RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Urządzenia do pochłaniania zanieczyszczeń i obliczanie ilości powietrza odciąganego

Odległość odziaływania ssawki x i prędkość porywania wx

Odległość odziaływania ssawki x i prędkość porywania wx

Skuteczny odciąg zanieczyszczonego powietrza to problem wielu zakładów produkcyjnych. Źle wykonana wentylacja miejscowa w miejscu obróbki materiałów może powodować gromadzenie się pyłu na stanowisku pracy oraz w jego okolicach, co w konsekwencji może doprowadzić do powstania tzw. obłoku pyłowego, a niewielkie zaiskrzenie mechaniczne lub otwarty ogień mogą spowodować wybuch.

treść sponsorowana

Podczas niektórych procesów uwalniana jest także duża ilość ciepła, jak również substancje niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających w otoczeniu. Aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo pracy osób przebywających w takich pomieszczeniach, powinny być montowane systemy, które będą gwarantowały optymalną wentylację miejscową. Sprawdź >>

Każde stanowisko, które jest źródłem powstawania zanieczyszczeń pyłowych, powinno być wyposażone w odciąg miejscowy. Zadaniem odciągu miejscowego jest uchwycenie powietrza o jak największym stężeniu zanieczyszczeń, a następnie przetransportowanie go do urządzeń oczyszczających lub usunięcie go na zewnątrz, ale tylko powietrza zawierającego substancje, które nie będą oddziaływały negatywnie na otoczenie. Najważniejszą niewątpliwe częścią tego układu jest urządzenie mające na celu wychwycenie zanieczyszczeń. Urządzenie to powinno w jak największym stopniu osłonić źródło emisji zanieczyszczeń, a także wytworzyć w tej strefie takie pole prędkości ruchu powietrza, aby została wychwycona cała masa zanieczyszczonego powietrza. Do tego typu urządzeń możemy zaliczyć:

  • ssawki: o wlocie okrągłym i prostokątnym, szczelinowe, z osłonami;
  • obudowy całkowite i częściowe;
  • okapy.

Zastosowanie wymienionych urządzeń zależy przede wszystkim od procesu produkcyjnego i odciąganego medium. Często bywa tak, że możliwości odciągu z miejsc generowania zanieczyszczeń są bardzo ograniczone. Wtedy najlepiej jest stosować ssawy. Skuteczność tych urządzeń zależy przede wszystkim od minimalnej prędkości porywania w najdalszym od płaszczyzny wlotowej punkcie przestrzeni emisji zanieczyszczeń, tj. prędkości, która umożliwi zmianę kierunku i zassanie ciała stałego poruszającego się z własną prędkością w polu działania ssawki. Przy doborze ssawki należy wziąć pod uwagę kształt i rozmiar obszaru roboczego, gdyż dzięki temu określa się strumień powietrza odciąganego. Należy pamiętać, że lokalizacja ssawki musi być jak najbliżej źródła emisji zanieczyszczeń. Wlot ssawki powinien znajdować się na drodze naturalnego ruchu cząstek zanieczyszczeń, a ssawka powinna być konstrukcyjnie dopasowana do obsługiwanej maszyny.

Na podstawie analizy widm prędkości w otoczeniu ssawek prostokątnych i okrągłych Dalla Valle ustalił pewną zależność dla prędkości osiowych:

zależność dla prędkości osiowych

Na podstawie tej zależności można określić strumień objętości powietrza zasysanego dla danej prędkości porywania:

V = (10 x2 + F) wx [m3/s]

gdzie:

w – średnia prędkość w płaszczyźnie wlotowej ssawki [m/s]; 
F – powierzchnia wlotowa ssawki [m2];
x – odległość wlotowa ssawki do punktu, w którym prędkość powietrza wynosi wx [m];
wx – prędkość porywania powietrza [m/s].

odleglosc oddzialywania ssawki x

Rys. 1. Odległość odziaływania ssawki x i prędkość porywania wx

Tab. 1. Minimalne prędkości porywania

Warunki wytwarzania, rozprzestrzeniania lub wydobywania się zanieczyszczeń Min. prędkość porywania [m/s] Przykładowe procesy lub operacje technologiczne
Wydobywanie się zanieczyszczeń z małą prędkością w powietrzu spokojnym 0,2–0,5 Parowanie lub uchodzenie gazów z otwartych naczyń, odtłuszczanie, trawienie, procesy galwanizacyjne
Wydobywanie się zanieczyszczeń z umiarkowaną prędkością w spokojnym powietrzu 0,5–1,0 Spawanie, malowanie natryskowe, lutowanie, okresowe zasypywanie suchych materiałów sypkich do pojemników
Wydobywanie się zanieczyszczeń ze znaczną prędkością lub w powietrzu poruszającym się ze znaczną prędkością 1,0–2,5 Malowanie natryskowe pod dużym ciśnieniem, napełnianie beczek i pojemników materiałem sypkim, ładowanie na przenośniki
Wydobywanie się zanieczyszczeń z dużą prędkością lub w powietrzu poruszającym się z bardzo dużą prędkością 2,5–10,0 Szlifowanie, piaskowanie, śrutowanie, obróbka powierzchniowa kamienia

Tab. 2. Zalecane prędkości porywania dla wybranych procesów produkcyjnych

Rodzaj czynności Prędkość porywania [m/s]
Zbiorniki i wanny  
Odtłuszczanie 0,25
Trawienie w benzynie 0,75
Wytrawianie 0,4–0,5
Hartowanie 0,5
Platerowanie 0,25–0,5
Parowanie 0,4–0,5
Napełnianie worków  
papierowych 0,5
tkaninowych 1,0
proszkami do czyszczenia 2,0
Napełnianie beczek 0,4–0,5
Czyszczenie butelek 0,75–1,25
Malowanie natryskowe 0,5–1,0
Transportery taśmowe miejsca przesypu 0,75–1,0
Podnośniki kubełkowe (górą i dołem) 2,5
Odlewanie  
Wybijanie odlewów z form 1,0
Przygotowywanie ziemi fornirskiej 0,5
Zalewanie form 0,75–1,0
Oczyszczanie odlewów 0,5–0,75
Sita  
cylindryczne 2,0
płaskie 1,0
Młyny 0,75–1,0
Metalizacja natryskowa  
Substancje trujące (ołów, kadm itp.) 1,0
Substancje nietrujące (stal, aluminium itp.) 0,65
Piece do topienia  
aluminium 0,75–1,0
miedzi 1,00–1,25
Piaskownice  
w komorach 2,5
w pomieszczeniu zamkniętym 0,3–0,5
Szlifowanie  
Szlifierki przenośne 1,0–2,0
Szlifierki wahadłowe 1,0–2,0
Spawanie 0,5–1,0
Lutowanie 0,5
Kołowrót 2,5
Czyszczenie szczotkami 3,75
Malowanie 0,5–0,75
Formacja, pakowanie, ważenie 0,5–1,0
Pakowanie mechaniczne 0,25–0,5
Stoły warsztatowe 0,5
Topienie kwarcu 0,75–1,0
Mieszadła piasku itp. 0,5–1,0
Cięcie ręczne kamienia 1,0
Ogniska kowalskie 1,0
Kalander (wałowanie kauczuku) 0,5
Trzon kuchenny 0,5–0,75
Procesy chemiczne (dygestorium) 0,5–0,75

Często, aby osłonić strumień powietrza odciąganego od zakłóceń wywołanych ruchem powietrza w obszarze działania ssawki, urządzenia te wyposaża się w osłony. Oczywiście osłonę stosuje się wtedy, gdy nie będziemy ograniczać dostępu do powierzchni roboczej. Na pewno bardziej skuteczną metodą ograniczenia emisji zanieczyszczeń jest hermetyzacja procesu technologicznego poprzez zastosowanie obudowy wentylowanej. Aby usuwać zanieczyszczone powietrze z tego rodzaju obudów, musi być zapewniony napływ powietrza do jej wnętrza. Jeżeli obudowa nie ma połączenia z atmosferą, to wykonuje się w niej otwory, przez które może być dostarczane powietrze. Innym typem tych obudów są obudowy częściowe. Obudowa częściowa ma otwór roboczy, umożliwiający dostęp do miejsca, w którym odbywa się proces technologiczny. Niewątpliwie urządzenia te są bardziej skuteczne niż inne urządzenia do chwytania powietrza (z wyjątkiem obudów hermetycznych), ponieważ ograniczają one strefę wydobywania się i chwytania zanieczyszczonego powietrza oraz ograniczają do minimum zakłócenia wywołane ruchem powietrza przez czynniki uboczne. Dowiedz się więcej >>

Innym jeszcze rodzajem urządzeń do wychwytywania zanieczyszczonego powietrza są okapy. Zazwyczaj okapy stosuje się w miejscach, gdzie występuje emisja zanieczyszczeń gorących lub zanieczyszczenia są lżejsze od powietrza. Przy projektowaniu okapu należy zwrócić przede wszystkim uwagę na to, aby znajdował się jak najbliżej źródła emisji zanieczyszczeń, ale aby jednocześnie nie stanowił przeszkody w pracy. Zalecana wysokość montażu okapu to 1,8–2,0 m. Strumień powietrza odciąganego przez okap można wyznaczyć wg doświadczalnej zależności określonej przez Dallę Valle’a:

Strumień powietrza odciąganego przez okap można wyznaczyć wg doświadczalnej zależności określonej przez Dallę Valle’a

gdzie:

U – obwód części wlotowej okapu [m];
x – odległość krawędzi okapu od źródła emisji [m]; 
wm – średnia prędkość powietrza miedzy krawędzią okapu a źródłem emisji [m/s].

Średnią prędkość powietrza przyjmuje się:

  • w pomieszczeniu o nieruchomym powietrzu: wm = 0,2–0,3 m/s;
  • w pomieszczeniu o słabym ruchu powietrza: wm = 0,3–0,4 m/s;
  • w pomieszczeniu o silnym ruchu powietrza: wm = 0,4–0,5 m/s
okreslanie wymiarow okapu nad zrodlem o malej intensywnosci ciepla

Rys. 2. Określanie wymiarów okapu nad źródłem o małej intensywności ciepła

Przy projektowaniu okapów o większych rozpiętościach niż 1,5 należy liczyć się z tym, że jego sprawność będzie się pogarszała. Korzystniej jest wtedy zaprojektować kilka okapów mniejszych, które wspólnie będą obsługiwały to samo źródło emisji. Niestety może się okazać, że nawet dobrze zaprojektowany okap nie będzie działał poprawnie. Przyczyną takiego stanu może być ruch powietrza przepływającego między źródłem zanieczyszczeń a okapem, wywołany przeciągami, ruchem maszyn, transportem wewnętrznym. W przypadku projektowania okapów nad źródłami o małej emisji ciepła zaleca się powiększenie jego wymiarów liniowych w stosunku do wymiarów źródła wydobywania zanieczyszczeń w rzucie (aby zapobiec nieprzewidzianemu strumieniowi powietrza, który mógłby zmienić kierunek unoszącego strumienia do góry, a także aby zwiększyć prawdopodobieństwo odciągu zanieczyszczonego powietrza, który mógłby wydostać się poza strefę działania okapu).

Problem skutecznego odciągu zanieczyszczonego powietrza ze stanowisk pracy jest tematem bardzo złożonym. Warto pamiętać, że oprócz zapewnienia odpowiedniego doboru elementów odsysających w instalacji odciągów miejscowych należy także zadbać o odpowiednie urządzenia wprawiające w ruch powietrze odciągane (wentylatory), a także o zespoły oczyszczające powietrze (odpylacze).

Więcej informacji o produktach firmy Mastervent >>

Komentarze

Powiązane

Mastervent Tomasz Miliński Skuteczność odpylania jako istotny aspekt bezpieczeństwa pracy

Skuteczność odpylania jako istotny aspekt bezpieczeństwa pracy Skuteczność odpylania jako istotny aspekt bezpieczeństwa pracy

Emisja pyłów powstających w procesach technologicznych jest jednym z poważniejszych problemów stwarzających zagrożenie dla osób przebywających w ich otoczeniu. Głównymi źródłami pyłów są procesy cięcia...

Emisja pyłów powstających w procesach technologicznych jest jednym z poważniejszych problemów stwarzających zagrożenie dla osób przebywających w ich otoczeniu. Głównymi źródłami pyłów są procesy cięcia materiałów, transportowania, szlifowania i polerowania. Pyły są nie tylko zagrożeniem zdrowotnym, ale również mogą być przyczyną wybuchu.

Mastervent Tomasz Miliński Producent węży technicznych

Producent węży technicznych Producent węży technicznych

Już od kilkunastu lat dostarczamy Państwu niezawodne wentylatory przemysłowe, węże, odpylacze, odciągi spalin i wiórów, a także odkurzacze przemysłowe. Mastervent to producent oferujący także wszelkiego...

Już od kilkunastu lat dostarczamy Państwu niezawodne wentylatory przemysłowe, węże, odpylacze, odciągi spalin i wiórów, a także odkurzacze przemysłowe. Mastervent to producent oferujący także wszelkiego rodzaju akcesoria wentylacyjne jak ssawki do usuwania zanieczyszczeń, ssawki samochodowe czy elementy połączeniowo-instalacyjne. Nasze produkty cieszą się ogromną popularnością w wielu zakładach produkcyjnych zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

Wybrane dla Ciebie

Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła »

Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła » Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? »

Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? » Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? »

Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować »

Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować » Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować »

Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji »

Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji » Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Dobierz odpowiedni zawór do instalacji »

Dobierz odpowiedni zawór do instalacji » Dobierz odpowiedni zawór do instalacji »

Sposób na oszczędne ogrzewanie domu »

Sposób na oszczędne ogrzewanie domu » Sposób na oszczędne ogrzewanie domu »

Jak efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie »

Jak efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie » Jak  efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie »

Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu »

Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu » Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki » Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Ciepłomierze - jak działają

Ciepłomierze - jak działają Ciepłomierze  - jak działają

Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych »

Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych » Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych »

Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce »

Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce » Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

FLOP SYSTEM Sp. z o.o. Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie...

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie dróg oddechowych oraz inne schorzenia o podłożu środowiskowym. Zmieniające sięwarunki środowiskowe (zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego, smog, hałas miejski) oraz wzrastające oczekiwania użytkowników mieszkań, jakie można zaobserwować w ostatnich latach w Polsce, stawiają przed inwestorami...

MOBILBOX POLSKA SP. Z O. O. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju? Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić...

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić znacznych kosztów wynajmu powierzchni, gdyż technologia kontenerowa zapewnia dokładnie te same wygody w znacznie niższej cenie. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

NIBE-BIAWAR SP. Z O.O. news Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów...

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów jego działalności jest kształcenie specjalistów w zakresie projektowania i instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła marki NIBE. Kompleksowe szkolenia techniczne, których organizatorem na polskim rynku jest NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., służą poszerzeniu wiedzy, podniesieniu kwalifikacji oraz przygotowaniu...

AFL MOTORS EUROPE news AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024! AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi...

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi silnikami EC, skonsultować z ekspertami technicznymi oraz skorzystać z szybkiego doboru.

KM-STUDIO Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy...

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy dywany, może całkowicie odmienić jego charakter. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na głębokie sprzątanie, wymianę tekstyliów, czy na renowację mebli, jak rattanowe fotele czy stare szafy, istotne jest zastosowanie sprawdzonych i wygodnych sposobów na osiągnięcie zamierzonych efektów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.