RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

The impact of the results of calculations of the PN-EN 12831:2006 for further calculation of central heating. Part I

fot. Sankom

fot. Sankom

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli i elementów grzewczych opisano w wielu publikacjach, np. [4,5,6].

Zobacz także

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych Agregaty z naturalnym czynnikiem chłodniczym w sklepach spożywczych

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe....

Dla każdego klienta sklepu spożywczego najważniejsze są świeżość produktów, ich wygląd i smak. Takie kwestie jak wyposażenie sklepu, wystrój czy profesjonalizm obsługi są dla niego ważne, ale nie priorytetowe. Dlatego kwestia odpowiedniego chłodzenia jest w sklepach kluczowa, ponieważ niektóre produkty tracą przydatność do spożycia, jeśli nie są przechowywane w odpowiednio niskiej temperaturze. Do jej zapewnienia przeznaczone są między innymi agregaty wykorzystujące naturalny czynnik chłodniczy.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w gastronomii

Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w gastronomii Projektowanie instalacji HVAC i wod-kan w gastronomii

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa...

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji sanitarnych w obiektach gastronomicznych, jest konieczność zapewnienia nie tylko komfortu cieplnego, ale też bezpieczeństwa pracowników i gości restauracji. Zastosowane rozwiązania wentylacyjne i grzewczo-klimatyzacyjne muszą być energooszczędne, ponieważ gastronomia potrzebuje dużych ilości energii przygotowania posiłków i wentylacji.

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

Na rys. 1 przedstawiono schemat czynności wykonywanych do zwymiarowania instalacji centralnego ogrzewania. W praktyce projektowej projektanci korzystają z oprogramowania, np. do obliczenia projektowanego obciążania cieplnego pomieszczeń i budynku Audytor OZC [7] czy do zwymiarowania instalacji Audytor C.O. [8].

Uproszczony schemat instalacji

Rys. 1. Uproszczony schemat projektowania instalacji c.o.


Źródło: Autor

Norma PN-EN 12831 [2] generuje wiele wyników cząstkowych, w ocenie autora sprzecznych z powszechnie stosowanymi metodami wymiarowania instalacji c.o., które nie są umocowane prawnie – brakuje obligatoryjnych norm. W artykule odniesiono się do tzw. szczegółowej metody obliczeń, zwłaszcza w stosunku do budownictwa wielorodzinnego.

Usystematyzowanie wyników końcowych zdefiniowanych normą PN-EN 12831 dla pomieszczenia, lokalu mieszkalnego i budynku

Norma przewiduje logiczny algorytm obliczeń, począwszy od pojedynczego pomieszczenia, poprzez cały lokal mieszkalny (wyodrębniona strefa grzewcza), na całym budynku kończąc. Dla poszczególnych etapów obliczeń w dokumencie opisano szczegółowe zależności. Na potrzeby artykułu autor dodatkowo przetworzył równania występujące we wspomnianej normie [2].

Metoda wyznaczania projektowego obciążenia cieplnego dla pomieszczenia (przestrzeni ogrzewanej)

Ogólny, tekstowy opis obliczeń przedstawiony został w punkcie 5.1 normy PN-EN 12831 [2].

Projektowe obciążenie cieplne dla przestrzeni ogrzewanej (i) jako wynik końcowy dla pojedynczego pomieszczenia wyliczane jest z równania:

(1)

(2)

gdzie:

ΦPHL,i – projektowe obciążenie cieplne dla przestrzeni ogrzewanej (i), W;

ΦPRH,i – nadwyżka mocy cieplnej wymagana do skompensowania skutków osłabienia ogrzewania strefy ogrzewanej (i), W;

ΦPi – całkowita projektowa strata ciepła przestrzeni ogrzewanej (i) z uwzględnieniem ciepła wymienianego wewnątrz części budynku, W;

ΦPT,i – projektowa strata ciepła ogrzewanej przestrzeni (i) przez przenikanie z uwzględnieniem ciepła wymienianego wewnątrz części budynku, W;

ΦPV,i – wentylacyjna strata ciepła ogrzewanej przestrzeni (i) z uwzględnieniem ciepła wymienianego wewnątrz części budynku, W;

P – oznaczenie autora, indeks oznaczający wielkość dotyczącą pomieszczenia.

Poszczególne składowe związane z przenikaniem obliczane są kolejno z poniższych zależności:

(3)

gdzie:

θint,i – projektowa temperatura wewnątrz przestrzeni ogrzewanej (i),°C;

θe – projektowa temperatura zewnętrzna,°C;

HT,ie – współczynnik strat ciepła przez przenikanie z przestrzeni ogrzewanej (i) do otoczenia (e) przez obudowę budynku, W/K;

HT,iue – współczynnik strat ciepła przez przenikanie z przestrzeni ogrzewanej (i) do otoczenia (e) przez przestrzeń nieogrzewaną (u), W/K;

HT,ig – współczynnik strat ciepła przez przenikanie z przestrzeni ogrzewanej (i) do gruntu (g) w warunkach ustalonych, W/K;

HT,ij – współczynnik strat ciepła przez przenikanie z przestrzeni ogrzewanej (i) do sąsiedniej przestrzeni (j) ogrzanej do znacząco różnej temperatury, W/K.

Natomiast współczynnik strat ciepła HT,ij obliczany jest z równania:

(4)

gdzie:

fij – współczynnik redukcyjny temperatury uwzględniający różnicę temperatury przyległej przestrzeni i projektowanej temperatury zewnętrznej, wyliczany za pomocą zależności

temperatura przyległej przestrzeni przyjmowana jest zgodnie z tabelą 1;

Ak – powierzchnia elementu budynku (k), m2;

Uk – współczynnik przenikania ciepła elementu budynku (k), W/(m2 K).

 

Temperatura przestrzeni ogrzewanych

Tabela 1. Temperatura przyległych przestrzeni ogrzewanych [2]

Poszczególne składowe związane z wentylacją obliczane są kolejno z równania:

(5)

(6)

gdzie:

HV,i – współczynnik projektowej wentylacyjnej straty ciepła, W;

V.i – strumień powietrza wentylacyjnego przestrzeni ogrzewanej (i), m3/s.

Współczynnik projektowej wentylacyjnej straty ciepła HV,i liczony jest odmiennie dla dwóch przypadków: gdy budynek nie ma instalacji wentylacyjnej (wentylacja naturalna) oraz gdy jest w nią wyposażony:

dla wentylacji naturalnej

(7)

dla instalacji wentylacyjnej

(8)

 i jednocześnie 

gdzie:

V.inf,i – strumień objętości powietrza infiltrującego do przestrzeni ogrzewanej (i), m3/h;

V.min,i – minimalny strumień objętości powietrza do przestrzeni ogrzewanej (i) wymagany ze względów higienicznych, m3/h;

V.su,i – strumień objętości powietrza doprowadzony do przestrzeni ogrzewanej (i), m3/h;

V.mech,inf,i – nadmiar objętości powietrza usuwanego z przestrzeni ogrzewanej (i), m3/h;

fV,i – współczynnik redukcji temperatury,

(9);

θsu,i – temperatura powietrza dostarczonego do przestrzeni ogrzewanej (i), °C.

Użyte w opisie składowych sformułowanie „z uwzględnieniem ciepła wymienianego wewnątrz części budynku” odnosi się do:

 • projektowej straty ciepła ogrzewanej prze­strzeni (i) przez przenikanie ΦPT,i – poprzez uwzględnienie w obliczeniach składowej HT,ij – współczynnika strat ciepła przez przenikanie z przestrzeni ogrzewanej (i) do sąsiedniej przestrzeni (j),
 • wentylacyjnej straty ciepła ogrzewanej przestrzeni (i) ΦPV,i – poprzez uwzględnienie w obliczeniach dotyczących budynków wyposażonych w instalację wentylacji współczynnika redukcji temperatury fV,i.

Metoda wyznaczania projektowego obciążenia cieplnego dla mieszkania (części budynku)

Wyniki obliczeń obciążenia projektowego na poziomie poszczególnych mieszkań nie zawsze są obligatoryjne. W przypadku instalacji rozprowadzonej w systemie pionów zasilających interesuje nas wyłącznie lokalowy poziom obliczeń hydraulicznych, odmiennie – kiedy przydzielana jest moc zamówiona dla poszczególnych mieszkań w systemie rozprowadzenia instalacji c.o. typu mieszkaniowego.

Literalnie ogólny opis obliczeń (dla części budynku) przedstawiony jest w punkcie 5.2 normy [2] i jest tożsamy z poziomem obliczeń budynku. Natomiast w praktyce projektowej przy zastosowaniu oprogramowania [7] przyjmuje się, że lokal mieszkalny jest na tyle niewielką jednostką bryły budynku, by można było stosować metodologię redukcji, co w ocenie autora jest prawidłową interpretacją „części budynku”.

Projektowe obciążenie cieplne dla mieszkania (n) liczone jest zazwyczaj jako suma poszczególnych pomieszczeń (i) wchodzących w skład mieszkania, a w szczególności:

(10)

(11)

gdzie:

ΦMHL,n – projektowe obciążenie cieplne dla mieszkania (n), tj. części budynku, W;

ΦMn – całkowita projektowa strata ciepła mieszkania (n) z uwzględnieniem ciepła wymienianego wewnątrz części budynku, W;

ΣΦPi – suma całkowitych projektowych strat ciepła wszystkich przestrzeni ogrzewanych (i) wchodzących w skład mieszkania (n) z uwzględnieniem ciepła wymienianego wewnątrz części budynku, W;

ΦPRH,i – suma nadwyżek mocy cieplnej wymagana do skompensowania skutków osłabienia przestrzeni ogrzewanych (i) wchodzących w skład mieszkania (n), W;

ΣΦPT,i – suma projektowych strat ciepła przez przenikanie wszystkich przestrzeni ogrzewanych (i) wchodzących w skład mieszkania (n) z uwzględnieniem ciepła wymienianego wewnątrz części budynku, W;

ΣΦPV,i – suma wentylacyjnych strat ciepła ogrzewanych przestrzeni (i) wchodzących w skład mieszkania (n) z uwzględnieniem ciepła wymienianego wewnątrz części budynku, W;

M – oznaczenie autora, indeks oznaczający wielkość dot. mieszkania (części budynku).

Metoda wyznaczania projektowego obciążenia cieplnego dla budynku

Ogólny, tekstowy opis obliczeń przedstawiony jest w punkcie 5.2 normy [2]. Należy zwrócić szczególną uwagę, że na poziomie obliczeń budynku korzysta się ze wcześniejszych obliczeń, z tą różnicą, że nie uwzględnia się ciepła wymienianego wewnątrz budynku. Projektowe obciążenie cieplne dla całego budynku wyliczane jest z równania:

(12)

(13)

gdzie:

ΦBHL – projektowe obciążenie cieplne dla budynku, W;

ΦB – całkowita projektowa strata ciepła budynku z wyłączeniem ciepła wymienianego wewnątrz części budynku, W;

ΣΦMHL,n – suma projektowych obciążeń cieplnych wszystkich mieszkań (n) wchodzących w skład budynku z wyłączeniem ciepła wymienianego wewnątrz części budynku, W;

ΣΦPi – suma całkowitych projektowych strat ciepła wszystkich przestrzeni ogrzewanych (i) wchodzących w skład budynku z wyłączeniem ciepła wymienianego wewnątrz części budynku, W;

ΣΦMRH,i – suma nadwyżek mocy cieplnej wymagana do skompensowania skutków osłabienia wszystkich przestrzeni ogrzewanych (i) wchodzących w skład budynku, W;

ΣΦMn – suma całkowitych projektowych strat ciepła mieszkań (n) w budynku z wyłączeniem ciepła wymienianego wewnątrz części budynku, W;

ΣΦPT,i – suma projektowych strat ciepła przez przenikanie wszystkich przestrzeni ogrzewanych (i) wchodzących w skład budynku z wyłączeniem ciepła wymienianego wewnątrz części budynku, W;

ΦPV,i – suma wentylacyjnych strat ciepła ogrzewanych przestrzeni (i) wchodzących w skład budynku z wyłączeniem ciepła wymienianego wewnątrz części budynku, W;

B – oznaczenie autora, indeks oznaczający wielkość dotyczącą budynku.

Kolejno poszczególne składowe są obliczane tak jak dla pomieszczeń, z tym że nie wlicza się składowej HT,ij, która opisuje wymianę ciepła wewnątrz budynku. W związku z tym zależność opisująca sumę projektowych strat ciepła ogrzewanej przestrzeni (i) w bryle budynku przez przenikanie przyjmuje postać:

(14)

a tym samym jest pomniejszona o wyrażenie HT,ij.

Obliczając sumę wentylacyjnych strat ciepła ogrzewanych przestrzeni (i) wchodzących w skład budynku ΣΦPV,i, korzysta się z zależności przedstawionych jak dla pomieszczeń z różnicą, która uwzględnia wyłączenie ciepła wymienianego wewnątrz części budynku. Różnica zawarta jest w obliczeniu sumy strumieni powietrza w odniesieniu do budynku ΣV.i, zgodnie z następującymi równaniami:

dla wentylacji naturalnej

(15)

dla instalacji wentylacyjnej

(16)

gdzie:

ΣV.i – strumień powietrza wentylacyjnego wszystkich przestrzeni ogrzewanych (i) w budynku, m3/s;

ηn – sprawność instalacji odzysku ciepła z usuwanego powietrza, przy braku odzysku ciepła równa 0.

Podsumowanie wyników obliczeń otrzymanych dla pomieszczeń, mieszkań i budynku

Jak wynika z przedstawianych zależności, obliczenia powinny zostać przeprowadzone na trzech logicznych poziomach, tj. pomieszczenia, lokalu i budynku. Wyniki takie będą następnie implementowane do zwymiarowania instalacji c.o. (elementy grzewcze, orurowanie, armatura, moc zamówiona itp.).

Z przedstawionych zależności wynika, że logika obliczeń na poziomie budynku wielolokalowego nie jest równoznaczna z obliczeniami na poziomie pomieszczeń, tzn. suma projektowego obciążenia cieplnego poszczególnych pomieszczeń ogrzewanych ΦPHL,i nie jest równa projektowemu obciążeniu cieplnemu budynku ΦBHL.

Różnice wynikają z faktu, że w obliczeniach projektowego obciążenia cieplnego budynku nie uwzględnia się wymienianego ciepła wewnątrz części bryły budynku, co matematycznie związane jest z:

 1. Projektowa strata ciepła ogrzewanej przestrzeni (i) ΦPT,i przez przenikanie liczona na potrzeby budynku (ΦBHL) nie uwzględnia w obliczeniach składowej – współczynnika strat ciepła przez przenikanie HT,ij, jest o nią pomniejszona. Metodologia normy zakłada ryzyko wystąpienia obniżonej temperatury wewnętrznej w sąsiednim pomieszczeniu lub całym mieszkaniu nienależącym (a tym samym niemającym wpływu) do właściciela pomieszczeń (mieszkania) sąsiadującego. Jeśli część mieszkań będzie z różnych przyczyn nieogrzewana lub ogrzewana z osłabieniem, to uzyskana w ten sposób oszczędność mocy będzie skompensowana na poziomie budynku – trudno tę logikę przenieść na poziom tak małej jednostki, jak mieszkanie.
 2. W przypadku wentylacji naturalnej strumień powietrza wentylacyjnego przestrzeni ogrzewanej V.i liczony na potrzeby budynku (ΦBHL) może być dwukrotnie niższy niż liczony na poziomie pomieszczeń, co jest związane z uwzględnieniem w zależności (15) współczynnika zmniejszającego, równego 0,5. Logika normy zakłada, że w przypadku powietrza napływającego w drodze infiltracji V.inf,i (na skutek przepływu powietrza przez szczeliny i połączenia w obudowie budynku) dla obliczeń pomieszczenia przyjmowany jest najbardziej niekorzystny przypadek, tj. całe powietrze infiltrujące wpływa do budynku z jednej strony (występuje współczynnik 2). Dla obliczeń na poziomie budynku taki przypadek nie nastąpi, dlatego przyjęto współczynnik 0,5. W praktyce w obecnie projektowanych budynkach o wysokiej szczelności (n50< 4 domy jednorodzinne, n50< 2 inne mieszkania lub budynki – tablica D.7 normy [2]) ilość strumienia powietrza napływającego jest mniejsza od minimalnego strumienia objętości ze względów higienicznych V.min,i. W budynkach istniejących o dużym stopniu nieszczelności zachodzi odwrotna relacja i wartością wiodącą do dalszych obliczeń może być wielkość V.inf,i dla pomieszczeń i 0,5 · V. inf,i dla budynku.
 3. Przy występowaniu instalacji wentylacyjnej sposób liczenia strumienia powietrza wentylacyjnego przestrzeni ogrzewanej V.i, na potrzeby budynku (ΦBHL) nie jest tożsamy z obliczeniami na poziomie pomieszczeń z uwagi na:
  1. niekorzystne warunki uwzględniane są przy obliczeniach pomieszczeń, natomiast na poziomie obliczeń budynku norma nie przewiduje takiego zjawiska, dlatego skorygowano postać równania (16) oraz usunięto warunek, by strumień powietrza odniesiony do budynku był większy od sumy minimalnych strumieni wymaganych ze względów higienicznych, tj. ΣV.i³ V.min,i;
  2. dla budynku do równania (15) wprowadzono podobnie jak dla wentylacji naturalnej współczynnik 0,5 redukujący strumień powietrza infiltrującego V.inf,i;
  3. ponadto zastąpiono współczynnik redukcji temperatury fV,i sprawnością instalacji odzysku ciepła hn. W przypadku szczególnym jeżeli występuje instalacja odzysku ciepła, jak wykazano w [4] fV,i = (1 – hn), to strumień wielkości powietrza doprowadzanego do pomieszczenia V.su,i jest równy na poziomie pomierzeń i budynku. Analogiczna sytuacja zachodzi w przypadku braku instalacji odzysku ciepła i temperatury nawiewanej do pomieszczeń równej temperaturze obliczeniowej, tj. θint,i= θsu,i i hn= 0. Odmienna sytuacja zachodzi, kiedy nie ma instalacji odzysku ciepła, a nawiewane powietrze ma temperaturę wyższą od obliczeniowej w pomieszczeniu, tj. θint,i < θsu,i i hn= 0, wówczas zgodnie ze wzorem (9) współczynnik redukcji temperatury fV,i, przyjmuje wartości ujemne, co implikuje w konsekwencji matematyczne zwiększenie strumienia powietrza V.i na poziomie bu­dynku.

Z przeprowadzonych powyżej rozważań można wysnuć następujące wnioski dla wymiarowania instalacji centralnego ogrzewania dla szczelnych budynków wielolokalowych:

 1. Dla budynku wyposażonego w wentylację naturalną: projektowe obciążenie cieplne dla budynku ΦBHL jest mniejsze niż suma projektowego obciążenia wszystkich mieszkań w budynku ΦMHL,n, a tym samym mniejsze niż suma projektowego obciążenia cieplnego poszczególnych pomieszczeń w budynku ΦPHL,i.
 2. Dla budynku wyposażonego w instalację wentylacji: projektowe obciążenie cieplne dla budynku ΦBHL jest różne od sumy projektowego obciążenia wszystkich mieszkań w budynku ΦMHL,n, a tym samym jest różne niż suma projektowego obciążenia cieplnego poszczególnych pomieszczeń w budynku ΦPHL,i.

Z uwagi na liczbę możliwych wariantów i typów wentylacji nie jest możliwie jednoznaczne określenie relacji wielkościowych przeprowadzonych obliczeń na poziomie budynku do obliczeń na poziomie pomieszczeń.

Przykłady wyników obliczeń

W tabeli 2 zaprezentowano wyniki obliczeń z realnych budynków (prac projektowych), które wykonano w programie [7].

Wyniki obliczeń

Tabela 2. Wyniki obliczeń wykonanych w [7] zgodnie z [2]

Obliczenia zostały przeprowadzone zgodnie z normą [2] dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wentylacją naturalną (bez instalacji wentylacji) znajdujących się w III strefie klimatycznej w województwie małopolskim. Obliczenia strat do pomieszczeń sąsiednich mieszkań (tzw. strata do sąsiada) wykonano dla wariantu „Obliczaj zgodnie z EN 12831:2006”, tzn. zgodnie z zaprezentowanym algorytmem obliczeń.

Jak można zauważyć, redukcja ΦBred projektowanego obciążenia cieplnego budynku ΦBHL w stosunku do sumy projektowanego obciążenia cieplnego poszczególnych pomieszczeń w budynku ΦPHL,i utrzymuje się na poziomie 16–22%. Jak zostanie wykazane w dalszej części, ma to znaczący wpływ na różnego rodzaju aspekty wymiarowania instalacji centralnego ogrzewania.

Konkludując, w normie [3] proste i jednoznaczne sumowanie zapotrzebowania na moc ciepną poszczególnych pomieszczeń było równoznaczne z wyższymi poziomami obliczeń, takimi jak mieszkanie czy budynek, natomiast aktualna norma [2] znacząco różni się pod tym względem.

Wymiarowanie dwururowej instalacji c.o.

Wymiarowanie sieci przewodów polega na doborze ich średnic oraz elementów regulacyjnych w taki sposób, by zapewnić doprowadzenie odpowiedniej ilości czynnika grzejnego do każdego odbiornika ciepła. Działką nazywamy odcinek sieci przewodów o stałej średnicy prowadzący stały strumień masy czynnika. Obiegiem nazywamy układ działek prowadzących czynnik grzejny od źródła ciepła do odbiornika i z powrotem [9].

Obciążeniem cieplnym działki nazywamy sumę obliczeniowych mocy cieplnych odbiorników ciepła, do których działka doprowadza (działka zasilająca) lub z których odprowadza (działka powrotna) czynnik grzejny [9]. Obliczeniowa moc cieplna odbiornika definiowana jest jako moc odbiornika ciepła wynikająca z zapotrzebowania na moc cieplną pomiędzy odbiornikami znajdującymi się w pomieszczeniu, nie uwzględnia zysków ciepła od przewodów [10].

Strumień masy czynnika m. płynącego w działce dla warunków obliczeniowych wyznacza się z równania [9]:

(17)

gdzie:

m. – obliczeniowy strumień masy czynnika grzejnego, kg/s;

Q. – obciążenie cieplne działki, W;

tz – obliczeniowa temperatura czynnika zasilającego, °C;

tp – obliczeniowa temperatura czynnika powrotnego, °C;

Cp – ciepło właściwe wody, kJ/kg K.

Do dalszych rozważeń dla uproszczenia zakłada się:

 • brak dodatkowych zysków ciepła w pomieszczeniu (np. od gałązek grzejnikowych),
 • brak strat przez izolację rurociągów (sprawność izolacji równa 100%),
 • moc odbiornika równą projektowemu obciążeniu pomieszczenia (nie uwzględnia się współczynników na zawór termostatyczny, lokalizacyjnych itp.),
 • każde ogrzewane pomieszczenie ma jeden odbiornik ciepła.

Należy zwrócić uwagę, że już na wstępie poszczególne definicje i zmienne nie odnoszą się bezpośrednio do nomenklatury normy [2], a jedynie do ogólnych zasad mechaniki płynów i są zbliżone do nazewnictwa przedstawionego w normie [3].

System rozprowadzenia pionowego czynnika

Klasyczny, najczęściej spotykany system rozprowadzenia pionowego czynnika zazwyczaj z rozdziałem dolnym zakłada dystrybucję czynnika grzewczego od źródła ciepła poprzez kolektor rozprowadzający (zwykle w piwnicy) z licznymi rozgałęzieniami prowadzonymi pionowo przez wszystkie pomieszczenia w tzw. pionie instalacyjnym (rys. 2.).

Sposób wymiarowania przewodów instalacji zakłada w kolejności postępowania: przyporządkowanie właściwych mocy odbiornikom ciepła, pierwszej działce (gałązce grzejnikowej) na najwyższej kondygnacji oraz kolejnym działkom poprzez sumowanie mocy odbiorników zgodnie z kierunkiem przepływu wody aż do źródła ciepła. Tożsama procedura dotyczy działek powrotnych.

W literaturze [10, 11, 12, 13] brakuje informacji, jakie moce (tym samym obliczeniowe strumienie przepływów) przyjmować na poszczególnych etapach obliczeń działek instalacji w odniesieniu do normy [2].

Najbardziej oczywiste wydaje się przyporządkowanie projektowego obciążenia cieplnego pomieszczenia ΦPHL,i dla doboru mocy odbiornika ciepła, tym samym obciążenia cieplnego działki grzejnikowej (Q.iG_Pl,L), można też przyjąć obciążenie cieplne działki pionu instalacyjnego PIj na danej kondygnacji (i). Schemat przyporządkowania projektowego obciążenia cieplnego pokazano w rys.2.

Schemat instalacji z rozdziałem

Rys. 2. Schemat instalacji z rozdziałem pionowym


Źródło: Autor

Takie przyporządkowanie jest realizowane w programie [8] (oczywiście z uwzględnieniem rzeczywistych wychłodzeń czynnika grzewczego, dodatkowych zysków itp.).

Obciążenie cieplne pionu (L) można obliczyć jako:

(18)

gdzie:

Q.lPI – obciążenie cieplne pionu (L), W;

ΦPHL,i – projektowe obciążenie cieplne pomieszczenia przyporządkowane do kondygnacji (i), W;

PI – indeks dotyczący pionu instalacji c.o.;

i – numer kondygnacji;

k – liczba kondygnacji.

Obciążenie działki wychodzącej ze źródła można obliczyć jako:

(19)

gdzie:

Q.ZC – obciążenie działek wychodzących ze źródła ciepła, W;

Q.lPI – obciążenie cieplne pionu (L), W;

ZC – indeks dotyczący źródła ciepła instalacji c.o.;

L – numer pionu;m – liczba pionów;

i – numer pomieszczenia w budynku;

y – liczba pomieszczeń ogrzewanych w budynku.

Wynika z tego, że w proponowanych metodach obliczeń [8], przy braku szczegółowego opisu w literaturze, np. [10, 11, 12, 13], wartość obliczeniowego obciążenia cieplnego źródła ciepła Q.ZC będzie różna od projektowego obciążenia cieplnego budynku FBHL, tj. Q.ZC ¹ ΦBHL, a w przypadku wentylacji naturalnej można przyjąć, że Q.ZC > ΦBHL. Można tym samym stwierdzić, że założenia normy [2] nie są implementowane w realnym elemencie wykonawczym, jakim jest instalacja centralnego ogrzewania.

Brak implementacji wyników normy PN-EN 12831 a wyniki obliczeń instalacji

W związku z brakiem realnego przeniesienia wyników normy [2] autor w swojej praktyce spotkał się następującymi sytuacjami:

 1. w projekcie instalacji centralnego ogrzewania obliczeniowe przepływy wychodzące na instalację są odmienne od obliczeniowych przepływów wynikających z obliczeń projektowego obciążenia cieplnego (po uwzględnieniu ochłodzeń w instalacji, doboru odbiorników ciepła itp.
 2. w projekcie źródła ciepła obliczeniowe przepływy wychodzące na instalację są odmienne od obliczeniowych przepływów wynikających z projektu instalacji. Projektanci źródła ciepła jako punkt wyjścia do obliczeń powszechnie przyjmują projektowe obciążenie cieplne budynku;
 3. definiowana moc zamówiona wymieniona w rozporządzeniu [14] nie opisuje literalnie, jakiego rodzaju moc należy przyjąć na cele grzewcze. Doświadczenie autora wskazuje na przyjmowanie mocy wynikającej z projektowego obciążenia cieplnego budynku;
 4. wymieniana w karcie audytu energetycznego obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego zgodnie z rozporządzeniem [15] odnosi się w praktyce do projektowego obciążenia cieplnego budynku. Audyt energetyczny jest opracowaniem wstępnym, studyjnym, a na jego podstawie często przyjmuje się moc kotła, co bezpośrednio wiąże się z uzyskanym efektem ekologicznym i finansowym dla inwestycji. Po wykonaniu projektów budowlanych wyniki są ze sobą sprzeczne.

Propozycja implementacji wyników obliczeń z normy PN-EN 12831 do obliczania instalacji w systemie pionowym

Nie ulega wątpliwości, że prawo zachowania masy w układzie musi być zachowane, tj.

(20)

m.ZC – obliczeniowy strumień masy czynnika grzejnego działek wychodzących ze źródła ciepła, kg/s;

m.lPI – obliczeniowy strumień masy czynnika grzejnego pionu (L), W;

ZC – indeks dotyczący źródła ciepła instalacji c.o.;

L – numer pionu;

m – liczba pionów.

Dlatego nasuwa się zastosowanie analogii do projektowania instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, by podobnie jak w normie [16] wprowadzić obliczeniowe współczynniki nierównomierności i tym samym sprowadzić obliczeniowy strumień masowy wynikający z projektowego obciążenia cieplnego pomieszczenia do poziomu budynku wynikającego z projektowego obciążenia cieplnego budynku.

Poniżej zaproponowano redukcję obciążenia cieplnego na poziomie obliczeń kolektora rozprowadzającego (rys. 2). Metoda zakłada możliwość występowania strumienia obliczeniowego wynikającego z projektowego obciążenia cieplnego na każdym z pionów, natomiast na kolektorze rozprowadzającym zakłada się redukcję strumienia obliczeniowego w oparciu o właściwy współczynnik nierównoczesności ogrzewania φl. Konsekwencją zastosowania współczynnika φl  jest zachowanie równości pomiędzy obciążeniem cieplnym działek wychodzących ze źródła ciepła a projektowym obciążeniem cieplnym budynku ΦBHL. Relacje te opisuje równanie:

(21)

(22)

gdzie:

φl – współczynnik nierównoczesności ogrzewania;

Q.x=zKO – obciążenie cieplne działki (x) kolektora rozprowadzającego;

z – liczba działek kolektora.

Całość równania (21), (22) można w oparciu o zależność (20) przeliczyć na właściwe obliczeniowe strumienie masowe.

Współczynnik nierównoczesności ogrzewania można próbować wyznaczać analitycznie, kierując się założeniami normy [2] w procedurze obliczania „straty do sąsiada”, lub podjąć badania na realnych obiektach i wyznaczyć go empirycznie, co wydaje się bardziej właściwym rozwiązaniem. Wielkość współczynnika będzie zależeć od:

 • liczby sąsiadujących mieszkań (autonomicznych stref grzewczych),
 • liczby elementów grzejnych,
 • występowania lub nie takich urządzeń jak „podzielnik kosztów ogrzewania”.

Implementacje równania (21) na właściwe rozprowadzenie czynnika w rzeczywistych warunkach instalacji można realizować np. poprzez montaż podpionowych zaworów różnicy ciśnień z ograniczeniem maksymalnego przepływu wynikającego z sumy projektowych obciążeń cieplnych pomieszczeń ΦPHL,i w danym pionie. Odpowiednie ciśnienie dyspozycyjne będzie wówczas gwarantowało właściwy przepływ w pionie wynikający z pracy zaworów termostatycznych, jednak nie większy niż Q.lPI. Kolejne przepływy w kolektorze będą wynikową właściwych aktualnych sum przepływów w pionach.

Wnioski

Norma PN-EN 12831 proponuje usystematyzowanie obliczeń budynku na różnych jego poziomach. Z uwagi na różny algorytm obliczeń uzyskiwane są odmienne wartości na poziomie pomieszczeń i budynku. Natomiast w praktyce projektowej powszechnie korzysta się z zależności opisanych w literaturze [9], implementowanych np. w oprogramowaniu [8], które nie uwzględniają poziomów obliczeń normy [2], a, jak się wydaje, odnoszą się w dalszym ciągu do nieaktualnej normy [3].

Należy podkreślić, że obliczanie struktury instalacji, odmiennie do bilansowania cieplnego budynku, nie ma umocowania obligatoryjnego w normach czy rozporządzeniach, dlatego bazuje się na ogólnych zależnościach fizycznych. Powstanie rozbieżnościami między brakiem implementacji obliczeń cieplnych budynku do obliczeń struktury instalacji c.o. skutkuje:

 • niedomówieniami i rozbieżnościami w dokumentacji projektowej dotyczącej źródła ciepła i instalacji c.o.,
 • brakiem wytycznych dotyczących przyjmowania konkretnej wartości dla mocy zamówionej zgodnie z rozporządzeniem [14],
 • przewymiarowaniem części instalacji, szczególnie działek części wspólnej od źródła ciepła i kolektorów rozprowadzających ciepło do pionów. Wiąże się to nie tylko z przewymiarowaniem średnic rurociągów, ale także z niepotrzebnym przewymiarowaniem izolacji, armatury regulacyjnej, równoważącej i zaporowej oraz pomp obiegowych. Ma to bezpośrednie przełożenie na zawyżone koszty inwestycyjne instalacji oraz koszty eksploatacyjne poprzez np. zwiększone straty ciepła w przewymiarowanym kolektorze rozprowadzającym (zmniejszone prędkości przepływu).

W związku z powyższym zasadne wydaje się przeprowadzenie optymalizujących badań implementujących wyniki obliczeń normy [2] do metod wymiarowania instalacji c.o. Autor przedstawił propozycję zastosowania współczynnika nierównoczesności ogrzewania, który można stosować na poziomie kolektora rozdzielczego.

Właściwa implementacja normy pozwoli na optymalne projektowanie instalacji oraz uniknięcie sporów wśród osób odpowiedzialnych za projekt źródła ciepła i instalacji c.o., w tym również sporów z dostawcami ciepła systemowego. W kolejnym artykule autor przedstawi wpływ rozbieżności metod obliczeń na mieszkaniowy system instalacji.

Uwagi

W celu zachowania maksymalnej spójności oznaczeń z normą [2] zachowano zaproponowaną w niej nomenklaturę oznaczeń w równaniach, choć z punktu widzenia matematycznego występują pewne kolizje i błędy oznaczeń, np. sum algebraicznych.

Literatura

 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późn. zm.).
 2. PN-EN 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciążenia ciepl­nego.
 3. PN-B-03406:1994 Obliczenia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3.
 4. Strzeszewski M., Wereszczyński P., Norma PN-EN 12831. Nowa metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego. Wersja 1.10, Retting Heating Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 5. Strzeszewski M., Obciążenie cieplne pomieszczeń obliczone wg norm PN-EN12831 i PN-B-03406, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” nr 7–8/2008.
 6. Ruszel F., Obciążenie cieplne pomieszczeń wg norm PN-EN i PN-B-03406, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” nr 3/2008.
 7. Audytor OZC wersja od 4.0, Sankom Sp. z o.o.
 8. Audytor C.O., Sankom Sp. z o.o.
 9. Koczyk H. et al.: Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie, montaż, certyfikacja energetyczna, eksploatacja, Wydanie II, Poznań 2009.
 10. Audytor c.o. – instrukcja, wersja 3.8, Sankom Sp. z o.o., Warszawa 2012.
 11. Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.R., Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo, OMNI SCALA, Wrocław 2008.
 12. Kołodziejczyk W., Płuciennik M., Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Zeszyt 2, COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
 13. Nantka M., Ogrzewnictwo i ciepłownictwo, Tom II, WPŚ, Gliwice 2013.
 14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (DzU nr 16/2007, poz. 92).
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (DzU nr 43/2009, poz. 346).
 16. PN-92-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Andrzej Balcewicz, dr inż. Florian Piechurski Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne...

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

Redakcja RI Charakterystyka energetyczna budynków - przewodnik dla projektanta

Charakterystyka energetyczna budynków - przewodnik dla projektanta Charakterystyka energetyczna budynków - przewodnik dla projektanta

Projektant wykonując obliczenia zapotrzebowania na energię dla budynku może to robić bez głowy - czyli na siłę poustawiać wszystko tak w programie, aby na koniec wyszła odpowiednia wartość EP. Albo z głową...

Projektant wykonując obliczenia zapotrzebowania na energię dla budynku może to robić bez głowy - czyli na siłę poustawiać wszystko tak w programie, aby na koniec wyszła odpowiednia wartość EP. Albo z głową - czyli mając świadomość tego co liczy i wiedząc gdzie są luki i jak je naprawić, tak aby projekt był zgodny ze sztuką inżynierską. To samo tyczy się obliczeń instalacji. Przedstawiamy materiał, który jest zbiorem informacji przydatnych w codziennej pracy zebranych w artykułach publikowanych w...

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

Redakcja RI Aplikacje mobilne HVAC - 5 typów

Aplikacje mobilne HVAC - 5 typów Aplikacje mobilne HVAC - 5 typów

Powstanie aplikacji mobilnych wiąże się z rozwojem automatyki budynkowej i systemu BMS w inteligentnym budynku.

Powstanie aplikacji mobilnych wiąże się z rozwojem automatyki budynkowej i systemu BMS w inteligentnym budynku.

mgr inż. Joanna Jaskulska, mgr inż. Bartosz Radomski, dr inż. Ilona Rzeźnik, mgr inż. Agnieszka Figielek Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute

Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute

Zaprezentowane wyniki analiz dla budynku jednorodzinnego projektowanego w standardzie pasywnym wskazują, w jakim stopniu możliwe jest zrekompensowanie gorszych parametrów jednego z elementów struktury...

Zaprezentowane wyniki analiz dla budynku jednorodzinnego projektowanego w standardzie pasywnym wskazują, w jakim stopniu możliwe jest zrekompensowanie gorszych parametrów jednego z elementów struktury budynku innym, o lepszych właściwościach. Pokazują one istotne znaczenie jednoczesności spełnienia takich kryteriów, jak orientacja budynku względem stron świata, właściwy dobór materiałów, komponentów i zastosowanych technologii oraz dokładność przy projektowaniu.

mgr inż. Jacek Janota-Bzowski BIM a architektura w ujęciu praktycznym

BIM a architektura w ujęciu praktycznym BIM a architektura w ujęciu praktycznym

W swoim traktacie „O architekturze ksiąg dziesięć” Witruwiusz pisał: Wiedza architekta łączy w sobie wiele nauk i różnorodnych umiejętności i dopiero na jej podstawie można ocenić dzieła wchodzące w zakres...

W swoim traktacie „O architekturze ksiąg dziesięć” Witruwiusz pisał: Wiedza architekta łączy w sobie wiele nauk i różnorodnych umiejętności i dopiero na jej podstawie można ocenić dzieła wchodzące w zakres wszystkich innych sztuk. Dynamiczny rozwój budownictwa spowodował, że w wielu przypadkach architekt nie jest już w stanie uwzględnić uwarunkowań płynących z ogromnej gamy możliwości branż inżynierskich. W efekcie powstaje konieczność znacznie wcześniejszego, już na etapie wstępnej koncepcji, włączenia...

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

kr Projektowanie i serwisowanie za pomocą smartfona

Projektowanie i serwisowanie za pomocą smartfona Projektowanie i serwisowanie za pomocą smartfona

Aplikacje mobilne oraz programy komputerowe wspierające projektowanie instalacji HVAC to narzędzia, bez których coraz trudniej obejść się przy projektowaniu instalacji, doborze urządzeń lub wykonawstwie....

Aplikacje mobilne oraz programy komputerowe wspierające projektowanie instalacji HVAC to narzędzia, bez których coraz trudniej obejść się przy projektowaniu instalacji, doborze urządzeń lub wykonawstwie. Także użytkownicy końcowi, korzystając z odpowiedniej aplikacji, mogą wpływać na funkcjonowanie budynku, w którym mieszkają czy pracują.

dr inż. Anna Życzyńska, mgr inż. Grzegorz Dyś Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju...

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju budynku przepisy wymagają uwzględnienia tylko potrzeb na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody (budynki mieszkalne bez chłodzenia) albo dodatkowo energii na potrzeby oświetlenia wbudowanego (budynki inne niż mieszkalne) oraz energii na chłodzenie, jeżeli takie zapotrzebowanie występuje.

Redakcja RI BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii? BIM – jak to robią w Wielkiej Brytanii?

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

4 kwietnia 2016 w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać wymóg wdrożenia BIM na poziomie przynajmniej drugim (BIM level 2) dla projektów z sektora publicznego centralnie finansowanych.

Redakcja RI Zastosowanie mikrokogeneracji

Zastosowanie mikrokogeneracji Zastosowanie mikrokogeneracji

Kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej jest jedną z odpowiedzi na coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wskaźnika EP, które wymuszają poszukiwanie nowych...

Kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej jest jedną z odpowiedzi na coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wskaźnika EP, które wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań m.in. instalacyjnych, pozwalających osiągnąć jak najwyższy poziom energooszczędności.

Redakcja RI Praktyka wdrażania BIM

Praktyka wdrażania BIM Praktyka wdrażania BIM

Biura projektowe w Polsce starają się dotrzymać kroku zagranicznym i inwestują w oprogramowania BIM. Z biegiem czasu modelowanie budynków będzie codziennością. Jednakże wprowadzenie i rozpowszechnienie...

Biura projektowe w Polsce starają się dotrzymać kroku zagranicznym i inwestują w oprogramowania BIM. Z biegiem czasu modelowanie budynków będzie codziennością. Jednakże wprowadzenie i rozpowszechnienie projektowania w oprogramowaniu BIM wciąż wiąże się z pokonaniem pewnych przeszkód.

dr inż. Jacek Biskupski Możliwości osiągnięcia niezależności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce

Możliwości osiągnięcia niezależności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce Możliwości osiągnięcia niezależności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce

Na powstającym w Polsce rynku mikro- i miniinstalacji odnawialnej energii elektrycznej osoby, które chciałyby dążyć do niezależności energetycznej poprzez instalacje prosumenckie, mają dwa możliwe scenariusze...

Na powstającym w Polsce rynku mikro- i miniinstalacji odnawialnej energii elektrycznej osoby, które chciałyby dążyć do niezależności energetycznej poprzez instalacje prosumenckie, mają dwa możliwe scenariusze działania. Mogą czekać na lepsze warunki odsprzedaży energii lub skorzystać z oferowanego dofinansowania instalacji mikrokogeneracyjnych i budować niezależność energetyczną.

dr inż. Beata Biernacka Komfort cieplny a system ogrzewania. Przegląd aktualnych badań

Komfort cieplny a system ogrzewania. Przegląd aktualnych badań Komfort cieplny a system ogrzewania. Przegląd aktualnych badań

W artykule przedstawiono przykłady badań komfortu cieplnego w zależności od zastosowanego sposobu ogrzewania pomieszczenia.

W artykule przedstawiono przykłady badań komfortu cieplnego w zależności od zastosowanego sposobu ogrzewania pomieszczenia.

mgr inż. Michał Drozdowicz, dr inż. Marta Laska Termomodernizacja zabytkowych kamienic

Termomodernizacja zabytkowych kamienic Termomodernizacja zabytkowych kamienic

Artykuł omawia proces termomodernizacji budynków zabytkowych w zakresie przepisów budowlanych i analizuje różne warianty rozwiązań technicznych dla zabytkowych kamienic.

Artykuł omawia proces termomodernizacji budynków zabytkowych w zakresie przepisów budowlanych i analizuje różne warianty rozwiązań technicznych dla zabytkowych kamienic.

dr inż. Ewa Zaborowska Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021 Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w perspektywie wymagań 2017-2021

Kolejne zmiany wymagań energetycznych dla nowych i modernizowanych budynków nadają coraz większe znaczenie źródłom energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sposobom wentylacji,...

Kolejne zmiany wymagań energetycznych dla nowych i modernizowanych budynków nadają coraz większe znaczenie źródłom energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz sposobom wentylacji, gdyż to w nich tkwi największy potencjał osiągnięcia standardu budynków około zeroenergetycznych. Największe efekty można osiągnąć poprzez łączenie różnych działań dających kilkuprocentowe oszczędności, a skumulowany zysk pozwala zredukować zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do poziomu...

r k Aplikacje dla użytkowników budynków oraz narzędzia dla instalatorów i projektantów HVAC

Aplikacje dla użytkowników budynków oraz narzędzia dla instalatorów i projektantów HVAC Aplikacje dla użytkowników budynków oraz narzędzia dla instalatorów i projektantów HVAC

Rozwój techniki oraz informatyzacja w praktycznie wszystkich dziedzinach życia przyczyniły się do powstania inteligentnych narzędzi zarówno dla projektantów i instalatorów, jak i użytkowników końcowych....

Rozwój techniki oraz informatyzacja w praktycznie wszystkich dziedzinach życia przyczyniły się do powstania inteligentnych narzędzi zarówno dla projektantów i instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Oferta jest tak szeroka, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

dr inż. Ewa Zaborowska Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021

Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021 Charakterystyka energetyczna budynków użyteczności publicznej w perspektywie wymagań 2017–2021

Artykuł zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021. Rozważono w nim wybrane elementy...

Artykuł zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017–2021. Rozważono w nim wybrane elementy mające wpływ na zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia budynku. Wskazano rozwiązania przyczyniające się do poprawy charakterystyki energetycznej i warunkujące osiągnięcie maksymalnych wartości referencyjnych.

dr inż. Jerzy Sowa Modernizacja budynków użyteczności publicznej

Modernizacja budynków użyteczności publicznej Modernizacja budynków użyteczności publicznej

Projekty pilotażowe zrealizowane w wielu krajach wykazały, że możliwe jest nie tylko wznoszenie budynków o zerowym zużyciu energii, ale nawet modernizowanie istniejących obiektów do takiego standardu....

Projekty pilotażowe zrealizowane w wielu krajach wykazały, że możliwe jest nie tylko wznoszenie budynków o zerowym zużyciu energii, ale nawet modernizowanie istniejących obiektów do takiego standardu. Polska niestety nie ma dużych doświadczeń w tej dziedzinie. Dobrze znane technologie stosowane w trakcie termomodernizacji budynków nie wystarczają do osiągnięcia tak ambitnych celów. Konieczny jest intensywny transfer wiedzy z krajów o znacznie bogatszych doświadczeniach.

wj Systemy ogrzewania i chłodzenia dla obiektów publicznych, służby zdrowia i domów

Systemy ogrzewania i chłodzenia dla obiektów publicznych, służby zdrowia i domów Systemy ogrzewania i chłodzenia dla obiektów publicznych, służby zdrowia i domów

Wraz z obowiązywaniem nowych wymagań względem obiektów publicznych i mieszkalnych w zakresie zużywanej energii rosnąć będzie rola technologii wykorzystujących OZE oraz płaszczyznowych instalacji grzewczych....

Wraz z obowiązywaniem nowych wymagań względem obiektów publicznych i mieszkalnych w zakresie zużywanej energii rosnąć będzie rola technologii wykorzystujących OZE oraz płaszczyznowych instalacji grzewczych. W obiektach służby zdrowia zdecyduje o tym m.in. łatwiejsze utrzymanie higieny w pomieszczeniach i redukcja ryzyka wędrówki kurzu wraz drobnoustrojami, a w domach – komfort i ekonomia.

Redakcja RI Science City w Hönggerbergu – innowacyjna koncepcja ogrzewania i chłodzenia

Science City w Hönggerbergu – innowacyjna koncepcja ogrzewania i chłodzenia Science City w Hönggerbergu – innowacyjna koncepcja ogrzewania i chłodzenia

W 150. rocznicę istnienia Politechniki Federalnej w Zurychu (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich – ETH) rozpoczęto nowatorski projekt kampusu o nazwie Science City. Celem była budowa miasteczka...

W 150. rocznicę istnienia Politechniki Federalnej w Zurychu (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich – ETH) rozpoczęto nowatorski projekt kampusu o nazwie Science City. Celem była budowa miasteczka studenckiego w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

Najnowsze produkty i technologie

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Panasonic wystartował z kampanią promocyjną „Home Cool Home” dla klimatyzacji domowej

Panasonic wystartował z kampanią promocyjną „Home Cool Home” dla klimatyzacji domowej Panasonic wystartował z kampanią promocyjną „Home Cool Home” dla klimatyzacji domowej

Panasonic Heating & Cooling Solutions, jeden z liderów w branży klimatyzacji z ponad 60-letnim doświadczeniem w sektorze, ruszył z nową kampanią promocyjną „Home Cool Home”. Ma ona na celu wsparcie instalatorów...

Panasonic Heating & Cooling Solutions, jeden z liderów w branży klimatyzacji z ponad 60-letnim doświadczeniem w sektorze, ruszył z nową kampanią promocyjną „Home Cool Home”. Ma ona na celu wsparcie instalatorów poprzez dotarcie do zwykłego Kowalskiego oraz zachęcenie ich do zaopatrzenia się w urządzenia klimatyzacyjne Panasonic, aby zapewnić klientom końcowym niespotykany dotąd komfort w domu podczas upalnych, letnich dni, jednocześnie gwarantując czystsze powietrze dzięki wbudowanej w urządzenia...

Kanlux SA news Polska Fabryka Kanlux

Polska Fabryka Kanlux Polska Fabryka Kanlux

Podczas realizacji inwestycji budowlanej ważnych jest wiele czynników. Jednym z nich jest terminowość i szybkość dostarczenia niezbędnych komponentów. Nie bez znaczenia jest też spełnienie (specyficznych...

Podczas realizacji inwestycji budowlanej ważnych jest wiele czynników. Jednym z nich jest terminowość i szybkość dostarczenia niezbędnych komponentów. Nie bez znaczenia jest też spełnienie (specyficznych często) wymogów projektu. Oczywiście liczy się też niezawodność, i bezawaryjność dostarczonych produktów.

IZOMIX sp. z o.o. IZOMIX SP. Z O.O. – firma stawiająca na intensywny rozwój, jakość i zadowolenie klienta!

IZOMIX SP. Z O.O. – firma stawiająca na intensywny rozwój, jakość i zadowolenie klienta! IZOMIX SP. Z O.O. – firma stawiająca na intensywny rozwój, jakość i zadowolenie klienta!

Izolacja rurociągów przemysłowych, izolacje na statkach, montaż płaszczy blaszanych czy przemysłowe instalacje chłodnicze i wentylacyjne to tylko część zagadnień, którymi zajmują się monterzy izolacji...

Izolacja rurociągów przemysłowych, izolacje na statkach, montaż płaszczy blaszanych czy przemysłowe instalacje chłodnicze i wentylacyjne to tylko część zagadnień, którymi zajmują się monterzy izolacji przemysłowych oraz blacharze. Wysokiej jakości materiały i możliwość skorzystania z fachowych porad zapewni im sklep IZOMIX.

KFA Armatura Obalamy mity o grzejniku aluminiowym

Obalamy mity o grzejniku aluminiowym Obalamy mity o grzejniku aluminiowym

Grzejniki aluminiowe są jednymi z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w domach i mieszkaniach. Choć są znane od lat i sprawdzone przez miliony użytkowników, to wciąż wokół nich krąży wiele mitów...

Grzejniki aluminiowe są jednymi z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w domach i mieszkaniach. Choć są znane od lat i sprawdzone przez miliony użytkowników, to wciąż wokół nich krąży wiele mitów oraz fałszywych przekonań. Postanowiliśmy więc obalić niektóre z nich i podzielić się wiedzą, podając kilka niezaprzeczalnych faktów.

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o. Świeże powietrze wolne od wirusów z klimatyzatorem Hisense Fresh Master

Świeże powietrze wolne od wirusów z klimatyzatorem Hisense Fresh Master Świeże powietrze wolne od wirusów z klimatyzatorem Hisense Fresh Master

Każdy chce, aby jego dom był bezpiecznym i zdrowym miejscem, w którym będzie czuć się bezpieczny – chroniony przed różnymi zagrożeniami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego. To poczucie komfortu jest...

Każdy chce, aby jego dom był bezpiecznym i zdrowym miejscem, w którym będzie czuć się bezpieczny – chroniony przed różnymi zagrożeniami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego. To poczucie komfortu jest związane z jakością powietrza, którym oddychasz. Dlatego tak ważne jest, aby każdego dnia zapewniać sobie i swojej rodzinie czyste i świeże powietrze. Tu z pomocą przychodzi innowacyjny i inteligentny klimatyzator Hisense Fresh Master.

BMETERS POLSKA sp. z o.o. news HYDROCAL M4 RADIO

HYDROCAL M4 RADIO HYDROCAL M4 RADIO

HYDROCAL M4 RADIO to ciepłomierz kompaktowy typu combo do pomiaru energii ciepła i chłodu. W standardzie ma wbudowany moduł radiowy WMBUS i LoRAWAN, oraz interfejs NFC służący do konfiguracji.

HYDROCAL M4 RADIO to ciepłomierz kompaktowy typu combo do pomiaru energii ciepła i chłodu. W standardzie ma wbudowany moduł radiowy WMBUS i LoRAWAN, oraz interfejs NFC służący do konfiguracji.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.