RynekInstalacyjny.pl

BIM potrzebuje unifikacji i przyspieszenia

fot. Unsplash

fot. Unsplash

Znajomość BIM i jego możliwości stale rośnie, nadal jednak wiele barier stoi na drodze do powszechnego wykorzystania tej metodologii w budownictwie i branży HVAC. Dostawcy technologii BIM dla projektantów i wykonawców powinni wnikliwiej przyjrzeć się oczekiwaniom swoich klientów, używanej przez nich terminologii, standardom ich pracy oraz ugruntowanym przyzwyczajeniom i praktykom.

Zobacz także

Redakcja RI news Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander Kredyt Czyste Powietrze w banku Santander

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do...

Santander Consumer Bank proponuje kredyt Czyste Powietrze, w ramach którego klienci mogą skorzystać z pożyczki w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł – z dopłatą do 37 tys. z rządowego programu dopłat do wymiany źródła ogrzewania.

Redakcja RI news Czwarta edycja programu „Mój Prąd”

Czwarta edycja programu „Mój Prąd” Czwarta edycja programu „Mój Prąd”

15 kwietnia startuje czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w popularnym programie „Mój Prąd”. Wsparcie dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale także magazynów...

15 kwietnia startuje czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w popularnym programie „Mój Prąd”. Wsparcie dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale także magazynów energii i ciepła, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV. Dotację będzie można także uzyskać na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią.

Redakcja RI news Polski przemysł potrzebuje umów OZE

Polski przemysł potrzebuje umów OZE Polski przemysł potrzebuje umów OZE

Polski przemysł tworzy ponad 20% PKB i tysiące miejsc pracy, czyniąc Polskę jednym z najbardziej uprzemysłowionych krajów w Europie. W ostatnim czasie mierzy się on jednak z narastającymi problemami: coraz...

Polski przemysł tworzy ponad 20% PKB i tysiące miejsc pracy, czyniąc Polskę jednym z najbardziej uprzemysłowionych krajów w Europie. W ostatnim czasie mierzy się on jednak z narastającymi problemami: coraz większymi kosztami energii oraz utrudnionym dostępem do surowców, ale też presją na raportowanie na temat emisji CO2 produktów, bo taka jest potrzeba zagranicznych klientów. Rozwiązanie tych wyzwań to konieczność, jeśli polski przemysł ma się dalej rozwijać.

Komitet ds. Technologii i Badań REHVA (Federacja Europejskich Stowarzyszeń Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji) utworzył nową grupę zadaniową ds. BIM. Jest to finansowany przez UE projekt BIM-SPEED, w ramach którego w okresie od października do grudnia 2020 r. przeprowadzono badania ankietowe obejmujące większość krajów Unii na temat adaptacji i stosowania BIM przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Ankietę wypełniło 269 respondentów z 24 krajów europejskich. Poniżej kilka wniosków wynikających z analizy wyników tego badania:

 • wykorzystanie BIM stale rośnie – wyższe wskaźniki implementacji zaobserwowano po 2016 roku;
 • konkurencyjność i zrównoważony rozwój to główne motywacje do korzystania z BIM;
 • doświadczenia osobiste i konferencje są kluczowymi czynnikami napędzającymi wprowadzanie innowacji;
 • mimo że wykorzystanie BIM stale rośnie, prawie 50% respondentów nie używa go samodzielnie;
 • 40,9% respondentów było zaangażowanych w projekty renowacji z zastosowaniem BIM;
 • adaptacja jest najniższa wśród firm budowlanych i operacyjnych;
 • MŚP napotykają więcej barier we wprowadzaniu BIM; główną jest brak umiejętności swobodnego posługiwania się oprogramowaniem i świadomości płynących z tego korzyści. Widać także znaczącą różnicę w postrzeganiu wskaźnika rentowności między MŚP a dużymi firmami;
 • tylko 3,8% respondentów twierdzi, że jest na dobrej drodze do pełnego wykorzystania potencjału BIM.

Wspomniana na wstępie metodologia BIM-SPEED dotyczy całkiem nowego obszaru, dotyczącego prac renowacyjnych w budynkach istniejących. Międzynarodowy zespół opracowuje technologie, które mogą być wykorzystywane do gromadzenia, identyfikowania i prezentowania danych na temat systemów HVAC. Celem jest przedstawienie specyficznych dla tej branży procesów, aby móc zbierać selektywne dane w oparciu o konkretną systematykę i je porządkować dla różnych systemów HVAC. Ma to zaoszczędzić czas i zmniejszyć całkowitą liczbę danych. Metodologia ta koncentruje się na rozwiązaniu następujących kwestii:

 • potencjalne problemy na miejscu podczas zbierania danych;
 • korzyści lub zagrożenia finansowe;
 • kompatybilność formatów zbieranych danych;
 • wykorzystanie odpowiednio uporządkowanych danych podczas procesu sporządzania projektu przewidywanych działań renowacyjnych.

W projekcie biorą udział dwie polskie firmy: gdańska Fasada i Mostostal Warszawa. Projekty pilotażowe obejmują dwurodzinny budynek z roku 1961 w Gdyni oraz blok mieszkalny z 1978 roku wybudowany w Warszawie w technologii wielkiej płyty.

Z dość enigmatycznych informacji wynika, że metodologia BIM-SPEED ułatwia systematyczne kanalizowanie strumieni zbieranych danych, aby zmniejszyć ich sumaryczną ilość do zbioru potrzebnego do podjęcia decyzji i sporządzenia projektu renowacji obiektu. Jest to pewna forma opracowania due diligence w postaci modelu 3D skoncentrowanego na zagadnieniach HVAC.

Nie ulega wątpliwości, że w obliczu dążenia Unii do redukcji zapotrzebowania na energię, zwłaszcza w obliczu „spontanicznego” stylu budowania w państwach byłej sfery wpływów ZSRR, zamysł ten jest ze wszech miar aktualny i pożądany.

Wątpliwości budzi jednak zawężony zakres tych przedsięwzięć. Ideą BIM – fazy 6D – jest stworzenie modelu umożliwiającego późniejsze sprawne zarządzanie obiektem.

Przykładem może być zrealizowany przez zespół młodych polskich inżynierów model dziewięciokilometrowego tunelu instalacyjnego dla miasteczka uniwersyteckiego w Doha w Katarze. Model zawierał wszystkie szczegóły znajdujących się tam instalacji i urządzeń. Sporządzony został w oparciu o dokumentację powykonawczą w 2D i zweryfikowany za pomocą skanu laserowego i dokumentacji zdjęciowej miejsc tego wymagających. W przypadku BIM-SPEED zastanawia, że w opisach nie ma mowy o skanowaniu laserowym, które jest obecnie podstawą sporządzania wiarygodnej geometrii modelu, koniecznej do przeprowadzenia obliczeń technicznych.

Przykładem dotyczącym budynków istniejących może być wizjonerski zamysł, który powstał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, przewidujący trójwymiarową inwentaryzację budynków zajmowanych przez polskie przedstawicielstwa za granicą. Pilotażowym projektem miała być realizacja modelu na podstawie skanu laserowego ambasady RP w Moskwie łącznie z infrastrukturą, w oparciu o wyniki pomiaru georadarem i monitoringu telewizyjnego stanu kanalizacji. W dalszej kolejności planowane były podobne działania dotyczące ambasady RP w Delhi.

Celem tych przedsięwzięć była nie tylko rewitalizacja pod kątem aktualnych wymagań dotyczących oszczędności energii, ale również objęcie budynków sprawnym i oszczędnym systemem zarządzania. Ten człon metodologii BIM nie trafił jeszcze niestety do świadomości inwestorów użytkujących własne obiekty. Tkwi w nim ogromny potencjał oszczędności, nie tylko energii, ale i pozostałych kosztów związanych z eksploatacją budynków. W pierwszym rzędzie dotyczy to inwestora publicznego, w przypadku którego nadal podstawą podejmowania decyzji są koszty inwestycyjne. Zbyt wolno upowszechnia się świadomość faktu, że, zwłaszcza dla inwestora publicznego, miarodajne są dopiero koszty obejmujące również okres przewidywanej eksploatacji obiektu. Tym samym dobór systemów HVAC umożliwiający analizę energetyczną budynku w całym okresie jego użytkowania musi stać się jednym z decydujących kryteriów przy wyborze kierunku realizacji projektu już na etapie koncepcji.

Należy rozważyć możliwość sporządzenia od razu modelu 6D, zawierającego integralną część dotyczącą HVAC. Oczywiście analizie podlegać musi również pracochłonność wykonania modelu na potrzeby BIM-SPEED oraz kompletnego modelu z całą gamą rozwiązań pośrednich. W publikacji [2] czytamy: Jeśli chodzi o bariery związane ze wdrożeniem BIM, to prawie wszystkie uległy znacznemu spadkowi poza niskim poziomem wiedzy o BIM, który był wymieniany częściej niż 4 lata temu. Może to wynikać ze wzrostu świadomości oraz większej liczby wdrożeń, a co za tym idzie większej potrzeby edukacji wśród kadr. Jako główne kierunki działań badani wskazują budowanie świadomości inwestorów na temat możliwości wykorzystania danych zawartych w modelach BIM (ponad 55%), opracowanie polskich standardów (51%), zmiany w przepisach prawnych (42%) i edukację (36%). Czynnikami, które będą wpływały na polską branżę architektoniczno-budowlaną, są przede wszystkim dostępność funduszy z UE (73%), dostępność wykwalifikowanych kadr (62%) i nowe technologie (59%). Te same czynniki były wymieniane również jako decydujące dla branży w 2015 r., choć obecnie są wskazywane nieznacznie częściej. Szczególnie duża zmiana dotyczy ustawodawstwa w zakresie parametrów energetycznych. Można natomiast zauważyć, że w 2015 r. większe niż obecnie znaczenie przypisywano ustawodawstwu w zakresie BIM.

Perspektywy upoważniają do umiarkowanego optymizmu, jednak obserwacje w praktyce zjawisk związanych z implementacją BIM już ten optymizm studzą. Analizując bieżące publikacje i program konferencji, trudno oprzeć się wrażeniu, że ścieżki zmierzające do wdrożenia BIM w Polsce stopniowo się rozjeżdżają. Firmy oferujące oprogramowanie prześcigają się we wprowadzaniu na rynek coraz doskonalszych narzędzi, mających domyślnie służyć użytkownikom. Na szkoleniach, seminariach i warsztatach prezentowane są wciąż nowe możliwości poszczególnych systemów, a uczestnicy ze zrozumieniem kiwają głowami. Jednak w morzu tabel, wykresów i prezentacyjnych, funkcjonujących bez zarzutu modelików i przykładów toną ich codzienne, konkretne problemy i troski. Ci, którzy z ogólnikowej prezentacji mogą wyłowić coś, z czym już się spotkali w praktyce, notują ten fragment i dalej obserwują sprawną nawigację prelegentów po angielskojęzycznych pojęciach i skrótach, potwierdzaną szybkimi ruchami kursora po słabo widocznych, zmieniających się interfejsach. Na pierwszy plan wysuwa się tu szczególnie odwieczny problem unifikacji języków informatyka i inżyniera.

Problem polega na różnym pojmowaniu domyślności w jednym i drugim przypadku. Dla informatyka BIM pojęcie BEM czy LOD jest zupełnie oczywiste, może mieć on natomiast problem ze skrótem OZC czy ZUD. Zatem bardzo istotną barierą we wzajemnym zrozumieniu jest niepewne poruszanie się po niedostatecznie zrozumiałym polu potencjalnego partnera.

Zrozumiałe, że kreatorzy software starają się zainteresować swoimi produktami jak najszerszą grupę odbiorców. Stąd znów to domyślne spełnianie oczekiwań, które jednak w konkretnym przypadku wymagają dopasowania do indywidualnych potrzeb użytkownika. Założenie, że wybierze on sobie z oferowanej masy możliwości to, co jest mu akurat potrzebne, jest błędne. Przecież o wiele łatwiej przygotować w Excelu poprawnie funkcjonującą tabelkę na codzienne potrzeby niż ryzykować stratę stale brakującego czasu na błądzenie po zakamarkach kompleksowego programu i popełnienie kosztownego błędu po wprowadzeniu jakiegoś parametru w niewłaściwym miejscu. Podobnym problemem w branży HVAC (dla informatyków: Heating, Ventilation, Air Conditioning) była swego czasu komunikacja automatyków z inżynierami i najbardziej poszukiwany był automatyk z wykształceniem sanitarnym albo na odwrót.

Wraz ze wzrostem kompleksowości oferowanych programów, w tym niezwykle istotnych w metodologii BIM banków danych i systemowych wyszukiwarek, pojawi się być może profesja „tropicieli ścieżek” poruszających się pomiędzy obydwoma tokami rozumowania, pełniących funkcję tłumaczy zbliżających do siebie tory myślenia obydwu partnerów, by wspólnie mogli osiągnąć to, do czego zostali powołani.

Literatura

 1. 29 April 2021 RHEVA News, BIM adoption by European SMEs, https://www.rehva.eu/news/article/bim-adoption-by-european-smes (dostęp: 9.08.2021)
 2. Anger Anna, BIM w Polsce, Almanach Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, 2016–2020, https://pzpb.com.pl/almanach-pzpb/ (dostęp: 9.08.2021), artykuł jest fragmentem książki „BIM dla Managerów”, PWN, 2021
 3. Przemysł i budownictwo – na styku światów, konferencja on-line, AEC Design, 29 lipca 2021, http://www.aecdesign.pl/webinaria-na-zadanie

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news Zmiany cen materiałów budowlanych w lutym 2022 r.

Zmiany cen materiałów budowlanych w lutym 2022 r. Zmiany cen materiałów budowlanych w lutym 2022 r.

Jak zmieniły się ceny materiałów budowlanych w lutym 2022 r.? Grupa PSB Handel S.A. śledzi ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów.

Jak zmieniły się ceny materiałów budowlanych w lutym 2022 r.? Grupa PSB Handel S.A. śledzi ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów.

Redakcja RI news Woltair wchodzi do Polski

Woltair wchodzi do Polski Woltair wchodzi do Polski

Na polski rynek wchodzi Woltair, jedna z największych w Czechach firm z sektora zielonej energii. Spółka specjalizuje się w instalacji pomp ciepła, ale w ciągu najbliższych 6 miesięcy w jej ofercie pojawi...

Na polski rynek wchodzi Woltair, jedna z największych w Czechach firm z sektora zielonej energii. Spółka specjalizuje się w instalacji pomp ciepła, ale w ciągu najbliższych 6 miesięcy w jej ofercie pojawi się również fotowoltaika oraz magazyny energii.

Redakcja RI news Apel do branży wod-kan

Apel do branży wod-kan Apel do branży wod-kan

Ryszard Gajewski – prezes Spółki Gdańskie Wody w liście otwartym do branży wod-kan zaapelował o deklarowanie swojej pomocy w odbudowie Ukrainy po wojnie.

Ryszard Gajewski – prezes Spółki Gdańskie Wody w liście otwartym do branży wod-kan zaapelował o deklarowanie swojej pomocy w odbudowie Ukrainy po wojnie.

Redakcja RI news Modernizacja infrastruktury zaopatrywania w wodę pitną

Modernizacja infrastruktury zaopatrywania w wodę pitną Modernizacja infrastruktury zaopatrywania w wodę pitną

7,6 mln zł niskooprocentowanych pożyczek zostanie wykorzystane przez beneficjentów – Zakład Usług Komunalnych Energokom Sp. z o.o., Gminę Czaplinek oraz Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. – do przeprowadzenia...

7,6 mln zł niskooprocentowanych pożyczek zostanie wykorzystane przez beneficjentów – Zakład Usług Komunalnych Energokom Sp. z o.o., Gminę Czaplinek oraz Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. – do przeprowadzenia przedsięwzięć w Rakszawie (woj. podkarpackie), Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) oraz Koźminie Wielkopolskim (woj. wielkopolskie).

Redakcja RI news Kolektor Wiślany w budowie

Kolektor Wiślany w budowie Kolektor Wiślany w budowie

MPWiK w Warszawie buduje kolejny odcinek największego kolektora tranzytowo-retencyjnego stolicy – Wiślanego. Cały kolektor powstaje wzdłuż Wisłostrady i będzie miał łączną długość ponad 9 km. Prace na...

MPWiK w Warszawie buduje kolejny odcinek największego kolektora tranzytowo-retencyjnego stolicy – Wiślanego. Cały kolektor powstaje wzdłuż Wisłostrady i będzie miał łączną długość ponad 9 km. Prace na jego 2-kilometrowym odcinku od ul. Karowej do Mostu Gdańskiego rozpoczęto w styczniu 2022 r., a ich zakończenie zostało zaplanowane na I kwartał 2023 r.

Redakcja RI news REPowerEU

REPowerEU REPowerEU

Komisja Europejska przedstawiła w dniu 8 marca plan uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 r., począwszy od gazu w reakcji na rosyjską inwazję na Ukrainę. W planie tym...

Komisja Europejska przedstawiła w dniu 8 marca plan uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 r., począwszy od gazu w reakcji na rosyjską inwazję na Ukrainę. W planie tym przedstawiono również szereg środków mających na celu reakcję na rosnące ceny energii w Europie oraz uzupełnienie zapasów gazu na kolejną zimę. Europa od kilku miesięcy boryka się ze wzrostem cen energii, a niepewność dostaw tylko pogłębia ten problem. REPowerEU będzie dążyć do dywersyfikacji dostaw...

Redakcja RI news Rekordowa emisja CO2

Rekordowa emisja CO2 Rekordowa emisja CO2

W 2021 roku światowa emisja CO2 wzrosła o 6 proc., do najwyższego jak dotąd poziomu 36,3 mld ton – podaje Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA). Tym samym w zeszłym roku światowa emisja CO2 była najwyższa...

W 2021 roku światowa emisja CO2 wzrosła o 6 proc., do najwyższego jak dotąd poziomu 36,3 mld ton – podaje Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA). Tym samym w zeszłym roku światowa emisja CO2 była najwyższa w historii.

Redakcja RI news Wielka kampania KAISAI

Wielka kampania KAISAI Wielka kampania KAISAI

Firma Klima-Therm rozpoczęła największą w swojej historii kampanię promującą klimatyzatory i pompy ciepła KAISAI. Kampania o zasięgu ogólnopolskim, kierowana do masowego odbiorcy, łączy media tradycyjne...

Firma Klima-Therm rozpoczęła największą w swojej historii kampanię promującą klimatyzatory i pompy ciepła KAISAI. Kampania o zasięgu ogólnopolskim, kierowana do masowego odbiorcy, łączy media tradycyjne – radio i outdoor – z szeroką obecnością w Internecie i w mediach społecznościowych. Intensywne działania reklamowe zostały zaplanowane do końca 2022 roku.

Redakcja RI news Modernizacja systemu ciepłowniczego w Mszczonowie

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Mszczonowie Modernizacja systemu ciepłowniczego w Mszczonowie

Dzięki blisko 16 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW Geotermia Mazowiecka S.A. będzie mogła przeprowadzić modernizację opartego o wody termalne systemu ciepłowniczego w Mszczonowie. Projekt pozwoli na zwiększenie...

Dzięki blisko 16 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW Geotermia Mazowiecka S.A. będzie mogła przeprowadzić modernizację opartego o wody termalne systemu ciepłowniczego w Mszczonowie. Projekt pozwoli na zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w gminie oraz zapewni niezakłóconą, ciągłą pracę mszczonowskiej ciepłowni geotermalnej.

Redakcja RI news Czwarty kwartał 2021 w branży instalacyjno-grzewczej

Czwarty kwartał 2021 w branży instalacyjno-grzewczej Czwarty kwartał 2021 w branży instalacyjno-grzewczej

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych przygotowało podsumowanie IV kwartału 2021 w branży instalacyjno-grzewczej. Ostatni kwartał (jak i cały rok) pomimo wszystkich wyzwań oceniono...

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych przygotowało podsumowanie IV kwartału 2021 w branży instalacyjno-grzewczej. Ostatni kwartał (jak i cały rok) pomimo wszystkich wyzwań oceniono jako bardzo dobry, choć o słabszej dynamice w porównaniu do wcześniejszego okresu. Prognozy na 2022 rok również były dobre, ale wojna Rosji przeciwko Ukrainie sprawiła, że trudno obecnie przewidzieć rozwój sytuacji w branży.

Redakcja RI news „Akcelerator pomp ciepła”

„Akcelerator pomp ciepła” „Akcelerator pomp ciepła”

8 marca 2022 w komunikacie Komisji Europejskiej "REPowerEU" przedstawiono szereg działań dotyczących rezygnacji z paliw kopalnych. W dokumencie zaproponowano podwojenie poziomu ambicji w zakresie sprzedaży...

8 marca 2022 w komunikacie Komisji Europejskiej "REPowerEU" przedstawiono szereg działań dotyczących rezygnacji z paliw kopalnych. W dokumencie zaproponowano podwojenie poziomu ambicji w zakresie sprzedaży pomp ciepła, informując o potrzebie 2-krotnego zwiększenia rocznej sprzedaży pomp ciepła w ciągu najbliższych 5 lat.

Redakcja RI news IEO o projekcie zmiany ustawy o OZE

IEO o projekcie zmiany ustawy o OZE IEO o projekcie zmiany ustawy o OZE

Ustawa o odnawianych źródłach energii (uOZE) z 2015 roku była zmieniania 32 razy, w tym 20 razy w latach 2019-2021. Pomimo to, nie zostały dotychczas zaimplementowane kluczowe wymagania sformułowane w...

Ustawa o odnawianych źródłach energii (uOZE) z 2015 roku była zmieniania 32 razy, w tym 20 razy w latach 2019-2021. Pomimo to, nie zostały dotychczas zaimplementowane kluczowe wymagania sformułowane w Dyrektywach: rynkowej oraz RED II.

Redakcja RI news Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody Światowy Dzień Wody

W lipcu 2017 r. mieszkańcy Rzymu i turyści go odwiedzający o mały włos nie doświadczyliby racjonowania wody. Przyczyną takiego stanu była długotrwała susza. Spowodowała ona znaczące obniżenie poziomu wody...

W lipcu 2017 r. mieszkańcy Rzymu i turyści go odwiedzający o mały włos nie doświadczyliby racjonowania wody. Przyczyną takiego stanu była długotrwała susza. Spowodowała ona znaczące obniżenie poziomu wody w Jeziorze Bracciano, z którego zaopatrywany w wodę jest Rzym. Przyczynił się też do tego zły stan infrastruktury wodociągowej w mieście, powodujący nawet 40% straty wody! Z podobnymi problemami mierzymy się w Polsce. 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody, co stanowi dobrą okazję do zastanowienia...

Redakcja RI news Bezemisyjne systemy grzewcze w UE

Bezemisyjne systemy grzewcze w UE Bezemisyjne systemy grzewcze w UE

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) w raporcie pt. „Unijne wyzwania związane z ograniczeniem stosowania paliw kopalnych w budynkach” (grudzień 2021) wskazuje, że aby osiągnąć cele UE w...

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) w raporcie pt. „Unijne wyzwania związane z ograniczeniem stosowania paliw kopalnych w budynkach” (grudzień 2021) wskazuje, że aby osiągnąć cele UE w zakresie dekarbonizacji, renowacje budynków w państwach członkowskich powinny dotyczyć nie tylko efektywności energetycznej – muszą one również uwzględniać pilną wymianę systemów grzewczych opartych na paliwach kopalnych, takich jak gaz, węgiel i olej, na alternatywne rozwiązania niskoi bezemisyjne.

Redakcja RI news Fortum i Microsoft pracują nad wykorzystaniem ciepła odpadowego

Fortum i Microsoft pracują nad wykorzystaniem ciepła odpadowego Fortum i Microsoft pracują nad wykorzystaniem ciepła odpadowego

Fortum i Microsoft ogłosiły projekt współpracy, zgodnie z którym Fortum będzie wykorzystywać nadmiar ciepła generowanego przez centra przetwarzania danych.

Fortum i Microsoft ogłosiły projekt współpracy, zgodnie z którym Fortum będzie wykorzystywać nadmiar ciepła generowanego przez centra przetwarzania danych.

Redakcja RI news Dofinansowanie do wymiany ogrzewania

Dofinansowanie do wymiany ogrzewania Dofinansowanie do wymiany ogrzewania

Do 4200 zł dofinansowania mogą otrzymać klienci, którzy zdecydują się na wymianę ogrzewania w TAURONIE. Program „Ogrzej się z TAURONEM” łączy się z innymi dopłatami, m.in. z „Czystym Powietrzem”. O dofinansowanie...

Do 4200 zł dofinansowania mogą otrzymać klienci, którzy zdecydują się na wymianę ogrzewania w TAURONIE. Program „Ogrzej się z TAURONEM” łączy się z innymi dopłatami, m.in. z „Czystym Powietrzem”. O dofinansowanie mogą ubiegać się klienci, którzy wymienią stare ogrzewanie na m.in. pompę ciepła lub kocioł gazowy.

Redakcja RI news 60 mln zł na fotowoltaikę w Warszawie

60 mln zł na fotowoltaikę w Warszawie 60 mln zł na fotowoltaikę w Warszawie

Warszawa przeznaczy 60 mln zł na instalację fotowoltaiki na budynkach miejskich w latach 2022-2024. Do końca 2030 r. wszystkie możliwe budynki należące do Urzędu Miasta i miejskich jednostek mają zostać...

Warszawa przeznaczy 60 mln zł na instalację fotowoltaiki na budynkach miejskich w latach 2022-2024. Do końca 2030 r. wszystkie możliwe budynki należące do Urzędu Miasta i miejskich jednostek mają zostać wyposażone w panele fotowoltaiczne.

Redakcja RI news Nowa odsłona programu „Mój Prąd”

Nowa odsłona programu „Mój Prąd” Nowa odsłona programu „Mój Prąd”

Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska oraz rządowy pełnomocnik ds. energii odnawialnej potwierdził, że nowa edycja programu „Mój Prąd” zostanie uruchomiona w kwietniu. Nadal jednak nie są znane...

Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska oraz rządowy pełnomocnik ds. energii odnawialnej potwierdził, że nowa edycja programu „Mój Prąd” zostanie uruchomiona w kwietniu. Nadal jednak nie są znane szczegóły dotyczące warunków przyznawania dotacji.

Redakcja RI news Klima-Therm w gronie członków PSME

Klima-Therm w gronie członków PSME Klima-Therm w gronie członków PSME

Firma Klima-Therm dołączyła do Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii (PSME) – organizacji skupionej wokół procesu transformacji polskiej energetyki oraz rozwoju branży magazynowania energii. Członkostwo...

Firma Klima-Therm dołączyła do Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii (PSME) – organizacji skupionej wokół procesu transformacji polskiej energetyki oraz rozwoju branży magazynowania energii. Członkostwo w PSME zapewnia dostęp do najnowszej wiedzy w zakresie rozwiązań energetyki nisko- i zeroemisyjnej, a także daje realny wpływ na przebieg prac legislacyjnych zmierzających do popularyzacji rozwiązań z dziedziny magazynowania energii i energii rozproszonej.

Redakcja RI news Wojna opóźni realizację projektów PV

Wojna opóźni realizację projektów PV Wojna opóźni realizację projektów PV

Jak ocenia Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki, wojna w Ukrainie grozi w Polsce opóźnieniami w budowie farm fotowoltaicznych, m.in. z powodu braków kadrowych. Według organizacji, OZE to element bezpieczeństwa...

Jak ocenia Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki, wojna w Ukrainie grozi w Polsce opóźnieniami w budowie farm fotowoltaicznych, m.in. z powodu braków kadrowych. Według organizacji, OZE to element bezpieczeństwa energetycznego i ich rozwój powinien przyspieszyć.

Redakcja RI news Spadła liczba nowych prosumentów

Spadła liczba nowych prosumentów Spadła liczba nowych prosumentów

W pierwszym miesiącu 2022 r. przybyło w Polsce ponad 20 tysięcy prosumentów. Jest to liczba wyraźnie niższa od liczby nowych prosumentów we wcześniejszych miesiącach, kiedy notowane były rekordy, jeśli...

W pierwszym miesiącu 2022 r. przybyło w Polsce ponad 20 tysięcy prosumentów. Jest to liczba wyraźnie niższa od liczby nowych prosumentów we wcześniejszych miesiącach, kiedy notowane były rekordy, jeśli chodzi o przyłączanie do sieci nowych mikroinstalacji prosumenckich.

Redakcja RI news 2,5 mln deklaracji do CEEB

2,5 mln deklaracji do CEEB 2,5 mln deklaracji do CEEB

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przekazał, że właściciele domów i budynków złożyli już 2 510 767 deklaracji o źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jak podkreślono, oznacza to, że...

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przekazał, że właściciele domów i budynków złożyli już 2 510 767 deklaracji o źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jak podkreślono, oznacza to, że baza jest już zapełniona w 50 proc.

Redakcja RI news HAIER na czele rankingów Euromonitora

HAIER na czele rankingów Euromonitora HAIER na czele rankingów Euromonitora

Haier został ponownie nagrodzony i wyróżniony trzema certyfikatami Euromonitor.

Haier został ponownie nagrodzony i wyróżniony trzema certyfikatami Euromonitor.

Redakcja RI news Viessmann nagrodzony

Viessmann nagrodzony Viessmann nagrodzony

Viessmann został wyróżniony nagrodą UN Global Compact w kategorii Climate Positive. Kapituła doceniła firmę za podejmowanie ambitnych działań na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju w trosce...

Viessmann został wyróżniony nagrodą UN Global Compact w kategorii Climate Positive. Kapituła doceniła firmę za podejmowanie ambitnych działań na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju w trosce o przyszłe pokolenia. Viessmann, kolejny raz, został też wyróżniony w ogólnopolskim plebiscycie Laur Konsumenta 2022.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.