RynekInstalacyjny.pl

Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń

Designed energy performance according to the new calculation methodology

Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń
Fot. www.sxc.hu

Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń


Fot. www.sxc.hu

Dostosowanie Prawa budowlanego do standardów unijnych w zakresie zużycia energii wymagało zmian m.in. w metodyce obliczania charakterystyki energetycznej budynków oraz w warunkach technicznych.

Nowe przepisy wywołały ożywioną dyskusję w środowisku projektantów i architektów z uwagi na konieczność zmiany podejścia do procesu projektowego. Pojawiły się też liczne głosy krytyczne wskazujące na wprowadzanie w życie zasad nie w pełni przeanalizowanych w zakresie ich oddziaływania na rynek budowlany. Jednak zmiany te są obowiązujące.

W artykule podjęto próbę przedstawienia na przykładzie modelu budynku problemów, z jakimi borykają się projektanci w zakresie spełnienia wymogów dotyczących oszczędności energii.

Zobacz także

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

Aleo.com Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie? Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy...

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy o niemal każdym obszarze działania firmy. Jakie dane można tam znaleźć?

Uchwalenie i wejście w życie nowych przepisów regulujących graniczną, obliczeniową ilość energii, jaką może zużywać budynek, budzi wiele kontrowersji w środowisku branżowym.

Znowelizowane w 2013 r. warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [6], precyzują, że w procesie rozbudowy lub projektowania nowego obiektu należy wykazać spełnienie dwóch kryteriów oceny budynku pod względem oszczędności energii (poza głównymi warunkami wprowadzono wymagania uzupełniające, m.in. ograniczające powierzchnię przegród szklanych).

Pierwszym z nich jest nieprzekroczenie granicznej wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP, określanego w zależności od typu budynku oraz jego przewidywanego wyposażenia w systemy techniczne. Drugim, równorzędnym – nieprzekroczenie granicznych wartości współczynnika przenikania ciepła przegród stanowiących obudowę termiczną obiektu.

Oba wymagania podlegają zaostrzeniu z początkiem 2017 i 2021 roku (dla budynków zajmowanych przez władze publiczne drugi próg będzie obowiązywał już od 2019 r.). Jest to wypełnienie zapisów znowelizowanej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków EPBD [1].

W obu progach nowych wymagań przewidziano redukcję dopuszczalnej wartości granicznej wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP – od 31% w odniesieniu do stanu aktualnego (tj. 2014 r.) w przypadku budynków użyteczności publicznej nieprzeznaczonych na funkcję opieki zdrowotnej, do 52% w obiektach opieki zdrowotnej. W grupie obiektów mieszkalnych wielkości te wynoszą odpowiednio 42 i 38% w odniesieniu do budynków jedno- i wielorodzinnych.

W przypadku przegród obudowy termicznej budynku nowelizacja warunków technicznych z 2013 r. [6] zaostrzyła wymagania cieplne, które do roku 2021 będą dalej korygowane od 20 do 31%. Zmiany przewidziano tylko w odniesieniu do przegród zewnętrznych, tj. ścian – 20%, stropodachów – 25% czy stolarki otworowej – od 26 do 31% w przypadku okien i 24% w odniesieniu do drzwi zewnętrznych.

Warunki techniczne w aktualnym ich brzmieniu [6] nie przewidują natomiast zmiany poziomu wymagań termicznych dla przegród wewnętrznych oraz zewnętrznych zamykających przestrzeń o temperaturze wewnętrznej wynoszącej do 16°C.

Wymóg dostosowania polskiego prawa do standardów unijnych w zakresie implementacji znowelizowanej dyrektywy EPBD [1] zaowocował uchwaleniem i wprowadzeniem w życie nowej metodyki obliczania charakterystyki energetycznej budynków [5].

Obie nowelizacje – warunków technicznych [6] oraz metodyki obliczeń charakterystyki energetycznej [5] – wywołały spore zamieszanie na rynku projektowym z uwagi na konieczność zmiany podejścia do procesu projektowego oraz znaczną liczbę głosów krytycznych [m.in. 9,10], podnoszących kwestie wprowadzenia w życie zasad nie w pełni przeanalizowanych w zakresie ich oddziaływania na rynek budowlany.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wprowadzone zmiany stanowią obowiązujące prawo, dlatego warto szczegółowo opisać sytuację, z którą borykają się projektanci. Na przykładzie modelu budynku z założonymi pięcioma zróżnicowanymi funkcjami użytkowymi przedstawione zostaną aktualne problemy w zakresie osiągnięcia wymogów oszczędności energii.

Model obliczeniowy

Do analiz przyjęto pięć prostopadłościennych modeli budynku opisanych na rzucie prostokąta. Kształt rzutu analizowanego modelu przyjęto na podstawie analiz zawartych w [7] dotyczących kształtowania przestrzeni budynku z uwagi na ograniczenie ilości energii dostarczanej do oświetlenia pomieszczeń światłem sztucznym.

W pracach poświęconych zagadnieniom energooszczędności budynków, poza ograniczaniem potrzeb związanych z ogrzewaniem, coraz częściej wskazuje się bowiem na konieczność redukcji zużycia energii elektrycznej do oświetlenia pomieszczeń.

Założono wymiary zewnętrzne podstawowego segmentu: 10,8×18,3×3,8 m. Podstawowy obiekt jest parterowy, cztery następne warianty utworzono przez rozbudowę w pionie o segmenty tworzące kolejne kondygnacje. Przyjęto:

 • całkowitą szerokość przegród obudowy termicznej (z wyłączeniem stolarki otworowej) oraz stropów międzykondygnacyjnych w układach wielokondygnacyjnych równą 0,4 m,
 • udział powierzchni rzutu ścian wewnętrznych do 15% powierzchni rzutu podstawowego,
 • powierzchnię okien wynikającą z warunku ograniczenia powierzchni okien, przegród szklanych i przeźroczystych (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do warunków technicznych [6]) oraz proporcjonalny do powierzchni ścian zewnętrznych podział okien na elewacjach,
 • udział powierzchni przeźroczystych do całkowitego pola powierzchni okien równy 70% oraz 62% przepuszczalności całkowitego promieniowania słonecznego szyby zespolonej,
 • wentylację grawitacyjną pomieszczeń,
 • krotność wymiany powietrza n50 oraz współczynnik przenikania ciepła przegród budowlanych jako aktualnie obowiązujące wartości graniczne wg warunków technicznych [6],
 • 10-proc. udział mostków termicznych w wartości współczynnika wymiany ciepła przez przegrody budowlane,
 • orientację budynku na osi wschód–zachód,
 • zacienienie budynku przez otoczenie (kąt zacienienia wynoszący 10°, utworzony między poziomą prostą wyprowadzoną ze środka środkiem płaszczyzny okna a krawędzią elementu zacieniającego, zgodnie z PN-EN ISO 13790).

Wyjściowa charakterystyka energetyczna budynku

Analizie poddano zmianę wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji EUH oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EUW, a także cząstkowy wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPH+W, w zależności od założonej funkcji budynku, tj.:

 • mieszkalnej jednorodzinnej,
 • mieszkalnej wielorodzinnej,
 • biurowej,
 • usługowej,
 • na potrzeby opieki zdrowotnej,
 • przyjmując wyjściowe parametry – izolacyjność termiczną oraz wynik badania szczelności powietrznej budynku – równe dopuszczalnym wartościom granicznym [6]. W tabeli 1 zestawiono charakterystyczne dla wybranych funkcji dane szczegółowe, przyjęte zgodnie z aktualnie obowiązującą metodyką wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej [5]. Model zlokalizowano w ośmiu miejscowościach na terenie kraju: (Ł – Łeba, NS – Nowy Sącz, P – Poznań, S – Suwałki, Sz – Szczecin, Wa – Warszawa, Wr – Wrocław, Z – Zakopane, ZG – Zielona Góra). Wyboru lokalizacji obiektu w Łebie, Nowym Sączu oraz Suwałkach dokonano na podstawie wyników badań zawartych w RI nr 7–8/2014 [3]. W systemach technicznych modelu założono wykorzystanie gazu ziemnego oraz całkowite średnie sezonowe sprawności wynoszące: 0,803 w przypadku systemu grzewczego i 0,434 w odniesieniu do systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Na rys. 1 i 2 przedstawiono uzyskane wyniki zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do celów ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz biurowych.

Charakterystycznym, znanym zjawiskiem jest spadek zapotrzebowania na energię wraz ze zmniejszeniem współczynnika kształtu budynku podczas zmiany jego skali (rozbudowy) [2]. Najbardziej efektywne energetycznie są modele największe, najmniej – parterowe, przy czym zależność ta nie jest prostoliniowa.

Charakterystyczne dane szczegółowe

Tabela 1. Charakterystyczne dane szczegółowe opisujące przyjęty model obliczeniowy (na podstawie [5])

Zmienność wskaźnika zapotrzebowania

Rys. 1. Zmienność wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPH+W budynków mieszkalnych o granicznej izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych w zależności od współczynnika kształtu oraz lokalizacji


Źródło: Autor

Zmienność wskaźnika zapotrzebowania

Rys. 2. Zmienność wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPH+W budynków biurowych o granicznej izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych w zależności od współczynnika kształtu oraz lokalizacji


Źródło: Autor

W przypadku wszystkich budynków poza pełniącymi funkcję opieki zdrowotnej założenie projektowe granicznych współczynników przenikania ciepła przegród Umax nie pozwala na spełnienie kryterium nieprzekroczenia wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną.

W przypadku budynków mieszkalnych przekroczenie to (tabela 2) waha się w granicach od 10,3 do 84,6% (analizy budynku jednorodzinnego 3–5-kondygnacyjnego, przy założonych danych wejściowych, są rozważaniem czysto teoretycznym w celu wskazania na trendy zmian szacowanego zużycia energii), dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych od 33,58 do 120,45%, w budynkach biurowych od 24,65 do 162,94%, w usługowych od 39,75 do 176,60%.

Procentowe przekroczenie

Tabela 2. Procentowe przekroczenie cząstkowej wartości granicznej wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPH+W budynków o granicznej dopuszczalnej izolacyjności termicznej przegród budowlanych oraz granicznej dopuszczalnej powierzchni okien

W przypadku budynków opieki zdrowotnej niedotrzymanie warunku projektowego związanego z ilością wymaganej do funkcjonowania budynku nieodnawialnej energii pierwotnej ma miejsce w budynkach parterowych. Zwiększenie gabarytów budynku w większości przypadków pozwoliło na ograniczenie wymaganej ilości energii pierwotnej, poza budynkami zlokalizowanymi w Suwałkach (rys. 3).

Z analizy wyników zestawionych w tabeli 2 wynika, że najlepszą z rozpatrywanych lokalizacji budynku jest Nowy Sącz, a największe zapotrzebowanie na energię w analizowanych modelach każdorazowo uzyskuje się przy ich lokalizacji w Suwałkach. Na rys. 4 zestawiono wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wszystkich rozpatrywanych funkcji budynków przy ich lokalizacji w Nowym Sączu i Suwałkach.

Procentowe przekroczenie

Rys. 3. Procentowe przekroczenie wartości granicznej wskaźnika EPH+W w analizowanych budynkach opieki zdrowotnej


Źródło: Autor

Zmienność wskaźnika zapotrzebowania

Rys. 4. Zmienność wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPH+W budynków o zróżnicowanej funkcji i skali, zlokalizowanych w Nowym Sączu i Suwałkach


Źródło: Autor

Z zestawienia danych w tabeli 1 oraz 2 widać wyraźną zależność pomiędzy analizowaną funkcją budynku a uzyskanym wskaźnikiem zapotrzebowania na energię. W przypadku budynków opieki zdrowotnej o wielkości zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPH+W decyduje głównie składowa związana z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.

W analizowanych budynkach udział przygotowania ciepłej wody we wskaźniku zapotrzebowania na energię użytkową wynosi od 57,92 do 66,72% dla budynków jednokondygnacyjnych w zależności od lokalizacji i rośnie do zakresu od 75,03 do 81,09% w przypadku budynków pięciokondygnacyjnych.

Sytuacja ta wynika z uzależniania w obowiązującej metodyce obliczeń charakterystyki energetycznej [5] średniej ilości zużycia ciepłej wody od powierzchni użytkowej obiektu. Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej można jednak zredukować, stosując dane określone na podstawie dokumentacji technicznej [5].

Wnioski

Z przeprowadzonych analiz można wyciągnąć następujące wnioski:

 1. Zróżnicowanie funkcji budynku istotnie wpływa na uzyskaną charakterystykę energetyczną. Zagadnienie to należy szczególnie uwzględnić podczas projektowania zmiany sposobu użytkowania przestrzeni, zarówno w odniesieniu do budynków nowych, jak i istniejących.
 2. W projektowaniu budynków nowych, zaopatrywanych z konwencjonalnych, nieodnawialnych źródeł energii, wartości graniczne współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych budynku Umax, określone w warunkach technicznych [6], nie odgrywają roli i mogą jedynie stanowić bazę wyjściową do modelowania energetycznych potrzeb budynku. Izolacyjność termiczna musi zostać skorygowana w celu zredukowania wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do poziomu nieprzekraczającego wartości granicznej EPH+W
 3. W przypadku budynków opieki zdrowotnej, o ile roczne zapotrzebowanie na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej nie przekracza wartości wskaźnikowej opisanej w metodyce obliczeń charakterystyki energetycznej [5], możliwe jest osiągnięcie wymaganego poziomu energooszczędności budynku o zwartej bryle oraz dogodnych warunkach środowiska zewnętrznego.
 4. Z uwagi na sposób postawienia w przepisach techniczno-budowlanych wymagań dotyczących oszczędności energii i izolacyjności termicznej (§ 328 i 329 warunków technicznych) graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych są istotne podczas projektowania przebudowy budynku [6] oraz termomodernizacji przegród budowlanych [8].
 5. Poprawa izolacyjności termicznej przegród budowlanych oraz doszczelnienie obudowy wpływa na ograniczenie zapotrzebowania na energię, jednak może nie zagwarantować uzyskania granicznego poziomu wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Dalsze ograniczenie wymaganej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej możliwe jest przez zmianę systemu zaopatrzenia budynku w energię i wprowadzenie odnawialnych źródeł energii.
 6. Na etapie projektowania budynków istotne jest zintegrowanie prac pomiędzy poszczególnymi branżami. Koncepcja projektowa powinna uwzględniać zaopatrzenie budynku w energię oraz rozwiązania sprzyjające osiągnięciu jak najwyższego standardu energetycznego. Przyjęta koncepcja powinna zostać potwierdzona wstępnymi bilansami potrzeb budynku i ostatecznie projektową charakterystyką energetyczną obiektu, uwzględniającą wszystkie przyjęte rozwiązania projektowe.

Literatura

 1. Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 19.05.2010 r. w sprawie cha­rakterystyki energetycznej budynków.
 2. Hegger M., Fuchs M., Stark T., Zuemer M., Energy Manual. Sustainable Architecture, Birkhäuser Verlag AG, Basel – Boston – Berlin 2008.
 3. Kurtz-Orecka K., Najder M., Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji, „Rynek Instalacyjny” nr 7–8/2014.
 4. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU 2014, poz. 888).
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2013, poz. 926).
 7. Ryńska E.D., Bioklimatyka a forma architektoniczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (DzU 2014, poz. 1200).
 9. Węglarz A., Żurawski J., Projektowanie w nowych warunkach, „Rynek Instalacyjny” nr 10/2014.
 10. Żurawski J., Wymagania w zakresie EP a izolacyjność termiczna przegród, „Izolacje” nr 1/2014.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

inż. Piotr Król, dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje...

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje podjętych decyzji. Zużycie ciepła nie jest już najważniejszym wskaźnikiem określającym standard budynku – coraz większy nacisk kładzie się na zagospodarowanie odpadów, zużycie energii elektrycznej i wody oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

dr inż. Kazimierz Żarski Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

mgr inż. Katarzyna Rybka Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo...

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy końcowego.

Agnieszka Antoszewska Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji...

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji budynku.

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w...

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

praca zbiorowa Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz...

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz poprawę płynności finansowej. Kampanię skierowano głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

dr inż. Mariusz Adamski Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to...

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.

Jakub Koczorowski Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC) Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające...

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe (przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie powietrze pełni bezpośrednio funkcję medium, lub wymienniki glikolowe (takie same, jakie stosuje się dla pomp ciepła), gdzie ciepło z...

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

mgr inż. Katarzyna Rybka Ogrzewanie i wentylacja kurników

Ogrzewanie i wentylacja kurników Ogrzewanie i wentylacja kurników

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Redakcja RI Sterowanie BMS

Sterowanie BMS Sterowanie BMS

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Natalia Fidorów Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej...

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej oraz ekonomicznej i rozważenia wykorzystania ciepła ze spalin także do ogrzewania przyległych pomieszczeń socjalnych i biurowych lub do celów technologicznych.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

mgr inż. Andrzej Balcewicz, dr inż. Florian Piechurski Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne...

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

dr inż. Anna Życzyńska, mgr inż. Grzegorz Dyś Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych Wpływ OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju...

Jednym z warunków, jakie stawia się budynkom w przepisach techniczno-budowlanych, jest spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W zależności od rodzaju budynku przepisy wymagają uwzględnienia tylko potrzeb na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody (budynki mieszkalne bez chłodzenia) albo dodatkowo energii na potrzeby oświetlenia wbudowanego (budynki inne niż mieszkalne) oraz energii na chłodzenie, jeżeli takie zapotrzebowanie występuje.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.