RynekInstalacyjny.pl

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV Na co warto zwrócić uwagę, projektując system PV

Zymetric Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła ogrzewa polski rynek Pompa ciepła ogrzewa polski rynek

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają...

Pompa ciepła to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też – chłodzenia pomieszczeń. Te intuicyjne urządzenia pojawiają się w coraz to większej ilości domów, starych i nowych. To głównie rozwiązania proekologiczne, prosty montaż, serwis i obsługa, a także możliwości dofinansowań przekonują, że zakup właśnie takiego źródła ciepła może być strzałem w dziesiątkę!

Orole.pl Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią Osuszanie powietrza w domu, czyli jak radzić sobie z wilgocią na oknach i pleśnią

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni...

Gdy na zewnątrz występują niskie temperatury, w budynkach mogą pojawić się problemy z poziomem wilgotności.Woda zbiera się na oknach, pranie nie wysycha po rozwieszeniu, pojawiają się pierwsze oznaki pleśni w postaci zapachu i czarnych kropek w rogach pomieszczeń.

Sezonowe zużycie ciepła a efektywność systemu grzewczego

Budynki, gdzie przeprowadzono analizę efektywności systemu grzewczego

Budynki, gdzie przeprowadzono analizę efektywności systemu grzewczego

W artykule przedstawiono przypadek, w którym pomimo podejmowanych przez lokatorów działań mających na celu ograniczenie zużycia ciepła, opłaty za ogrzewanie są wysokie. Stosunkowo duża różnica pomiędzy sumą wskazań liczników mieszkaniowych a energią chemiczną zawartą w zakupionym paliwie wskazuje na niesatysfakcjonującą sprawność źródła ciepła i instalacji przesyłowych. Nie można tego wytłumaczyć niedokładnością wskazań mierników – przyczyną jest raczej brak właściwej eksploatacji systemu.

Zobacz także

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

Aleo.com Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie? Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy...

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy o niemal każdym obszarze działania firmy. Jakie dane można tam znaleźć?

Oszczędna gospodarka paliwami i energią leży w obszarze zainteresowania wielu instytucji, zarówno zajmujących się ich sprzedażą, przesyłem czy dystrybucją, jak i samych odbiorców. Jest to również zadanie administracji publicznej odpowiedzialnej za ten obszar działań. Zagadnienia te wynikają z wymagań przepisów prawnych, do których przede wszystkim należy zaliczyć Prawo energetyczne [1], Prawo ochrony środowiska [2] oraz Prawo budowlane [3].

W różnego rodzaju analizach rozróżnia się modelowe, teoretyczne warunki, uwzględniane w trakcie projektowania czy już później przeprowadzanych obliczeń (np. audyt energetyczny) oraz rzeczywiste, faktycznie obrazujące zachowanie się konkretnego systemu grzewczego w zmiennych warunkach obciążenia cieplnego [4, 5, 6].

Warunki obliczeniowe wynikają z przyjętych przez projektanta założeń i metod analitycznych. Natomiast warunki rzeczywiste są efektem jakości realizacji procesu inwestycyjnego i przyjętych rozwiązań projektowych, odpowiedniego wyregulowania instalacji grzewczych, nastaw układów automatycznej regulacji, serwisowania i dbałości o właściwy stan techniczny urządzeń itp. Ponadto są wynikiem zachowań użytkowników budynku, jak i zmiennych warunków atmosferycznych.

Zastosowanie zatem nawet wysokiej klasy urządzeń nie jest gwarancją uzyskania oczekiwanych oszczędności zużycia ciepła czy jego nośników. Istotna jest właściwa eksploatacja systemu grzewczego, bieżący monitoring i szybkie reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości lub odchylenia od pierwotnych założeń.

O ile w zabudowie jednorodzinnej właściciel obiektu bezpośrednio odpowiada za koszty jego eksploatacji (w tym również całości systemu grzewczego), o tyle w budownictwie wielorodzinnym problem jest bardziej złożony. Lokatorzy czy właściciele mieszkań uiszczają opłatę za ciepło i ciepłą wodę użytkową, nie mając bezpośredniego wpływu na sposób eksploatacji źródła ciepła i całości systemu. Mogą jedynie decydować o własnym poborze ciepła (regulacja zaworów grzejnikowych, kontrolowanie ilości zużytej ciepłej wody użytkowej), co jednak nie jest wystarczające, aby uzyskać niski koszt ciepła i wysoką efektywność energetyczną systemu (przeważnie nie mają też odpowiedniej wiedzy).

Zarządca czy właściciel budynku wielorodzinnego jest natomiast zainteresowany przede wszystkim zapewnieniem realizacji funkcji celu systemu grzewczego (tj. zapewnienia odpowiedniej temperatury pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej). Mniejsze znaczenie ma koszt jego eksploatacji, gdyż bezpośrednio nie ponosi opłat za ogrzewanie. Uiszczane są one przez mieszkańców. Zarządca poprzestaje na rozliczaniu kosztów zużytego ciepła pomiędzy lokatorów i pobieranie od nich opłat bez wnikania, czy koszt ten jest zasadny.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Prawie energetycznym [1], w przypadku gdy ciepło dostarczane jest z własnych źródeł i instalacji cieplnych, opłatę powinny stanowić koszty zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła (art. 45a ust. 5. [1]). Gdy natomiast zarządca jest odbiorcą końcowym ciepła dostarczanego do budynku (jest stroną umowy na dostawę ciepła zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym), jest on odpowiedzialny za rozliczenie na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu (art. 45a ust. 6. [1]).

Dopuszcza się przy tym różne sposoby tego rozliczenia. Ustawa przewiduje, że w przypadku ogrzewania lokali mieszkaniowych i użytkowych, zastosowane mogą zostać metody wykorzystujące [1]:

 • wskazania ciepłomierzy,
 • wskazania urządzeń wskaźnikowych nie będących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o systemie zgodności,
 • powierzchnię lub kubaturę tych lokali, a dla wspólnych części budynku wielolokalowego:
 • powierzchnię lub kubaturę tych części odpowiednio w proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali.

W przypadku centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej powinny być natomiast stosowane metody wykorzystujące jako podstawę rozliczeń [1]:

 • wskazania wodomierzy ciepłej wody użytkowej zamontowanych w lokalach lub liczbę
 • osób zamieszkałych stale w lokalu.

Wyboru metody rozliczenia na poszczególne lokale mieszkalne lub użytkowe budynku wielolokalowego całkowitych kosztów zakupu ciepła dokonuje jego właściciel lub zarządca. Wybrana metoda (wprowadzona w formie regulaminu rozliczeń) powinna uwzględnić też współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku, przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji obiektu. Musi też stymulować energooszczędne zachowania użytkowników instalacji oraz zapewniać ustalenie opłat w sposób odpowiadający zużyciu ciepła [1].

Charakterystyka energetyczno-środowiskowa

Coraz większe znaczenie mają różnego typu analizy oddziaływania obiektów budowlanych na środowisko. Służą one ocenie możliwości ograniczenia zużycia zasobów naturalnych, w tym pierwotnych nośników energii oraz redukcji emisji zanieczyszczeń. Chociaż faza wznoszenia budynku (w tym przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, wyposażenie i instalacje) ma decydujący wpływ na wskaźniki oddziaływania obiektu na środowisko [7], to należy pamiętać, że także istotna jest faza jego użytkowania.

Poza analizą energetyczno-ekologiczną [7] częściej decyduje jednak rachunek finansowy. Przeważnie pomijany jest w nim pełny cykl istnienia budynku, a uwzględniany przede wszystkim koszt budowy, zakupu mieszkania lub zysk dewelopera. Tego typu kryteria ograniczają zainteresowanie inwestora rozwiązaniami (na rzecz wariantów tańszych), które będą przynosić oszczędności dopiero po dłuższym okresie czasu eksploatacji lub są bardziej przyjazne środowisku.

Oczywiście, niezbędne jest przy tym zachowanie zasad wymaganych przepisami prawa, jednak ustalają one jedynie pewien, minimalny poziom odniesienia, którego poprawa – wiążąca się ze zmianą na lepszą charakterystykę energetyczno-ekologiczną obiektu budowlanego – wymaga dodatkowych nakładów. Analizując problem w odniesieniu do skumulowanego zużycia energii chemicznej paliw pełnego cyklu istnienia budynku (tj. sumy: skumulowanego zużycia energii w fazie wznoszenia; skumulowanego zużycia nośników energii bezpośredniej podczas użytkowania – zarówno przez samych użytkowników, jak i do wykonania czynności obsługowych; skumulowanego zużycia energii niezbędnej do wykonania zabiegów eksploatacyjnych w zakresie odnowy stanu technicznego budynku oraz skumulowanego zużycia energii niezbędnej do likwidacji obiektu [7, 8, 9]), początkowe skumulowane zużycie energii (faza wznoszenia) w skumulowanym zużyciu pełnego cyklu stanowi [7]:

 • 4÷5% w obiektach wznoszonych w technologiach tradycyjnych,
 • do 15% w budynkach energooszczędnych,
 • ok. 20% w budynkach o małym zapotrzebowaniu na energię i ciepło,
 • 100% w tzw. budynku „zeroenergetycznym”.

Zainteresowanie inwestora czy dewelopera redukcją wydatków nie sprzyja przy takich proporcjach poprawie efektywności energetycznej budynków. Sytuację tę może zmienić certyfikacja energetyczna, która jednak problem ten będzie rozwiązywać przede wszystkim od strony formalnej (przynajmniej na początku funkcjonowania nowych przepisów), co niekoniecznie sprzyja racjonalnej gospodarce energią i ciepłem w budynkach w warunkach rzeczywistych, a nie modelowych.

Obiekty i instalacje

Opisywane budynki (fot. 1. i rys. 1.) powstały w latach 2003÷2004, wzniesione w systemie deweloperskim. W styczniu 2007 r. utworzona została wspólnota mieszkaniowa, odpowiedzialna za ich zarządzanie. Powierzchnia zabudowanej działki to 2 ha. Znajdują się na niej cztery budynki 4-kondygnacyjne. Budynki F1 i F2 mają analogiczną względem siebie konstrukcję i rozkład, podobnie jak budynki E1 i E2.

W budynkach F1 i F2 są po dwie klatki schodowe, natomiast budynki E1 i E2 mają po 3 klatki schodowe. Łącznie w tych czterech budynkach znajduje się 253 mieszkań oraz 2 lokale usługowe. Współczynnik przenikania ciepła przegród zewnętrznych U zgodnie z projektem wynosi 0,30 W/(m2K), zamontowane okna PCV mają szyby o współczynniku U = 1,2 W/(m2K).

Ciepło na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej jest wytwarzane w dwóch niezależnych kotłowniach gazowych. W każdej z nich zainstalowane są dwa kotły gazowe o mocy 220 kW każdy (fot. 2.). Są to kotły żeliwne z dwustopniowymi palnikami atmosferycznymi, które pracują w relacji kocioł wiodący – kocioł nadążny. Każdy z kotłów ma odrębny przewód spalinowy i komin. Nominalna sprawność kotłów wg ich karty katalogowej wynosi 92%. Układ przygotowania ciepłej wody użytkowej stanowi bateria trzech podgrzewaczy pojemnościowych (fot. 3.) o łącznej objętości 1500 dm3 i mocy 195 kW (w każdej z kotłowni). Układ automatycznej regulacji uwzględnia priorytet ciepłej wody użytkowej.

W rozwiązaniu połączeń hydraulicznych urządzeń kotłowni nie przewidziano zastosowania zwrotnicy hydraulicznej, a jedynie rozdzielacze zasilania i powrotu (fot. 4.). Pompy obiegowe zapewniają zatem krążenie czynnika grzewczego zarówno przez obiegi odbiorników ciepła, jak i przez kotły.

Na etapie projektowania źródeł ciepła przyjęto zapotrzebowanie na ciepło instalacji centralnego ogrzewania równe 168 kW dla każdego z budynków E1 i E2 oraz 143 kW dla każdego z budynków F1 i F2. Dla zwymiarowania układu przygotowania ciepłej wody użytkowej założono po 170 osób w budynkach E1 i E2 oraz po 180 osób w budynkach F1 i F2.

Rys. 1. Plan rozmieszczenia ogrzewanych
budynków i ich źródeł ciepła
1 – kotłownia gazowa, 2 – zewnętrzna część
instalacji c.o. w technologii preizolowanej

Rys. 1. Plan rozmieszczenia ogrzewanych budynków i ich źródeł ciepła 1 – kotłownia gazowa, 2 – zewnętrzna część instalacji c.o. w technologii preizolowanej

Fot. 2. W każdej kotłowni zainstalowane są dwa
kotły gazowe o mocy 220 kW każdy

Fot. 2. W każdej kotłowni zainstalowane są dwa kotły gazowe o mocy 220 kW każdy

Fot. 3. Układ przygotowania c.w.u. stanowi
bateria 3 podgrzewaczy pojemnościowych

Fot. 3. Układ przygotowania c.w.u. stanowi bateria 3 podgrzewaczy pojemnościowych

Fot. 4. Rozdzielacz obiegów grzewczych
w kotłowni wraz z pompami obiegowymi

Fot. 4. Rozdzielacz obiegów grzewczych w kotłowni wraz z pompami obiegowymi

W stosunku do samych potrzeb instalacji grzewczych moc źródła ciepła jest przewymiarowana o ok. 40%. Uwzględniając jednak w bilansie potrzeb także obliczeniowe średnie godzinowe zapotrzebowanie ciepła na przygotowania ciepłej wody użytkowej (w dobie o podwyższonym zużyciu), przewymiarowanie mocy kotłowni wynosi już tylko ok. 5%.

W budynkach, w których zlokalizowane są kotłownie, przewody instalacji rozprowadzającej centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji umieszczone są pod stropem hal garażowych (piwnica budynku). Mają oczywiście starannie wykonaną izolację termiczną z pianki polietylenowej (fot. 5.), jednak ze względu na długość przewodów i niskie temperatury panujące w tych pomieszczeniach należy liczyć się z odczuwalnymi dla bilansu ciepła stratami na przesyle.

Fot. 5. Izolacja cieplna przewodów
rozprowadzających instalacji c.o i c.w.u.
poprowadzonych pod stropem garaży

Fot. 5. Izolacja cieplna przewodów rozprowadzających instalacji c.o i c.w.u. poprowadzonych pod stropem garaży

Do budynków F1 i F2 ciepło przesyłane jest krótkim odcinkiem zewnętrznej części instalacji wykonanej w technologii preizolowanej. Przewody rozprowadzające instalacji wewnętrznych są następnie poprowadzone również pod stropem hal garażowych.

Instalacja centralnego ogrzewania w mieszkaniach jest wykonana w systemie rozdzielaczowym. Skrzynki z układem pomiarowym (liczniki ciepła z przepływomierzem skrzydełkowym) oraz rozdzielaczami zasilania i powrotu są zamontowane na klatce schodowej (fot. 6.). Umożliwia to łatwy dostęp osobom dokonującym odczytów zużycia ciepła.

Dla zapewnienia właściwych warunków hydraulicznych w instalacji przy zmiennych przepływach czynnika grzewczego zamontowane zostały zawory podpionowe stabilizacji różnicy ciśnień (fot. 7.).

W instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej zamontowano podpionowe zawory termostatyczne. Rozliczenie zużycia ciepłej wody użytkowej następuje na podstawie wodomierzy skrzydełkowych zamontowanych w mieszkaniach.

Odczyty zużycia ciepła na cele grzewcze w mieszkaniach należy uznać za wiarygodne. Liczniki ciepła są dostępne z zewnątrz i dokonuje je zewnętrzny podmiot, któremu zlecono usługę rozliczania kosztów ogrzewania. Trudniej jest odczytać wskazania wodomierzy, niemniej jednak udało się dokonać odczytu w 94% mieszkań. Pozostali lokatorzy dostarczyli wskazania wodomierzy samodzielnie.

Zużycie ciepła

W 2007 r. (od początku stycznia do końca grudnia) całkowite zużycie ciepła na ogrzewanie mieszkań i lokali usługowych wyniosło 2490 GJ. Wartość tę określono na podstawie sumy z odczytów ciepłomierzy mieszkaniowych. Średnie zużycie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania wyniosło 9,8 GJ/(mieszkanie rok), zaś w odniesieniu do powierzchni mieszkań analogiczny wskaźnik ma wartość 0,20 GJ/(m2 rok).

Mieszkańcy w tym okresie zużyli łącznie 8195 m3 ciepłej wody (wartość tę określono na podstawie wskazań wodomierzy mieszkaniowych). Zakładając, że w źródle ciepłą wodę podgrzano o 40 K – stanowi to zużycie ciepła rzędu 1370 GJ, czyli ok. 35% rocznego zużycia ciepła. Zużycie wody zimnej wyniosło natomiast 18 353 m3. Widać z tego, że zużycie wody zimnej jest 2,24 razy większe niż zużycie wody ciepłej.

Taka dysproporcja przypuszczalnie wynika z dużego udziału w bilansie wody zimnej pralek automatycznych i zmywarek. To wyposażenie mieszkań przekłada się również na małe wartości jednostkowego zużycia ciepłej wody użytkowej. Jej jednostkowe dobowe zużycie w odniesieniu do jednego mieszkania wyniosło 88,7 dm3/(doba mieszkanie), a wody zimnej 198,7 dm3/(doba mieszkanie). Średnie zużycie wody ogólnej wyniosło zatem 287,4 dm3/(doba mieszkanie).

Fot. 6. Skrzynki z rozdzielaczami zasilania
i powrotu zamontowane na klatce
schodowej

Fot. 6. Skrzynki z rozdzielaczami zasilania i powrotu zamontowane na klatce schodowej

Fot. 7. Zawory podpionowe stabilizacji różnicy
ciśnień

Fot. 7. Zawory podpionowe stabilizacji różnicy ciśnień

O ile wyznaczenie wskaźników odniesionych do liczby mieszkań jest dość proste, o tyle problemem staje się wyznaczenie wskaźników odnoszonych do liczby mieszkańców. Liczba osób przebywających w mieszkaniach jest zmienna w czasie i nawet jeśli przyjąć do analiz liczbę osób na stałe zamieszkujących lokale, jest ona praktycznie niemożliwa do dokładnego wyznaczenia [10].

Aby porównać uzyskane wyniki z bardziej powszechnym w stosowaniu w Polsce wskaźnikiem jednostkowym odniesionym do mieszkańca, przyjęto wariantowo średnią liczbę lokatorów w mieszkaniach w zakresie 2÷3,6. Dla takiego założenia wyniki zestawiono w tab. 2. Można zatem stwierdzić na tej podstawie, że dobowe zużycie ciepłej wody użytkowej na 1 mieszkańca (użytkownika instalacji) kształtowało się na poziomie ok. 25÷44 dm3/(doba osoba).

Średnie zuzycie wody

Tabela 2. Jednostkowe średnie zużycie wody dm3/(doba osoba)

Zużycie gazu

Roczne zużycie gazu w dwóch kotłowniach wyniosło 195 tys. m2 gazu podgrupy E (dawniej GZ-50). Uwzględniając tylko wartość opałową, jest to ok. 6050 GJ ciepła w postaci energii chemicznej zawartej w paliwie. Jeśli do obliczeń przyjąć ciepło spalania, będzie to stanowić ok. 6600 GJ. Porównując uzyskane wyniki do zmierzonej ilości ciepła w punktach jego odbioru (łącznie 3860 GJ w 2007 r.), daje to sprawność całoroczną całego systemu 63,8 % (w odniesieniu do wartości opałowej paliwa), a jeszcze mniej, gdyby uwzględnić całość energii chemicznej zawartej w paliwie określonej ciepłem spalania.

Na rys. 2. i w tab. 3. przedstawiono zużycie gazu w kolejnych miesiącach roku (na rysunku z rozbiciem na dwie kotłownie). Pomimo że dwie kotłownie zasilają odrębne budynki, to widać, że procentowy rozkład zużycia gazu w obu kotłowniach w poszczególnych miesiącach jest bardzo zbliżony do siebie. Jedynie w grudniu 2007 r. widoczna jest trochę większa rozbieżność, którą można próbować uzasadniać różnicami w zużyciu ciepłej wody użytkowej.

W kotłowni E2 zużycie gazu wyniosło wówczas 14,5% jej zużycia całorocznego, podczas gdy w kotłowni E1 wyniosło one już tylko 13,2%. W kotłowni E1 zużycie gazu w skali roku było natomiast większe o 8,2% niż w drugiej centrali cieplnej. Jednocześnie jednak powierzchnia mieszkań zaopatrywanych w ciepło z kotłowni E1 jest mniejsza (98,3%) niż powierzchnia mieszkań w budynkach E2 i F2.

Należy zwrócić uwagę, że w budynku E2 znajdują się dwa lokale usługowe, które mogą charakteryzować się większym zużyciem ciepła do celów grzewczych, jak również podwyższonym zużyciem ciepłej wody użytkowej, chociaż nie zweryfikowano tej hipotezy bardziej szczegółowymi analizami danych pomiarowych.

Zużycie gazu

Rys. 2. Zużycie gazu w kotłowniach w kolejnych miesiącach roku

Tabela 3. Zużycie gazu ziemnego i ciepła obserwowane z poziomu obu źródeł ciepła
(łącznie)

Tabela 3. Zużycie gazu ziemnego i ciepła obserwowane z poziomu obu źródeł ciepła (łącznie)

Podsumowanie

Jak widać na opisanym przykładzie, nawet nowoczesne systemy grzewcze wyposażone w urządzenia renomowanych firm nie gwarantują niskich kosztów ogrzewania i wysokiej efektywności energetycznej budynku. Pomimo wysokiej sprawności nominalnej, jaką gwarantują zastosowane kotły gazowe, ilość odbieranego ciepła przez lokatorów budynku jest dużo mniejsza niż ilość ciepła wytworzonego w paleniskach kotłów.

Oczywiście znaczenie może mieć wiele czynników, w tym niedokładności dokonywanych pomiarów, jednak niewątpliwie na efekt ten ma wpływ przede wszystkim sposób eksploatacji systemu grzewczego. Aby skutecznie działać na rzecz ograniczania zużycia zasobów paliw i oddziaływania działalności człowieka na środowisko, ważne jest zarówno prawidłowe zaprojektowanie oraz budowa systemu grzewczego, jak też późniejsza jego staranna eksploatacja [4, 5, 6].

Chociaż wymaga to większego zaangażowania zarządcy (lub właściciela) obiektu budowlanego, to jednak jak widać z przeprowadzonych wyliczeń, są tu ukryte duże możliwości uzyskania oszczędności. Ważne jest to też dla samych lokatorów, którzy w wyniku niskiej efektywności systemu ponoszą zawyżone koszty ogrzewania, nawet jeśli podejmują działania w kierunku zminimalizowania zużycia ciepła.

Zmniejszenie obciążenia cieplnego źródła może jednak skutkować dalszym ograniczaniem jego sprawności. Istotne jest nie tylko zagwarantowanie jej dużej wartości w warunkach obliczeniowych, ale również w okresie innych obciążeń, na dodatek zmiennych w czasie.

Literatura

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. DzU Nr 89 z 2006 r., poz. 625 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. DzU z 2008 r. Nr 25, poz. 250).
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (t.j. DzU Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. z późn. zm.).
 4. Harvey L.D., A handbook on low-energy buildings and district-energy systems, Earthscan, London 2006.
 5. Nowak B., Bartnicki G., Modernizacja instalacji ogrzewczych, Rynek Instalacyjny 6/2005, s. 36.
 6. Nowak B., Energetycznie efektywne budownictwo, Rynek Instalacyjny 10/2007, s. 21.
 7. Górzyński J., Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów, WNT, Warszawa 2007.
 8. Cole R., Kernan P.C., Life cycle energy use in office buildings, Building and Environment vol. 34 nr 4, 1996.
 9. Lewandowska A., Środowiskowa ocena cyklu życia produktu na przykładzie wybranych typów pomp przemysłowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 10. Bartnicki G., Nowak B., Projektowanie wielkości układów przygotowania ciepłej wody użytkowej w świetle obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, COW 3/2004.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Piotr Jadwiszczak Budynek energooszczędny – wprowadzenie

Budynek energooszczędny – wprowadzenie Budynek energooszczędny – wprowadzenie

Stale przybywa klientów zainteresowanych budownictwem energooszczędnym – coraz więcej osób chce mieszkać i pracować w takich budynkach. Powodów jest wiele, najważniejszymi są rosnące ceny energii, wzrastająca...

Stale przybywa klientów zainteresowanych budownictwem energooszczędnym – coraz więcej osób chce mieszkać i pracować w takich budynkach. Powodów jest wiele, najważniejszymi są rosnące ceny energii, wzrastająca świadomość ekologiczna społeczeństwa i dostępność nowoczesnych technologii. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie rynku powinna być kompleksowa oferta produktów i usług inżynierskich obejmująca projektowanie, wznoszenie i eksploatację budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Całoroczny bilans cieplny budynku energooszczędnego

Całoroczny bilans cieplny budynku energooszczędnego Całoroczny bilans cieplny budynku energooszczędnego

W powszechnej opinii budynek energooszczędny to budynek o prostej bryle, dobrze „zaizolowany”, z dużymi oknami od strony południowej dla pozyskiwania ciepła słonecznego, dzięki czemu jest ciepły i tani...

W powszechnej opinii budynek energooszczędny to budynek o prostej bryle, dobrze „zaizolowany”, z dużymi oknami od strony południowej dla pozyskiwania ciepła słonecznego, dzięki czemu jest ciepły i tani w ogrzewaniu zimą. Taka opinia powoduje, że w praktyce inwestorzy i projektanci kładą główny nacisk na bilans energetyczny budynku w okresie zimowym.

dr inż. Maria Kostka, dr inż. Agnieszka Zając Obliczeniowe i rzeczywiste temperatury powietrza zewnętrznego a efektywność ogrzewania i wentylacji

Obliczeniowe i rzeczywiste temperatury powietrza zewnętrznego a efektywność ogrzewania i wentylacji Obliczeniowe i rzeczywiste temperatury powietrza zewnętrznego a efektywność ogrzewania i wentylacji

Projektując instalacje techniczne, w tym systemy ogrzewania i wentylacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami należałoby korzystać z aktów prawnych z długoletnim stażem. Aktualna norma PN-82/B-02403...

Projektując instalacje techniczne, w tym systemy ogrzewania i wentylacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami należałoby korzystać z aktów prawnych z długoletnim stażem. Aktualna norma PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne [1] dzieli Polskę na pięć stref klimatycznych i podaje obliczeniowe temperatury powietrza zewnętrznego dla okresu zimowego. W przypadku wentylacji stosowana jest norma PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego,...

dr inż. Piotr Jadwiszczak Wpływ otoczenia na bilans energetyczny budynku energooszczędnego

Wpływ otoczenia na bilans energetyczny budynku energooszczędnego Wpływ otoczenia na bilans energetyczny budynku energooszczędnego

Projektowy bilans cieplny budynku energooszczędnego zakłada duży udział wewnętrznych i zewnętrznych zysków ciepła w ogrzewaniu zimą. Na wielkość i stopień wykorzystania zysków ma wpływ nie tylko charakterystyka...

Projektowy bilans cieplny budynku energooszczędnego zakłada duży udział wewnętrznych i zewnętrznych zysków ciepła w ogrzewaniu zimą. Na wielkość i stopień wykorzystania zysków ma wpływ nie tylko charakterystyka energetyczna budynku, ale również warunki otoczenia budynku i sposób jego użytkowania. W budynku o niskim zapotrzebowaniu na ciepło otoczenie i sposób użytkowania wpływają znacznie mocniej na komfort wewnętrzny i wynik energetyczny obiektu niż w budownictwie standardowym.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Standard energetyczny NF15 i NF40 oraz dopłaty do budownictwa energooszczędnego

Standard energetyczny NF15 i NF40 oraz dopłaty do budownictwa energooszczędnego Standard energetyczny NF15 i NF40 oraz dopłaty do budownictwa energooszczędnego

Wprowadzany aktualnie przez NFOŚiGW Program Priorytetowy dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych [1] ma w założeniu niwelować dwie główne przeszkody w tego typu inwestycjach: zwiększone koszty...

Wprowadzany aktualnie przez NFOŚiGW Program Priorytetowy dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych [1] ma w założeniu niwelować dwie główne przeszkody w tego typu inwestycjach: zwiększone koszty projektu i budowy oraz brak oficjalnych wytycznych dotyczących projektowania, metodologii obliczeń i klasyfikacji energetycznej budynków energooszczędnych. Program ma również przygotowywać inwestorów, projektantów, wykonawców i producentów materiałów budowlanych oraz stanowić impuls do zmiany...

inż. Piotr Król, dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje...

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje podjętych decyzji. Zużycie ciepła nie jest już najważniejszym wskaźnikiem określającym standard budynku – coraz większy nacisk kładzie się na zagospodarowanie odpadów, zużycie energii elektrycznej i wody oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

dr inż. Kazimierz Żarski Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

dr inż. Piotr Jadwiszczak Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

Z początkiem 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej [1] zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Z początkiem 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej [1] zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2]. Nowelizacja jest elementem procesu dostosowującego polskie prawo do dyrektywy europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [3]. Celem zmian jest stopniowa poprawa tej charakterystyki. Niezależnie od dyskusji nad słusznością i jakością wprowadzanych zmian...

mgr inż. Katarzyna Rybka Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo...

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy końcowego.

Agnieszka Antoszewska Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji...

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji budynku.

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w...

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

praca zbiorowa Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz...

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz poprawę płynności finansowej. Kampanię skierowano głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, mgr inż. Przemysław Błoch, mgr inż. Łukasz Zaworski Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń

Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń

Dostosowanie Prawa budowlanego do standardów unijnych w zakresie zużycia energii wymagało zmian m.in. w metodyce obliczania charakterystyki energetycznej budynków oraz w warunkach technicznych. Nowe...

Dostosowanie Prawa budowlanego do standardów unijnych w zakresie zużycia energii wymagało zmian m.in. w metodyce obliczania charakterystyki energetycznej budynków oraz w warunkach technicznych. Nowe przepisy wywołały ożywioną dyskusję w środowisku projektantów i architektów z uwagi na konieczność zmiany podejścia do procesu projektowego. Pojawiły się też liczne głosy krytyczne wskazujące na wprowadzanie w życie zasad nie w pełni przeanalizowanych w zakresie ich oddziaływania na rynek budowlany....

dr inż. Mariusz Adamski Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to...

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

mgr inż. Katarzyna Rybka Ogrzewanie i wentylacja kurników

Ogrzewanie i wentylacja kurników Ogrzewanie i wentylacja kurników

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Redakcja RI Sterowanie BMS

Sterowanie BMS Sterowanie BMS

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.