RynekInstalacyjny.pl

Wybrane metody projektowania wentylacji dla kuchni zbiorowego żywienia

Projekt wentylacji w kuchni zbiorowego żywienia, fot. freeimages.com

Projekt wentylacji w kuchni zbiorowego żywienia, fot. freeimages.com

W artykule opisano podstawowe zasady projektowania wentylacji w oparciu o informacje i wymagania zawarte w wytycznych niemieckich VDI 2052:2006 [7] oraz wytycznych brytyjskich stowarzyszenia HVCA (Heating and Ventilating Contractors’ Association) [6], a także, dla porównania, zalecenia krajowe z 2002 r.

Zobacz także

ARTEKON Sklejka 18 mm

Sklejka 18 mm Sklejka 18 mm

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są...

Sklejka to materiał drewnopochodny, którego arkusze powstają poprzez sklejenie kilku cienkich warstw drewna nazywanych fornirami. Arkusz najczęściej składa się z 3 lub więcej warstw forniru. Warstwy są klejone między sobą żywicami syntetycznymi. Włókna sąsiednich warstw są ułożone prostopadle do siebie.

Resideo System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO System inteligentnego zarządzania domem jest dla każdego – o tym mówi europejska kampania firmy RESIDEO

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie...

Nowe technologie są bardzo skomplikowane, tylko młodzi są w stanie je „ogarnąć” – tak głosi popularny stereotyp i tak niestety myśli wielu z nas. Jednak prawda jest zupełnie inna – rozwój techniki ma maksymalnie ułatwić nam funkcjonowanie, a urządzenia stają coraz prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze. O tym właśnie mówi nowa kampania Resideo. Jej bohaterem jest chłopiec, który uczy swoich dziadków obsługi systemu bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem evohome Honeywell Home. I wcale nie jest...

RESAN pracownia projektowa Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną? Jak prawidłowo zaprojektować instalację wentylacyjną?

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu...

Instalacja wentylacyjna ma ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi przebywających w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO jednoznacznie mówią o częstym wietrzeniu pomieszczeń, o zintensyfikowaniu wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną. Najważniejsze jest bowiem, aby wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Słaba wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, które gromadzą się w pomieszczeniach,...

Projektowanie wentylacji i klimatyzacji w dużych kuchniach zbiorowego żywienia jest ciekawym wyzwaniem dla projektantów. Konieczne jest bowiem rozwiązanie problemów związanych z wentylacją ogólną kuchni i wyciągami miejscowymi, czyli usuwaniem ciepłego, obciążonego cząstkami tłuszczu oraz zapachami i parą wodną powietrza znad stanowisk roboczych z jednoczesnym zapewnieniem personelowi warunków komfortu cieplno-wilgotnościowego.

Dodatkowym problemem jest często umieszczenie dużej liczby technologicznych urządzeń kuchennych na stosunkowo niewielkiej powierzchni, w niskich pomieszczeniach oraz przebywanie w kuchniach licznej grupy pracowników, co prowadzi do zaprojektowania wentylacji o bardzo dużej krotności wymian powietrza.

Nie należy też zapominać, że poza najbardziej kojarzonymi z kuchniami miejscami przygotowywania gorących posiłków w ich obrębie znajdują się inne wyodrębnione pomieszczenia lub stanowiska pracy o specyficznym przeznaczeniu, wymaganiach termicznych i zróżnicowanej emisji zanieczyszczeń.

Podział i zadania zakładów gastronomicznych

temperatura powietrza a wilgotność

Tabela 1. Zestawienie parametrów powietrza dla kuchni, zapewniających spełnienie warunków komfortu cieplnego [7]

W zakładach gastronomicznych można wydzielić ogólnie trzy podstawowe obszary związane z wykonywanymi czynnościami i zadaniami, w których rozwiązaniu ma pomagać wentylacja i klimatyzacja:

 • przygotowywanie posiłków:
  - natychmiastowe usuwanie emitowanych zysków ciepła,
  - usuwanie cząstek tłuszczu, zapachów oraz innych substancji,
  - usuwanie wilgoci,
  - odświeżanie powietrza i zastępowanie powietrza usuwanego powietrzem świeżym (odpowiednio uzdatnionym),
 • zmywanie:
  - zapewnienie komfortowych i zdrowych warunków pracy,
  - obniżenie wilgotności i zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza,
  - ograniczenie ryzyka kondensacji pary wodnej,
  - ograniczenie ryzyka przeciągów i mieszania mas powietrza (np. dzięki nawiewowi wyporowemu),
 • zapewnienie zintegrowanego oświetlenia, przechowywanie żywności.

Zgodnie z przyjętym schematem funkcjonalnym zakładów gastronomicznych rozróżnia się następujące działy, czyli zespoły pomieszczeń powiązanych ze sobą zarówno funkcjonalnie, jak i rodzajem wykonywanej w nich pracy i świadczonych usług [1]: magazynowy, produkcyjny, ekspedycyjny, handlowy i administracyjno-socjalny. Aby zorientować się, jak wiele różnych stref jest w takim zakładzie, przykładowo wymienić można obszary i podstawowe pomieszczenia wchodzące w skład tylko jednego działu – produkcyjnego [1]:

 • wszelkiego rodzaju przygotowalnie wstępne i właściwe,
 • kuchnie potraw zimnych i gorących,
 • przygotowalnie wyrobów mącznych oraz lodów i deserów, magazyn dobowy, pokój szefa kuchni,
 • zmywalnia naczyń kuchennych.

Parametry powietrza w zakładzie gastronomicznym

Zapewnienie komfortu pracy w pomieszczeniach kuchni zbiorowego żywienia umożliwia efektywniejszą pracę pracowników. Na podstawie zaleceń zamieszczonych w wytycznych VDI 2052 [7] w kuchni oraz w zmywalniach należy zapewnić temperaturę powietrza wewnętrznego wynoszącą przynajmniej 18°C i nieprzekraczającą 26°C (chyba że przekroczenie tej temperatury jest nieuniknione i wynika z przeprowadzanych procesów technologicznych).

Temperaturę powietrza należy mierzyć termometrem z osłoniętym czujnikiem, w celu ograniczenia wymiany ciepła poprzez promieniowanie, na wysokości 0,75 m nad podłogą przy stanowisku pracy.

pomieszczenia a temperatura

Tabela 2. Temperatura powietrza w niektórych pomieszczeniach przygotowania i magazynowania potraw [7]

Na rys. 1 znajduje się wykres psychrometryczny, na który zostało naniesione pole klimatu wewnętrznego dla kuchni, odpowiadające warunkom komfortu dla pracowników, oraz linie wynikające z dopuszczalnego (ze względów technologicznych) przekroczenia zalecanych wartości parametrów powietrza. Pole komfortu jest wyznaczone przez następujące wartości parametrów powietrza: temperatura powietrza 18°C, wilgotność względna 30%, temperatura powietrza 26°C, zawartość wilgoci 11,5 g/kg, wilgotność względna 80%.

Ponieważ nie zawsze możliwe jest utrzymanie preferowanych komfortowych warunków pracy, w normie dopuszcza się odstępstwo od nich. Są to zaznaczone na wykresie psychrometrycznym dwie łączące się linie: izoterma 32°C zaczynająca się od wartości wilgotności względnej wynoszącej 30%, a kończąca na wartości 50%, oraz prosta opisana przez stałą wartość zawartości wilgoci 16,5 g/kg, zaczynająca się od wilgotności względnej wynoszącej 50%, a kończąca na wartości 80%.

Zawartość wilgoci 16,5 g/kg jest maksymalną wartością tego parametru. Jak stwierdzono w wytycznych [7], projektowanie wentylacji i klimatyzacji w kuchniach może być oparte na tych wartościach granicznych.

W wytycznych stwierdzono, że nadal brakuje rzetelnych informacji dotyczących minimalnej wartości wilgotności względnej powietrza w kuchniach – przyjęto wartość 30% z adnotacją, że dopuszczalne jest okazjonalne niedotrzymanie tej wartości wilgotności wynikające z przebiegu procesów technologicznych.

W tab. 1 wskazano zalecaną zasadę przyjmowania do projektu obliczeniowych wartości temperatury i wilgotności powietrza (niska temperatura przy wysokiej wilgotności względnej, wysoka temperatura przy niskiej wilgotności powietrza). Są to zestawienia wartości parametrów powietrza, dla których zawartość wilgoci wynosi zalecane 11,5 g/kg suchego powietrza. Wartości przyjęte zgodnie z tabelą zapewniają uzyskanie komfortu cieplnego.

Niezbędne jest również określenie wymaganych parametrów powietrza w pomieszczeniach innych niż kuchnie i zmywalnie (tab. 2). Wartość trzeciego z podstawowych parametrów środowiska wewnętrznego, czyli prędkości powietrza, zależy w strefie komfortu od temperatury powietrza, turbulencji strumienia powietrza, aktywności fizycznej pracowników oraz izolacyjności cieplnej odzieży. Aby ograniczyć niebezpieczeństwo powstania przeciągu, zaleca się, by maksymalny nawiewany strumień powietrza, odniesiony do powierzchni podłogi obsługiwanego pomieszczenia, wynosił 35 m3/(h×m2).

entalpia

Rys. 1. Pole klimatu wewnętrznego dla kuchni [7]

W wytycznych [7] na wykresie (rys. 2) przedstawiono zależność pomiędzy zalecaną średnią prędkością powietrza a jego temperaturą dla średniej aktywności fizycznej typu II oraz izolacyjności cieplnej odzieży wynoszącej 0,6 clo (co orientacyjnie odpowiada wartości oporności cieplnej bardzo lekkiej odzieży roboczej noszonej w lecie). Pomiary prędkości powietrza należy wykonywać przy stanowisku pracy na wysokości 1,7 m nad podłogą.

Podana w wytycznych VDI 2052 dla pracowników kuchni aktywność typu II związana jest z wydatkiem energetycznym wynoszącym 150 W dla standardowej osoby o powierzchni ciała 1,7 m2, co odpowiada wydatkowi energetycznemu 88,2 W/m2. Zgodnie z normą PN-78/B-03421 [4] taka praca związana jest z aktywnością fizyczną małą (do 200 W), a według PN-EN 7730:2006 [3] jest to praca lekka w pozycji stojącej (np. w laboratorium, w przemyśle lekkim).

W przypadku gdy zaprojektowana została wentylacja wyporowa z nawiewnikiem ustawionym na poziomie podłogi, prędkość powietrza na wysokości 0,1 m nad podłogą nie powinna przekraczać 0,2 m/s (wartość określona dla temperatury powietrza nawiewanego 20°C w odległości 0,8 m od nawiewnika). Dla tego typu nawiewników temperatura powietrza nawiewanego nie powinna spaść poniżej 20°C [7].

Kolejnym parametrem, który charakteryzuje pracę klimatyzacji lub wentylacji, jest poziom natężenia dźwięku, mierzony także na wysokości 1,7 m nad podłogą. Powinien zawierać się w zakresie 50–60 dB(A). Wartość ta może być przekroczona o 5 dB(A) w zmywalni.

Obliczanie strumienia powietrza nawiewanego dla wentylacji ogólnej

W celu obliczenia strumienia powietrza wentylacyjnego można skorzystać z dokładnych (i bardziej czasochłonnych) sposobów obliczeniowych lub metod wskaźnikowych, łatwiejszych i szybszych. Mogą to być następujące metody (wymienione w kolejności od najdokładniejszej do najbardziej uproszczonej):

 • według zysków ciepła lub zysków wilgoci,
 • według ilości powietrza przypadającego na 1 m2 podłogi,
 • według ilości powietrza przypadającego na jedną osobę,
 • według krotności wymian powietrza.
ilość powietrza a powierzchnia

Rys. 3. Wstępny dobór strumienia powietrza wentylacyjnego dla kuchni [7]

Zgodnie z zaleceniami [7] metody uproszczone mają być stosowane jedynie w celu wstępnego oszacowania ilości powietrza wentylacyjnego.Bilans strumieni powietrza dla wentylacji ogólnej powinien uwzględniać:

 • strumienie powietrza nawiewanego przez wentylację ogólną,
 • strumienie powietrza wywiewanego z pozostałej części kuchni (poza okapami), czyli przez wentylację ogólną,
 • strumienie powietrza wychwytujące wyziewy kuchenne i następnie usuwane przez okapy.

Zalecaną w VDI 2052 [7] metodą obliczania zysków ciepła służących do określenia strumienia powietrza wentylacyjnego dla tych obszarów, gdzie głównym obciążeniem jest wydzielane ciepło, jest metoda dokładna, w której konieczne jest bardzo staranne przeanalizowanie źródeł ciepła i zapisanie bilansu ciepła dla pomieszczenia obsługiwanego przez wentylację ogólną.

pomieszczenie a strumień powietrza

Tabela 3. Wartości wskaźnikowe służące do obliczania strumienia powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń pomocniczych w zakładach zbiorowego żywienia [7]

Mimo tych zaleceń w wytycznych zamieszczono także wykres umożliwiający wstępne (jak podkreślono) określenie strumienia powietrza wentylacyjnego w oparciu o powierzchnię podłogi w kuchni dla trzech sytuacji (rys. 3):

 • kuchnia analizowana jako całość,
 • strefa gotowania, pieczenia, duszenia,
 • strefa smażenia, grillowania, opiekania, płukania i zmywania.

Natomiast dla pomieszczeń pomocniczych strumień powietrza wentylacyjnego (podawany jako m3/(h×m2 podłogi)) można określić na podstawie danych zawartych w tab. 3. We wcześniejszej wersji wytycznych VDI 2052 z 1999 r. znajdowała się jeszcze jedna uproszczona metoda określania zysków ciepła w zależności od rodzaju źródła ciepła (tab. 4), której w aktualnej wersji nie zamieszczono.

zyski ciepła a źródła

Tabela 4. Zyski ciepła w zależności od źródła wg VDI 2052

Obliczanie strumienia powietrza nawiewanego dla wentylacji miejscowej

Metoda określania zysków ciepła od technologicznych urządzeń kuchennych zlokalizowanych pod okapami kuchennymi związana jest z obliczaniem ciepła oddawanego wskutek konwekcji [7]. Ciepła oddawanego poprzez promieniowanie nie uwzględnia się przy określaniu strumienia powietrza usuwanego przez okap kuchenny. Odpowiednie wzory oraz dane dotyczące emisji ciepła lub wilgoci przez urządzenia kuchenne zostały przedstawione w zaleceniach [7].

charakterystyka pracy wentylacji

Tabela 5. Charakterystyka pracy wentylacji wyporowej i mieszającej [5]

Wymagania dotyczące wentylacji i klimatyzacji kuchni

Zalecenia dotyczące wentylacji kuchni wg VDI 2052

Zgodnie z zapisami przedstawionymi w wytycznych VDI 2052 [7] w kuchniach należy przestrzegać następujących podstawowych wymagań:

 • ze względu na wymagania higieniczne zadaniem wentylacji i klimatyzacji w kuchniach jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniu żywności spowodowanemu przez strumień powietrza oraz przeciwdziałanie przenoszeniu zapachów, zanieczyszczeń i innych substancji gazowych przez strumień powietrza wentylacyjnego;
 • jeśli jest to możliwe, w kuchni powinno panować niewielkie podciśnienie w stosunku do sali konsumenckiej, w celu uniknięcia przepływów powietrza. Jednak ilość powietrza usuwanego nie powinna być większa od ilości powietrza nawiewanego o więcej niż 3–5%;
 • system wentylacyjny lub klimatyzacyjny powinien pracować jedynie na powietrzu zewnętrznym. Recyrkulacja powietrza nie powinna być stosowana.

Zalecenia dotyczące wentylacji kuchni wg HVCA DW/172

W wytycznych HVCA DW/172, 2005 [6] zamieszczono następujące podstawowe wskazania dotyczące projektowania wentylacji:

 • maksymalna temperatura powietrza w pobliżu urządzeń kuchennych: +28°C;
 • minimalna liczba wymian powietrza, 40 na godzinę w kuchni, nie może być podstawą do doboru okapu lub stopu wentylacyjnego;
 • zalecane temperatury powietrza nawiewanego:
  - strop wentylacyjny – temperatura minimalna: +16°C,
  - wentylacja ogólna – temperatura minimalna: +16°C,
  - doprowadzenie powietrza przez okapy z funkcją nawiewu – temperatura minimalna: +10°C;
 • ilość powietrza zewnętrznego musi być zgodnie z wymaganiami COSSH (The Control of Substances Hazardous to Health) taka, aby uzyskać stężenie tlenku węgla wynoszące maksymalnie 300 ppm przez 10 minut, lub zgodnie z wymaganiami WHO: 10 ppm przez 8 godzin;
 • jedyną zalecaną metodą obliczania powietrza wyciąganego przez okap jest metoda oparta na obliczeniach ciepła konwekcyjnego wydzielanego przez urządzenia kuchenne;
 • jedynie w razie braku wystarczających danych do obliczenia strumienia powietrza wentylacyjnego można zastosować metodę prędkości porywania (w otworze wlotowym okapu), od 0,25 do 0,5 m/s, lub metody prowizoryczne – mocy zainstalowanej lub krotności wymian powietrza (40/h – minimalna krotność zapewniająca komfort pracy, n osiąga wartość 60–120/h), lub określenia ilości powietrza w zależności od typu okapu – są to metody dopuszczane do stosowania jedynie w przypadku braku informacji o urządzeniach kuchennych,
 • strumień powietrza nawiewanego – ok. 85% strumienia powietrza usuwanego.

Wytyczne PIP dla małych zakładów gastronomicznych

W materiałach pomocniczych dla pracodawców w zakładach gastronomicznych znajdują się m.in. następujące informacje dotyczące wentylacji naturalnej mechanicznej [8]:

 • wszystkie pomieszczenia zakładu powinny być wyposażone w wentylację naturalną o zalecanej 1,5-krotnej wymianie powietrza na godzinę;
 • zaleca się, by podstawowe pomieszczenia zakładu wyposażone zostały w wentylację mechaniczną o krotności wymian powietrza:
  - kuchnia: 15 do 30 wymian,
  - przygotowalnia: 4 do 8 wymian,
  - zmywalnia: 5 do 10 wymian,
  - pracownia cukiernicza lub deserów: 8 do 12 wymian.

Na otworach wentylacyjnych należy zainstalować kratki z materiału nierdzewnego, o konstrukcji łatwej do zdejmowania i mycia. Kierunek przepływu powietrza: od strony „czystej” pomieszczenia do strony „brudnej”. Pomieszczenia o różnym poziomie wymagań sanitarnych należy włączać do różnych układów wentylacyjnych (nie wolno stosować w tym przypadku układu wspólnego) [8].

Obliczanie strumienia powietrza nawiewanego wg SRS

Dla porównania poniżej podano wymagania dotyczące projektowania i odbioru wentylacji w kuchniach przedstawione w krajowych zaleceniach Stowarzyszenia Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych z 2002 r. [2]. Dla kuchni właściwą ilość powietrza należy ustalić na podstawie bilansu zysków ciepła lub wilgoci, ale:

 • orientacyjna krotność wymian powietrza: 5–30 h–1,
 • maksymalna krotność wymian powietrza według wymagań krajowych: 40 h–1.

Po przekroczeniu 40 wymian powietrza wymagana jest weryfikacja rozwiązania technologicznego lub chłodzenie powietrza, co sugeruje, że podstawowym systemem dla kuchni jest jedynie ich wentylacja, rozumiana jako wymiana powietrza, czyli w lecie nieobejmująca chłodzenia powietrza.

Odniesienie do najprostszych instalacji, które przy olbrzymich zyskach ciepła w kuchniach nie zawsze są w stanie zapewnić pożądane warunki komfortu dla pracowników, potwierdza uwaga zamieszczona na początku materiałów pomocniczych [2]: „Niniejsze «Materiały…» nie obejmują rozwiązań z zastosowaniem nowoczesnych technik lub urządzeń typu sufity wentylowane, okapy indukcyjne itp.” oraz podane dla lata wartości temperatury powietrza. Według SRS zwłaszcza w pomieszczeniach, w których z zamontowanych urządzeń technologicznych wydzielane jest ciepło i wilgoć, parametry powietrza w strefie roboczej (do 2 m nad podłogą) należy przyjmować według normy PN-78/B-03421 [4].

Dla lata podano następujące zalecenia [2]:

 • maksymalna temperatura powietrza nie powinna przekroczyć aktualnie panującej temperatury zewnętrznej o więcej niż:
  - 3 K przy zyskach ciepła jawnego <50 W/m2,
  - 5 K przy zyskach ciepła jawnego >50 W/m2.

Dla pomieszczeń pomocniczych podano następujące ilości wymian powietrza:

 • przygotowalnie: 4–8 h–1,
 • zmywalnia: 5–10 h–1,
 • magazyny: 1–3 h–1,
 • pomieszczenia szaf chłodniczych – wg obliczeniowych zysków ciepła,
 • zaplecze socjalno-sanitarne – wg wymagań MPiPS (DzU nr 129/1997, poz. 844, ze zm.).

Wymagania dotyczące organizacji przepływu powietrza zostały sformułowane w [2] następująco:

 • usytuowanie nawiewników i wywiewników powinno zapewnić swobodny ruch powietrza w całym pomieszczeniu, bez tworzenia się tzw. „martwych stref”,
 • przepływ przepływu powietrza od strony „czystej” do „brudnej”,
 • ze względu na zanieczyszczenia bakteriologiczne powietrze z sali konsumentów ze względów sanitarnych nie powinno przepływać do kuchni,
 • pomieszczania o różnym poziomie wymagań sanitarnych nie mogą być łączone we wspólny ciąg i układ wentylacji mechanicznej (kuchnia, sala konsumentów, WC),
 • nie należy stosować recyrkulacji powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych,
 • urządzenia technologiczne (trzon kuchenny, kotły warzelne, patelnie, piece itp.) wydzielające większe ilości ciepła i wilgoci powinny być zlokalizowane pod okapami lub w bardzo małych obiektach pod wyciągami,
 • dla okapów zaleca się stosowanie oddzielnych zespołów wentylacyjnych,
 • okapy powinny być wyposażone w łatwo wymienialne filtry tłuszczowe i zabezpieczenie przed opadaniem skroplin,
 • w kuchni nie wolno stosować nadciśnienia powietrza, zaleca się wyrównanie ciśnień. Dopuszcza się podciśnienie w małych kuchniach i okresowo w kuchniach średnich, a w pozostałych pomieszczeniach zaplecza kuchennego zaleca się stosowanie podciśnienia z równoczesną rekompensatą nawiewu na komunikację i rozdzielnię, która stanowi barierę dla wydzielanych zapachów. Bilans ciepła w całym zakładzie powinien być zrównoważony,
 • w zakładzie wietrzenie powinno być zapewnione w sposób ciągły.
 •  

Rozdział powietrza

Obecnie jako rozwiązanie wentylacji ogólnej w kuchniach stosuje się:

 • wentylację mieszającą (nawiewniki lub stropy nawiewne),
 • wentylację wyporową (nawiewniki wyporowe zlokalizowane na poziomie podłogi lub nad pracownikami).
 •  

W tab. 5 przedstawiono wartości podstawowych parametrów charakteryzujących pracę obu tych systemów.

Literatura

 1. Koziorowska B., Projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych kuchni hotelowych i szpitalnych, Gastro-Projekt, www.gastro-projekt.pl.
 2. Materiały pomocnicze do uzgadniania projektów wentylacji mechanicznej zakładów żywienia zbiorowego w zakresie wymagań sanitarnohigienicznych, oprac. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych w Warszawie, Biuletyn Informacyjny nr 11/2002.
 3. PN-EN ISO 7730-2006 Środowiska termiczne umiarkowane. Wyznaczanie wskaźników PMV i PPD oraz określanie warunków komfortu termicznego (ang.)
 4. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
 5. Przewodnik projektowania warunków komfortu dla kuchni zbiorowego żywienia, oprac. Food Halton, Rabah Ziane, Halton Sp. z o.o.
 6. Specification for Kitchen Ventilation Systems, HVCA (Heating and Ventilating Contractors’ Association), DW/172, 2005, Wlk. Brytania.
 7. VDI 2052, Raumlufttechnische Anlagen für Küchen (Ventilation equipment for kitchens), 2006.
 8. Wieczorek Z., Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy. Materiał pomocniczy dla pracodawców małych zakładów gastronomicznych, http://www.pip.gov.pl/html/pl/doc/07040012.pdf.

Komentarze

 • marron marron, 11.02.2013r., 17:47:00 najgorsze jest to, że każdy robi bilnas najkrótszą drogą na podstawie wymian powietrza, zamiast dokonac szczegółowego bilansu cieplno-wilgotnościowego.

Powiązane

Bartłomiej Adamski Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie

Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie Sprężarkowe agregaty wody ziębniczej ze skraplaczem chłodzonym cieczą. Budowa, przegląd, zastosowanie

Agregat wody ziębniczej składa się z typowego układu chłodniczego, wyposażony jest więc w: wymienniki parowacza i skraplacza, sprężarki (lub zespół sprężarek), zawór rozprężny oraz przewody freonowe. Czynnik...

Agregat wody ziębniczej składa się z typowego układu chłodniczego, wyposażony jest więc w: wymienniki parowacza i skraplacza, sprężarki (lub zespół sprężarek), zawór rozprężny oraz przewody freonowe. Czynnik chłodniczy (zwany również ziębnikiem), krążąc w zamkniętym obiegu układu chłodniczego, podlega ciągłym przemianom. W parowaczu, przez który przepływa ochładzana woda, czynnik chłodniczy odbiera od niej ciepło (powodując jej schłodzenie) i odparowuje.

dr inż. Grzegorz Kubicki Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu

Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu Warunki skuteczności systemów zapobiegania zadymieniu

Krajowe przepisy techniczno-budowlane nakładają na inwestorów obowiązek stosowania w budynkach wielokondygnacyjnych urządzeń służących przeciwpożarowej ochronie pionowych dróg ewakuacji. W artykule przedstawiono...

Krajowe przepisy techniczno-budowlane nakładają na inwestorów obowiązek stosowania w budynkach wielokondygnacyjnych urządzeń służących przeciwpożarowej ochronie pionowych dróg ewakuacji. W artykule przedstawiono podstawowe warunki, jakie musi spełnić skuteczny system zapobiegania zadymieniu.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci wodociągowe

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości...

W cyklu artykułów omówiono urządzenia stosowane w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w aspekcie materiałów, z których zostały wykonane – ich budowy, przeznaczenia, specyfiki montażu, właściwości eksploatacyjnych oraz oddziaływania na zdrowie użytkowników i środowisko naturalne.

dr inż. Florian Piechurski Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1)

Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1) Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Sieci kanalizacyjne (cz. 1)

Kanalizacja to zespół konstrukcji inżynierskich, którego zadaniem jest odprowadzenie z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego itp.) wszystkich rodzajów ścieków powstałych...

Kanalizacja to zespół konstrukcji inżynierskich, którego zadaniem jest odprowadzenie z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego itp.) wszystkich rodzajów ścieków powstałych w wyniku działalności życiowej i produkcyjnej ludzi (wód zużytych) i wód opadowych oraz ich oczyszczenie przed zrzutem do odbiornika.

Bartłomiej Adamski Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego

Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego Systemy schładzania powietrza ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego

Stosowane obecnie systemy klimatyzacyjne, ze względu na proces schładzania, można podzielić na dwa rodzaje: instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz systemy z „pośrednim” odparowaniem...

Stosowane obecnie systemy klimatyzacyjne, ze względu na proces schładzania, można podzielić na dwa rodzaje: instalacje z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego oraz systemy z „pośrednim” odparowaniem ziębnika. W pierwszym przypadku ciepło od schładzanego powietrza jest bezpośrednio odbierane przez czynnik chłodniczy, w drugim przypadku czynnik chłodniczy schładza ciecz pośredniczącą (wodę, wodny roztwór glikolu), która z kolei odbiera ciepło od powietrza wymagającego schłodzenia. W artykule...

Bartłomiej Adamski Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze Pobór energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej...

W artykule zawarto informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej przez agregaty chłodnicze. Przedstawiono podstawowe zagadnienia z elektrotechniki i wzory umożliwiające obliczenie zużycia energii elektrycznej przez poszczególne komponenty agregatów chłodniczych, wymagających doprowadzenia energii elektrycznej, a także dokonano zestawienia danych elektrycznych cechujących wytwornice wody ziębniczej, jakie należy przedstawić w wytycznych branżowych. Ponadto zaprezentowano metody umożliwiające zmniejszenie...

dr inż. Marcin Sompoliński, dr hab. inż. Edward Przydróżny Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej

Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej Wentylacja i klimatyzacja galerii handlowej

W artykule szczegółowo opisano system wentylacji i klimatyzacji, w tym wentylacji pożarowej, zainstalowany w galerii handlowej Sfera II w Bielsku-Białej. Ze względu na całoroczne użytkowanie pomieszczeń...

W artykule szczegółowo opisano system wentylacji i klimatyzacji, w tym wentylacji pożarowej, zainstalowany w galerii handlowej Sfera II w Bielsku-Białej. Ze względu na całoroczne użytkowanie pomieszczeń w obiekcie tym zastosowano urządzenia wentylacyjne ze zmiennymi strumieniami powietrza oraz z jego dwustopniowym uzdatnianiem.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1) Wentylacja izolatek szpitalnych (cz. 1)

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje...

W artykule opisano systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaźnych. Za pomocą powietrza przenoszone są drobnoustroje chorobotwórcze, dlatego instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne tych pomieszczeń muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne i sanitarne.

dr inż. Anna Charkowska Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania...

Prawidłowe wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej jest ściśle zależne od przyjętej metodyki obliczeniowej. Z braku obowiązującej metodyki krajowej w praktyce stosuje się zagraniczne sposoby obliczania ilości powietrza wentylacyjnego. Wyniki obliczeń mogą różnić się w zależności od przyjętych założeń w przypadku dokładnych obliczeń lub przyjętych wartości wskaźników przy stosowaniu metod uproszczonych. W artykule przedstawiono metodykę zaczerpniętą z niemieckich wytycznych VDI 2053:2004, istotnie...

mgr inż. Krzysztof Kaiser Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1)

Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1) Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 1)

Stosowanie filtrów w instalacji klimatyzacji i wentylacji jest nieodzowne m.in. dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami osadzającymi się na jej elementach, prowadzącymi do uszkodzenia elementów...

Stosowanie filtrów w instalacji klimatyzacji i wentylacji jest nieodzowne m.in. dla zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami osadzającymi się na jej elementach, prowadzącymi do uszkodzenia elementów składowych instalacji. Jednak głównym powodem, dla którego stosuje się filtry powietrza w instalacjach wentylacyjnych służby zdrowia, są wymagania higieniczno-epidemiologiczne, dotyczące zarówno czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń, jak i usuwanego.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2)

Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2) Filtry powietrza w szpitalnych instalacjach klimatyzacji i wentylacji (cz. 2)

Stosowanie filtrów powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów służby zdrowia jest konieczne ze względu na wymagania higieniczno-epidemiologiczne dotyczące czystości powietrza dostarczanego...

Stosowanie filtrów powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów służby zdrowia jest konieczne ze względu na wymagania higieniczno-epidemiologiczne dotyczące czystości powietrza dostarczanego do pomieszczeń oraz wyprowadzanego. W części 1 (RI 3/2012) podane zostały informacje na temat procesów wpływających na czystość mikrobiologiczną powietrza, podstawowych mechanizmów filtracji i jej stopni, rodzajów i klasyfikacji oraz najważniejszych parametrów filtrów.

dr inż. Anna Charkowska Rozwiązania techniczne wentylacji garaży

Rozwiązania techniczne wentylacji garaży Rozwiązania techniczne wentylacji garaży

W poprzednim artykule (Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych, RI 1–2/2012) opisano wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej w zamkniętych garażach na podstawie niemieckich wytycznych. W poniższej...

W poprzednim artykule (Wentylacja bytowa w garażach zamkniętych, RI 1–2/2012) opisano wymiarowanie instalacji wentylacji bytowej w zamkniętych garażach na podstawie niemieckich wytycznych. W poniższej publikacji przedstawione zostały polskie przepisy dotyczące wentylacji mechanicznej garaży oraz najczęściej stosowane rozwiązania wentylacji kanałowej i strumieniowej.

mgr inż. Piotr Nieckuła Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej

Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej Centrale wentylacyjne w wersji higienicznej

Na krajowym rynku dostępne są różne centrale wentylacyjne w tzw. wersji higienicznej. Jednak niektóre z tych urządzeń pomimo posiadania atestów higienicznych nie spełniają zasadniczych warunków higienicznych...

Na krajowym rynku dostępne są różne centrale wentylacyjne w tzw. wersji higienicznej. Jednak niektóre z tych urządzeń pomimo posiadania atestów higienicznych nie spełniają zasadniczych warunków higienicznych zdefiniowanych w normie PN-EN 13053. Problem dotyczy głównie sposobu wykonania istotnych elementów składowych centrali, które decydują o możliwości nieprzerwanego dostarczania do pomieszczeń czystego powietrza.

Maciej Danielak Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

Odczuwalna jakość powietrza a zapachy Odczuwalna jakość powietrza a zapachy

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia,...

W ostatnich latach problem odczuwalnej jakości powietrza wewnętrznego bardzo zyskał na znaczeniu. Źródłem zanieczyszczenia powietrza i zapachów w pomieszczeniach budynków są m.in. elementy ich wyposażenia, jak meble, materiały podłogowe, farby, kleje itp. Zdarza się też, że to sama instalacja wentylacyjna jest źródłem zanieczyszczeń lub czerpie zanieczyszczone powietrze i doprowadza je do pomieszczeń.

mgr inż. Krzysztof Kaiser Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1)

Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1) Wentylacja komór bezpiecznej pracy (cz. 1)

Komory bezpiecznej pracy znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach. Wykorzystywane są również w pracach wymagających zachowania wysokiego stopnia czystości powietrza w obszarze roboczym, zarówno...

Komory bezpiecznej pracy znajdują zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach. Wykorzystywane są również w pracach wymagających zachowania wysokiego stopnia czystości powietrza w obszarze roboczym, zarówno czystości pyłowej, jak i mikrobiologicznej.

dr inż. Maciej Besler, mgr inż. Maciej Skrzycki Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji Badania sprawności odzysku ciepła w wentylacji

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu...

Na dwóch stanowiskach badawczych przeprowadzono pomiary porównawcze i indywidualne urządzeń służących do odzysku ciepła, by móc ocenić skuteczność ich działania w różnych warunkach rzeczywistego klimatu zewnętrznego.

dr hab. inż. Edward Przydróżny, dr inż. Sylwia Szczęśniak Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich Wyznaczanie gradientu temperatury powietrza w pomieszczeniach wysokich

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego...

Wentylacja wiąże się z wymianą powietrza w pomieszczeniach. Jednak w sensie technicznym pojęcie to obejmuje całokształt zabiegów, które łącznie z wymianą powietrza pozwalają na uzyskanie jego żądanego stanu w całym pomieszczeniu lub jego części.

dr inż. Marek Kalenik, dr hab. inż. Tadeusz Siwiec Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej Wybrane rozwiązania w kanalizacji grawitacyjnej

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne...

Dla obszarów wiejskich nie zawsze uzasadnione jest projektowanie klasycznej kanalizacji grawitacyjnej ze względu na bardzo zróżnicowaną zabudowę terenu, małe ilości ścieków i w wielu przypadkach niekorzystne warunki topograficzne (teren płaski). Dlatego na obszarach tych buduje się często kanalizację grawitacyjno--pompową, w przypadku której wydłuża się czas transportu ścieków do oczyszczalni.

dr inż. Anna Charkowska Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów Filtry powietrza w wentylacji i klimatyzacjiAkty prawne i podział filtrów

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących...

Wymagania dotyczące stosowania filtrów powietrza znaleźć można w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w polskich normach dotyczących zarówno badań i klasyfikacji filtrów, jak i właściwości instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

dr inż. Anna Charkowska Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne Metody nawilżania powietrza w systemach klimatyzacyjnych – wiadomości ogólne

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie),...

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza to zagadnienie rozważane zarówno w kontekście obiektów przemysłowych (niezbędne ze względu na prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych i właściwe magazynowanie), jak i jeden z najważniejszych problemów dotyczących utrzymania parametrów komfortu cieplno-wilgotnościowego dla użytkowników pomieszczeń.

dr inż. Dariusz Kwiecień Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych Całoroczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza wentylującego obliczane na podstawie danych klimatycznych

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną...

Nowoczesne rozwiązania stosowane w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinna cechować odpowiednio wysoka wydajność działania przy możliwie niskim zużyciu energii. W urządzeniach wentylacyjnych znaczną część energii przeznacza się na uzdatnianie powietrza, w tym jego ogrzewanie i oziębianie. Niezbędnym warunkiem właściwej oceny każdego projektowanego systemu wentylacyjnego pod względem efektywności jest prawidłowe określenie całorocznego zapotrzebowania energii na te cele. Decydują o tym...

mgr inż. Jacek Kalinowski, dr inż. Maciej Mijakowski Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling” Analiza uzdatniania powietrza wentylacyjnego przy pomocy techniki „desiccant cooling”

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne)....

Jedną z alternatywnych metod chłodzenia i osuszania powietrza zewnętrznego może być system „desiccant cooling”, nazywany również DEC (Desiccant and Evaporative Cooling – osuszanie i chłodzenie adiabatyczne). Sercem tego systemu jest rotor sorpcyjny z nagrzewnicą regenerującą złoże higroskopijne.

dr inż. Andrzej Bugaj Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku Podwójna fasada – efektywny element systemu wentylacji budynku

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego...

Na świecie, także w Polsce coraz więcej budynków, szczególnie tych o charakterze biurowym, jest obecnie prawie w całości przeszklonych. Głównym powodem tego rosnącego trendu jest duża estetyka takiego rozwiązania. Jednak we wstępnych rozważaniach inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę zagadnień efektywności energetycznej przeszklonego budynku oraz konieczności zapewnienia w nim odpowiednich warunków mikroklimatu, a szczególnie komfortu cieplnego.

dr inż. Anna Charkowska Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej Przewody i kształtki w systemach wentylacji mechanicznej

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Dla właściwego działania i eksploatacji sieci przewodów wentylacyjnych należy starannie zaprojektować ich przebieg w budynku.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.