Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Stosowanie rekuperatorów ściennych w budynkach nowych i modernizowanych cieplnie w świetle aktualnych wymagań prawnych

The use of wall recuperators in new and thermomodernized buildings in the light of current legal requirements
Uzyskanie właściwej wymiany powietrza przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej jest trudne, a przede wszystkim niekontrolowane
Uzyskanie właściwej wymiany powietrza przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej jest trudne, a przede wszystkim niekontrolowane
rys. Autorzy

Prawo powinno wspierać, a nie hamować stosowanie skutecznych systemów wentylacyjnych, które skonstruowano w odpowiedzi na bardzo złą jakość powietrza, szczególnie w budynkach istniejących, w tym edukacyjnych, wyposażonych w wentylację grawitacyjną. Stosowanie rekuperatorów ściennych z wymiennikami do odzyskiwania ciepła poprawia jakość środowiska wewnętrznego w budynkach nowych i istniejących, a także jest szansą na zmniejszenie ich energochłonności oraz ochronę przed smogiem. Regulacje uniemożliwiające stosowanie tych urządzeń zawarte w WT powinny zostać zmienione.

Rosnące wymagania prawne dotyczące energooszczędności budynków sprawiły, że obecnie trudno osiągnąć odpowiednie parametry charakterystyki energetycznej przy zastosowaniu wentylacji naturalnej [1]. Od 1 stycznia 2021 r. budynkom, które nie zostaną wyposażone w wentylację z odzyskiem ciepła, będzie trudno spełnić wymagania w zakresie maksymalnego wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną. Będzie to możliwe tylko w przypadku zastosowania odpowiedniego (odnawialnego) źródła ciepła dla celów HVAC. Dlatego systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła są obecnie bardzo popularne, zarówno jeśli chodzi o ich zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej, jak i budynkach jedno- czy wielorodzinnych. Są one stosowane częściej niż inne rozwiązania energooszczędne, takie jak np. kolektory słoneczne [13], gruntowe wymienniki ciepła [2, 8] czy panele grzewczo-chłodzące [3, 14, 19].

Czytaj też: Wentylacja, klimatyzacja z odzyskiem ciepła i rekupertory - zasady działania >>

W nowo powstających obiektach najczęściej montowane są jako systemy centralne, składające się z central oraz sieci dystrybucji powietrza (kanały, regulatory, nawiewniki i inne). Ich zastosowanie w budynkach istniejących jest często utrudnione z uwagi na brak wystarczającej przestrzeni oraz zbyt małą wysokość pomieszczeń. Montaż takich systemów w istniejącej aranżacji wnętrza wymaga również wykonania znaczących przeróbek. Z tego powodu dużo łatwiejsze do zastosowania podczas modernizacji są zdecentralizowane systemy wentylacji mechanicznej. Poprawiają one jakość powietrza szczególnie w obiektach edukacyjnych, w których trudno ją osiągnąć z uwagi na dużą liczbę osób [6, 7, 9, 15]. Jednocześnie spełniają wymagania, jakie stawia się systemom wentylacji w budynkach energooszczędnych [1]: mają niski współczynnik SFP (specific fan power) oraz umożliwiają sterowanie wydajnością w funkcji obciążenia, tzn. realizację idei DCV (demand controlled ventilation). Mogą być realizowane jako tzw. jednorurowe systemy wentylacyjne z ceramicznym wymiennikiem do odzysku ciepła i jednym lub dwoma wentylatorami rewersyjnymi. Przykładowe urządzenie tego typu dostępne na rynku pokazano na rys. 1.


Rys. 1. Budowa jednorurowego systemu wentylacyjnego z ceramicznym wymiennikiem odzysku ciepła Vento Expert, Blauberg [20]; 1 – panel wewnętrzny, 2 – wymiennik ciepła, 3 – wentylator, 4 i 5 – filtr G3, 6 – filtr F8, 7 – kanał, 8 – izolacja akustyczna, 9 – okap zewnętrzny, 10 – czujnik wilgotności, 11 – podłączenie USB, 12 – wbudowany panel sterujący


---

Literatura

 1. Amanowicz Łukasz, Szczechowiak Edward, Zasady projektowania systemów wentylacji budynków energooszczędnych, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” nr 2/2017, s. 72–78.
 2. Amanowicz Łukasz, Wojtkowiak Janusz, Badania eksperymentalne wpływu zmian sposobu zasilania powietrznego gruntowego wymiennika ciepła typu rurowego na jego charakterystykę przepływową. Część 1. Równomierność rozpływu, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” nr 6/2010, s. 208–212, 220.
 3. Amanowicz Łukasz, Wojtkowiak Janusz, Badania wydajności cieplnej aluminiowego, sufitowego panelu grzewczo-chłodzącego, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” nr 10/2016, s. 413–417.
 4. Amanowicz Łukasz, Ratajczak Katarzyna, Szczechowiak Edward, Badania jednorurowych systemów wentylacyjnych pod kątem oceny mieszania się strumieni powietrza w czerpni i wyrzutni, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” nr 6/2019, s. 231–238.
 5. Amanowicz Łukasz, Ratajczak Katarzyna, Szczechowiak Edward, Analiza możliwości stosowania systemu wentylacji zdecentralizowanej w budynkach edukacyjnych, „Instal” nr 10/2019, s. 20–26.
 6. Basińska Małgorzata, Michałkiewicz Michał, Zmienność mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza oraz stężenia pyłu wewnątrz i na zewnątrz wybranej poznańskiej szkoły, „Inżynieria Ekologiczna” z. 50, 2016, s. 17–25.
 7. Basińska Małgorzata, Michałkiewicz Michał, Górzeński Radosław, Stan systemu wentylacyjnego w budynku edukacyjnym i jego wpływ na jakość powietrza – analiza przypadku, „Rynek Instalacyjny” nr 9/2016, s. 74–84, rynekinstalacyjny.pl.
 8. Chmielewski Krzysztof, Amanowicz Łukasz, Bezprzeponowe powietrzne gruntowe wymienniki ciepła w układach wentylacji mechanicznej, „Rynek Instalacyjny” nr 5/2017, s. 76–80, rynekinstalacyjny.pl.
 9. Ludwiczak Anna, Ratajczak Katarzyna, Wentylacja placówek dydaktyczno-edukacyjnych. Przegląd wybranych polskich i zagranicznych wymagań dotyczących strumienia powietrza i stężenia CO2, „Rynek Instalacyjny” nr 3/2018, s. 24–29.
 10. Laska Marta, Dudkiewicz Edyta, Research of CO2 concentration in naturally ventilated lecture room, International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE17), Wrocław, Poland, July 2–5, 2017/Kaźmierczak B. [et al.] (Eds.). [Les Ulis]: EDP Sciences, 2017, art. 00099, p. 1–8. (E3S Web of Conferences, ISSN 2267–1242; Vol. 22), https://doi.org/10.1051/e3sconf/20172200099.
 11. Laska Marta, Dudkiewicz Edyta, Thermal comfort study in naturally ventilated lecture room based on questionnaire survey, Proceedings of 10th Windsor Conference: Rethinking Comfort: Cumberland Lodge, Windsor, UK, 12–15 April 2018/ed. by Luisa Brotas [et al.], Windsor, NCEUB, p. 634–648.
 12. Ludwiczak Anna, Płóciennik Aleksandra, Ratajczak Katarzyna, Filipiak Magdalena, Jakość powietrza w żłobku – monitoring, ocena i rozwiązania problemów, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” nr 9/2018, s. 374–380.
 13. Małek Maria Teresa, Symulacja pracy płaskiego kolektora słonecznego w instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach polskich za pomocą programu TRNSYS, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” nr 4/2019, s. 142–148.
 14. Radomski Bartosz, Jaskulska Joanna, Integracja systemów wentylacyjnych i grzewczo-chłodzących dla budynków pasywnych jednorodzinnych, „Rynek Instalacyjny” nr 11/2016, s. 51–56, rynekinstalacyjny.pl.
 15. Ratajczak Katarzyna, Łochyński Szymon, Jakość powietrza w budynku użytkowanym jako żłobek, „Rynek Instalacyjny” 10/2018, s. 54–60, rynekinstalacyjny.pl.
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002, nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
 17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU 2014, poz. 807).
 18. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
 19. Sinacka Joanna, Szczechowiak Edward, Modelowanie przepływu ciepła w budynku ze stropami i sufitami grzewczo-chłodzącymi, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” nr 7/2018, s. 271–278.
 20. Katalog urządzeń oraz materiały szkoleniowe firmy Blauberg, 2019.

W artykule:

• Analiza wymagań WT wobec systemów wentylacyjnych w kontekście stosowania rekuperatorów ściennych
• Badania możliwości mieszania się strumieni powietrza
• Podsumowanie i wnioski

streszczenie

Wentylacja mechaniczna może być wykonana jako centralna lub zdecentralizowana. Stosowanie systemów centralnych wymaga dużej ilości miejsca na prowadzenie kanałów oraz sporych nakładów finansowych (projekt i wykonanie). Alternatywą może się stać system wentylacji zdecentralizowanej, np. minicentrale ścienne z wymiennikami do odzysku ciepła lub jednorurowe systemy wentylacyjne z ceramicznym wymiennikiem akumulacyjnym do odzysku ciepła. Obecnie zastosowanie tych urządzeń jest ograniczone z uwagi na niespełnienie przez zintegrowaną czerpnio-wyrzutnię ścienną wymagań warunków technicznych [16] odnośnie do wzajemnej lokalizacji otworów czerpni i wyrzutni. W artykule przedstawiono przykładową budowę i zasadę działania rekuperatorów ściennych, przeprowadzono przegląd przepisów prawa pod kątem możliwości ich stosowania oraz omówiono wyniki badań mających na celu ocenę mieszania się strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego w tego typu urządzeniach. Wyniki badań pokazują, że do zawracania powietrza wywiewanego do pomieszczenia nie dochodzi w trakcie typowej pracy tych urządzeń. Z kolei ich stosowanie może zapewnić właściwą jakość powietrza, szczególnie w budynkach już istniejących, a zatem powinny być one zdaniem autorów dopuszczone do powszechnego stosowania jako niezbędne do osiągnięcia standardu budynków nZEB.abstract

Mechanical ventilation can be constructed as centralized or decentralized system. The use of central systems requires a large amount of space for conducting channels and large financial expenses (design + implementation). An alternative might be a decentralized ventilation system might be an alternative, eg mini wall-units with heat exchangers or one-pipe ventilation systems with a ceramic heat exchanger. Currently, their use is limited, due to the failure of the integrated wall intake-outlet element to meet the requirements of the technical conditions [16] regarding the mutual location of those. This article presents the construction and principle of operation of wall recuperators, a review of the polish law in terms of their applicability and discusses the results of tests to assess the mixing of supply and exhaust air streams in an integrated intake-outlet element. The test results show that during typical operation of the devices there the air does not go back to the room. In turn, their use can ensure proper air quality, especially in existing buildings, and therefore they should be approved for general use according to the authors.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[wentylacja zdecentralizowana, badania czerpnio-wyrzutni, odzysk ciepła, budynki edukacyjne, rekuperatory ścienne, wymagania prawne]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
NOWOŚĆ Dostęp on-line edukacyjny - 63,00 zł
prenumerata dla studentów : dostęp elektroniczny
PROMOCJA Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 98,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
PROMOCJA Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 180,00 zł
Dostęp dwuletni do wszystkich treści publikowanych w portalu
Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 18,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (365 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści elektronicznych portalu rynekinstalacyjny.pl dla prenumeratorów miesięcznika "Rynek Instalacyjny", którzy mają opłaconą roczną prenumeratę papierową.
Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów magazynu (730 dni) - 0,00 zł
Dostęp do treści elektronicznych portalu rynekinstalacyjny.pl dla prenumeratorów miesięcznika "Rynek Instalacyjny", którzy mają opłaconą 2-letnią prenumeratę papierową.
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do portalu - 150,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do portalu - 275,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści portalu ► ZAMÓW
Prenumerata edukacyjna - wersja papierowa + roczny dostęp do portalu - 90,00 zł
dla studentów: prenumerata + dostęp do treści portalu
Regulamin korzystania z portalu RynekInstalacyjny.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
   25.11.2019
dr inż.  Łukasz Amanowicz
dr inż.  Łukasz Amanowicz
Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska więcej »
prof. dr hab.  Edward Szczechowiak
prof. dr hab.  Edward Szczechowiak
Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska więcej »
dr inż.  Katarzyna Ratajczak
dr inż.  Katarzyna Ratajczak
Instytut Inżynierii Środowiska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Poznańska E-mail: katarzyna.m.ratajczak(at)put.poznan.pl Tel. 61 665 25 34 Specjalizuje się w ... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Poznaj nowinki z branży HVAC »

klimatyzatory

 4 sposoby zastosowania wymienników ciepła »

Na czym polega automatyzacja instalacji  w technice budowlnej »
wymienniki ciepła systemy kanalizacyjne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Grzejnik czy podłogówka - czym ogrzewać? »

ogrzewanie hybrydowe

 Jak prawidłowo odizolować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

Zdradzamy 3 funkcje ultra nowoczesnych klimatyzatorów »
produkcja studni wodomierzowych film o pompowni ppoz
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Czy znasz 5 funkcji, które ułatwią pomiary? »

systemy wentylacyjne

 Poznaj sposób na optymalizację strat energii »

Jakie są korzyści płynące ze stosowania pomp wodnych »
pompy cyrkulacyjne pompy wodne
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jak zaprojektować niezawodne instalacje w budynku »

innowacyjne projektowanie instalacji

 5 sposobów na szybką i dokładną pracę w miernictwie »

Dobierz wielogazowy detektor podtynkowy »
rozwiązania pomiarowe detektor gazów
jestem na bieżąco » korzystam z udogodnień »

 


Jesteś instalatorem, ale elektryka nie jest Ci obca? Dołącz do klubu »

klub instalatora

 Jakie urządzenia sanitarne planuje się podłączyć w pomieszczeniu? » Jaki rekuperator poleci Instalator »
kanalizacja centrale rekuperacyjne
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
7-8/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowoczesne kotły na gaz i paliwa stałe
 • - Dezynfekcja powietrza wentylacyjnego
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl