Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2018

Analiza przyczyn awaryjności przewodów wodociągowych na przykładzie wybranych przedsiębiorstw wod-kan województwa śląskiego

The analysis of water pipeline failures on the basis of selected water supply and sewerage companies of the Silesia province
Zróżnicowanie pomiędzy sieciami jest bardzo wysokie, niektóre systemy mają nawet 40% i więcej strat wody.
Zróżnicowanie pomiędzy sieciami jest bardzo wysokie, niektóre systemy mają nawet 40% i więcej strat wody.
Rys. archiwum redakcji RI

Straty wody to istotny problem dla każdego przedsiębiorstwa wodociągowego. Wpływają one nie tylko na  koszty dostarczanej wody, ale także na wielkość zasobów, jakimi dysponują zakłady wod-kan. Nabiera to szczególnego znaczenia na obszarach ubogich w zasoby wodne i jednocześnie o dużym zapotrzebowaniu na wodę z sieci wodociągowej.

Gospodarka wodna

Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych województwa śląskiego są ubogie w porównaniu do zasobów krajowych. Według danych z 2011 r. województwo to zajmuje dziewiąte miejsce w kraju (926,5 mln m3), podczas gdy np. województwo mazowieckie (największy zasób) posiadało 2,134 mld m3.

Zasoby wód podziemnych zmniejszyły się w latach 2003–2011 o 52,1 mln m3 [1]. Roczne zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności wyniosło w województwie śląskim w 2011 roku 400 mln m3 (7. miejsce w kraju).

W roku 2011 gęstość sieci wodociągowej w województwie śląskim wynosiła 169 km/100 km2 i była prawie dwukrotnie wyższa od średniej krajowej (84,3 km/100 km2), natomiast gęstość sieci kanalizacyjnej w regionie (57,4 km/100 km2) przewyższała wskaźnik ogólnopolski 2,6 razy.

Pod względem gęstości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej województwo zajmuje pierwsze miejsce w Polsce. Region ten zajmuje też pierwsze miejsce w kraju pod względem ilości wytwarzanych ścieków przemysłowych i komunalnych.

Czytaj też: Koncepcja ograniczania strat wody w sieciach wodociągowych >>>

Degradacja terenu

Na stan powierzchni ziemi decydujący wpływ mają szkody górnicze. Wydobycie węgla w przeważającej mierze tzw. metodą „na zawał”, bez podsadzania wyrobisk, powoduje deformacje powierzchni w stopniu dewastującym zasoby przyrody, obiekty budowlane i urządzenia techniczne, w tym rurociągi, co zwiększa koszty eksploatacji związane z koniecznością dokonywania częstych remontów oraz koszty nowego budownictwa wiążące się ze stosowaniem specjalnych umocnień.

Wybrane wskaźniki niezawodności obiektów wod-kan

Do oceny zawodności (awaryjności) liniowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej stosuje się najczęściej parametr strumienia uszkodzeń ω(t) lub intensywności uszkodzeń λ(t). Założenie to było weryfikowane badaniami eksploatacyjnymi niezawodności w odniesieniu do wielu obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych. Stąd też dość powszechnie awaryjność wyraża się wskaźnikiem intensywności uszkodzeń, który również jest zrozumiały dla praktyków. Im mniejsza intensywność uszkodzeń (mniejsza awaryjność), tym oczywiście wyższa niezawodność, i odwrotnie.

Wartość średniej jednostkowej intensywności uszkodzeń przewodów szacuje się na podstawie danych z eksploatacji, korzystając ze wzoru:

Tabela 1. Klasyfikacja przewodów wodociągowych pod względem awaryjności/niezawodności
Tabela 1. Klasyfikacja przewodów wodociągowych pod względem awaryjności/niezawodności

(1)

gdzie:

λ(∆t) – jednostkowa intensywność uszkodzeń, uszk./(km·rok), uszk./(km·10 lat) lub uszk./(10 km·rok);
n(∆t) – liczba uszkodzeń w przedziale czasu ∆t;
L – długość badanych przewodów w przedziale czasu ∆t (średnia w tym przedziale), km;
∆t – rozpatrywany przedział czasu, lata.

W odniesieniu do przewodów wodociągowych proponuje się kryterialne wartości intensywności uszkodzeń λ, klasyfikując je w trzech kategoriach awaryjności/niezawodności (tab. 1).

Jednostkowa intensywność uszkodzeń (1) jest wygodnym wskaźnikiem służącym do porównania awaryjności różnych przewodów, np. wykonanych z różnych materiałów, pełniących różne funkcje, ułożonych w różnych warunkach gruntowych i o różnym wieku.

Literatura

1. Śląskie 2020+, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego, Katowice 2013.
2. Stan środowiska w województwie śląskim w 2011 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice 2012.
3. Kwietniewski M., Roman M., Kłoss-Trębaczkiewicz H., Niezawodność wodociągów i kanalizacji, Arkady, Warszawa 1993.
4. Rak J., Istota ryzyka w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia w wodę, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005.
5. Piechurski F., Przyczyny i ocena awaryjności rozdzielczej sieci wodociągowej. Cz. 1, „Wodociągi-Kanalizacja” nr 1/2006.
6. Speruda S., Radecki R., Ekonomiczny poziom wycieków. Modelowanie strat w sieciach wodociągowych, Translator, Warszawa 2003.
7. Kwietniewski M. (red.), Tłoczek M. (red.), Wysocki L. (red.), Zasady doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do budowy przewodów wodociągowych, Wyd. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Bydgoszcz 2011.
8. Piechurski F., Przyczyny i ocena awaryjności rozdzielczej sieci wodociągowej. Cz. 2, „Wodociągi-Kanalizacja”
nr 2/2006.
9. Holtoś H., Ograniczenie ciśnienia w sieci wodociągowej jako czynnik zmniejszający uszkadzalność i koszty napraw uszkodzeń przewodów, „GWiTS” nr 5/1999.
10. Tchórzewska-Cieślak B., Niezawodność i bezpieczeństwo systemów komunalnych na przykładzie zaopatrzenia w wodę, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008.
11. http://www.gpw.katowice.pl/siec-magistralna.php.
12. Kwietniewski M., Rak J., Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce, Wyd. PAN, Warszawa 2010.
13. Hotloś H., Ilościowa ocena wpływu wybranych czynników na parametry i koszty eksploatacyjne sieci wodociągowej, prace naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Wyd. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2007.
14. Piechurski F., Przyczyny i ocena awaryjności rozdzielczej sieci wodociągowej. Cz. 3, „Wodociągi-Kanalizacja”
nr 3/2006.

W artykule:

• O sytuacji gospodarki wodnej w województwie śląskim
• Informacje ogólne o wybranych wskaźnikach niezawodności obiektów wod-kan
• Badanie czynników wpływających na awaryjność infrastruktury wodociągowej
• Przyczyny awarii sieci wodociągowej
• Charakterystyka przyczyn awarii systemów zaopatrzenia w wodę

streszczenie

Ograniczenie strat wody powinno być jednym z najważniejszych zadań przedsiębiorstw wodociągowych, gdyż nie tylko obniża koszty sprzedawanej wody, ale i chroni niewielkie zasoby wodne naszego kraju. Przyczynami powstawania strat wody są przecieki z sieci przewodów na skutek awarii czy nieszczelności, kradzież wody czy występowanie przelewów.
Na wysoki poziom strat wody wpływ mają również wieloletnie zaniedbania w modernizacji i rozbudowie sieci wodociągowych, a także niedbałe wykonawstwo przy budowie sieci w latach gospodarki scentralizowanej.
Eksploatowane obecnie w polskich miastach sieci wodociągowe w większości wykonane są z rur z żeliwa szarego lub stali bez odpowiednich powłok zabezpieczających. Charakteryzuje je wysoka awaryjność, wynikająca nie tylko z długoletniej eksploatacji (znaczna część pochodzi sprzed II wojny światowej), ale także z ograniczeń technologicznych, wad materiałowych i nieodpowiedniej jakości wykonawstwa przewodów w latach 70. i 80. ubiegłego wieku.
Artykuł ma na celu analizę czynników awaryjności przewodów wodociągowych wybranych przedsiębiorstw województwa śląskiego, które mają największy wpływ na straty w systemach dystrybucji wody.abstract

Reducing water losses should be one of the most important tasks of water, because it not only reduces the cost of water sold, but protects small water resources of our country. The causes of loss are water leaks from the pipe network due to a malfunction or leaks, theft or loss of water due to water transfers.
The high level of water losses the effect May the years of neglect in the modernization and expansion of water supply systems, as well as careless workmanship in the construction of the network in the centralized economy.
Currently operated in the Polish cities, water supply systems are made mostly from the pipes of cast iron or steel without proper protective coatings. They are characterized by high failure rates resulting not only from years of use (a significant part comes from before World War II), but also the limitations of technological defects in materials pipes and inadequate quality workmanship cables in the 70’s and 80’s of the last century.
The article is to analyze the factors defect water pipes selected companies Silesian province, which have a greatest impact on losses in water distribution systems.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[awaryjność wodociągów,awaryjność sieci wodociągowych,awaryjność przewodów wodociągowych,wodociągi,sieci wodociągowe,przewody wodociągowe]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści elektronicznych portalu rynekinstalacyjny.pl dla prenumeratorów miesięcznika "Rynek Instalacyjny", którzy mają opłaconą roczną prenumeratę papierową.
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści elektronicznych portalu rynekinstalacyjny.pl dla prenumeratorów miesięcznika "Rynek Instalacyjny", którzy mają opłaconą 2-letnią prenumeratę papierową.
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 130,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 240,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Prenumerata edukacyjna - wersja papierowa + NOWOŚĆ: roczny dostęp do portalu - 90,00 zł
dla studentów: prenumerata + dostęp do treści portalu
Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 98,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp dwuletni do wszystkich treści publikowanych w portalu
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (30 dni) - 0,00 zł
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (30 dni), tylko w ramach promocji redakcyjnych.
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   10.10.2017

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy już znasz, idealne narzędzie dla projektantów sieci wod - kan » Co sprawi, że rozwiążesz problemy pomiarowe wentylacji »
aplkacja wod-kan pomiar termowizyjny
czytam więcej » spróbuj już dziś »

 


Klimatyzacja bez przeciągów - jak to możliwe »

 klimatyzator

 Na czym polega renowacja kanalizacji bez kucia ścian » Jakich zabezpieczeń wentylacyjnych potrzebujesz »
renowacja kanalizacji
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Czy klimatyzacja jest zdrowa »

wentylacja

 Poznaj zalety pomp nowej generacji » 5 powodów, dla których warto zainwestować w pompę ciepła »
pompy woda powietrze pompy ciepła
czytam więcej » czytam więcej »

 


Polecamy sprawdzone metody na pomiar spalin w zamkniętym pomieszczeniu »

pomiar spalin

 Jakie produkty pomogą ci w walce o czyste powietrze » Serwis pompy ciepła bez problemów - jak to zrobić »
program czyste powietrze serwis pompy ciepła
czytam więcej » czytam więcej »

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
7-8/2019

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - WT 2021 dla budynków wielorodzinnych
  • - Klimakonwektory, belki i sufity chłodzące
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl