RynekInstalacyjny.pl

Współpraca wentylacji mechanicznej z GWC w budynku pasywnym

Minimalizacja zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń w domach pasywnych stawia nowe zadania przed techniką grzewczą i wentylacją. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem, doborem i eksploatacją poszczególnych elementów instalacji wentylacyjnej w tego typu obiektach. Zaprezentowano również uproszczoną metodykę projektowania gruntowych, rurowych wymienników ciepła.

Zobacz także

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

RESAN pracownia projektowa Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną? Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu...

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu pomieszczeń, o zintensyfikowaniu wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Najważniejsze jest bowiem, aby wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Słaba wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, które gromadzą się w pomieszczeniach,...

Niezbędnym wyposażeniem każdego budynku pasywnego, pozwalającym na znaczne ograniczenie strat ciepła, jest mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna dostosowująca swoją wydajność do aktualnego zapotrzebowania na świeże powietrze. Najważniejszym elementem instalacji wentylacyjnej jest wysokoefektywny wymiennik ciepła, w którym powietrzu nawiewanemu zostaje przekazana duża część ciepła odzyskana z powietrza wywiewanego. Wymiennik ten powinien charakteryzować się temperaturową sprawnością powyżej 80% i niskim zużyciem energii elektrycznej. Powietrze zewnętrzne można doprowadzać do budynku poprzez wymiennik gruntowy, w którym podgrzewa się ono podczas zimy, a latem chłodzi.

 Wytyczne dla central

Tabela 1. Wytyczne dla central wentylacyjnych w budynkach pasywnych

Schemat współpracy wymiennika

Rys. 1. Schemat współpracy gruntowego wymiennika ciepła (GWC) z rekuperatorem (R) (rys. S. Firląg)

Budynki pasywne charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem zapotrzebowania na ciepło i moc grzewczą. Pozwala to na rezygnację z konwencjonalnych systemów grzewczych; ich rolę przejmuje instalacja wentylacyjna. Nawiewane powietrze jest w tym przypadku nośnikiem ciepła i można je podgrzać maks. do 52°C. Wyższa temperatura powoduje przypiekanie kurzu na powierzchni nagrzewnicy. Strumień powietrza wentylacyjnego dla typowego budynku pasywnego wynosi średnio 1 m3/h na 1 m2 powierzchni użytkowej. Ilość ta, z jednej strony pozwala na spełnienie warunków higienicznych, z drugiej zaś nie prowadzi do nadmiernego spadku wilgotności wewnątrz budynku.

Przemiany powietrza

Rys. 2. Przemiany powietrza na wykresie i-x w zimie: e-1 – ogrzewanie powietrza nawiewanego w wymienniku gruntowym, 1-2 – ogrzewanie powietrza nawiewanego w rekuperatorze, 3-4 – chłodzenie powietrza wywiewanego w rekuperatorze (rys. S. Firląg)

Na podstawie maksymalnej temperatury powietrza oraz jego strumienia można obliczyć maksymalną moc grzewczą instalacji wentylacyjnej. Wartość ta wynosi 10 W na 1 m2 powierzchni użytkowej i jest przyjmowana jako jedno z najważniejszych kryteriów, które musi być spełnione przez budynek pasywny. Osiągnięcie takiego standardu energetycznego umożliwia rezygnację z tradycyjnej instalacji grzewczej. Zastosowanie za centralą wentylacyjną nagrzewnicy powietrza o mocy 1,5÷2 kW pozwala na ogrzanie domu o powierzchni użytkowej 150÷200 m2.

Często spotykanym rozwiązaniem są również tzw. urządzenia kompaktowe, które pełnią jednocześnie rolę centrali wentylacyjnej, systemu grzewczego oraz odpowiadają za przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Sercem urządzenia jest niewielka sprężarkowa pompa ciepła wykorzystująca, jako dolne źródło ciepła, powietrze usuwane z budynku oraz powietrze zewnętrzne. Moc grzewcza pompy wynosi ok. 1,5 kW, co wystarcza do przygotowania c.w.u. oraz ogrzania powietrza wentylacyjnego.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

Głównym elementem instalacji wentylacyjnej budynku pasywnego jest nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła. Brak odzysku spowodowałby, że strata ciepła na wentylację wyniosłaby 20÷30 kWh/(m2a), czyli więcej niż całkowite zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku. Nowoczesne centrale pozwalają na odzyskanie 65÷95% ciepła z usuwanego powietrza. Zapewniają jednocześnie szczelne oddzielenie strumienia powietrza usuwanego od nawiewanego, zużywają niewiele energii elektrycznej, a ich cechą charakterystyczną jest cicha praca.

Wysoka efektywność wymiennika pozwala równocześnie na ogrzanie powietrza nawiewanego do temperatury zbliżonej do wartości temperatury powietrza wewnętrznego. Dzięki temu nawiewane powietrze nie jest już „zimne”. Razem z wysoką izolacyjnością przegród zewnętrznych i okien zapewnia to użytkownikom budynku wysoki komfort cieplny.

Stosowane w budynkach pasywnych centrale wentylacyjne powinny charakteryzować się sprawnością odzysku ciepła: η > 80% i niskim poborem mocy elektrycznej. Pozostałe parametry techniczne, takie jak: wymagany spręż dyspozycyjny oraz wydatek określa się na podstawie punktu pracy instalacji. Oblicza się go, przyjmując maksymalną ilość powietrza wentylacyjnego (Vn [m3/h]) oraz obliczeniowe całkowite straty ciśnienia (Dpc [Pa]). Całkowita strata ciśnienia dla instalacji nawiewnej powinna być równa stracie instalacji wywiewnej przy uwzględnieniu strat w gruntowym wymienniku ciepła. Ze względu na ewentualne nieszczelności układu oraz niedokładność oszacowania strat ciśnienia zaleca się podwyższenie obu wielkości przeciętnie o 5÷10%. Uzyskany punkt pracy przenosi się na wykres charakterystyk pracy wymiennika, co pozwala na wyznaczenie wymaganej prędkości obrotowej wentylatorów (ω [1/s]) i poboru mocy elektrycznej (N [kW]). 

Parametry punktów

Tabela 2. Parametry punktów charakterystycznych dla procesu przygotowania powietrza wentylacyjnego zimą

Gruntowy wymiennik ciepła

Jednym z elementów instalacji wentylacyjnej budynku pasywnego jest gruntowy wymiennik ciepła. Świeże powietrze dopływające do pomieszczeń jest w nim wstępnie podgrzewane w zimie, a latem chłodzone. Ze względu na akumulację ciepła w otaczającym gruncie, wymiana ciepła w wymienniku gruntowym ma charakter nieustalony. Dodatkowym zadaniem, przy obliczaniu wymienników gruntowych, jest właściwe ujęcie trójwymiarowej wymiany ciepła w gruncie.

Parametry punktów charakterystycznych

Tabela 3. Parametry punktów charakterystycznych dla procesu przygotowania powietrza wentylacyjnego latem

W literaturze opisywanych jest kilka modeli fizycznych wymiennika gruntowego. Większość autorów rozważa jednowymiarowy przepływ ciepła: albo w kierunku promieniowym od powierzchni rury, albo w kierunku prostopadłym do powierzchni Ziemi.

Poniżej do obliczeń powierzchni wymiennika gruntowego zaadoptowano metodę IGSHPA (The International Ground Source Heat Pump Association Method) doboru wymienników gruntowych współpracujących z pompami ciepła [1]. Długość wymiennika gruntowego można obliczyć, korzystając ze wzoru:

gdzie:

QW – wymagana moc wymiennika [W],

RP – opór przenikania ciepła przez ściankę rury wymiennika [m·K/W],

RG – opór cieplny gruntu [m·K/W],

FH – współczynnik cykliczności pracy wymiennika,

ΔTln – średnia logarytmiczna różnica temperatur [K].

Wymaganą moc gruntowego wymiennika ciepła oblicza się z równania:

gdzie:

Vn – ilość nawiewanego powietrza wentylacyjnego [m3/h],

ρ – gęstość powietrza (dla tśr = (t1 + te)/2) [kg/m3].

cp – ciepło właściwe powietrza (dla tśr) [kJ/kg · K],

t1 – temp. powietrza za wymiennikiem gruntowym [°C],

te – obliczeniowa temp. powierza zewnętrznego [°C].

Zakłada się, że temperatura powietrza za wymiennikiem gruntowym t1 powinna mieć wartość ≥ 0°C. Warunek ten chroni rekuperator przed szronieniem powierzchni wymiennika krzyżowego, zapewniając efektywną pracę. Dlatego, do obliczeń wymaganej mocy wymiennika gruntowego należy przyjmować t1 ≥ 0°C. Przyjęcie większej wartości spowoduje wydłużenie długości wymiennika i doprowadzi do wzrostu kosztów inwestycyjnych.

Opór cieplny przenikania ciepła przez ściankę rury wymiennika jest sumą oporu cieplnego przejmowania ciepła od wewnętrznej ścianki do powietrza i oporu przewodzenia ciepła przez ściankę rury wymiennika:

Opór przejmowania ciepła od wewnętrznej ścianki oblicza się, korzystając ze wzoru:

gdzie:

dw – średnica wewnętrzna rury wymiennika [m],

αi – współczynnik przejmowania ciepła dla powietrza od strony wewnętrznej ścianki wymiennika [W/m2K].

Współczynnik przejmowania ciepła αi wyznacza się na podstawie teorii wymiany ciepła w przewodach przy przepływie wymuszonym. Decydujący wpływ na wartość współczynnika ma rodzaj ruchu, który zależy od średnicy wewnętrznej i prędkości przepływającego powietrza. Prędkość przepływu powinna być na tyle duża, by wywołać ruch turbulentny intensyfikujący wymianę ciepła i zmniejszający opór przejmowania. Jednocześnie nadmierne zwiększenie prędkości może doprowadzić do znacznego wzrostu całkowitej straty ciśnienia w wymienniku i spowodować konieczność dobrania centrali wentylacyjnej o większej mocy.

Przemiany powietrza

Rys. 3. Przemiany powietrza na wykresie i-x w lecie: e-1 chłodzenie powietrza nawiewanego w wymienniku gruntowym (rys. S. Firląg)

Opór przewodzenia ciepła przez ściankę wymiennika można obliczyć ze wzoru:

gdzie:

λsc – współczynnik przewodzenia ciepła ścianki rury wymiennika [W/mK],

dz – średnica zewnętrzna rury wymiennika [m].

Opór przejmowania ciepła dla gruntu wyznacza się ze wzoru:

gdzie:

λgr – współczynnik przewodzenia ciepła gruntu [W/m·K],

I(Xdz) – wartość funkcji dla X = dz,

I(X2H) – wartość funkcji dla X = 2H, gdzie

H – odległości osi wymiennika od powierzchni gruntu [m].

Wartość funkcji I(X) oblicza się na podstawie:

  • dla 0 < X ≤ 1 – wzór (7)*)
  • dla 1 ≤ X < ∞

Współczynnik cykliczności pracy gruntowego wymiennika ciepła oblicza się, korzystając z równania:

gdzie:

t – całkowity czas pracy wymiennika dla najzimniejszego miesiąca (lub najcieplejszego dla lata) [h],

n – liczba dni w tym miesiącu.

Wartość średniej logarytmicznej różnicy temperatur pomiędzy powietrzem płynącym w wymienniku a otaczającym go gruntem można wyznaczyć ze wzoru:

gdzie:

tg1 – temp. gruntu otaczającego początek wymiennika [°C],

tg1 – temp. gruntu otaczającego koniec wymiennika [°C].

Przygotowanie powietrza wentylacyjnego

wykres eksploatacyjny

Rys. 4. Przykładowy wykres eksploatacyjny (rys. S. Firląg)

Zadaniem mechanicznej wentylacji nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepła jest doprowadzenie powietrza zewnętrznego do pomieszczeń mieszkalnych i usunięcie zużytego powietrza wewnętrznego. W procesie tym musi być jak największe ograniczenie strat ciepła, a także wykluczone jest bezpośrednie nawiewanie świeżego, zimnego powietrza. Proces przygotowania powietrza wentylacyjnego ma na celu jego ogrzanie i/lub stabilizację jego wilgotności.

W omawianej instalacji podgrzewanie powietrza nawiewanego jest dwuetapowe. Składa się ze wstępnego ogrzania w wymienniku gruntowym i właściwego w wymienniku krzyżowym. Proces ten przebiega przy stałej wilgotności bezwzględnej powietrza nawiewanego. Ochładzanie powietrza wywiewanego może powodować wykroplenie zawartej w nim pary wodnej. W przypadku wykroplenia, obok ciepła jawnego powietrza wywiewanego, odzyskiwane jest również ciepło utajone zawarte w parze wodnej. Przy czym oba strumienie powietrza są od siebie szczelnie oddzielone, a powstające skropliny nie powodują zwiększenia wilgotności względnej powietrza nawiewanego. W wymienniku krzyżowym zachodzi proces wymiany energii bez wymiany masy.

W celu przedstawienia procesów towarzyszących przygotowaniu powietrza wentylacyjnego na wykresie i–x Mollliera konieczne jest określenie parametrów jego punktów charakterystycznych. Temperaturę powietrza nawiewanego za rekuperatorem można obliczyć, wykorzystując wzór na sprawność temperaturową odzysku ciepła:

gdzie:

η – sprawność temperaturowa odzysku ciepła [%],

t1 – temp. powietrza nawiewanego przed rekuperatorem [°C],

t2 – temp. powietrza nawiewanego za rekuperatorem [°C],

t3 – temp. powietrza wywiewanego przed rekuperatorem [°C].

Entalpię powietrza usuwanego za rekuperatorem można obliczyć z bilansu energetycznego wymiennika:

gdzie:

i1 – entalpia powietrza nawiewanego za wymiennikiem gruntowym [kJ/kg],

i2 – entalpia powietrza nawiewanego za rekuperatorem [kJ/kg],

i3 – entalpia powietrza usuwanego przed rekuperatorem [kJ/kg],

i4 – entalpia powietrza usuwanego za rekuperatorem [kJ/kg].

Całkowita sprawność odzysku ciepła jest to część ciepła odzyskana w wymienniku, w stosunku do ilości ciepła, którą można odzyskać teoretycznie.

W przypadku, gdy temperatura powietrza nawiewanego za wymiennikiem gruntowym jest niższa od temperatury punktu rosy powietrza usuwanego z budynku, na powierzchniach wymiennika krzyżowego dochodzi do wykroplenia pary wodnej. Wilgoć ta w zetknięciu z powietrzem, którego temperatura jest niższa od zera, powoduje szronienie rekuperatora. Jest to zjawisko niekorzystne, wpływające na spadek sprawności odzysku ciepła i wzrost oporów przepływu przez wymiennik krzyżowy. Zastosowanie wstępnego podgrzania nawiewanego powietrza zewnętrznego w wymienniku gruntowym zapobiega szronieniu rekuperatora. Dzięki temu nawet dla warunków obliczeniowych temperatura powietrza przed wymiennikiem rekuperatora nie spada poniżej zera.

 Wartości entalpii powietrza

Rys. 5. Wartości entalpii powietrza zewnętrznego w zależności od temperatury, uzyskane na podstawie danych ze stacji meteorologicznej Warszawa-Okęcie (rys. S. Firląg)

Wykorzystanie w instalacji wentylacyjnej gruntowego wymiennika ciepła pozwala nie tylko na ogrzanie powietrza wentylacyjnego w zimie, ale również na jego schłodzenie w okresie lata. Jest to efekt zbliżony do uzyskiwanego w instalacjach klimatyzacyjnych. Powietrze nawiewane może być schłodzone w gruntowym wymienniku ciepła nawet o 15 K. Procesowi temu może towarzyszyć wykroplenie się zawartej w powietrzu nawiewanym pary wodnej, czego konsekwencją będzie zmiana wilgotności bezwzględnej powietrza wentylacyjnego.

Powstające skropliny muszą być odprowadzane z wymiennika, gdyż obecność wody może sprzyjać rozwojowi mikroorganizmów i pogorszeniu jakości powietrza nawiewanego. Aby umożliwić swobodny spływ skroplin, gruntowy wymiennik ciepła musi być ułożony ze spadkiem oraz wyposażony w studzienkę umożliwiającą ich odprowadzanie.

Eksploatacja wentylacji nawiewno-wywiewnej

Wykorzystanie możliwości mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i wstępnym podgrzaniem powietrza zewnętrznego w wymienniku gruntowym jest uwarunkowane prawidłową eksploatacją. Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do zmniejszenia oszczędności energetycznych, a nawet spowodować zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz skrócenie żywotności jej poszczególnych elementów. Aby do tego nie dopuścić, należy uzależnić sposób użytkowania instalacji od temperatury powietrza zewnętrznego, która decyduje o sposobie eksploatacji układu wymiennik krzyżowy – wymiennik gruntowy.

Częstość występowania temperatury

Rys. 6. Częstość występowania danej temperatury zewnętrznej na podstawie danych ze stacji meteorologicznej Warszawa-Okęcie (rys. S. Firląg)

Na podstawie przedstawionego na rys. 5. przykładowego wykresu eksploatacyjnego mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła i wstępnym podgrzaniem powietrza zewnętrznego w wymienniku gruntowym, można wyróżnić następujące okresy eksploatacyjne:

  • te poniżej 8°C – powietrze zewnętrzne przepływając przez wymiennik gruntowy podgrzewa się, a następnie w wymienniku krzyżowym odbiera ciepło od powietrza usuwanego; temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczeń jest niższa od temperatury wewnętrznej; eksploatowane są oba urządzenia (wymiennik gruntowy i wymiennik krzyżowy),
  • te ∈ (8; 20)°C – wymiennik gruntowy nie jest eksploatowany; powietrze zewnętrzne dopływa bezpośrednio do centrali wentylacyjnej, gdzie odbiera ciepło od powietrza usuwanego w wymienniku krzyżowym; temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczeń jest nieznacznie niższa od temperatury wewnętrznej,
  • te ∈ (20; 24)°C – wymiennik gruntowy nie jest eksploatowany; od temp. 20°C wymiennik krzyżowy pracuje w ustawieniu letnim; powietrze nawiewne do pomieszczeń ma temperaturę powietrza zewnętrznego,
  • te od 24°C – powietrze zewnętrzne przepływa przez wymiennik gruntowy, gdzie się ochładza; następnie dociera do pomieszczeń mijając wymiennik krzyżowy; temperatura powietrza nawiewanego jest niższa od temperatury powietrza zewnętrznego; instalacja wentylacyjna pełni rolę „taniej klimatyzacji”.

Oszacowanie efektów energetycznych

Maksymalna ilość ciepła uzyskana z gruntu w okresie lata jest możliwa do oszacowania na podstawie następującego wzoru:

gdzie:

Vn – ilość nawiewanego powietrza wentylacyjnego [m3/h],

r – gęstość powietrza wentylacyjnego [kg/m3],

hg – liczba entalpiogodzin określana zależnie od okresu eksploatacji [kJ · h/kg].

 

Liczbę entalpiogodzin w przypadku szacowania maksymalnej ilości ciepła i chłodu uzyskanego z gruntu można obliczyć, korzystając ze wzoru:

gdzie:

i1 – entalpia powietrza za gruntowym wymiennikiem ciepła [kJ/kg],

ie – entalpia powietrza zewnętrznego [kJ/kg],

z – częstość występowania danej entalpii powietrza zewnętrznego [h].

Liczbę stopniodni w przypadku szacowania ilości ciepła odzyskanego w rekuperatorze oblicza się ze wzoru:

gdzie:

i2 – entalpia powietrza za rekuperatorem [kJ/kg].

W przypadku temperatury zewnętrznej większej od temperatury gruntu należy przyjąć i1 = ie.

Oszacowania energii możliwej do uzyskania z gruntu i odzyskania w wymienniku rekuperatora niezbędne są godzinowe dane pogodowe. Niestety, w Polsce brak jest odpowiednich norm dla wentylacji zawierających wartości entalpiogodzin dla poszczególnych stref klimatycznych kraju. Fakt ten powoduje konieczność każdorazowego opracowania takich danych na potrzeby wykonywanych obliczeń.

Podsumowanie

Projektowanie i wykonywanie instalacji wentylacyjnych w budynkach pasywnych jest zadaniem zbliżonym do projektowania instalacji standardowych. Jedyne różnice wynikają z dążenia do maksymalnego ograniczenia strat ciepła i kosztów eksploatacyjnych. Dlatego w polskich warunkach klimatycznych należy uznać za uzasadnione stosowanie w budynkach pasywnych systemów wentylacyjnych współpracujących z gruntowymi wymiennikami ciepła.

Wymienniki te, ze względu na prostą konstrukcję i istniejące wytyczne projektowe, nie stanowią problemu pod względem wykonawczym. Prowadzone badania wykazują, że ilość uzyskiwanego z gruntu ciepła jest czasem większa od wartości szacunkowych.

Literatura

  1. Bose J. E., Parker J. D., McQuiston F. C., Design/data manual for closed-loop ground-coupled heat pump systems, ASHRAE, Atlanta 1985.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

  • arsTECH arsTECH, 23.03.2017r., 19:37:03 Grzebieniowy GWC (www.grzebieniowyGWC.pl) to doskonałe rozwiązanie dla domów pasywnych. Konstrukcja oparta na rurach o wytrzymałości SN8 (opcja SN16) plus żwir, zapewnia największą wytrzymałość na ściskanie. Rozwiązanie idealne nadaje się do umieszczenia pod płytą fundamentową.

Powiązane

Bartłomiej Adamski Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie

Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie

Agregat wody ziębniczej składa się z typowego układu chłodniczego, wyposażony jest więc w: wymienniki parowacza i skraplacza, sprężarki (lub zespół sprężarek), zawór rozprężny oraz przewody freonowe. Czynnik...

Agregat wody ziębniczej składa się z typowego układu chłodniczego, wyposażony jest więc w: wymienniki parowacza i skraplacza, sprężarki (lub zespół sprężarek), zawór rozprężny oraz przewody freonowe. Czynnik chłodniczy (zwany również ziębnikiem), krążąc w zamkniętym obiegu układu chłodniczego, podlega ciągłym przemianom. W parowaczu, przez który przepływa ochładzana woda, czynnik chłodniczy odbiera od niej ciepło (powodując jej schłodzenie) i odparowuje.

dr inż. Anna Charkowska Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating...

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating and Ventilating Contractors’ Association) [6], a także, dla porównania, zalecenia krajowe z 2002 r.

dr inż. Grzegorz Kubicki Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu

Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu

Krajowe przepisy techniczno-budowlane nakładają na inwestorów obowiązek stosowania w budynkach wielokondygnacyjnych urządzeń służących przeciwpożarowej ochronie pionowych dróg ewakuacji. W artykule przedstawiono...

Krajowe przepisy techniczno-budowlane nakładają na inwestorów obowiązek stosowania w budynkach wielokondygnacyjnych urządzeń służących przeciwpożarowej ochronie pionowych dróg ewakuacji. W artykule przedstawiono podstawowe warunki, jakie musi spełnić skuteczny system zapobiegania zadymieniu.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości...

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości eksploatacyjnych oraz oddziaływania na zdrowie użytkowników i środowisko naturalne.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1)

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1) Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1)

Kanalizacja to zespół konstrukcji inżynierskich, którego zadaniem jest odprowadzenie z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego itp.) wszystkich rodzajów ścieków powstałych...

Kanalizacja to zespół konstrukcji inżynierskich, którego zadaniem jest odprowadzenie z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego itp.) wszystkich rodzajów ścieków powstałych w wyniku działalności życiowej i produkcyjnej ludzi (wód zużytych) i wód opadowych oraz ich oczyszczenie przed zrzutem do odbiornika.

Bartłomiej Adamski Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego

Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego

Stosowane obecnie systemy klimatyzacyjne, ze względu na proces schładzania, można podzielić na dwa rodzaje: instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz systemy z „pośrednim” odparowaniem...

Stosowane obecnie systemy klimatyzacyjne, ze względu na proces schładzania, można podzielić na dwa rodzaje: instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz systemy z „pośrednim” odparowaniem ziębnika. W pierwszym przypadku ciepło od schładzanego powietrza jest bezpośrednio odbierane przez czynnik chłodniczy, w drugim przypadku czynnik chłodniczy schładza ciecz pośredniczącą (wodę, wodny roztwór glikolu), która z kolei odbiera ciepło od powietrza wymagającego schłodzenia. W artykule...

Bartłomiej Adamski Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej...

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej przez poszczególne komponenty agregatów chłodniczych, wymagających doprowadzenia energii elektrycznej, a także dokonano zestawienia danych elektrycznych cechujących wytwornice wody ziębniczej, jakie należy przedstawić w wytycznych branżowych. Ponadto zaprezentowano metody umożliwiające zmniejszenie...

dr inż. Marcin Sompoliński, dr hab. inż. Edward Przydróżny Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej

Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej

W artykule szczegółowo opisano system wentylacji i klimatyzacji, w tym wentylacji pożarowej, zainstalowany w galerii handlowej Sfera II w Bielsku-Białej. Ze względu na całoroczne użytkowanie pomieszczeń...

W artykule szczegółowo opisano system wentylacji i klimatyzacji, w tym wentylacji pożarowej, zainstalowany w galerii handlowej Sfera II w Bielsku-Białej. Ze względu na całoroczne użytkowanie pomieszczeń w obiekcie tym zastosowano urządzenia wentylacyjne ze zmiennymi strumieniami powietrza oraz z jego dwustopniowym uzdatnianiem.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1) Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje...

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje chorobotwórcze, dlatego instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne tych pomieszczeń muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne i sanitarne.

dr inż. Anna Charkowska Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania...

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania ilości powietrza wentylacyjnego. Wyniki obliczeń mogą różnić się w zależności od przyjętych założeń w przypadku dokładnych obliczeń lub przyjętych wartości wskaźników przy stosowaniu metod uproszczonych. W artykule przedstawiono metodykę zaczerpniętą z niemieckich wytycznych VDI 2053:2004, istotnie...

mgr inż. Krzysztof Kaiser Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1)

Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1) Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1)

Stosowanie filtrów w instalacji klimatyzacji i wentylacji jest nieodzowne m.in. dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami osadzającymi się na jej elementach, prowadzącymi do uszkodzenia elementów...

Stosowanie filtrów w instalacji klimatyzacji i wentylacji jest nieodzowne m.in. dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami osadzającymi się na jej elementach, prowadzącymi do uszkodzenia elementów składowych instalacji. Jednak głównym powodem, dla którego stosuje się filtry powietrza w instalacjach wentylacyjnych służby zdrowia, są wymagania higieniczno-epidemiologiczne, dotyczące zarówno czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń, jak i usuwanego.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2)

Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2) Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2)

Stosowanie filtrów powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów służby zdrowia jest konieczne ze względu na wymagania higieniczno-epidemiologiczne dotyczące czystości powietrza dostarczanego...

Stosowanie filtrów powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów służby zdrowia jest konieczne ze względu na wymagania higieniczno-epidemiologiczne dotyczące czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń oraz wyprowadzanego. W części 1 (RI 3/2012) podane zostały informacje na temat procesów wpływających na czystość mikrobiologiczną powietrza, podstawowych mechanizmów filtracji i jej stopni, rodzajów i klasyfikacji oraz najważniejszych parametrów filtrów.

dr inż. Anna Charkowska Rozwiązania techniczne wentylacji garaży

Rozwiązania techniczne wentylacji garaży Rozwiązania techniczne wentylacji garaży

W poprzednim artykule (Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych, RI 1–2/2012) opisano wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej w zamkniętych garażach na podstawie niemieckich wytycznych. W poniższej...

W poprzednim artykule (Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych, RI 1–2/2012) opisano wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej w zamkniętych garażach na podstawie niemieckich wytycznych. W poniższej publikacji przedstawione zostały polskie przepisy dotyczące wentylacji mechanicznej garaży oraz najczęściej stosowane rozwiązania wentylacji kanałowej i strumieniowej.

mgr inż. Piotr Nieckuła Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej

Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej

Na krajowym rynku dostępne są różne centrale wentylacyjne w tzw. wersji higienicznej. Jednak niektóre z tych urządzeń pomimo posiadania atestów higienicznych nie spełniają zasadniczych warunków higienicznych...

Na krajowym rynku dostępne są różne centrale wentylacyjne w tzw. wersji higienicznej. Jednak niektóre z tych urządzeń pomimo posiadania atestów higienicznych nie spełniają zasadniczych warunków higienicznych zdefiniowanych w normie PN-EN 13053. Problem dotyczy głównie sposobu wykonania istotnych elementów składowych centrali, które decydują o możliwości nieprzerwanego dostarczania do pomieszczeń czystego powietrza.

Maciej Danielak Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

Odczuwalna jakość powietrza a zapachy Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia,...

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia, jak meble, materiały podłogowe, farby, kleje itp. Zdarza się też, że to sama instalacja wentylacyjna jest źródłem zanieczyszczeń lub czerpie zanieczyszczone powietrze i doprowadza je do pomieszczeń.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1)

Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1) Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1)

Komory bezpiecznej pracy znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach. Wykorzystywane są również w pracach wymagających zachowania wysokiego stopnia czystości powietrza w obszarze roboczym, zarówno...

Komory bezpiecznej pracy znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach. Wykorzystywane są również w pracach wymagających zachowania wysokiego stopnia czystości powietrza w obszarze roboczym, zarówno czystości pyłowej, jak i mikrobiologicznej.

dr inż. Maciej Besler, mgr inż. Maciej Skrzycki Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu...

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu zewnętrznego.

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.