonecznego 1000 W/m2 i temperaturze otoczenia równej 25°C.

W praktyce panele fotowoltaiczne pracują w warunkach innych niż podane przez producenta warunki znamionowe, dlatego ilość produkowanej przez nie energii elektrycznej jest mniejsza.

W przypadku planowania instalacji fotowoltaicznej należy wziąć także pod uwagę szacunkową wartość strat związanych ze zmianami temperatury (6,4%), kątem odbicia promieni słonecznych (2,9%) oraz spadkiem napięcia na przewodach, w falowniku i innych elementach (14,0%).

W efekcie ilość energii elektrycznej możliwej do wyprodukowania w module fotowoltaicznym będzie mniejsza niż podawana teoretycznie.

Na rynku dostępny jest obecnie szeroki wachlarz modułów o różnej wielkości, wytwarza się też specjalne jednostki, które są zintegrowane z dachami lub fasadami budynków.

Dla uzyskania jeszcze większych mocy moduły fotowoltaiczne łączy się w panele, które mogą pracować przy dowolnym napięciu (od 12 do kilkuset woltów, dzięki odpowiedniemu połączeniu modułów). Poziom prądu pojedynczej jednostki, w odróżnieniu od napięcia, ściśle zależy od poziomu promieniowania słonecznego [4].

Dalsze zwiększenie mocy paneli możliwe jest przez zastosowanie np. soczewek Fresnela, które dzięki swojej konstrukcji pozwalają skupić promieniowanie słoneczne na powierzchni paneli [5,6].

Podobnie jak w przypadku kolektorów słonecznych, prawidłowe usytuowanie modułów PV ma bardzo duże znaczenie dla ich wydajności.

Optymalne ustawienie to pochylenie paneli pod kątem 30–40° oraz skierowanie ich w kierunku południowym. Tak zlokalizowana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie wyprodukować w polskich warunkach klimatycznych ok. 950–1025 kWh energii elektrycznej rocznie z 1 kWp mocy zainstalowanej (STC). Wskaźnik ten waha się w zależności od technologii wykorzystanych paneli fotowoltaicznych, inwertera i lokalizacji.

Na rys. 8 przedstawiono porównanie wielkości produkcji energii elektrycznej w różnych miesiącach dla okolic Krakowa. Rozważono zastosowanie trzech różnych technologii paneli PV, zakładając ich pochylenie pod kątem 35° oraz skierowanie na południe.

Średnia miesięczna produkcja

Rys. 8. Średnia miesięczna produkcja energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach dla instalacji o mocy 1 kW zlokalizowanej w Krakowie


Źródło: Opr. własne

Otrzymane wyniki pokazują, że najwyższą wydajność zapewniają cienkowarstwowe moduły wykonane z tellurku kadmu CdTe, które osiągają moc 85 W przy sprawności panelu na poziomie 12,5%. Wysoki koszt produkcji sprawia jednak, że rozwiązanie to nie cieszy się dużą popularnością na rynku.

Poza tradycyjnymi możliwościami wykorzystania energii promieniowania słonecznego w systemach z kolektorami słonecznymi i panelami fotowoltaicznymi w niedalekiej przyszłości dużą popularność mogą zyskać także układy z koncentratorami promieniowania słonecznego.

Wysokotemperaturowe ciepło może być w łatwy sposób przekonwertowane na inne formy energii – np. pracę mechaniczną. W takim przypadku umieszcza się w pobliżu ogniska koncentratora gorący tłok silnika Stirlinga lub wymiennik olejowy układu ORC. Koncentratory promieniowania słonecznego umożliwiają także pozyskanie dużej ilości światła, które może być wykorzystywane do oświetlania pomieszczeń. Możliwe jest również wykorzystanie tego typu układów do napędu chłodziarek sorpcyjnych oraz zwiększenia wydajności ogniw fotowoltaicznych [7].

Część druga w RI 4/2015

Literatura

 1. Lisik A. red., Odnawialne źródła energii w architekturze, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
 2. Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, www.pigeo.org.pl.
 3. Korner W., Kirchhoff W., Schabbach T., Schulung Solarthermie. Beratung. Planung. Installation, Verlag Forderverein fur Neue Technik Photovoltaik und Regenerative Energien im Handwerk e.V., Kassel 1997.
 4. Bożek E., Swat A., Sornek K., Filipowicz M., Analiza wydajności energetycznej modułu fotowoltaicznego w skoncentrowanym promieniowaniu słonecznym, „Instal” nr 10/2014
 5. Szubel M., Sornek K., Filipowicz M., Soczewki Fresnela – nowoczesne elementy optyczne, „Rynek Instalacyjny” nr 5/2012.
 6. Szubel M., Sornek K., Filipowicz M., Soczewki Fresnela – przykłady zastosowań, „Rynek Instalacyjny” nr 6/2012.
 7. Filipowicz M., Wajss P., Tomski M., Szubel M., Sornek K., Gastoł M., Bożek E., Wykorzystanie skoncentrowanego promieniowania słonecznego w warunkach polskich, „Rynek Instalacyjny” nr 12/2012.
 8. World Energy Technology Outlook 2050 – WETO H2, European Commission, Bruksela 2005.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

BayWa r.e. Solar Systems Magazyny energii BMZ – jak być niezależnym?

Magazyny energii BMZ – jak być niezależnym? Magazyny energii BMZ – jak być niezależnym?

Czy jest możliwe wykorzystanie energii regeneracyjnej we własnym domu? Odpowiedzią mogą być akumulatory BMZ. Dzięki ich inteligentnemu systemowi zasilania i składowania energii zasilisz m.in. domowe sprzęty...

Czy jest możliwe wykorzystanie energii regeneracyjnej we własnym domu? Odpowiedzią mogą być akumulatory BMZ. Dzięki ich inteligentnemu systemowi zasilania i składowania energii zasilisz m.in. domowe sprzęty oraz pojazdy elektryczne. Magazyny energii BMZ są dziś montowane na całym świecie. Co je wyróżnia?

Gaspol S.A. Nawet 5000 zł za polecenie GASPOLU. Sprawdź!

Nawet 5000 zł za polecenie GASPOLU. Sprawdź! Nawet 5000 zł za polecenie GASPOLU. Sprawdź!

Jako architekt, projektant czy wykonawca instalacji gazowych masz okazję polecić GASPOL jako doświadczonego i pewnego dostawcę gazu płynnego. Jeżeli inwestycja u poleconego klienta zostanie zrealizowana,...

Jako architekt, projektant czy wykonawca instalacji gazowych masz okazję polecić GASPOL jako doświadczonego i pewnego dostawcę gazu płynnego. Jeżeli inwestycja u poleconego klienta zostanie zrealizowana, otrzymasz prowizję. Wysokość prowizji zależy od wielkości inwestycji i rodzaju instalacji

Kanlux SA news Obudowy metalowe KP-DB polskiej marki Ideal TS by Kanlux

Obudowy metalowe KP-DB polskiej marki Ideal TS by Kanlux Obudowy metalowe KP-DB polskiej marki Ideal TS by Kanlux

Marka IDEAL TS by Kanlux uaktualniła ofertę obudów metalowych własnej produkcji KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej. Obudowy przeznaczone są dla budownictwa publicznego i biurowego.

Marka IDEAL TS by Kanlux uaktualniła ofertę obudów metalowych własnej produkcji KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej. Obudowy przeznaczone są dla budownictwa publicznego i biurowego.

WIGMORS news Profesjonalne świece dymne Björnax

Profesjonalne świece dymne Björnax Profesjonalne świece dymne Björnax

Wbrew pozorom wytworzenie właściwego dymu nie jest takie proste. Przede wszystkim musi on być odpowiedni do warunków środowiska, w jakim ma być używany – przystosowany do temperatury otoczenia, wilgotności,...

Wbrew pozorom wytworzenie właściwego dymu nie jest takie proste. Przede wszystkim musi on być odpowiedni do warunków środowiska, w jakim ma być używany – przystosowany do temperatury otoczenia, wilgotności, prędkości wiatru, obecnych w powietrzu zanieczyszczeń oraz warunków oświetlenia. Dym powinien posiadać taką samą gęstość, jaką ma otaczające powietrze – tylko wtedy będzie podążał wraz z nim przez miejsca nawet najmniejszego strumienia powietrza. Dym emitowany w miejscu przebywania ludzi lub zwierząt...

REDRO Jak zamontować naklejki ścienne?

Jak zamontować naklejki ścienne? Jak zamontować naklejki ścienne?

Współczesne ozdoby ścienne nie tylko urzekają pięknym wyglądem, ale przekonują nastawieniem na praktyczność i funkcjonalność. Pod tym kątem szczególnie wyróżniają się ścienne naklejki. Nie zajmują one...

Współczesne ozdoby ścienne nie tylko urzekają pięknym wyglądem, ale przekonują nastawieniem na praktyczność i funkcjonalność. Pod tym kątem szczególnie wyróżniają się ścienne naklejki. Nie zajmują one wiele przestrzeni, dzięki czemu damy radę wkomponować je w niemal każde otoczenie. Warto również docenić olbrzymią swobodę w zakresie wyboru kolorystyki oraz tematów, jaką oferują dostępne na rynku naklejki na ścianę. Kwiaty, zwierzęta, budowle, elementy krajobrazu, artystyczne ilustracje – to tylko...

Aermec Polska Sp. z o.o. Pompy ciepła Aermec do domów

Pompy ciepła Aermec do domów Pompy ciepła Aermec do domów

Dostępne w magazynie od ręki. Zapewniamy serwis fabryczny, części zamienne oraz sieć autoryzowanych punktów serwisowych.

Dostępne w magazynie od ręki. Zapewniamy serwis fabryczny, części zamienne oraz sieć autoryzowanych punktów serwisowych.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Niezawodna jakość w kompaktowej obudowie: Panasonic wprowadza na rynek klimatyzatory PACi Elite Seria 4

Niezawodna jakość w kompaktowej obudowie: Panasonic wprowadza na rynek klimatyzatory PACi Elite Seria 4 Niezawodna jakość w kompaktowej obudowie: Panasonic wprowadza na rynek klimatyzatory PACi Elite Seria 4

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadza na rynek nowe stylowe klimatyzatory PACi NX Elite Series 4 o mocach od 7,1 do 14 kW. Ta najnowsza seria zapewnia idealne rozwiązanie dla ogrzewania i chłodzenia...

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadza na rynek nowe stylowe klimatyzatory PACi NX Elite Series 4 o mocach od 7,1 do 14 kW. Ta najnowsza seria zapewnia idealne rozwiązanie dla ogrzewania i chłodzenia obiektów komercyjnych, mając na względzie globalną politykę dekarbonizacyjną i jednocześnie utrzymując wysoką wydajność klimatyzacji.

FLOWAIR 5 nowości w SYSTEMIE FLOWAIR – jeszcze bardziej kompleksowa oferta

5 nowości w SYSTEMIE FLOWAIR – jeszcze bardziej kompleksowa oferta 5 nowości w SYSTEMIE FLOWAIR – jeszcze bardziej kompleksowa oferta

To wspaniała wiadomość! Rozwój rodziny urządzeń FLOWAIR o kolejne modele oznacza, że klienci będą mieli większy wybór i dostęp do jeszcze bardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń. Pozwoli to na...

To wspaniała wiadomość! Rozwój rodziny urządzeń FLOWAIR o kolejne modele oznacza, że klienci będą mieli większy wybór i dostęp do jeszcze bardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń. Pozwoli to na jeszcze lepsze dostosowanie oferty do różnych potrzeb i wymagań użytkowników.

AFRISO sp. z o.o. news Idealne rozwiązanie do gazowych kotłów kondensacyjnych

Idealne rozwiązanie do gazowych kotłów kondensacyjnych Idealne rozwiązanie do gazowych kotłów kondensacyjnych

Prosta i szybka instalacja, wysoka efektywność energetyczna, niezawodność i niewielkie rozmiary – to niewątpliwe plusy zestawu mieszającego do gazowego kotła kondensacyjnego PrimoBox ACB 910. Urządzenie...

Prosta i szybka instalacja, wysoka efektywność energetyczna, niezawodność i niewielkie rozmiary – to niewątpliwe plusy zestawu mieszającego do gazowego kotła kondensacyjnego PrimoBox ACB 910. Urządzenie stanowi najlepsze rozwiązanie do połączenia instalacji ogrzewania podłogowego z instalacją grzejnikową.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Pompy ciepła split EXCLUSIVE AGILE – komfort na każdą porę roku

Pompy ciepła split EXCLUSIVE AGILE – komfort na każdą porę roku Pompy ciepła split EXCLUSIVE AGILE – komfort na każdą porę roku

Według PORT PC Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Liczba zamontowanych pomp ciepła w 2022 r. wyniosła 180 000, tym samym sprzedaż w roku 2022 względem...

Według PORT PC Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Liczba zamontowanych pomp ciepła w 2022 r. wyniosła 180 000, tym samym sprzedaż w roku 2022 względem 2021 wzrosła o 140%. Dofinansowanie na pompy ciepła i programy współfinansujące termomodernizację skutkują 60% udziałem pomp ciepła we wnioskach do programu „Czyste Powietrze”. W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku marka Beretta proponuje nową gamę pomp ciepła powietrze-woda typu split.

Kanlux SA news TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

MOWION to marka osprzętu elektroinstalacyjnego stworzona przez Kanlux. Oferujemy w niej rozwiązania nie tylko do wnętrz, ale również zewnętrzne. Do tych zadań przeznaczyliśmy serię TEKNO.

MOWION to marka osprzętu elektroinstalacyjnego stworzona przez Kanlux. Oferujemy w niej rozwiązania nie tylko do wnętrz, ale również zewnętrzne. Do tych zadań przeznaczyliśmy serię TEKNO.

BMETERS POLSKA sp. z o.o. news HYDROCAL M4 RADIO

HYDROCAL M4 RADIO HYDROCAL M4 RADIO

HYDROCAL M4 RADIO to ciepłomierz kompaktowy typu combo do pomiaru energii ciepła i chłodu. W standardzie ma wbudowany moduł radiowy WMBUS i LoRAWAN, oraz interfejs NFC służący do konfiguracji.

HYDROCAL M4 RADIO to ciepłomierz kompaktowy typu combo do pomiaru energii ciepła i chłodu. W standardzie ma wbudowany moduł radiowy WMBUS i LoRAWAN, oraz interfejs NFC służący do konfiguracji.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. Świeże powietrze wolne od wirusów z klimatyzatorem Hisense Fresh Master

Świeże powietrze wolne od wirusów z klimatyzatorem Hisense Fresh Master Świeże powietrze wolne od wirusów z klimatyzatorem Hisense Fresh Master

Każdy chce, aby jego dom był bezpiecznym i zdrowym miejscem, w którym będzie czuć się bezpieczny – chroniony przed różnymi zagrożeniami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego. To poczucie komfortu jest...

Każdy chce, aby jego dom był bezpiecznym i zdrowym miejscem, w którym będzie czuć się bezpieczny – chroniony przed różnymi zagrożeniami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego. To poczucie komfortu jest związane z jakością powietrza, którym oddychasz. Dlatego tak ważne jest, aby każdego dnia zapewniać sobie i swojej rodzinie czyste i świeże powietrze. Tu z pomocą przychodzi innowacyjny i inteligentny klimatyzator Hisense Fresh Master.

KFA Armatura Obalamy mity o grzejniku aluminiowym

Obalamy mity o grzejniku aluminiowym Obalamy mity o grzejniku aluminiowym

Grzejniki aluminiowe są jednymi z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w domach i mieszkaniach. Choć są znane od lat i sprawdzone przez miliony użytkowników, to wciąż wokół nich krąży wiele mitów...

Grzejniki aluminiowe są jednymi z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w domach i mieszkaniach. Choć są znane od lat i sprawdzone przez miliony użytkowników, to wciąż wokół nich krąży wiele mitów oraz fałszywych przekonań. Postanowiliśmy więc obalić niektóre z nich i podzielić się wiedzą, podając kilka niezaprzeczalnych faktów.

IZOMIX sp. z o.o. IZOMIX SP. Z O.O. – firma stawiająca na intensywny rozwój, jakość i zadowolenie klienta!

IZOMIX SP. Z O.O. – firma stawiająca na intensywny rozwój, jakość i zadowolenie klienta! IZOMIX SP. Z O.O. – firma stawiająca na intensywny rozwój, jakość i zadowolenie klienta!

Izolacja rurociągów przemysłowych, izolacje na statkach, montaż płaszczy blaszanych czy przemysłowe instalacje chłodnicze i wentylacyjne to tylko część zagadnień, którymi zajmują się monterzy izolacji...

Izolacja rurociągów przemysłowych, izolacje na statkach, montaż płaszczy blaszanych czy przemysłowe instalacje chłodnicze i wentylacyjne to tylko część zagadnień, którymi zajmują się monterzy izolacji przemysłowych oraz blacharze. Wysokiej jakości materiały i możliwość skorzystania z fachowych porad zapewni im sklep IZOMIX.

Kanlux SA news Polska Fabryka Kanlux

Polska Fabryka Kanlux Polska Fabryka Kanlux

Podczas realizacji inwestycji budowlanej ważnych jest wiele czynników. Jednym z nich jest terminowość i szybkość dostarczenia niezbędnych komponentów. Nie bez znaczenia jest też spełnienie (specyficznych...

Podczas realizacji inwestycji budowlanej ważnych jest wiele czynników. Jednym z nich jest terminowość i szybkość dostarczenia niezbędnych komponentów. Nie bez znaczenia jest też spełnienie (specyficznych często) wymogów projektu. Oczywiście liczy się też niezawodność, i bezawaryjność dostarczonych produktów.

Corab SA Rozwijaj swój biznes z panelami fotowoltaicznymi Corab Encor

Rozwijaj swój biznes z panelami fotowoltaicznymi Corab Encor Rozwijaj swój biznes z panelami fotowoltaicznymi Corab Encor

Corab Encor EC460M-10-120S to moduł fotowoltaiczny, który został stworzony z myślą o instalacjach komercyjnych. Dzięki swoim zaletom jest on idealnym wyborem dla przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować...

Corab Encor EC460M-10-120S to moduł fotowoltaiczny, który został stworzony z myślą o instalacjach komercyjnych. Dzięki swoim zaletom jest on idealnym wyborem dla przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w energię słoneczną i osiągnąć znaczące oszczędności na rachunkach za prąd.

ESBE news Grupy pompowe serii GRC200 ze sterownikami CRx

Grupy pompowe serii GRC200 ze sterownikami CRx Grupy pompowe serii GRC200 ze sterownikami CRx

ESBE serii GRC200 to grupy pompowe wyposażone w obrotowy zawór mieszający i sterownik, które są przeznaczone do systemów grzewczych wymagających sterowania pogodowego lub sterowania z połączonym czujnikiem...

ESBE serii GRC200 to grupy pompowe wyposażone w obrotowy zawór mieszający i sterownik, które są przeznaczone do systemów grzewczych wymagających sterowania pogodowego lub sterowania z połączonym czujnikiem pogodowym i czujnikiem temperatury wewnętrznej.

COMAP POLSKA Sp. z o.o. news Comap Smart Home zmienia każdy system grzewczy w bardziej inteligentne rozwiązanie

Comap Smart Home zmienia każdy system grzewczy w bardziej inteligentne rozwiązanie Comap Smart Home zmienia każdy system grzewczy w bardziej inteligentne rozwiązanie

Optymalizacja systemu grzewczego oferuje największy potencjał oszczędności energii dla właścicieli domów. Comap Smart Home sprawia, że jest to możliwe. Sercem rozwiązania są termostat i termostatyczne...

Optymalizacja systemu grzewczego oferuje największy potencjał oszczędności energii dla właścicieli domów. Comap Smart Home sprawia, że jest to możliwe. Sercem rozwiązania są termostat i termostatyczne głowice grzejnikowe, które mogą być używane samodzielnie lub razem, co pozwala ograniczyć koszty zużycia energii nawet o 20%!

Corab SA news Nowe falowniki Corab Encor

Nowe falowniki Corab Encor Nowe falowniki Corab Encor

Encor to marka własna firmy Corab, która nieustannie od 30 lat wspiera rozwój branży OZE oraz dostarcza wysokiej jakości komponenty do systemów fotowoltaicznych – w tym konstrukcje, moduły PV, falowniki...

Encor to marka własna firmy Corab, która nieustannie od 30 lat wspiera rozwój branży OZE oraz dostarcza wysokiej jakości komponenty do systemów fotowoltaicznych – w tym konstrukcje, moduły PV, falowniki i magazyny energii.

Jerzy Chodura Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 11

Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 11 Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych cz. 11

W XI części cyklu publikacji autor pisze o instalacjach do przygotowywania ciepłej wody użytkowej (standardowym schemacie instalacji, instalacjach solarnych z z dwoma zasobnikami i z buforem ciepła) oraz...

W XI części cyklu publikacji autor pisze o instalacjach do przygotowywania ciepłej wody użytkowej (standardowym schemacie instalacji, instalacjach solarnych z z dwoma zasobnikami i z buforem ciepła) oraz o instalacjach do przygotowywania c.w.u. i wspomagania ogrzewania (warunkach brzegowych ogrzewania solarnego i rozwiązaniach technologicznych).

Redakcja RI Szczelny, bezpieczny i trwały dach - pobierz darmowy poradnik

Szczelny, bezpieczny i trwały dach - pobierz darmowy poradnik Szczelny, bezpieczny i trwały dach - pobierz darmowy poradnik

Budowa dachu to duży wydatek i trzeba go dobrze przemyśleć. Dlatego warto korzystać z produktów sprawdzonych, oferowanych przez renomowanych producentów, którzy nie tylko proponują konkretne materiały,...

Budowa dachu to duży wydatek i trzeba go dobrze przemyśleć. Dlatego warto korzystać z produktów sprawdzonych, oferowanych przez renomowanych producentów, którzy nie tylko proponują konkretne materiały, ale służą także fachową wiedzą i doradztwem technicznym, co w przypadku budowy dachu jest bardzo istotne.

Vesbo Wielowarstwowe systemy VESBO

Wielowarstwowe systemy VESBO Wielowarstwowe systemy VESBO

Systemy wielowarstwowe to rozwiązanie odpowiednie zarówno w przypadku instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz ogrzewania (centralnego i podłogowego), jak i systemu solarnego czy instalacji przemysłowych...

Systemy wielowarstwowe to rozwiązanie odpowiednie zarówno w przypadku instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz ogrzewania (centralnego i podłogowego), jak i systemu solarnego czy instalacji przemysłowych i chłodniczych.

Jerzy Chodura Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6.

Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6. Uruchomienie i przeglądy zestawu solarnego. Niezbędnik instalatora słonecznych systemów grzewczych. Cz. 6.

Bezpośrednio po posadowieniu kolektorów słonecznych oraz pozostałych elementów zestawu solarnego niezbędne jest przeprowadzenie prawidłowego napełnienia oraz uruchomienia urządzeń. Następnie instalację...

Bezpośrednio po posadowieniu kolektorów słonecznych oraz pozostałych elementów zestawu solarnego niezbędne jest przeprowadzenie prawidłowego napełnienia oraz uruchomienia urządzeń. Następnie instalację przekazuje się użytkownikowi wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi zasad funkcjonowania, konieczności wykonywania przeglądów, a także zgłaszania reklamacji.

Najnowsze produkty i technologie

Kanlux SA news Polska Fabryka Kanlux

Polska Fabryka Kanlux Polska Fabryka Kanlux

Podczas realizacji inwestycji budowlanej ważnych jest wiele czynników. Jednym z nich jest terminowość i szybkość dostarczenia niezbędnych komponentów. Nie bez znaczenia jest też spełnienie (specyficznych...

Podczas realizacji inwestycji budowlanej ważnych jest wiele czynników. Jednym z nich jest terminowość i szybkość dostarczenia niezbędnych komponentów. Nie bez znaczenia jest też spełnienie (specyficznych często) wymogów projektu. Oczywiście liczy się też niezawodność, i bezawaryjność dostarczonych produktów.

IZOMIX sp. z o.o. IZOMIX SP. Z O.O. – firma stawiająca na intensywny rozwój, jakość i zadowolenie klienta!

IZOMIX SP. Z O.O. – firma stawiająca na intensywny rozwój, jakość i zadowolenie klienta! IZOMIX SP. Z O.O. – firma stawiająca na intensywny rozwój, jakość i zadowolenie klienta!

Izolacja rurociągów przemysłowych, izolacje na statkach, montaż płaszczy blaszanych czy przemysłowe instalacje chłodnicze i wentylacyjne to tylko część zagadnień, którymi zajmują się monterzy izolacji...

Izolacja rurociągów przemysłowych, izolacje na statkach, montaż płaszczy blaszanych czy przemysłowe instalacje chłodnicze i wentylacyjne to tylko część zagadnień, którymi zajmują się monterzy izolacji przemysłowych oraz blacharze. Wysokiej jakości materiały i możliwość skorzystania z fachowych porad zapewni im sklep IZOMIX.

KFA Armatura Obalamy mity o grzejniku aluminiowym

Obalamy mity o grzejniku aluminiowym Obalamy mity o grzejniku aluminiowym

Grzejniki aluminiowe są jednymi z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w domach i mieszkaniach. Choć są znane od lat i sprawdzone przez miliony użytkowników, to wciąż wokół nich krąży wiele mitów...

Grzejniki aluminiowe są jednymi z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w domach i mieszkaniach. Choć są znane od lat i sprawdzone przez miliony użytkowników, to wciąż wokół nich krąży wiele mitów oraz fałszywych przekonań. Postanowiliśmy więc obalić niektóre z nich i podzielić się wiedzą, podając kilka niezaprzeczalnych faktów.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. Świeże powietrze wolne od wirusów z klimatyzatorem Hisense Fresh Master

Świeże powietrze wolne od wirusów z klimatyzatorem Hisense Fresh Master Świeże powietrze wolne od wirusów z klimatyzatorem Hisense Fresh Master

Każdy chce, aby jego dom był bezpiecznym i zdrowym miejscem, w którym będzie czuć się bezpieczny – chroniony przed różnymi zagrożeniami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego. To poczucie komfortu jest...

Każdy chce, aby jego dom był bezpiecznym i zdrowym miejscem, w którym będzie czuć się bezpieczny – chroniony przed różnymi zagrożeniami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego. To poczucie komfortu jest związane z jakością powietrza, którym oddychasz. Dlatego tak ważne jest, aby każdego dnia zapewniać sobie i swojej rodzinie czyste i świeże powietrze. Tu z pomocą przychodzi innowacyjny i inteligentny klimatyzator Hisense Fresh Master.

BMETERS POLSKA sp. z o.o. news HYDROCAL M4 RADIO

HYDROCAL M4 RADIO HYDROCAL M4 RADIO

HYDROCAL M4 RADIO to ciepłomierz kompaktowy typu combo do pomiaru energii ciepła i chłodu. W standardzie ma wbudowany moduł radiowy WMBUS i LoRAWAN, oraz interfejs NFC służący do konfiguracji.

HYDROCAL M4 RADIO to ciepłomierz kompaktowy typu combo do pomiaru energii ciepła i chłodu. W standardzie ma wbudowany moduł radiowy WMBUS i LoRAWAN, oraz interfejs NFC służący do konfiguracji.

Kanlux SA news TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

MOWION to marka osprzętu elektroinstalacyjnego stworzona przez Kanlux. Oferujemy w niej rozwiązania nie tylko do wnętrz, ale również zewnętrzne. Do tych zadań przeznaczyliśmy serię TEKNO.

MOWION to marka osprzętu elektroinstalacyjnego stworzona przez Kanlux. Oferujemy w niej rozwiązania nie tylko do wnętrz, ale również zewnętrzne. Do tych zadań przeznaczyliśmy serię TEKNO.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.