RynekInstalacyjny.pl

Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu

Krajowe przepisy techniczno-budowlane nakładają na inwestorów obowiązek stosowania w budynkach wielokondygnacyjnych urządzeń służących przeciwpożarowej ochronie pionowych dróg ewakuacji. Cel ten może zostać zrealizowany przy wykorzystaniu instalacji oddymiania lub układów zapobiegania zadymieniu, przy czym liczne próby i analizy symulacyjne wskazują na znacznie wyższą skuteczność drugiej z tych metod. Dlatego układy różnicowania ciśnienia (systemy zapobiegania zadymieniu) należy obowiązkowo stosować w budynkach klasyfikowanych jako wysokie i wysokościowe (o wysokości przekraczającej 25 m). W takich obiektach możliwość prowadzenia akcji ratowniczej z zewnątrz jest poważnie ograniczona lub wręcz niemożliwa i dlatego szczególnego znaczenia nabiera skuteczna ochrona pionowych dróg ewakuacji. W artykule przedstawiono podstawowe warunki, jakie musi spełnić skuteczny system zapobiegania zadymieniu.

Zobacz także

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

RESAN pracownia projektowa Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną? Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu...

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu pomieszczeń, o zintensyfikowaniu wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Najważniejsze jest bowiem, aby wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Słaba wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, które gromadzą się w pomieszczeniach,...

Najważniejsze funkcje systemu różnicowania ciśnienia

Idea działania systemów zapobiegania zadymieniu polega na wytworzeniu w budynku, za pomocą odpowiednio skonfigurowanej instalacji nawiewno-wyciągowej lub systemu przepływu powietrza, układu ciśnienia, który zabezpieczy wyznaczone przestrzenie obiektu (klatki schodowe, szyby wind, przedsionki pożarowe oraz korytarze ewakuacyjne) przed przedostawaniem się do nich dymów i gazów pożarowych. Skuteczna ochrona wymaga ustalenia gradientu ciśnienia (kierunku przepływu powietrza), zgodnie z którym najwyższe ciśnienie utrzymywane jest na chronionych drogach ewakuacji i w pozostałych strefach dróg ewakuacji (przedsionkach, korytarzach) stopniowo spada.Niezależnie od przyjętych konkretnych rozwiązań technicznych służących gradacji ciśnienia, każdy z zaprojektowanych i wykonanych systemów zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych za pomocą nadciśnienia powinien spełniać cztery podstawowe funkcje: stabilizacji ciśnienia, odpowiedniej prędkości przepływu w drzwiach otwartych, nieprzekraczania maksymalnej siły koniecznej do otwarcia drzwi ewakuacyjnych oraz krótkiego czasu przejścia z funkcji stabilizacji ciśnienia do warunków przepływu i odwrotnie, w zależności od aktualnego położenia drzwi klatki schodowej. Na rys. 1 przedstawiono główne cele projektowe, których spełnienie warunkuje właściwe działanie układu różnicowania ciśnienia.

Tabela zadań systemów zabezpieczenia

Rys. 1. Najważniejsze funkcje systemów zapobiegania zadymieniu


Źródło: archiwum autora


 


 

Stabilizacja ciśnienia

W zamkniętej przestrzeni klatki schodowej (przy zamkniętych drzwiach) należy ustabilizować nadciśnienie na określonym poziomie z dość szerokiego zakresu – od 30 do 80 Pa (według standardu NFPA 92A w budynkach wyposażonych w instalację tryskaczową minimalny poziom nadciśnienia szacowany jest nawet na 12,5 Pa). Najczęściej stosowana obecnie przy projektowaniu norma PN-EN 12101-6 zaleca utrzymanie nadciśnienia w trzonie klatki schodowej na poziomie 50 Pa z dokładnością ±10%. W proponowanej zmianie wymienionej normy wartość ta uzależniona będzie od wysokości budynku i dla obiektów do 60 m wynosić będzie 30 Pa, a dla obiektów wyższych – 50 Pa.

Teoretycznie, nawiewając stosunkowo niewielką ilość powietrza zewnętrznego, wyliczoną na podstawie przepływów przez nieszczelności budowlane, można łatwo spełnić powyższy warunek. W praktyce okazuje się jednak, że nie jest to takie proste, ponieważ na rozkład ciśnienia wpływ mają zmienne czynniki fizyczne. Najczęściej temperatura nawiewanego powietrza zewnętrznego znacznie różni się od tej panującej w budynku, a w takich warunkach stabilizację ciśnienia znacznie utrudnia zjawisko ciągu kominowego powodującego rozwarstwienie ciśnienia pomiędzy dolnymi i górnymi partiami budynku.

Kolejne zakłócenie w procesie stabilizacji ciśnienia generują występujące przy nawiewie opory przepływu powietrza przez klatkę schodową. Jeśli zjawiska te występują i zastosowany zostanie najbardziej rozpowszechniony system nawiewu wielopunktowego (zalecany przez normę PN-EN 12101-6) oraz klap upustowych, nie zawsze uda się utrzymać wymagany poziom nadciśnienia na całej wysokości klatki schodowej. W budynkach o znacznej wysokości (przekraczającej 30 m) wahanie ciśnienia przy różnych warunkach atmosferycznych jest na tyle duże, że mogą pojawić się poważne problemy z funkcjonowaniem całego systemu.

Rozkład ciśnienia statycznego w przekroju pionowym klatki schodowej

Rys. 2. Rozkład ciśnienia statycznego w przekroju pionowym klatki schodowej (brak różnicy temperatur ti = te = 20°C, nawiew wielopunktowy i klapa upustowa,


system klasy B – całkowity strumień powietrza dostarczany do klatki schodowej Vn = 30 000 m3/h)

Szczególne zagrożenie związane jest z możliwym znacznym przekroczeniem nadciśnienia w części klatki schodowej, które powoduje utrudnienia w otwarciu drzwi (siła potrzebna do otwarcia drzwi znacznie przekracza wymagane 100 N). Jeszcze poważniejsze konsekwencje może mieć lokalnie występujące podciśnienie w trzonie klatki schodowej, przy którym pojawia się realne zagrożenie podsysania dymu z kondygnacji objętej pożarem do chronionej przestrzeni klatki schodowej i faktycznego odcięcia drogi ewakuacji (rys. 3).Z problemem równomiernego rozkładu ciśnienia dobrze radzi sobie nowoczesny, opracowany w Polsce, przepływowy system zabezpieczenia przed zadymieniem, którego skuteczność oparta jest właśnie na wielkości oporów przepływu powietrza przez klatkę schodową. Sposób działania układu przepływowego wygląda następująco: po pojawieniu się sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej następuje uruchomienie odpowiednio skonfigurowanych wentylatorów nawiewno-wyciągowych klatki schodowej, przy czym oddzielny układ zabezpiecza przedsionki przeciwpożarowe.

 

 Problem ciągu kominowego

Rys. 3. Problem ciągu kominowego (termicznego) w budynkach wysokich

W zależności od początkowych warunków rozkładu ciśnienia (ciągu termicznego), określanego na podstawie pomiaru temperatury zewnętrznej, zainstalowane wentylatory rewersyjne tłoczą powietrze w kierunku zgodnym z naturalnym przepływem powietrza. Generowane przez wymuszony ruch powietrza opory przepływu przeciwdziałają zjawisku rozwarstwienia ciśnienia na poszczególnych kondygnacjach, czyli przy odpowiednio skorelowanej ilości powietrza nawiewanego i usuwanego następuje z wysoką tolerancją wyrównanie i ustabilizowanie ciśnienia na całej wysokości klatki schodowej.

Przy zmianie scenariusza napowietrzania (otwarcie drzwi ewakuacyjnych) w bardzo krótkim czasie następuje zmiana sposobu napowietrzania. Zamyka się przepływ na wentylatorze pracującym w trybie wyciągu, natomiast wentylator nawiewny dostarcza do przestrzeni klatki schodowej powietrze w ilości wyliczonej na podstawie założonego scenariusza drzwi otwartych (otwarte jedne drzwi lub ich większa liczba z klatki schodowej). Po zamknięciu drzwi układ ponownie realizuje scenariusz stabilizacji ciśnienia w trzonie klatki schodowej.

Warunek przepływu przez drzwi otwarte

Przepływ powietrza przez drzwi otwarte ze strefy podwyższonego ciśnienia do przestrzeni przyległej z wymaganym natężeniem odbywać się będzie również pod pewnymi warunkami.

Po pierwsze, konieczne jest zapewnienie rozwiązania odprowadzającego na kondygnacji objętej pożarem powietrze poza budynek. Jeżeli drzwi zostaną otwarte do przestrzeni, z której nie będzie odbioru powietrza na skutek szybkiego wyrównania ciśnienia po obu stronach otwartych drzwi, przepływ będzie poważnie ograniczony (tylko przez otwory budowlane i nieszczelności) lub w ogóle nie wystąpi (rys. 4). Możliwe jest zaprojektowanie systemu oddymiania korytarzy zalecanego przez Instrukcję ITB nr 378 lub układu odbioru powietrza wymienianego w PN-EN 12101-6. Sposób określenia wydajności systemu oddymiania oraz wymagania odnośnie do liczby i rozmieszczenia kratek wyciągu dymu zostały jednoznacznie określone we wspomnianej instrukcji. Warunki techniczne precyzują jednocześnie wymagania stawiane elementom systemu oddymiania (przewodom, klapom pożarowym i wentylatorom oddymiającym – § 270 p. 2), co znacznie ułatwia projektowanie takiej instalacji.

Warunek przepływu powietrza z prędkością projektową

Rys. 4. Warunek przepływu powietrza z prędkością projektową

Problem, który pojawić się może przy realizacji sytemu oddymiania, związany jest natomiast z bardzo dużymi ilościami wyciąganego powietrza (dla systemów typu B jest to 130% strumienia trafiającego na korytarz przez otwarte drzwi przedsionka pożarowego i klatki schodowej). W przypadku stosunkowo krótkich lub szczelnych korytarzy przy zamkniętych drzwiach może pojawić się różnica ciśnienia, po obu stronach przegrody oddzielającej przedsionek pożarowy od korytarza, która uniemożliwi otwarcie drzwi ewakuacyjnych. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja dla systemów projektowanych zgodnie z zapisami normy 12101-6. Standard ten w obecnym kształcie nie narzuca, ale również nie precyzuje sposobu konstruowania systemu odbioru powietrza. Instalacja ma mieć natomiast taką wydajność, żeby przy otwartych drzwiach z przestrzeni podwyższonego ciśnienia możliwy był przepływ z prędkością projektową (w zależności od sklasyfikowania budynku jest to 0,75 lub 2 m/s).

Jako instalacje odbioru powietrza powszechnie stosowane są układy okien uchylnych, które mogą być skuteczną metodą, pod warunkiem jednak, że uwzględni się możliwy niekorzystny wpływ wiatru (możliwość wtłaczania powietrza po „nawiewnej” stronie budynku), a miejsce zainstalowania okien gwarantować będzie odbiór powietrza z przestrzeni podwyższonego ciśnienia. Innym sposobem usuwania powietrza może być budowa tzw. kanałów grawitacyjnych, ale przy rozsądnych prędkościach przepływu (możliwych do osiągnięcia) są to przewody o nieakceptowalnie dużych rozmiarach (z dużym zapotrzebowaniem na wolną przestrzeń techniczną w budynku). Ponadto kanały grawitacyjne muszą zostać uzbrojone na każdej kondygnacji w klapy pożarowe (automatycznie otwierane na kondygnacji objętej pożarem) i zamknięte na wylocie automatycznie otwieraną klapą dymową (rys. 5).

 Kanały grawitacyjne

Rys. 5. Kanały grawitacyjne dla realizacji przepływu powietrza w systemach różnicowania ciśnienia


 

Najlepszą metodą odbioru powietrza wydaje się być system wyciągu mechanicznego, ale brak jest w tym przypadku zaleceń projektowych dla doboru wydajności instalacji wyciągowej. Instalacja odbioru powietrza powinna pracować z taką intensywnością, żeby była w stanie odebrać znaczne ilości powietrza trafiające z klatki schodowej i przedsionków pożarowych na kondygnację przy otwartych drzwiach. Z drugiej jednak strony ilość usuwanego w sposób ciągły powietrza nie powinna wytwarzać podciśnienia w stosunku do strefy chronionej, kiedy drzwi pozostają zamknięte. Efekt taki uzyskać można, jeżeli przykładowo instalacja nawiewu pożarowego do przedsionka wyposażona zostanie w przewód transferu powietrza na korytarz (wraz z układem przepustnic), zapewniający stały strumień powietrza trafiający na korytarz ze strefy podwyższonego ciśnienia (niezależnie od położenia drzwi).

Siła potrzebna do otwarcia drzwi

Dostępne standardy projektowania (PN-EN 12101-6 i NFPA 92A) określają maksymalną wartość siły, jakiej muszą użyć ewakuujący się ludzie, aby otworzyć drzwi do przestrzeni chronionej. Siła ta zależy od: powierzchni drzwi, różnicy ciśnień po obu stronach drzwi oraz siły potrzebnej do pokonania oporu własnego drzwi (przede wszystkim oporu samozamykacza) i wynosi w zależności od normy 100 lub 120 N. Nieznaczne przekroczenie tej wartości nie jest jednoznaczne z odcięciem dostępu do bezpiecznej drogi ewakuacji, ponieważ nadal przy pełnym wysiłku drzwi można otworzyć, ważny jest natomiast efekt psychologiczny. Osoba w stresie lub osłabiona może dojść do wniosku, że drzwi są zamknięte i szukać innej drogi ucieczki, co znacznie zwiększa ryzyko odniesienia przez nią poważnych obrażeń podczas pożaru.

Czas reakcji systemu

Podczas ewakuacji stan klatki schodowej zmienia się w sposób dynamiczny. Bezpośrednio po odebraniu sygnału z systemu detekcji pożarowej i uruchomieniu systemu napowietrzania pożarowego klatka schodowa pozostaje przeważnie zamknięta (wszystkie drzwi ewakuacyjne do niej są zamknięte) – w takich warunkach wentylatory napowietrzania pracują z wydajnością niezbędną do wytworzenia i stabilizacji przyjętego poziomu nadciśnienia. W momencie otwarcia drzwi ewakuacyjnych system musi dostarczyć do klatki schodowej powietrze w ilości gwarantującej przepływ powietrza w ich otworze z wymaganą prędkością minimalną. Drzwi ewakuacyjne pozostaną jednak otwarte tylko przez stosunkowo krótki czas, po czym na skutek działania samozamykaczy ponownie się zamkną. W tym momencie system napowietrzania powinien ponownie przesterować się do warunku stabilizacji ciśnienia.

Opisana sytuacja może pojawiać się bardzo często, przez cały czas ewakuacji, co oznacza równie częste zmiany parametrów pracy instalacji napowietrzania, przy czym dostosowanie wydatku powietrza za każdym razem musi odbywać się bardzo szybko. Dostosowanie parametrów, określone jako czas, po którym chwilowy wzrost ciśnienia spowodowany zamknięciem drzwi nie przekroczy wartości, przy której siła potrzebna do otwarcia drzwi będzie większa od 100 N, a wydatek powietrza po otwarciu drzwi zostanie osiągnięty z dokładnością ±10%, nosi nazwę czasu reakcji systemu.

Podsumowanie

Praktyczna realizacja ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacji w budynkach wielokondygnacyjnych nie jest wbrew pozorom łatwa. Prowadzone badania systemów zaprojektowanych i wykonanych w tego typu obiektach bardzo często wykazują, że instalacje te działają poprawnie tylko w niektórych warunkach lub nie spełniają podstawowych kryteriów projektowych. Za taki stan rzeczy odpowiada wiele czynników, wśród których wymienić można chociażby brak dobrych standardów projektowych, powszechną tendencję do ograniczania kosztów instalacji bezpieczeństwa nawet za cenę ich technicznej poprawności oraz dość swobodne podejście do kwestii odbiorów i konserwacji instalacji.

W ostatnim czasie widać jednak symptomy poprawy tej sytuacji. Po pierwsze, wyraźnie zwiększa się poziom wiedzy na temat wentylacji pożarowej projektantów, rzeczoznawców i administratorów obiektów. Po drugie, coraz większą wagę przywiązuje się do rzetelnych prób odbiorczych, weryfikujących poprawność wykonania systemu. Te aspekty w połączeniu z rozwojem techniki (wprowadzaniem nowych rozwiązań systemowych), precyzowaniem zapisów prawa oraz udoskonalaniem standardów projektowych (m.in. zaawansowane są prace nad gruntowną zmianą normy EN 12101-6) oraz rzetelnym stosowaniem nowoczesnych technik wspomagania projektowania (symulacji CFD) stwarzają nadzieję na znaczną poprawę skuteczności wykonywanych instalacji różnicowania ciśnienia.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Bartłomiej Adamski Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie

Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie

Agregat wody ziębniczej składa się z typowego układu chłodniczego, wyposażony jest więc w: wymienniki parowacza i skraplacza, sprężarki (lub zespół sprężarek), zawór rozprężny oraz przewody freonowe. Czynnik...

Agregat wody ziębniczej składa się z typowego układu chłodniczego, wyposażony jest więc w: wymienniki parowacza i skraplacza, sprężarki (lub zespół sprężarek), zawór rozprężny oraz przewody freonowe. Czynnik chłodniczy (zwany również ziębnikiem), krążąc w zamkniętym obiegu układu chłodniczego, podlega ciągłym przemianom. W parowaczu, przez który przepływa ochładzana woda, czynnik chłodniczy odbiera od niej ciepło (powodując jej schłodzenie) i odparowuje.

dr inż. Anna Charkowska Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating...

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating and Ventilating Contractors’ Association) [6], a także, dla porównania, zalecenia krajowe z 2002 r.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości...

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości eksploatacyjnych oraz oddziaływania na zdrowie użytkowników i środowisko naturalne.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1)

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1) Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1)

Kanalizacja to zespół konstrukcji inżynierskich, którego zadaniem jest odprowadzenie z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego itp.) wszystkich rodzajów ścieków powstałych...

Kanalizacja to zespół konstrukcji inżynierskich, którego zadaniem jest odprowadzenie z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego itp.) wszystkich rodzajów ścieków powstałych w wyniku działalności życiowej i produkcyjnej ludzi (wód zużytych) i wód opadowych oraz ich oczyszczenie przed zrzutem do odbiornika.

Bartłomiej Adamski Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego

Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego

Stosowane obecnie systemy klimatyzacyjne, ze względu na proces schładzania, można podzielić na dwa rodzaje: instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz systemy z „pośrednim” odparowaniem...

Stosowane obecnie systemy klimatyzacyjne, ze względu na proces schładzania, można podzielić na dwa rodzaje: instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz systemy z „pośrednim” odparowaniem ziębnika. W pierwszym przypadku ciepło od schładzanego powietrza jest bezpośrednio odbierane przez czynnik chłodniczy, w drugim przypadku czynnik chłodniczy schładza ciecz pośredniczącą (wodę, wodny roztwór glikolu), która z kolei odbiera ciepło od powietrza wymagającego schłodzenia. W artykule...

Bartłomiej Adamski Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej...

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej przez poszczególne komponenty agregatów chłodniczych, wymagających doprowadzenia energii elektrycznej, a także dokonano zestawienia danych elektrycznych cechujących wytwornice wody ziębniczej, jakie należy przedstawić w wytycznych branżowych. Ponadto zaprezentowano metody umożliwiające zmniejszenie...

dr inż. Marcin Sompoliński, dr hab. inż. Edward Przydróżny Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej

Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej

W artykule szczegółowo opisano system wentylacji i klimatyzacji, w tym wentylacji pożarowej, zainstalowany w galerii handlowej Sfera II w Bielsku-Białej. Ze względu na całoroczne użytkowanie pomieszczeń...

W artykule szczegółowo opisano system wentylacji i klimatyzacji, w tym wentylacji pożarowej, zainstalowany w galerii handlowej Sfera II w Bielsku-Białej. Ze względu na całoroczne użytkowanie pomieszczeń w obiekcie tym zastosowano urządzenia wentylacyjne ze zmiennymi strumieniami powietrza oraz z jego dwustopniowym uzdatnianiem.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1) Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje...

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje chorobotwórcze, dlatego instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne tych pomieszczeń muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne i sanitarne.

dr inż. Anna Charkowska Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania...

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania ilości powietrza wentylacyjnego. Wyniki obliczeń mogą różnić się w zależności od przyjętych założeń w przypadku dokładnych obliczeń lub przyjętych wartości wskaźników przy stosowaniu metod uproszczonych. W artykule przedstawiono metodykę zaczerpniętą z niemieckich wytycznych VDI 2053:2004, istotnie...

mgr inż. Krzysztof Kaiser Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1)

Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1) Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1)

Stosowanie filtrów w instalacji klimatyzacji i wentylacji jest nieodzowne m.in. dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami osadzającymi się na jej elementach, prowadzącymi do uszkodzenia elementów...

Stosowanie filtrów w instalacji klimatyzacji i wentylacji jest nieodzowne m.in. dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami osadzającymi się na jej elementach, prowadzącymi do uszkodzenia elementów składowych instalacji. Jednak głównym powodem, dla którego stosuje się filtry powietrza w instalacjach wentylacyjnych służby zdrowia, są wymagania higieniczno-epidemiologiczne, dotyczące zarówno czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń, jak i usuwanego.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2)

Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2) Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2)

Stosowanie filtrów powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów służby zdrowia jest konieczne ze względu na wymagania higieniczno-epidemiologiczne dotyczące czystości powietrza dostarczanego...

Stosowanie filtrów powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów służby zdrowia jest konieczne ze względu na wymagania higieniczno-epidemiologiczne dotyczące czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń oraz wyprowadzanego. W części 1 (RI 3/2012) podane zostały informacje na temat procesów wpływających na czystość mikrobiologiczną powietrza, podstawowych mechanizmów filtracji i jej stopni, rodzajów i klasyfikacji oraz najważniejszych parametrów filtrów.

dr inż. Anna Charkowska Rozwiązania techniczne wentylacji garaży

Rozwiązania techniczne wentylacji garaży Rozwiązania techniczne wentylacji garaży

W poprzednim artykule (Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych, RI 1–2/2012) opisano wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej w zamkniętych garażach na podstawie niemieckich wytycznych. W poniższej...

W poprzednim artykule (Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych, RI 1–2/2012) opisano wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej w zamkniętych garażach na podstawie niemieckich wytycznych. W poniższej publikacji przedstawione zostały polskie przepisy dotyczące wentylacji mechanicznej garaży oraz najczęściej stosowane rozwiązania wentylacji kanałowej i strumieniowej.

mgr inż. Piotr Nieckuła Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej

Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej

Na krajowym rynku dostępne są różne centrale wentylacyjne w tzw. wersji higienicznej. Jednak niektóre z tych urządzeń pomimo posiadania atestów higienicznych nie spełniają zasadniczych warunków higienicznych...

Na krajowym rynku dostępne są różne centrale wentylacyjne w tzw. wersji higienicznej. Jednak niektóre z tych urządzeń pomimo posiadania atestów higienicznych nie spełniają zasadniczych warunków higienicznych zdefiniowanych w normie PN-EN 13053. Problem dotyczy głównie sposobu wykonania istotnych elementów składowych centrali, które decydują o możliwości nieprzerwanego dostarczania do pomieszczeń czystego powietrza.

Maciej Danielak Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

Odczuwalna jakość powietrza a zapachy Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia,...

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia, jak meble, materiały podłogowe, farby, kleje itp. Zdarza się też, że to sama instalacja wentylacyjna jest źródłem zanieczyszczeń lub czerpie zanieczyszczone powietrze i doprowadza je do pomieszczeń.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1)

Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1) Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1)

Komory bezpiecznej pracy znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach. Wykorzystywane są również w pracach wymagających zachowania wysokiego stopnia czystości powietrza w obszarze roboczym, zarówno...

Komory bezpiecznej pracy znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach. Wykorzystywane są również w pracach wymagających zachowania wysokiego stopnia czystości powietrza w obszarze roboczym, zarówno czystości pyłowej, jak i mikrobiologicznej.

dr inż. Maciej Besler, mgr inż. Maciej Skrzycki Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu...

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu zewnętrznego.

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

dr inż. Anna Charkowska Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.