RynekInstalacyjny.pl

Możliwości stosowania dwustopniowych węzłów cieplnych ciepłej wody we współczesnych systemach ciepłowniczych

Possibilities of applocation two-stage district heating substation for hdw production in conterporary district heating systems

Sieć ciepłownicza w Warszawie

Sieć ciepłownicza w Warszawie

W działających obecnie systemach ciepłowniczych dyskusyjne jest stosowanie dwustopniowych węzłów przygotowania ciepłej wody, mimo że duża część przedsiębiorstw ciepłowniczych przyjmuje takie rozwiązanie jako standardowe.

Zobacz także

FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami...

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami – musisz o nie zadbać, aby podczas składowania nie straciły swoich właściwości.

ADEY Innovation SAS ADEY – optymalna ochrona systemu grzewczego

ADEY – optymalna ochrona systemu grzewczego ADEY – optymalna ochrona systemu grzewczego

ADEY jest wiodącym producentem filtrów magnetycznych oraz środków chemicznych stosowanych w systemach grzewczych do ich ochrony i poprawy efektywności pracy. Produkty ADEY przyczyniają się jednocześnie...

ADEY jest wiodącym producentem filtrów magnetycznych oraz środków chemicznych stosowanych w systemach grzewczych do ich ochrony i poprawy efektywności pracy. Produkty ADEY przyczyniają się jednocześnie do ochrony środowiska naturalnego, z dużym naciskiem na poprawę jakości powietrza (umożliwiają obniżenie emisji CO2 o ok. 250 kg rocznie z pojedynczego gospodarstwa domowego).

Alfa Laval Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej Efektywna wymiana ciepła to kwestia nowoczesnych rozwiązań w wymienniku ciepła a nie tylko powierzchni grzewczej

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży...

Światowe zapotrzebowanie na energię nie staje się coraz mniejsze – wręcz przeciwnie. W nadchodzących latach coraz trudniej będzie utrzymać konkurencyjność, ponieważ firmy na każdym rynku i w każdej branży poszukują nowych sposobów maksymalizacji wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii i udoskonaleniu swojego wizerunku w zakresie ochrony środowiska. Wyzwania te będą złożone i wieloaspektowe.

Przed 1990 r. w rozwiązaniach instalacji wewnętrznych i węzłów cieplnych nie stosowano przy grzejnikach termostatycznych zaworów. Wyjątkami były nieliczne obiekty: żłobki, szpitale czy obiekty o znaczeniu państwowym. W węzłach cieplnych hydroelewatorowych regulację stosowano wyłącznie w sekcji przygotowania ciepłej wody (w 2. stopniu, rzadziej zawór trójdrogowy w 1. stopniu [4]).

W powstających w latach 70. i 80. XX wieku węzłach grupowych wprowadzono regulację temperatury zasilania w obiegach niskotemperaturowych (wtórnych) instalacji ogrzewania w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego. Brakowało jednak reakcji układów regulacyjnych na zmiany stanów eksploatacyjnych w stosunku do warunków obliczeniowych.

Nadwyżka temperatury wynikająca z zysków ciepła (wewnętrznych i zewnętrznych) powodowała podwyższenie temperatury wody powracającej z grzejnika.

Zatem przy występowaniu zysków ciepła newralgicznym stanem, w którym wymiarowano układ przygotowania ciepłej wody, był w przeszłości tzw. punkt załamania wykresu regulacyjnego. Pełne zautomatyzowanie obiegów pierwotnych węzła cieplnego i instalacji wewnętrznej spowodowało diametralną zmianę założeń do projektowania węzłów cieplnych.

W publikacjach [9–14 i 17–18] autor opisał możliwości wprowadzenia we współczesnych systemach ciepłowniczych jednostopniowego podgrzewania wody w węzłach cieplnych przy niezwiększonym strumieniu masy nośnika ciepła po stronie pierwotnej w stosunku do węzła dwustopniowego. Natomiast celem niniejszego artykułu jest wykazanie braku celowości stosowania węzłów dwustopniowych ciepłej wody we współczesnych systemach ciepłowniczych.

Założenia do projektowania dwustopniowych węzłów ciepłowniczych przyjmowane w przeszłości

W latach ubiegłych w systemach ciepłowniczych najczęściej przyjmowano parametry obliczeniowe wody sieciowej 150/70°C przy węzłach bezpośredniego połączenia i 150/80°C przy węzłach wymiennikowych (wymienniki TPJ i WCO oraz WCW). Parametry instalacji w większości przypadków wynosiły 95/70°C. W węzłach wymiennikowych sieci ciepłowniczej przyjmowano temperaturę wody powrotnej o 10 K wyższą niż temperatura wody powrotnej instalacyjnej.

Po wprowadzeniu nowoczesnej konstrukcji wymienników ciepła (JAD) temperatura rzeczywista wody powracającej do sieci ciepłowniczej była o ok. 5 K wyższa niż temperatura wody powracającej z instalacji wewnętrznej. Na rys. 1 przedstawiono wykres regulacyjny sieci ciepłowniczej i instalacji wewnętrznej przy powszechnie stosowanych w przeszłości parametrach sieci ciepłowniczej i instalacji wewnętrznej.

Wykres regulacyjny wody

Rys. 1. Wykres regulacyjny przy temperaturze wody sieciowej Tz/Tp = 150/75°C i instalacyjnej tz/tp = 95/70°C


Źródło: KŻ

Punkt załamania wykresu regulacyjnego występuje przy temperaturze powietrza zewnętrznego równej 7°C. Temperatura wody powracającej do sieci z sekcji ogrzewania wynosi w tym punkcie 47,3°C. Umożliwia ona uzyskanie temperatury ciepłej wody wynoszącej ok. 40°C. Temperaturę wody wracającej z 2. stopnia podgrzewania ciepłej wody przyjmowano jako 50°C, co w wyniku mieszania strumieni z sekcji ogrzewania i 2. stopnia ciepłej wody pozwalało na uzyskanie temperatury wody zasilającej wymiennik 1. stopnia wynoszącej ok. 40–50°C.

Temperatura wody powracającej do sieci cieplnej w obszarze temperatury wyższej niż w punkcie załamania wykresu regulacyjnego będzie niższa, ponieważ temperatura wody powracającej z grzejników, nawet w razie braku zaworów termostatycznych, przy regulacji temperatury zasilania również będzie niższa. Najniższa temperatura wody sieciowej wynosi 39,2°C, co wystarczy do podgrzania ciepłej wody do temperatury ok. 35°C, tj. w ok. 50% zakresu podgrzania.

Jak widać, już w tym przypadku założenie projektowania układu przygotowania ciepłej wody w punkcie załamania wykresu regulacyjnego jest niesłuszne. Newralgiczny jest punkt o najwyższej temperaturze powietrza zewnętrznego, czyli 12°C. Jeżeli do projektowania wymiennika 2. stopnia przyjąć parametry sieciowe 70/50°C, połączenie strumieni wracających z sekcji ogrzewania i 2. stopnia powoduje już nawet w tych warunkach pogorszenie warunków wymiany ciepła.

W razie wystąpienia w pomieszczeniach zysków ciepła przy braku zaworów termostatycznych przy grzejnikach nastąpi wzrost temperatury powietrza w pomieszczeniu i temperatury wody powracającej z grzejników [17, 21]. Przy niezmienionym strumieniu masy nośnika ciepła i spadku mocy cieplnej maleje różnica temperatury nośnika ciepła.

W dalszym ciągu newralgiczny stan eksploatacyjny występuje przy najwyższej temperaturze powietrza zewnętrznego. Temperatura wody powracającej z sekcji ogrzewania wymiennika przy poprzednich założeniach pozwala jednak na wykorzystanie zawartego w niej ciepła w 1. stopniu podgrzania ciepłej wody.

Wykresy regulacyjne spotykane w literaturze, z linią wznoszącej się temperatury wody powrotnej do sieci przy wzroście temperatury zewnętrznej [3], mogły występować jedynie w węzłach hydroelewatorowych pozbawionych regulacji temperatury zasilania w instalacji wewnętrznej ogrzewania, przy nadwyżce temperatury zasilania w sieci i stałym współczynniku mieszania hydroelewatora.

Jedynie w tym przypadku newralgicznym punktem wymiarowania układów przygotowania ciepłej wody był punkt załamania wykresu regulacyjnego.

Możliwości projektowania dwustopniowych węzłów ciepłowniczych we współczesnych systemach

W obecnie eksploatowanych systemach ciepłowniczych parametry obliczeniowe wody sieciowej wynoszą najczęściej 120/70°C. Parametry instalacji są w większości przypadków przyjmowane na poziomie 70/55(50)°C.

Przy nowoczesnej konstrukcji wymienników płaszczowo-rurowych (JAD, JADX) lub płytowych temperatura rzeczywista wody powracającej do sieci ciepłowniczej jest o ok. 5 K wyższa niż temperatura wody powracającej z instalacji wewnętrznej w warunkach obliczeniowych. Na rys. 2 przedstawiono wykres regulacyjny sieci ciepłowniczej i instalacji wewnętrznej przy stosowanych obecnie parametrach systemów.

 

Wykres regulacyjny wody sieciowej

Rys. 2. Wykres regulacyjny przy temperaturze wody sieciowej Tz/Tp = 120/65°C i instalacyjnej tz/tp = 70/50°C


Źródło: KŻ

Na wykresie widać przesunięcie punktu załamania wykresu regulacyjnego do temperatury powietrza zewnętrznego 2°C. Najmniej korzystne warunki funkcjonowania węzła ciepłej wody będą przy temperaturze 12°C. Temperatura wody sieciowej (powrotnej) wynosi 34,5°C, co w przypadku braku zaworów termostatycznych pozwoliłoby na ogrzanie ciepłej wody do ok. 30°C, ale wymagałoby przyjęcia parametrów doboru wymiennika 2. stopnia w wysokości 70/35°C, aby nie obniżać (zabieg niekorzystny z punktu widzenia termodynamiki) temperatury wody dochodzącej do wymiennika 1. stopnia ciepłej wody.

Z przyjętych założeń wynika możliwość ogrzania ciepłej wody w ok. 40% zakresu różnicy temperatury. Zatem proporcja mocy wymienników 1. i 2. stopnia w najmniej korzystnych warunkach eksploatacji powinna wynosić 40/60%.

Przy występowaniu zysków ciepła w pomieszczeniu zawory termostatyczne spowodują ograniczenie strumienia masy nośnika ciepła i obniżenie temperatury wody powracającej z instalacji wewnętrznej. Newralgicznym stanem eksploatacyjnym będzie, tak jak poprzednio, okres o najwyższej temperaturze powietrza zewnętrznego, równej 12°C. W tab. 1 podano wyniki symulacji działania instalacji przy występowaniu zysków ciepła w wysokości 15% projektowego obciążenia cieplnego pomieszczenia [17, 21].

 

Wyniki symulacji działania instalacji

Tabela 1. Wyniki symulacji działania instalacji przy występowaniu zysków ciepła równych 15% projektowego obciążenia cieplnego pomieszczenia [21] Oznaczenia: m'/m – stosunek strumienia masy nośnika ciepła w warunkach rzeczywistych i obliczeniowych, Ψ'/Ψ – stosunek strumienia ciepła w warunkach rzeczywistych i obliczeniowych, Ψz/Ψ – stosunek zysków ciepła do strumienia ciepła w warunkach obliczeniowych.

Takie zyski występują praktycznie w każdej instalacji wewnętrznej. W symulacji pominięto wpływ zwiększonej powierzchni ogrzewalnej grzejnika, co oznaczałoby jeszcze większe zmniejszenie strumienia masy wody płynącej przez grzejniki i obniżenie temperatury wody powrotnej.

W instalacji zwymiarowanej zgodnie z [22] występuje ok. 15–20-procentowy naddatek powierzchni ogrzewalnej grzejnika spowodowany nieuwzględnianiem chwilowych zysków ciepła i przyjmowaniem nadwyżki mocy cieplnej do ogrzania budynku po okresie osłabienia ogrzewania (np. w nocy lub w określone dni tygodnia).

W symulacji nie uwzględniono również działań użytkowników prowadzących do zmniejszenia zużycia ciepła na ogrzewanie poprzez obniżenie temperatury wewnętrznej, np. do 18–19°C. Działania takie także powodują obniżenie temperatury wody powracającej z grzejników.

Temperatura wody powracającej z instalacji jest w rzeczywistości równa temperaturze pomieszczeń ogrzewanych. Jako minimalną wartość w symulacji przyjęto 21°C. Strumień masy wody w temperaturze powietrza zewnętrznego 12°C maleje do 5% wartości obliczeniowej. W efekcie temperatura wody sieciowej wracającej z wymiennika centralnego ogrzewania jest prawie równa temperaturze wody powrotnej instalacyjnej.

W takim układzie nie istnieje możliwość większego podgrzania ciepłej wody niż do 15°C. Podział mocy wymienników powinien wynosić 10/90%, a więc znika sens stosowania węzła dwustopniowego.

Gdybyśmy chcieli w wyniku zastosowania wymiennika 1. stopnia uzyskać niższą temperaturę wody wracającej do sieci w obszarze na lewo od punktu załamania wykresu regulacyjnego, powinniśmy wówczas przyjąć moc wymiennika 1. stopnia równą 50%, a moc wymiennika 2. stopnia równą 90% pełnej mocy cieplnej, gdyż przy najniższej temperaturze wody powracającej z sekcji c.o. drugi stopień musiałby przejąć niemal cały zakres obciążenia cieplnego do podgrzania ciepłej wody.

Ponadto przy doborze wymienników ciepłej wody decydujące jest kryterium hydrauliczne ograniczające stratę ciśnienia ciepłej wody, co spowoduje kolejny wzrost powierzchni wymienników (ciepła woda przepływa szeregowo przez dwa wymienniki).

Na podstawie wyników zaprezentowanych w tabeli 1 dokonano symulacji działania wymiennika w sekcji centralnego ogrzewania przy stałej temperaturze zasilania w wysokości 70°C. Nadwyżka temperatury zasilania poza punktem załamania wykresu regulacyjnego powoduje zmniejszenie strumienia masy wody sieciowej. Symulacje (w programie HEXCALC [20]) przeprowadzono w obszarze poza punktem załamania wykresu regulacyjnego.

Dodatkowo obliczono składową strumienia masy w wymienniku 2. stopnia przy temperaturze wody sieciowej 70/40°C i ciepłej wody 10/35°C. Moc wymiennika c.o. to 150 kW, a wymiennika 2. stopnia c.w. – 48,5 kW. Temperatura wody sieciowej Tz/Tp = 120/65°C, a instalacyjnej tz/tp = 70/50°C. Wymiennik c.o. to XB 10 1-60.

Jak wynika z tabeli 2, składowa strumienia masy dopływająca z sekcji ogrzewania obniża temperaturę zasilania wymiennika 1. stopnia, tzn. pogarsza warunki wymiany ciepła w stosunku do układu bez udziału strumienia masy z sekcji ogrzewania. Wymiennik 1. stopnia może najwyżej ogrzać wodę do temperatury ok. 25°C, co oznacza podział mocy wymienników 1. i 2. stopnia w stosunku 30/70%.

 

Wyniki obliczeń strumieni masy wody sieciowej i temperatury wody

Tabela 2. Wyniki obliczeń strumieni masy wody sieciowej i temperatury wody powrotnej w sekcji ogrzewania i w wymienniku 2. stopnia podgrzewania ciepłej wody (dane w tekście) [20] Oznaczenia: mcw2 – strumień masy wody sieciowej wracającej z wymiennika 2. stopnia ciepłej wody [kg/s], mco – strumień masy wody sieciowej wracającej z wymiennika c.o. [kg/s], m – strumień masy wody sieciowej zasilającej wymiennik 1. stopnia ciepłej wody [kg/s], Tpcw2 – temperatura wody sieciowej wracającej z wymiennika 2. stopnia c.w. [°C], Tpco – temperatura wody sieciowej wracającej z wymiennika centralnego ogrzewania [°C], Tzcw1 – temperatura wody sieciowej zasilającej wymiennik 1. stopnia [°C].

Strumień masy wracający z sekcji c.o. zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury powietrza zewnętrznego. Przy temperaturze 12°C wynosi on 15,9% strumienia masy wody wracającej z wymiennika 2. stopnia ciepłej wody i 13,7% łącznego strumienia masy wody sieciowej kierowanej do wymiennika 1. stopnia. Zatem możliwości wykorzystania ciepła zawartego w strumieniu masy nośnika ciepła wracającego z sekcji c.o. są mocno ograniczone.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za projektowaniem węzłów dwustopniowych przygotowania ciepłej wody był mniejszy strumień masy nośnika ciepła w obwodzie wspólnym (przyłączeniowym). Jednak przy przyjęciu temperatury wody sieciowej w 2. stopniu na poziomie 70/50°C i założeniu podziału mocy wymienników 50/50% strumień masy w węźle jednostopniowym i dwustopniowym jest identyczny.

Stosowana powszechnie funkcja priorytetu ciepłej wody [12, 16] pozwala na uwzględnienie w obwodzie wspólnym składowej strumienia masy do ciepłej wody odpowiadającej średnim godzinowym warunkom zapotrzebowania na ciepłą wodę. Tak więc łączny strumień masy nośnika ciepła płynącego przez węzeł jest o ok. 5–12% większy od obliczeniowego strumienia masy w sekcji centralnego ogrzewania.

Podsumowanie

W obecnie eksploatowanych systemach ciepłowniczych stosowanie węzłów dwustopniowych ciepłej wody nie ma uzasadnienia bez względu na moc cieplną.

W dość szerokim czasowo zakresie temperatury powietrza zewnętrznego poza tzw. punktem załamania wykresu regulacyjnego (obecnie ok. 2°C) występowanie zysków ciepła i przewymiarowanie powierzchni grzejników może spowodować stany eksploatacyjne, w których woda wracająca z sekcji centralnego ogrzewania będzie miała bardzo niską temperaturę, niewystarczającą do podgrzania wody użytkowej w znaczącym zakresie temperatury.

Woda sieciowa o niskiej temperaturze, mieszając się z wodą wracającą z wymiennika 2. stopnia ciepłej wody, pogarsza warunki wymiany ciepła. Wymiennik 2. stopnia powinien wówczas przejąć 70–90% mocy cieplnej potrzebnej do podgrzania wody do temperatury zgodnej ze standardem. Będzie to oznaczało zwiększenie powierzchni wymiany ciepła i obniżenie temperatury wody powrotnej, co jeszcze pogorszy warunki wymiany ciepła w wymienniku 1. stopnia.

Oczywiście działanie istniejących dwustopniowych węzłów cieplnych jest prawidłowe ze względu na radykalne zmniejszenie zapotrzebowania na ciepłą wodę w budynkach o różnym przeznaczeniu, głównie mieszkalnych [6, 7]. Gdyby jednak w tych węzłach odciąć wymiennik 1. stopnia, prawdopodobnie mogłyby one zadowalająco funkcjonować jako węzły jednostopniowe.

Węzeł jednostopniowy jest tańszy inwestycyjnie, mniej skomplikowany w budowie i łatwiejszy w regulacji rozpływu nośnika ciepła w poszczególnych sekcjach. Przy projektowaniu systemów ciepłowniczych spełniających warunki wysokiej efektywności energetycznej węzeł jednostopniowy jest zatem rozwiązaniem korzystniejszym.

Literatura

 1. Fundacja Rozwoju Ciepłownictwa „Unia Ciepłownictwa”, Ciepłownictwo – eksploatacja, projektowanie, inwestycje, Warszawa 1994. 
 2. Jeżowiecki J., Nowakowski E., Określanie średnic przewodów w instalacjach wodociągowych budynków mieszkalnych, „Nowoczesne rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska”, Wrocław 2011. 
 3. Kamler W., Ciepłownictwo, PWN, Warszawa 1979. 
 4. Kwiatkowski J., Cholewa L., Centralne ogrzewanie. Pomoce projektanta, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 1975. 
 5. Mańkowski S., Projektowanie instalacji ciepłej wody użytkowej, Arkady, Warszawa 1981. 
 6. Nejranowski J., Szaflik W., Zmienność poboru ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, wyposażonych w wodomierze mieszkaniowe, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” nr 1/99. 
 7. Nowakowski E., Obliczeniowe przepływy wody w budynkach mieszkalnych. Wybór metody, „Rynek Instalacyjny” nr 4/2011. 
 8. Zaborowska E., Zasady projektowania wodnych węzłów ciepłowniczych, Gdańsk 2010. 
 9. Żarski K., Wykorzystanie pojemności cieplnej konstrukcji budynku w nowoczesnych rozwiązaniach węzłów ciepłowniczych, Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria procesów budowlanych”, Bydgoszcz, 12–15.06.1997 r. 
 10. Żarski K., Węzły cieplne w miejskich systemach ciepłowniczych, Ośrodek Informacji „Technika Instalacyjna w Budownictwie”, Warszawa 1997. 
 11. Żarski K., Influence of the Maximum Consumption of Hot Domestic Water Periods on Thermal Balance in Residential Buildings, Międzynarodowa Konferencja „Air Conditioning and District Heating”, Wrocław–Szklarska Poręba, 4–7.06.1998 r. 
 12. Żarski K., Wpływ zmienności zapotrzebowania na ciepłą wodę na wielkość strumienia nośnika ciepła w węźle cieplnym z automatyczną regulacją różnicy ciśnienia, Międzynarodowa Konferencja Naukowo­‑Techniczna „Problemy inżynierii środowiska – u progu nowego tysiąclecia”, Wrocław–Szklarska Poręba, 5–7.10.2000 r. 
 13. Żarski K., Charakterystyka hydrauliczna dwustopniowego węzła cieplnego w systemie regulacji jakościowej z tłumioną temperaturą powietrza zewnętrznego, „Instal” nr 10/2000. 
 14. Żarski K., Charakterystyka cieplna i hydrauliczna wymienników płytowych w układach przygotowania ciepłej wody, XIII Konferencja Ciepłowników „Efektywność dystrybucji i wykorzystania ciepła”, Rzeszów–Jawor, 27–29.09.2001 r. 
 15. Żarski K., Aspekty techniczne i ekonomiczne stosowania dwustopniowych węzłów ciepłowniczych, „Instal” nr 1/2007. 
 16. Żarski K., Możliwości stosowania jednostopniowych węzłów ciepłowniczych w budownictwie mieszkaniowym, „Instal” nr 3/2007.
 17. Żarski K., Uogólnione równanie wymiany ciepła w stanie stacjonarnym instalacji ogrzewania wodnego współpracującej z przegrodami zewnętrznymi budynku, „COW” nr 8/95. 
 18. Żarski K., Nowoczesne ciepłownictwo w Polsce – możliwości i ograniczenia, „COW” nr 6/96.
 19. Żarski K., Propozycja procedur obliczeniowych dwufunkcyjnych węzłów ciepłowniczych, „Instal” nr 9/2009. 
 20. Program HEXCALC doboru wymienników płytowych, Danfoss. 
 21. Program MEDIUM – symulacja stanów stacjonarnych instalacji ogrzewania, oprac. K. Żarski. 
 22. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia ciepl­nego.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news Energa dopracowuje zarządzanie siecią ciepłowniczą

Energa dopracowuje zarządzanie siecią ciepłowniczą Energa dopracowuje zarządzanie siecią ciepłowniczą

Energa Ciepło Ostrołęka zakończyła wdrażanie kolejnego etapu innowacyjnego programu do zarządzania majątkiem wraz z nowoczesnym systemem informacji przestrzennej. Wdrożony moduł obsługi przeglądów będzie...

Energa Ciepło Ostrołęka zakończyła wdrażanie kolejnego etapu innowacyjnego programu do zarządzania majątkiem wraz z nowoczesnym systemem informacji przestrzennej. Wdrożony moduł obsługi przeglądów będzie wspomagał planowanie i wykonywanie przeglądów technicznych sieci oraz obiektów ciepłowniczych.

Redakcja RI news 120 kotłów do wymiany w powiecie poznańskim

120 kotłów do wymiany w powiecie poznańskim 120 kotłów do wymiany w powiecie poznańskim

W ramach drugiej edycji programu likwidacji źródeł niskiej emisji w powiecie poznańskim wpłynęło 120 wniosków o wymianę starego kotła na bardziej ekologiczny. Powiat ma na ten cel 700 tys. zł.

W ramach drugiej edycji programu likwidacji źródeł niskiej emisji w powiecie poznańskim wpłynęło 120 wniosków o wymianę starego kotła na bardziej ekologiczny. Powiat ma na ten cel 700 tys. zł.

Redakcja RI news W Kaliszu poprawi się jakość powietrza

W Kaliszu poprawi się jakość powietrza W Kaliszu poprawi się jakość powietrza

Kalisz rozpoczął współpracę z Energa w celu ograniczenia emisji CO2. Podejmowane są działania o charakterze proekologicznym w celu wykorzystania zmodernizowanej infrastruktury ciepłowniczej w walce ze...

Kalisz rozpoczął współpracę z Energa w celu ograniczenia emisji CO2. Podejmowane są działania o charakterze proekologicznym w celu wykorzystania zmodernizowanej infrastruktury ciepłowniczej w walce ze smogiem.

Redakcja RI news Modernizacja sieci ciepłowniczej w Nowym Sączu

Modernizacja sieci ciepłowniczej w Nowym Sączu Modernizacja sieci ciepłowniczej w Nowym Sączu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy ponad 12 mln zł dotacji ze środków unijnych oraz 3 mln zł pożyczki ze środków krajowych na eko-inwestycję w Nowym Sączu. Modernizacja...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy ponad 12 mln zł dotacji ze środków unijnych oraz 3 mln zł pożyczki ze środków krajowych na eko-inwestycję w Nowym Sączu. Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego ma kosztować około 20 mln zł, a za realizację zadania odpowiedzialne będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu.

Redakcja RI news Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Łomży

Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Łomży Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Łomży

Mieszkańcy Łomży mogą do 7 czerwca składać wnioski o dotacje na wymianę starego kotła grzewczego. Miasto przeznaczy na ten cel 300 tys. zł.

Mieszkańcy Łomży mogą do 7 czerwca składać wnioski o dotacje na wymianę starego kotła grzewczego. Miasto przeznaczy na ten cel 300 tys. zł.

Redakcja RI news Dotacja na wymianę ogrzewania w woj. Wielkopolskim

Dotacja na wymianę ogrzewania w woj. Wielkopolskim Dotacja na wymianę ogrzewania w woj. Wielkopolskim

Od 21 maja 2019 r. mieszkańcy powiatu poznańskiego będą mogli starać się o dopłaty do wymiany starego kotła grzewczego. Do rozdania jest przeznaczony budżet 700 tys. zł.

Od 21 maja 2019 r. mieszkańcy powiatu poznańskiego będą mogli starać się o dopłaty do wymiany starego kotła grzewczego. Do rozdania jest przeznaczony budżet 700 tys. zł.

Redakcja RI news Kraków zachęca do wymiany ogrzewania

Kraków zachęca do wymiany ogrzewania Kraków zachęca do wymiany ogrzewania

Miasto Kraków nawiązało współpracę z TAURON i wspólnie zachęcają do wymiany starych kotłów na ogrzewanie ekologiczne. TAURON przedstawił ofertę kotłów akumulacyjnych wraz z niską ceną prądu w taryfie G13...

Miasto Kraków nawiązało współpracę z TAURON i wspólnie zachęcają do wymiany starych kotłów na ogrzewanie ekologiczne. TAURON przedstawił ofertę kotłów akumulacyjnych wraz z niską ceną prądu w taryfie G13 Antysmog Plus.

Redakcja RI news W jaki sposób obniżyć rachunki za ogrzewanie? Wykorzystując modele matematyczne

W jaki sposób obniżyć rachunki za ogrzewanie? Wykorzystując modele matematyczne W jaki sposób obniżyć rachunki za ogrzewanie? Wykorzystując modele matematyczne

Coraz więcej firm i producentów chce usprawnić przestarzałe systemy ciepłownicze, aby precyzyjniej rozliczać klientów ze zużytej energii. Powstają matematyczne modele termiczne, które pozwolą zautomatyzować...

Coraz więcej firm i producentów chce usprawnić przestarzałe systemy ciepłownicze, aby precyzyjniej rozliczać klientów ze zużytej energii. Powstają matematyczne modele termiczne, które pozwolą zautomatyzować proces zarządzania podstacją cieplną oraz systemy gamifikacyjne, które nauczą klientów, jak prawidłowo ogrzewać mieszkania.

Redakcja RI news Szkolenie NFOŚiGW z zakresu unijnego wsparcia instalacji OZE i projektów kogeneracyjnych

Szkolenie NFOŚiGW z zakresu unijnego wsparcia instalacji OZE i projektów kogeneracyjnych Szkolenie NFOŚiGW z zakresu unijnego wsparcia instalacji OZE i projektów kogeneracyjnych

10 kwietnia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbędzie się bezpłatne szkolenie dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie z dwóch unijnych poddziałań z zakresu wytwarzania...

10 kwietnia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbędzie się bezpłatne szkolenie dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie z dwóch unijnych poddziałań z zakresu wytwarzania energii z OZE (odnawialnych źródeł energii) i wysokosprawnej kogeneracji. Uczestnicy szkolenia dostaną instrukcję wypełniania wniosku, metodologię wyliczania wskaźników rezultatów, pomoc publiczną, zagadnienia finansowe oraz procedury zawierania umów.

Redakcja RI news Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał uchwałę antysmogową w Krakowie

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał uchwałę antysmogową w Krakowie Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał uchwałę antysmogową w Krakowie

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podtrzymał decyzję niższej instalacji i pozostawia w mocy uchwałę antysmogową, która zakazuje od 1 września 2019 r. palenia drewnem...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podtrzymał decyzję niższej instalacji i pozostawia w mocy uchwałę antysmogową, która zakazuje od 1 września 2019 r. palenia drewnem i węglem w Krakowie.

Redakcja RI news Dotacje na wymianę kotła w Suwałkach

Dotacje na wymianę kotła w Suwałkach Dotacje na wymianę kotła w Suwałkach

Od 15 lutego w Suwałkach będzie można składać wnioski w ramach o dotacje w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – czyli tzw. dopłat do wymiany źródeł ciepła. Co ważne, będzie można skorzystać z...

Od 15 lutego w Suwałkach będzie można składać wnioski w ramach o dotacje w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – czyli tzw. dopłat do wymiany źródeł ciepła. Co ważne, będzie można skorzystać z większych dotacji niż do tej pory.

Redakcja RI news Kielce walczą ze smogiem

Kielce walczą ze smogiem Kielce walczą ze smogiem

W 7 tys. budynków w Kielcach należy wymienić na kotły na ekologiczne. Władze miasta poinformowały, że chcą wprowadzić programy do walki ze smogiem i realizować je przez najbliższe kilkanaście lat.

W 7 tys. budynków w Kielcach należy wymienić na kotły na ekologiczne. Władze miasta poinformowały, że chcą wprowadzić programy do walki ze smogiem i realizować je przez najbliższe kilkanaście lat.

Redakcja RI news W Kaliszu trwa modernizacja infrastruktury ciepłowniczej

W Kaliszu trwa modernizacja infrastruktury ciepłowniczej W Kaliszu trwa modernizacja infrastruktury ciepłowniczej

Spółka Energa rozwinie infrastrukturę ciepłowniczą w rewitalizowanej Starówce Kalisza i podłączy nowe obiekty do miejskiej sieci. Prace mają zakończyć się w pierwszej połowie roku. Modernizacja sieci ma...

Spółka Energa rozwinie infrastrukturę ciepłowniczą w rewitalizowanej Starówce Kalisza i podłączy nowe obiekty do miejskiej sieci. Prace mają zakończyć się w pierwszej połowie roku. Modernizacja sieci ma pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza w mieście, dzięki zniknięciu kotłów węglowych na bardziej efektywne systemy energetyki cieplnej.

Redakcja RI news Nowe przyłączenia do sieci ciepłowniczej na Śląsku

Nowe przyłączenia do sieci ciepłowniczej na Śląsku Nowe przyłączenia do sieci ciepłowniczej na Śląsku

W 2018 roku TAURON Ciepło przyłączył wiele nowych budynków i obiektów do sieci ciepłowniczej. Dzięki temu do ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej dołączyła m.in. Galeria Handlowa Libero w...

W 2018 roku TAURON Ciepło przyłączył wiele nowych budynków i obiektów do sieci ciepłowniczej. Dzięki temu do ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej dołączyła m.in. Galeria Handlowa Libero w Katowicach, biurowiec TDJ oraz liczne budynki w nowobudowanych osiedlach mieszkaniowych na terenie Śląska i Zagłębia.

Redakcja RI news Rowerowe stojaki ze starych kotłów węglowych w Krakowie

Rowerowe stojaki ze starych kotłów węglowych w Krakowie Rowerowe stojaki ze starych kotłów węglowych w Krakowie

Ponad 100 stojaków rowerowych powstało ze starych kotłów węglowych, które przetopiono w hucie ArcelorMittal Poland. Stojaki zostały zainstalowane przy szkołach, dzięki temu będą mogli z nich skorzystać...

Ponad 100 stojaków rowerowych powstało ze starych kotłów węglowych, które przetopiono w hucie ArcelorMittal Poland. Stojaki zostały zainstalowane przy szkołach, dzięki temu będą mogli z nich skorzystać krakowscy uczniowie.

Redakcja RI news Zakaz używania paliw stałych już od września

Zakaz używania paliw stałych już od września Zakaz używania paliw stałych już od września

Od 1 września w Krakowie do ogrzewania domów nie będzie można używać węgla lub drewna. W życie wejdzie całkowity zakaz stosowania paliw stałych. Władze miasta chcą bezpośrednio dotrzeć do tych, którzy...

Od 1 września w Krakowie do ogrzewania domów nie będzie można używać węgla lub drewna. W życie wejdzie całkowity zakaz stosowania paliw stałych. Władze miasta chcą bezpośrednio dotrzeć do tych, którzy powinni jeszcze zlikwidować kotły.

Redakcja RI Czystsze powietrze dla Wrocławia dzięki rozbudowanej sieci ciepłowniczej

Czystsze powietrze dla Wrocławia dzięki rozbudowanej sieci ciepłowniczej Czystsze powietrze dla Wrocławia dzięki rozbudowanej sieci ciepłowniczej

Fortum buduje sieć ciepłownicza na wrocławskie Jagodno. Dzięki nowej inwestycji do sieci, w ciągu najbliższych 3 do 6 lat, zostanie podłączone około 80 budynków. Co więcej z ciepła sieciowego skorzysta...

Fortum buduje sieć ciepłownicza na wrocławskie Jagodno. Dzięki nowej inwestycji do sieci, w ciągu najbliższych 3 do 6 lat, zostanie podłączone około 80 budynków. Co więcej z ciepła sieciowego skorzysta docelowo ponad 10 tys. osób.

Redakcja RI Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. zostaną podłączone do sieci ciepłowniczej

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. zostaną podłączone do sieci ciepłowniczej Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. zostaną podłączone do sieci ciepłowniczej

Szkoły Techniczne w Wodzisławiu Śląskim zostaną podłączone do sieci ciepłowniczej PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa. Umowy ze strony spółki podpisał wiceprezes Paweł Szczeszek, a powiat wodzisławski...

Szkoły Techniczne w Wodzisławiu Śląskim zostaną podłączone do sieci ciepłowniczej PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa. Umowy ze strony spółki podpisał wiceprezes Paweł Szczeszek, a powiat wodzisławski reprezentował starosta Ireneusz Serwotka. Podłączenie szkół do sieci ciepłowniczej planowane jest na 2019 rok. Pozostałe szkoły ciepło systemowe mają otrzymać najpóźniej w 2020 roku.

Redakcja RI Fortum chce zainwestować w budowę nowej sieci ciepłowniczej na wrocławskich osiedlach

Fortum chce zainwestować w budowę nowej sieci ciepłowniczej na wrocławskich osiedlach Fortum chce zainwestować w budowę nowej sieci ciepłowniczej na wrocławskich osiedlach

Fortum chce w bardzo krótkim czasie (dwa miesiące) wybudować 2 kilometry nowej sieci ciepłowniczej. Jeszcze w tym roku popłynie nią ciepło do mieszkańców wrocławskich osiedli na Pilczycach i Maślicach.

Fortum chce w bardzo krótkim czasie (dwa miesiące) wybudować 2 kilometry nowej sieci ciepłowniczej. Jeszcze w tym roku popłynie nią ciepło do mieszkańców wrocławskich osiedli na Pilczycach i Maślicach.

Redakcja RI Na wrocławskim Zawidawiu powstanie nowa sieć ciepłownicza

Na wrocławskim Zawidawiu powstanie nowa sieć ciepłownicza Na wrocławskim Zawidawiu powstanie nowa sieć ciepłownicza

10 października rozpoczęła się rozbudowa sieci ciepłowniczej na wrocławskim osiedlu Zawidawie. Jeszcze w tym roku ciepło sieciowe z Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, należących do PGE...

10 października rozpoczęła się rozbudowa sieci ciepłowniczej na wrocławskim osiedlu Zawidawie. Jeszcze w tym roku ciepło sieciowe z Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, należących do PGE Energia Ciepła, popłynie nową siecią do mieszkańców północnej części Wrocławia.

Redakcja RI Ekologiczne ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń wg francuskich miast

Ekologiczne ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń wg francuskich miast Ekologiczne ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń wg francuskich miast

Latem w Polsce nieaktywne jest największe źródło zanieczyszczenia powietrza pyłami PM2,5 i PM10, czyli ogrzewanie budynków mieszkalnych. Jednak problemem staje się coraz większe zużycie energii do chłodzenia...

Latem w Polsce nieaktywne jest największe źródło zanieczyszczenia powietrza pyłami PM2,5 i PM10, czyli ogrzewanie budynków mieszkalnych. Jednak problemem staje się coraz większe zużycie energii do chłodzenia pomieszczeń. Ostatniego dnia lipca tego roku odnotowano najwyższe w historii zapotrzebowanie na moc w sezonie letnim. Czy są już rozwiązania, dzięki którym w bardziej ekologiczny sposób można produkować zarówno ciepło, jak i chłód? Francja zastosowała ciepło z biomasy, źródła geotermalne oraz...

Redakcja RI Chłód z ciepła na upały?

Chłód z ciepła na upały? Chłód z ciepła na upały?

Intensywne fale upałów powodują, że Polacy coraz chętniej korzystają z urządzeń klimatyzacyjnych, co jest problemem dla obciążonej sieci energetycznej. Rosnące temperatury powodują konieczność poszukiwania...

Intensywne fale upałów powodują, że Polacy coraz chętniej korzystają z urządzeń klimatyzacyjnych, co jest problemem dla obciążonej sieci energetycznej. Rosnące temperatury powodują konieczność poszukiwania nowego źródła chłodu. Paradoksalnie jednym z nich jest ciepło.

opr. red. Elektryfikacja ciepłownictwa – wytwarzanie ciepła i integracja z systemem energetycznym

Elektryfikacja ciepłownictwa – wytwarzanie ciepła i integracja z systemem energetycznym Elektryfikacja ciepłownictwa – wytwarzanie ciepła i integracja z systemem energetycznym

Dotychczas najwięcej uwagi poświęcano elastyczności systemu elektroenergetycznego, pomijając potencjał systemów ciepłowniczych. Jednak wraz ze wzrostem integracji tych systemów rośnie znaczenie ciepłownictwa....

Dotychczas najwięcej uwagi poświęcano elastyczności systemu elektroenergetycznego, pomijając potencjał systemów ciepłowniczych. Jednak wraz ze wzrostem integracji tych systemów rośnie znaczenie ciepłownictwa. Systemy grzewcze, które jako główne lub znaczące źródło energii pierwotnej wykorzystują energię elektryczną, mogą przynieść systemowi elektroenergetycznemu szereg korzyści, gdyż będą sprzyjać włączaniu do niego źródeł odnawialnych i stabilizować jego pracę.

Redakcja RI news Czy będzie przerwa w dostawie ciepła?

Czy będzie przerwa w dostawie ciepła? Czy będzie przerwa w dostawie ciepła?

Wskaźniki rentowności w ciepłownictwie systemowym i płynności finansowej przedsiębiorstw z tego sektora są niepokojąco niskie. Według Prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego oznacza to brak środków...

Wskaźniki rentowności w ciepłownictwie systemowym i płynności finansowej przedsiębiorstw z tego sektora są niepokojąco niskie. Według Prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego oznacza to brak środków na konieczne inwestycje i zwiększa ryzyko upadłości oraz przerw w dostawach ciepła, które mogą pojawić się w końcówce przyszłego albo na początku 2021 roku. Aby poprawić obecną sytuację, należy zmienić model regulacji w ciepłownictwie. Poprawa rentowności sektora jest o tyle istotna, że w najbliższym...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.