RynekInstalacyjny.pl

Wymiarowanie instalacji o dwuetapowym uzdatnianiu powietrza (cz. 1)

Klimakonwektory wentylatorowe jako indywidualne urządzenia klimatyzacyjne (cz. 1) W poprzednim artykule („RI” nr 12/2008 i 1–2/2009) przedstawiono metodę wymiarowania instalacji o stałym wydatku powietrza nawiewanego. Systemy te powinny być wykorzystywane w obiektach, w których występują pojedyncze pomieszczenia o dużej kubaturze lub strefy o zbliżonych zyskach ciepła i wilgoci. Regulacja parametrów mikroklimatu przy zastosowaniu takiego systemu klimatyzacyjnego odbywa się poprzez zmianę temperatury powietrza nawiewanego. W przypadku występowania kilku klimatyzowanych pomieszczeń w danym obiekcie (np. typu biurowego) nawiewanie powietrza o stałym wydatku i zmiennej temperaturze (ale takiej samej dla wszystkich klimatyzowanych pomieszczeń) spowoduje, że temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniach będzie zależna od obciążenia cieplno-wilgotnościowego każdego z nich. Uzyskiwane parametry końcowe powietrza wewnętrznego będą często odmienne od oczekiwanych.

Zobacz także

Bricoman Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka? Instalacja elektryczna w domu. Jak rozplanować przewody i gniazdka?

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu...

Na co dzień nie widać instalacji elektrycznej, przez co łatwo nie docenić, jak skomplikowana sieć przewodów i kabli kryje się w naszych domach. Wystarczy zaznaczyć, że oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu to dwa zupełnie osobne obwody. Z kolei ułożenie gniazdek dodatkowo potrafi skomplikować całą sytuację. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, która zapewni wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania, nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podpowiadamy, jak się do tego zabrać!

TTU Projekt Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów Schodołazy towarowe - urządzenia transportowe dla profesjonalistów

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych...

Elektryczne schodołazy towarowe produkowane są z myślą o szczególnych warunkach pracy w branży budowlanej, transportowej i instalatorskiej - konieczności szybkiego wejścia po schodach, transportu nieporęcznych ładunków, ich załadunku do samochodu czy automatycznego poziomowania. Pozwalają zmniejszyć obciążenie pracowników oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich pracy.

Aleo.com Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie? Czy każdy z nas ma dostęp do bazy KRS? Jakie informacje sprawdzisz tam o kontrahencie?

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy...

Przedsiębiorcy często twierdzą, że — z ich punktu widzenia — najwięcej interesujących danych można odnaleźć w bazie NIP. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Krajowy Rejestr Sądowy to kopalnia wiedzy o niemal każdym obszarze działania firmy. Jakie dane można tam znaleźć?

Kluczowym podejściem do tego typu obiektów jest zastosowanie systemów klimatyzacyjnych o dwuetapowym uzdatnianiu powietrza. W systemach takich możliwe jest indywidualne kontrolowanie i kształtowanie parametrów mikroklimatu oraz spełnienie warunków komfortu cieplnego w każdym z pomieszczeń. W niniejszym artykule przedstawiono sposób wymiarowania instalacji o dwuetapowym uzdatnianiu powietrza z klimakonwektorami wentylatorowymi jako indywidualnymi urządzeniami końcowymi.

Informacje wstępne

Sposób postępowania przy projektowaniu instalacji o dwuetapowym uzdatnianiu powietrza został oparty na rzeczywistym budynku typu biurowego. Ponieważ szczegółowe obliczenia dotyczące zysków ciepła zawarto w pierwszej części artykułu dotyczącego wymiarowania systemów CAV [1], w tym artykule zostanie pominięty opis tego etapu obliczeń. Poniżej przedstawiono ogólne informacje dotyczące danych przyjętych do obliczeń oraz krótki opis charakteryzujący klimatyzowany obiekt. Wyniki obliczeń dotyczących zysków ciepła, wilgoci dla poszczególnych pomieszczeń przedstawiono w tabeli 1.

W budynku typu biurowego wydzielono osiem pomieszczeń, z czego pięć stanowią salki komputerowe (pomieszczenia 1 do 5), zaś pozostałe (6–8) to pomieszczenia biurowe. Zarówno salki komputerowe, jak i wydzielone pomieszczenia biurowe mają być klimatyzowane. Zestawienie ogólnych danych charakteryzujących klimatyzowane pomieszczenia ujęto w tabeli nr 1. Do obliczeń przyjęte zostały następujące założenia:

  • liczba osób w pomieszczeniu N = 1 osoba/ 3 m2 powierzchni;
  • umiarkowana aktywność fizyczna osób przebywających w pomieszczeniu;
  • oświetlenie - lampy fluorescencyjne posiadające oprawę przymocowaną do sufitu i niewentylowaną;
  • moc świetlna - 32 W/m2;
  • czas działania oświetlenia - 2 h (godz. 18–20);
  • liczba komputerów: 12 sztuk w pomieszczeniu nr 1, po 8 kompletów w pomieszczeniach od2 do 5, po 1 zestawie w pomieszczeniach od 6 do 8.

Całkowite zyski ciepła są podstawą do obliczenia strumienia powietrza nawiewanego dla klimatyzowanych pomieszczeń. Jednak w odróżnieniu od wymiarowania typowych instalacji jednostrefowych typu CAV wyznaczenie parametrów powietrza nawiewanego i obróbka powietrza przebiegają w inny sposób. Proces przemian dla systemu o dwuetapowym uzdatnianiu powietrza z klimakonwektorami wentylatorowymi jako indywidualnymi urządzeniami klimatyzacyjnymi zostanie zobrazowany na wykresie psychrometrycznym i przedstawiony w dalszej części tekstu.

Całkowity strumień powietrza świeżego, niezbędny do obliczenia właściwej wielkości urządzeń technologicznych w centrali klimatyzacyjnej, dla wszystkich klimatyzowanych pomieszczeń wynosi VŚW,SUM = 2070 [m3/h]. Został on obliczony na podstawie kryterium minimum higienicznego dla każdego z pomieszczeń, tj. 30 m3/h na osobę.

Tabela 1. Dane ogólne charakteryzujące klimatyzowane pomieszczenia

Tabela 1. Dane ogólne charakteryzujące klimatyzowane pomieszczenia

Układ technologiczny

Uzdatnianie powietrza, jak wskazuje sama nazwa systemu, przebiega w sposób dwuetapowy. W pierwszej kolejności dokonywana jest obróbka powietrza świeżego, które uzdatniane jest w centrali klimatyzacyjnej, zaś drugi etap uzdatniania polega na indywidualnym kształtowaniu parametrów powietrza w pomieszczeniu z wykorzystaniem indywidualnych urządzeń klimatyzacyjnych.

Do indywidualnych urządzeń klimatyzacyjnych mogą należeć aktywne belki chłodnicze, klimakonwektory wentylatorowe lub indukcyjne, pompy ciepła podłączone do systemów pierścieniowych, tzw. układów WLHP itp. W dalszej części zostaną przedstawione obliczenia dla systemów z klimakonwektorami wentylatorowymi jako indywidualnymi urządzeniami klimatyzacyjnymi.

Powietrze świeże po uprzednim przygotowaniu (o określonej temperaturze i wilgotności) jest nawiewane do pomieszczeń lub do komory mieszania przed klimakonwektorem. Powietrze to nosi nazwę „powietrza pierwotnego”. Z kolei zużyte powietrze wewnętrzne wykorzystywane do dalszej obróbki w indywidualnym urządzeniu klimatyzacyjnym nosi nazwę powietrza recyrkulacyjnego lub „powietrza wtórnego”. Schemat ogólnego układu technologicznego dla powyższego systemu został przedstawiony na rysunku 1.

Schemat technologiczny

Rys. 1. Przykładowy schemat technologiczny układu dla dwustopniowego systemu klimatyzacji


Źródło: rys. B. Adamski


 

Poniżej opisana została zasada uzdatniania powietrza świeżego pozwalającego na uzyskanie powietrza na wlocie do pomieszczenia lub komo-ry mieszania  klimakonwektora o wymaganych parametrach powietrza pierwotnego w okresie letnim i zimowym. W centrali zastosowano system odzyskiwania ciepła z pośrednim ciekłym nośnikiem ciepła.

Zasada działania pracy takiego wymiennika jest następująca: w przewód powietrza usuwanego włączony jest wymiennik ciepła z rurami ożebrowanymi, który przenosi ciepło z powietrza usuwanego do przepływającej wody (dokładnie czynnika niezamarzającego: 30% glikolu i 70% wody). Odebrane ciepło służy do nagrzania powietrza zewnętrznego w nagrzewnicy.

Strumienie powietrza zewnętrznego i usuwanego są wzajemnie od siebie oddzielone. Obejście z zaworem trójdrogowym służy do ograniczania odzysku ciepła. Można dzięki temu w okresach przejściowych uniknąć zbyt wysokich temperatur w pomieszczeniu. Oprócz tego za pomocą obejścia można zapobiec tworzeniu się lodu w wymienniku ciepła powietrza usuwanego.

Tego typu system rekuperacji został przyjęty tylko dla celów obliczeniowych na potrzeby niniejszej publikacji. Z uwagi na stosunkowo niską sprawność tej metody odzysku ciepła w praktyce w tradycyjnych rozwiązaniach dla pomieszczeń typu biurowego jest ona wykorzystywana bardzo sporadycznie.

Zima – przemiana powietrza świeżego i w pomieszczeniu dla przykładu obliczeniowego

Powietrze zewnętrzne o parametrach Z (dla okresu zimowego) zostaje ogrzane w nagrzewnicy wstępnej elektrycznej do parametrów punktu NWST. Następnie przepływa przez wymiennik ciepła, w którym krąży glikol, i zostaje ogrzane do temperatury odpowiadającej własnościom punktu R. Powietrze o tych parametrach zostaje ponownie ogrzane, tym razem w nagrzewnicy wodnej, i osiąga na wyjściu stan odpowiadający parametrom punktu N.

Po wyjściu z centrali strumień powietrza świeżego zostaje nawilżony w nawilżaczu parowym do parametrów odpowiadających parametrom powietrza pierwotnego, które są równe przyjętym parametrom powietrza w pomieszczeniu (przewidziano, że w pomieszczeniu może nie znajdować się założona liczba osób).

Powietrze pierwotne o parametrach PP kierowane jest do poszczególnych pomieszczeń, w których umieszczone są klimakonwektory. W klimakonwektorze następuje zmieszanie powietrza pierwotnego z powietrzem recyrkulowanym z pomieszczenia. Mieszanina tych dwóch strumieni powietrza M kierowana jest na nagrzewnicę wodną umieszczoną w klimakonwektorze, ulega podgrzaniu i zostaje doprowadzona do pomieszczenia klimatyzowanego o parametrach NK.

Moc nagrzewnicy wodnej w klimakonwektorze dobrana jest na podstawie strat ciepła w pomieszczeniu. Parametry powietrza pierwotnego w okresie zimowym odpowiadają zakładanym docelowym parametrom powietrza w pomieszczeniu.

Lato – przemiana powietrza świeżego i w pomieszczeniu dla przykładu obliczeniowego

W okresie letnim powietrze o parametrach Z zostaje ochłodzone na skutek wymiany ciepłazachodzącej w regeneracyjnym wymienniku ciepła. Następnie zostaje oziębione w chłodnicy do parametrów punktu C. Po wyjściu z chłodnicy powietrze przepływa przez nagrzewnicę wodną, gdzie zostaje ogrzane na skutek poboru ciepła jawnego z powierzchni nagrzewnicy.

Po opuszczeniu nagrzewnicy parametry powietrza osiągają własności odpowiadające parametrom powietrza pierwotnego PP. Powietrze o takich parametrach kierowane jest na klimakonwektory do poszczególnych pomieszczeń, gdzie ulega zmieszaniu z powietrzem w pomieszczeniu. Zmieszane powietrze (o parametrach punktu M) ulega oziębieniu w chłodnicy klimakonwektora i o parametrach N doprowadzone zostaje do pomieszczenia. Temperatura powierzchni ścianki chłodnicy w centrali klimatyzacyjnej jest niższa w odniesieniu do chłodnicy klimakonwektora.

Powyższe przypadki dotyczą systemów, w których zmieszanie jest realizowane w komorze mieszania umieszczonej przed klimakonwektorem (rys. 3, rys.4, rys. 5). W przypadku systemów, w których powietrze pierwotne jest mieszane z powietrzem wtórnym w pomieszczeniu, procesy przemian będą nieznacznie odbiegać od opisanych powyżej (rys. 2).

 

Rysunek przemiany powietrza

Rys. 2. Przemiana powietrza w okresie letnim dla systemu o dwustopniowym uzdatnianiu powietrza z powietrzem pierwotnym doprowadzonym bezpośrednio do klimatyzowanego pomieszczenia; temperatura powietrza nawiewanego zależnie od stopnia położenia zaworu chłodnicy: 19–21°C Z – parametry powietrza zewnętrznego, R – parametry powietrza za rekuperatorem (η = 50%), C – parametry powietrza zewnętrznego za chłodnicą w centrali klimatyzacyjnej, N’ – parametry powietrza świeżego za nagrzewnicą wtórną, N – parametry powietrza za wentylatorem nawiewnym, PP – parametry powietrza pierwotnego, P – parametry docelowe powietrza w pomieszczeniu, M – parametry mieszaniny powietrza pierwotnego i wtórnego (recyrkulacyjnego z pomieszczenia), M’ – parametry mieszaniny powietrza po zmieszaniu powietrza pierwotnego z powietrzem recyrkulacyjnym, gdy zawór chłodnicy pozostaje wyłączony, εL – współczynnik kierunkowy przemiany powietrza w pomieszczeniu dla okresu letniego, εL’ – współczynnik kierunkowy przemiany powietrza w pomieszczeniu dla mniejszych zysków ciepła w okresie letnim


Źródło: rys. B. Adamski


 

Przemiana powietrza w okresie letnim

Rys. 3. Przemiana powietrza w okresie letnim dla systemu o dwustopniowym uzdatnianiu powietrza z powietrzem pierwotnym doprowadzonym do komory mieszania umieszczonej przed klimakonwektorem; temperatura powietrza nawiewanego zależnie od stopnia położenia zaworu chłodnicy: 18–22°C Z – parametry powietrza zewnętrznego, R – parametry powietrza za rekuperatorem (η = 50%), C – parametry powietrza zewnętrznego za chłodnicą w centrali klimatyzacyjnej, N’ – parametry powietrza świeżego za nagrzewnicą wtórną, N – parametry powietrza za wentylatorem nawiewnym, PP – parametry powietrza pierwotnego, P – parametry docelowe powietrza w pomieszczeniu, M – parametry mieszaniny powietrza pierwotnego i wtórnego (recyrkulacyjnego z pomieszczenia), M’ – parametry mieszaniny powietrza po zmieszaniu powietrza pierwotnego z powietrzem recyrkulacyjnym, gdy zawór chłodnicy pozostaje wyłączony, εL – współczynnik kierunkowy przemiany powietrza w pomieszczeniu dla okresu letniego, εL’ – współczynnik kierunkowy przemiany powietrza w pomieszczeniu dla mniejszych zysków ciepła w okresie letnim


Źródło: rys. B. Adamski


 

Obróbka powietrza w okresie zimowym

Rys. 4. Proces obróbki powietrza w okresie zimowym dla analizowanego systemu o dwuetapowym uzdatnianiu powietrza. Mieszanie powietrza pierwotnego i wtórnego realizowane jest w komorze mieszania przed klimakonwektorem


Źródło: rys. B. Adamski

Proces obróbki powietrza dla analizowanego systemu

Rys. 5. Proces obróbki powietrza w okresie letnim dla analizowanego systemu o dwuetapowym uzdatnianiu powietrza. Mieszanie powietrza pierwotnego i wtórnego realizowane jest w komorze mieszania przed klimakonwektorem


Źródło: rys. B. Adamski

W takim rozwiązaniu powietrze wtórne w okresie letnim jest schładzane na chłodnicy klimakonwektora, a następnie ochłodzone powietrze recyrkulacyjne jest mieszane w pomieszczeniu z powietrzem o parametrach powietrza pierwotnego PP (na wyjściu z centrali klimatyzacyjnej). W okresie zimowym powietrze pierwotne PP o parametrach docelowych stanu powietrza w pomieszczeniu P jest nawiewane do pomieszczenia. W pomieszczeniu powietrze pierwotne jest mieszane z powietrzem wtórnym (recyrkulacyjnym) ogrzanym na nagrzewnicy klimakonwektora.

Można zauważyć, że w tym wypadku zarówno w okresie letnim, jak i zimowym przez wymienniki w klimakonwektorze przepływa tylko powietrze recyrkulacyjne, a nie mieszanina powietrza pierwotnego i wtórnego, co powinno zostać uwzględnione przy wymiarowaniu mocy grzewczej i chłodniczej klimakonwektora.

Regulacja parametrów mikroklimatu

W centrali klimatyzacyjnej zabiegi regulacyjne zostaną przeprowadzone po stronie jednego płynu, tj. wody chłodzącej i grzewczej. Po stronie powietrza nie mamy możliwości regulacji, gdyż centrala pracuje wyłącznie na 100-proc. powietrzu świeżym, a proces odzysku ciepła przeprowadzony jest w wymienniku ciepła z czynnikiem pośredniczącym (brak komory mieszania i możliwości recyrkulacji).

Można natomiast w okresach, kiedy od systemu klimatyzacyjnego nie jest wymagana praca z pełną wydajnością (np. w okresie nocnym), stosować obniżenie strumienia powietrza świeżego poprzez zastosowanie wentylatorów dwubiegowych lub o płynnej regulacji wydajności w centrali i we wspomnianym okresie zredukować do minimum wydatek powietrza wentylacyjnego. Im większy bowiem wydatek powietrza świeżego, tym większym zużyciem energii będzie się cechował system klimatyzacyjny.

Regulacja temperatury powietrza w pomieszczeniu będzie natomiast przeprowadzona po stronie obydwu płynów, tj. wody ziębniczej i grzewczej oraz powietrza. Po stronie cieczy proces regulacji zostanie przeprowadzony za pomocą dwóch trójdrogowych zaworów grzania i chłodzenia, pracujących sekwencyjnie, natomiast po stronie powietrza regulacja jest przeprowadzona poprzez załączanie kolejnych biegów wentylatora (zwiększenie ilości recyrkulowanego powietrza).

Obecne na rynku sterowniki klimakonwektorów posiadają możliwość ustawienia parametrów nastaw regulatora typu PI, a także współpracy z czujnikami okiennymi, obecności, stężenia CO2 itp. Jednak na potrzeby niniejszego artykułu zdecydowano, że za proces regulacji będzie odpowiedzialny termostat ścienny, który będzie sekwencyjnie otwierał zawór o długim czasie otwarcia: grzewczy lub wody chłodzącej.

Określenie wymaganych parametrów powietrza pierwotnego PP

Powietrze pierwotne, mówiąc ogólnie, powinno posiadać takie parametry, aby po zmieszaniu z powietrzem recyrkulacyjnym na wylocie z klimakonwektora  (dla systemów z komorą mieszania powietrza pierwotnego i wtórnego przed klimakonwektorem) lub po zmieszaniu z powietrzem recyrkulacyjnym, schłodzonym uprzednio na chłodnicy w klimakonwektorze (dla systemów z mieszaniem w pomieszczeniu), znalazło się, z pewnym przybliżeniem, w punkcie pozwalającym na odprowadzenie zysków ciepła i wilgoci  z wszystkich pomieszczeń.

Punkt ten leżeć będzie na prostej obrazującej współczynnik kierunkowy przemiany powietrza. Ponieważ pomieszczeń jest 8, takich „idealnych punktów” odpowiadających zyskom ciepła i wilgoci poszczególnych pomieszczeń również będzie 8. Naszym zadaniem będzie takie określenie parametrów powietrza pierwotnego, aby poprzez nawiew powietrza o zakładanych parametrach PP w każdym z pomieszczeń po asymilacji zysków ciepła i wilgoci  w przybliżeniu osiągnąć docelowe parametry powietrza w pomieszczeniu.

W praktyce istnieją różne metody ustalenia parametrów punktu obrazującego stan powietrza pierwotnego powietrza PP. Najczęściej jednak rozpatrywane są następujące przypadki:

  • powietrze pierwotne PP zarówno w okresie letnim, jak i zimowym jest doprowadzane do pomieszczeń o temperaturze neutralnej, tj. w przybliżeniu odpowiadającej temperaturze docelowej powietrza w pomieszczeniu;
  • powietrze pierwotne PP w okresie letnim posiada temperaturę (i wilgotność bezwzględną) niższą od docelowych parametrów powietrza w pomieszczeniu, natomiast w okresie zimowym powietrze pierwotne cechuje się identycznymi parametrami jak docelowe warunki określające stan powietrza w pomieszczeniu.

Obydwa przypadki są równie często wykorzystywane i zależnie od danego typu i cech charakteryzujących obiekt jedna z metod może okazaćsię korzystniejsza od drugiej. Należy sobie jednak zdawać sprawę, że nie ma metody idealnej, każda obarczona jest pewnymi zaletami oraz wadami. Dla przykładu w pierwszej z wymienionych metod osuszanie powietrza w okresie letnim, zarówno świeżego, jak i recyrkulacyjnego, jest realizowane tylko i wyłącznie na chłodnicy klimakonwektora.

W takim wypadku, gdy klimakonwektor realizuje osuszanie powietrza na chłodnicy, nie jest możliwe podgrzanie powietrza do żądanej temperatury z uwagi na sekwencyjne sterowanie zaworem grzania i chłodzenia (nie ma możliwości uzyskania żądanej temperatury przez nagrzewnicę), zatem efektem ubocznym osuszania jest również niska temperatura powietrza wylotowego z chłodnicy (towarzysząca osuszaniu powietrza).

Przy drugiej metodzie temperatura ścianki chłodnicy klimakonwektora jest tak przyjmowana, by na klimakonwektorze nie było możliwości wykroplenia wilgoci z powietrza w pomieszczeniu (schładzanie powietrza odbywa się po linii stałej wartości wilgotności bezwzględnej), zaś powietrze pierwotne osuszone na chłodnicy w centrali posiada niższą temperaturę i wilgotność bezwzględną od powietrza w pomieszczeniu, co powoduje, że powietrze świeże posiada zdolność do osuszania  powietrza w pomieszczeniu.

Ta metoda zostanie też przyjęta do dalszych obliczeń. Jednak w dalszej części tekstu przy omawianiu wykorzystania najnowszych efektywnych energetycznie rozwiązań w systemach klimatyzacyjnych o dwuetapowym uzdatnianiu powietrza zostanie przeprowadzony tok obliczeniowy także dla pierwszej z wymienionych  metod, tj. powietrza pierwotnego o parametrach neutralnych w stosunku do docelowych parametrów powietrza w pomieszczeniu.

Określenie parametrów stanu powietrza pierwotnego PP dla przypadku obliczeniowego

Trzymając się zakładanego i obranego sposobu, tj. doprowadzenia powietrza świeżego o parametrach powietrza w okresie letnim niższych od punktu obrazującego docelowy stan powietrza w pomieszczeniu klimatyzowanym, w pierwszej kolejności rozpoczynamy od ustalenia współczynników kierunkowych przemianypowietrza w poszczególnych pomieszczeniach. Wynoszą one:

Wzór

gdzie:

ε1 – współczynnik kierunkowy przemiany w pierwszym pomieszczeniu [kJ/kg],

Qmax – maksymalne sumaryczne zyski ciepła w pomieszczeniu [kW],

mw – zyski wilgoci w pomieszczeniu [kg/s].

ε1= 8,31 / 0,000246 = 33 780,48 [kJ/kg]= ε2= ε3= ... = ε5 ==7,50 / 0,000164 = 45 731,70 [kJ/kg]

ε6= 1,85 / 0,0000657 = 28 158,29 [kJ/kg]

ε7= 2,77 / 0,0000821 = 33 739,34 7 [kJ/kg]

ε8= 3,10 / 0,0000821 = 37 758,83 [kJ/kg] 

Po naniesieniu współczynników kierunkowych przemiany dla wszystkich pomieszczeń na podziałkę kątową wykresu powietrza wilgotnego Molliera można zaobserwować, że linie wyznaczające kierunki przemian dla poszczególnych pomieszczeń graficznie pokrywają się ze sobą. Na prostych obrazujących kierunek przemian powietrza w poszczególnych pomieszczeniach konieczne jest przyjęcie, podobnie jak dla systemów klimatyzacji strefowej CAV, stanu przedstawiającego punkt nawiewu i określonej różnicy temperatury powietrza w pomieszczeniu i dopuszczalnej temperatury powietrza nawiewanego.

Na potrzeby obliczeń przyjęto jeden współczynnik kierunkowy przemiany dla wszystkich pomieszczeń. Zakładając, że klimakonwektory mają być w wykonaniu podokiennym, w naszym przypadku satysfakcjonujące będzie przyjęcie raczej mniejszej różnicy dt, np. równej 5 K. Na podstawie przyjętej różnicy odczytujemy parametry punktów odpowiadających wymaganej dopuszczalnej temperaturze powietrza nawiewanego (po zmieszaniu z powietrzem recyrkulowanym). W oparciu o odczytaną różnicę entalpii powietrza w pomieszczeniu i na nawiewie, podobnie jak dla systemów CAV, obliczamy wymagany wydatek wentylatora klimakonwektora:

Wzór 5

gdzie:

Qcal,max – sumaryczne zyski ciepła uzyskane na podstawie bilansu cieplnego pomieszczenia [kW],

hp – entalpia powietrza odpowiadająca przyjętym parametrom powietrza w pomieszczeniu = 47,5 [kJ/kg],

hN – entalpia powietrza odpowiadająca parametrom powietrza nawiewanego do pomieszczenia – po zmieszaniu z powietrzem recyrkulacyjnym = 42,0 [kJ/kg].

Z uwagi na pokrywające się kierunki prostych określających przemianę powietrza w pomieszczeniu oraz na takie same przyjęte delta t temperatury powietrza dla wszystkich pomieszczeń, wartości hp, hn przyjęto takie same. Można zauważyć, że w przypadku różnych współczynników kierunkowych przemiany dla klimatyzowanych  pomieszczeń przyjęcie w logiczny sposób „satysfakcjonującego” nas punktu obrazującego stan powietrza na nawiewie spowoduje, iż warunki klimatyczne w pomieszczeniach będą komfortowe i nie będą odbiegały zbytnio od tych „idealnych”.

W celu zobrazowania stanu powietrza po asymilacji zysków ciepła i wilgoci dla każdego z pomieszczeń i dla określonej zakładanej różnicy temperatury powietrza nawiewanego i w pomieszczeniu warto zapoznać się z rysunkiem 6. Przesuwając krzywe przedstawiające współczynniki kierunkowe przemian w kierunku obranego punktu nawiewu w sposób równoległy, można zaobserwować, jakie uzyskamy docelowe stany powietrza w pomieszczeniu dla zakładanych warunków pełnego obciążenia cieplno-wilgotnościowego dla poszczególnych pomieszczeń.

 

 Analiza zmiany docelowych parametrów powietrza w pomieszczeniach

Rys. 6. Analiza zmiany docelowych parametrów powietrza w pomieszczeniach (P1, P2) po uwzględnieniu nowego punktu nawiewu strumień


 

Punkt nawiewu należy zawsze obierać w taki sposób, by po uwzględnieniu różnych współczynników kierunkowych przemian powietrza w pomieszczeniu możliwie blisko w każdym z pomieszczeń znaleźć się w punkcie obrazującym zakładane i docelowe parametry powietrza w pomieszczeniu.

Wymagany strumień powietrza przepływającego przez klimakonwektory w poszczególnychpomieszczeniach dla naszego przypadku obliczeniowego wynosi:

 • mn,1 = 8,31 [kJ/s] / 5,5 [kJ/kg] = 1,51 [kg/s] = 4530 [m3/h], w tym 10-proc. uprzednio wyliczony udział powietrza świeżego (w skrócie: u.p.ś.);
 • mn,2 = 7,50 [kJ/s] / 5,5 [kJ/kg] = 1,36 [kg/s] = 4080 [m3/h], w tym 8-proc. u.p.ś.;
 • mn,3 = 7,50 [kJ/s] / 5,5 [kJ/kg] = 1,36 [kg/s] = 4080 [m3/h], w tym 8-proc. u.p.ś;
 • mn,4 = 7,50 [kJ/s] / 5,5 [kJ/kg] = 1,36 [kg/s] = 4080 [m3/h], w tym 8-proc. u.p.ś;
 • mn,5 = 7,50 [kJ/s] / 5,5 [kJ/kg] = 1,36 [kg/s] = 4080 [m3/h], w tym 8-proc. u.p.ś;
 • mn,6 = 1,85 [kJ/s] / 5,5 [kJ/kg] = 0,336 [kg/s] = 1000 [m3/h], w tym 12-proc. u.p.ś;
 • mn,7 = 2,77 [kJ/s] / 5,5 [kJ/kg] = 0,504 [kg/s] = 1510 [m3/h], w tym 10-proc. u.p.ś;
 • mn,8 = 3,10 [kJ/s] / 5,5 [kJ/kg] = 0,563 [kg/s] = 1690 [m3/h] w tym 9-proc. u.p.ś.

Aby możliwe było sprecyzowanie parametrów punktu PP, konieczne jest określenie minimum dwóch parametrów, które pozwolą na zobrazowanie punktu PP na wykresie h-x. Autor proponuje dwie wielkości: temperaturę oraz wilgotność bezwzględną. Aby było możliwe odprowadzenie zysków wilgoci, konieczne jest, by powietrze świeże doprowadzane przez centralę klimatyzacyjną (powietrze pierwotne PP) posiadało mniejszą zawartość wilgoci przypadającą na 1 kg powietrza suchego (mniejsza wilgotność bezwzględna powietrza pierwotnego).

W tym celu trzeba obliczyć różnicę dx pomiędzy powietrzem w pomieszczeniu a powietrzem pierwotnym nawiewanym z centrali klimatyzacyjnej. W ten sposób będziemy mieli możliwość zobrazowania jednego z parametrów określających stan powietrza pierwotnego PP. Różnicę dx uzyskamy, wyprowadzając następujący wzór:

Wzór 6

gdzie:

mw – zyski wilgoci w danym pomieszczeniu [g/s],

msw – strumień powietrza świeżego doprowadzany do danego pomieszczenia,

dx – przyrost wilgotności bezwzględnej na wskutek asymilacji zysków wilgoci przez powietrze świeże,

dx1 = mśw / mw = 0,246 [g/s] / 0,15 [kg/s] = 1,64 [g/kg p.ś.],

dx2 = 0,164 [g/s] / 0,10 [kg/s] = 1,64 [g/kg p.ś.],

dx3 = 0,164 [g/s] / 0,10 [kg/s] = 1,64 [g/kg p.ś.],

dx4 = 0,164 [g/s] / 0,10 [kg/s] = 1,64 [g/kg p.ś.],

dx5 = 0,164 [g/s] / 0,10 [kg/s] = 1,64 [g/kg p.ś.],

dx6 = 0,0657 [g/s] / 0,04 [kg/s] = 1,64 [g/kg p.ś.],

dx7 = 0,0821 [g/s] / 0,05 [kg/s] = 1,64 [g/kg p.ś.],

dx8 = 0,0821 [g/s] / 0,05 [kg/s] = 1,64 [g/kg p.ś.].

Jak widać, w każdym z przypadków wymagana różnica Δx pomiędzy docelowym stanem powietrza w pomieszczeniu a parametrami powietrza pierwotnego PP (świeżego) musi być równa Δx= 1,64 [g/kg p.ś.]. W ten sposób, nawet gdy zawory chłodnicy i nagrzewnicy w klimakonwektorze nie pracują, powietrze świeże (pierwotne) będzie posiadało możliwość osuszania powietrza w pomieszczeniu.

Jednak w celu zobrazowania stanu powietrza pierwotnego konieczne jest ustalenie drugiego z parametrów określających stan powietrza pierwotnego, a mianowicie temperatury. Należy ją przyjąć w sposób optymalny, tak by po uwzględnieniu wszystkich warunków charakteryzujących klimatyzowane pomieszczenia oraz udziały powietrza świeżego (autor ma tutaj na myśli parametry powietrza świeżego – pierwotnego po zmieszaniu z powietrzem wtórnym – recyrkulacyjnym) stan powietrza obrazujący punkt nawiewu na wykresie h-x był dopasowany do wszystkich występujących przypadków przemian w poszczególnych pomieszczeniach.

W naszym przypadku po uwzględnieniu wszystkich danych graficznie odczytano, że optymalna temperatura powietrza pierwotnego powinna być równa tPP = 18,5°C. Na podstawie przyjętych procesów przemian powietrza pozostaje określenie wymaganej wydajności urządzeń. Z uwagi, że sposób kalkulacji został zaprezentowany w poprzednim numerze „RI” [2], w dalszej części artykułu zostanie on pominięty. Druga część artykułu – w nr. 4/2009

Literatura

 1. 1. Adamski B., Wymiarowanie instalacji o stałym wydatku powietrza wentylacyjnego CAV. Część 1. Zyski ciepła, „Rynek Instalacyjny” nr 12/2008.
 2. Adamski B., Wymiarowanie instalacji o stałym wydatku powietrza wentylacyjnego CAV. Część 2. Dobór i konfiguracja centrali klimatyzacyjnej, „Rynek Instalacyjny” nr 1–2/2009.
 3. Adamski B. Pompy ciepła – system odzysku ciepła i zimna w centralach klimatyzacyjnych, „Rynek Instalacyjny” nr 7–8/2007.
 4. Biuletyny techniczne firmy CLIVET, KLIWEKO oraz innych producentów.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

inż. Piotr Król, dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Arkadiusz Węglarz Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko Zintegrowana ocena wpływu budynku jednorodzinnego na środowisko

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje...

Duży wpływ na środowisko ma użytkowanie budynku. Żeby go ograniczyć, już na etapie projektowania budynku należy uwzględnić wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, mając przy tym na uwadze konsekwencje podjętych decyzji. Zużycie ciepła nie jest już najważniejszym wskaźnikiem określającym standard budynku – coraz większy nacisk kładzie się na zagospodarowanie odpadów, zużycie energii elektrycznej i wody oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

dr inż. Kazimierz Żarski Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

Niniejszy artykuł kończy cykl poświęcony projektowaniu kotłowni małej i średniej mocy spalających gaz i olej.

mgr inż. Katarzyna Rybka Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji Mikrokogeneracja w praktyce. Opis realizacji

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo...

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu uważana jest za wysokoefektywną zarówno w skali makro, jak i mikro. Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie rekomendowane ze względu na bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorcy końcowego.

Agnieszka Antoszewska Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak interpretować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji...

Wnioski wyciągnięte z wyników obliczeń zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku wielorodzinnego mogą ułatwić zarządcy lub administratorowi podejmowanie decyzji dotyczących modernizacji budynku.

mgr inż. Rafał Pitry Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1) Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w...

Wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in. do systematycznego zastępowania krajowych norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2], wycofując tym samym stosowaną od wielu lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli...

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, Monika Najder Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji Lokalizacja i orientacja budynku niskoenergetycznego a zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym...

Wykorzystanie projektów typowych w budownictwie energooszczędnym jest powszechną praktyką, a przyjęte przez projektantów i wykonawców rozwiązania wpływają na wieloletnią jakość obiektu. Powstałe na tym etapie błędy są trudne lub niemożliwe do usunięcia bądź wiążą się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych.

praca zbiorowa Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych Weź udział w konkursie i wygraj finansowanie bez opłat wstępnych

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz...

Przedsiębiorców z branży budowlanej, instalacyjnej i nieruchomości o prostocie usługi przekonuje Pragma Faktoring. We wrześniu ekonomiści rozpoczęli kampanię promującą prewencję zatorów płatniczych oraz poprawę płynności finansowej. Kampanię skierowano głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka, mgr inż. Przemysław Błoch, mgr inż. Łukasz Zaworski Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń

Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń Projektowa charakterystyka energetyczna w świetle nowej metodyki obliczeń

Dostosowanie Prawa budowlanego do standardów unijnych w zakresie zużycia energii wymagało zmian m.in. w metodyce obliczania charakterystyki energetycznej budynków oraz w warunkach technicznych. Nowe...

Dostosowanie Prawa budowlanego do standardów unijnych w zakresie zużycia energii wymagało zmian m.in. w metodyce obliczania charakterystyki energetycznej budynków oraz w warunkach technicznych. Nowe przepisy wywołały ożywioną dyskusję w środowisku projektantów i architektów z uwagi na konieczność zmiany podejścia do procesu projektowego. Pojawiły się też liczne głosy krytyczne wskazujące na wprowadzanie w życie zasad nie w pełni przeanalizowanych w zakresie ich oddziaływania na rynek budowlany....

dr inż. Mariusz Adamski Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników Podział należności za centralne ogrzewanie – współczynniki oceny grzejników

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to...

W budynku przed termomodernizacją nominalna moc grzejnika odpowiada mocy potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń, natomiast po termomodernizacji moc nominalna grzejnika jest znacznie większa, niż wynika to z zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń ocieplonych.

Jakub Koczorowski Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC) Materiały do budowy rurowych gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC)

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające...

Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (GPWC) to instalacje zapewniające stały dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej, wstępnie podgrzewające lub schładzające powietrze wentylacyjne. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wymienić można wymienniki powietrzne: rurowe (przeponowe), płytowe oraz żwirowe (bezprzeponowe), gdzie powietrze pełni bezpośrednio funkcję medium, lub wymienniki glikolowe (takie same, jakie stosuje się dla pomp ciepła), gdzie ciepło z...

mgr inż. Krzysztof Sornek, mgr inż. Kamila Rzepka, dr inż. Tomasz Mirowski Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Aktywne i pasywne systemy słoneczne.

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia...

Osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań środowiskowych na etapie projektowania i prac budowlanych. Spełnienie tych wymagań umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej energii otoczenia, ograniczenie straty ciepła z budynku oraz obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

mgr inż. Katarzyna Rybka Ogrzewanie i wentylacja kurników

Ogrzewanie i wentylacja kurników Ogrzewanie i wentylacja kurników

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Publikacja przedstawia skalę problemów technicznych związanych z wyposażeniem kurników w sprawnie funkcjonujące instalacje ogrzewania i wentylacji niezbędne dla zapewnienia ptactwu warunków dobrostanu

Redakcja RI Sterowanie BMS

Sterowanie BMS Sterowanie BMS

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

W publikacji czytamy o systemach BMS (ang. Building Management System) stosowanych w inteligentnych budynkach i ich możliwościach, w tym także o systemach współpracujących z urządzeniami mobilnymi.

dr inż., arch. Karolina Kurtz-Orecka Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku Nowa charakterystyka energetyczna - przewodnik. Część 3. Metoda zużyciowa określania charakterystyki energetycznej budynków - analiza przypadku

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość...

Wprowadzona w nowej metodyce wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku metoda zużyciowa nie jest miarodajna m.in. z uwagi na indywidualne zachowania użytkowników oraz warunki środowiska zewnętrznego. Wielkość zużycia energii określona metodą obliczeniową może wprowadzić w błąd przyszłego nabywcę oraz sporządzającego świadectwo charakterystyki energetycznej. Efektem dla nabywcy mogą być znacznie wyższe od zakładanych koszty eksploatacji budynku, a dla audytora brak podstaw do zlecenia zmian...

dr inż. Michał Piasecki Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Analiza kosztów w cyklu życia budynków Analiza kosztów w cyklu życia budynków

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może...

Każdy uczestnik procesu budowlanego ma inne priorytety i perspektywę, którą chciałby uwzględnić w swojej analizie opłacalności danej inwestycji. Metodyka szacowania kosztu cyklu życia budynku (LCC) może znaleźć szerokie zastosowanie przy podejmowaniu decyzji: w projektowaniu zintegrowanym, wyborze technologii, sposobu użytkowania czy termomodernizacji. Może też być użyteczna dla jednostek publicznych przy przetargach (np. budowa nowego ratusza, szkoły czy termomodernizacja), w których powinna się...

Piotr Tarnawski Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła Analiza CFD wydajności rurowego wymiennika ciepła

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono...

Celem analizy było oszacowanie wydajności rurowego gruntowego wymiennika ciepła dla domu jednorodzinnego o powierzchni 170 m2. Przeanalizowano dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym. Obliczono temperaturę na wyjściu z wymiennika, ilość uzyskanej energii w kWh oraz związane z tym zyski ekonomiczne. Symulację przeprowadzono dla nominalnego przepływu powietrza 350 m3/h oraz o połowę mniejszego – 175 m3/h.

dr inż. Edyta Dudkiewicz, dr inż. Natalia Fidorów Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody Wykorzystanie ciepła ze spalin promienników do przygotowania ciepłej wody

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej...

Ciepło pochodzące ze spalin promienników gazowych montowanych w halach można wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Taka inwestycja każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy energetycznej oraz ekonomicznej i rozważenia wykorzystania ciepła ze spalin także do ogrzewania przyległych pomieszczeń socjalnych i biurowych lub do celów technologicznych.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...

Autor opisał wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w sposób szczególny pod kątem możliwości wypełnienia wymagań mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

mgr inż. Andrzej Balcewicz, dr inż. Florian Piechurski Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne...

System przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym powinien pobierać jak najmniej energii. Ceny tradycyjnych paliw wykorzystywanych do podgrzewania wody użytkowej stale rosną, zatem ekonomiczne wydaje się wykorzystanie energii odnawialnej, m.in. ze względu na fakt, że słońce jest niewyczerpalnym i bardzo tanim jej źródłem.

dr inż. Adrian Trząski Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2 Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE – cz. 2

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego,...

Spełnienie wymagań WT 2021 bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii może się okazać niemożliwe. W budynku, w którym zapotrzebowanie na energię do przygotowania c.w.u. stanowi 60% bilansu energetycznego, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań w źródle ciepła. Jak pokazują analizy, odnawialne źródła energii mogą być bardziej opłacalne zarówno inwestycyjnie, jak i na etapie eksploatacji niż źródła konwencjonalne.

mgr inż. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych - studium przypadku

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych...

Krajowy program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

dr inż. Grzegorz Ścieranka Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy Sieci i instalacje – wybrane aspekty prawne wpływające na proces projektowania i budowy

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających...

Autor przedstawia wybrane zmiany przepisów Prawa budowlanego mające wpływ na projektowanie sieci uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych i zwraca szczególną uwagę na kwestie uproszczenia procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, a także na trudności w interpretacji definicji przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Omawia też kontrowersyjne przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych.

mgr inż. Mateusz Szubel Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła Wspomaganie projektowania instalacji grzewczych z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń...

Akumulacyjne wymienniki ciepła umożliwiają znaczną redukcję strat ciepła w paleniskach kominkowych, szczególnie związanych z wysoką temperaturą spalin. Na podstawie analiz eksperymentalnych i obliczeń numerycznych określono podstawowe cechy wymiennika akumulacyjnego decydujące o efektywności odbioru ciepła ze spalin.

mgr inż. Justyna Skrzypek, dr inż. Andrzej Górka Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków Oprogramowanie do modelowania energetycznego budynków

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania...

Modelowanie energetyczne staje się popularne również w Polsce. Duży wybór programów komputerowych i ich ciągłe udoskonalanie pozwalają na przeprowadzenie symulacji dla budynków o różnym stopniu skomplikowania konstrukcji i wyposażenia. W artykule przedstawione zostały wybrane narzędzia, zarówno samodzielne, jak i współpracujące z zewnętrznym modelem BIM obiektu.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.