RynekInstalacyjny.pl

Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych

ClimateHub TDM Plus firmy Samsung „All-in-One” oferuje elastyczność w zakresie wymagań dotyczących komfortu

Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych – ClimateHub TDM Plus firmy Samsung „All-in-One” oferuje elastyczność w zakresie wymagań dotyczących komfortu
SAMSUNG

Pompy ciepła, które dostosowują się do potrzeb sezonowych – ClimateHub TDM Plus firmy Samsung „All-in-One” oferuje elastyczność w zakresie wymagań dotyczących komfortu


SAMSUNG

W poniższym artykule Alejandra Tortosa, Inżynier Przedsprzedaży w SEACE, przedstawiła główne założenia projektowe i logistykę eksploatacji, które zostały uwzględnione przy tworzeniu pomp ciepła ClimateHub TDM Plus firmy Samsung. W artykule zilustrowano sposób, w jaki TDM Plus odpowiada na różne potrzeby – o różnych porach dnia i w różnych porach roku – i może z łatwością stać się idealnym produktem dla tych, którzy poszukują kompletnego rozwiązania dla domowego klimatu. Wyrafinowane i przemyślane działanie ClimateHub TDM Plus świadczy o innowacyjności i doskonałości, ponieważ firma Samsung stara się zaspokajać zmieniające się potrzeby zarówno konsumentów, jak i instalatorów.

treść sponsorowana

Rozwiązanie typu „wszystko w jednym” dla domów 

TDM Plus to system typu „wszystko w jednym” zapewniający kompletne rozwiązanie dla klimatu domowego. Umożliwia inteligentne działanie naprzemienne pomiędzy trybem powietrze-woda i powietrze-powietrze (Air-to-Air) w trybach chłodzenia i ogrzewania, przynosząc znaczne oszczędności i zapewniając łatwość instalacji, o czym mowa w niniejszym artykule. ​Ta elastyczność pozwala na dostosowanie pompy ciepła do konkretnych wymagań dotyczących komfortu przez cały rok.

W przypadku ogrzewania i chłodzenia w trybie powietrze-powietrze, do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć do siedmiu jednostek wewnętrznych – kanałowych, konsolowych i naściennych WindFree™. System chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń powietrze-woda wytwarza ciepłą wodę użytkową oraz wodę do ogrzewania domu za pomocą klimakonwektorów, grzejników i ogrzewania podłogowego, osiągając temperaturę wody wychodzącej do 55 stopni Celsjusza. TDM ClimateHub integruje moduł hydrauliczny i zbiornik ciepłej wody użytkowej, który dostępny jest w dwóch pojemnościach: 200 i 260 litrów. Wszystkie te operacje są możliwe dzięki zainstalowaniu tylko jednej jednostki zewnętrznej o mocy nominalnej od 4,4 do 16 kW. Dowiedz się więcej >>

Sterowanie WŁ./WYŁ. różnych trybów 

Dla każdego z dwóch trybów działania, powietrze-woda i powietrze-powietrze, zmienne termiczne skutkujące włączaniem i wyłączaniem są różne:

  1. Temperatura wody wychodzącej, mierzona przez płytowy wymiennik ciepła, jest wykorzystywana do sterowania pracą systemu chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń w trybie powietrze-woda.
  2. W przypadku ciepłej wody użytkowej, czynnikiem termicznym włączającym/wyłączającym jest temperatura zbiornika wody podawana przez czujnik temperatury wbudowany w zbiornik. Można ustawić różnicę temperatur między temperaturą docelową a temperaturą załączenia termicznego, która domyślnie wynosi pięć stopni Celsjusza.
  3. Temperatura w pomieszczeniu, mierzona termostatem pokojowym, określa zapotrzebowanie na chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń w trybie powietrze-powietrze, a także może posłużyć do sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem pomieszczeń w trybie powietrze-woda. Czytaj dalej, aby poznać sposób działania.

Ponieważ jednoczesne działanie trybów nie jest możliwe, maksymalny współczynnik kombinacji systemu wynosi 200%. Współczynnik kombinacji 100% dotyczy modułu hydraulicznego oraz współczynnik kombinacji 100% dotyczy jednostek wewnętrznych typu powietrze-powietrze. Na przykład jednostka zewnętrzna o mocy 9 kW może pracować w trybach powietrze-powietrze i powietrze-woda o mocy 9 kW.

Praca przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na działanie w trybie powietrze-woda 

W jaki sposób można w razie potrzeby jednocześnie wykorzystywać ciepłą wodę użytkową i działanie w trybie powietrze-woda? W tym celu konieczne jest ustawienie czasu pracy na zmianę trybów. Na poniższym wykresie dwie górne linie poziome reprezentują zapotrzebowanie na ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń oraz ciepłą wodę użytkową, a dwie dolne linie poziome reprezentują tryb działania. W przedziale czasowym 1 występuje zapotrzebowanie na ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń. System działa normalnie, aby pokryć to zapotrzebowanie. W pewnym momencie w ciągu dnia (przedział czasowy 2), w zależności od zapotrzebowania użytkownika, temperatura w zbiorniku wody spadnie poniżej temperatury załączenia termicznego, co wygeneruje żądanie podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Gdy występuje jednoczesne zapotrzebowanie na oba tryby, domyślnie priorytetem jest ciepła woda użytkowa, ponieważ zwykły schemat zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową, ze szczytami w godzinach porannych i wieczornych, koncentruje zapotrzebowanie na działanie kilka razy dziennie. System będzie pokrywał zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w maksymalnym ustawionym czasie, przełączając w razie potrzeby tryby z powrotem na ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń. Ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczenia będzie działać przez minimalny czas pięciu minut (ustawienie #3024), aby chronić system, oraz przez maksymalny czas, gdy nadal występuje zapotrzebowanie (przedział czasowy 3). Jeśli temperatura w zbiorniku ciepłej wody użytkowej jest wciąż niższa od temperatury docelowej (przedział czasowy 4), rozpocznie się drugi cykl dogrzewania, aby pokryć zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową.

Istnieje szereg opcji i wartości domyślnych dla ustawień pól, które można modyfikować zgodnie ze specyfikacją projektu:

  • Maksymalny czas działania ciepłej wody użytkowej (#3025) wynosi domyślnie 30 minut. Jest to w przybliżeniu czas trwania każdego cyklu dogrzewania, uwzględniając temperaturę załączenia termicznego wynoszącą 40 stopni Celsjusza i temperaturę docelową wynoszącą 53 stopnie Celsjusza.
  • Czas pracy ogrzewania lub chłodzenia pomieszczenia ciepłą wodą użytkową (#3026) jest domyślnie ustawiony na trzy godziny. Powinno to zapewnić wystarczającą ilość czasu przeznaczonego na ogrzanie lub schłodzenie pomieszczenia do osiągnięcia temperatury pokojowej bez zakłóceń.

Praca grzałki wspomagającej 

Grzałka wspomagająca o mocy 3 kW jest wbudowana w zbiornik wody ClimateHub. Może on być eksploatowany w celu wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej, zwiększenia wydajności i skrócenia czasu pracy w porównaniu z sytuacją, gdy grzałka wspomagająca nie pracuje. Ostatni etap działania ciepłej wody użytkowej realizowany przez wężownicę wodną jest bardzo nieefektywny i zajmuje dużo czasu. W miarę zmniejszania się różnicy temperatur pomiędzy wodą w zbiorniku a wężownicą, stopniowo zmniejsza się również efektywność wymiany ciepła. Opcjonalnie system można ustawić tak, aby ostatni etap pracy z ciepłą wodą użytkową kończył się przy wsparciu grzałki wspomagającej, dzięki czemu można uniknąć drugiego cyklu pracy z ciepłą wodą użytkową realizowanego przez pompę ciepła.

Można zdefiniować czas opóźnienia dla aktywacji grzałki wspomagającej po rozpoczęciu przez pompę ciepła pracy z ciepłą wodą użytkową (#3032). Przy ustawieniach domyślnych ostatnie dziesięć minut działania ciepłej wody użytkowej będzie wspomagane przez elektryczną grzałkę wspomagającą (patrz prostokąt na poniższym wykresie), która będzie pracować do momentu, gdy temperatura w zbiorniku wody osiągnie wartość zadaną. Domyślnie czas opóźnienia wynosi 20 minut, ale można go wydłużyć do 95 minut, w zależności od czasu pracy ciepłej wody użytkowej. Więcej na ten temat >>

Dodanie trybu powietrze-powietrze do systemu 

Jak działa system po dodaniu trybu powietrze-powietrze? Aby to wyjaśnić, użyta zostanie konfiguracja spełniająca wymagania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania w trybie powietrze-woda oraz chłodzenia w trybie powietrze-powietrze. W lecie system zapewnia chłodzenie w trybie powietrze-powietrze i ciepłą wodę użytkową. Aby przewidzieć jednoczesne zapotrzebowanie, konieczne jest ustawienie priorytetu pomiędzy trybami chłodzenia powietrze-powietrze a powietrze-woda. Dodatkowo, maksymalny czas pracy dla trybu priorytetowego i minimalny czas pracy dla trybu niepriorytetowego muszą być ustawione przez ustawienia opcji pola.

W zimie, dzięki połączeniu trybów powietrze-woda i powietrze-powietrze w jednym systemie, dom można szybko ogrzać za pomocą funkcji szybkiego ogrzewania w przypadku ogrzewania w trybie powietrze-woda. Ogrzewanie podłogowe jest dobrze znane jako optymalna opcja ogrzewania dla uzyskania komfortu cieplnego w pomieszczeniach, jednak osiągnięcie docelowej temperatury w pomieszczeniu wymaga więcej czasu w porównaniu z ogrzewaniem powietrzem lub grzejnikami. Technologia TDM przyspiesza ten proces dzięki jednostkom wewnętrznym pracującym w trybie powietrze-powietrze w pierwszej fazie procesu ogrzewania i kontynuacji pracy w trybie ogrzewania podłogowego. Poniższy wykres przedstawia wyniki wewnętrznego testu laboratoryjnego przeprowadzonego przez firmę Samsung w celu porównania działania samego systemu w trybie powietrze-woda z działaniem systemu TDM Plus. Czas potrzebny do podniesienia temperatury w pomieszczeniu z 5 stopni Celsjusza do 20 stopni Celsjusza przedstawiono tutaj. Ogrzewanie w samym trybie powietrze-woda wymaga bardzo długiego czasu, aby osiągnąć temperaturę w pomieszczeniu od 5 stopni Celsjusza do 20 stopni Celsjusza (około 400 minut) w porównaniu do działania TDM Plus, które zajmuje około 50 minut.

Jednoczesna regulacja dla różnych stref temperatury w trybie powietrze-woda 

Nasz sterownik przewodowy pozwala użytkownikowi na jednoczesne sterowanie dwiema strefami w trybie powietrze-woda o różnych temperaturach. Użytkownik może ustawić temperaturę wody dostarczanej do każdej strefy niezależnie od tego, co zostanie wykorzystane jako współczynnik termicznego załączania/wyłączania. Ewentualnie, docelowa temperatura w pomieszczeniu może posłużyć jako czynnik regulacyjny do określenia, czy w danej strefie występuje zapotrzebowanie na chłodzenie czy ogrzewanie. Jednak docelowym parametrem roboczym dla jednostki zewnętrznej w trybie powietrze-woda jest temperatura wody wychodzącej. Dlatego dla każdej strefy należy stworzyć coś, co w Samsung nazywamy „prawem wody” (Water Law): gdy istnieje zapotrzebowanie oparte na temperaturze pomieszczenia, pompa ciepła będzie pracować w trybie powietrze-woda, wykorzystując docelową temperaturę wody określoną przez prawo wody.

Po włączeniu ustawienia zwanego prawem wody temperatura wody zasilającej jest ustawiana automatycznie na podstawie temperatury zewnętrznej, która jest związana z obciążeniem chłodniczym i grzewczym pomieszczenia. Pozwala to oszczędzać energię w porównaniu z samym prawem wody, w którym temperatura wody zasilającej jest stała. Dwie linie operacyjne, po jednej na strefę, wymagają zdefiniowania za pomocą ustawień w miejscu instalacji. Każda z tych linii przedstawia zależność pomiędzy docelową temperaturą wody dla danej strefy a temperaturą otoczenia mierzoną przez jednostkę zewnętrzną. W przypadku niejednoczesnego zapotrzebowania z dwóch stref, system pracuje zgodnie z odpowiednią linią operacyjną. Przykładowo, gdy występuje tylko zapotrzebowanie na ogrzewanie podłogowe, temperatura wody na wyjściu z modułu hydraulicznego jest ustawiona zgodnie z dolną linią temperaturową, a zawór mieszający będzie otwarty w 100%. Więcej o systemie>>

Podczas jednoczesnego działania obu stref wartości prawa wody są sterowane w nieco inny sposób. Najbardziej niekorzystne prawo wody określa docelową temperaturę wody wychodzącej modułu hydraulicznego, która odnosi się do temperatury wody w klimakonwektorach/grzejnikach podczas ogrzewania. Zawór mieszający będzie sterowany tak, aby osiągnąć docelową temperaturę wody w drugiej strefie, zgodnie z ustawioną różnicą temperatur z najbardziej niekorzystnym prawem wody.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Łukasz Łukasz, 23.12.2021r., 10:16:36 Jeśli szukacie sposobu na skuteczne ogrzewanie to pompa ciepła będzie idealnym wyborem. Polecam firmę Fonko - sam mam od nich pompę i działa bardzo dobrze.

Powiązane

Klimatyzator kasetonowy 360

Klimatyzator kasetonowy 360 Klimatyzator kasetonowy 360

Klimatyzator kasetonowy 360

Klimatyzator kasetonowy 360

Klimatyzator 1-kierunkowy kasetonowy WindFree™ CAC

Klimatyzator 1-kierunkowy kasetonowy WindFree™ CAC Klimatyzator 1-kierunkowy kasetonowy WindFree™ CAC

Klimatyzator 1-kierunkowy kasetonowy WindFree™ CAC

Klimatyzator 1-kierunkowy kasetonowy WindFree™ CAC

Klimatyzator 4-kierunkowy kasetonowy WindFree™ CAC

Klimatyzator 4-kierunkowy kasetonowy WindFree™ CAC Klimatyzator 4-kierunkowy kasetonowy WindFree™ CAC

Klimatyzator 4-kierunkowy kasetonowy WindFree™ CAC

Klimatyzator 4-kierunkowy kasetonowy WindFree™ CAC

Klimatyzator RAC Cebu

Klimatyzator RAC Cebu Klimatyzator RAC Cebu

Klimatyzator RAC Cebu

Klimatyzator RAC Cebu

Klimatyzator RAC WindFree™ Comfort

Klimatyzator RAC WindFree™ Comfort Klimatyzator RAC WindFree™ Comfort

Klimatyzator RAC WindFree™ Comfort

Klimatyzator RAC WindFree™ Comfort

Klimatyzator RAC WindFree™ Elite

Klimatyzator RAC WindFree™ Elite Klimatyzator RAC WindFree™ Elite

Klimatyzator RAC WindFree™ Elite

Klimatyzator RAC WindFree™ Elite

Pompa ciepła EHS TDM Plus

Pompa ciepła EHS TDM Plus Pompa ciepła EHS TDM Plus

Pompa ciepła EHS TDM Plus

Pompa ciepła EHS TDM Plus

Pompa ciepła EHS Split

Pompa ciepła EHS Split Pompa ciepła EHS Split

Pompa ciepła EHS Split

Pompa ciepła EHS Split

Pompa ciepła EHS Mono

Pompa ciepła EHS Mono Pompa ciepła EHS Mono

Pompa ciepła EHS Mono

Pompa ciepła EHS Mono

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. Inteligentne chłodzenie. Bez zimnych przeciągów

Inteligentne chłodzenie. Bez zimnych przeciągów Inteligentne chłodzenie. Bez zimnych przeciągów

Niezależnie od tego, czy szukasz rozwiązań do swojego domu czy firmy, Samsung ma system klimatyzacji dostosowany do Twoich unikalnych potrzeb.

Niezależnie od tego, czy szukasz rozwiązań do swojego domu czy firmy, Samsung ma system klimatyzacji dostosowany do Twoich unikalnych potrzeb.

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. Kup pompy ciepła ClimateHub i odbierz smartfon Samsung!

Kup pompy ciepła ClimateHub i odbierz smartfon Samsung! Kup pompy ciepła ClimateHub i odbierz smartfon Samsung!

Zapraszamy do wzięcia udziału w promocji, w której nagrodą jest Samsung Galaxy S20 FE 5G, który zapewnia dostęp do mobilnego biura dzięki wbudowanej aplikacji Samsung DeX. Wystarczy, że kupisz 2 dowolne...

Zapraszamy do wzięcia udziału w promocji, w której nagrodą jest Samsung Galaxy S20 FE 5G, który zapewnia dostęp do mobilnego biura dzięki wbudowanej aplikacji Samsung DeX. Wystarczy, że kupisz 2 dowolne komplety pomp ciepła Samsung ClimateHub, aby otrzymać rewelacyjny smartfon.

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. Inteligentne chłodzenie. Bez zimnych przeciągów

Inteligentne chłodzenie. Bez zimnych przeciągów Inteligentne chłodzenie. Bez zimnych przeciągów

Aby zaspokoić potrzeby Twojej firmy z zakresie klimatyzacji, systemy firmy Samsung łączą w sobie niesamowitą konstrukcję oraz wysoką wydajność.

Aby zaspokoić potrzeby Twojej firmy z zakresie klimatyzacji, systemy firmy Samsung łączą w sobie niesamowitą konstrukcję oraz wysoką wydajność.

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. ClimateHub - najwyższy poziom komfortu cieplnego w domu

ClimateHub - najwyższy poziom komfortu cieplnego w domu ClimateHub - najwyższy poziom komfortu cieplnego w domu

ClimateHub to zintegrowane rozwiązanie firmy Samsung do ogrzewania oraz dostarczania ciepłej wody i chłodzenia. Jego prosta instalacja, bezproblemowe uruchomienie, cicha praca i inteligentna łączność sprawiają,...

ClimateHub to zintegrowane rozwiązanie firmy Samsung do ogrzewania oraz dostarczania ciepłej wody i chłodzenia. Jego prosta instalacja, bezproblemowe uruchomienie, cicha praca i inteligentna łączność sprawiają, że utrzymanie komfortu w domu stało się wyjątkowo łatwe.

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O. Przedstawiamy system ClimateHub firmy Samsung

Przedstawiamy system ClimateHub firmy Samsung Przedstawiamy system ClimateHub firmy Samsung

ClimateHub to przełomowe rozwiązanie, pozwalające na sprawowanie pełnej kontroli nad temperaturą w domu — to zintegrowany system podgrzewania i rozprowadzania ciepłej wody. Dzięki łatwej instalacji, bezproblemowemu...

ClimateHub to przełomowe rozwiązanie, pozwalające na sprawowanie pełnej kontroli nad temperaturą w domu — to zintegrowany system podgrzewania i rozprowadzania ciepłej wody. Dzięki łatwej instalacji, bezproblemowemu odbiorowi technicznemu, cichej pracy i pełnej kompatybilności dbanie o temperaturę w domowym zaciszu nigdy nie było tak proste.

Wybrane dla Ciebie

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy? Skuteczna klimatyzacja - co to znaczy?

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne Z jakiego powodu wentylatory dachowe są niezbędne

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę Co powinieneś zrobić zanim położysz kostkę

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? » Czy wiesz, jakich błędów unikać przy instalacji? »

Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zapewnić komfort cieplny » Jak zapewnić komfort cieplny »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych » Jak zminimalizować stratę energii w układach wentylacyjnych »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym » Jaki wybrać płyn do instalacji w przemyśle spożywczym »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem » Od czego zacząć, gdy chcesz zabezpieczyć hale przemysłowe przed pożarem »

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” " Weź udział w Sympozjum „Razem dla OZE- szanse rozwoju branży PV” "

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości » Które pompy ściekowe mogą być stosowane na dużej głębokości »

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe Jak poprawnie zaizolować instalacje przemysłowe

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego » Jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego »

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Jak sterować ogrzewaniem podłogowym Jak sterować ogrzewaniem podłogowym

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego? Co ułatwi i usprawni montaż ogrzewania podłogowego?

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie oczyścić instalację C.O. Jak skutecznie oczyścić instalację C.O.

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach Jak skutecznie nawilżyć powietrze na dużych metrażach

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego Pomagamy dobrać inwerter do systemu fotowoltaicznego

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy Który grzejnik wybrać? Aluminiowy czy stalowy

Jakie tajemnice kryje w sobie najnowszy klimatyzator przemysłowy

Jakie tajemnice kryje w sobie najnowszy klimatyzator przemysłowy Jakie tajemnice kryje w sobie najnowszy klimatyzator przemysłowy

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie Jak ogrzać dom ekologicznie i oszczędnie

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła Wybierz sposób na poprawną instalację pompy ciepła

Najnowsze produkty i technologie

HEWALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Klimakonwektory Hewalex – komfort cieplny latem i zimą

Klimakonwektory Hewalex – komfort cieplny latem i zimą Klimakonwektory Hewalex – komfort cieplny latem i zimą

Tradycyjna instalacja grzewcza może być zasilana z kotła grzewczego lub pompy ciepła, zapewniając ogrzewanie domu. Dodatkowa funkcja, jaką jest chłodzenie pomieszczeń, wymaga zastosowania oddzielnej klimatyzacji....

Tradycyjna instalacja grzewcza może być zasilana z kotła grzewczego lub pompy ciepła, zapewniając ogrzewanie domu. Dodatkowa funkcja, jaką jest chłodzenie pomieszczeń, wymaga zastosowania oddzielnej klimatyzacji. Zwiększy to oczywiście koszty inwestycji, a także zajmie dodatkowe miejsce w pomieszczeniach domu. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie klimakonwektorów wentylatorowych (ang. fancoil). Podstawową różnicą w porównaniu do grzejników jest w ich przypadku możliwość pracy zarówno w trybie...

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. Energooszczędny i inteligentny system klimatyzacji w ratuszu Warszawa-Ursynów

Energooszczędny i inteligentny system klimatyzacji w ratuszu Warszawa-Ursynów Energooszczędny i inteligentny system klimatyzacji w ratuszu Warszawa-Ursynów

Efektem rozbudowy i modernizacji ursynowskiego ratusza jest montaż nowoczesnego i efektywnego energetycznie systemu klimatyzacji, który zapewnia komfortową i cichą pracę. Zastosowany system VRF firmy Panasonic...

Efektem rozbudowy i modernizacji ursynowskiego ratusza jest montaż nowoczesnego i efektywnego energetycznie systemu klimatyzacji, który zapewnia komfortową i cichą pracę. Zastosowany system VRF firmy Panasonic spełnił wszystkie wymagania inwestora dotyczące energooszczędności, wysokiej wydajności, elastyczności działania i efektywności. Składająca się z 250 pomieszczeń siedziba Urzędu Dzielnicy Warszawa-Ursynów to obecnie największy budynek w Polsce, w którym zainstalowano nowoczesny system VRF.

AS Energy Sp. z o.o. Konstrukcja silna jak korzeń

Konstrukcja silna jak korzeń Konstrukcja silna jak korzeń

To chyba jedno z najbardziej nowatorskich rozwiązań do montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie – konstrukcja zakotwiczona w podłożu niczym system korzeniowy drzewa. Produkt opracowany przez renomowaną...

To chyba jedno z najbardziej nowatorskich rozwiązań do montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie – konstrukcja zakotwiczona w podłożu niczym system korzeniowy drzewa. Produkt opracowany przez renomowaną włoską firmę Tree System jest dostępny w Polsce za pośrednictwem AS Energy.

PHU DAMBAT Pompy głębinowe do studni

Pompy głębinowe do studni Pompy głębinowe do studni

Pompy głębinowe służą do doprowadzania wody z ujęć, w których jej lustro położone jest poniżej 8 m. Nadają się do pompowania wody wszędzie tam, gdzie nie wystarczają zestawy hydroforowe lub pompy ogrodowe....

Pompy głębinowe służą do doprowadzania wody z ujęć, w których jej lustro położone jest poniżej 8 m. Nadają się do pompowania wody wszędzie tam, gdzie nie wystarczają zestawy hydroforowe lub pompy ogrodowe. Stosuje się je w systemach nawadniających różnego typu, zarówno w domach jednorodzinnych, jak i zakładach przemysłowych czy uprawach rolnych.

Aermec Polska Sp. z o.o. Największa oferta pomp ciepła powietrze-woda

Największa oferta pomp ciepła powietrze-woda Największa oferta pomp ciepła powietrze-woda

Aermec z sukcesem rozwiązuje wszelkie problemy z zakresu klimatyzacji. Pełna gama rozwiązań produktowych wyróżnia się na tle konkurencji pod względem jakości projektu, zastosowanych materiałów oraz wykonania....

Aermec z sukcesem rozwiązuje wszelkie problemy z zakresu klimatyzacji. Pełna gama rozwiązań produktowych wyróżnia się na tle konkurencji pod względem jakości projektu, zastosowanych materiałów oraz wykonania. Dzięki temu nasze rozwiązania są w stanie sprostać wszelkim wymaganiom klientów w wielu konkretnych zastosowaniach. W skład bogatej oferty produktów Aermec, z asortymentem obejmującym ponad 300 dostępnych pozycji, wchodzą agregaty wody lodowej, pompy ciepła, klimakonwektory, centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne,...

Caleffi Poland Sp. z o.o. Urządzenie urządzeniu nierówne, czyli jak wybrać odpowiedni zawór antyzamarzaniowy dla twojej instalacji

Urządzenie urządzeniu nierówne, czyli jak wybrać odpowiedni zawór antyzamarzaniowy dla twojej instalacji Urządzenie urządzeniu nierówne, czyli jak wybrać odpowiedni zawór antyzamarzaniowy dla twojej instalacji

„Afrykańskie upały w Polsce”, „Kolejna fala upałów nadchodzi”, „Będzie prawdziwe piekło” – to tylko kilka nagłówków prasowych, które tego lata kilkukrotnie ostrzegały nas przed uciążliwie wysokimi temperaturami....

„Afrykańskie upały w Polsce”, „Kolejna fala upałów nadchodzi”, „Będzie prawdziwe piekło” – to tylko kilka nagłówków prasowych, które tego lata kilkukrotnie ostrzegały nas przed uciążliwie wysokimi temperaturami. Wzrost temperatury, w tym i w Polsce, postępuje szybciej niż prognozowali eksperci, a letnie fale upałów stają się powoli naszą codziennością. Zmiany klimatyczne wpływają między innymi na trendy w systemach grzewczo-chłodzących, a my jako producent komponentów dla tych systemów, widzimy wzrost...

Sunprofi Sp. z o.o. Pompy ciepła Aermec już dostępne w hurtowni Sunprofi

Pompy ciepła Aermec już dostępne w hurtowni Sunprofi Pompy ciepła Aermec już dostępne w hurtowni Sunprofi

Hurtownia fotowoltaiczna Sunprofi wprowadziła do oferty pompy ciepła włoskiej firmy Aermec. Urządzenia Aermec to wydajne, przyjazne dla środowiska i niezawodne rozwiązania grzewcze. Nowa gama produktów...

Hurtownia fotowoltaiczna Sunprofi wprowadziła do oferty pompy ciepła włoskiej firmy Aermec. Urządzenia Aermec to wydajne, przyjazne dla środowiska i niezawodne rozwiązania grzewcze. Nowa gama produktów jest już dostępna w magazynach Sunprofi.

merXu Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu

Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu

Robienie firmowych zakupów u zagranicznych dostawców z merXu wyjątkowo opłaca się polskim przedsiębiorstwom. I to nie tylko z powodu szerokiego asortymentu, często niedostępnego na rodzimym rynku, ale...

Robienie firmowych zakupów u zagranicznych dostawców z merXu wyjątkowo opłaca się polskim przedsiębiorstwom. I to nie tylko z powodu szerokiego asortymentu, często niedostępnego na rodzimym rynku, ale również ze względu na atrakcyjne promocje, jakie platforma we wrześniu oferuje kupującym.

Thermoval Polska S.A. Thermoval — nowa oferta dla PROFESJONALISTÓW!

Thermoval — nowa oferta dla PROFESJONALISTÓW! Thermoval — nowa oferta dla PROFESJONALISTÓW!

O Thermoval, polskiej marce produkującej urządzenia grzewcze, pierwszy raz usłyszano przeszło 20 lat temu. Pionierskie rozwiązania firmy dzisiaj doceniane są zarówno przez ekspertów, którzy instalują poszczególne...

O Thermoval, polskiej marce produkującej urządzenia grzewcze, pierwszy raz usłyszano przeszło 20 lat temu. Pionierskie rozwiązania firmy dzisiaj doceniane są zarówno przez ekspertów, którzy instalują poszczególne urządzenia, jak i przez użytkowników, którzy korzystają z tych zaawansowanych systemów grzewczych. Firma jednak nie osiadła na laurach i wprowadza nowe urządzenia, które dopasowane są do aktualnych wymagań rynku, czyli oszczędzają energię, są zeroemisyjne i sterowane przy pomocy internetu.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.