RynekInstalacyjny.pl

Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

Wentylacja izolatek szpitalnych

Wentylacja izolatek szpitalnych

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje chorobotwórcze, dlatego instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne tych pomieszczeń muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne i sanitarne.

Zobacz także

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

RESAN pracownia projektowa Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną? Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu...

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu pomieszczeń, o zintensyfikowaniu wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Najważniejsze jest bowiem, aby wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Słaba wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, które gromadzą się w pomieszczeniach,...

Rodzaje izolatek

Pomieszczenia izolowania pacjentów w szpitalach można podzielić na trzy grupy:

 • pomieszczenia, w których panuje podciśnienie powietrza względem otoczenia. Są to izolatki tzw. septyczne, nazywane również „brudnymi”, w których izolowanie pacjenta chorego ma za zadanie chronić innych pacjentów, personel i osoby odwiedzające pacjentów przed kontaktem z powietrzem zanieczyszczonym drobnoustrojami chorobotwórczymi przez osobę zakaźnie chorą lub podejrzewaną o taką chorobę. Ich zadaniem jest zatem zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się mikroorganizmów drogą powietrzną na terenie szpitala;
 • pomieszczenia z nadciśnieniem powietrza względem otoczenia. Są to tzw. izolatki aseptyczne, nazywane również „czystymi”, gdzie ochronie podlega pacjent izolowany, mający obniżoną odporność immunologiczną. W tym przypadku celem jest zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się mikroorganizmów drogą powietrzną do pomieszczenia, w którym przebywa osoba chora;
 • pomieszczenia z wielopoziomową gradacją ciśnienia powietrza, które z uwagi na specyficzne potrzeby są kombinacją wymienionych powyżej pomieszczeń. Rozwiązania z wielopoziomową gradacją ciśnienia znajdują zastosowanie w przypadkach, gdy pacjent jest chory na chorobę zakaźną, a jednocześnie ma obniżoną odporność. Przykładowo pacjenci zarażeni wirusem HIV, a więc o obniżonej odporności immunologicznej, często zaczynają chorować na gruźlicę, co komplikuje kwestię przydzielenia ich do określonej izolatki. W takich wypadkach, w celu jednoczesnej ochrony pacjenta i innych osób, przydatne jest pomieszczenie z wielopoziomową gradacją ciśnienia powietrza.

Według obowiązującego obecnie w Polsce rozporządzenia w sprawie wymagań wobec pomieszczeń służby zdrowia [2] izolatka to pomieszczenie przeznaczone do odosobnienia osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby, lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

Izolatka służy zatem do czasowej izolacji pacjenta lub grupy pacjentów od pozostałych osób przebywających w szpitalu. Jak można zauważyć, w polskich realiach (zgodnie z [2]) mówi się wyłącznie o izolatkach septycznych. Jednak w artykule omówione zostaną także systemy wentylacyjne dla izolatek czystych oraz dla pomieszczeń oddziałów zakaźnych. Zgodnie z rozporządzeniem [2] izolatka w szpitalu składa się z:

 • pomieszczenia pobytu pacjenta;
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dostępnego z pomieszczenia pobytu pacjenta.

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno być wyposażone w co najmniej miskę ustępową, umywalkę, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla izolatek powinno być wyposażone w:

 1. umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią i dodatkowo w dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią, natrysk i płuczkę – dezynfektor basenów – w przypadku stosowania basenów wielorazowego użytku lub
 2. umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią i dodatkowo w dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią, natrysk i płuczkę – dezynfektor basenów lub urządzenie do dekontaminacji, które powinno być zainstalowane w sposób eliminujący zagrożenie dla pacjentów – w przypadku stosowania basenów jednorazowych;
 3. śluzy umywalkowo-fartuchowej pomiędzy pomieszczeniem pobytu pacjenta a ogólną drogą komunikacyjną. Śluza umywalkowo-fartuchowa powinna być wyposażona w: umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią, miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, zamykany pojemnik na brudną bieliznę.

Rozporządzenie [2] określa obszary, w których należy stosować izolatki, i tak:

 • w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii powinna znaleźć się izolatka dostępna z traktów komunikacyjnych oddziału,
 • w oddziale dziecięcym powinna funkcjonować co najmniej jedna izolatka,
 • w oddziale chorób zakaźnych należy zapewnić co najmniej trzy izolatki,
 • w oddziale chorób płuc i gruźlicy: w zespole pomieszczeń dla pacjentów z gruźlicą prątkujących powinno się zapewnić co najmniej trzy izolatki.

Ponadto w rozporządzeniu [2] określono, że w oddziale przyjęć i pomocy doraźnej powinna zostać zapewniona możliwość krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono chorobę zakaźną lub z podejrzeniem zachorowania na chorobę zakaźną. Izolacja może się odbywać w oddzielnym pomieszczeniu, a w przypadku gdy oddział składa się z co najmniej trzech gabinetów, w gabinecie, w którym przeprowadzono badanie pacjenta. Pomimo że w oddziałach przyjęć i pomocy doraźnej nie określono jednoznacznie konieczności istnienia izolatki, jej zastosowanie będzie uzasadnione.

W niektórych krajach na oddziałach położniczych wydziela się dodatkowo obszary do izolowania pacjentek chorych zakaźnie. Ponadto coraz częściej w wielu placówkach służby zdrowia regułą staje się zastosowanie izolatek czystych w obszarach przebywania pacjentów z obniżoną odpornością immunologiczną, np. pacjentów poddanych przeszczepowi szpiku kostnego.

Systemy wentylacji

W zakresie wentylacji opisywanych w artykule pomieszczeń w rozporządzeniu [2] zapisano, że:

 • w izolatkach oraz pomieszczeniach dla pacjentów o obniżonej odporności stosuje się wentylację nawiewno-wywiewną lub klimatyzację zapewniającą parametry jakości powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczeń,
 • izolatka powinna być wyposażona w wentylację wymuszoną działającą na zasadzie podciśnienia (ciśnienie w izolatce niższe niż na korytarzu i w śluzie).

Hermetyczność pomieszczeń

Dodatkowe informacje dotyczące izolatek można odnaleźć w dyrektywie 2000/54/WE [4] i związanym z nią rozporządzeniu w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki [3]. Dokumenty te określają środki hermetyczności stosowane w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia.

Aby osiągnąć wymagany stopień hermetyczności izolatek septycznych, gdzie znajdują się zarażeni ludzie, u których istnieje lub podejrzewa się zarażenie czynnikami biologicznymi z grupy 3, lub 4 albo którzy podejrzani są o nosicielstwo takich czynników, niezbędne jest stosowanie instalacji wentylacji mechanicznej utrzymującej podciśnienie i filtrującej powietrze. Szkodliwe czynniki biologiczne dzieli się na cztery grupy zagrożenia (ryzyka) – podano je w tab. 1. Wymienione powyżej przepisy [3,4] zawierają długą listę szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych.

Grupy zagrożenia (ryzyka) zdefiniowane w rozporządzeniu

Tabela 1. Grupy zagrożenia (ryzyka) zdefiniowane w rozporządzeniu [3]

Do czynników takich zalicza się m.in. drobnoustroje powodujące gruźlicę, grypę, SARS, gorączki krwotoczne Lassa, Marburg, Ebola czy Kongo. Dawka infekcyjna dla większości drobnoustrojów zawiera się zazwyczaj w granicach 100–105. Ryzyko zakażenia wzrasta m.in. wraz z czasem ekspozycji i zbliżaniem się do osoby chorej (rys. 1). Wymiary cząstek emitowanych z dróg oddechowych człowieka chorego są bardzo różne, jednak dominującą rolę odgrywają cząstki o wymiarze zbliżonym do 10 µm. Ilość emitowanych cząstek podczas jednorazowego kichnięcia może dochodzić nawet do 1 miliona (rys. 2).

 Ryzyko zakażenia w zależności od odległości od osoby chorej na podstawie danych Lidwella

Rys. 1. Ryzyko zakażenia w zależności od odległości od osoby chorej na podstawie danych Lidwella wg [6] (odległość 0 m oznacza intymną bliskość żony i męża)

 Liczba i rozmiar emitowanych cząstek wg

Rys. 2. Liczba i rozmiar emitowanych cząstek wg [6]

Mikroorganizmy przedostają się do otoczenia m.in. wraz z wydychanym powietrzem i mogą zostać przeniesione na dość znaczne odległości, np. wirusy mogą być podczas kichnięcia wyrzucane w powietrzu „stojącym” na odległość około 4,5 m (rys. 3). Zdolność do przeżycia drobnoustrojów zależy od panujących warunków środowiskowych.

Odległości, na które mogą przenosić się wirusy drogą powietrzną przy jednorazowym ich wyrzucie z organizmu wg [7]

Rys. 3. Odległości, na które mogą przenosić się wirusy drogą powietrzną przy jednorazowym ich wyrzucie z organizmu wg [7]

Warto zwrócić uwagę np. na żywotność prątków gruźlicy, która w nasłonecznionych pomieszczeniach wynosi maksymalnie 5 dni, natomiast w pomieszczeniach bez dostępu światła słonecznego może sięgać nawet 5 miesięcy. Prątki gruźlicy są ponadto odporne na działanie wielu związków chemicznych, w tym detergentów.

W literaturze branżowej sugerowana dawka infekcyjna wynosi 1–10 laseczek tego rodzaju, jednak z szacunków wynika, że nie więcej niż 10% osób mających kontakt z Mycobacterium tuberculosis ulega zachorowaniu. Nie można jednak tego ryzyka lekceważyć. Z kolei laseczki wąglika Bacillus anthracis zachowują chorobotwórczość nawet przez 30–40 lat.

Wpływ wentylacji na ryzyko infekcji

Prowadząc badania nad sposobami przenoszenia prątków gruźlicy, Wells i Riley odkryli relację epidemiologiczną między liczbą przypadków infekcji a skutecznością wentylacji. Pomimo wprowadzonych uproszczeń wyniki badań ewidentnie wykazały zdecydowany wpływ wentylacji pomieszczeń na ryzyko infekcji. Relację tę potwierdziły również wyniki badań prowadzonych przez Lidwella, który badał wpływ czystości mikrobiologicznej powietrza na ryzyko infekcji.

Okazało się także, że pomimo zastosowania wszelkich środków ostrożności, w tym wentylacji o wysokiej wydajności i skuteczności usuwania zanieczyszczeń, nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie zagrożenia przeniesienia się mikroorganizmu chorobotwórczego na inną osobę. Jednak zastosowanie takiego rozwiązania technicznego znacznie obniża ryzyko wystąpienia tej sytuacji. W celu zminimalizowania ryzyka zarażenia należy wybrać środki hermetyczności spośród wymienionych w rozporządzeniu [3]. Niektóre z nich przedstawiono w tab. 2.

Wybrane środki hermetyczności stosowane dla pomieszczeń szpitali w zależności od grupy zagrożenia

Tabela 2. Wybrane środki hermetyczności stosowane dla pomieszczeń szpitali w zależności od grupy zagrożenia [3, 4]

Hermetyczność pomieszczeń musi obejmować również obsługujące je instalacje klimatyzacji i wentylacji, ponieważ mogą one być drogą przenoszenia szkodliwych czynników biologicznych. Procedury eksploatacyjne tych instalacji należy dostosować do wymaganego stopnia hermetyczności pomieszczeń. Muszą one uwzględniać wyeliminowanie niebezpieczeństwa uwolnienia szkodliwych czynników biologicznych do otoczenia oraz minimalizować ryzyko zakażenia personelu technicznego i osób postronnych.

Zapewnienie hermetyczności pomieszczenia wymaga zastosowania m.in. szczelnych drzwi i okien. Okna w takich pomieszczeniach nie powinny być otwierane. Z uwagi na to, że każda nieszczelność umożliwia infiltrowanie powietrza ze strefy wyższego ciśnienia do strefy z ciśnieniem niższym, korzystnym rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiedniej gradacji ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczeniami. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie ryzyka przenikania zanieczyszczeń mikrobiologicznych (m.in. w wyniku infiltracji lub eksfiltracji zanieczyszczonego powietrza) do stref, w których ich występowanie nie jest pożądane, a obecność zanieczyszczeń zwiększałaby ryzyko występowania zakażeń.

W poszczególnych krajach stosuje się niejednakowe różnice ciśnień pomiędzy pomieszczeniami zewnętrznymi izolatki a pomieszczeniem pacjenta, wynoszą one wg [1]:

 • w Wielkiej Brytanii i Kanadzie: Δp > 4 Pa,
 • w Japonii: Δp > 8 Pa,
 • w Norwegii, Danii: Δp > 15 Pa,
 • w Australii: Δp > 30 Pa.

Różnica ciśnień pomiędzy śluzą a pomieszczeniem pacjenta izolowanego wynosi wg [1]:

 • w Japonii: Δp > 7 Pa,
 • w Norwegii, Danii: Δp > 5 Pa,
 • w Australii: Δp > 15 Pa.

Zgodnie z wymaganiami CDC [5] zaleca się, aby dla:

 1. izolatek czystych: ciśnienie względem otoczenia było wyższe od 2,5 Pa (jako idealne wskazuje się rozwiązania zapewniające nadciśnienie nie mniejsze niż 8 Pa); krotność wymian powietrza dla nowych instalacji była większa od 12 h–1, natomiast dla instalacji starych (oddanych do użytkowania przed 2001 r.) większa od 6 h–1;
 2. izolatek brudnych: ciśnienie względem otoczenia było niższe od 2,5 Pa; krotność wymian powietrza dla nowych instalacji była nie mniejsza niż 12 h–1, a dla starych instalacji (oddanych do użytkowania przed 2001 r.) większa od 6 h–1.

Na rys. 4 przedstawiono przykłady rozmieszczenia systemów wentylacyjnych dla izolatek septycznych i aseptycznych oraz zmian ciśnienia powietrza w celu zapobieżenia występowaniu niewłaściwego kierunku przepływu zanieczyszczonego powietrza. Na rys. 5 pokazano przykładowe rozmieszczenie pomieszczeń i rozkład ciśnień mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do innych stref na oddziale zakaźnym.

Przykłady rozmieszczenia instalacji wentylacji i kierunku przepływu powietrza w izolatkach

Rys. 4. Przykłady rozmieszczenia instalacji wentylacji i kierunku przepływu powietrza w izolatkach: a) brudnych, b) czystych. Kolorem czerwonym oznaczono wywiewniki, a niebieskim nawiewniki


Źródło: Autor

Przykładowe rozmieszczenie pomieszczeń na oddziale zakaźnym oraz zmiany ciśnienia w zależności od przeznaczenia pomieszczenia

Rys. 5. Przykładowe rozmieszczenie pomieszczeń na oddziale zakaźnym oraz zmiany ciśnienia w zależności od przeznaczenia pomieszczenia


Źródło: Autor

Część 2 w RI 1–2/2012

 

 

Literatura

 1. Rydock J.P., Eian P.K., Lindqvist C., Welling I., Lingaas E., Best practice design and testing of isolation rooms in Nordic hospitals, Nordic Innovation Centre,  September 2004.
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (DzU nr 31/2011, poz. 158).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (DzU nr 81/2005, poz. 716, ze zm.).
 4. Dyrektywa 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).
 5. Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities, Recommendations of CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC), U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
 6. Kowalski W.J., Bahnfleth W., Airborne respiratory diseases and mechanical systems for control of microbes, www.medicalairsolutions.com.
 7. Welty S., Virus transmission in indoor air: HVAC System Protection Options, www.zandair.com.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Bartłomiej Adamski Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie

Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie

Agregat wody ziębniczej składa się z typowego układu chłodniczego, wyposażony jest więc w: wymienniki parowacza i skraplacza, sprężarki (lub zespół sprężarek), zawór rozprężny oraz przewody freonowe. Czynnik...

Agregat wody ziębniczej składa się z typowego układu chłodniczego, wyposażony jest więc w: wymienniki parowacza i skraplacza, sprężarki (lub zespół sprężarek), zawór rozprężny oraz przewody freonowe. Czynnik chłodniczy (zwany również ziębnikiem), krążąc w zamkniętym obiegu układu chłodniczego, podlega ciągłym przemianom. W parowaczu, przez który przepływa ochładzana woda, czynnik chłodniczy odbiera od niej ciepło (powodując jej schłodzenie) i odparowuje.

dr inż. Anna Charkowska Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating...

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating and Ventilating Contractors’ Association) [6], a także, dla porównania, zalecenia krajowe z 2002 r.

dr inż. Grzegorz Kubicki Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu

Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu

Krajowe przepisy techniczno-budowlane nakładają na inwestorów obowiązek stosowania w budynkach wielokondygnacyjnych urządzeń służących przeciwpożarowej ochronie pionowych dróg ewakuacji. W artykule przedstawiono...

Krajowe przepisy techniczno-budowlane nakładają na inwestorów obowiązek stosowania w budynkach wielokondygnacyjnych urządzeń służących przeciwpożarowej ochronie pionowych dróg ewakuacji. W artykule przedstawiono podstawowe warunki, jakie musi spełnić skuteczny system zapobiegania zadymieniu.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości...

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości eksploatacyjnych oraz oddziaływania na zdrowie użytkowników i środowisko naturalne.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1)

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1) Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1)

Kanalizacja to zespół konstrukcji inżynierskich, którego zadaniem jest odprowadzenie z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego itp.) wszystkich rodzajów ścieków powstałych...

Kanalizacja to zespół konstrukcji inżynierskich, którego zadaniem jest odprowadzenie z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego itp.) wszystkich rodzajów ścieków powstałych w wyniku działalności życiowej i produkcyjnej ludzi (wód zużytych) i wód opadowych oraz ich oczyszczenie przed zrzutem do odbiornika.

Bartłomiej Adamski Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego

Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego

Stosowane obecnie systemy klimatyzacyjne, ze względu na proces schładzania, można podzielić na dwa rodzaje: instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz systemy z „pośrednim” odparowaniem...

Stosowane obecnie systemy klimatyzacyjne, ze względu na proces schładzania, można podzielić na dwa rodzaje: instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz systemy z „pośrednim” odparowaniem ziębnika. W pierwszym przypadku ciepło od schładzanego powietrza jest bezpośrednio odbierane przez czynnik chłodniczy, w drugim przypadku czynnik chłodniczy schładza ciecz pośredniczącą (wodę, wodny roztwór glikolu), która z kolei odbiera ciepło od powietrza wymagającego schłodzenia. W artykule...

Bartłomiej Adamski Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej...

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej przez poszczególne komponenty agregatów chłodniczych, wymagających doprowadzenia energii elektrycznej, a także dokonano zestawienia danych elektrycznych cechujących wytwornice wody ziębniczej, jakie należy przedstawić w wytycznych branżowych. Ponadto zaprezentowano metody umożliwiające zmniejszenie...

dr inż. Marcin Sompoliński, dr hab. inż. Edward Przydróżny Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej

Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej

W artykule szczegółowo opisano system wentylacji i klimatyzacji, w tym wentylacji pożarowej, zainstalowany w galerii handlowej Sfera II w Bielsku-Białej. Ze względu na całoroczne użytkowanie pomieszczeń...

W artykule szczegółowo opisano system wentylacji i klimatyzacji, w tym wentylacji pożarowej, zainstalowany w galerii handlowej Sfera II w Bielsku-Białej. Ze względu na całoroczne użytkowanie pomieszczeń w obiekcie tym zastosowano urządzenia wentylacyjne ze zmiennymi strumieniami powietrza oraz z jego dwustopniowym uzdatnianiem.

dr inż. Anna Charkowska Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania...

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania ilości powietrza wentylacyjnego. Wyniki obliczeń mogą różnić się w zależności od przyjętych założeń w przypadku dokładnych obliczeń lub przyjętych wartości wskaźników przy stosowaniu metod uproszczonych. W artykule przedstawiono metodykę zaczerpniętą z niemieckich wytycznych VDI 2053:2004, istotnie...

mgr inż. Krzysztof Kaiser Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1)

Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1) Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1)

Stosowanie filtrów w instalacji klimatyzacji i wentylacji jest nieodzowne m.in. dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami osadzającymi się na jej elementach, prowadzącymi do uszkodzenia elementów...

Stosowanie filtrów w instalacji klimatyzacji i wentylacji jest nieodzowne m.in. dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami osadzającymi się na jej elementach, prowadzącymi do uszkodzenia elementów składowych instalacji. Jednak głównym powodem, dla którego stosuje się filtry powietrza w instalacjach wentylacyjnych służby zdrowia, są wymagania higieniczno-epidemiologiczne, dotyczące zarówno czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń, jak i usuwanego.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2)

Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2) Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2)

Stosowanie filtrów powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów służby zdrowia jest konieczne ze względu na wymagania higieniczno-epidemiologiczne dotyczące czystości powietrza dostarczanego...

Stosowanie filtrów powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów służby zdrowia jest konieczne ze względu na wymagania higieniczno-epidemiologiczne dotyczące czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń oraz wyprowadzanego. W części 1 (RI 3/2012) podane zostały informacje na temat procesów wpływających na czystość mikrobiologiczną powietrza, podstawowych mechanizmów filtracji i jej stopni, rodzajów i klasyfikacji oraz najważniejszych parametrów filtrów.

dr inż. Anna Charkowska Rozwiązania techniczne wentylacji garaży

Rozwiązania techniczne wentylacji garaży Rozwiązania techniczne wentylacji garaży

W poprzednim artykule (Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych, RI 1–2/2012) opisano wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej w zamkniętych garażach na podstawie niemieckich wytycznych. W poniższej...

W poprzednim artykule (Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych, RI 1–2/2012) opisano wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej w zamkniętych garażach na podstawie niemieckich wytycznych. W poniższej publikacji przedstawione zostały polskie przepisy dotyczące wentylacji mechanicznej garaży oraz najczęściej stosowane rozwiązania wentylacji kanałowej i strumieniowej.

mgr inż. Piotr Nieckuła Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej

Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej

Na krajowym rynku dostępne są różne centrale wentylacyjne w tzw. wersji higienicznej. Jednak niektóre z tych urządzeń pomimo posiadania atestów higienicznych nie spełniają zasadniczych warunków higienicznych...

Na krajowym rynku dostępne są różne centrale wentylacyjne w tzw. wersji higienicznej. Jednak niektóre z tych urządzeń pomimo posiadania atestów higienicznych nie spełniają zasadniczych warunków higienicznych zdefiniowanych w normie PN-EN 13053. Problem dotyczy głównie sposobu wykonania istotnych elementów składowych centrali, które decydują o możliwości nieprzerwanego dostarczania do pomieszczeń czystego powietrza.

Maciej Danielak Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

Odczuwalna jakość powietrza a zapachy Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia,...

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia, jak meble, materiały podłogowe, farby, kleje itp. Zdarza się też, że to sama instalacja wentylacyjna jest źródłem zanieczyszczeń lub czerpie zanieczyszczone powietrze i doprowadza je do pomieszczeń.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1)

Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1) Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1)

Komory bezpiecznej pracy znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach. Wykorzystywane są również w pracach wymagających zachowania wysokiego stopnia czystości powietrza w obszarze roboczym, zarówno...

Komory bezpiecznej pracy znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach. Wykorzystywane są również w pracach wymagających zachowania wysokiego stopnia czystości powietrza w obszarze roboczym, zarówno czystości pyłowej, jak i mikrobiologicznej.

dr inż. Maciej Besler, mgr inż. Maciej Skrzycki Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu...

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu zewnętrznego.

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

dr inż. Anna Charkowska Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.