RynekInstalacyjny.pl

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

The new building standards, energy saving and thermal insulation

Oszczędność energii i izolacyjność cieplna w budynkach, Fot. 81.WAW.PL

Oszczędność energii i izolacyjność cieplna w budynkach, Fot. 81.WAW.PL

Z początkiem 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej [1] zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2]. Nowelizacja jest elementem procesu dostosowującego polskie prawo do dyrektywy europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [3]. Celem zmian jest stopniowa poprawa tej charakterystyki.

Niezależnie od dyskusji nad słusznością i jakością wprowadzanych zmian nowelizacja ta realizuje postanowienia dyrektywy, stopniowo zaostrzając wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej budynków.

Zobacz także

obido.pl 5 sposobów na obniżenie rachunków za prąd

5 sposobów na obniżenie rachunków za prąd 5 sposobów na obniżenie rachunków za prąd

Wysokie rachunki za prąd płacą nie tylko firmy, ale również osoby prowadzące gospodarstwo domowe. Choć nie jest możliwe zredukowanie ich do zera, to jednak pobór energii elektrycznej można w znaczny sposób...

Wysokie rachunki za prąd płacą nie tylko firmy, ale również osoby prowadzące gospodarstwo domowe. Choć nie jest możliwe zredukowanie ich do zera, to jednak pobór energii elektrycznej można w znaczny sposób ograniczyć. Oto 5 sposobów na to, jak oszczędzać prąd.

Redakcja RI TIM szkoli na targach Expopower

TIM szkoli na targach Expopower

Czy inteligentne budynki to luksus czy oszczędności? Jakie są możliwości współpracy urządzeń fotowoltaicznych z systemem elektroenergetycznym? Dlaczego warto stosować różne źródła światła? – na te pytania...

Czy inteligentne budynki to luksus czy oszczędności? Jakie są możliwości współpracy urządzeń fotowoltaicznych z systemem elektroenergetycznym? Dlaczego warto stosować różne źródła światła? – na te pytania będą odpowiadać eksperci podczas targów Expopower (14-16 maja 2013 roku) w Poznaniu.

NETECS SP. Z O.O. NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych

NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych

Nowatorska aplikacja NVS (Netecs Ventilator Selection) służy do optymalizacji doboru wentylatorów przemysłowych.

Nowatorska aplikacja NVS (Netecs Ventilator Selection) służy do optymalizacji doboru wentylatorów przemysłowych.

Nowelizacja warunków technicznych (WT) nie oznacza konieczności korygowania realizowanych już projektów czy wprowadzania zmian na już rozpoczętych budowach. Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (1 stycznia 2014 r.) złożony został wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, dokonano zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych, w przypadku gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę, albo wydana została decyzja o pozwoleniu lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego – stosuje się dotychczasowe przepisy.

Nowelizacja z 13 sierpnia 2013 r. wprowadza zmiany w następujących częściach WT:

  • Rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja w Dziale IV. Wyposażenie techniczne budynków.
  • Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna.
  • Załącznik nr 1. Wykaz polskich norm przywołanych w rozporządzeniu.
  • Załącznik nr 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii.

Pomimo pozornie niedużej objętości rozporządzenia nowelizującego WT (10 stron) szczegółowa analiza wszystkich zmian i ich wpływu na pracę inżynierów wymaga opracowania o znacznej objętości. W niniejszym artykule skupiono się na zmianach dotyczących izolacyjności cieplnej i zużycia energii pierwotnej w budynku. W kolejnych omówione zostaną zagadnienia dotyczące spełniania przez budynki warunku EP w latach 2012, 2014, 2017 i 2021.

Energia pierwotna EP

Tabela 1. Cząstkowe maksymalne wartości EPH+W [kWh/(m2rok)] na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej [1]

Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Zasadnicze zmiany w WT dotyczą wymagań, jakie mają spełniać budynki od względem oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. Nowelizacja wprowadza stopniowe zaostrzanie wymagań, podając coraz surowsze warunki, które będą wymagane od 1 stycznia 2014 r., następnie od 1 stycznia 2017 r. i od 1 stycznia 2021 r. (2019 r. w wypadku budynków władz publicznych). Jednocześnie doprecyzowano niektóre określenia, np. pomieszczenia ogrzewanego, i metody obliczeniowe, np. współczynników przenikania ciepła.

Cząstkowe maksymalne wartości EPC

Tabela 2. Cząstkowe maksymalne wartości EPC [kWh/(m2rok)] na potrzeby chłodzenia [1]

Podstawową różnicą w stosunku do poprzedniej wersji WT jest wymóg spełnienia przez budynek jednocześnie warunku nieprzekraczania wartości maksymalnej EP (energii pierwotnej) oraz izolacyjności cieplnej przegród budowlanych, przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego.

W poprzedniej wersji WT widniał nieprecyzyjny zapis o utrzymaniu zużycia energii pierwotnej w budynku na racjonalnie niskim poziomie, a wymagania uznawano za wypełnione, jeśli budynek spełniał warunek EP lub izolacyjności cieplnej.

wartości maksymalnej EP

Tabela 3. Cząstkowe maksymalne wartości EPL [kWh/(m2rok)] na potrzeby oświetlenia [1]

W obecnej wersji WT wartość maksymalna EP [kWh/(m2rok)] określa maksymalne roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej (tabela 1)chłodzenia (tabela 2), a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych również do oświetlenia wbudowanego (tabela 3).

Wymagania odnośnie do izolacyjności cieplnej przegród budowlanych określone są granicznymi wartościami współczynników przenikania ciepła Uc(max), a w wypadku okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych U(max) (tabela 4 i 5).

Wymagana izolacyjność cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego określona została minimalną grubością izolacji cieplnej.

Energia pierwotna EP

Radykalnie zmieniono podejście do rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną EP jako kryterium energooszczędności budynku. Zrezygnowano z uzależniania maksymalnej wartości EP od współczynnika kształtu budynku (A/Ve), wprowadzając ujednolicony wzór obliczeniowy dla wszystkich rodzajów budynków.

Maksymalna wartość wskaźnika EP określa teraz roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia i powinna być obliczana z zależności:

Maksymalna wartość wskaźnika EP

[kWh/(m2rok)]

gdzie:
EPH+W – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej,
DEPC – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia,
DEPL – cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia.

wartości współczynnika przenikania ciepła

Tabela 4. Graniczne maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m2K)] przegród budowlanych [1]

Maksymalna (graniczna) wartość wskaźnika EP jest sumą trzech cząstkowych maksymalnych wartości EP odpowiadających określonym potrzebom energetycznym budynku. Ich wartości odczytuje się z tabel zamieszczonych w WT (tabela 1, 2 i 3), uwzględniając rodzaj budynku oraz planowaną datę oficjalnego rozpoczęcia inwestycji budowlanej, ponieważ zgodnie z dyrektywą UE nowelizacja WT przewiduje okresowe zaostrzanie wymagań, aż do roku 2021.

W praktyce inżynierskiej oznacza to, że projekt niezgłoszony do realizacji (np. pozwolenia na budowę) zdezaktualizuje się po trzech latach leżenia na półce i będzie wymagał wprowadzenia zmian przed ponownym zgłoszeniem do realizacji.

W wypadku dużych inwestycji, wymagających długiego procesu projektowego, konieczne może się okazać przyjmowanie wymagań WT z wyprzedzeniem uwzględniającym zakładany czas prac projektowych i gromadzenia wymaganej dokumentacji. Nabiera to szczególnego znaczenia w okresach bliskich datom zmian w wymaganiach WT.

Zmianie ulegnie również rynek projektów gotowych, które do 2021 r. będą musiały być co najmniej trzykrotnie dostosowane do zmieniających się wymagań WT. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w wypadku wielokrotnego wykorzystywania jednego rozwiązania projektowego, np. identyczne budynki na osiedlu deweloperskim, ale wznoszone w różnych okresach czasu, mimo że z wyglądu identyczne, będą musiały spełniać inne wymagania dotyczące energooszczędności i izolacyjności cieplnej.

Zawarte w tabeli 1 maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej już na pierwszy rzut oka można ocenić jako „niewygórowane”. Docelowa wartość 65–75 kWh/(m2rok) w wypadku budynków mieszkalnych jest z łatwością osiągana już dziś i to bez zastosowania szczególnie wyszukanych rozwiązań technologicznych.

Cząstkową wartość EPc uwzględnia się jedynie, gdy budynek wyposażony jest w instalację chłodzenia (np. klimatyzację). W przeciwnym wypadku DEPC = 0 kWh/(m2rok), co w praktyce oznacza pominięcie tego składnika w obliczeniach. Wartość graniczna EPC zależna jest od rodzaju budynku i udziału powierzchni użytkowej chłodzonej Af,C w powierzchni użytkowej ogrzewanej Af podanych w m2. Zaostrzenie wymagań występuje jedynie w wypadku budynków mieszkalnych i to dopiero w roku 2021.

Tabela 3 zawiera cząstkowe maksymalne wartości EPna potrzeby oświetlenia wbudowanego, które uwzględnia się we wszystkich rodzajach budynków poza mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, w wypadku których DEPL = 0. W pozostałych przypadkach DEPL uzależnione jest od zakładanego czasu działania oświetlenia w ciągu roku to [h/rok], a wartości graniczne zmieniają się tylko raz w 2021 r.

W przypadku budynków o różnych funkcjach użytkowych maksymalną wartość wskaźnika EP wyznacza się osobno dla każdej strefy użytkowej. Następnie wartość graniczną EP dla całego budynku wyznacza się jako średnią ważoną po powierzchni stref o jednolitej funkcji użytkowej.

Izolacyjność cieplna przegród

Zmiany w WT objęły również swoim zakresem wartości maksymalne współczynników przenikania ciepła komponentów budowlanych. Analogicznie do wartości EP, maksymalne wartości współczynników U zaostrzają wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej w roku 2014, 2017 i 2021 (2019).

okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne U(max)

Tabela 5. Graniczne maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła U(max) [W/(m2K)] okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych [1]

Przyglądając się wartościom podanym w tabelach 4 i 5, widać, że okresowe zaostrzanie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej nie dotyczy wszystkich przegród. Ustawodawca zwiększa wymagania związane z izolacyjnością cieplną przegród znacząco wpływających na statyczne straty ciepła przez przenikanie, czyli np. ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury ponad 16°C czy okien i drzwi zewnętrznych.

Ponadto w nowelizacji uszczegółowiono sposób obliczania współczynnika przenikania ciepła przegród wykorzystywanego do porównywania z wartościami maksymalnymi podanymi w WT, ograniczając dowolność interpretacji poprzednich zapisów.

Obecnie współczynniki przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków mają być obliczane z uwzględnieniem poprawek ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez całą grubość warstwy izolacji oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, zgodnie z PN dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt, a następnie porównane z Uc(max) z tabeli 4.

Spełnienie zaostrzonych wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej przegród budowlanych nie musi oznaczać stosowania specjalistycznych, dedykowanych nowym wymaganiom rozwiązań. Obniżone współczynniki U można osiągać, np. zwiększając grubość izolacji w standardowych obecnie rozwiązaniach warstw izolacyjnych.

Każdy przypadek należy rozwiązywać indywidualnie, ale uogólniając, można powiedzieć, że w wypadku standardowych rozwiązań spełnienie wymagań 2014 r. spowoduje zwiększenie grubości izolacji średnio o 2 cm, 2017 r. o 4 cm, a 2021 r. o 5 cm.

Uszczegółowiono również definicję pomieszczenia ogrzewanego, określając je jako pomieszczenie, w którym na skutek ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość obliczeniowa została podana w warunkach technicznych (§134, temperatury obliczeniowe pomieszczeń ogrzewanych). Rozszerza to definicję pomieszczenia ogrzewanego, obejmując nie tylko pomieszczenie z urządzeniem grzewczym, ale również każde pomieszczenie, w którym temperatura w warunkach projektowych (obliczeniowych) jest równa lub wyższa od 5°C (najniższa temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu ogrzewanym wg WT).

Równorzędnej ochronie cieplnej podlegać więc będą również pomieszczenia bez urządzeń grzewczych, definiowane poprzednio jako nieogrzewane, przyległe do pomieszczeń ogrzewanych, ze strony których otrzymują zyski ciepła.

W wypadku okien i drzwi również widoczne jest okresowe zaostrzanie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej, wymuszające stosowanie stolarki okiennej o coraz lepszych właściwościach izolacyjnych (tabela 5). W porównaniu do poprzedniej wersji WT zrezygnowano z rozróżniania wymagań U(max) w zależności od strefy klimatycznej.

Budynki przebudowywane

Nowelizacją WT zmieniono również podejście do budynków podlegających przebudowie. Wymagania minimalne uważa się za spełnione, jeżeli przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej, a okna spełniają warunek powierzchni maksymalnej. Zrezygnowano zupełnie z wymogu EP. Poprzednio budynek przebudowywany musiał spełniać takie wymagania jak budynek nowy (U lub EP) powiększone o 15%.

Okresowe zaostrzanie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej przegród i przewodów instalacji wewnętrznych budynku w znowelizowanych WT oznacza, że podobnie jak w wypadku nowych budynków, projekt przebudowy budynku może się zdezaktualizować w razie opóźnienia oficjalnego zgłoszenia go do realizacji, szczególnie na przełomie lat 2016/2017, 2018/2019 i 2020/2021.

Podsumowanie

Nowelizacja WT zaostrza wymagania dotyczące energooszczędności i izolacyjności cieplnej budynków. Rozporządzenie przewiduje stopniowe zwiększanie wymagań, aż do roku 2021. Ujednolicono metodę wyznaczania maksymalnej wartości EP dla wszystkich rodzajów budynków, uniezależniając ją od współczynnika kształtu.

Spełnienie przestawionych w nowelizacji WT wymagań odnośnie do izolacyjności cieplnej nie wymaga wprowadzania nowych technologii i rozwiązań. Na przykład stosując dotychczasowe metody, można osiągać niższe współczynniki przenikania ciepła, zwiększając grubość warstwy izolacji cieplnej lub wybierając materiały o lepszych właściwościach izolacyjnych.

Oczywiście koszty inwestycyjne spełnienia wymagań nowych WT będą wyższe ze względu na większe zużycie materiałów izolacyjnych i elementów kotwiących czy stosowanie komponentów o lepszych właściwościach izolacyjnych (np. okna lub drzwi). W założeniu ustawodawcy zwiększone koszty inwestycyjne mają się zwrócić dzięki zmniejszeniu kosztów eksploatacji budynku. Dodatkowo obniżenie całkowitego zapotrzebowania na ciepło i chłód pozwala szerzej wykorzystywać odnawialne źródła energii.

Literatura

  1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2013, poz. 926).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.).
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona; DzU UE L 153 z 18.06.2010 r.).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

TAURON Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet Ekologiczne ogrzewanie domu, czyli dlaczego warto wybrać piec na pellet

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać...

Pellet, pomimo tego, że nie jest tak popularny jak węgiel, szybko zdobywa uznanie właścicieli domów i mieszkań. Ekologiczne paliwo stałe (najczystsze i najbezpieczniejsze z dostępnych na rynku) ma postać granulatu i wymaga odpowiedniego kotła. Czy takie rozwiązanie grzewcze jest opłacalne? Sprawdzamy, dlaczego warto wybrać piec na pellet i jak zdecydować, który z dostępnych w sprzedaży będzie najlepszy.

Grupa Aliaxis Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich

Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich Podciśnieniowe systemy odwadniania dachów płaskich

Budownictwo mieszkalne jest niemal równoważne z pojawieniem się pierwszych ludzi na Ziemi. Od najwcześniejszych lat ludzie potrzebowali miejsca schronienia, przestrzeni do bezpiecznego życia umożliwiającego...

Budownictwo mieszkalne jest niemal równoważne z pojawieniem się pierwszych ludzi na Ziemi. Od najwcześniejszych lat ludzie potrzebowali miejsca schronienia, przestrzeni do bezpiecznego życia umożliwiającego rozwój oraz realizację potrzeb, po prostu dachu nad głową. By ów dach nie spadł mieszkańcom na głowę, na przestrzeni lat zaczęto coraz większą wagę przykładać do jego kształtu, funkcjonalności oraz kwestii odprowadzenia wody deszczowej, która stanowi dodatkowe obciążenie dla połaci dachowych.

KFA Armatura Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacje w grzejniku? Hydroniczność dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W tym roku marka KFA Armatura świętuje swoje setne urodziny. Wydawać by się mogło, że w tak podeszłym wieku nie ma się już sił na zmiany i rozwój. Nic bardziej mylnego! Okrągły jubileusz to doskonały moment...

W tym roku marka KFA Armatura świętuje swoje setne urodziny. Wydawać by się mogło, że w tak podeszłym wieku nie ma się już sił na zmiany i rozwój. Nic bardziej mylnego! Okrągły jubileusz to doskonały moment na innowacje. Firma stawia na nowoczesne technologie i nowe produkty. Aby móc realizować swoje plany sięgnęła do sprawdzonego źródła wsparcia czyli do Funduszy Europejskich, a konkretnie do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

GWF Sp. z o.o., Łukasz Kubiak Nowa precyzja pomiaru ścieków

Nowa precyzja pomiaru ścieków Nowa precyzja pomiaru ścieków

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby...

Pomiar ścieków, zarówno w pełnych i niepełnych rurach, jak i w kanałach otwartych, jest domeną i jednym z głównych filarów sukcesów i portfolio szwajcarskiej firmy GWF. Wsłuchując się w różnorodne potrzeby klientów z 86 krajów obsługiwanych przez GWF, stale udoskonalamy produkty, a o naszych najnowszych wdrożeniach mogą Państwo przeczytać poniżej. Szczegółową prezentację oferty będzie można także zobaczyć na stoisku firmy w trakcie targów IFAT 2022, które odbędą się w Monachium w dniach 30 maja–3...

BayWa r.e. Solar Systems AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć! AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc...

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc ją przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, a jednocześnie produkując zieloną energię z tej samej ziemi.

Redakcja RI news Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do...

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do wymiany źródła ogrzewania.

podnosnikikoszowe.pl Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów! Podnośniki koszowe i funkcje ułatwiające pracę instalatorów!

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

Podnośniki koszowe kompleksowo wspierają instalatorów w pracach na wysokości. Co może zaoferować im nowoczesny sprzęt podnośnikowy? Sprawdzamy jego możliwości razem z wypożyczalnią podnośników AA HERKULES.

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem Komfortowa wentylacja dla budynku z czystym powietrzem

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze...

Komfortowa wentylacja pozwala ograniczyć koszty ogrzewania, a latem naturalnie i zdrowo schłodzić powietrze. Co więcej, pomaga zapobiegać uczuciu duszności w okresie upałów, a zimą dowilżać suche powietrze w budynku. Dobrze, jeśli działa także prozdrowotnie, redukując stężenie bakterii i grzybów w powietrzu wentylacyjnym.

BayWa r.e. Solar Systems Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora! Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

PVGE Fotowoltaika Sp. z o.o. BuyPV. Dajemy dobrą energię

BuyPV. Dajemy dobrą energię BuyPV. Dajemy dobrą energię

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga...

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga konkurencyjna – coraz więcej firm dąży do zrównoważonego rozwoju, podejmując działania na rzecz ochrony środowiska. Dla takich Klientów powstała marka BuyPV.

FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami...

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami – musisz o nie zadbać, aby podczas składowania nie straciły swoich właściwości.

NETECS SP. Z O.O. NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych

NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych

Nowatorska aplikacja NVS (Netecs Ventilator Selection) służy do optymalizacji doboru wentylatorów przemysłowych.

Nowatorska aplikacja NVS (Netecs Ventilator Selection) służy do optymalizacji doboru wentylatorów przemysłowych.

Waldemar Joniec Domy bez rachunków – nagrodzone realizacje

Domy bez rachunków – nagrodzone realizacje Domy bez rachunków – nagrodzone realizacje

Można w Polsce budować domy zeroenergetyczne i tzw. domy bez rachunków – udowadnia to m.in. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). W ramach organizowanego przez nią konkursu towarzyszącego...

Można w Polsce budować domy zeroenergetyczne i tzw. domy bez rachunków – udowadnia to m.in. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). W ramach organizowanego przez nią konkursu towarzyszącego akcji „Dom bez rachunków” wyłoniono kilku laureatów, których przedstawiamy poniżej.

Redakcja RI Wentylacja energooszczędnych budynków

Wentylacja energooszczędnych budynków Wentylacja energooszczędnych budynków

Nowoczesne budownictwo musi być niskoenergetyczne, a urządzenia, które są stosowane w budynkach – efektywne. Nie może być to jednak okupione pogorszeniem parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach, ponieważ...

Nowoczesne budownictwo musi być niskoenergetyczne, a urządzenia, które są stosowane w budynkach – efektywne. Nie może być to jednak okupione pogorszeniem parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach, ponieważ równie istotne jak efektywność energetyczna jest zapewnienie komfortu i zdrowia.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

dr inż. Jerzy Kwiatkowski Wpływ systemu zasilania w energię wielorodzinnego budynku mieszkalnego na wartość wskaźnika EP

Wpływ systemu zasilania w energię wielorodzinnego budynku mieszkalnego na wartość wskaźnika EP Wpływ systemu zasilania w energię wielorodzinnego budynku mieszkalnego na wartość wskaźnika EP

Wybór źródła ciepła dla budynku wielorodzinnego musi uwzględniać spełnienie wymagań Prawa budowlanego dotyczących charakterystyki energetycznej. Jest on także ograniczony wymaganiami prawa lokalnego (plany...

Wybór źródła ciepła dla budynku wielorodzinnego musi uwzględniać spełnienie wymagań Prawa budowlanego dotyczących charakterystyki energetycznej. Jest on także ograniczony wymaganiami prawa lokalnego (plany zagospodarowania przestrzennego, uchwały antysmogowe) czy zapisami Prawa energetycznego odnośnie do obowiązku przyłączania się do efektywnego systemu ciepłowniczego. Na wskaźnik EP wpływa jednak nie tylko źródło ciepła, ale także izolacyjność cieplna przegród, zastosowane systemy techniczne, w tym...

mgr inż. Kamil Łaskawiec, mgr inż. Jerzy Żurawski Kontrowersje wokół Warunków Technicznych

Kontrowersje wokół Warunków Technicznych Kontrowersje wokół Warunków Technicznych

Spełnienie wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej dla budynków wznoszonych od 2017 roku powoduje wzrost kosztów budowy o 7–12%, a dla budynków wykonanych według wymagań na 2021 rok o ok. 25–35%....

Spełnienie wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej dla budynków wznoszonych od 2017 roku powoduje wzrost kosztów budowy o 7–12%, a dla budynków wykonanych według wymagań na 2021 rok o ok. 25–35%. Czas zwrotu poniesionych nakładów jest dłuższy niż 25 lat. Czy to się opłaca?

dr inż. Ewa Zaborowska Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021

Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021 Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021

Artykuł zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021. Rozważono w nim wybrane elementy...

Artykuł zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021. Rozważono w nim wybrane elementy mające wpływ na zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia budynku. Wskazano rozwiązania przyczyniające się do poprawy charakterystyki energetycznej i warunkujące osiągnięcie maksymalnych wartości referencyjnych.

dr inż. Ewa Zaborowska Charakterystyka energetyczna budynków zamieszkania zbiorowego w perspektywie wymagań 2017–2021

Charakterystyka energetyczna budynków zamieszkania zbiorowego w perspektywie wymagań 2017–2021 Charakterystyka energetyczna budynków zamieszkania zbiorowego w perspektywie wymagań 2017–2021

Autorka publikacji zanalizowała charakterystykę energetyczną przykładowego budynku zamieszkania zbiorowego o funkcji hotelowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021 (wybrane elementy mające wpływ...

Autorka publikacji zanalizowała charakterystykę energetyczną przykładowego budynku zamieszkania zbiorowego o funkcji hotelowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021 (wybrane elementy mające wpływ na zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia budynku), wskazała przyczyny rozbieżności między wartościami obliczeniowymi a referencyjnymi oraz zaproponowała usprawnienia pozwalające na poprawę charakterystyki...

dr inż. Ewa Zaborowska Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021 Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Kolejne zmiany wymagań energetycznych dla nowych i modernizowanych budynków nadają coraz większe znaczenie źródłom energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sposobom wentylacji,...

Kolejne zmiany wymagań energetycznych dla nowych i modernizowanych budynków nadają coraz większe znaczenie źródłom energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sposobom wentylacji, gdyż to w nich tkwi największy potencjał osiągnięcia standardu budynków około zeroenergetycznych. Największe efekty można osiągnąć poprzez łączenie różnych działań dających kilkuprocentowe oszczędności, a skumulowany zysk pozwala zredukować zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do poziomu...

dr inż. Anna Życzyńska, mgr inż. Grzegorz Dyś Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju...

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju budynku przepisy wymagają uwzględnienia tylko potrzeb na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody (budynki mieszkalne bez chłodzenia) albo dodatkowo energii na potrzeby oświetlenia wbudowanego (budynki inne niż mieszkalne) oraz energii na chłodzenie, jeżeli takie zapotrzebowanie występuje.

mgr inż. Jerzy Żurawski Projekt i wykonanie niemal zeroenergetycznego zespołu szkolno-przedszkolnego

Projekt i wykonanie niemal zeroenergetycznego zespołu szkolno-przedszkolnego Projekt i wykonanie niemal zeroenergetycznego zespołu szkolno-przedszkolnego

Utrzymanie obiektów szkolnych i oświatowych to znaczący wydatek w budżetach wielu samorządów. Koszty energii można znacząco zmniejszyć po przeprowadzeniu modernizacji tych obiektów, niekiedy jednak korzystniejsze...

Utrzymanie obiektów szkolnych i oświatowych to znaczący wydatek w budżetach wielu samorządów. Koszty energii można znacząco zmniejszyć po przeprowadzeniu modernizacji tych obiektów, niekiedy jednak korzystniejsze będzie wybudowanie nowych. Przykładem nowego, niemal zeroenergetycznego budynku oświatowego jest szkoła w Podgórzynie na Dolnym Śląsku. Jej koszty eksploatacyjne będę wielokrotnie mniejsze niż starego obiektu, a budynek zapewni komfortowe warunki do nauki, w tym czyste powietrze w klasach,...

dr inż. Szymon Firląg, mgr inż. Artur Miszczuk Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje Szczelność powietrzna budynków energooszczędnych a instalacje

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła...

Osiągnięcie standardu budynku energooszczędnego jest często niemożliwe z uwagi na małą szczelność powietrzną obudowy obiektu. Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w znacznym stopniu ogranicza straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Dużo większego znaczenia nabierają wtedy straty ciepła spowodowane przez infiltrację.

dr inż. Kazimierz Wojtas Średniosezonowy wskaźnik efektywności agregatu ziębniczego w kontekście zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków

Średniosezonowy wskaźnik efektywności agregatu ziębniczego w kontekście zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków Średniosezonowy wskaźnik efektywności agregatu ziębniczego w kontekście zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków

W artykule podano sposób wyznaczania wartości sezonowego wskaźnika efektywności energetycznej źródła zimna, jakim jest agregat ziębniczy napędzany energią elektryczną (SEER, ESEER itp.), w kontekście wykorzystania...

W artykule podano sposób wyznaczania wartości sezonowego wskaźnika efektywności energetycznej źródła zimna, jakim jest agregat ziębniczy napędzany energią elektryczną (SEER, ESEER itp.), w kontekście wykorzystania go do obliczeń zapotrzebowania na energię niezbędną do chłodzenia budynków. Niniejsze opracowanie należy traktować komplementarnie z artykułem komentującym procedurę obliczeniową zawartą w nowej wersji rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.