RynekInstalacyjny.pl

Parowanie wody w krytych basenach pływackich - Monitoring parowania w obiekcie rzeczywistym oraz wpływ kąpiących się osób na ilość odparowującej wody

Evaporation in the indoor swimming pools. Measurements of evaporation at swimming pool facility and the bathers impact on evaporation

Parowanie wody w krytych basenach pływackich

Parowanie wody w krytych basenach pływackich

Ilość odparowującej wody w krytym basenie pływackim jest wyznacznikiem wymiarowania instalacji wentylacyjnej. Analiza kilku dostępnych w literaturze wzorów do obliczeń ilości odparowującej wody wskazuje na znaczne różnice w wynikach, sięgające 75–85%. Przyjęcie zbyt małego współczynnika parowania może sprawić, że zyski wilgoci nie będą odbierane, co doprowadzi do niszczenia konstrukcji obiektu i braku poczucia komfortu u użytkowników. Natomiast przyjęcie współczynnika zbyt dużego powoduje przewymiarowanie instalacji wentylacyjnej, co z kolei prowadzi do wzrostu kosztów eksploatacyjnych.

Zobacz także

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

RESAN pracownia projektowa Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną? Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu...

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu pomieszczeń, o zintensyfikowaniu wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Najważniejsze jest bowiem, aby wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Słaba wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, które gromadzą się w pomieszczeniach,...

Baseny pływackie traktowane są często jako obiekty, które na siebie nie zarabiają i przynoszą straty finansowe. Wiąże się to z wysokimi kosztami eksploatacyjnymi, które spowodowane są przede wszystkim koniecznością usuwania z hal basenów krytych zysków wilgoci z parowania wody, zabezpieczeniem konstrukcji przed wykraplaniem wilgoci na ich powierzchni oraz zapewnieniem właściwych, stosunkowo wysokich w porównaniu do innych obiektów, parametrów powietrza, które są niezbędne dla komfortu cieplnego użytkowników. Wszystkie te elementy powiązane są ze sobą układem grzewczo-wentylacyjnym [3].

W artykule skupiono się na doborze zależności do obliczania ilości odparowującej wody, która w przypadku basenów pływackich jest bardzo ważna. Odpowiednio dobrana ma znaczący wpływ na zużycie energii w obiektach basenowych, gdyż decyduje o doborze wielkości urządzeń wentylacyjnych, które powodują znaczne zużycie energii [7].

Parametry powietrza w basenach pływackich

Poza wspomnianą powyżej zależnością do obliczania ilości odparowującej wody, która jest wyznacznikiem doboru strumienia powietrza wentylacyjnego, ważną kwestią jest właściwy dobór parametrów wody i powietrza, które w głównej mierze decydują o odczuciu komfortu użytkowników obiektu [2, 7].

Temperatura wody

Tabela 1. Temperatura wody w zależności od przeznaczenia basenu

Najważniejszymi parametrami, na które trzeba zwracać uwagę, są: temperatura wody i temperatura powietrza, wilgotność względna oraz prędkość powietrza i minimalny strumień powietrza świeżego w strefie przebywania ludzi [2].

Wyznacznikiem doboru wszystkich parametrów w obiekcie basenowym jest temperatura wody, która powinna być dostosowana do przeznaczenia basenu. Zalecane wartości temperatury przedstawiono w tabeli 1 [4].

W aspekcie parowania wody należy zwrócić uwagę na temperaturę powietrza, jego wilgotność względną oraz prędkość. Im wyższa temperatura powietrza (przy tej samej wilgotności względnej i temperaturze wody), tym intensywność parowania wody maleje, a wraz z nią obniża się zużycie energii do osuszania powietrza lub ogrzania suchego powietrza zewnętrznego, którego wówczas potrzeba mniej [4].

Zbyt duża wilgotność względna powoduje mniejszą możliwość parowania potu. Zmniejsza się również ilość ciepła oddawanego poprzez odparowywanie mimo intensywnego wydzielania potu, przy zmianie wilgotności względnej zmienia się temperatura punktu rosy, co w aspekcie konstrukcyjno-budowlanym ma duże znaczenie w kontekście ochrony przed korozją [2].

Odpowiednio dobrana prędkość powietrza ujednolica pola temperatur i rozcieńcza powstające w nim zanieczyszczenia; prędkość ta musi się zawierać w odpowiednim przedziale. Przy zbyt małej organizm się wychładza, zupełnie tego nie odczuwając; nadmierna prędkość doprowadza do odczuwania przeciągów [4].

Dobór strumienia powietrza wentylacyjnego dla krytego basenu pływackiego

Dobór wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego powinien odbywać się według kryteriów, które są zgodne z przeznaczeniem danego obiektu [4]. Najważniejszym kryterium obowiązującym dla obiektów, w których przebywają ludzie, jest zapewnienie odpowiedniej ilości powietrza świeżego – kryterium higieniczne. Związane jest to z koniecznością usuwania zanieczyszczeń, które są emitowanie w pomieszczeniach.

Drugim kryterium, według którego można dobierać strumień powietrza wentylacyjnego, jest pokrycie strat ciepła. Obliczenia wykonywane są po uwzględnieniu bilansu cieplno-wilgotnościowego obiektu. Kryterium to jest zasadne, gdy obiekt ma wentylację centralną, która powinna nie tylko zapewnić usunięcie zanieczyszczeń i zysków wilgoci, ale również pokryć straty ciepła obiektu basenowego [6]. Kryterium to uwzględnia również bilans cieplno-wilgotnościowy niecki basenowej, zatem wyliczony na jego podstawie strumień powietrza jest wystarczający do usunięcia zysków wilgoci z parowania wody.

Jednak najważniejszym kryterium, które powinno być stosowane szczególnie w przypadku, gdy wykorzystana może być wentylacja zdecentralizowana z centralą basenową obsługującą jedynie nieckę basenową, jest możliwość usunięcia zysków wilgoci. Wyznaczanie strumienia powietrza na podstawie kryterium usuwania zysków wilgoci przedstawia równanie (1) [7]:

(1)

 

W równaniu (1) uwzględnia się strumień odparowującej wody mw i różnicę zawartości wilgoci w powietrzu usuwanym z hali basenowej xP oraz w powietrzu nawiewanym do hali basenowej xN. Różnica zawartości wilgoci powinna być nieduża i wynosić ok. 4–5 g/kg [1].

 

Zależności do obliczania ilości odparowującej wody

Podstawowa zależność do obliczania ilości odparowującej wody ma postać równania (2) [8]:

  (2)

Uwzględnia ona powierzchnię niecki basenowej (powierzchnia kontaktu wody i powietrza) AB, moduł napędowy procesu parowania Δπ oraz współczynnik parowania β, który odniesiony jest do powierzchni wody.

W literaturze można znaleźć liczne zależności do wyznaczania ilości odparowującej wody w krytych basenach pływackich. Można je podzielić na te, które dotyczą spokojnego, niewzburzonego lustra wody, oraz te, w których uwzględnia się fakt, że użytkownicy basenu wzburzają wody, powodując zwiększenie powierzchni kontaktu między wodą a powietrzem, co znacząco wpływa na zwiększenie ilości parującej wody. W przypadku wszystkich tych zależności zauważyć można uwzględnienie wyszczególnionych w równaniu (2) składowych. Dodatkowo w równaniach dotyczących wzburzonego lustra wody występuje często współczynnik zwiększający.

W celu lepszego zobrazowania wyników obliczeń ilość odparowującej wody podawana będzie w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni wody.

Na potrzeby artykułu wybrano kilka zależności, w których modułem napędowym jest różnica ciśnień pary wodnej lub różnica zawartości wilgoci powietrza w stanie nasyconym (indeks pw) oraz w powietrzu o parametrach, które występują w pomieszczeniu (indeks p) – zestawiono je w tabeli 2 i tabeli 3.

Wszystkie współczynniki dobrano według zaleceń podanych w literaturze dla basenów sportowych, których obłożenie rzadko kiedy jest pełne. W celu porównania wyników obliczeń przy zastosowaniu zależności wyszczególnionych w tabeli 2 i tabeli 3 przyjęto założenia, które są zgodne z zaleceniami dotyczącymi basenów sportowych – zestawiono je w tabeli 4.

Wyniki obliczeń dla stanu niewzburzonej powierzchni wody przedstawia rys. 1, natomiast dla wzburzonej powierzchni wody rys. 2.

Zależności do obliczania

Tabela 2. Zależności do obliczania ilości odparowującej wody przy niewzburzonym lustrze wody

Zależności do obliczania

Tabela 3. Zależności do obliczania ilości odparowującej wody przy wzburzonym lustrze wody

Parametry do obliczania

Tabela 4. Parametry przyjęte do obliczania ilości odparowującej wody

W literaturze można znaleźć rekomendacje stosowania konkretnych zależności. Autorzy [7] rekomendują stosowanie zależności Shaha (równania (4) i (8) w tabeli 2 i tabeli 3), ponieważ daje ona niskie wartości. Wytyczne amerykańskie rekomendują zależność Carriera (równania (3) i (7)), niemieckie – zależności VDI (równania (5) i (9)), natomiast producent central wentylacyjnych zastosowanych w obiekcie rzeczywistym, dla którego przeprowadzono monitoring parametrów powietrza, rekomenduje zależność Biasin & Krumme (równanie (10)).

Ilość odparowującej wody

Rys. 1. Ilość odparowującej wody przy jej niewzburzonej powierzchni (dane wg tabeli 4)

Ilość odparowującej wody

Rys. 2. Ilość odparowującej wody przy jej wzburzonej powierzchni (dane wg tabeli 4)

Wyznaczenie ilości odparowującej wody w obiekcie rzeczywistym

W celu wyznaczenia ilości odparowującej wody przeprowadzono pomiary i obserwacje w obiekcie rzeczywistym, którym był basen zlokalizowany w Poznaniu. Hala basenu sportowego w tym obiekcie ma wentylację zdecentralizowaną, w której wydzielona jest strefa niecki basenowej.

W ramach pomiarów zamontowano czujniki wilgotności względnej oraz temperatury w kanale nawiewnym i wywiewnym przy centralach wentylacyjnych, które obsługują jedynie strefę niecki basenowej. Czujniki oraz ich lokalizację przedstawia fot. 1.

Wykorzystane czujniki pomiarowe

Fot. 1. Wykorzystane czujniki pomiarowe oraz ich lokalizacja

Do pomiarów wykorzystano miernik i rejestrator Almemo 2890-9. Do rejestratora podłączono pojemnościowe czujniki wilgotności do pomiarów stacjonarnych typu FHA646-E1C. Zakres pomiarowy czujników w zakresie wilgotności względnej wynosi 0–100% ±2% w temperaturze nominalnej 25°C, natomiast w zakresie temperatury 0–70% dokładność pomiaru to ±0,1°C.

Parametry projektowe dotyczące wody i powietrza w hali basenowej oraz central basenowych zestawiono w tabeli 5.

Oprócz pomiarów temperatury i wilgotności względnej wykorzystano również pomiary z systemu BMS obiektu – strumienia powietrza dla każdej z dwóch central wentylacyjnych.

Parametry projektowe

Tabela 5. Parametry projektowe dla obiektu rzeczywistego

W celu wyznaczenia wpływu kąpiących się osób przeprowadzono obserwację ich liczby w basenie z częstotliwością pięciominutową. Z uwagi na charakter obiektu, czyli możliwość swobodnego przemieszczania się między strefami obiektu oraz dowolne godziny rozpoczynania pływania, w liczbie pływających osób występują wahania.

Analizując wyniki otrzymane z pomiarów, stwierdzono, że w obiekcie rzeczywistym występują rozbieżności w stosunku do wartości projektowych. W celu porównania wyników otrzymanych z zależności literaturowych z wartościami wyznaczonymi w obiekcie rzeczywistym przyjęto parametry wody i powietrza według tabeli 6.

Parametry rzeczywiste (zmierzone)

Tabela 6. Parametry rzeczywiste (zmierzone) w obiekcie rzeczywistym

Przekształcając równanie (1), wyznaczono ilość odparowującej wody w obiekcie rzeczywistym dla kilku dni z rzędu. Uzyskane wyniki przedstawiono na rys. 3. Dodatkowo na wykres nałożono wartości, które zostały wyznaczone zależnościami rekomendowanymi przez autorów [7], czyli zależnością Shaha, która daje najmniejsze wartości, oraz zależnością VDI, która daje wyniki zbliżone do średniej, w celu ich porównania. Dzień, czyli gdy powierzchnia wody jest wzburzona, przypada na godziny 6:00–23:00, natomiast noc na 23:00–6:00.

Ilość odparowującej wody

Rys. 3. Ilość odparowującej wody w obiekcie rzeczywistym i obliczona zależnościami literaturowymi

Ilość odparowującej wody

Rys. 4. Ilość odparowującej wody w obiekcie rzeczywistym i obliczona z uwzględnieniem zaobserwowanej liczby kąpiących się osób

Korzystając z własnych obserwacji dotyczących liczby osób przebywających w wodzie oraz wykorzystując zależności, które również wykorzystują tę liczbę do określenia ilości odparowującej wody [równania (8) i (10)], na wykresie (rys. 4) pokazano wyniki obliczeń. Obserwację liczby osób przeprowadzono dla dwóch okresów – rano, gdy obiekt użytkowany jest przez małą liczbę osób, oraz po południu, gdy obłożenie jest większe. W obydwu okresach liczba użytkowników jest zdecydowanie mniejsza niż projektowane 120 osób, wynosiła średnio odpowiednio 32 i 60 osób.

Wyliczenia uzyskane za pomocą obydwu zależności [równania (8) i (10)] dają zbliżone wyniki. Ilość odparowującej wody przy uwzględnieniu zaobserwowanej liczby osób jest również porównywalna i zdecydowanie niższa niż dla stanu projektowanego. Zależność Biasin & Krumme [równanie (10)] jest rekomendowana przez producenta central wentylacyjnych. Dobiera się na jej podstawie nominalny strumień powietrza.

W okresie popołudniowym wartości obliczone oraz wyznaczone dla obiektu rzeczywistego są bardziej zbliżone niż w okresie porannym. Wynika to z faktu, że oprócz większej liczby osób po południu większa była również intensywność ich pływania. Do godziny 18:30 odbywał się na basenie trening pływaków wyczynowych, którzy powodują znaczne wzburzenie wody, co zwiększa intensywność odparowywania [5].

Wnioski

Przedstawione analizy kilku dostępnych w literaturze wzorów do obliczeń ilości odparowującej wody pokazują, że stosując różne wzory, otrzymujemy znaczne różnice w wynikach. Wahania te wynoszą 75–85%. Obliczając na tej podstawie strumień powietrza wentylacyjnego, można otrzymać rozbieżności również tego rzędu.

Zastosowanie zależności, która da zawyżone wyniki, skutkować będzie przewymiarowaniem centrali wentylacyjnej, co spowodować może gorszą pracę urządzenia. Ponieważ w Polsce brakuje ścisłych wytycznych dotyczących stosowania którejś z zależności, panuje w tej kwestii duża dowolność.

Pomiary i obserwacje w obiekcie rzeczywistym wykazały, że wyznaczona ilość odparowującej wody w obiekcie rzeczywistym jest znacznie mniejsza niż jakakolwiek wartość otrzymana zależnościami literaturowymi. Wynikać to może oczywiście z faktu, że frekwencja osób na basenie była zdecydowanie niższa od projektowej. Jednak nawet wartości obliczone zależnościami, które uwzględniają liczbę osób kąpiących się zgodną z liczbą zaobserwowaną, dają wartości zawyżone. Są to jednak wyniki bardziej zbliżone do wartości wyznaczonych dla obiektu rzeczywistego.

Wartości zaobserwowane w obiekcie rzeczywistym oraz obliczone zależnościami literaturowymi zbliżają się w nocy, czyli w okresie występowania niewzburzonej powierzchni wody. Jest to stan łatwiejszy do uzyskania w warunkach laboratoryjnych, można zatem przypuszczać, że zależności te (równania (3–6)) dają wyniki bliskie rzeczywistości, co potwierdzają wartości wyznaczone da obiektu rzeczywistego dzięki monitoringowi parametrów powietrza w centrali wentylacyjnej.

W przypadku zależności do obliczania ilości odparowującej wody przy jej wzburzonym lustrze rozbieżności są znaczne. Można zatem stwierdzić, że przy projektowaniu konieczne jest stosowanie zależności uwzględniających liczbę kąpiących się osób. Można również wziąć pod uwagę fakt, że obiekty basenowe często nie są wykorzystywane w pełni, zatem stosowane powszechnie zależności powodują przewymiarowanie instalacji wentylacyjnej.

Żeby zweryfikować prawdziwość twierdzenia, że do obliczeń powinno się stosować zależności uwzględniające liczbę kąpiących się osób, należy przeprowadzić dłuższe obserwacje połączone z monitoringiem parametrów powietrza w więcej niż jednym obiekcie basenowym.

Artykuł opracowano na podstawie referatu zamieszczonego w materiałach konferencyjnych II Studenckiej Konferencji Ogólnobudowlanej BUDMIKA 2015, Poznań, 22–24 kwietnia 2015

Literatura

 1. Besler G.J., Wentylacja krytych basenów kąpielowych, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” nr 5/1972.
 2. Czerkawska I., Cyba B., Nocne obniżenia temperatury w halach basenowych, „Rynek Instalacyjny” nr 11/2014.
 3. Isiańska-Ćwiek A., Napiórkowska A., Ograniczenie zużycia energii w systemach wentylacyjnych krytych basenów kąpielowych, „Rynek Instalacyjny” nr 10/2008.
 4. Jaskólski M., Micewicz Z., Wentylacja i klimatyzacja hal krytych pływalni, IPPU MASTA 2000, Gdańsk 2000.
 5. Ratajczak K., Szczechowiak E., Energy Efficient HVAC System in the Indoor Swimming Pool Facilities, CLIMA 2013, Proceedings of 11th REHVA World Congress & 8th International Conference on IAQVEC „Energy Efficient, Smart and Healthy Building”, 16–19.06.2013, Praha.
 6. Ratajczak K., Szczechowiak E., Rozdział powietrza w krytych basenach pływackich dla układu centralnego i zdecentralizowanego, „Rynek Instalacyjny” nr 1–2/2015.
 7. Ratajczak K., Szczechowiak E., Wpływ przepływu powietrza na parowanie i straty konwekcyjne w krytych basenach kąpielowych, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” nr 4/2010.
 8. Sabiniak H.G., Pietras M., Wymagania stawiane instalacjom klimatyzacyjnym w halach basenowych, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” nr 1/2005.
 9. Shah M.M., Calculating evaporation from indoor water pools, „Heating Piping Air Conditioning Engineering” Vol. 76, No. 3/2004.
 10. Więcek K., Wentylacja hal basenowych. Obliczenia wg znowelizowanych wytycznych VDI 2089, „Rynek Instalacyjny” nr 9/2008.
 11. http://dan-poltherm.pl/wp-content/uploads/2014/11/Katalog-Basenowy-Dantherm-PL.pdf.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Bartłomiej Adamski Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie

Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie

Agregat wody ziębniczej składa się z typowego układu chłodniczego, wyposażony jest więc w: wymienniki parowacza i skraplacza, sprężarki (lub zespół sprężarek), zawór rozprężny oraz przewody freonowe. Czynnik...

Agregat wody ziębniczej składa się z typowego układu chłodniczego, wyposażony jest więc w: wymienniki parowacza i skraplacza, sprężarki (lub zespół sprężarek), zawór rozprężny oraz przewody freonowe. Czynnik chłodniczy (zwany również ziębnikiem), krążąc w zamkniętym obiegu układu chłodniczego, podlega ciągłym przemianom. W parowaczu, przez który przepływa ochładzana woda, czynnik chłodniczy odbiera od niej ciepło (powodując jej schłodzenie) i odparowuje.

dr inż. Anna Charkowska Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating...

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating and Ventilating Contractors’ Association) [6], a także, dla porównania, zalecenia krajowe z 2002 r.

dr inż. Grzegorz Kubicki Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu

Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu

Krajowe przepisy techniczno-budowlane nakładają na inwestorów obowiązek stosowania w budynkach wielokondygnacyjnych urządzeń służących przeciwpożarowej ochronie pionowych dróg ewakuacji. W artykule przedstawiono...

Krajowe przepisy techniczno-budowlane nakładają na inwestorów obowiązek stosowania w budynkach wielokondygnacyjnych urządzeń służących przeciwpożarowej ochronie pionowych dróg ewakuacji. W artykule przedstawiono podstawowe warunki, jakie musi spełnić skuteczny system zapobiegania zadymieniu.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości...

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości eksploatacyjnych oraz oddziaływania na zdrowie użytkowników i środowisko naturalne.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1)

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1) Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1)

Kanalizacja to zespół konstrukcji inżynierskich, którego zadaniem jest odprowadzenie z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego itp.) wszystkich rodzajów ścieków powstałych...

Kanalizacja to zespół konstrukcji inżynierskich, którego zadaniem jest odprowadzenie z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego itp.) wszystkich rodzajów ścieków powstałych w wyniku działalności życiowej i produkcyjnej ludzi (wód zużytych) i wód opadowych oraz ich oczyszczenie przed zrzutem do odbiornika.

Bartłomiej Adamski Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego

Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego

Stosowane obecnie systemy klimatyzacyjne, ze względu na proces schładzania, można podzielić na dwa rodzaje: instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz systemy z „pośrednim” odparowaniem...

Stosowane obecnie systemy klimatyzacyjne, ze względu na proces schładzania, można podzielić na dwa rodzaje: instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz systemy z „pośrednim” odparowaniem ziębnika. W pierwszym przypadku ciepło od schładzanego powietrza jest bezpośrednio odbierane przez czynnik chłodniczy, w drugim przypadku czynnik chłodniczy schładza ciecz pośredniczącą (wodę, wodny roztwór glikolu), która z kolei odbiera ciepło od powietrza wymagającego schłodzenia. W artykule...

Bartłomiej Adamski Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej...

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej przez poszczególne komponenty agregatów chłodniczych, wymagających doprowadzenia energii elektrycznej, a także dokonano zestawienia danych elektrycznych cechujących wytwornice wody ziębniczej, jakie należy przedstawić w wytycznych branżowych. Ponadto zaprezentowano metody umożliwiające zmniejszenie...

dr inż. Marcin Sompoliński, dr hab. inż. Edward Przydróżny Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej

Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej

W artykule szczegółowo opisano system wentylacji i klimatyzacji, w tym wentylacji pożarowej, zainstalowany w galerii handlowej Sfera II w Bielsku-Białej. Ze względu na całoroczne użytkowanie pomieszczeń...

W artykule szczegółowo opisano system wentylacji i klimatyzacji, w tym wentylacji pożarowej, zainstalowany w galerii handlowej Sfera II w Bielsku-Białej. Ze względu na całoroczne użytkowanie pomieszczeń w obiekcie tym zastosowano urządzenia wentylacyjne ze zmiennymi strumieniami powietrza oraz z jego dwustopniowym uzdatnianiem.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1) Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje...

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje chorobotwórcze, dlatego instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne tych pomieszczeń muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne i sanitarne.

dr inż. Anna Charkowska Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania...

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania ilości powietrza wentylacyjnego. Wyniki obliczeń mogą różnić się w zależności od przyjętych założeń w przypadku dokładnych obliczeń lub przyjętych wartości wskaźników przy stosowaniu metod uproszczonych. W artykule przedstawiono metodykę zaczerpniętą z niemieckich wytycznych VDI 2053:2004, istotnie...

mgr inż. Krzysztof Kaiser Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1)

Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1) Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1)

Stosowanie filtrów w instalacji klimatyzacji i wentylacji jest nieodzowne m.in. dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami osadzającymi się na jej elementach, prowadzącymi do uszkodzenia elementów...

Stosowanie filtrów w instalacji klimatyzacji i wentylacji jest nieodzowne m.in. dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami osadzającymi się na jej elementach, prowadzącymi do uszkodzenia elementów składowych instalacji. Jednak głównym powodem, dla którego stosuje się filtry powietrza w instalacjach wentylacyjnych służby zdrowia, są wymagania higieniczno-epidemiologiczne, dotyczące zarówno czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń, jak i usuwanego.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2)

Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2) Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2)

Stosowanie filtrów powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów służby zdrowia jest konieczne ze względu na wymagania higieniczno-epidemiologiczne dotyczące czystości powietrza dostarczanego...

Stosowanie filtrów powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów służby zdrowia jest konieczne ze względu na wymagania higieniczno-epidemiologiczne dotyczące czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń oraz wyprowadzanego. W części 1 (RI 3/2012) podane zostały informacje na temat procesów wpływających na czystość mikrobiologiczną powietrza, podstawowych mechanizmów filtracji i jej stopni, rodzajów i klasyfikacji oraz najważniejszych parametrów filtrów.

dr inż. Anna Charkowska Rozwiązania techniczne wentylacji garaży

Rozwiązania techniczne wentylacji garaży Rozwiązania techniczne wentylacji garaży

W poprzednim artykule (Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych, RI 1–2/2012) opisano wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej w zamkniętych garażach na podstawie niemieckich wytycznych. W poniższej...

W poprzednim artykule (Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych, RI 1–2/2012) opisano wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej w zamkniętych garażach na podstawie niemieckich wytycznych. W poniższej publikacji przedstawione zostały polskie przepisy dotyczące wentylacji mechanicznej garaży oraz najczęściej stosowane rozwiązania wentylacji kanałowej i strumieniowej.

mgr inż. Piotr Nieckuła Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej

Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej

Na krajowym rynku dostępne są różne centrale wentylacyjne w tzw. wersji higienicznej. Jednak niektóre z tych urządzeń pomimo posiadania atestów higienicznych nie spełniają zasadniczych warunków higienicznych...

Na krajowym rynku dostępne są różne centrale wentylacyjne w tzw. wersji higienicznej. Jednak niektóre z tych urządzeń pomimo posiadania atestów higienicznych nie spełniają zasadniczych warunków higienicznych zdefiniowanych w normie PN-EN 13053. Problem dotyczy głównie sposobu wykonania istotnych elementów składowych centrali, które decydują o możliwości nieprzerwanego dostarczania do pomieszczeń czystego powietrza.

Maciej Danielak Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

Odczuwalna jakość powietrza a zapachy Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia,...

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia, jak meble, materiały podłogowe, farby, kleje itp. Zdarza się też, że to sama instalacja wentylacyjna jest źródłem zanieczyszczeń lub czerpie zanieczyszczone powietrze i doprowadza je do pomieszczeń.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1)

Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1) Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1)

Komory bezpiecznej pracy znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach. Wykorzystywane są również w pracach wymagających zachowania wysokiego stopnia czystości powietrza w obszarze roboczym, zarówno...

Komory bezpiecznej pracy znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach. Wykorzystywane są również w pracach wymagających zachowania wysokiego stopnia czystości powietrza w obszarze roboczym, zarówno czystości pyłowej, jak i mikrobiologicznej.

dr inż. Maciej Besler, mgr inż. Maciej Skrzycki Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu...

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu zewnętrznego.

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.