RynekInstalacyjny.pl

Zyski ciepła przez przegrody przezroczyste (cz. 2)

Porównanie modeli obliczeniowych

W artykule (cz. 1 – „RI” nr 3/2010) zaprezentowano wyniki przeglądu i krytycznej analizy istniejących metod obliczeń zysków ciepła przez okna, które pokazują, że w pełni teoretyczne modele obliczeń natężenia promieniowania padającego na powierzchnię przegrody budynku generują duże różnice w wartościach natężenia promieniowania rozproszonego i całkowitego w stosunku do opracowanych zgodnie z normami wynikami pomiarów i wieloletnich obserwacji meteorologicznych. W wyniku powyższych analiz powstała koncepcja skutecznego i efektywnego narzędzia obliczeniowego w postaci hybrydowego modelu zysków ciepła przez przegrody przezroczyste.

Zobacz także

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

RESAN pracownia projektowa Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną? Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu...

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu pomieszczeń, o zintensyfikowaniu wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Najważniejsze jest bowiem, aby wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Słaba wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, które gromadzą się w pomieszczeniach,...

Przegląd metod obliczeniowych

Model przegrody przezroczystej wg ASHRAE

Ten model przegrody [10], podobnie jak wszystkie pozostałe przeanalizowane przez autora, opiera się na założeniu, że strumień energii przenikający w danej chwili do wnętrza pomieszczenia (budynku) jest sumą strumienia ciepła przenikającego przez przegrodę przezroczystą (okno) na drodze konwekcji i przewodzenia ciepła oraz składnika będącego wynikiem promieniowania:

gdzie:

Φo – strumień energii przenikający do pomieszczenia przez okna [W],

Ao – powierzchnia okna w świetle muru [m2],

tw, tz – temperatury powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia [°C],

Uo – współczynnik przenikania ciepła przez okno [W/(m2K)],

qr – jednostkowy strumień energii promieniowania przenikający przez okno [W/m2].

Obliczenia jednostkowego strumienia energii przenikającej do pomieszczenia w wyniku promieniowania słonecznego opierają się na określeniu współczynnika przepuszczalności energii promieniowania SHGC (Solar Heat Gain Coefficient) odrębnie dla powierzchni przezroczystych i nieprzezroczystych (elementów konstrukcyjnych) okna:

gdzie

θ – kąt padania promieniowania bezpośredniego na ścianę (pomiędzy wektorem promieniowania a normalną do ściany) [°],

IC – natężenie promieniowania całkowitego padającego na powierzchnię okna [W/m2],

Ib – natężenie promieniowania bezpośredniego padającego na powierzchnię okna [W/m2],

Ir – natężenie promieniowania rozproszonego padającego na powierzchnię okna, pochodzącego od promieniowania nieboskłonu [W/m2],

Irr – natężenie promieniowania rozproszonego padającego na powierzchnię okna, odbitego od powierzchni Ziemi [W/m2],

SHGCpo – współczynnik przepuszczalności dla części przezroczystej okna [–],

SHGCno – współczynnik przepuszczalności dla części nieprzezroczystej okna [–].

Przy obliczeniach natężenia promieniowania padającego na ścianę o określonym nachyleniu i orientacji model ten zakłada, że natężenie promieniowania całkowitego jest sumą promieniowania bezpośredniego rozproszonego pochodzącego od „nieboskłonu” oraz promieniowania rozproszonego odbitego od powierzchni ziemi. W praktyce określana jest wartość zastępcza współczynnika SHGC dla całego okna wyrażona równaniem:

gdzie:

Apo – powierzchnia części przezroczystej okna [m2],

Ano – powierzchnia części nieprzezroczystej okna (ramy itp.) [m2].

Wpływ urządzeń przeciwsłonecznych na wartość strumienia energii promieniowania przedostającego się do pomieszczenia w metodzie opisanej w pozycji [10] jest uwzględniany w prosty sposób współczynnikiem ograniczającym promieniowanie IAC (Interior Solar Attenuation Coefficient). W wyniku czego wynikowe natężenie promieniowania w pomieszczeniu przybiera postać:

Wartości współczynnika IAC są określane na podstawie badań eksperymentalnych lub obliczeń modelowych.

Podsumowując sposób obliczeń zysków ciepła jawnego od promieniowania słonecznego przez przegrody przezroczyste (okna) opisany w ASHRAE [10], można stwierdzić:

  • podana metodologia pozwala na bardzo dokładne obliczenia strumienia energii promieniowania, który przedostaje się w danych warunkach przez przegrody przezroczyste do pomieszczenia (co w praktyce nie jest równoważne ze strumieniem zysków ciepła wewnątrz budynku (pomieszczenia) pochodzących od promieniowania),
  • obliczenia bazują na „teoretycznych” modelach promieniowania padającego na poszczególne powierzchnie przegrody budowlanej,
  • modele obliczeniowe są bardzo rozbudowane i pozwalają na rozpatrywanie dużej ilości przypadków projektowych, co powoduje, że mogą one znajdować zastosowanie raczej przy opracowywaniu programów wspomagających projektowanie niż w bezpośrednim wykorzystaniu ich przez projektantów,
  • akumulacja ciepła w budynku została w nich potraktowana w sposób bardzo uproszczony, w postaci współczynnika poprawkowego FFs (fenestration solar load factor), którego sens fizyczny sprowadza się do współczynnika tłumienia amplitudy w obliczeniach maksymalnych zysków ciepła w zależności od typu budynku i orientacji okna,
  • z powyższego wynika brak możliwości obliczeń „dynamicznych” zysków ciepła w pomieszczeniu w układzie godzinowym, co przy obecnym stanie technik obliczeniowych wydaje się być niezbędnym warunkiem optymalizacji wielkości urządzeń ziębniczych przy projektowaniu systemów klimatyzacji.

Model przegrody przezroczystej wg Malickiego

Przez wiele lat najbardziej popularną metodyką obliczeń zysków ciepła w pomieszczeniu pochodzących od przegród przezroczystych wydawała się być ta opublikowana przez prof. M. Malickiego [1] w podręczniku stanowiącym przez wiele ostatnich lat podstawową pozycję z tego zakresu w Polsce. Metodyka ta w swojej podstawowej wersji bazuje na pewnych założeniach upraszczających, umożliwiających jej wykorzystywanie do obliczeń inżynierskich z uwzględnieniem wpływu zjawisk związanych z akumulacją ciepła w konstrukcji budynku. Według tej metody całkowity chwilowy strumień zysków ciepła pochodzący od promieniowania przez okno wyraża się wzorem:

gdzie:

qo,X – jednostkowy strumień zysków ciepła od okna o orientacji X [W/m2],

Φ1 – współczynnik uwzględniający udział powierzchni szyb w świetle muru,

Φ2 – współczynnik uwzględniający wysokość nad poziomem morza,

Φ3 – współczynnik uwzględniający wpływ konstrukcji okna i urządzeń przeciwsłonecznych,

Rs – udział powierzchni nasłonecznionej w świetle otworu okiennego,

Rc – udział powierzchni zacienionej w świetle otworu okiennego,

kc, X – współczynnik akumulacji promieniowania całkowitego w budynku dla danej orientacji okna X i określonej godziny, którego wartość jest uzależniona od czasu pracy urządzenia klimatyzacyjnego (czasu, w którym zakłada się stałą wartość temperatury w pomieszczeniu),

kr – współczynnik akumulacji promieniowania rozproszonego w budynku dla określonej godziny (odpowiada ścianie o orientacji N),

Ic, max, X – maksymalna dobowa (miesięczna) wartość natężenia promieniowania całkowitego, które przenika przez szybę zwykłą o grubości 3 mm o orientacji X [W/m2],

Ir, max – maksymalna dobowa (miesięczna) wartość natężenia promieniowania rozproszonego, które przenika przez szybę zwykłą o grubości 3 mm [W/m2],

Uo – średni współczynnik przenikania ciepła dla całej powierzchni okna [W/m2K].

Podstawowe cechy charakterystyczne te go modelu:

  • bazuje on na tzw. dobie reprezentującej dany miesiąc w ciągu roku,
  • uwzględniany jest wpływ akumulacji, przy czym traktuje się rozdzielnie współczynniki akumulacji,
  • dzieląc je na pochodzące od promieniowania całkowitego „kc” i rozproszonego „kr” (definicja współczynników została graficznie przedstawiona na rys. 1 z objaśnieniami zawartymi w części 1. artykułu),
  • wartości współczynników akumulacji uzależnione są od godziny, orientacji ściany z oknem,
  • masy konstrukcji budynku odniesionej do powierzchni użytkowej oraz czasu pracy systemu chłodzenia obiektu w ciągu doby,
  • współczynniki akumulacji są odniesione do maksymalnych wartości natężenia promieniowania przenikającego w ciągu „doby reprezentatywnej” przez powierzchnię standardowego szkła o grubości 3 mm zamontowanego w ścianie o określonej orientacji,
  • stabelaryzowane wartości natężeń promieniowania oraz współczynników akumulacji są podane tylko dla szerokości geograficznej 52°.
wplyw akumulacji promieniowania 2

Rys. 1. Wpływ akumulacji promieniowania w konstrukcji budynku na zyski ciepła od promieniowania przez przegrody przezroczyste

Porównując dane dotyczące natężenia promieniowania padającego na zorientowaną powierzchnię okna podane w tej pozycji literaturowej z analogicznymi, uśrednionymi wartościami natężeń publikowanymi w [5], zauważalna jest sygnalizowana wcześniej rozbieżność tych wyników (rys. 2).

Pewne wątpliwości budzi w tej metodyce rozróżnienie dwóch współczynników akumulacji sugerujących różne oddziaływanie na budynek promieniowania rozproszonego i całkowitego. Jednak pomimo tych wątpliwości sposób obliczeń przedstawiony w pozycji [1] wydaje się uwzględniać zjawisko akumulacji promieniowania w procesie generowania zysków ciepła jawnego w budynku w sposób najbardziej dogłębny z dostępnych w obecnej literaturze.

porownanie usrednionego natezenia promieniowania

Rys. 2. Porównanie uśrednionego natężenia promieniowania całkowitego na ścianę W dla Warszawy z wartościami podanymi w [1]

Metodyka obliczeń zysków ciepła przez przegrody przezroczyste oparta na wytycznych VDI

W ostatnich latach coraz większą popularnością wśród inżynierów wydaje się cieszyć metodyka oparta na pragmatycznych założeniach upraszczających podanych w wytycznych VDI [9], która została zaadaptowana w pozycjach literaturowych takich jak [2, 4], gdzie chwilowy strumień zysków ciepła pochodzący od promieniowania przez okno o orientacji X wyraża się wzorem 6:

gdzie:

Φo,X – strumień zysków ciepła od okna o orientacji X [W/m2],

g – współczynnik uwzględniający udział powierzchni szyb w świetle muru [–],

b – współczynnik przepuszczalności promieniowania uwzględniający wpływ konstrukcji okna (gatunek szkła, liczbę szyb itp.) oraz urządzeń przeciwsłonecznych [–],

s – współczynnik akumulacji promieniowania w przegrodach otaczających pomieszczenie [–],

Ao,X – powierzchnia całkowita okna w świetle muru o orientacji X [m2],

Ar – powierzchnia zacieniona okna w świetle muru [m2].

Pozostałe oznaczenia jak w poprzednich wzorach.

Główne cechy wyróżniające metodykę obliczeń zaprezentowaną powyżej:

  • wpływ akumulacji jest uwzględniony przy pomocy jednego współczynnika, bez rozróżnienia rodzaju promieniowania,
  • współczynnik akumulacji uwzględnia nie tylko masę budynku i orientację ściany, ale również wpływ osłon chroniących przed promieniowaniem,
  • wartości współczynnika akumulacji uzależnione są od godziny, przy założeniu 24-godzinnej pracy systemu chłodzenia obiektu w ciągu doby,
  • współczynnik akumulacji jest odniesiony do maksymalnych wartości natężeń promieniowania przenikającego w ciągu „doby reprezentatywnej” przez powierzchnię okna ze szkłem podwójnym o grubości 3 mm zamontowanego w ścianie o określonej orientacji,
  • stabelaryzowane wartości natężeń promieniowania oraz współczynników akumulacji są podane tylko dla szerokości geograficznej 50°N.

Propozycja modelu kombinowanego zysków ciepła przez przegrody przezroczyste

Wnioski wynikające z powyższych obserwacji i analiz skłoniły autora do poszukiwań własnej „drogi obliczeniowej”, która opierałaby się na powszechnie dostępnych rzeczywistych danych meteorologicznych dla zdefiniowanego zgodnie z odpowiednimi normami „roku referencyjnego” ze stacji najbliżej położonej w stosunku do miejsca lokalizacji obiektu oraz na uogólnionym modelu przenikania promieniowania i jego zamiany na ciepło w budynku.

Uproszczony schemat modelu będącego przedmiotem dalszych prac został przedstawiony na rysunku 3. Podstawowe założenia dla tego modelu sformułowano następująco:

  • wartości natężenia promieniowania całkowitego i rozproszonego padającego na ścianę „model pobiera” z danych klimatycznych dla „roku referencyjnego”,
  • dane dotyczące rodzaju szyby i konstrukcji okna (współczynniki transmisyjności – odpowiedniki SHGC) są uzyskiwane od producentów,
  • uwzględniany jest wpływ zasłon wewnętrznych dzięki skatalogowanym i precyzyjnie obliczonym współczynnikom poprawkowym uwzględniającym przezroczystość, akumulację, konwekcję i emisję promieniowania,
  • akumulacja ciepła w przegrodach konstrukcyjnych budynku uwzględniana będzie za pomocą funkcji uzależnionej nie tylko od masy przegród, ale również od „ekwiwalentnego współczynnika absorpcji promieniowania” (na wzór wykorzystywanego w akustyce „zastępczego współczynnika pochłaniania dźwięku”),
  • przypadki „typowych obiektów i przegród” określi się za pomocą modelowania przy wykorzystaniu narzędzia obliczeniowego typu CFD.
schemat modelu zyskow ciepla

Rys. 3. Uproszczony schemat modelu zysków ciepła przez przegrody przezroczyste

Podsumowanie

Modele i algorytmy obliczeniowe zysków ciepła od promieniowania słonecznego wykorzystywane do projektowania systemów klimatyzacji oraz do oceny zużycia nośników energii na potrzeby chłodzenia budynków wymagają modyfikacji i adaptacji do nowych warunków w zakresie zarówno rozwiązań konstrukcyjnych budynków i instalacji, jak i danych klimatycznych.

Głównym celem tych działań powinno być stworzenie modelu umożliwiającego definiowanie dobowego przebiegu rzeczywistych zysków ciepła pochodzących od promieniowania przez przegrody przezroczyste o różnych orientacjach, co pozwoli na precyzyjne (zoptymalizowane) określenie wielkości źródła zimna oraz pozostałych urządzeń niezbędnych do klimatyzacji. Jednocześnie model ten powinien być na tyle prosty, aby jego użytkownik (projektant instalacji) mógł w wystarczającym zakresie kontrolować zarówno sposób wprowadzania danych, jak i uzyskiwane wyniki.

Ogólna dostępność danych meteorologicznych oraz ich opracowanie w postaci tzw. roku referencyjnego stwarzają możliwość uzyskiwania porównywalnych ze sobą wyników obliczeń odniesionych do rzeczywistych danych wejściowych adekwatnych do lokalizacji obiektu. Dodatkowym efektem wykorzystania rzeczywistych danych meteorologicznych w proponowanym modelu jest możliwość prowadzenia obliczeń dla wybranej (każdej) doby roku referencyjnego, a nie tylko „doby reprezentatywnej” dla danego miesiąca.

Jednym z warunków uzyskania powyższego efektu jest zweryfikowanie danych dotyczących promieniowania dla „roku referencyjnego” w poszczególnych stacjach meteorologicznych w celu potwierdzenia ich zgodności z danymi uzyskiwanymi z modeli teoretycznych.

Literatura

 1. Malicki M., Klimatyzacja, PWN 1980.
 2. Pełech A., Wentylacja i klimatyzacja – podstawy, Oficyna wydawnicza PWr, Wrocław 2008.
 3. Jones W.P., Klimatyzacja, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2001.
 4. Recknagel, Sprenger, Hönmann, Schramek, Ogrzewanie i klimatyzacja, EWFE, wydanie 1, Gdańsk 1994.
 5. Strona internetowa Ministerstwa Infrastruktury: http://www.mi.gov.pl.
 6. Chwieduk D., Modelowanie i analiza pozyskiwania oraz konwersji termicznej energii promieniowania w budynku, IPPT, Warszawa 2006.
 7. Smolec W., Fotochemiczna konwersja energii słonecznej, PWN, Warszawa 2000.
 8. Prymon M., Autorski program obliczeniowy natężenia promieniowania na ścianę budynku, praca doktorska, Politechnika Krakowska.
 9. Cooling Load Calculations of Air Conditioned Rooms, VDI 2078, 1996.
 10. ASHRAE FOUNDAMENTALS 2005.
 11. Wojtas K., Kryteria klasyfikacyjne w zakresie komfortu w budynkach użyteczności publicznej w oparciu o normy europejskie, „Chłodnictwo i Klimatyzacja” nr 12/2006.

Komentarze

Powiązane

Bartłomiej Adamski Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie

Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie

Agregat wody ziębniczej składa się z typowego układu chłodniczego, wyposażony jest więc w: wymienniki parowacza i skraplacza, sprężarki (lub zespół sprężarek), zawór rozprężny oraz przewody freonowe. Czynnik...

Agregat wody ziębniczej składa się z typowego układu chłodniczego, wyposażony jest więc w: wymienniki parowacza i skraplacza, sprężarki (lub zespół sprężarek), zawór rozprężny oraz przewody freonowe. Czynnik chłodniczy (zwany również ziębnikiem), krążąc w zamkniętym obiegu układu chłodniczego, podlega ciągłym przemianom. W parowaczu, przez który przepływa ochładzana woda, czynnik chłodniczy odbiera od niej ciepło (powodując jej schłodzenie) i odparowuje.

dr inż. Anna Charkowska Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating...

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating and Ventilating Contractors’ Association) [6], a także, dla porównania, zalecenia krajowe z 2002 r.

dr inż. Grzegorz Kubicki Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu

Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu

Krajowe przepisy techniczno-budowlane nakładają na inwestorów obowiązek stosowania w budynkach wielokondygnacyjnych urządzeń służących przeciwpożarowej ochronie pionowych dróg ewakuacji. W artykule przedstawiono...

Krajowe przepisy techniczno-budowlane nakładają na inwestorów obowiązek stosowania w budynkach wielokondygnacyjnych urządzeń służących przeciwpożarowej ochronie pionowych dróg ewakuacji. W artykule przedstawiono podstawowe warunki, jakie musi spełnić skuteczny system zapobiegania zadymieniu.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości...

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości eksploatacyjnych oraz oddziaływania na zdrowie użytkowników i środowisko naturalne.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1)

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1) Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1)

Kanalizacja to zespół konstrukcji inżynierskich, którego zadaniem jest odprowadzenie z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego itp.) wszystkich rodzajów ścieków powstałych...

Kanalizacja to zespół konstrukcji inżynierskich, którego zadaniem jest odprowadzenie z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego itp.) wszystkich rodzajów ścieków powstałych w wyniku działalności życiowej i produkcyjnej ludzi (wód zużytych) i wód opadowych oraz ich oczyszczenie przed zrzutem do odbiornika.

Bartłomiej Adamski Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego

Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego

Stosowane obecnie systemy klimatyzacyjne, ze względu na proces schładzania, można podzielić na dwa rodzaje: instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz systemy z „pośrednim” odparowaniem...

Stosowane obecnie systemy klimatyzacyjne, ze względu na proces schładzania, można podzielić na dwa rodzaje: instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz systemy z „pośrednim” odparowaniem ziębnika. W pierwszym przypadku ciepło od schładzanego powietrza jest bezpośrednio odbierane przez czynnik chłodniczy, w drugim przypadku czynnik chłodniczy schładza ciecz pośredniczącą (wodę, wodny roztwór glikolu), która z kolei odbiera ciepło od powietrza wymagającego schłodzenia. W artykule...

Bartłomiej Adamski Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej...

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej przez poszczególne komponenty agregatów chłodniczych, wymagających doprowadzenia energii elektrycznej, a także dokonano zestawienia danych elektrycznych cechujących wytwornice wody ziębniczej, jakie należy przedstawić w wytycznych branżowych. Ponadto zaprezentowano metody umożliwiające zmniejszenie...

dr inż. Marcin Sompoliński, dr hab. inż. Edward Przydróżny Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej

Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej

W artykule szczegółowo opisano system wentylacji i klimatyzacji, w tym wentylacji pożarowej, zainstalowany w galerii handlowej Sfera II w Bielsku-Białej. Ze względu na całoroczne użytkowanie pomieszczeń...

W artykule szczegółowo opisano system wentylacji i klimatyzacji, w tym wentylacji pożarowej, zainstalowany w galerii handlowej Sfera II w Bielsku-Białej. Ze względu na całoroczne użytkowanie pomieszczeń w obiekcie tym zastosowano urządzenia wentylacyjne ze zmiennymi strumieniami powietrza oraz z jego dwustopniowym uzdatnianiem.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1) Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje...

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje chorobotwórcze, dlatego instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne tych pomieszczeń muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne i sanitarne.

dr inż. Anna Charkowska Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania...

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania ilości powietrza wentylacyjnego. Wyniki obliczeń mogą różnić się w zależności od przyjętych założeń w przypadku dokładnych obliczeń lub przyjętych wartości wskaźników przy stosowaniu metod uproszczonych. W artykule przedstawiono metodykę zaczerpniętą z niemieckich wytycznych VDI 2053:2004, istotnie...

mgr inż. Krzysztof Kaiser Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1)

Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1) Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1)

Stosowanie filtrów w instalacji klimatyzacji i wentylacji jest nieodzowne m.in. dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami osadzającymi się na jej elementach, prowadzącymi do uszkodzenia elementów...

Stosowanie filtrów w instalacji klimatyzacji i wentylacji jest nieodzowne m.in. dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami osadzającymi się na jej elementach, prowadzącymi do uszkodzenia elementów składowych instalacji. Jednak głównym powodem, dla którego stosuje się filtry powietrza w instalacjach wentylacyjnych służby zdrowia, są wymagania higieniczno-epidemiologiczne, dotyczące zarówno czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń, jak i usuwanego.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2)

Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2) Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2)

Stosowanie filtrów powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów służby zdrowia jest konieczne ze względu na wymagania higieniczno-epidemiologiczne dotyczące czystości powietrza dostarczanego...

Stosowanie filtrów powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów służby zdrowia jest konieczne ze względu na wymagania higieniczno-epidemiologiczne dotyczące czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń oraz wyprowadzanego. W części 1 (RI 3/2012) podane zostały informacje na temat procesów wpływających na czystość mikrobiologiczną powietrza, podstawowych mechanizmów filtracji i jej stopni, rodzajów i klasyfikacji oraz najważniejszych parametrów filtrów.

dr inż. Anna Charkowska Rozwiązania techniczne wentylacji garaży

Rozwiązania techniczne wentylacji garaży Rozwiązania techniczne wentylacji garaży

W poprzednim artykule (Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych, RI 1–2/2012) opisano wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej w zamkniętych garażach na podstawie niemieckich wytycznych. W poniższej...

W poprzednim artykule (Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych, RI 1–2/2012) opisano wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej w zamkniętych garażach na podstawie niemieckich wytycznych. W poniższej publikacji przedstawione zostały polskie przepisy dotyczące wentylacji mechanicznej garaży oraz najczęściej stosowane rozwiązania wentylacji kanałowej i strumieniowej.

mgr inż. Piotr Nieckuła Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej

Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej

Na krajowym rynku dostępne są różne centrale wentylacyjne w tzw. wersji higienicznej. Jednak niektóre z tych urządzeń pomimo posiadania atestów higienicznych nie spełniają zasadniczych warunków higienicznych...

Na krajowym rynku dostępne są różne centrale wentylacyjne w tzw. wersji higienicznej. Jednak niektóre z tych urządzeń pomimo posiadania atestów higienicznych nie spełniają zasadniczych warunków higienicznych zdefiniowanych w normie PN-EN 13053. Problem dotyczy głównie sposobu wykonania istotnych elementów składowych centrali, które decydują o możliwości nieprzerwanego dostarczania do pomieszczeń czystego powietrza.

Maciej Danielak Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

Odczuwalna jakość powietrza a zapachy Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia,...

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia, jak meble, materiały podłogowe, farby, kleje itp. Zdarza się też, że to sama instalacja wentylacyjna jest źródłem zanieczyszczeń lub czerpie zanieczyszczone powietrze i doprowadza je do pomieszczeń.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1)

Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1) Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1)

Komory bezpiecznej pracy znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach. Wykorzystywane są również w pracach wymagających zachowania wysokiego stopnia czystości powietrza w obszarze roboczym, zarówno...

Komory bezpiecznej pracy znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach. Wykorzystywane są również w pracach wymagających zachowania wysokiego stopnia czystości powietrza w obszarze roboczym, zarówno czystości pyłowej, jak i mikrobiologicznej.

dr inż. Maciej Besler, mgr inż. Maciej Skrzycki Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu...

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu zewnętrznego.

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.