RynekInstalacyjny.pl

Energooszczędność w budownictwie mieszkaniowym – punkt widzenia

Publikacja traktuje o ograniczeniach zużycia energii na ogrzewanie i wentylację w bilansie energetycznym w aspekcie finansowym i społecznym oraz zwraca uwagę na kwestie realnego czasu pracy urządzeń z zakresu instalacji sanitarnych i ochronę środowiska.
Fot. J. Sawicki

Publikacja traktuje o ograniczeniach zużycia energii na ogrzewanie i wentylację w bilansie energetycznym w aspekcie finansowym i społecznym oraz zwraca uwagę na kwestie realnego czasu pracy urządzeń z zakresu instalacji sanitarnych i ochronę środowiska.


Fot. J. Sawicki

Od 1 stycznia 2019 r. mają zacząć obowiązywać wyższe wymagania dotyczące energooszczędności nowych i poddawanych przebudowie budynków użyteczności publicznej, a od 31 grudnia 2020 r. wymagania te mają objąć również budynki mieszkalne [1]. Ograniczenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla tych pierwszych budynków nie wzbudza wątpliwości, mimo że uzyskanie wartości wskaźnika EPH+W poniżej 45 kWh/(m2 rok) będzie sporym wyzwaniem architektonicznym i infrastrukturalnym. Jednak przyjęcie maksymalnych wartości EPH+W = 65 i 70 kWh/(m2 rok) dla budynków mieszkalnych wywoła konsekwencje, które nie zostały jeszcze poddane szerszej i dogłębnej analizie.

Zobacz także

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

Aleo.com Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie? Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy...

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy o niemal każdym obszarze działania firmy. Jakie dane można tam znaleźć?

W artykule:

• Ograniczenie zużycia energii na ogrzewanie i wentylację w bilansie energetycznym oraz w aspekcie finansowym i społecznym
• Realny czas pracy urządzeń z zakresu instalacji sanitarnych
• Ochrona zasobów paliw nieodnawialnych oraz środowiska

Celem artykułu nie jest podważanie słusznego kierunku dążenia do ograniczenia zużycia energii, której produkcja w Polsce oparta jest obecnie na paliwach kopalnych (rys. 1).

Pozyskiwanie energii pierwotnej

Rys. 1. Pozyskiwanie energii pierwotnej [16]

Do ograniczenia zużycia energii i paliw kopalnych jesteśmy zobowiązani ze względu na ochronę środowiska oraz przyszłość następnych pokoleń. Zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji budynków mieszkalnych jest elementem kluczowym ze względu na jej znaczny udział w całkowitym zużyciu energii w Polsce. Nie poznamy jednak granicy opłacalności ograniczenia zużycia ciepła na etapie eksploatacji bez uwzględnienia energetycznych kosztów życia systemów i urządzeń oraz kosztów ekonomicznych i społecznych. Wprowadzenie wymagania szerokiego stosowania rozwiązań w zamyśle ograniczających zużycie energii powinno zostać poprzedzone dogłębną analizą bilansu energetycznego, ekonomicznego i społecznego proponowanych zmian.

Bilans energetyczny

W poszczególnych analizach energetycznej opłacalności ograniczania zużycia (np. [3–7]) nie uwzględniono dotychczas pełnego bilansu energetycznego. Analizy te przedstawiają systemy i rozwiązania techniczne, które pozwalają na uzyskanie konkretnego wymogu (granicznej wartości nieodnawialnej energii pierwotnej EP), oraz korzyści energetyczne i finansowe uzyskane dzięki zastosowaniu tych rozwiązań. Niestety żadne z tych opracowań nie uwzględnia „energetycznego cyklu życia” systemów i urządzeń.

Energetyczny cykl życia to ilość energii, którą należy dostarczyć, aby wyprodukować, przetransportować, serwisować, a następnie zutylizować dane urządzenie czy system. Zużycie energii na ten cel rozpoczyna się wraz z wydobyciem czy uzyskaniem surowców (np. rudy żelaza, ropy naftowej, żwiru, kauczuku itd.).

Surowce są następnie przetwarzane w zakładach produkcyjnych (także tych bardzo energochłonnych, jak np. huty), transportowane (zużycie paliwa), montowane, poddawane pracom serwisowym, a na końcu użytkowania także utylizowane. Procesom tym towarzyszą także inne etapy związane z dystrybucją i sprzedażą (chociażby utrzymanie biur, magazynów).

Patrząc na złożoność systemów i urządzeń stosowanych w nowoczesnych budynkach (termoizolacja przegród i okien, instalacje i źródła ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacja), ich wartość energetycznego cyklu życia może być w całkowitym bilansie energetycznym budynku zauważalna.

W istniejących opracowaniach trudno znaleźć również oszacowanie wpływu produkcji i transportu elementów budowlanych związanych z ograniczeniem zużycia ciepła na środowisko.

Produkcji, oprócz zanieczyszczenia gazami cieplarnianymi, może towarzyszyć również zanieczyszczenie wód czy ziemi.

Aspekt finansowy

Ograniczenie zużycia energii na ogrzewanie i wentylację wiąże się ze zwiększeniem kosztów budowy domów jedno- i wielorodzinnych. Duży udział we wzroście kosztów inwestycyjnych będą miały instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego. Spełnienie obowiązującej od 2021 roku maksymalnej wartości wskaźnika EPH+W praktycznie zmusi nas do stosowania tego rodzaju wentylacji.

Polski Związek Firm Deweloperskich w piśmie do resortu budownictwa [2] szacuje wzrost kosztów inwestycyjnych dla budynków wielorodzinnych na 4%. Natomiast w przypadku budynków jednorodzinnych może on być jeszcze wyższy, szczególnie tych o małym metrażu [20].

Analizując oszczędności energetyczne i finansowe uzyskane dzięki stosowaniu wentylacji mechanicznej, warto także wziąć pod uwagę koszty eksploatacyjne. Pomijając zużycie prądu do zasilania silników wentylatorów (niski udział), koszty serwisu i wymiany filtrów, a także czyszczenia instalacji oraz w końcu wymiany urządzeń co 10–15 lat będą znaczące.

Ciekawe porównanie finansowe przedstawione zostało w opracowaniu pt. Wskaźnik zapotrzebowania na nieodwracalną energię pierwotną a optymalizacja kosztów (RI 12/2015) [3]. Z analizy tej wynika, że „wymagania dotyczące wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodwracalną energię pierwotną EPCO+W nie są optymalne kosztowo”.

Warto także zwrócić uwagę, że do analizy przyjęto 30 lat. Obecny standard wykonania urządzeń nie gwarantuje ich efektywnej pracy przez tak długi okres. Podobny wniosek na temat opłacalności stosowania systemów i rozwiązań zapewniających wyższą energooszczędność można wysnuć z artykułu [20]. Autorzy porównują w nim także wymagania polskie i innych krajów europejskich.

Pojawia się zatem pytanie, dlaczego wymagać od współobywateli stosowania systemów nieopłacalnych finansowo? A jeżeli wymagać, to czy nie należałoby ich bardziej zachęcić poprzez odpowiednie wsparcie ekonomiczne i informacyjno-edukacyjne.

Realny czas pracy urządzeń z zakresu instalacji sanitarnych

Jak wspomniano, w analizach i w nowym projekcie rozporządzenia w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach [10] wskazywany jest okres 30 lat. W tak długim czasie należy się liczyć przynajmniej z koniecznością wymiany urządzeń z zakresu instalacji sanitarnych, co zresztą zostało uwzględnione w tabeli 1 („kosztów utrzymania”) powyższego rozporządzenia. Zatem do analizy opłacalności energetycznej i finansowej należy przyjmować czas krótszy (realnie: 15 lat). Autor odnosi się tu do projektu rozporządzenia, który poddano analizie w ramach pracy Głównej Komisji Legislacyjnej PZITS [11] i niestety w dużym stopniu skrytykowano.

Aspekt społeczny

Dla społeczeństwa polskiego wciąż rozwijającego się gospodarczo i odstającego pod względem liczby mieszkań od krajów Unii Europejskiej (średnia liczba osób w gospodarstwie domowym w Polsce wynosi 2,8, a średnia europejska to 2,3 [14]), wzrost cen inwestycyjnych nawet o 4% jest znaczący.

Z przykrością trzeba zauważyć, że świadomość i kultura techniczna naszego społeczeństwa są niewystarczające, co przy konieczności stałego nadzoru i odpowiedniej eksploatacji nowoczesnych systemów budzi wątpliwość wobec zasadności wymagania stosowania zaawansowanych technologii. Jaki procent naszych rodaków będzie systematycznie serwisować np. urządzenia i instalacje wentylacyjne? Ilu będzie wymieniać wkłady filtracyjne, czyścić kanały wentylacyjne?

Problem pogłębiają niejasne zapisy wykonawcze w Prawie budowlanym, szczególnie w rozporządzeniu [1].

Przykładem jest brak definicji pomieszczenia wentylatorowni, dla której np. w przypadku budynków wielorodzinnych obowiązują konkretne wymagania ochrony przeciwpożarowej (§ 268.1.5). Czy nie pojawi się pomysł takiej interpretacji powyższego zapisu, aby w układach zdecentralizowanych wentylacji mechanicznej w budynku wielorodzinnym średniowysokim nie było wymagane wydzielenie pożarowe pomieszczenia ze zlokalizowaną w nim centralką nawiewno-wywiewną? Będziemy wtedy obudowywać przegrodami i drzwiami o odporności ogniowej np. kuchnie w mieszkaniach, a na kanałach w obrębie mieszkania montować klapy przeciwpożarowe odcinające?

Kolejny przykład sprzeczności przepisów. Metodyka wyznaczania zapotrzebowania na ciepło na cele wentylacji, określona w rozporządzeniu o charakterystyce energetycznej [12], jest niezgodna z wymaganiami polskich przepisów, tj. warunków technicznych [1] i przywoływanych przez nie rozwiązań z normy [19]. Metodyka ta opiera się na określonym strumieniu wentylacji odniesionym do m2 powierzchni lokalu.

Poprawna wentylacja w budynkach mieszkalnych bazuje na strumieniach powietrza określonych dla poszczególnych pomieszczeń (łazienka, kuchnia itd.) [19] oraz, co ważniejsze, na minimalnym strumieniu powietrza zewnętrznego (§ 149 [1]), który ma zostać zapewniony każdej osobie przebywającej w budynku.

Główna Komisja Legislacyjna PZITS swoje spostrzeżenia i propozycje dotyczące planowanych zmian przepisów przedstawiła w piśmie [11] i innych pismach opracowanych w ramach Zrzeszenia. Niestety nie zostały one uwzględnione przy ostatniej nowelizacji.

Czytaj też: Etykietowanie energetyczne w praktyce projektowania i budowy budynków >>>

Ochrona zasobów paliw nieodnawialnych oraz środowiska

Musimy oszczędnie gospodarować zużyciem paliw, ale równie ważny jest dla nas i naszego środowiska sposób przetwarzania nieodnawialnych źródeł energii oraz wybór tych, których spalanie powoduje najmniejsze szkody. Jak jednak wcześniej wspomniano – nie poznamy granicy energetycznej opłacalności ograniczenia zużycia ciepła na etapie eksploatacji bez uwzględnienia energetycznych kosztów życia systemów i urządzeń oraz bez uwzględnienia kosztów społecznych.

Pod względem zużycia paliw kopalnych oraz źródeł odnawialnych Polska nie odstaje od średniej europejskiej. Niemniej warto porównać zestawienie źródeł energii wykorzystywanej w gospodarstwach domowych (­tab. 1).

Porównanie źródeł energii

Tabela 1. Porównanie źródeł energii wykorzystywanej w gospodarstwach domowych krajów Unii Europejskiej i Polski [14]

W aspekcie czystości powietrza głównym problemem nie jest samo stosowanie paliwa kopalnego, ale jego rodzaj oraz sposób i jakość spalania. W Polsce szala przechyla się na stronę węgla, natomiast w UE przeważa wykorzystanie gazu ziemnego.

Patrząc przez pryzmat jakości emisji spalin, to ważna różnica. Powszechne stosowanie węgla wynika nie tylko z dostępności, ale przede wszystkim z poziomu jakości życia społeczeństwa, naszej mentalności i uwarunkowań politycznych.

Głównym źródłem zanieczyszczeń w Polsce jest oprócz transportu niska emisja spalin związana z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej w istniejących budynkach mieszkalnych.

W Polsce jest 13,4 mln gospodarstw domowych (lokali mieszkalnych), aż 49% z nich jest ogrzewane z wykorzystaniem paliwa stałego, w dużej mierze o niskiej jakości (zarówno pod względem składu, jak i kaloryczności). Średni wiek kotłów na paliwo stałe przekracza 24 lata [14].

Charakterystykę wieku węglowych źródeł ciepła w polskich domach przedstawia rys. 2.

Charakterystyka wieku kotłów

Rys. 2. Charakterystyka wieku kotłów węglowych w polskim mieszkalnictwie [17]

W zabudowie miejskiej zaledwie 66% budynków poddanych zostało termomodernizacji. Na wsi sytuacja jest jeszcze gorsza, gdyż tylko 44% budynków jest ocieplonych [14].

Zestawiając te liczby z niedostatecznym poziomem świadomości społecznej i wykorzystywaniem jako paliwa odpadów, widzimy główne problemy, z którymi należy się obecnie zmierzyć poprzez inicjowanie dofinansowań związanych z termomodernizacją i wymianą źródeł ciepła. Dofinansowanie nie może jednak obejmować tylko inwestycji. Najbiedniejszych trzeba wspomóc również w ponoszeniu kosztów eksploatacyjnych.

Czytaj też: Integracja systemów wentylacyjnych i grzewczo-chłodzących dla budynków pasywnych jednorodzinnych >>>

Wnioski

1. W Polsce należy przeprowadzić termomodernizację około połowy istniejących budynków mieszkalnych. Dotyczy to m.in. prawie 4 mln budynków jednorodzinnych [14, 17]. Rocznie powstaje ok. 160 tys. nowych lokali mieszkalnych.

Nowe budynki należy wykonywać w dobrym, energooszczędnym standardzie, jednak łatwo zauważyć, gdzie jest rzeczywisty potencjał i konieczność poprawy zużycia energii.

Autor jest zdania, że należy wspierać tych obywateli, którzy budują lub kupują energooszczędne budynki, a nie nakładać na nich nowe obciążenia.

2. Wsparcie powinno dotyczyć także zakresu modernizacji budynku.

Trzeba pamiętać, że budynek poddany przebudowie trzeba dostosować do obecnie obowiązujących przepisów. Ich zaostrzenie stanowić będzie niestety dodatkową przeszkodę.

3. Unia Europejska w dyrektywach [8, 9] nie podaje obowiązujących granicznych wartości współczynnika EP [kWh/m2 rok], jakie mają spełniać budynki. Ich określenie pozostawiono poszczególnym krajom członkowskim – na podstawie możliwości społecznych, lokalnego klimatu i innych uwarunkowań. Dlaczego zatem sami narzucamy sobie tak znaczne obciążenia?

4. Należy ograniczyć zużycie ciepła na rzecz dobra nas samych oraz naszego środowiska, ale trzeba to robić z uwzględnieniem wszystkich aspektów, a więc energetycznych, finansowych i społecznych.

5. Jest jeszcze czas na korektę wymagań, które mają wejść w życie w roku 2021 dla modernizowanych budynków mieszkalnych.

Warto jeszcze raz przeanalizować wszystkie zalety i wady wartości granicznych zużycia ciepła przez budynki.

Liczba niezmodernizowanych istniejących budynków świadczyć może o braku zasobów finansowych ich właścicieli.

Pogłębienie wymagań związanych z przebudową (termomodernizacją) jeszcze bardziej wstrzyma proces zwiększania jakości energetycznej istniejących budynków.

6. Określenie wskaźnika granicznego na m2 powierzchni ogrzewanej premiuje osoby bogate.

Należy zwrócić uwagę, że obywatel posiadający mieszkanie o powierzchni 50 m2 będzie kilkukrotnie mniej „odpowiedzialny” za emisję spalin i zużycie energii na cele grzewcze, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej od właściciela większego mieszkania (domu, rezydencji).

Różnica będzie jeszcze większa w przypadku budynku dodatkowo wyposażonego w energochłonne rozwiązania techniczne, np. w basen. Jeżeli chodzi o ocenę z punktu widzenia energetycznego, jest to po prostu niesprawiedliwe.

Być może warto zastanowić się nad podatkiem od luksusu, który byłby przeznaczany na modernizację wysokoemisyjnych źródeł w budynkach zamieszkiwanych przez osoby ubogie?

7. Warto przyjrzeć się krytycznie tzw. ekologicznym i czystym paliwom.

Dobrym przykładem jest tu energia elektryczna, która w Polsce ze względu na rodzaj pozyskiwania (głównie spalanie węgla w elektrociepłowniach) oraz niską jakość techniczną sieci przesyłowych nie jest atrakcyjna energetycznie. Oprócz małej sprawności pozyskania i przesyłu powstaje znacząca ilość ciepła odpadowego, szczególnie w okresie letnim.

8. Należy promować odnawialne źródła ciepła, ale ze świadomością ich niedoskonałości.

Dobrym przykładem jest biomasa, która ma bardzo niski wskaźnik udziału energii nieodnawialnej – w zależności od sposobu zasilania budynku w energię dla miejscowego wytwarzania wi= 0,2, dla ciepła sieciowego z kogeneracji wi = 0,15 (wi to współczynnik nakładu energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii [12]), natomiast jakość spalin w zakresie emisji pyłów nie jest lepsza od paliwa węglowego [21].

Zatem biomasa tak, ale tylko w źródłach z instalacją odpylania! Biomasa stanowi ok. 70% źródeł odnawialnych w Polsce. Z jednej strony mamy korzyść wynikającą z uzyskania alternatywnego odnawialnego źródła energii, a z drugiej spalanie tego źródła znacząco przyczynia się do zanieczyszczenia atmosfery i niskiej emisji.

9. Polska nie odstaje od innych krajów europejskich udziałem energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii. Plasujemy się pod tym względem na poziomie takich państw, jak Niemcy i Francja, wyżej od Wielkiej Brytanii (rys. 3).

Udział energii

Rys. 3. Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2015 roku [%]. W Polsce wynosił 11,8% [16]

Udział OZE w ciepłownictwie

Rys. 4. Udział OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie w latach 2006–2015 [16]

Warto także zwrócić uwagę, że im mniejsza liczba mieszkańców, tym wyższy udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii. Nie mamy zatem czego się wstydzić.

W przypadku ciepłownictwa i chłodnictwa udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii nie odbiega znacząco od średniej dla 28 państw UE (rys. 4).

10. Cenną inicjatywą była nowelizacja rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe [13]. Niezrozumiały jest jednak długi okres możliwości wprowadzenia do obrotu kotłów już wyprodukowanych (1 lipca 2018 r.). Konsekwencją jest rozkwit sprzedaży kotłów niskiej jakości, które będą emitować zanieczyszczenia przez długie lata.

11. Aby obniżyć zawartość zanieczyszczeń w powietrzu, trzeba wprowadzić system dotkliwych kar za emisję spalin bardzo niskiej jakości. Warto także wziąć pod uwagę konieczność dofinansowania najbiedniejszych w zapewnieniu dostawy dobrego paliwa.

Podsumowanie

Oszczędność energii, ograniczenie zużycia nieodnawialnych paliw kopalnych, ochrona środowiska – to priorytety. Do celu należy jednak dochodzić w sposób racjonalny, z pełną świadomością kosztów i zysków. Nie należy ślepo podążać za innymi. Trzeba także wspierać tych najsłabszych i najbiedniejszych. Te myśli były dla autora przewodnie i to one doprowadziły do przedstawienia powyższego punktu widzenia.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2017, poz. 2285).
 2. Pismo Polskiego Związku Firm Deweloperskich z 15 czerwca 2016 r. do Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury i budownictwa, w zakresie nowelizacji RMI, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 3. Firląg S., Węglarz A, Goleniewski A., Wskaźnik zapotrzebowania na nieodwracalną energię pierwotną a optymalizacja kosztów, „Rynek Instalacyjny” nr 12/2015.
 4. Żurawski J., Efektywność energetyczna w budownictwie, maj 2013, http://www.eip-cz-pl.eu/pl/files/Budynki_energooszcz%C4%99dne_podr%C4%99cznik.pdf (dostęp 5.06.2018).
 5. Sowa J. (red.), Budynki o niemal zerowym zużyciu energii, Warszawa 2017.
 6. Jadwiszczak P., Trząski A., Wentylacja i ogrzewanie w nowych przepisach. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki – wymagania WT 2017 i 2021, Grupa Medium, Warszawa 2016.
 7. Wiszniewski A., Trząski A., Aspekty ekonomiczne i środowiskowe ogrzewania elektrycznego w nowo wznoszonych budynkach jednorodzinnych, „Rynek Instalacyjny” nr 10/2017.
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/91/EC z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.Urz. UE L 001/65 z 04/01/2003 P).
 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.Urz. UE L 153/13).
 10. Projekt z dnia 10 listopada 2017 r. rozporządzenia Ministra i Budownictwa w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//523/12305007/12470424/12470425/dokument316349.pdf, (dostęp 5.06.2018).
 11. Pismo PZITS do ministra Tomasza Żuchowskiego, podsekretarza stanu, w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach, http://www.pzits.pl/www/wp-content/uploads/2017/12/MIiB_07122017.pdf (dostęp 5.06.2018).
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2015, poz. 376).
 13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (DzU 2017, poz. 1690).
 14. Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2015 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017.
 15. Strategia. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. Perspektywa do 2020 r., Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, kwiecień 2014.
 16. Energia 2017, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017.
 17. Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2015. Domy jednorodzinne. Mechanizm wspierania modernizacji, Instytut Ekonomii Środowiska „Efektywna Polska”, Kraków 2016.
 18. Budownictwo mieszkaniowe – tablice przeglądowe od 1991 roku, GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-tablice-przegladowe-od-1991-roku,6,5.html (dostęp 5.06.2018).
 19. PN-83/B-03430+Az3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
 20. Łaskawiec K., Żurawski J., Kontrowersje wokół warunków technicznych. Czy to się opłaca?, „Izolacje” nr 2/2017.
 21. Lech-Brzyk K., Niewczas J., Emisja cząstek pyłu podczas spalania różnych gatunków biomasy w kotle małej mocy, http://www.pzits.not.pl/docs/ksiazki/Pol_%202012/Lech-Brzyk%20337-345.pdf (dostęp 5.06.2018).

Czytaj też: Rynek wentylatorów - stabilizacja i oczekiwanie na nowe wymagania >>>

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Katarzyna Rybka Nowatorskie rozwiązania w technice grzewczej Wodór paliwem jutra

Nowatorskie rozwiązania w technice grzewczej Wodór paliwem jutra Nowatorskie rozwiązania w technice grzewczej Wodór paliwem jutra

W przyszłości kotły będą być może zasilane wodorem. Naukowcy już okrzyknęli wodór mianem „paliwa przyszłości”, jednak na wdrożenie tanich i bezpiecznych technologii jego produkcji i spalania trzeba jeszcze...

W przyszłości kotły będą być może zasilane wodorem. Naukowcy już okrzyknęli wodór mianem „paliwa przyszłości”, jednak na wdrożenie tanich i bezpiecznych technologii jego produkcji i spalania trzeba jeszcze trochę poczekać.

mgr inż. Katarzyna Rybka Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo...

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy końcowego.

Agnieszka Antoszewska Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji...

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji budynku.

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w...

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli...

dr inż. Michał Strzeszewski, mgr inż. Piotr Wereszczyński Wspomagana komputerowo analiza ekonomiczna i ekologiczna zaopatrzenia budynku w energię i ciepło

Wspomagana komputerowo analiza ekonomiczna i ekologiczna zaopatrzenia budynku w energię i ciepło Wspomagana komputerowo analiza ekonomiczna i ekologiczna zaopatrzenia budynku w energię i ciepło

W ramach projektu budowlanego obowiązkowe jest wykonanie analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia budynku w energię i ciepło [1]. Wcześniej wymaganie...

W ramach projektu budowlanego obowiązkowe jest wykonanie analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia budynku w energię i ciepło [1]. Wcześniej wymaganie to dotyczyło jedynie budynków o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2. Obecnie obowiązuje niezależnie od wielkości budynku, a więc również dla domów jednorodzinnych.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

praca zbiorowa Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz...

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz poprawę płynności finansowej. Kampanię skierowano głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

dr inż. Mariusz Adamski Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to...

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.

Jakub Koczorowski Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC) Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające...

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe (przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie powietrze pełni bezpośrednio funkcję medium, lub wymienniki glikolowe (takie same, jakie stosuje się dla pomp ciepła), gdzie ciepło z...

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

mgr inż. Katarzyna Rybka Ogrzewanie i wentylacja kurników

Ogrzewanie i wentylacja kurników Ogrzewanie i wentylacja kurników

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Redakcja RI Sterowanie BMS

Sterowanie BMS Sterowanie BMS

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Natalia Fidorów Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej...

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej oraz ekonomicznej i rozważenia wykorzystania ciepła ze spalin także do ogrzewania przyległych pomieszczeń socjalnych i biurowych lub do celów technologicznych.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

mgr inż. Andrzej Balcewicz, dr inż. Florian Piechurski Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne...

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

mgr inż. Joanna Jaskulska, mgr inż. Bartosz Radomski, dr inż. Ilona Rzeźnik, mgr inż. Agnieszka Figielek Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute

Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute

Zaprezentowane wyniki analiz dla budynku jednorodzinnego projektowanego w standardzie pasywnym wskazują, w jakim stopniu możliwe jest zrekompensowanie gorszych parametrów jednego z elementów struktury...

Zaprezentowane wyniki analiz dla budynku jednorodzinnego projektowanego w standardzie pasywnym wskazują, w jakim stopniu możliwe jest zrekompensowanie gorszych parametrów jednego z elementów struktury budynku innym, o lepszych właściwościach. Pokazują one istotne znaczenie jednoczesności spełnienia takich kryteriów, jak orientacja budynku względem stron świata, właściwy dobór materiałów, komponentów i zastosowanych technologii oraz dokładność przy projektowaniu.

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.