RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Instalacje i urządzenia do indywidualnych ujęć wody

Instalacje i urządzenia do indywidualnych ujęć wody. Fot.Unsplash

Instalacje i urządzenia do indywidualnych ujęć wody. Fot.Unsplash

Indywidualne ujęcia wody są coraz częściej stosowane, zwłaszcza na obszarach wiejskich lub tam, gdzie nie ma dostępu do miejskiej sieci wodociągowej. Najpopularniejsze z nich to oczywiście studnie kopane bądź wiercone. Doprowadzenie wody z takiego ujęcia do domowej sieci wodociągowej wymaga zastosowania odpowiednich urządzeń i elementów instalacji.

Zobacz także

Grupa Aliaxis Biblioteki BIM Grupy Aliaxis – kompletne pod każdym względem

Biblioteki BIM Grupy Aliaxis – kompletne pod każdym względem Biblioteki BIM Grupy Aliaxis – kompletne pod każdym względem

Building Information Modelling (BIM) powoli staje się codziennością w biurach projektowych i na placach budowy. Inwestorzy, projektanci i generalni wykonawcy dostrzegli potencjał cyfryzacji, coraz chętniej...

Building Information Modelling (BIM) powoli staje się codziennością w biurach projektowych i na placach budowy. Inwestorzy, projektanci i generalni wykonawcy dostrzegli potencjał cyfryzacji, coraz chętniej wdrażając nowe technologie i procesy. Producenci materiałów i produktów budowlanych również starają się iść z duchem czasu. Niestety zbyt często „gotowość na BIM” jest upraszczana i sprowadzana do posiadania biblioteki obiektów BIM (np. rodzin Revit). Co gorsza, jakość plików i danych do pobrania...

EcoComfort Koszt budowy domu 2017 – na jaką kwotę musisz być przygotowany?

Koszt budowy domu 2017 – na jaką kwotę musisz być przygotowany? Koszt budowy domu 2017 – na jaką kwotę musisz być przygotowany?

Koszty budowy domu każdego roku analizuje kilkadziesiąt tysięcy prywatnych inwestorów, którzy rozpoczynają walkę o własne cztery ściany. Jeszcze większa liczba ludzi sprawdza koszty budowy domu, bo marzy...

Koszty budowy domu każdego roku analizuje kilkadziesiąt tysięcy prywatnych inwestorów, którzy rozpoczynają walkę o własne cztery ściany. Jeszcze większa liczba ludzi sprawdza koszty budowy domu, bo marzy o własnym kącie. Budowa domu jest dla większości inwestorów największym wydatkiem w życiu, bo to tam właściciel planuje spędzić swoją przyszłość. Nie da się ukryć, że do budowy domu trzeba się dobrze przygotować. Wbrew pozorom inwestycja nie zaczyna się wraz z wyborem działki czy projektu – rozpocząć...

dr inż. Edmund Nowakowski Metody określania obliczeniowych przepływów wody w budynkach mieszkalnych

Metody określania obliczeniowych przepływów wody w budynkach mieszkalnych Metody określania obliczeniowych przepływów wody w budynkach mieszkalnych

Norma PN-92/B-01706 [1], zawierająca wzory i tabele do określania obliczeniowych przepływów wody w instalacjach wodociągowych w budynkach, została w maju 2009 r. unieważniona bez podania normy zastępczej....

Norma PN-92/B-01706 [1], zawierająca wzory i tabele do określania obliczeniowych przepływów wody w instalacjach wodociągowych w budynkach, została w maju 2009 r. unieważniona bez podania normy zastępczej. Wobec konieczności znalezienia innej metody obliczeniowej w artykule omówiono sposoby obliczeń wykorzystywane dotychczas w Polsce.

W artykule:

• Studnie wiercone i kopane

• Wymagania prawne dla studni kopanych i wierconych

• Zasady stosowane przy wierceniu studni

• Instalacje do ujmowania wody

• Filtry i pompy w studniach głębinowych

• Osprzęt do studni wierconych

• Kiedy użyć pompy głębinowej, a kiedy zestawów hydroforowych?

• Badanie wody i dobór filtrów

•Podsumowanie

 

Studnie wiercone i kopane

Studnie kopane są tradycyjnym sposobem pozyskiwania wody z podziemnych warstw wodonośnych; wymagają wykonania wykopu o odpowiedniej głębokości i średnicy. W studniach kopanych stosuje się ssące pompy powierzchniowe lub zanurzeniowe. Obecnie jednak takich studni już się praktycznie nie wykonuje. Studnie wiercone są rozwiązaniem bardziej zaawansowanym technologicznie, polegającym na wykonaniu otworów w ziemi za pomocą specjalistycznej wiertnicy. Są często głębsze i bardziej efektywne niż studnie kopane, ponieważ sięgają zwykle do głębszych warstw wodonośnych.

Wymagania prawne dla studni kopanych i wierconych

Kwestią zasadniczą przy decyzji o wierceniu bądź kopaniu studni jest konieczność uzyskania pozwolenia na jej budowę. Nie jest ono potrzebne, jeśli głębokość studni nie przekracza 30 m, a jej średnia roczna wydajność w przeliczeniu na jeden dzień jest mniejsza niż 5 m3. W takim przypadku konieczne jest jedynie powiadomienie odpowiedniego organu gminy o fakcie budowy studni.

Zobacz także: Jak przykleić styropian? Poradnik krok po kroku >>

Jeśli jednak studnia jest głębsza, a jej wydajność większa, konieczne jest spełnienie dodatkowych formalności, a przede wszystkim otrzymanie zezwolenia wodnoprawnego wystawianego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. W tym celu należy przedłożyć wniosek wraz z informacją, w jaki sposób studnia zostanie wybudowana i jaka jest jej lokalizacja, a także kryteria użytkowania gruntu w fazie realizacji oraz eksploatacji lub użytkowania odwiertu, które są określone w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Konieczne jest również określenie sposobu wykorzystania studni (np. do celów mieszkalno-bytowych) oraz dołączenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypisu z ewidencji gruntów, które obejmują nieruchomości w zakresie lokalizacji przyszłej studni, dokumentacji dotyczącej hydrogeologii, oceny wodnoprawnej, decyzji środowiskowej, projektu instrukcji gospodarki wodnej, zgody właściciela urządzeń kanalizacyjnych oraz dowodu uiszczenia opłaty.
Podstawą wystawienia pozwolenia jest Prawo budowlane, wodne, geologiczne i górnicze, przy czym charakterystyka techniczna i minimalne limity odległości dla odwiertów zostały określone w przepisach budowlanych. Zdarza się, że przepisy Prawa wodnego i geologicznego wymagają od inwestora uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i wykonania projektu robót geologicznych przed jego zatwierdzeniem w starostwie.

zakres wydajnosci pompy glebinowej

Rys. 1. Zakres wydajności pompy głębinowej o średnicy jedynie 52 mm, co pozwala na montaż w niewielkich odwiertach. Pompa przeznaczona do zaopatrywania w wodę domów jednorodzinnych i działek letniskowych, o maks. głębokości zanurzenia: 80 m


Źródło: IBO

Zasady stosowane przy wierceniu studni

Przede wszystkim studni nie można wywiercić w dowolnym miejscu. Konieczne jest także zachowanie optymalnych parametrów przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów Prawa budowlanego. Wymagania w zakresie odwiertów zawarte są w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, i dotyczą przede wszystkim odległości studni od kluczowych elementów architektonicznych.

Zgodnie z pkt 31 ust. 1 ww. rozporządzenia odległość pomiędzy osią odwiertu a pozostałymi elementami architektury powinna wynosić odpowiednio:

  1. od granicy działki: 5 m,
  2. od rowu na poboczu drogi: 7,5 m,
  3. od budynków inwentarskich i zbiorników na nieczystości: 15 m,
  4. od przewodu kanalizacji rozsączającej: 30 m,
  5. od wybiegu dla zwierząt: 70 m.

Dopuszczalne jest sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których mowa pkt 2–5.

WT w art. 33 wymagają, aby przy ujęciu wód podziemnych za pomocą studni wierconej teren w promieniu co najmniej 1 m od wprowadzonej w grunt rury zabezpieczyć nawierzchnią utwardzoną, ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym, a przejście rury studziennej przez nawierzchnię utwardzoną uszczelnić.

Instalacje do ujmowania wody

Woda ze studni transportowana jest do domowych ujęć za pomocą rur wodociągowych. Są one najczęściej wykonywane z PVC-U, który nie wpływa na skład chemiczny i jakość czerpanej wody. Przewody z tego materiału są całkowicie odporne na korozję, nie wymagają konserwacji i są łatwe w obróbce. Ze względu na niski ciężar właściwy można je z łatwością transportować i instalować, a ich gładka powierzchnia zapobiega inkrustacjom. Rury z PVC-U powinny być produkowane zgodnie z normą PN-G-02323 i posiadać atest higieniczny PZH.

Typowe wymiary rur studziennych to: PN 10, PN 12,5 i PN 16, długości montażowe: 1, 2, 3, 4 i 6 mb, w wersji gwintowanej, w zakresie średnic DN 110–DN 450. Gwintowanie powinno uwzględniać normę PN-G-02323, a zatem gwint powinien być trapezowy, metryczny, o skoku 6 mm (dla średnic DN 110–DN 225) oraz 12 mm (dla średnic DN 280–DN 450).

Instalację czerpalną ze studni kopanej można wykonać przy użyciu rury PE, wyposażonej w kolano zaciskowe do rur tego typu oraz złączkę zaciskową z gwintem do rur PE, zakończoną koszem ssawnym z zaworem zwrotnym. Taka instalacja wyposażona jest w przejście przyłączeniowe. Jeśli zachodzi konieczność modernizacji istniejącej instalacji czerpanej, która wykonana jest z rur stalowych, rury PE można do niej podłączyć za pomocą odpowiednich złączek zaciskowych z gwintem.

Przeczytaj także: Bezpieczeństwo systemów wodociągowych i zdalnego odczytu

wielostopniowa pompa głębinowa

Rys. 2. Przykładowa wielostopniowa pompa głębinowa – o średnicy 98 mm, z podwyższoną odpornością na piasek, z wirnikami pływającymi, przeznaczona do instalacji o minimalnej średnicy wewnętrznej 115 mm. Do zaopatrywania w wodę domów wielorodzinnych i gospodarstw rolnych oraz zasilania systemów nawodnieniowych


Źródło: IBO

pompa zatapialna

Rys. 3. Przykładowa pompa zatapialna przeznaczona do wody czystej w zastosowaniach domowych, z fabrycznym sterownikiem zewnętrznym, ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed suchobiegiem. Maks. wysokość podnoszenia: 25–45 m, wydajność: 3 m3/h


Źródło: Grundfos

Filtry i pompy w studniach głębinowych

Zadaniem filtrów studziennych jest umożliwienie napływu czerpanej wody z warstwy wodonośnej do pompy w taki sposób, by powstawały jak najmniejsze opory, a jednocześnie żeby piasek i cząstki minerałów zatrzymywały się w warstwie wodonośnej. Od miąższości warstwy wodonośnej i spadku zwierciadła wody zależy długość filtra. Jego odpowiedni dobór gwarantuje swobodny dopływ wody do pompy, chroniąc ją przed zapiaszczeniem i wydłużając czas użytkowania.

Przy doborze przyjmuje się, że prędkość napływu wody z warstwy wodonośnej do filtra jest nie większa niż 3 cm/s. Istotna jest także obsypka filtra – powinna się składać z kalibrowanego żwiru o różnej granulacji, dobieranego z uwzględnieniem budowy geologicznej warstwy wodonośnej. Przy czym im drobniejszy żwir, tym bardziej rosną opory hydrauliczne filtra i zmniejsza się wydajność studni.

W instalacjach do indywidualnych ujęć wody zastosowanie znajdują m.in. filtry szczelinowe wykonane z rur studziennych. Ich zaletami są: łatwość montażu, niskie opory hydrauliczne, odporność na korozję i wysoka wytrzymałość na działanie sił zewnętrznych.

Filtry siatkowe stosowane są wówczas, gdy mamy do czynienia z przypadkiem czerpania wód podziemnych z luźnych warstw wodonośnych (np. piasków czy drobnego żwiru). Rdzeń takiego filtra wykonany jest z rury ­PVC-U naciętej poprzecznie, o szerokości szczelin 5 mm. Kluczowe w filtrach siatkowych jest wykorzystanie jak największej powierzchni siatki filtracyjnej, np. poprzez nakładanie na rdzeń filtra siatki podkładowej o dużych oczkach. W ten sposób można znacznie poprawić parametry hydrauliczne filtra, a do tego zabezpieczyć siatkę filtracyjną przed wgnieceniem do środka szczeliny. Tego typu filtry wyposażone w siatki rypsowe mogą być oferowane w splotach o długości: 8, 10, 12, 14 lub 16 cm.

Na rynku znaleźć można bardzo szeroką ofertę pomp głębinowych do indywidualnych ujęć wody. Markowe urządzenia są trwałe i niezawodne. Przy doborze uwzględnia się m.in. maksymalny przepływ i wysokość podnoszenia oraz maksymalną głębokość zanurzenia, a także wykonanie ze stali nierdzewnej i indywidualne rozwiązania producentów, jak np. specjalne konstrukcje chłodzenia i uszczelnienia mechaniczne z ochroną przed hałasem.

Osprzęt do studni wierconych

Elementem zamykającym rurę studzienną jest głowica, która chroni wnętrze studni przed przedostawaniem się do niego zanieczyszczeń, a także umożliwia podwieszenie pompy głębinowej. Przez głowicę, za pomocą szczelnych dławików, prowadzone są przewody: tłoczny oraz zasilania. Głowica może być standardowa, w średnicach DN 125 i DN 160 – wykonana z PVC-U i uszczelniana gumowym o-ringiem, a także przelotowa lub z króćcem gwintowanym, o średnicach DN 110, DN 140, DN 200, DN 225 – wykonana z PE. Rurę podfiltrową zamyka się, przyklejając do niej specjalny korek wykonany z PVC-U o średnicy: DN 110, DN 125, DN 140, DN 160 lub DN 225.

Na rynku oferowana jest także głowice ze stali ocynkowanej galwanicznie, wykonana w wariancie przelotowym lub z króćcem gwintowanym. Dostępne średnice to: DN 110, DN 125, DN 160, DN 200. Głowica uszczelniana jest za pomocą gumowego pierścienia, a od jej średnicy uzależniona jest średnica przyłącza przewodu tłocznego pompy.

Oprócz studni wierconych budowanych w sposób tradycyjny, stosuje się także studnie wiercone ze złączem szwedzkim. To rozwiązanie dla studni w zakresie średnic DN 110–DN 160. Jest to kolano sprzęgające przewód tłoczny od pompy z przewodem doprowadzającym wodę do budynku. Szyna montażowa kolana przechodzi przez otwór w ścianie rury studziennej. Złącze montowane jest poniżej poziomu zamarzania gruntu. Eliminuje to potrzebę wykonania tradycyjnej obudowy studni – wystarczy niewielka pokrywa ze zintegrowanym przyłączem elektrycznym do pompy głębinowej, montowana 30 cm nad poziomem gruntu, bezpośrednio na osłonowej rurze studziennej.

Kiedy użyć pompy głębinowej, a kiedy zestawów hydroforowych?

Decyzja o wyborze pomiędzy pompą głębinową a zestawem hydroforowym zależy od głębokości odwiertu – jeśli lustro wody w studni znajduje się powyżej 8 m i nie opada poniżej tego poziomu, zaleca się używanie hydroforu. Natomiast jeśli lustro wody jest poniżej 8 m, należy zastosować pompę głębinową. W studniach wierconych używamy pomp głębinowych. Warto sprawdzić wydajność studni, czyli poziom intensywności poboru wody w trakcie godzinnego pompowania. Można dzięki temu określić odpowiednią moc pompy do studni. Test wydajności ma również na celu sprawdzenie jakości wody – jeśli nie spełnia ona wymagań norm, konieczne może być zastosowanie uzdatniacza, zarówno dla pompy głębinowej, jak i hydroforu.

filtry siatkowe

Rys. 4. Filtry siatkowe do instalacji czerpiących wody podziemne z luźnych warstw wodonośnych (drobnoziarniste piaski i żwiry), w zakresie grubości ścianek PN 10, PN 12,5 oraz PN 16, o długości 2, 3 i 4 mb. w wersji gwintowanej i w zakresie średnic zewnętrznych od DN 110 do DN 450. Dla poprawy parametrów hydraulicznych filtra i wykorzystania jak największej powierzchni siatki filtracyjnej na rdzeń filtra nakłada się siatkę podkładową o dużych oczkach, która dodatkowo oddziela rdzeń filtra od siatki filtracyjnej i nie pozwala na jej wgniecenie do wnętrza szczeliny


Źródło: Gamrat

Badanie wody i dobór filtrów

Badanie wody można powierzyć lokalnemu laboratorium inspekcji sanitarnej (Sanepid) lub firmie zajmującej się analizą wody. Ważne jest sprawdzenie takich parametrów, jak: pH i twardość wody oraz zawartość: bakterii, metali ciężkich, zanieczyszczeń chemicznych, pestycydów itp.

Na podstawie wyników badań można zdecydować, jakie filtry będą niezbędne do oczyszczenia wody. Do najbardziej popularnych należą:

  • „ filtr osmotyczny, skuteczny w usuwaniu soli, metali ciężkich, pestycydów i innych substancji chemicznych,
  •  filtr węglowy stosowany do usuwaniu chloru, organicznych zanieczyszczeń, zapachów i smaków,
  • „ filtr odżelaziający – usuwa nadmiar żelaza i manganu,
  • „ filtr przeciwbakteryjny/UV, skuteczny w eliminowaniu bakterii, wirusów i innych mikroorganizmów,
  • „ filtr do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak piasek, muł, rdza itp.

W zależności od rodzaju zanieczyszczeń i ich stężenia w wodzie konieczne może być zastosowanie różnych filtrów lub systemów filtracji. Można zastosować pojedynczy filtr lub zestaw filtrów, które spełniają określone wymagania dotyczące czystości wody. Po wyborze odpowiednich filtrów ważne jest ich prawidłowe zamontowanie zgodnie z instrukcjami producenta. Należy również regularnie kontrolować i wymieniać filtry, aby zapewnić ich skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeń.

Podsumowanie

Przyłącza do budynków z własnych ujęć wody są ważnym elementem systemu dostarczania wody do nieruchomości. Przy projektowaniu przyłącza należy uwzględnić różne czynniki, takie jak odległość pomiędzy źródłem wody a budynkiem, rodzaj terenu, wysokość podnoszenia wody, średnica rur i rodzaj materiału użytego do rur. Należy również zapewnić odpowiednią izolację i ochronę przed zamrożeniem w przypadku występowania niskich temperatur.

Do konstrukcji przyłącza wodnego z własnego ujęcia można używać różnych rodzajów rur z tworzyw i stalowych, w zależności od preferencji i warunków lokalnych. Konieczne będzie również zastosowanie odpowiednich akcesoriów, takich jak złączki, zawory, filtry, liczniki wody itp.

Aby zapobiec wyciekom i utracie wody, ważne jest prawidłowe uszczelnienie połączeń między rurami oraz zastosowanie izolacji termicznej, jeśli jest to wymagane.

Po zakończeniu instalacji przyłącza wodnego z własnego ujęcia, konieczne jest regularne monitorowanie stanu przyłącza, sprawdzanie ciśnienia wody, przepływu i jakości wody. Należy również regularnie sprawdzać i konserwować pompę, filtry i inne urządzenia związane z ujęciem wody.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Andrzej Górecki Korozja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych

Korozja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych Korozja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych

W odpowiedzi na zaproszenie autorów artykułu pt. „Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych” (RI 12/2011) do podzielenia się doświadczeniami w zakresie identyfikacji uszkodzeń mosiężnych...

W odpowiedzi na zaproszenie autorów artykułu pt. „Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych” (RI 12/2011) do podzielenia się doświadczeniami w zakresie identyfikacji uszkodzeń mosiężnych zaworów (także mosiężnych łączników) pracujących w instalacjach wodnych poniżej podano kilka informacji istotnych z punktu widzenia jakości tych wyrobów. Dane te zebrane zostały w trakcie wykonywania ekspertyz ustalających przyczyny awarii zarówno instalacji wodociągowych, jak i grzewczych w COBRTI...

dr inż. Edmund Nowakowski Obliczeniowe przepływy wody wodociągowej w przyłączach budynków mieszkalnych

Obliczeniowe przepływy wody wodociągowej w przyłączach budynków mieszkalnych Obliczeniowe przepływy wody wodociągowej w przyłączach budynków mieszkalnych

Przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączący źródło wody (wodociąg, studnię) z wewnętrzną instalacją wodociągową budynku. Przy podłączeniu budynku do sieci wodociągowej jest to fragment od punktu...

Przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączący źródło wody (wodociąg, studnię) z wewnętrzną instalacją wodociągową budynku. Przy podłączeniu budynku do sieci wodociągowej jest to fragment od punktu podłączenia się do sieci do głównego zaworu odcinającego instalację wodociągową. Ze względu na jego położenie doborem przyłącza wody interesują się zarówno „wodociągowcy”, jak i „instalatorzy”. Jednak zazwyczaj mają różne do tej kwestii podejście.

dr inż. Florian Piechurski Sposoby zmniejszania strat wody (cz. 2)

Sposoby zmniejszania strat wody (cz. 2) Sposoby zmniejszania strat wody (cz. 2)

Straty wody to różnice między objętością wody wyprodukowanej (wtłoczonej do sieci) i sprzedanej odbiorcom. W celu ich ograniczenia przedsiębiorstwa wodociągowe muszą podjąć jednoczesne działania organizacyjne,...

Straty wody to różnice między objętością wody wyprodukowanej (wtłoczonej do sieci) i sprzedanej odbiorcom. W celu ich ograniczenia przedsiębiorstwa wodociągowe muszą podjąć jednoczesne działania organizacyjne, remontowo-modernizacyjne i inwestycyjne. W części 1 artykułu (RI 11/2011) opisano czynniki przyczyniające się do występowania strat wody oraz metody szacowania ich wielkości.

dr inż. Edmund Nowakowski Metoda uproszczona wymiarowania przewodów w instalacjach do przesyłu wody

Metoda uproszczona wymiarowania przewodów w instalacjach do przesyłu wody Metoda uproszczona wymiarowania przewodów w instalacjach do przesyłu wody

Unieważnienie w 2009 r. dotychczas stosowanej normy PN-92/B-01706 dotyczącej wymagań w projektowaniu instalacji wodociągowych spowodowało szersze zainteresowanie innymi metodami projektowania. W normie...

Unieważnienie w 2009 r. dotychczas stosowanej normy PN-92/B-01706 dotyczącej wymagań w projektowaniu instalacji wodociągowych spowodowało szersze zainteresowanie innymi metodami projektowania. W normie PN-EN 806-3 podano zasady doboru średnic przewodów metodami uproszczonymi. Ponieważ jest ona obowiązująca zarówno dla budynków mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej, warto się z nią zapoznać.

inż. Mirosław Czyżyk, Jan Bylicki Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych

Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych Eksploatacja zaworów kulowych w instalacjach wodociągowych

Na wartość użytkową i trwałość każdej instalacji składają się jej wszystkie elementy i, podobnie jak w łańcuchu, jest ona tak trwała i wytrzymała, jak jej najsłabszy element. Odnotowuje się ostatnio dość...

Na wartość użytkową i trwałość każdej instalacji składają się jej wszystkie elementy i, podobnie jak w łańcuchu, jest ona tak trwała i wytrzymała, jak jej najsłabszy element. Odnotowuje się ostatnio dość dużą awaryjność instalacji wodnych, w których na podejściach, jako elementy odcinające, zabudowane zostały zawory (kurki) kulowe, zwykle o średnicach 1/2" (DN 15), ewentualnie 3/4" (DN 20). W ramach zleconych ekspertyz przebadano partie zaworów, które pękały po krótkim okresie eksploatacji, dla porównania...

dr inż. Julian Skiba Zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym w budynkach wielorodzinnych

Zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym w budynkach wielorodzinnych Zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym w budynkach wielorodzinnych

Istnieją trzy zasadnicze przyczyny powstawania zanieczyszczeń wtórnych wody. Pierwszą z nich jest wymywanie substancji wchodzących w skład przewodów wodociągowych, drugą – zaistnienie w przewodach warunków...

Istnieją trzy zasadnicze przyczyny powstawania zanieczyszczeń wtórnych wody. Pierwszą z nich jest wymywanie substancji wchodzących w skład przewodów wodociągowych, drugą – zaistnienie w przewodach warunków do namnażania się bakterii chorobotwórczych lub rozwoju innych drobnoustrojów, szczególnie na odcinkach rzadko używanych, gdzie dochodzi do zastoju wody, a trzecią – występowanie przepływów zwrotnych.

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz Wodomierze jednostrumieniowe ekstra suche DN 25–40 w eksploatacji (cz. 2)

Wodomierze jednostrumieniowe ekstra suche DN 25–40 w eksploatacji (cz. 2) Wodomierze jednostrumieniowe ekstra suche DN 25–40 w eksploatacji (cz. 2)

W artykule opisano wyniki badań wodomierzy jednostrumieniowych klasy C, które przeprowadzono w celu sprawdzenia stabilności metrologicznej tych urządzeń po 5 latach eksploatacji. W poprzedniej części (RI...

W artykule opisano wyniki badań wodomierzy jednostrumieniowych klasy C, które przeprowadzono w celu sprawdzenia stabilności metrologicznej tych urządzeń po 5 latach eksploatacji. W poprzedniej części (RI nr 5/2011) przedstawiono ogólne założenia przyjęte do badań i kryteria oceny, a także wyniki pomiarów pracy wodomierzy o średnicy DN 25. W części drugiej artykułu przeanalizowano działanie wodomierzy w średnicach DN 32 i 40, podano też wnioski wynikające z przeprowadzonego badania.

Redakcja RI Stelaże instalacyjne

Stelaże instalacyjne Stelaże instalacyjne

Stelaże instalacyjne pozwalają tak umieścić przybory sanitarne w łazience, by można było w nich łatwo utrzymać czystość i jednocześnie zapewnić komfort użytkowania. Projektanci mają dzięki stelażom szerokie...

Stelaże instalacyjne pozwalają tak umieścić przybory sanitarne w łazience, by można było w nich łatwo utrzymać czystość i jednocześnie zapewnić komfort użytkowania. Projektanci mają dzięki stelażom szerokie możliwości aranżowania wnętrz, a instalatorzy – ułatwiony montaż.

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz Wodomierze jednostrumieniowe ekstra suche DN 25–40 w eksploatacji (cz. 1)

Wodomierze jednostrumieniowe ekstra suche DN 25–40 w eksploatacji (cz. 1) Wodomierze jednostrumieniowe ekstra suche DN 25–40 w eksploatacji (cz. 1)

Prawidłowy dobór wodomierzy instalowanych na podłączeniach wodociągowych to zagadnienie kluczowe dla przedsiębiorstw wodociągowych, pozwalające ograniczyć straty pozorne wody. Ważne, by wybrane urządzenia...

Prawidłowy dobór wodomierzy instalowanych na podłączeniach wodociągowych to zagadnienie kluczowe dla przedsiębiorstw wodociągowych, pozwalające ograniczyć straty pozorne wody. Ważne, by wybrane urządzenia nie zmieniały swoich właściwości w trakcie użytkowania. W artykule przedstawiono wyniki badań wodomierzy jednostrumieniowych klasy C o średnicy DN 25–40 po 5 latach eksploatacji pod kątem ich stabilności metrologicznej.

dr inż. Edmund Nowakowski Obliczeniowe przepływy wody w budynkach mieszkalnych – wybór metody

Obliczeniowe przepływy wody w budynkach mieszkalnych – wybór metody Obliczeniowe przepływy wody w budynkach mieszkalnych – wybór metody

Stosowana przy projektowaniu instalacji wodociągowych norma PN-92/B-01706 określała zasady wyznaczania obliczeniowych przepływów wody w budynkach, również mieszkalnych, jednak w 2009 r. dokument ten unieważniono...

Stosowana przy projektowaniu instalacji wodociągowych norma PN-92/B-01706 określała zasady wyznaczania obliczeniowych przepływów wody w budynkach, również mieszkalnych, jednak w 2009 r. dokument ten unieważniono bez wskazania normy zastępczej. Ponieważ instalacje wodociągowe muszą być nadal projektowane, w artykule porównano metody obliczeniowe przepływów wody określanych z wykorzystaniem normy radzieckiej SNiP-II-30-76 i normy PN-92/B-01706 oraz uzyskiwanych według metody uproszczonej podanej w...

prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral Metody zwiększenia efektywności energetycznej pompowania wody sieciowej

Metody zwiększenia efektywności energetycznej pompowania wody sieciowej Metody zwiększenia efektywności energetycznej pompowania wody sieciowej

Decyzja o zakupie nowych zespołów pompowych do nowych albo modernizowanych obiektów powinna zostać poprzedzona staranną analizą techniczną i rachunkiem kosztów. W artykule [1] przedstawiono zasady obliczeń...

Decyzja o zakupie nowych zespołów pompowych do nowych albo modernizowanych obiektów powinna zostać poprzedzona staranną analizą techniczną i rachunkiem kosztów. W artykule [1] przedstawiono zasady obliczeń doboru optymalnych parametrów pompy wirtualnej, dla której zużycie energii elektrycznej przez układ napędowy jest najniższe, a następnie wyboru konkretnego zespołu pompowego o najmniejszym „koszcie życia” LCC. Zagadnienie zilustrowano przykładem obliczeniowym doboru zespołów pompowych do instalacji...

Gebo Złączki zaciskowe i obejmy naprawcze marki Gebo

Złączki zaciskowe i obejmy naprawcze marki Gebo Złączki zaciskowe i obejmy naprawcze marki Gebo

Gebo to od wielu lat doskonale znana marka na terenie Polski i Europy. Jako lider w dziedzinie łączników hydraulicznych i asortymentu naprawczego, doskonale rozpoznaje potrzeby swoich klientów i dostosowuje...

Gebo to od wielu lat doskonale znana marka na terenie Polski i Europy. Jako lider w dziedzinie łączników hydraulicznych i asortymentu naprawczego, doskonale rozpoznaje potrzeby swoich klientów i dostosowuje do nich swój produkt z szerokiej oferty portfolio.

dr inż. Edmund Nowakowski Metody określania obliczeniowych przepływów wody w budynkach mieszkalnych

Metody określania obliczeniowych przepływów wody w budynkach mieszkalnych Metody określania obliczeniowych przepływów wody w budynkach mieszkalnych

Norma PN-92/B-01706 [1], zawierająca wzory i tabele do określania obliczeniowych przepływów wody w instalacjach wodociągowych w budynkach, została w maju 2009 r. unieważniona bez podania normy zastępczej....

Norma PN-92/B-01706 [1], zawierająca wzory i tabele do określania obliczeniowych przepływów wody w instalacjach wodociągowych w budynkach, została w maju 2009 r. unieważniona bez podania normy zastępczej. Wobec konieczności znalezienia innej metody obliczeniowej w artykule omówiono sposoby obliczeń wykorzystywane dotychczas w Polsce.

Jerzy Kosieradzki Instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku wysokim

Instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku wysokim Instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku wysokim

W przypadku instalacji w budynkach wysokich jednym z najważniejszych zadań projektantów jest prawidłowe ustalenie stref i ich zasilania w wodę i ciepło oraz odprowadzania ścieków. Jak to wygląda w praktyce,...

W przypadku instalacji w budynkach wysokich jednym z najważniejszych zadań projektantów jest prawidłowe ustalenie stref i ich zasilania w wodę i ciepło oraz odprowadzania ścieków. Jak to wygląda w praktyce, można się przekonać na przykładzie koncepcji instalacji wod-kan dla budynku o wysokości 176 m (z 54 kondygnacjami nadziemnymi). Projekt instalacji wykonali inżynierowie Jacek Wierzbicki i Sławomir Sawicki z biura projektów Pol-Con Consulting.

dr inż. Edmund Nowakowski Zużycie wody wodociągowej w budynkach mieszkalnych

Zużycie wody wodociągowej w budynkach mieszkalnych Zużycie wody wodociągowej w budynkach mieszkalnych

Wprowadzony w 1994 r. obowiązek stosowania w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wodomierzy do pomiaru ilości dostarczanej do mieszkań wody zimnej i ciepłej wpłynął na obniżenie wskaźników jej zużycia....

Wprowadzony w 1994 r. obowiązek stosowania w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wodomierzy do pomiaru ilości dostarczanej do mieszkań wody zimnej i ciepłej wpłynął na obniżenie wskaźników jej zużycia. Recknagel już ok. 1970 r. zauważył, że zastosowanie w instalacji ciepłej wody ciepłomierza obniża zużycie wody o blisko połowę.

Waldemar Joniec Zestawy hydroforowe

Zestawy hydroforowe Zestawy hydroforowe

Zestawy hydroforowe przeznaczone są do tłoczenia, podwyższania i utrzymywania ciśnienia wody m.in. w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, stacjach uzdatniania wody, pompowniach osiedlowych,...

Zestawy hydroforowe przeznaczone są do tłoczenia, podwyższania i utrzymywania ciśnienia wody m.in. w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, stacjach uzdatniania wody, pompowniach osiedlowych, centralnych i sieciowych, w systemach przeciwpożarowych, do zraszania ogrodów i podlewania szklarni, do tłoczenia wody w rzemiośle i rolnictwie, w myjniach i pralniach oraz w przemysłowych instalacjach wodnych.

Waldemar Joniec Stelaże łazienkowe

Stelaże łazienkowe Stelaże łazienkowe

Zastosowanie stelaży instalacyjnych w łazienkach pozwala na dużą dowolność w projektowaniu pomieszczeń i niekonwencjonalne aranżowanie wnętrz, a także ułatwia montaż urządzeń sanitarnych i utrzymanie czystości.

Zastosowanie stelaży instalacyjnych w łazienkach pozwala na dużą dowolność w projektowaniu pomieszczeń i niekonwencjonalne aranżowanie wnętrz, a także ułatwia montaż urządzeń sanitarnych i utrzymanie czystości.

dr inż. Florian Piechurski Ochrona przed hałasem w instalacjach wod-kan

Ochrona przed hałasem w instalacjach wod-kan Ochrona przed hałasem w instalacjach wod-kan

Ochrona przed hałasem w budynku ma bardzo ważne znaczenie dla samopoczucia i zdrowia mieszkańców. Dlatego szczególnie w budownictwie mieszkaniowym, hotelach, szkołach, szpitalach i biurowcach akustyka...

Ochrona przed hałasem w budynku ma bardzo ważne znaczenie dla samopoczucia i zdrowia mieszkańców. Dlatego szczególnie w budownictwie mieszkaniowym, hotelach, szkołach, szpitalach i biurowcach akustyka instalacji wymaga szczególnej uwagi. W przeciwieństwie do elementów budowlanych statycznych – w instalacjach, armaturze i innym wyposażeniu instalacji zachodzą procesy dynamiczne.

dr inż. Edmund Nowakowski Dylematy realizacyjne przyłącza wody do budynku

Dylematy realizacyjne przyłącza wody do budynku Dylematy realizacyjne przyłącza wody do budynku

Sposoby projektowania i realizacji przyłącza wody do budynku są zależne od wielkości „jednostki osadniczej”, w której ma być ono realizowane. Najłatwiej realizuje się przyłącza wody na terenach wiejskich...

Sposoby projektowania i realizacji przyłącza wody do budynku są zależne od wielkości „jednostki osadniczej”, w której ma być ono realizowane. Najłatwiej realizuje się przyłącza wody na terenach wiejskich i osiedlach, dla których zakładany jest nowy wodociąg. Problemy projektowania i realizacji przyłącza wody w dużej aglomeracji miejskiej są bardziej skomplikowane. W artykule zostanie opisany przypadek realizacji przyłącza w jednym z miast wojewódzkich.

dr inż. Edmund Nowakowski Oddziały odnowy biologicznej w hotelach uzdrowiskowych

Oddziały odnowy biologicznej w hotelach uzdrowiskowych Oddziały odnowy biologicznej w hotelach uzdrowiskowych

W ostatnim półwieczu zmienił się znacznie zakres usług świadczonych przez hotele, zwłaszcza  w miejscowościach uzdrowiskowych. Poza zapewnieniem noclegów i wyżywieniem zaczęto  organizować konferencje...

W ostatnim półwieczu zmienił się znacznie zakres usług świadczonych przez hotele, zwłaszcza  w miejscowościach uzdrowiskowych. Poza zapewnieniem noclegów i wyżywieniem zaczęto  organizować konferencje oraz udostępniać różne formy wypoczynku, zarówno dla gości  hotelowych, jak i dla klientów zewnętrznych. Wiele z tych hoteli ma oddziały odnowy  biologicznej. W artykule przedstawione są propozycje, w jaki sposób rozwiązać działalność  takich zakładów.

Zenon Świgoń Wskazówki prawno-techniczne indywidualnego zagospodarowania wód deszczowych

Wskazówki prawno-techniczne indywidualnego zagospodarowania wód deszczowych Wskazówki prawno-techniczne indywidualnego zagospodarowania wód deszczowych

Przystępując do podjęcia decyzji o jakiejkolwiek inwestycji (w tym również wodociągowej lub kanalizacyjnej) inwestor wraz z projektantem muszą odpowiedzieć na kilka pytań, m.in. o czym mówimy (ustalenie...

Przystępując do podjęcia decyzji o jakiejkolwiek inwestycji (w tym również wodociągowej lub kanalizacyjnej) inwestor wraz z projektantem muszą odpowiedzieć na kilka pytań, m.in. o czym mówimy (ustalenie terminologii), czy jest to zdefiniowane, co możemy zrobić, jak możemy wykonać i ile inwestycja kosztuje? Dopiero po wykonaniu takiej analizy można podjąć decyzję o ewentualnej inwestycji.

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz Przygotowanie i rozliczanie c.w.u. w węzłach grupowych

Przygotowanie i rozliczanie c.w.u. w węzłach grupowych Przygotowanie i rozliczanie c.w.u. w węzłach grupowych

Problem opomiarowania węzłów grupowych jest złożony i może doprowadzić do błędów przy doborze urządzeń pomiarowych, to zaś spowoduje kłopoty z rozliczaniem ciepła i ustaleniem rzeczywistej stawki za podgrzanie...

Problem opomiarowania węzłów grupowych jest złożony i może doprowadzić do błędów przy doborze urządzeń pomiarowych, to zaś spowoduje kłopoty z rozliczaniem ciepła i ustaleniem rzeczywistej stawki za podgrzanie wody. W artykule zawarto uwagi dotyczące projektowania i eksploatacji węzłów grupowych, pozwalające na wydłużanie okresu ich bezawaryjnej pracy i zwiększanie niezawodności pomiarów.

dr inż. Jerzy Dylewski Uprawnienia budowlane w branży instalacji sanitarnych (cz. 1)

Uprawnienia budowlane w branży instalacji sanitarnych (cz. 1) Uprawnienia budowlane w branży instalacji sanitarnych (cz. 1)

Uzyskanie uprawnień do samodzielnego wykonywania funkcji technicznych w budownictwie nie jest obecnie proste. Poza dyskusją, zdaniem autora, pozostaje jednak stwierdzenie, że uprawnienia są dla wszystkich...

Uzyskanie uprawnień do samodzielnego wykonywania funkcji technicznych w budownictwie nie jest obecnie proste. Poza dyskusją, zdaniem autora, pozostaje jednak stwierdzenie, że uprawnienia są dla wszystkich „budowlańców”, a więc także reprezentujących branżę instalacji sanitarnych, kwestią być albo nie być na budowlanym rynku zawodowym. W części pierwszej artykułu autor dokonuje przeglądu regulacji prawnych dotyczących uprawnień budowlanych na przestrzeni lat oraz obecne wymagania w tym zakresie, w...

dr inż. Jerzy Dylewski Uprawnienia budowlane w branży instalacji sanitarnych (cz. 2)

Uprawnienia budowlane w branży instalacji sanitarnych (cz. 2) Uprawnienia budowlane w branży instalacji sanitarnych (cz. 2)

Uzyskanie uprawnień do samodzielnego wykonywania funkcji technicznych w budownictwie nie jest obecnie proste. Poza dyskusją, zdaniem autora, pozostaje jednak stwierdzenie, że uprawnienia są dla wszystkich...

Uzyskanie uprawnień do samodzielnego wykonywania funkcji technicznych w budownictwie nie jest obecnie proste. Poza dyskusją, zdaniem autora, pozostaje jednak stwierdzenie, że uprawnienia są dla wszystkich „budowlańców”, a więc także reprezentujących branżę instalacji sanitarnych, kwestią być albo nie być na budowlanym rynku zawodowym. W części pierwszej artykułu (RI nr 12/2008) autor dokonał przeglądu regulacji prawnych dotyczących uprawnień budowlanych na przestrzeni lat oraz obecne wymagania w...

Wybrane dla Ciebie

Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Jak wybrać odpowiednie urządzenie » Jak wybrać odpowiednie urządzenie »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać »

Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać » Klimatyzatory pokojowe, jakie dobrać »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła » Czego jeszcze nie wiesz o pompach ciepła »

Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego »

Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego » Poznaj nowe metody zasilania rezerwowego »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleci ekspert

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleci ekspert Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleci ekspert

Dlaczego ogrzewanie nawiewowe?

Dlaczego ogrzewanie nawiewowe? Dlaczego ogrzewanie nawiewowe?

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Hot ceny na jednostki Hisense Apple Pie Pro

Hot ceny na jednostki Hisense Apple Pie Pro Hot ceny na jednostki Hisense Apple Pie Pro

Jest lato – jest hot! Gorące ceny na jednostki ścienne Hisense Apple Pie Pro!

Jest lato – jest hot! Gorące ceny na jednostki ścienne Hisense Apple Pie Pro!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Nowa siedziba Oddziału Schiessl w Łodzi

Nowa siedziba Oddziału Schiessl w Łodzi Nowa siedziba Oddziału Schiessl w Łodzi

Od 29 lipca serdecznie zapraszamy do nowej siedziby naszego oddziału w Łodzi przy al. Włókniarzy 204.

Od 29 lipca serdecznie zapraszamy do nowej siedziby naszego oddziału w Łodzi przy al. Włókniarzy 204.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Nowa aplikacja Hisense 3D

Nowa aplikacja Hisense 3D Nowa aplikacja Hisense 3D

Aplikacja AR Hisense 3D przeznaczona jest dla klientów indywidualnych oraz firm instalatorskich. Pozwala wykonać wizualizację klimatyzatorów ściennych marki Hisense w domu lub biurze przed dokonaniem zakupu....

Aplikacja AR Hisense 3D przeznaczona jest dla klientów indywidualnych oraz firm instalatorskich. Pozwala wykonać wizualizację klimatyzatorów ściennych marki Hisense w domu lub biurze przed dokonaniem zakupu. Wykorzystując rozszerzoną rzeczywistość, dobranie odpowiedniego klimatyzatora do wnętrza zajmuje tylko chwilę!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Wyprzedaż marki Giacomini

Wyprzedaż marki Giacomini Wyprzedaż marki Giacomini

Wybrane produkty marki Giacomini w okazyjnych cenach!

Wybrane produkty marki Giacomini w okazyjnych cenach!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Promocja Cashback od Panasonic

Promocja Cashback od Panasonic Promocja Cashback od Panasonic

Letnia edycja Cashback od Panasonic. Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP!

Letnia edycja Cashback od Panasonic. Zwrot 2000 zł za zakup i rejestrację kompletu pompy ciepła Aquarea T-CAP!

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. news Nowy katalog i cennik klimatyzatorów Hisense

Nowy katalog i cennik klimatyzatorów Hisense Nowy katalog i cennik klimatyzatorów Hisense

Sprawdź NOWOŚCI w klimatyzacji Hisense RAC, LCAC i MULTI!

Sprawdź NOWOŚCI w klimatyzacji Hisense RAC, LCAC i MULTI!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.