RynekInstalacyjny.pl

Skuteczność oczyszczania ścieków w żwirze pod drenażem rozsączającym ścieki

Effectiveness of sewage treatment in gravel under subsurface sewage disposal field

Przydomowa oczyszalnia ścieków

Przydomowa oczyszalnia ścieków

Wiele wsi w Polsce, a także małych miast nie ma uporządkowanej gospodarki ściekowej. Najczęściej spotykaną metodą usuwania ścieków z budynków mieszkalnych i gospodarskich jest ich gromadzenie w zbiorniku bezodpływowym i wywóz samochodem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków, niekiedy na pole czy do rowu.

Taki system kanalizacji jest drogi w eksploatacji, a zbiorniki bezodpływowe są często nieszczelne i nieprawidłowo użytkowane. Ścieki i osady wywożone na pole bez dezynfekcji stanowią duże zagrożenie sanitarne z uwagi na obecność w nich bakterii chorobotwórczych i jaj pasożytów.

Zobacz także

Wilo Polska Sp. z o.o., mgr inż. Filip Pogorzelski Specjalista ds. technicznych Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych,...

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych, niższe posadowienie wyjścia kanalizacji w stosunku do kolektora sieci kanalizacji lub znaczne oddalenie od miejsca zrzutu ścieków.

DAB PUMPS POLAND Sp. z o. o. DTRON (R)ewolucja wśród pomp zatapialnych!

DTRON (R)ewolucja wśród pomp zatapialnych! DTRON (R)ewolucja wśród pomp zatapialnych!

DAB projektuje rozwiązania szyte na miarę z myślą o rzeczywistych wymaganiach każdego, kto funkcjonuje w tej branży. Dzięki wiedzy technicznej i doświadczeniu ekspertów DAB, nowe pompy zatapialne DTron...

DAB projektuje rozwiązania szyte na miarę z myślą o rzeczywistych wymaganiach każdego, kto funkcjonuje w tej branży. Dzięki wiedzy technicznej i doświadczeniu ekspertów DAB, nowe pompy zatapialne DTron oferują korzyści zarówno dla użytkowników, jak i dystrybutorów i instalatorów, zapewniając oszczędność miejsca, zużycia energii, czasu oraz kosztów. Jednak przełomowe i trwałe zmiany możliwe są tylko wtedy, gdy uważnie wsłuchamy się w głos najważniejszych ekspertów na rynku, czyli naszych Klientów.

Dräger Safety Polska Sp. z o.o. Rozwiązania Dräger dla oczyszczania ścieków

Rozwiązania Dräger dla oczyszczania ścieków Rozwiązania Dräger dla oczyszczania ścieków

Uzdatnianie wody: Dräger zapewnia rozwiązania w ramach poszczególnych etapów uzdatniania wody, czyli oczyszczania, usuwania osadów, filtracji, dezynfekcji i dystrybucji na potrzeby komunalne oraz przemysłowe....

Uzdatnianie wody: Dräger zapewnia rozwiązania w ramach poszczególnych etapów uzdatniania wody, czyli oczyszczania, usuwania osadów, filtracji, dezynfekcji i dystrybucji na potrzeby komunalne oraz przemysłowe. Oczyszczanie ścieków: Dräger wspiera cały cykl pracy systemów kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków, które zbierają, oczyszczają, transportują i usuwają ścieki komunalne oraz przemysłowe. Odsalanie: to różnego rodzaju metody wykorzystywane do usuwania soli oraz innych minerałów ze słonej...

Rozbudowa wodociągów wiejskich i podniesienie standardu wyposażenia mieszkań w urządzenia sanitarne spowodowały wzrost ilości ścieków w gospodarstwach domowych. Budowa zbiorczych systemów do zbierania i unieszkodliwiania ścieków jest w wielu przypadkach niemożliwa z powodu rozproszonego budownictwa, niekorzystnej topografii terenu i dużych kosztów inwestycyjnych. W tych warunkach alternatywą może być przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W przypadku obszarów wiejskich przydomowe oczyszczalnie ścieków zaleca się stosować na terenach o zabudowie bardzo rozproszonej, gdzie budowa sieci kanalizacyjnych jest z powodów ekonomicznych nieuzasadniona.

Ścieki bytowe mogą być odprowadzane do gruntu, gdy pochodzą z wolnostojących domów zlokalizowanych poza obszarami stref ochrony ujęć wody podziemnej oraz gdy ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 · d–1 [8, 9]. W małych jednostkach osadniczych (wieś) na jednego mieszkańca przyjmuje się jako optymalną jednostkową ilość ścieków q = 120 dm3 · d–1, a w dużych jednostkach (miasto) q = 200 dm3 · d–1 [4].

Celem artykułu jest ocena skuteczności oczyszczania ścieków w złożu gruntowym bez warstwy wspomagającej i z warstwą wspomagającą pod drenażem rozsączającym ścieki. Zakres badań obejmował złoże gruntowe ze żwiru o miąższości 1,3 m bez warstwy wspomagającej i z warstwą wspomagającą z popiołu mineralnego o miąższości 0,2 m.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym

Przydomowe oczyszczalnie z drenażem rozsączającym buduje się w gruntach dobrze przepuszczalnych (piaski) i kiedy maksymalny poziom zwierciadła wody gruntowej znajduje się co najmniej 1,5 m poniżej poziomu rozsączania ścieków [8, 9]. Ma to na celu doczyszczenie ścieków w strefie aeracji, w tym zatrzymanie bakterii, wirusów i niedopuszczenie do skażenia środowiska naturalnego.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym to najtańsza i najprostsza oczyszczalnia ścieków bytowych. System ten jest prosty w budowie i eksploatacji, nie wymaga wykwalifikowanej obsługi oraz nadzoru technicznego i laboratoryjnego. Może być obsługiwany przez odpowiednio przeszkolonego właściciela gospodarstwa domowego.

Drenaż rozsączający to urządzenie służące do wprowadzania do gruntu ścieków bytowych wstępnie oczyszczonych w osadniku gnilnym. W wyniku przesączania się przez naturalne warstwy gruntu ścieki ulegają procesom oczyszczania biologicznego pod wpływem bakterii tlenowych i innych mikroorganizmów, które pobierają tlen z powietrza znajdującego się w gruncie.

Drobne zawiesiny stałe i koloidalne są zatrzymywane na powierzchni ziaren piasku. Część ścieków jest pobierana przez korzenie roślin, część podnosi się ku powierzchni terenu dzięki kapilarności gruntu, skąd paruje, a pozostała ilość infiltruje do wód podziemnych.

Na rys. 1 pokazano budowę i zasadę działania przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym. Ścieki spływają grawitacyjnie przykanalikiem (1) z budynku mieszkalnego do osadnika gnilnego (2), w którym czas zatrzymania ścieków powinien wynosić około 2–3 doby, nie mniej niż dobę.

Po osadniku gnilnym ścieki płyną do dozownika (3), który kieruje je do przewodów rozsączających (5) zakończonych rurami wentylacyjnymi (4). Następnie ścieki przez otwory w rurociągach rozsączających rozpływają się w złożu rozsączającym ścieki (7) i dalej infiltrują w głąb gruntu.

W osadniku gnilnym następuje wstępne mechaniczne oczyszczanie ścieków bytowych, w którym BZT5 dopływających ścieków musi być zredukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesiny ogólnej o co najmniej 50% [8, 9]. Zbyt duża zawartość zawiesin ogólnych w ściekach rozsączanych powoduje bowiem przyspieszenie kolmatacji gruntu pod drenażem rozsączającym, a przez to zmniejsza się okres prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

W osadniku gnilnym zachodzą procesy sedymentacji i flotacji, które powodują zatrzymywanie zanieczyszczeń stałych, oraz procesy biologiczne beztlenowego rozkładu osadów zgromadzonych na dnie zbiornika. Ogólna pojemność osadnika gnilnego nie może być mniejsza niż 2,0 m3 [6], a ponadto do 4,0 m3 należy stosować osadniki gnilne dwukomorowe, natomiast powyżej 4,0 m3 trzykomorowe, jeżeli osadniki gnilne nie są wyposażone w kosze filtracyjne.

Jako wypełnienie kosza filtracyjnego stosuje się keramzyt lub puzzolanę. W celu ograniczenia wypływu zawiesiny z osadnika gnilnego dolna krawędź trójnika, kosza filtracyjnego lub osłony powinna być zagłębiona w ściekach na 0,4 m. Z osadnika gnilnego raz lub dwa razy w roku należy usunąć osady zgromadzone na dnie zbiornika.

Rurociągi rozsączające wykonywane są ze sztywnych rur PVC o minimalnej średnicy wewnętrznej 100 mm, perforowanych otworami o średnicy 8,0–10,0 mm w odstępach co 20 cm. Spadek rurociągu rozsączającego wynosi 5–10‰.

Schemat drenażu rozsączającego

Rys. 1. Schemat drenażu rozsączającego: a) rzut poziomy, b) przekrój podłużny, c) przekrój poprzeczny drenażu bez warstwy wspomagającej, d) przekrój poprzeczny drenażu z warstwą wspomagającą; 1 – rurociąg doprowadzający ścieki, 2 – osadnik gnilny, 3 – dozownik, 4 – rury wywiewne, 5 – rurociąg rozsączający ścieki, 6 – grunt rodzimy, 7 – złoże rozsączające ścieki, 8 – geowłóknina, 9 – warstwa wspomagająca, 10 – powierzchnia infiltracji ścieków.

Rozstaw rurociągów rozsączających powinien wynosić od 1,5 do 2 m, a głębokość ich ułożenia 0,8–1,2 m. Długość rurociągów rozsączających nie powinna przekroczyć 20 m. W celu zapewnienia wentylacji złoża rozsączającego na końcach rurociągów rozsączających instaluje się rury wentylacyjne z otworami wyniesionymi minimum 0,5 m nad poziom terenu [4].

Złoże rozsączające składa się z tłucznia kamiennego lub płukanego żwiru o średnicy 15–40 mm. Grubość złoża to 30–35 cm, a szerokość 50–120 cm. Warstwa oddzielająca (8 na rys. 1), chroniąca złoże rozsączające przed zamuleniem, może być wykonana z włókniny filtracyjnej lub pięciocentymetrowej warstwy słomy czy papieru [4].

Metodyka badań

Badania skuteczności oczyszczania ścieków w złożu gruntowym ze żwiru pod drenażem rozsączającym wykonano na wybudowanym stanowisku pomiarowym w postaci szczelnego pojemnika o następujących wymiarach: długość 1,20 m, wysokość 1,70 m, szerokość 0,20 m (rys. 2). Pojemnik został wykonany z płyt z tworzywa sztucznego (8), zamocowanych w metalowych ramach (10).

Ścieki ze zbiornika przewodem tłocznym (4) podawano pompą (2) do przewodu rozsączającego o średnicy 100 mm (5), który ułożony został w warstwie złoża rozsączającego (6) wykonanego z kamieni o średnicy 20–40 mm. Pompa była włączana i wyłączana przez sterownik (3). Wymiary warstwy złoża rozsączającego wynoszą: długość 0,50 m, szerokość 0,20 m, wysokość 0,20 m. Ścieki do warstwy złoża rozsączającego filtrowały przez otwór o średnicy 8 mm znajdujący się w dnie przewodu rozsączającego.

Podczas pierwszego cyklu badań ścieki po przefiltrowaniu przez warstwę rozsączającą (rys. 2a) filtrowały przez złoże gruntowe ze żwiru (7). Natomiast podczas drugiego cyklu badań ścieki po przefiltrowaniu przez warstwę rozsączającą filtrowały przez warstwę wspomagającą z popiołu mineralnego (12) w głąb złoża ze żwiru (rys. 2b).

Badania zostały przeprowadzone dla złoża ze żwiru o miąższości 1,30 m i warstwy wspomagającej o miąższości 0,20 m. W dnie stanowiska pomiarowego zostały wykonane trzy otwory (9), które umożliwiały odpływ przefiltrowanych ścieków do naczyń zbierających (11). Pojemnik napełniano żwirem warstwami o miąższości 5 cm i zagęszczano je przez ubijanie.

Do badań użyto ścieków syntetycznych, które sporządzano wg PN-C-04616/10 [7]. Ścieki syntetyczne (ścieki surowe) dozowano trzy razy na dobę, a ich dobowa dawka została określona w zależności od rodzaju złoża gruntowego i minimalnego dopuszczalnego obciążenia hydraulicznego gruntu ściekami według polskich zaleceń [1, 10].

Przed wprowadzeniem ścieków surowych na złoże gruntowe, jak i po przefiltrowaniu ich przez złoże gruntowe oznaczano następujące wskaźniki zanieczyszczenia ścieków [8, 9]: zawiesiny ogólne, BZT5 i ChZT, azot ogólny, fosfor ogólny. Oznaczenia wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wykonywano raz na tydzień, uwzględniając czas filtracji ścieków przez złoże gruntowe ze żwiru i warstwę wspomagającą z popiołu mineralnego.

Zawartość poszczególnych frakcji uziarnienia gruntu została określona metodą analizy sitowej. Badania wykonano na trzech próbkach, a uzyskane wyniki wykazały, że jest to żwir [2]. Współczynnik filtracji dla żwiru określono w aparacie Z. Wiłuna ITB-ZW-K2. Pomiar wykonano dla sześciu próbek. Dla badanego żwiru współczynnik filtracji (k) wyniósł 0,005 m3 · s–1.

Znając rodzaj gruntu (żwir) i jego współczynnik filtracji (0,005 m3 · s–1), określono dobową dawkę ścieków (3,0 dm3), odnosząc ją zgodnie z zaleceniami polskimi [1, 10] do długości przewodu rozsączającego ścieki. Obciążenie hydrauliczne przewodu rozsączającego wg zaleceń polskich odnosi się do 1 m długości przewodu i dla żwiru wynosi 15 dm3 · m–1 · d–1. Dobową dawkę ścieków podzielono na trzy dawki po 1,0 dm3 i podawano na złoże rozsączające o godzinie 8.00, 12.00 i 16.00.

Ścieki syntetyczne (surowe) były przygotowywane co sześć dni, a wskaźniki zanieczyszczeń w nich były oznaczane na początku, w środku i na końcu okresu dozowania, po czym zostały uśrednione (tabela 1 i 2). Zawiesiny ogólne oznaczano metodą wagową, BZT5 metodą elektrochemiczną Sensomat firmy Lovibond, a ChZT metodą miareczkowania z dwuchromianem potasu. Azot ogólny i fosfor ogólny oznaczano spektrofotometrem firmy Hach.

Schemat stanowiska pomiarowego

Rys. 2. Schemat stanowiska pomiarowego: a) bez warstwy wspomagającej, b) z warstwą wspomagającą; 1 – zbiornik, 2 – pompa, 3 – sterownik, 4 – przewód tłoczny, 5 – przewód rozsączający, 6 – złoże rozsączające, 7 – złoże gruntowe (żwir), 8 – przezroczysta płyta plastikowa, 9 – odpływ ścieków, 10 – rama metalowa, 11 – naczynia zbierające przefiltrowane ścieki, 12 – warstwa wspomagająca (popiół)

Wyniki i ich analiza

Analizując wyniki badań, można stwierdzić, że po przefiltrowaniu ścieków surowych przez żwir bez warstwy wspomagającej (tabela 1) i z warstwą wspomagającą z popiołu mineralnego (tabela 2) nastąpiło obniżenie zawartości zawiesiny ogólnej, BZT5 i ChZT (związków organicznych) oraz azotu ogólnego i fosforu ogólnego (związków biogennych) w ściekach oczyszczonych.

Wyniki badań ścieków

Tabela 1. Wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych w złożu gruntowym ze żwiru bez warstwy wspomagającej (wartości średnie)

Wyniki badań ścieków surowych

Tabela 2. Wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych w złożu gruntowym ze żwiru z warstwą wspomagającą z popiołu o miąższości 0,2 m (wartości średnie)

Wykonane badania skuteczności oczyszczania ścieków w złożu gruntowym ze żwiru pokazują (tabela 1), że zawiesiny ogólne nie są usuwane w zadowalającym stopniu i nie spełniają obowiązujących zaleceń [8, 9]. Duża ilość zawiesiny ogólnej wprowadzanej do złoża gruntowego powoduje jego szybką kolmatację [5]. W związku z tym zmniejsza współczynnik przepuszczalności złoża i ogranicza żywotność przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym.

Średnia skuteczność usuwania związków organicznych (oznaczanych wskaźnikiem BZT5 i ChZT) w złożu gruntowym ze żwiru jest wysoka i wynosi powyżej 85%, natomiast średnia skuteczność usuwania azotu ogólnego jest niska – tylko 26%.

Zastosowanie warstwy wspomagającej z popiołu mineralnego o miąższości 0,2 m (tabela 2) znacznie poprawiło średnią skuteczność usuwania zawiesiny ogólnej, bo aż o 46% i tym samym wyniosła ona 99%. Średnia skuteczność usuwania zawiesiny ogólnej w złożu ze żwiru bez warstwy wspomagającej wynosiła 53%, a z warstwą wspomagającą 99%. Poprawiła się również średnia skuteczność usuwania azotu ogólnego, która wzrosła do 45%, tj. o 19%.

Fosfor ogólny, zarówno w złożu gruntowym bez warstwy wspomagającej (tabela 1), jak i z warstwą wspomagającą (tabela 2) był w trakcie badań usuwany, ponieważ w ściekach surowych występował w bardzo małej ilości. Natomiast w ściekach oczyszczonych fosfor ogólny występował w ilościach śladowych (tabela 1 i 2), a jego średnia skuteczność zmniejszenia jest wysoka i wynosi powyżej 90%.

Podsumowanie

W złożu gruntowym z samego żwiru wskaźniki BZT5, ChZT, azotu ogólnego i fosforu ogólnego są usuwane w ilości zgodnej z obowiązującymi zaleceniami [8, 9].

Natomiast zawiesiny ogólne nie są usuwane w zadowalającym stopniu i nie spełniają obowiązujących zaleceń. Dopiero zastosowanie w złożu gruntowym ze żwiru warstwy wspomagającej z popiołu mineralnego o miąższości 0,2 m spowodowało zwiększenie skuteczności usuwania zawiesiny ogólnej oraz azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych.

Przeprowadzone badania pokazują, że przydomowe oczyszczalnie ścieków można również budować w gruntach ze żwiru, ale tylko z warstwą wspomagającą o miąższości co najmniej 0,2 m.

Bardzo dobra efektywność usuwania zawiesiny ogólnej ze ścieków surowych w żwirze z warstwą popiołu mineralnego może być przyczyną szybkiej kolmatacji drenażu rozsączającego. W związku z tym należy tak zaprojektować osadnik gnilny, aby co najmniej 70% zawiesin ogólnych ze ścieków surowych była w nim zatrzymywana.

Literatura

  1. CUGW, Budownictwo oczyszczalni ścieków. Wytyczne techniczne projektowania drenaży rozsączających i filtrów piaskowych, Wyd. Katalogów i Cenników, Warszawa 1971.
  2. Kalenik M., Ambroziak R., Skuteczność oczyszczania ścieków w złożu gruntowym ze żwiru pod drenażem rozsączającym ścieki, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych nr 506/2005.
  3. Kalenik M., Wilkowska M., Badania modelowe oczyszczania ścieków w żwirze z warstwą wspomagającą, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych nr 526/2008.
  4. Kalenik M., Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
  5. Łomotowski J., Kolmatacja drenaży rozsączających, V Ogólnopolskie Sympozjum Szkoleniowe „Projektowanie i eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków”, Poznań-Kiekrz, 1999.
  6. PN-EN 12566-1:2004/A1 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50. Prefabrykowane osadniki gnilne.
  7. PN-C-04616/10 Woda i ścieki. Badania specjalne osadów. Hodowla standardowego osadu czynnego w warunkach laboratoryjnych.
  8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU nr 137/2006, poz. 984).
  9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU nr 27/2009, poz. 196).
  10. Tabernacki J., Heidrich Z., Sikorski M., Kuczewski K., Łomotowski J., Jasiński P., Lipowski K., Album wzorcowych rozwiązań odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych z wiejskich gospodarstw zagrodowych, IMUZ, Falenty 1990.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR Sprawdź, jak prześcigniesz konkurencję dzięki SYSTEMOWI FLOWAIR

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami...

Jeżeli na co dzień zarządzasz zespołem, z pewnością wiesz, że warunki panujące w pomieszczeniach bezpośrednio przekładają się na jakość i wydajność pracy. To samo dotyczy logistyki i zarządzania towarami – musisz o nie zadbać, aby podczas składowania nie straciły swoich właściwości.

NETECS SP. Z O.O. NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych

NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych NVS – innowacyjny program doboru wentylatorów przemysłowych

Nowatorska aplikacja NVS (Netecs Ventilator Selection) służy do optymalizacji doboru wentylatorów przemysłowych.

Nowatorska aplikacja NVS (Netecs Ventilator Selection) służy do optymalizacji doboru wentylatorów przemysłowych.

Armacell Poland Sp. z o.o. Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit® Łatwe projektowanie z najnowszą wersją nakładki Armacell dla Autodesk Revit®

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to...

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit® umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza wersja, z lutego 2022 r., to gwarancja dostępu do aktualnej bazy produktów dostępnych na polskim rynku, a także wiele usprawnień zapewniających jeszcze większy komfort i wygodę użytkowania.

Redakcja RI news Nabór do programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”

Nabór do programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu” Nabór do programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”

1 czerwca 2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. Program skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą...

1 czerwca 2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. Program skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki będzie można składać w trybie ciągłym do 16 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Heatpex Sp. z o.o. HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury HEATPEX: Ile skrzynek, tyle metrów rury

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej...

1 czerwca wystartowała ogólnopolska promocja firmy HEATPEX na produkty do rekuperacji HEATPEX ARIA „Ile skrzynek, tyle metrów rury”. W okresie trwania promocji do każdej kupionej skrzynki rozdzielczej ARIA CONNECT otrzymasz 1-metrową rurę ARIA ADURO o średnicy 160 mm za 1 zł.

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów! Wystartowało GORĄCE LATO z LG – promocja na klimatyzatory RAC dla instalatorów!

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę....

1 czerwca ruszyła specjalna promocja na klimatyzatory pokojowe LG RAC – z serii Standard 2, modele 9 i 12. Zapraszamy instalatorów klimatyzacji do kontaktu ze swoimi dystrybutorami po szczegółową ofertę. Czas promocji jest ograniczony i trwa do końca czerwca lub wyczerpania zapasów.

PHU DAMBAT Pompy do wody deszczowej

Pompy do wody deszczowej Pompy do wody deszczowej

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki...

Systemy służące do zagospodarowania wody deszczowej są coraz bardziej popularne. Pozwalają wykorzystać zgromadzoną w zbiornikach wodę opadową do nawadniania ogrodu, prania czy spłukiwania toalety. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności w zużyciu wody wodociągowej.

materace-dla-ciebie.pl Jak samodzielnie czyścić materac?

Jak samodzielnie czyścić materac? Jak samodzielnie czyścić materac?

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Zadbaj o higienę w swoim łóżku. Sprawdź, jak szybko i niskim kosztem odświeżyć materac.

Free Polska Sp. z o.o. „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

„Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła „Moje ciepło” – program dopłat do pomp ciepła

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości...

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urządzenia te są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale również coraz bardziej dostępne, także dzięki możliwości otrzymania dofinansowania do zakupu pompy ciepła. Dotychczas z dopłaty do urządzenia można było skorzystać w programach lokalnych oraz w „Czystym powietrzu”, a od końca kwietnia 2022 r. działa program „Moje ciepło”.

komfort.pl Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać? Instalacja grzejnika w łazience – o czym należy pamiętać?

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich...

Grzejniki są zdecydowanie najpopularniejszą formą urządzenia grzewczego stosowanego w łazienkach. W nowoczesnych aranżacjach wnętrz coraz rzadziej stosuje się klasyczne urządzenia żeberkowe. Zamiast nich standardem stają się grzejniki drabinkowe, które można wykorzystać np. jako suszarki do ręczników. Występują w ogromnej ilości form i wersji kolorystycznych. O czym jednak należy pamiętać i na co zwrócić uwagę podczas instalacji grzejnika łazienkowego?

BayWa r.e. Solar Systems Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow Współpraca BayWa r.e. Solar Systems z Sungrow

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na...

Z przyjemnością informujemy, że BayWa r.e. Solar Systems – jeden z wiodących dystrybutorów PV na rynku polskim nawiązał współpracę z firmą Sungrow w celu dystrybuowania szerokiego portfolio produktów na terenie Polski, ułatwiając tym samym obniżenie emisyjności na kolejnych rynkach.

Bricoman Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny? Jak zamontować parapet wewnętrzny i zewnętrzny?

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i...

Parapety to ważny element funkcjonalny na zewnątrz budynku. We wnętrzu pełnią istotną rolę użytkową, a zarazem aranżacyjną. Dlatego powinny być dobrze dobrane do stylu pomieszczeń, a także prawidłowo i estetycznie zainstalowane. Jak zamontować parapet zewnętrzny, a w jaki sposób zamocować ten element wewnątrz domu? Czy sposób montażu zależy od rodzaju parapetu?

dr inż. Marek Kalenik Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym na stoku wzniesienia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym na stoku wzniesienia Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym na stoku wzniesienia

Zaprojektowanie i wykonanie drenażu rozsączającego na zboczu wzniesienia wymaga starannego wyznaczenia głównego, poziomego kierunku filtracji ścieków. Należy go wykonać wzdłuż warstwic terenu i w warstwie...

Zaprojektowanie i wykonanie drenażu rozsączającego na zboczu wzniesienia wymaga starannego wyznaczenia głównego, poziomego kierunku filtracji ścieków. Należy go wykonać wzdłuż warstwic terenu i w warstwie gruntu o największej przepuszczalności, jeśli grunt jest niejednorodny. Ważne jest badanie w terenie i określenie rodzaju gruntu i jego miąższości oraz przepuszczalności, a także spadku. Wszystkie parametry potrzebne do obliczania stateczności zbocza w gruntach niespoistych, jak i spoistych należy...

Zenon Świgoń Prawne i techniczne aspekty budowy przydomowej oczyszczalni (cz. 1.)

Prawne i techniczne aspekty budowy przydomowej oczyszczalni (cz. 1.) Prawne i techniczne aspekty budowy przydomowej oczyszczalni (cz. 1.)

Na terenach o zabudowie rozproszonej powinno budować się przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jest to korzystne rozwiązanie zarówno ze względów ekologicznych, jak również ekonomicznych. W pierwszej części...

Na terenach o zabudowie rozproszonej powinno budować się przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jest to korzystne rozwiązanie zarówno ze względów ekologicznych, jak również ekonomicznych. W pierwszej części artykułu zostaną przedstawione ogólne uwarunkowania prawno-techniczne budowy tego typu obiektów. Problematyka zgłoszeń urzędowych budowy i eksploatacji oczyszczalni przydomowej zostanie omówiona w drugiej części artykułu.

dr inż. Marek Kalenik Skuteczność oczyszczania ścieków w złożu gruntowym przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym

Skuteczność oczyszczania ścieków w złożu gruntowym przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym Skuteczność oczyszczania ścieków w złożu gruntowym przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym

Mała skuteczność usuwania azotu i fosforu ogólnego ze ścieków oczyszczonych przez grunt dobrze przepuszczalny (piaszczysty) może powodować, że na terenach z dużą liczbą przydomowych oczyszczalni ścieków...

Mała skuteczność usuwania azotu i fosforu ogólnego ze ścieków oczyszczonych przez grunt dobrze przepuszczalny (piaszczysty) może powodować, że na terenach z dużą liczbą przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym powstanie ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych. Pomóc może wykorzystanie warstw wspomagających ze skał porowatych – dolomitu i chalcedonitu oraz specjalnych szczepów grzybów. Przeprowadzone przez autora badania zastosowania warstw klinoptylolitu i opoki w złożach gruntowych...

Redakcja RI news 4 mld na inwestycje wodno-kanalizacyjne

4 mld na inwestycje wodno-kanalizacyjne 4 mld na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Rząd przeznaczy 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Ponad 1700 gmin otrzyma dodatkowe fundusze, a pieniądze zostaną przekazane jeszcze w tym roku. O wsparciu poinformował premier podczas wizyty...

Rząd przeznaczy 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Ponad 1700 gmin otrzyma dodatkowe fundusze, a pieniądze zostaną przekazane jeszcze w tym roku. O wsparciu poinformował premier podczas wizyty w stacji uzdatniania wody w Ząbkach.

wj news MEMPEP 2021

MEMPEP 2021 MEMPEP 2021

Podczas XIII Konferencji Naukowej „Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska” (10–11 czerwca) dokonano przeglądu krajowych badań w zakresie technik membranowych i ich zastosowania w praktyce...

Podczas XIII Konferencji Naukowej „Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska” (10–11 czerwca) dokonano przeglądu krajowych badań w zakresie technik membranowych i ich zastosowania w praktyce przemysłowej oraz w ochronie środowiska – m.in. w odsalaniu i uzdatnianiu wód i oczyszczaniu ścieków, destylacji membranowej, separacji gazów, a także w biotechnologii i monitoringu środowiska.

Redakcja RI news Znana jest przyczyna awarii w oczyszczalni ścieków „Czajka”

Znana jest przyczyna awarii w oczyszczalni ścieków „Czajka” Znana jest przyczyna awarii w oczyszczalni ścieków „Czajka”

Miejskie Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Warszawie przedstawiło wyniki badania przyczyny awarii oczyszczalni ścieków „Czajka”, do której doszło 29 sierpnia 2019 roku. Renata Tomusiak, prezes...

Miejskie Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Warszawie przedstawiło wyniki badania przyczyny awarii oczyszczalni ścieków „Czajka”, do której doszło 29 sierpnia 2019 roku. Renata Tomusiak, prezes Zarządu MPWiK w m.st. Warszawie S.A. oraz prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego z Politechniki Warszawskiej zaprezentowali wyniki ekspertyzy technicznej dot. przyczyn awarii układu przesyłowego pod Wisłą. Przeprowadzone przez ekspertów Politechniki Warszawskiej badania potwierdziły, że powodem...

Redakcja RI news Ścieki ze szpitali zakaźnych – czy są prawidłowo odprowadzane?

Ścieki ze szpitali zakaźnych – czy są prawidłowo odprowadzane? Ścieki ze szpitali zakaźnych – czy są prawidłowo odprowadzane?

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poinformowało, że z danych uzyskanych zarówno od przedstawicieli sektora wodociągowo–kanalizacyjnego, jak i wojewodów wynika, że system odprowadzania...

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poinformowało, że z danych uzyskanych zarówno od przedstawicieli sektora wodociągowo–kanalizacyjnego, jak i wojewodów wynika, że system odprowadzania ścieków ze szpitali zakaźnych działa w większości przypadków prawidłowo, i nie dochodzi do wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających drobnoustroje chorobotwórcze.

Redakcja RI news Wody Polskie apelują: nie zaśmiecajmy rzek!

Wody Polskie apelują: nie zaśmiecajmy rzek! Wody Polskie apelują: nie zaśmiecajmy rzek!

Wody Polskie apelują o niezaśmiecanie rzek! Pracownicy Wód Polskich na bieżąco prowadzą wizje terenowe obiektów hydrotechnicznych i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym monitoring oczyszczalni ścieków....

Wody Polskie apelują o niezaśmiecanie rzek! Pracownicy Wód Polskich na bieżąco prowadzą wizje terenowe obiektów hydrotechnicznych i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym monitoring oczyszczalni ścieków. Oceniają stan wód w rzekach i powiadamiają odpowiednie służby, jeśli zauważą zanieczyszczenia w postaci zrzutów ścieków i innych nieczystości, w tym zanieczyszczeń stałych, zwłaszcza różnego typu odpadów mało- i wielkogabarytowych.

Redakcja RI news Wzrost zakażeń koronawirusa można przewidzieć dzięki ściekom

Wzrost zakażeń koronawirusa można przewidzieć dzięki ściekom Wzrost zakażeń koronawirusa można przewidzieć dzięki ściekom

Hiszpańscy biolodzy i epidemiolodzy ustalili, że analiza wody ze ścieków pozwala przewidzieć kilka tygodni wcześniej nasilenie się epidemii koronawirusa. Informacja o wzroście stężenia wirusa w ściekach...

Hiszpańscy biolodzy i epidemiolodzy ustalili, że analiza wody ze ścieków pozwala przewidzieć kilka tygodni wcześniej nasilenie się epidemii koronawirusa. Informacja o wzroście stężenia wirusa w ściekach daje opiece medycznej czas na przygotowanie.

Redakcja RI news Wodociągowcy mają problem z rękawiczkami i maseczkami, które trafiają do kanalizacji

Wodociągowcy mają problem z rękawiczkami i maseczkami, które trafiają do kanalizacji Wodociągowcy mają problem z rękawiczkami i maseczkami, które trafiają do kanalizacji

Wrocławski MPWiK alarmuje, że chusteczki nawilżane, jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne trafiają coraz częściej do sieci kanalizacyjnej, co powoduje, że zapychają się rury. Jak tego uniknąć? Wystarczy...

Wrocławski MPWiK alarmuje, że chusteczki nawilżane, jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne trafiają coraz częściej do sieci kanalizacyjnej, co powoduje, że zapychają się rury. Jak tego uniknąć? Wystarczy zastosować kilka prostych zasad, aby ograniczyć liczbę awarii.

RI news Tyski szpital ma nowy system odprowadzania ścieków

Tyski szpital ma nowy system odprowadzania ścieków Tyski szpital ma nowy system odprowadzania ścieków

Tyska spółka wodociągowa przebudowała instalację do dezynfekcji ścieków w szpitalu w Tychach, który ze względu na epidemię koronawirusa przekształcono w placówkę zakaźną.

Tyska spółka wodociągowa przebudowała instalację do dezynfekcji ścieków w szpitalu w Tychach, który ze względu na epidemię koronawirusa przekształcono w placówkę zakaźną.

Redakcja RI news W jaki sposób podczas epidemii radzą sobie ze ściekami Amerykanie?

W jaki sposób podczas epidemii radzą sobie ze ściekami Amerykanie? W jaki sposób podczas epidemii radzą sobie ze ściekami Amerykanie?

Amerykańska rządowa agencja bezpieczeństwa i higieny pracy opublikowała wytyczne dla pracodawców i pracowników dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia koronawirusa. Informacje objęły m.in. odpady...

Amerykańska rządowa agencja bezpieczeństwa i higieny pracy opublikowała wytyczne dla pracodawców i pracowników dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia koronawirusa. Informacje objęły m.in. odpady komunalne, medyczne, materiały nadające się do recyklingu, a także ścieki.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.