RynekInstalacyjny.pl

Wilgotność powietrza i recyrkulacja w wentylacji

Rekuperatory wentylacyjne są bardziej zagrożone szronieniem, gdy zostaną zastosowane w instalacji wentylacyjnej pomieszczeń suchych, o wilgotności powietrza do 30, a nawet 40%, niż pomieszczeń o wilgotności 60% [1, 2]. A większość pomieszczeń, w których stosuje się wentylację mechaniczną, to pomieszczenia suche. Dotyczy to zwłaszcza pomieszczeń rekreacyjnych i innych przeznaczonych do pracy lekkiej.

Zobacz także

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

RESAN pracownia projektowa Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną? Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu...

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu pomieszczeń, o zintensyfikowaniu wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Najważniejsze jest bowiem, aby wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Słaba wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, które gromadzą się w pomieszczeniach,...

Wilgotność powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną

W pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną, np. w czytelniach, audytoriach, kawiarniach, pomieszczeniach handlowych i biurowych oraz salach komputerowych czy kinowych, podstawowym źródłem zysków pary wodnej są przebywający w nich ludzie. Natomiast większość pomieszczeń, w których stosuje się wentylację mechaniczną, to właśnie pomieszczenia suche.

W takich instalacjach z powodu ograniczonych zysków wilgoci strumień powietrza świeżego wynikający z wymagań higienicznych powoduje nadmierne wysuszanie pomieszczeń, co często podkreślano w licznych publikacjach. Strumień ten jest iloczynem normatywnej ilości powietrza świeżego (20 m3/h/osobę, często też 30, a nawet 50 m3/h/osobę) i nominalnej liczby osób, dla których wentylowane pomieszczenie przeznaczono. Jednak podczas eksploatacji pomieszczeń pełna frekwencja występuje w nich rzadko, co przy braku automatycznej regulacji ograniczającej minimalny strumień powietrza świeżego (zgodnej z oczekiwanym kierunkiem rozwoju instalacji opisanym np. w artykule [6]) jest przyczyną jeszcze większego deficytu pary wodnej w wywiewanym powietrzu.

Rozważmy jednak przypadek pełnej frekwencji osób w pomieszczeniu. Przykładowo do pomieszczenia przeznaczonego dla n osób, ze względu na konieczność spełnienia minimum higienicznego w wysokości Vz1 = 20 m3/h/osobę, powinien zostać dostarczony strumień powietrza świeżego:

Wzór 1

W wypadku pełnej, 100-proc. frekwencji zyski pary wodnej od osób w pomieszczeniu wyniosą:

Wzór 2

gdzie:

m1L= 38 g/h/osobę to jednostkowy strumień pary wodnej przy temperaturze w pomieszczeniu

tw = 20°C, zgodnie z powszechnie uznanymi danymi wskaźnikowymi podawanymi w wielu źródłach, np. w publikacjach [4, 5], gdzie dla strumienia ciepła wilgotnego, tj. 25 W/osobę, strumień pary wodnej ma wartość 37 g/osobę.

Przyjęto wartość bardziej niekorzystną dla niżej formułowanych wniosków, tj. 38 g/osobę. Nawet gdyby przyjąć, że dodatkowe zyski pary wodnej, np. od potraw i innych źródeł, osiągną wskaźnikową wartość, która stanowić będzie np. w = 10% wartości ww. strumienia pary wodnej od ludzi, to przyrost wilgotności właściwej strumienia powietrza świeżego Dx będzie niewielki, gdyż

Wzór 3

gdzie:

r – średnia gęstość powietrza dla tych warunków = 1,2 kg/m3.

Po uproszczeniu:

Wzór 4

Stąd dla Vz1 = 20 m3/h/osobę, frekwencji 100% i w = 0,1 ten przyrost wynosi Dx = 1,76 g/kg – przyjęto 1,8 g/kg.Natomiast dla Vz1 = 20 m3/h/osobę, frekwencji 60% i w = 0,1 przyrost Dx = 1,1 g/kg, dla Vz1 = 30 m3/h/osobę, frekwencji 100% i w = 0,1 przyrost Dx = 1,2 g/kg, a dla Vz1 = 30 m3/h/osobę, frekwencji 60% i w = 0,1 przyrost Dx = 0,7 g/kg.

 Zestawienie danych dla określenia wartości wilgotności powietrza

Tabela 1. Zestawienie danych dla określenia wartości wilgotności powietrza wywiewanego z przeważającej liczby pomieszczeń przez wentylację mechaniczną

W tabeli w kolumnach 1–3 i pozycjach 1–6 zestawiono parametry powietrza zewnętrznego, które w przybliżeniu znajdują się na krzywej klimatycznej dla Warszawy, przy czym w kolumnach tych oznaczono:

  • te – temperaturę powietrza zewnętrznego (świeżego) [°C],
  • HKK – wilgotność względną powietrza dla krzywej klimatycznej [%],
  • xKK – wilgotność właściwą powietrza dla krzywej klimatycznej [g/kg].

Stąd dla temperatury zewnętrznej np. te = –2°C w warunkach eksploatacyjnych odpowiadających krzywej klimatycznej w tak wentylowanym pomieszczeniu w strefie przebywania ludzi i w przewodach wywiewnych wystąpi wilgotność powietrza:

Wzór 5

Wartość tą podano w kolumnie 6 tabeli, a tej wilgotności właściwej w temperaturze tw = 20°C odpowiada wilgotność względna HwKK = 28% (kolumna 7). Natomiast dla temperatury powietrza świeżego te = 0°C i wilgotności odpowiadającej krzywej klimatycznej 70% (kolumna 7) wilgotność osiąga już wartość 31%.Czytelnicy bagatelizujący problem szronienia rekuperatorów mogą wskazać na częste występowanie większej wartości wilgotności właściwej powietrza zewnętrznego, niż wynika to z przebiegu krzywej klimatycznej, dlatego też w kolumnach 4, 8 i 9 zestawiono dane dotyczące przypadków możliwie największej wilgotności powietrza zewnętrznego, tj. dla punktów leżących na krzywej nasycenia (HzN = 100%) w kolumnach tych oznaczono:

  • xN – wilgotność właściwą powietrza zewnętrznego na krzywej nasycenia [g/kg],
  • xwN – wilgotność właściwą powietrza wywiewanego z pomieszczenia – jako sumę podobną do wyliczanej ze wzoru (6), lecz uwzględniającą wartość wilgotności xN [g/kg],
  • HwN – wilgotność względną powietrza wywiewanego z pomieszczenia w sytuacji możliwie Największej wilgotności powietrza zewnętrznego, tj. na krzywej nasycenia [%].

Takie przejęcie do krzywej nasycenia spowodowało w tym przypadku wzrost wilgotności powietrza wywiewanego z 28 i 31% do 35 i 38%, nie została jednak przekroczona wartość 40%. Wartości te podano w tabeli w pozycji 1 i 2 kolumny 9. Wartość strumienia powietrza świeżego i jego udział w strumieniu powietrza wentylującego, czyli w sumie strumieni powietrza świeżego i recyrkulowanego, jest obecnie najczęściej wyregulowana na etapie rozruchu instalacji wentylacyjnej. Nie udało się jeszcze upowszechnić stosowania eksploatacyjnej korekty „w dół” strumienia tego powietrza świeżego w wypadku występowania mniejszej od nominalnej frekwencji osób w wentylowanym pomieszczeniu. Stąd w pozycjach 7–10 zestawiono dane dla przypadku frekwencji w wysokości 60%.

W pozycjach 11–18 tabeli zestawiono też dane dotyczące przypadku zastosowania podwyższonej wartości strumienia powietrza świeżego, tj. do 30 m3/h/osobę. Biorąc pod uwagę wszystkie wartości wilgotności powietrza zestawione w kolumnach 7 i 9, trzeba zgodzić się z tym, że wilgotność powietrza wywiewanego z pomieszczeń w mniej niż marginalnych przypadkach będzie nieco wyższa od 30%, ale nie przekroczy wartości 40%. Dla temperatury zewnętrznej –2°C i 0°C wartości w kolumnach 7 i 9 naniesiono pogrubioną czcionką, gdyż właśnie w tym przedziale, z powodu małej wilgotności powietrza wywiewanego z pomieszczenia, w przypadku stosowania rekuperatorów przeciwprądowych o sprawności temperaturowej od 80 do 85% znajduje się graniczna wartość temperatury zewnętrznej, poniżej której w dominującej liczbie przypadków instalacji wentylacyjnych występować będzie zagrożenie szronienia tych urządzeń [1, 2].

Recyrkulacja powietrza wywiewanego – rozbieżność poglądów

W jednej z prezentacji podczas tegorocznego Forum Wentylacja wymieniono cechy, które odróżniają urządzenia klimatyzacyjne od wentylacyjnych. Uczestnicy dyskusji odbywającej się po tym wystąpieniu w pełni zgodzili się z następującymi stwierdzeniami:

  • urządzenia klimatyzacyjne dysponują źródłem zimna, natomiast instalacje wentylacyjne takich źródeł są pozbawione,
  • urządzenia klimatyzacyjne – w przeciwieństwie do wentylacyjnych – wyposażone są w dostatecznie szeroki zakres układów automatycznej regulacji pozwalających na regulację wilgotności powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu i jego temperatury w zależności od obciążeń cieplnych i wilgotnościowych – czyli regulację z wykorzystaniem takiej pętli sprzężenia zwrotnego, którą skrótowo można określić w ten sposób, że centrala klimatyzacyjna „widzi” klimatyzowane pomieszczenie.
Schemat układu urządzenia wentylacyjnego z rekuperatorem

Rys. 1. Schemat układu urządzenia wentylacyjnego z rekuperatorem (centrali nawiewno-wywiewnej) chronionego patentem [3], uzupełnionego dodatkowym przewodem i przepustnicą 9a dla recyrkulacji powietrza wywiewanego przy szeregowym połączeniu obu wentylatorów: 1 – przepustnica czerpni powietrza świeżego, 2 – wentylator nawiewny, 3 – filtr powietrza świeżego, 4 – rekuperator przeciwprądowy, a raczej szczególna (zastrzeżona) jego sekcja, gdyż obecnie na rynku nie są dostępne rekuperatory przeciwprądowe, w których wlot i wylot danego strumienia powietrza znajdowałby się po tej samej stronie podłużnej osi rekuperatora, 5 – obejście letnie dla powietrza świeżego, 6 – nagrzewnica, 7 – przepustnica recyrkulacji powietrza świeżego zza nagrzewnicy przed rekuperator chroniąca go przed szronieniem, 8 – przepustnice chroniące rekuperator w okresie zbliżonym do upalnego przed osadzaniem pyłu na jego płytach, 9 – przepustnica recyrkulacji powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego, 10 – wentylator wywiewny, 11 – filtr powietrza wywiewanego, 12 – przepustnica obejścia rekuperatora przez powietrze wywiewane w okresie zbliżonym do upalnego

Natomiast rozbieżność poglądów ujawniła się w zakresie stosowania recyrkulacji powietrza wywiewanego do świeżego. Autor artykułu podczas dyskusji sprzeciwił się propozycji, by uwzględnić jeszcze jedną cechę odróżniającą urządzenia klimatyzacyjne od wentylacyjnych. Mianowicie w wystąpieniu wyrażono pogląd, że w instalacjach klimatyzacyjnych występuje recyrkulacja powietrza wywiewanego do strumienia powietrza świeżego, a instalacje wentylacyjne pracują bez takiej recyrkulacji, czyli zawsze strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia jest strumieniem powietrza świeżego.

Na postawione pytanie: „dlaczego zatem w dominującej liczbie zamawianych central wentylacyjnych występują przepustnice recyrkulacji powietrza wywiewanego do tzw. strumienia powietrza wentylującego?” padła odpowiedź: „gdyż zamawiający chcą mieć możliwość pracy tej centrali tylko na tzw. powietrzu obiegowym dla dogrzewania pomieszczenia z wykorzystaniem nagrzewnicy występującej w tej centrali przy zamkniętej czerpni – np. po zakończeniu dłuższej przerwy w korzystaniu z tego pomieszczenia lub też podczas silnych mrozów”.

Pojawia się więc kolejne pytanie: z którego kryterium wynikać będzie tzw. strumień powietrza wentylującego, czyli nominalna wydajność wentylatorów zastosowanych w takiej centrali wentylacyjnej:

  • z wymagań higienicznych dla dostatecznej świeżości powietrza w wentylowanym pomieszczeniu, tj. 20 m3/h/osobę (lub 30, a w nielicznych przypadkach i więcej)?
  • czy z bilansu zysków ciepła dla tego pomieszczenia w okresie letnim (zbliżonym do upalnego)?

Dla uzyskania odpowiedzi na to pytanie poniżej porównano wyrywkowo wartości tego strumienia powietrza.

Gdyby np. wentylowane pomieszczenie było salą audytoryjną lub kinową dla n = 200 osób, do wentylowania której zastosowano strumień powietrza wynikający z minimalnego strumienia powietrza świeżego Vz1 = 20 m3/h/osobę, to wentylator nawiewny zostałby dobrany dla strumienia powietrza Vz = 4000 m3/h = 1,11 m3/s. Jeżeli możliwe byłoby założenie, że nie występują inne źródła ciepła – m.in. dlatego, że pomieszczenie nie ma okien ani innych przegród zewnętrznych – to same zyski ciepła od osób konieczne do odprowadzenia przez ten strumień powietrza w okresie letnim miałyby wartość:

Wzór 5

gdzie:

Q1w = 69 W/osobę – strumień ciepła od jednej osoby przy tw = 26°C, zgodnie z informacjami zamieszczonymi np. w [4, 5], tj. 70 W/osobę, przy czym do dalszych porównań przyjęto 69 W/osobę jako wartość bardziej niekorzystną dla poniżej formułowanych wniosków. Stąd dla tak małego strumienia powietrza przyrost temperatury wynikający z tych zysków ciepła wynosiłby:

Wzór 6

gdzie:

c – średnie ciepło właściwe powietrza dla tych warunków = 1,00 J/gK.Wynika stąd, że już przy temperaturze zewnętrznej 16°C temperatura powietrza w tym pomieszczeniu byłaby wyższa o 0,3°C od temperatury 26°C, dla której określono ww. jednostkowy strumień ciepła w wysokości 69 W/osobę. Natomiast już przy temperaturze zewnętrznej 23°C w pomieszczeniu tym występowałaby temperatura 30°C (jednostkowy strumień ciepła „suchego” zmniejszyłby się wówczas do 47 W/osobę), co oznaczałoby, że taka intensywność wentylacji byłaby zdecydowanie za mała.

Zdarzają się jeszcze często opracowania projektowe, w których centrala wentylacyjna dobierana jest dla strumienia powietrza będącego iloczynem kubatury wentylowanego pomieszczenia i zalecanej w literaturze (np. właśnie w [4]) krotności wymian, co raczej niekorzystnie świadczy o autorach takich opracowań. Np. w wypadku sali audytoryjnej dla 200 osób, o kubaturze 1400–1600 m3, przy zalecanej w publikacji [5] 8–10-krotności wymian powietrza dla okresu letniego strumień powietrza wynosi od 11 000 do 16 000 m3/h, natomiast w wypadku takiej kubatury sali kinowej o 4–6-krotności wymian strumień ten może zawierać się w granicach od 5600 do 9600 m3/h.

Tak duże rozbieżności wyników są potwierdzeniem tego, że projektant nie tylko dla klimatyzacji, ale również dla instalacji wentylacyjnej powinien dokonać bilansu zysków ciepła dla okresu letniego, np. dla temperatury powietrza w wentylowanym pomieszczeniu tw = 26°C, i w oparciu o ten bilans określić miarodajny strumień powietrza, np. dla temperatury powietrza zewnętrznego nawiewanego w okresie letnim tn = tz = 22°C. Stąd w wypadku analizowanej sali kinowej strumień tego powietrza osiągnąłby wartość:

Wzór 7

czyli jest zbliżony do wartości 9600 m3/h będącej górną granicą przedziału wynikającego z krotności wymian dla sali kina.

Natomiast w sali audytoryjnej, a tym bardziej w czytelni, mogą wystąpić zyski ciepła od okien, np. ok. 2500 W, co przyczyniłoby się do zwiększenia strumienia powietrza proporcjonalnie do ilorazu 10 350 (13 800 + 2500) / 13 800 = 12 200 m3/h, czyli zbliżonego do wartości 11 000 m3/h będącej tym razem dolną granicą przedziału tego strumienia wynikającego z krotności wymian. Wynika stąd, że projektant, dobierając w tym wypadku centralę wentylacyjną dla strumienia 4000 m3/h, zaniża tę wartość ok. 2,5-krotnie, gdyż dla kina należało przyjąć 9600 m3/h, a nawet trzykrotnie, gdy dla Sali audytoryjnej trzeba było przyjąć 12 200 m3/h.

Podobne porównania można przedstawić dla ponad 30 przeznaczeń pomieszczeń zestawionych w tabeli 351-1 zamieszczonej w publikacji [4] i wynikać z nich będą bardzo zbliżone wnioski, a między innymi ten, że projektant, przyjmując dla centrali wentylacyjnej jako miarodajny strumień powietrza wynikający z wymagań higienicznych (20 lub 30 m3/h/osobę), popełniałby najczęściej błąd dwukrotnego, a nawet czterokrotnego zaniżenia wartości nominalnego strumienia powietrza dla centrali. Pomimo tego, że nie można wykluczyć, iż taki błąd w marginalnej liczbie przypadków zmalałby do zera, to mogą też wystąpić przypadki, w których to zaniżenie może być nawet pięciokrotne.

Mając powyższe na uwadze, trzeba stwierdzić, że przy obecnie stosowanych zasadach projektowania w dominującej liczbie przypadków instalacji wentylacyjnych występuje recyrkulacja powietrza wywiewanego do powietrza świeżego. Stąd nie należy wskazywać tej właśnie cechy jako odróżniającej instalacje wentylacyjne od klimatyzacyjnych. Przy tej okazji bardzo ważne jest ponowne podkreślenie, że zarówno w centrali klimatyzacyjnej, jak i wentylacyjnej rekuperator powinien był dobierany dla strumienia powietrza świeżego, a nie dla strumienia nominalnego przypisanego danej centrali, gdyż – jak wykazano to powyżej – strumień tego powietrza jest najczęściej dwu-, a nawet czterokrotnie większy od strumienia powietrza w rekuperatorze.

W niedalekiej przyszłości recyrkulacja nie będzie jednak wskazana

W centralach wentylacyjnych oraz częściowo klimatyzacyjnych w przyszłości może okazać się, że recyrkulacja powietrza wywiewanego do powietrza świeżego jednak nie będzie wskazana. Niewykluczone, że niedługo ze względu na konieczność szukania wszelkich możliwych oszczędności energii, a także z powodów epidemiologicznych (ptasia lub świńska grypa itp.) można będzie oczekiwać takiego kierunku rozwoju techniki wentylowania lub klimatyzowania pomieszczeń (ujętych w tabeli 351-1 w publikacji [4]), w którym przepustnica powietrza recyrkulowanego w centralach będzie prawie zawsze zamknięta, z wyjątkiem okresów upalnych dla klimatyzacji oraz wyjątkowych sytuacji, w których przy otwarciu przepustnicy możliwa będzie praca centrali klimatyzacyjnej i wentylacyjnej na powietrzu obiegowym.

Można się spodziewać, że centrale te przy zamkniętej przepustnicy recyrkulacji będą pracować tylko na powietrzu świeżym o stałym „higienicznym” strumieniu, zwiększanym w okresie zbliżonym do upalnego (raczej skokowo – dwupołożeniowo) do wartości strumienia nominalnego dla centrali. Będzie to stosowane pomimo występowania bardzo dużej różnicy między wartością strumienia powietrza świeżego w okresie zimnym a w okresie upalnym i zbliżonym do upalnego (w przypadku wentylacji) lub tylko w okresie zbliżonym do upalnego (przy klimatyzacji). Może to być alternatywną i równoległą ścieżką postępu w porównaniu z propozycję opisaną w artykule [6].

Z powodu braku recyrkulacji strumień powietrza w nawiewnikach będzie zmieniać się w bardzo szerokich granicach: od 100% wartości nominalnej dla centrali (czyli jak dla okresu upalnego i zbliżonego do upalnego) do 50, 40, a nawet 25% wartości wynikającej z wymagań higienicznych. Realizacja takich rozwiązań będzie napotykała duże trudności wynikające przede wszystkim z konieczności zapewnienia równomiernego rozdziału powietrza w wentylowanym pomieszczeniu.

 Schemat układu nawiewno-wywiewnej

Rys. 2. Schemat układu nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjnej chronionego patentem [3], w którym bez konieczności stosowania dodatkowego przewodu z przepustnicą 9a wentylatory dla obiegu recyrkulacji powietrza wywiewanego połączone są szeregowo (oznaczenia jak na rys. 1)

Najłatwiej będzie to można uzyskać w wypadku wentylacji wyporowej oraz sal widowiskowych z równomiernie rozmieszczonymi wywiewni kami pod fotelami (przy czym niezbędna będzie dwupołożeniowa praca większości z nich). Dlatego też karygodne jest, gdy podczas remontu jakiejś sali audytoryjnej likwiduje się istniejące wywiewniki pod fotelami, zastępując je montowanymi w ścianach bocznych, co w przyszłości będzie wręcz uniemożliwiać elastyczną pracę instalacji w dostatecznie szerokich granicach zmian strumienia powietrza występującego w nawiewnikach.Taki kierunek rozwoju urządzeń wentylacyjnych – to jest z zamkniętą przepustnicę recyrkulacji powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego oraz ze zmieniającym się w stosunkowo szerokich granicach strumieniem powietrza w nawiewnikach – był dostrzegany już w 2003 r., o czym świadczy chroniony patentem [3] układ przedstawiony na rys. 1.

Jest to wersja uzupełniona o dodatkowy przewód wraz z przepustnicą 9a, dzięki którym możliwa jest recyrkulacja powietrza wywiewanego przy szeregowym połączeniu obu wentylatorów, gdyż obecnie stosowane instalacje z centralami nawiewno-wyciągowymi i układami ich automatycznej regulacji nie są przystosowane do równoległego połączenia obu wentylatorów w obiegu recyrkulacji z wykorzystaniem przepustnicy 9. Natomiast w podstawowej wersji tego układu przewód z przepustnicą 9a nie występuje, a przepustnica 9 łączy wentylatory równolegle. Uwzględniając obecne eksploatacyjne doświadczenia i zasady projektowania tych instalacji i central tylko z szeregową współpracą wentylatorów, można stwierdzić, że przepustnica 9 umożliwia właśnie pracę centrali tylko na powietrzu obiegowym przy zamkniętej czerpni, co świadczy, że już w 2003 r. zakładano jako dominującą możliwość eksploatowania takiej centrali wentylacyjnej tylko na powietrzu świeżym.

W układzie pokazanym na rys. 1 możliwe jest uzyskanie szeregowej współpracy obu wentylatorów dla recyrkulacji z wykorzystaniem przepustnicy 9 w wypadku umieszczenia wentylatora 2 w sąsiedztwie nagrzewnicy 6 (rys. 2). Umieszczenie wentylatora nawiewnego w tym punkcie centrali ma jednak więcej wad niż zalet w porównaniu z wersją z przepustnicą 9a, gdyż wówczas rekuperator dla powietrza świeżego znajduje się po ssącej stronie wentylatora, natomiast dla powietrza wywiewanego w rekuperatorze występuje nadciśnienie. Korzystniej jest też, gdy wentylatory, jeżeli tylko jest to możliwe, znajdują się w dolnych sekcjach centrali. A umieszczenie filtra powietrza świeżego przed komorą mieszania tego powietrza z recyrkulowanym powietrzem świeżym (rys. 2) jest jednak korzystniejsze niż za komorą mieszania (rys. 1).

Układ z wykorzystaniem przepustnicy 9a oraz ten pokazany na rys. 2 może być stosowany przede wszystkim w centralach klimatyzacyjnych, których recyrkulacja taka w okresie upalnym jest niezbędna. Można jednak w przyszłości oczekiwać upowszechnienia się bardziej precyzyjnego projektowania instalacji wentylacyjnych i dalszego doskonalenia techniki regulacji. Dzięki takiemu kierunkowi rozwoju urządzeń wentylacyjnych uzyskano by nie tylko dalsze oszczędności energii pobieranej przez silniki wentylatorów, wyeliminowano by też dość znaczące źródło hałasu, którym jest praca recyrkulacyjnej przepustnicy 9 lub 9a przy szczególnie dużej różnicy ciśnienia po obu jej stronach. To źródło nie jest na razie dostatecznie dostrzegane z powodu dużej hałaśliwości dostępnych obecnie na rynku wentylatorów, ale są powody, by sądzić, że urządzenia te mogą być znacznie bardziej ciche.

Podsumowanie

Z powyższej oraz opisanej w publikacji [3] argumentacji wynika, że w pomieszczeniach rekreacyjnych, przeznaczonych do pracy lekkiej i innych podobnych zapewnienie minimalnych wymagań higienicznych dla świeżości powietrza dzięki wentylacji mechanicznej jest przyczyną tak małej wilgotności powietrza wywiewanego, że już w temperaturze zewnętrznej od –2°C do –1°C występuje zagrożenie szronienia rekuperatorów przeciwprądowych o sprawności temperaturowej 80–85%. Dodatkowo dla odróżnienia instalacji klimatyzacyjnych od wentylacyjnych nie powinno się wskazywać na fakt istnienia w nich recyrkulacji powietrza wywiewanego.Zarówno w centralach wentylacyjnych, jak i klimatyzacyjnych (działających we wspomnianych pomieszczeniach) nominalny strumień powietrza dla danej centrali jest najczęściej dwu- do czterokrotnie większy od strumienia powietrza świeżego  wynikającego z wymagań higienicznych i rekuperatory w tych centralach powinny być dobierane właśnie dla higienicznego, znacznie mniejszego strumienia powietrza.Zdaniem autora w rozwoju urządzeń wentylacyjnych w ciągu ostatnich 5–6 lat, a szczególnie 3 ostatnich lat, wystąpiła stagnacja, gdyż sygnalizowane w kilku publikacjach możliwości wdrożenia nowej generacji nawiewno-wyciągowych central wentylacyjnych wciąż okazywały się „głosem wołającego na pustyni”.

Literatura

 1.  Jakóbczak A., Szronienie rekuperatorów (cz. 1), „Rynek Instalacyjny” nr 3/2010.
 2. Jakóbczak A., Szronienie rekuperatorów (cz. 2), „Rynek Instalacyjny” nr 4/2010.
 3. Jakóbczak A., Układ urządzenia wentylacyjnego z wymiennikiem do odzyskiwania ciepła, patent nr 204 077 z 22.02.2010 r., wg zgłoszenia nr P-363 653 z 24.11.2003 r., „Biuletyn Urzędu Patentowego” nr 11/2005.
 4. Recknagel H. i in., Ogrzewanie + klimatyzacja. Poradnik, Wyd. EWFE, Gdańsk 1994/95.
 5. Recknagel H. i in., Kompendium ogrzewania i klimatyzacji, OMNI SCALA, Wrocław 2008/09.
 6. Sowa J., Wentylacja ze zmiennym strumieniem powietrza higienicznego, „Rynek Instalacyjny” nr 3/2005.

Komentarze

 • Ewa Ewa, 06.07.2014r., 11:06:35 Dodatkowo żeby zapobiegać nadmiernemu gromadzeniu się wilgoci warto stosować nowczesne materiały izolacyjne jak na przykład izolacje poliuretanowe do ocieplania poddasza

Powiązane

Bartłomiej Adamski Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie

Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie

Agregat wody ziębniczej składa się z typowego układu chłodniczego, wyposażony jest więc w: wymienniki parowacza i skraplacza, sprężarki (lub zespół sprężarek), zawór rozprężny oraz przewody freonowe. Czynnik...

Agregat wody ziębniczej składa się z typowego układu chłodniczego, wyposażony jest więc w: wymienniki parowacza i skraplacza, sprężarki (lub zespół sprężarek), zawór rozprężny oraz przewody freonowe. Czynnik chłodniczy (zwany również ziębnikiem), krążąc w zamkniętym obiegu układu chłodniczego, podlega ciągłym przemianom. W parowaczu, przez który przepływa ochładzana woda, czynnik chłodniczy odbiera od niej ciepło (powodując jej schłodzenie) i odparowuje.

dr inż. Anna Charkowska Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating...

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating and Ventilating Contractors’ Association) [6], a także, dla porównania, zalecenia krajowe z 2002 r.

dr inż. Grzegorz Kubicki Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu

Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu

Krajowe przepisy techniczno-budowlane nakładają na inwestorów obowiązek stosowania w budynkach wielokondygnacyjnych urządzeń służących przeciwpożarowej ochronie pionowych dróg ewakuacji. W artykule przedstawiono...

Krajowe przepisy techniczno-budowlane nakładają na inwestorów obowiązek stosowania w budynkach wielokondygnacyjnych urządzeń służących przeciwpożarowej ochronie pionowych dróg ewakuacji. W artykule przedstawiono podstawowe warunki, jakie musi spełnić skuteczny system zapobiegania zadymieniu.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości...

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości eksploatacyjnych oraz oddziaływania na zdrowie użytkowników i środowisko naturalne.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1)

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1) Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1)

Kanalizacja to zespół konstrukcji inżynierskich, którego zadaniem jest odprowadzenie z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego itp.) wszystkich rodzajów ścieków powstałych...

Kanalizacja to zespół konstrukcji inżynierskich, którego zadaniem jest odprowadzenie z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego itp.) wszystkich rodzajów ścieków powstałych w wyniku działalności życiowej i produkcyjnej ludzi (wód zużytych) i wód opadowych oraz ich oczyszczenie przed zrzutem do odbiornika.

Bartłomiej Adamski Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego

Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego

Stosowane obecnie systemy klimatyzacyjne, ze względu na proces schładzania, można podzielić na dwa rodzaje: instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz systemy z „pośrednim” odparowaniem...

Stosowane obecnie systemy klimatyzacyjne, ze względu na proces schładzania, można podzielić na dwa rodzaje: instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz systemy z „pośrednim” odparowaniem ziębnika. W pierwszym przypadku ciepło od schładzanego powietrza jest bezpośrednio odbierane przez czynnik chłodniczy, w drugim przypadku czynnik chłodniczy schładza ciecz pośredniczącą (wodę, wodny roztwór glikolu), która z kolei odbiera ciepło od powietrza wymagającego schłodzenia. W artykule...

Bartłomiej Adamski Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej...

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej przez poszczególne komponenty agregatów chłodniczych, wymagających doprowadzenia energii elektrycznej, a także dokonano zestawienia danych elektrycznych cechujących wytwornice wody ziębniczej, jakie należy przedstawić w wytycznych branżowych. Ponadto zaprezentowano metody umożliwiające zmniejszenie...

dr inż. Marcin Sompoliński, dr hab. inż. Edward Przydróżny Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej

Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej

W artykule szczegółowo opisano system wentylacji i klimatyzacji, w tym wentylacji pożarowej, zainstalowany w galerii handlowej Sfera II w Bielsku-Białej. Ze względu na całoroczne użytkowanie pomieszczeń...

W artykule szczegółowo opisano system wentylacji i klimatyzacji, w tym wentylacji pożarowej, zainstalowany w galerii handlowej Sfera II w Bielsku-Białej. Ze względu na całoroczne użytkowanie pomieszczeń w obiekcie tym zastosowano urządzenia wentylacyjne ze zmiennymi strumieniami powietrza oraz z jego dwustopniowym uzdatnianiem.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1) Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje...

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje chorobotwórcze, dlatego instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne tych pomieszczeń muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne i sanitarne.

dr inż. Anna Charkowska Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania...

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania ilości powietrza wentylacyjnego. Wyniki obliczeń mogą różnić się w zależności od przyjętych założeń w przypadku dokładnych obliczeń lub przyjętych wartości wskaźników przy stosowaniu metod uproszczonych. W artykule przedstawiono metodykę zaczerpniętą z niemieckich wytycznych VDI 2053:2004, istotnie...

mgr inż. Krzysztof Kaiser Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1)

Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1) Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1)

Stosowanie filtrów w instalacji klimatyzacji i wentylacji jest nieodzowne m.in. dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami osadzającymi się na jej elementach, prowadzącymi do uszkodzenia elementów...

Stosowanie filtrów w instalacji klimatyzacji i wentylacji jest nieodzowne m.in. dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami osadzającymi się na jej elementach, prowadzącymi do uszkodzenia elementów składowych instalacji. Jednak głównym powodem, dla którego stosuje się filtry powietrza w instalacjach wentylacyjnych służby zdrowia, są wymagania higieniczno-epidemiologiczne, dotyczące zarówno czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń, jak i usuwanego.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2)

Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2) Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2)

Stosowanie filtrów powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów służby zdrowia jest konieczne ze względu na wymagania higieniczno-epidemiologiczne dotyczące czystości powietrza dostarczanego...

Stosowanie filtrów powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów służby zdrowia jest konieczne ze względu na wymagania higieniczno-epidemiologiczne dotyczące czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń oraz wyprowadzanego. W części 1 (RI 3/2012) podane zostały informacje na temat procesów wpływających na czystość mikrobiologiczną powietrza, podstawowych mechanizmów filtracji i jej stopni, rodzajów i klasyfikacji oraz najważniejszych parametrów filtrów.

dr inż. Anna Charkowska Rozwiązania techniczne wentylacji garaży

Rozwiązania techniczne wentylacji garaży Rozwiązania techniczne wentylacji garaży

W poprzednim artykule (Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych, RI 1–2/2012) opisano wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej w zamkniętych garażach na podstawie niemieckich wytycznych. W poniższej...

W poprzednim artykule (Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych, RI 1–2/2012) opisano wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej w zamkniętych garażach na podstawie niemieckich wytycznych. W poniższej publikacji przedstawione zostały polskie przepisy dotyczące wentylacji mechanicznej garaży oraz najczęściej stosowane rozwiązania wentylacji kanałowej i strumieniowej.

mgr inż. Piotr Nieckuła Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej

Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej

Na krajowym rynku dostępne są różne centrale wentylacyjne w tzw. wersji higienicznej. Jednak niektóre z tych urządzeń pomimo posiadania atestów higienicznych nie spełniają zasadniczych warunków higienicznych...

Na krajowym rynku dostępne są różne centrale wentylacyjne w tzw. wersji higienicznej. Jednak niektóre z tych urządzeń pomimo posiadania atestów higienicznych nie spełniają zasadniczych warunków higienicznych zdefiniowanych w normie PN-EN 13053. Problem dotyczy głównie sposobu wykonania istotnych elementów składowych centrali, które decydują o możliwości nieprzerwanego dostarczania do pomieszczeń czystego powietrza.

Maciej Danielak Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

Odczuwalna jakość powietrza a zapachy Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia,...

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia, jak meble, materiały podłogowe, farby, kleje itp. Zdarza się też, że to sama instalacja wentylacyjna jest źródłem zanieczyszczeń lub czerpie zanieczyszczone powietrze i doprowadza je do pomieszczeń.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1)

Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1) Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1)

Komory bezpiecznej pracy znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach. Wykorzystywane są również w pracach wymagających zachowania wysokiego stopnia czystości powietrza w obszarze roboczym, zarówno...

Komory bezpiecznej pracy znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach. Wykorzystywane są również w pracach wymagających zachowania wysokiego stopnia czystości powietrza w obszarze roboczym, zarówno czystości pyłowej, jak i mikrobiologicznej.

dr inż. Maciej Besler, mgr inż. Maciej Skrzycki Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu...

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu zewnętrznego.

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.