RynekInstalacyjny.pl

Opomiarowanie ścieków

Schemat ideowy pracy radarowego miernika do stacjonarnego monitorowania przepływu lekko i mocno zanieczyszczonych mediów w otwartych kanałach lub częściowo wypełnionych przewodach kanalizacyjnych. Bezkontaktowa zasada pomiaru umożliwia łatwą instalację
rys. GWF Technologies

Schemat ideowy pracy radarowego miernika do stacjonarnego monitorowania przepływu lekko i mocno zanieczyszczonych mediów w otwartych kanałach lub częściowo wypełnionych przewodach kanalizacyjnych. Bezkontaktowa zasada pomiaru umożliwia łatwą instalację


rys. GWF Technologies

Prawo wodne przewiduje stosowanie przyrządów umożliwiających pomiar ilości pobranej wody oraz ścieków wprowadzonych do wód lub ziemi. Obowiązek ich stosowania został odroczony do 2027 roku z powodu braku regulacji w zakresie prawa dotyczącego metrologii. Ale technicznie zaawansowane urządzenia do pomiaru ilości ścieków są już dostępne, pozwalając obciążyć dany podmiot opłatą za ścieki rzeczywiście przezeń wyprodukowane. Pomiary przepływu ścieków są także konieczne w relacjach z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska.

Zobacz także

Apator Powogaz SA Dlaczego w nowoczesnych obiektach warto instalować wodomierze ultradźwiękowe?

Dlaczego w nowoczesnych obiektach warto instalować wodomierze ultradźwiękowe? Dlaczego w nowoczesnych obiektach warto instalować wodomierze ultradźwiękowe?

Prosta instalacja, łatwe projektowanie i niezawodność to tylko niektóre zalety stosowania ultradźwiękowych wodomierzy Ultrimis. Urządzenie tego typu sprawdzi się zarówno w budownictwie mieszkaniowym,...

Prosta instalacja, łatwe projektowanie i niezawodność to tylko niektóre zalety stosowania ultradźwiękowych wodomierzy Ultrimis. Urządzenie tego typu sprawdzi się zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w zastosowaniu przemysłowym. Co więcej, wodomierz ultradźwiękowy gwarantuje inwestorom uzyskanie oszczędności.

EWE ARMATURA POLSKA SP. Z O.O. Studzienka wodomierzowa Ewe FLEXORIPP

Studzienka wodomierzowa Ewe FLEXORIPP Studzienka wodomierzowa Ewe FLEXORIPP

Studzienki wodomierzowe z czarnego PE dostępne w ofercie firmy EWE Armaturen polietylenu zostały udoskonalone pod względem materiałowym i użytkowym. Zwiększono możliwości zastosowań studzienki oraz ułatwiono...

Studzienki wodomierzowe z czarnego PE dostępne w ofercie firmy EWE Armaturen polietylenu zostały udoskonalone pod względem materiałowym i użytkowym. Zwiększono możliwości zastosowań studzienki oraz ułatwiono jej montaż i użytkowanie.

Itron Polska Sp. z o.o. Zdalny odczyt wodomierzy

Zdalny odczyt wodomierzy Zdalny odczyt wodomierzy

Budownictwo wielolokalowe z utrudnionym dostępem do liczników Podstawowym problemem przy odczycie wodomierzy zamontowanych u lokatorów w budynkach wielorodzinnych jest brak dostępu do nich. Dotyczy...

Budownictwo wielolokalowe z utrudnionym dostępem do liczników Podstawowym problemem przy odczycie wodomierzy zamontowanych u lokatorów w budynkach wielorodzinnych jest brak dostępu do nich. Dotyczy to praktycznie wszystkich budynków wielorodzinnych wybudowanych w latach osiemdziesiątych i wcześniej. Nawet po wejściu do mieszkania odczyt kilku wodomierzy w trudno dostępnych miejscach jest czasami nie lada wyczynem. Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zastosowanie odczytu radiowego.

Obowiązek stosowania przyrządów lub systemów pomiarowych do pomiaru ilości pobranych wód lub wprowadzanych ścieków zawiera ustawa Prawo wodne [1]. W artykule 36 stanowi ona, że:

1. Podmiot korzystający z usług wodnych dokonujący poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w ramach usług wodnych jest obowiązany do stosowania przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranych wód.

2. Podmiot korzystający z usług wodnych wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi w ramach usług wodnych jest obowiązany do stosowania przyrządów pomiarowych lub systemów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości i temperatury wprowadzonych ścieków, jeżeli wprowadza do wód lub do ziemi ścieki w ilości średniej dobowej powyżej 0,01 m3/s.

3. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 2, nie obejmują właścicieli gruntów, którym przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód, o którym mowa w art. 33.

4. Wody Polskie wyposażają podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, na własny koszt w przyrządy pomiarowe umożliwiające pomiar ilości pobranych wód lub pomiar ilości i temperatury wprowadzonych ścieków.

5. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, za zgodą Wód Polskich, mogą wyposażyć się na własny koszt w przyrządy pomiarowe umożliwiające pomiar ilości pobranych wód lub pomiar ilości i temperatury wprowadzonych ścieków.

6. Jeżeli wyniki kontroli gospodarowania wodami wskazują, że właściciele gruntów, którym przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód, o którym mowa w art. 33:

1) dokonują poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie przekraczającej 5 m3 na dobę,

2) wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej łącznie 5 m3 na dobę – Wody Polskie mogą, na własny koszt, wyposażyć tych właścicieli gruntów w przyrządy pomiarowe umożliwiające pomiar ilości pobranych wód lub pomiar ilości wprowadzonych ścieków.

7. Właściciele gruntów, którym przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód, o którym mowa w art. 33, dokonujący poboru wód lub wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, o którym mowa w ust. 6, są obowiązani zapewnić dostęp do nieruchomości w zakresie niezbędnym do wyposażenia ich w przyrządy pomiarowe.

Usługi wodne według zapisów Prawa wodnego to rodzaj korzystania z wód. Polegają one na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego, zwykłego i szczególnego korzystania z wód. Opłacie za usługi wodne podlegają:

pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;

 1. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 2. odprowadzanie do wód:
  1. wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
  2. wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;
 1. pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych;
 2. wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.

Zdarzały się przypadki różnego interpretowania tego, kto i kiedy ma prawo do zwykłego korzystania z wód. Ale zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 10 listopada 2020 r. (sygn. akt II SA/Bk 630/20) [4] zwykłe korzystanie z wód przysługuje nie tylko osobom fizycznym, ale i prawnym (w art. 33 ust. 1 ustawy Prawo wodne nie dokonano rozróżnienia). Skoro przesłankami zwykłego korzystania z wód (art. 33 ust. 3 i 4) są: korzystanie na potrzeby gospodarstwa domowego, które nie musi być osobiście prowadzone przez właściciela, oraz pobór w ilości nieprzekraczającej 5 m3 średniorocznie na dobę, to nie można wykluczyć sytuacji, w której na terenie będącym własnością osoby prawnej (także prowadzącej działalność gospodarczą) realizowany jest z odrębnego ujęcia pobór wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego w ilości do 5 m3 średniorocznie na dobę. Nie zmienia tej oceny treść art. 17 ust. 1 pkt 2, zgodnie z którym przepisy o właścicielu mogą być stosowane odpowiednio jedynie do posiadacza samoistnego lub użytkownika wieczystego (prowadzącego instalację). Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, że na gruncie, którym dysponują tego rodzaju podmioty, także gdy prowadzą działalność gospodarczą, zachodzi sytuacja realizacji poboru z odrębnego ujęcia i wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego w ilości do 5 m3 średniorocznie na dobę.

Dla opomiarowania ścieków istotny jest też komunikat Głównego Urzędu Miar [5]. GUM przypomina, że ustawa Prawo wodne w art. 36 nakłada na podmioty korzystające z usług wodnych, dokonujące poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w ramach usług wodnych, a także wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi w ramach usług wodnych, obowiązek stosowania przyrządów pomiarowych lub systemów pomiarowych umożliwiających dokonywanie pomiarów w tych zakresach. Ponadto ustawa Prawo wodne stanowi w art. 303 ust. 3, że do ustalenia ilości pobranych wód powierzchniowych lub wód podziemnych oraz ilości lub temperatury wprowadzanych ścieków używa się przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o miarach [4].

Jednak na razie urządzenia (przepływomierze) do pomiaru ilości i temperatury ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz ilości pobranych wód powierzchniowych lub podziemnych nie podlegają w Polsce prawnej kontroli metrologicznej.

Obowiązujące rozporządzenie z 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli [3] nie wymienia przyrządów do pomiaru ilości pobranych wód powierzchniowych lub wód podziemnych oraz ilości lub temperatury wprowadzanych ścieków. W obowiązującym stanie prawnym nie ma również przepisów określających wymagania, którym powinien odpowiadać ten rodzaj przyrządów pomiarowych, oraz szczegółowy zakres badań i sprawdzeń tych przyrządów pomiarowych, a także sposoby i metody ich przeprowadzania.

Do pomiarów tego typu nie powinny być stosowane wodomierze. W myśl zapisów prawa wodomierze są urządzeniami do pomiaru przepływu wody czystej (pitnej) i dokumenty prawnej kontroli metrologicznej wydawane dla wodomierzy odnoszą się do tego rodzaju obszaru użytkowania (w przeciwieństwie do pomiarów ilości wód powierzchniowych lub podziemnych).

Zagadnienia związane z możliwością objęcia prawną kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych określonych w ustawie Prawo wodne, umożliwiających pomiar ilości pobranej wody oraz ilości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, są przedmiotem współpracy Ministerstw Przedsiębiorczości i Technologii oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Głównego Urzędu Miar i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zgodnie z art. 552 ustawy Prawo wodne wymóg stosowania przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranej wody oraz ilości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, o którym mowa w art. 36 oraz w art. 303 ust. 3, miał obowiązywać od 31 grudnia 2020 r. Jednak m.in. w związku z brakiem uregulowań w przepisach dot. kontroli metrologicznej nowelizacją ustawy Prawo wodne z 11 września 2019 r. termin ten przesunięto na 31 grudnia 2026.

Obowiązku stosowania opomiarowania na razie nie ma, ale nie oznacza to, że nie ma również opłat. Dla wielu podmiotów korzystniejsze jest zastosowanie opomiarowania ścieków, gdyż płacą za rzeczywistą ilość ścieków wprowadzanych, a nie za pobraną wodę. Różnice te mogą być duże, gdyż woda jest zużywana na różne potrzeby, w tym w procesach technologicznych, w których nie powstają ścieki. Pomiar przepływu ścieków jest też korzystny w relacjach z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska. Kolejną korzyścią ze stosowania opomiarowania ścieków jest kontrola prawidłowej pracy układów technologicznych.

Wybór technologii opomiarowania ilości ścieków zależy od rodzaju instalacji – grawitacyjnej lub ciśnieniowej. Pomiarów dokonuje się m.in. za pomocą przepływomierzy ultradźwiękowych, radarowych lub elektromagnetycznych, a także masowych i typu Vortex.

W instalacjach grawitacyjnych dobór przepływomierza zależy od ilości mierzonego medium. Do instalacji grawitacyjnych chętnie wybierane są przepływomierze radarowe, gdyż umożliwiają pomiary ilości ścieków w częściowo wypełnionych przewodach w szerokim zakresie ich średnic, a także w przewodach w studzienkach rewizyjnych i przelotowych. Przepływomierze te radzą sobie z różnymi rodzajami ścieków – z oczyszczonymi i surowymi oraz z agresywnymi i obojętnymi chemicznie.

Z kolei w instalacjach ciśnieniowych m.in. z uwagi na koszty inwestycyjne korzysta się często z przepływomierzy elektromagnetycznych. Wymagają one wprawdzie określonej prędkości przepływu oraz wypełnienia przewodu, ale są to warunki do spełnienia w instalacjach ciśnieniowych.

Oferowane są również urządzenia do wszechstronnego pomiaru przepływu w trybie pracy ciągłej i jako urządzenia przenośne, do zastosowania począwszy od rzek oraz kanałów otwartych, po sieci ścieków komunalnych i kanalizacji deszczowej. Mają one kompaktową konstrukcję i w połączeniu z bezkontaktową zasadą pomiaru umożliwiają łatwą instalację i użytkowanie. Mogą współpracować z dowolnym czujnikiem – ultradźwiękowym, radarowym i podwodnym. Na przykład w wersji ultradźwiękowej urządzenie wykorzystuje zaawansowaną technologię korelacji krzyżowej koherentnej impulsowo do przechwytywania całych profili prędkości przepływu. Typowa dokładność przepływu to ±2% odczytu w zależności od warunków lokalnych. Urządzenie ma rejestrator danych na karcie MicroSD 16 GB oraz komunikację: RS-485, Modbus (RS-232 lub RS-485), bezprzewodową sieć LAN, 4G (LTE)/3G (HSPA +)/2G, a także Ethernet 10/100 Mbps. Może być zasilane 9–36 V DC lub 100–240 V AC (50/60 Hz). Z kolei w wersji z czujnikiem radarowym zakres pomiarów wynosi od ±0,05 do ±15 m/s przy rozdzielczości 1 mm/s [6].

W eksploatacji przepływomierzy, z uwagi na specyficzne i trudne warunki w przewodach kanalizacyjnych, ważny jest ich serwis i kalibracja w celu skorygowania ewentualnych różnic pomiarowych. Zaleca się kalibrację raz na ok. 5 lat pracy.

Do czasu prawnego uzgodnienia metod pomiarowych i narzędzi do weryfikacji przyrządów do pomiaru ilości przepływu ścieków warto starannie wybierać technologię, uwzględniając rodzaj kanalizacji i konkretne warunki, oraz dostawcę tej technologii.

Literatura

 1. Ustawa Prawo wodne (tekst jednolity w DzU 2021 poz. 624)
 2. Ustawa Prawo o miarach (DzU 2001, nr 63, poz. 636 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (DzU 2017, poz. 885).
 4. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/893348723B (dostęp: 10.05.2021)
 5. https://www.gum.gov.pl/pl/aktualnosci/2205,Komunikat-dotyczacy-prawnej-kontroli-metrologicznej-przyrzadow-pomiarowych-umozl.html (dostęp: 10.05.2021)
 6. https://gwf-technologies.de (dostęp: 10.05.2021)

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Agata Chojnicka, dr hab. inż. Magdalena Gajewska Systemy hydrofitowe do oczyszczania ścieków bytowychProjektowanie według zasad francuskich

Systemy hydrofitowe do oczyszczania ścieków bytowychProjektowanie według zasad francuskich Systemy hydrofitowe do oczyszczania ścieków bytowychProjektowanie według zasad francuskich

Oczyszczalnie hydrofitowe to technologia, która spełnia wymagania zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania środowiskiem z uwzględnieniem oceny czasu życia produktu. W ostatnich latach technologia ta...

Oczyszczalnie hydrofitowe to technologia, która spełnia wymagania zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania środowiskiem z uwzględnieniem oceny czasu życia produktu. W ostatnich latach technologia ta została znacznie rozwinięta, jednak w Polsce brakuje wytycznych uwzględniających aktualny stan wiedzy na jej temat. Oczyszczalnie hydrofitowe – jak wszystkie urządzenia techniczne – wymagają starannego zaprojektowania i poprawnej eksploatacji.

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski Pompowanie ścieków – uciążliwości eksploatacyjne

Pompowanie ścieków – uciążliwości eksploatacyjne Pompowanie ścieków – uciążliwości eksploatacyjne

Oprócz problemów związanych z zatrzymywaniem wirników pomp przez nieczystości owijające wał wirnika w kanalizacji ciśnieniowej występują również inne uciążliwości eksploatacyjne, do których należy wydzielanie...

Oprócz problemów związanych z zatrzymywaniem wirników pomp przez nieczystości owijające wał wirnika w kanalizacji ciśnieniowej występują również inne uciążliwości eksploatacyjne, do których należy wydzielanie się odorów oraz problem korozji siarczanowej dotyczący betonu, żeliwa i stali. Jest to problem nie tylko kanalizacji, ale również oczyszczalni ścieków, przynajmniej w zakresie krat, piaskowników i osadników wstępnych oraz początku komór osadu czynnego, dopóki napowietrzanie nie usunie siarkowodoru...

mgr inż. Bożena Blum Wymiana instalacji wody i kanalizacji w budynku

Wymiana instalacji wody i kanalizacji w budynku Wymiana instalacji wody i kanalizacji w budynku

Podstawowym standardem wyposażenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych są instalacje wodno-kanalizacyjne. Nie najlepsza jakość wody oraz wątpliwej jakości materiały używane w latach ubiegłych powodują,...

Podstawowym standardem wyposażenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych są instalacje wodno-kanalizacyjne. Nie najlepsza jakość wody oraz wątpliwej jakości materiały używane w latach ubiegłych powodują, że instalacjami sprawiającymi najwięcej problemów technicznych są instalacje c.o. i właśnie instalacje wod-kan.

Zenon Świgoń Indywidualne systemy oczyszczania ścieków

Indywidualne systemy oczyszczania ścieków Indywidualne systemy oczyszczania ścieków

Polska, podpisując traktat akcesyjny, zobowiązała się do wdrożenia m.in. tzw. dyrektywy ściekowej [1], której art. 3 brzmi: „W przypadku gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako że...

Polska, podpisując traktat akcesyjny, zobowiązała się do wdrożenia m.in. tzw. dyrektywy ściekowej [1], której art. 3 brzmi: „W przypadku gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub powodowałoby nadmierne koszty, należy zastosować pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy zapewniające ten sam poziom ochrony środowiska”. Jednoznacznie nakazuje ona na terenach, na których budowa kanalizacji jest nieuzasadniona, budowę lokalnych oczyszczalni...

Waldemar Joniec Instalacje kanalizacji niskoszumowej

Instalacje kanalizacji niskoszumowej Instalacje kanalizacji niskoszumowej

Coraz częściej wskazuje się na niekorzystny wpływ hałasu na samopoczucie i zdrowie ludzi. Niski poziom dźwięków w pomieszczeniach mieszkalnych, a zwłaszcza pomieszczeniach szpitalnych i hotelowych, jest...

Coraz częściej wskazuje się na niekorzystny wpływ hałasu na samopoczucie i zdrowie ludzi. Niski poziom dźwięków w pomieszczeniach mieszkalnych, a zwłaszcza pomieszczeniach szpitalnych i hotelowych, jest obecnie podstawowym wymaganiem przy projektowaniu budynków. Poziom hałasu emitowany przez instalacje, w tym kanalizacyjne, może być wysoki i przeszkadzać w codziennym życiu, w pracy i odpoczynku mieszkańców.

Redakcja RI news Nowoczesna oczyszczalna ścieków w elektrociepłowni w Gdyni

Nowoczesna oczyszczalna ścieków w elektrociepłowni w Gdyni Nowoczesna oczyszczalna ścieków w elektrociepłowni w Gdyni

W gdyńskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła z Grupy PGE oddana została do użytku instalacja INNUPS, będąca odpowiedzią na potrzebę poszukiwania nowych, niezawodnych i dużo sprawniejszych metod oczyszczania...

W gdyńskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła z Grupy PGE oddana została do użytku instalacja INNUPS, będąca odpowiedzią na potrzebę poszukiwania nowych, niezawodnych i dużo sprawniejszych metod oczyszczania ścieków pochodzących z mokrego odsiarczania spalin. Dzięki zastosowaniu nowej technologii, ścieki oczyszczane są w znacznie wyższym stopniu niż wymagają tego obowiązujące od sierpnia 2021 r. normy określone w Konkluzjach BAT.

Wilo Polska Sp. z o.o., mgr inż. Filip Pogorzelski Specjalista ds. technicznych Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych,...

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych, niższe posadowienie wyjścia kanalizacji w stosunku do kolektora sieci kanalizacji lub znaczne oddalenie od miejsca zrzutu ścieków.

Redakcja RI news Ścieki zamiast soli drogowej? Nowe rozwiązanie z Niemiec

Ścieki zamiast soli drogowej? Nowe rozwiązanie z Niemiec Ścieki zamiast soli drogowej? Nowe rozwiązanie z Niemiec

W Bawarii w Niemczech zastosowano ścieki z fabryki produkującej ogórki jako alternatywna metoda dla wykorzystywania soli drogowej.

W Bawarii w Niemczech zastosowano ścieki z fabryki produkującej ogórki jako alternatywna metoda dla wykorzystywania soli drogowej.

Redakcja RI news Aquapark w Tychach wyprodukował prawie 15 tys. MWh energii

Aquapark w Tychach wyprodukował prawie 15 tys. MWh energii Aquapark w Tychach wyprodukował prawie 15 tys. MWh energii

Bioelektrociepłownie w Wodnym Parku Tychy oraz w miejscowej oczyszczalni ścieków łącznie wyprodukowały w 2020 r. ponad 14,8 tys. megawatogodzin energii, co zapewniło im samowystarczalność energetyczną....

Bioelektrociepłownie w Wodnym Parku Tychy oraz w miejscowej oczyszczalni ścieków łącznie wyprodukowały w 2020 r. ponad 14,8 tys. megawatogodzin energii, co zapewniło im samowystarczalność energetyczną. Nadwyżka – ok. 5 tys. MWh – trafiła do sieci.

Redakcja RI news Znana jest przyczyna awarii w oczyszczalni ścieków „Czajka”

Znana jest przyczyna awarii w oczyszczalni ścieków „Czajka” Znana jest przyczyna awarii w oczyszczalni ścieków „Czajka”

Miejskie Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Warszawie przedstawiło wyniki badania przyczyny awarii oczyszczalni ścieków „Czajka”, do której doszło 29 sierpnia 2019 roku. Renata Tomusiak, prezes...

Miejskie Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Warszawie przedstawiło wyniki badania przyczyny awarii oczyszczalni ścieków „Czajka”, do której doszło 29 sierpnia 2019 roku. Renata Tomusiak, prezes Zarządu MPWiK w m.st. Warszawie S.A. oraz prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego z Politechniki Warszawskiej zaprezentowali wyniki ekspertyzy technicznej dot. przyczyn awarii układu przesyłowego pod Wisłą. Przeprowadzone przez ekspertów Politechniki Warszawskiej badania potwierdziły, że powodem...

Redakcja RI news Stosowanie polskich zielonych technologii dzięki programowi „Moja Woda”

Stosowanie polskich zielonych technologii dzięki programowi „Moja Woda” Stosowanie polskich zielonych technologii dzięki programowi „Moja Woda”

Jak podaje Ministerstwo Klimatu, wiosenna susza i letnie ulewy pokazują, jak bardzo istotne jest zarządzanie zasobami wody i mikroretencją w skali całego kraju. Z początkiem lipca ruszył nabór wniosków...

Jak podaje Ministerstwo Klimatu, wiosenna susza i letnie ulewy pokazują, jak bardzo istotne jest zarządzanie zasobami wody i mikroretencją w skali całego kraju. Z początkiem lipca ruszył nabór wniosków do programu, przewidującego do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Poza dofinansowaniem obywateli program ma jeszcze jedną ważną stronę – pomaga zaktywizować przedsiębiorstwa dostarczające polskie, zielone technologie. Pokazuje to przykład firm-laureatów...

Redakcja RI news Co ma się zmienić w Prawie wodnym?

Co ma się zmienić w Prawie wodnym? Co ma się zmienić w Prawie wodnym?

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej szykuje projekt nowelizacji ustawy Prawa wodnego. Zmiany dotkną m.in. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej szykuje projekt nowelizacji ustawy Prawa wodnego. Zmiany dotkną m.in. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Redakcja RI news Polacy zużyli mniej wody w 2019 roku

Polacy zużyli mniej wody w 2019 roku Polacy zużyli mniej wody w 2019 roku

Główny Urząd Statystyczny sprawdził, jak wyglądała ochrona środowiska w 2019 roku. Z analizy wynika, że w zeszłym roku nastąpił spadek poboru wody na potrzeby gospodarki i ludności o ok. 7%. Zmniejszyła...

Główny Urząd Statystyczny sprawdził, jak wyglądała ochrona środowiska w 2019 roku. Z analizy wynika, że w zeszłym roku nastąpił spadek poboru wody na potrzeby gospodarki i ludności o ok. 7%. Zmniejszyła się także ilość wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych o blisko 1%, nastąpiła redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza o 15% oraz gazowych o 7%.

Redakcja RI news Nabór wniosków w Łodzi na dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej

Nabór wniosków w Łodzi na dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej Nabór wniosków w Łodzi na dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem...

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać od 20 lipca 2020 r. do 17 września 2020 r.

Redakcja RI news Sześć polskich projektów z rekordowym dofinansowaniem LIFE 2019

Sześć polskich projektów z rekordowym dofinansowaniem LIFE 2019 Sześć polskich projektów z rekordowym dofinansowaniem LIFE 2019

Znane są już wyniki ubiegłorocznego naboru do Programu LIFE. Komisja Europejska zatwierdziła sześć polskich projektów, w tym dwa zintegrowane. Dzięki środkom LIFE województwo małopolskie będzie miało szansę...

Znane są już wyniki ubiegłorocznego naboru do Programu LIFE. Komisja Europejska zatwierdziła sześć polskich projektów, w tym dwa zintegrowane. Dzięki środkom LIFE województwo małopolskie będzie miało szansę na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, a jego mieszkańcy będą mogli w większym stopniu korzystać z odnawialnych źródeł energii. Z kolei społeczeństwu środkowej Polski, dzięki działaniom zmierzającym do obniżenia dopływu zanieczyszczeń, przywrócony zostanie rezerwuar wody pitnej, a jednocześnie...

Redakcja RI news Sposób na cofkę

Sposób na cofkę Sposób na cofkę

Kompaktowa przepompownia Minilift S firmy Kessel ze zintegrowaną funkcją wpustu w pokrywie nie tylko usuwa ścieki szare, ale i chroni pomieszczenia znajdujące się poniżej poziomu zalewania. Przepompownia...

Kompaktowa przepompownia Minilift S firmy Kessel ze zintegrowaną funkcją wpustu w pokrywie nie tylko usuwa ścieki szare, ale i chroni pomieszczenia znajdujące się poniżej poziomu zalewania. Przepompownia ma niewielkie rozmiary i można ją łatwo zabudować w płycie podłogowej w sposób niemal niewidoczny – pokrywa ma miejsce, które można wypełnić płytkami, można też zastosować pokrywę czarną.

Redakcja RI news Akcja „Łapiemy deszczówkę” w Katowicach

Akcja „Łapiemy deszczówkę” w Katowicach Akcja „Łapiemy deszczówkę” w Katowicach

Katowice walczą z suszą na wielu frontach m.in. poprzez wdrożenie retencji. Z jednej strony to duże inwestycje o wartości ponad 60 mln zł i budowa zbiorników w dzielnicach, a z drugiej strony mała retencja...

Katowice walczą z suszą na wielu frontach m.in. poprzez wdrożenie retencji. Z jednej strony to duże inwestycje o wartości ponad 60 mln zł i budowa zbiorników w dzielnicach, a z drugiej strony mała retencja przy budynkach miejskich. Akcja „Łapiemy deszczówkę” została zainicjowana przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, poprzez montaż 19 zbiorników przy budynkach, którymi zarządza.

Redakcja RI news Ścieki ze szpitali zakaźnych – czy są prawidłowo odprowadzane?

Ścieki ze szpitali zakaźnych – czy są prawidłowo odprowadzane? Ścieki ze szpitali zakaźnych – czy są prawidłowo odprowadzane?

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poinformowało, że z danych uzyskanych zarówno od przedstawicieli sektora wodociągowo–kanalizacyjnego, jak i wojewodów wynika, że system odprowadzania...

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poinformowało, że z danych uzyskanych zarówno od przedstawicieli sektora wodociągowo–kanalizacyjnego, jak i wojewodów wynika, że system odprowadzania ścieków ze szpitali zakaźnych działa w większości przypadków prawidłowo, i nie dochodzi do wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających drobnoustroje chorobotwórcze.

Redakcja RI news Wzrost zakażeń koronawirusa można przewidzieć dzięki ściekom

Wzrost zakażeń koronawirusa można przewidzieć dzięki ściekom Wzrost zakażeń koronawirusa można przewidzieć dzięki ściekom

Hiszpańscy biolodzy i epidemiolodzy ustalili, że analiza wody ze ścieków pozwala przewidzieć kilka tygodni wcześniej nasilenie się epidemii koronawirusa. Informacja o wzroście stężenia wirusa w ściekach...

Hiszpańscy biolodzy i epidemiolodzy ustalili, że analiza wody ze ścieków pozwala przewidzieć kilka tygodni wcześniej nasilenie się epidemii koronawirusa. Informacja o wzroście stężenia wirusa w ściekach daje opiece medycznej czas na przygotowanie.

Redakcja RI news Wodociągowcy mają problem z rękawiczkami i maseczkami, które trafiają do kanalizacji

Wodociągowcy mają problem z rękawiczkami i maseczkami, które trafiają do kanalizacji Wodociągowcy mają problem z rękawiczkami i maseczkami, które trafiają do kanalizacji

Wrocławski MPWiK alarmuje, że chusteczki nawilżane, jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne trafiają coraz częściej do sieci kanalizacyjnej, co powoduje, że zapychają się rury. Jak tego uniknąć? Wystarczy...

Wrocławski MPWiK alarmuje, że chusteczki nawilżane, jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne trafiają coraz częściej do sieci kanalizacyjnej, co powoduje, że zapychają się rury. Jak tego uniknąć? Wystarczy zastosować kilka prostych zasad, aby ograniczyć liczbę awarii.

RI news Tyski szpital ma nowy system odprowadzania ścieków

Tyski szpital ma nowy system odprowadzania ścieków Tyski szpital ma nowy system odprowadzania ścieków

Tyska spółka wodociągowa przebudowała instalację do dezynfekcji ścieków w szpitalu w Tychach, który ze względu na epidemię koronawirusa przekształcono w placówkę zakaźną.

Tyska spółka wodociągowa przebudowała instalację do dezynfekcji ścieków w szpitalu w Tychach, który ze względu na epidemię koronawirusa przekształcono w placówkę zakaźną.

RI news Nowe wytyczne dla wody i ścieków w dobie koronawirusa

Nowe wytyczne dla wody i ścieków w dobie koronawirusa Nowe wytyczne dla wody i ścieków w dobie koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała nowe wytyczne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę m.in. w związku z epidemią koronawirusa.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała nowe wytyczne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę m.in. w związku z epidemią koronawirusa.

Redakcja RI news W jaki sposób podczas epidemii radzą sobie ze ściekami Amerykanie?

W jaki sposób podczas epidemii radzą sobie ze ściekami Amerykanie? W jaki sposób podczas epidemii radzą sobie ze ściekami Amerykanie?

Amerykańska rządowa agencja bezpieczeństwa i higieny pracy opublikowała wytyczne dla pracodawców i pracowników dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia koronawirusa. Informacje objęły m.in. odpady...

Amerykańska rządowa agencja bezpieczeństwa i higieny pracy opublikowała wytyczne dla pracodawców i pracowników dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia koronawirusa. Informacje objęły m.in. odpady komunalne, medyczne, materiały nadające się do recyklingu, a także ścieki.

Redakcja RI news Jaki jest wpływ COVID-19 na stosowanie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków?

Jaki jest wpływ COVID-19 na stosowanie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków? Jaki jest wpływ COVID-19 na stosowanie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków?

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” na bieżąco monitoruje sytuację związaną z COVID-19, jednocześnie w jej ocenie sytuacja związana z wirusem może wpłynąć w niedalekiej przyszłości na bieżące funkcjonowanie...

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” na bieżąco monitoruje sytuację związaną z COVID-19, jednocześnie w jej ocenie sytuacja związana z wirusem może wpłynąć w niedalekiej przyszłości na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W tej sytuacji Izba przedstawia swoje stanowisko co do potencjalnego wpływu sytuacji związanej z COVID-19 na stosowanie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.