Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2019 

Czego należy oczekiwać po implementacji dyrektyw 2018/2001 i 2018/2002?

What to expect from the implementation of directives 2018/2001 and 2018/2002?
W artykule omówiono najważniejsze zmiany wprowadzone nową dyrektywą w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
W artykule omówiono najważniejsze zmiany wprowadzone nową dyrektywą w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
Fot. pixabay.com

Nowe dyrektywy zwiększają prawa konsumentów energii. Mają oni uzyskać dostęp do czystej energii, jej bezpiecznych i konkurencyjnych dostaw, a także do wynagrodzenia za wyprodukowaną i wprowadzoną do sieci energię odnawialną. Nowe regulacje mają także na celu zwiększenie świadomości konsumentów, że energia kosztuje i należy ją oszczędzać, ponieważ każde jej marnotrawstwo wiąże się z wyższym kosztem ekonomicznym i ekologicznym. Zmiany te będą kolejnym impulsem do wdrażania nowych standardów i technologii w budownictwie i ogrzewnictwie oraz energetyce i transporcie.

Ratyfikując Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu oraz powstałe w jej wyniku umowy międzynarodowe (Protokół z Kioto, Porozumienie Paryskie), Unia Europejska przyjęła na siebie obowiązek walki ze zmianami klimatycznymi. Redukcja antropogenicznego oddziaływania na środowisko naturalne wymaga znaczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących z przetwarzania nieodnawialnych nośników energii pierwotnej, a środkiem do realizacji tego celu jest poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie ilości zużywanej energii brutto oraz zwiększenie stosowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Europejską podstawą prawną realizacji tych działań są dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, które określiły wiążące cele Unii w zakresie poprawy efektywności energetycznej i udziału energii odnawialnej w strukturze bilansu energetycznego wspólnoty do roku 2020. Dyrektywy wskazały również narzędzia i środki służące realizacji przyjętych celów.

Czytaj też: Fotowoltaiczna energetyka prosumencka w Polsce – problemy i propozycje rozwiązań >>

Dekarbonizacja Unii Europejskiej, którą zakłada strategiczny program „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, wymaga długoterminowych działań w zakresie energii i klimatu oraz określenia spójnej drogi w jej osiąganiu. W efekcie konieczne stało się wyznaczenie celów Unii w tej dziedzinie w kolejnym wymiarze czasowym, które zostały ustanowione w przyjętych w grudniu 2018 r. dyrektywach 2018/2001 [6] i 2018/2002 [7] oraz rozporządzeniu 2018/1999 [18]. Za pomocą dyrektywy 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych przekształcono obowiązującą dyrektywę 2009/28/WE, natomiast dyrektywą 2018/2002 zmieniono dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Dyrektywa (UE) 2018/2001

Nowy cel OZE

Grudniowa dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dalej: nowa dyrektywa OZE) określa wspólny dla wszystkich państw członkowskich cel, by do roku 2030 udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto w całej Unii wynosił co najmniej 32%. Bez uszczerbku pozostaje ponadto cel określony na rok 2020 przez dyrektywę 2009/28/WE w art. 3 ust. 1, odpowiadający 20-proc. udziałowi energii pochodzącej z OZE w unijnym zużyciu energii, oraz indywidualne zobowiązania państw członkowskich dotyczące struktury ich bilansu energetycznego do tego roku. W odróżnieniu od obowiązków określonych do roku 2020, nowe przepisy nie wprowadzają celów cząstkowych przypisanych poszczególnym krajom w zakresie docelowych udziałów energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii. Miksy energetyczne poszczególnych państw ustalane będą przez nie indywidualnie i zostaną sformułowane w zintegrowanych krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu. Krajowe wkłady muszą być jednak wystarczające do osiągnięcia wspólnego unijnego celu w zakresie udziału energii z OZE w 2030 r. i zostać określone zgodnie z procedurą opisaną w art. 5 rozporządzenia 2018/1999.

Literatura

 1. Baca-Pogorzelska K., Piszczatowska J., Po wojnie o prąd czas na ciepło. Opłaty za ogrzewanie też pójdą w górę, „Dziennik Gazeta Prawna” 2019, https://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/1390630,podwyzka-oplat-za-ogrzewanie.html (dostęp: 15.02.2018).
 2. Clean Energy for all Europeans, https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans (dostęp: 15.02.2019).
 3. Dane statystyczne dotyczące energii ze źródeł odnawialnych, Eurostat, 2018, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe (dostęp: 15.02.2019).
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dz.Urz. UE L 313/1).
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 156/75).
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L 328/82).
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.Urz. UE L 328/210).
 8. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 roku, Główny Urząd Statystyczny, 2019, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-2017-roku,2,14.html (dostęp: 15.02.2019).
 9. Energetyka cieplna w liczbach – 2016, Urząd Regulacji Energetyki, 2017, https://www.ure.gov.pl/pl/cieplo/energetyka-cieplna-w-l/7171,2016.html (dostęp: 15.02.2019).
 10. Energia ze źródeł odnawialnych w 2017 roku, Główny Urząd Statystyczny, 2018, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/energia-ze-zrodel-odnawialnych-w-2017-roku,10,1.html (dostęp: 15.02.2019).
 11. Informacja Prezesa URE o przeprowadzonych w 2017 roku audytach energetycznych przedsiębiorstw, Urząd Regulacji Energetyki, https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczn/audyt-energetyczny-prze/7385,Informacja-Prezesa-URE-o-przeprowadzonych-w-2017-roku-audytach-energetycznych-pr.html (dostęp: 15.02.2019).
 12. Joniec W., Perspektywy dla polskiego ciepłownictwa, „Rynek Instalacyjny” nr 1–2/2018, s. 58–59.
 13. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 – Założenia i cele oraz polityki i działania, Ministerstwo Energii, https://www.gov.pl/documents/33372/436746/Projekt_KPEiK_na_lata_2021-2030.pdf/aaefd8b3-0dff-3cdd-f016-b9c478b96ce1 (dostęp: 15.02.2019).
 14. Mroczkowski A., Indywidualne rozliczanie kosztów ciepła według nowelizacji ustawy Prawo energetyczne art. 45a, „Instal” nr 7–8/2016, s. 41–44.
 15. Piątek R., Jak doszło do nadpodaży #BC…, 2018, https://www.biale-certyfikaty.pl/blog/kryzys-na-rynku-bc (dostęp: 15.02.2019).
 16. Perspektywa zmian w sektorze ciepłownictwa, Newsletter KAPE S.A. nr 5, 2018.
 17. Rada Europejska 23 i 24 października 2014 r. – Konkluzje (EUCO 169/14).
 18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz.Urz. UE L 328/1).
 19. Skłodowska M., Firmy inwestowały w efektywność energetyczną. I czują się zrobione na biało, 2019, https://wysokienapiecie.pl/16494-na-biale-certyfikaty-trzeba-czekac-w-ure-ponad-rok (dostęp 15.02.2019).
 20. Skoczkowski T., Co możemy zyskać na Pakiecie zimowym?, [w:] Zaborowski M., Walczak E. (red.), „Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2017”, Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków 2018.
 21. Tak ME chce przybliżyć cel OZE na 2020, 2018, http://gramwzielone.pl/bioenergia/32964/tak-me-chce-przyblizyc-cel-oze-na-2020-wideo (dostęp: 15.02.2019).
 22. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (DzU nr 54/1997, poz. 348, z późn. zm.).
 23. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU 2015, poz. 584, z późn. zm.).
 24. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (DzU 2015, poz. 478, z późn. zm.).
 25. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (DzU 2016, poz. 831).

W artykule:

• Dyrektywa (UE) 2018/2001
• Dyrektywa (UE) 2018/2002
• Pakiet energetyczny - cele

streszczenie

W artykule omówiono najważniejsze zmiany wprowadzone nową dyrektywą w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz dyrektywą zmieniającą dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej. Wymagania dyrektyw porównano z obowiązującymi w Polsce regulacjami oraz ich praktyczną realizacją. Implementacja dyrektyw będzie wymuszała zmianę podejścia do prosumpcji energii odnawialnej oraz gruntowną modernizację ciepłownictwa w Polsce. Konsumenci energii uzyskają dostęp do szczegółowych i rzeczywistych danych na temat zużywanego przez nich ciepła, chłodu i ciepłej wody użytkowej oraz informacji na temat sposobów oszczędności energii.abstract

The article discusses the most important changes introduced by the new directive on the promotion of the use of energy from renewable sources and the directive amending the directive on energy efficiency. The requirements of the directives were compared to the regulations in force in Poland, and the principles of their implementation. Implementation of directives will require a change in the approach to renewable energy prosperity and a thorough modernization of heating systems in Poland. Energy consumers will have access to detailed actual data on the heat, cold and hot water they consume, as well as information on how to save energy.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, unia energetyczna]

   19.04.2019
Dostęp do pełnej treści tego artykułu jest BEZPŁATNY, wymaga jednak zalogowania.
Logowanie
zapomniałem hasła
Załóż konto
Jeśli nie masz jeszcze Konta Użytkownika - prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Czas potrzebny na założenie Konta Użytkownika to max. 1 minuta.
Chcę założyć konto użytkownika
Dlaczego warto założyć konto użytkownika?
otrzymujesz bezpłatny dostęp do wielu przydatnych informacji: artykułów znanych ekspertów, przeglądów produktów, porad i raportów
co tydzień otrzymasz bezpłatny Newsletter informujący o nowych artykułach, produktach i wydarzeniach związanych z izolacjami i rynkiem budowlanym
będziesz miał możliość brania udziału w konkursach z cennymi nagrodami
utworzysz swój Profil, dzięki któremu będziesz mógł brać udział w dyskusjach na Forum, wymieniać się poglądami z innymi użytkownikami oraz pisać opinie i komentarze
będziesz otrzymywać powiadomienia o promocjach i rabatach w naszej Księgarni Technicznej oraz zniżkach w sklepach naszych partnerów biznesowych.
Jednocześnie zapewniamy Cię, iż podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możesz zmienić swoje dane lub zażądać usunięcia konta.
Przed założeniem Konta sugerujemy zapoznać się z regulaminem.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Co zmieniła unijna strategia na rzecz tworzyw sztucznych »

tworzywa sztuczne

 Poznaj nowe zastosowanie pomp w pralniach przemysłowych »

Skorzystaj z najtańszego programu do sporządzania świadectw energetycznych budynku »
wentylacja klatki schodwej program do rozliczeń
jestem na bieżąco »  korzystam z udogodnień »

 


Jak działają i czym różnią się względem siebie zawory sterowane pneumatycznie »

zawory sterowane pneumatycznie

 Poznaj technikę skutecznego oddymiania klatki schodowej »

Czy są nowe technologie w systemach ogrzewania podłogowego »
wentylacja klatki schodwej ogrzewanie podłogowe
umiem więcej »   wiem więcej »

 


Poznaj najważniejsze cechy użytkowe centrali rekuperacyjnej »

centrale rekuperacyjne

 Dowiedz się więcej o działaniu sterownika do pompy wodnej » Jak zabezpieczyć kocioł po sezonie grzewczym »
sterownik do pompy wodnej inwentaryzacja kotla grzewczego
wiem więcej » poznaj dziś »

 


Jak działa nowoczesna studnia wodomierzowa »

studnia wodomierzowa zastosowanie

 "Less waste" pod kątem instalatora - na co zwrócić uwagę » Na którą pompę ciepła otrzymasz dotację z programu "czyste powietrze"»
grzejnik armatura pompa ciepła
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Jak uzdatnić wodę w instalacji HVAC  »

uzdatnianie wody

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
3/2020

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 3/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Hybrydowa wentylacja pożarowa
 • - Wytwornice wody lodowej
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl