RynekInstalacyjny.pl

Systemy hydrofitowe do oczyszczania ścieków bytowychProjektowanie według zasad francuskich

Treatment wetlands for domestic wastewater sizing according to French guidelines

Systemy hydrofitowe do oczyszczania ścieków bytowych, Fot. freeimages.com

Systemy hydrofitowe do oczyszczania ścieków bytowych, Fot. freeimages.com

Oczyszczalnie hydrofitowe to technologia, która spełnia wymagania zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania środowiskiem z uwzględnieniem oceny czasu życia produktu.

W ostatnich latach technologia ta została znacznie rozwinięta, jednak w Polsce brakuje wytycznych uwzględniających aktualny stan wiedzy na jej temat. Oczyszczalnie hydrofitowe – jak wszystkie urządzenia techniczne – wymagają starannego zaprojektowania i poprawnej eksploatacji.

Zobacz także

Wilo Polska Sp. z o.o., mgr inż. Filip Pogorzelski Specjalista ds. technicznych Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania Przepompownie ścieków. Problematyka i rozwiązania

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych,...

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych, niższe posadowienie wyjścia kanalizacji w stosunku do kolektora sieci kanalizacji lub znaczne oddalenie od miejsca zrzutu ścieków.

DAB PUMPS POLAND Sp. z o. o. DTRON (R)ewolucja wśród pomp zatapialnych!

DTRON (R)ewolucja wśród pomp zatapialnych! DTRON (R)ewolucja wśród pomp zatapialnych!

DAB projektuje rozwiązania szyte na miarę z myślą o rzeczywistych wymaganiach każdego, kto funkcjonuje w tej branży. Dzięki wiedzy technicznej i doświadczeniu ekspertów DAB, nowe pompy zatapialne DTron...

DAB projektuje rozwiązania szyte na miarę z myślą o rzeczywistych wymaganiach każdego, kto funkcjonuje w tej branży. Dzięki wiedzy technicznej i doświadczeniu ekspertów DAB, nowe pompy zatapialne DTron oferują korzyści zarówno dla użytkowników, jak i dystrybutorów i instalatorów, zapewniając oszczędność miejsca, zużycia energii, czasu oraz kosztów. Jednak przełomowe i trwałe zmiany możliwe są tylko wtedy, gdy uważnie wsłuchamy się w głos najważniejszych ekspertów na rynku, czyli naszych Klientów.

Dräger Safety Polska Sp. z o.o. Rozwiązania Dräger dla oczyszczania ścieków

Rozwiązania Dräger dla oczyszczania ścieków Rozwiązania Dräger dla oczyszczania ścieków

Uzdatnianie wody: Dräger zapewnia rozwiązania w ramach poszczególnych etapów uzdatniania wody, czyli oczyszczania, usuwania osadów, filtracji, dezynfekcji i dystrybucji na potrzeby komunalne oraz przemysłowe....

Uzdatnianie wody: Dräger zapewnia rozwiązania w ramach poszczególnych etapów uzdatniania wody, czyli oczyszczania, usuwania osadów, filtracji, dezynfekcji i dystrybucji na potrzeby komunalne oraz przemysłowe. Oczyszczanie ścieków: Dräger wspiera cały cykl pracy systemów kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków, które zbierają, oczyszczają, transportują i usuwają ścieki komunalne oraz przemysłowe. Odsalanie: to różnego rodzaju metody wykorzystywane do usuwania soli oraz innych minerałów ze słonej...

Złoża hydrofitowe to jedno z wielu rozwiązań oczyszczalni ścieków na terenach niezurbanizowanych, które może zostać zastosowane w gminach, szkołach, na kempingach, a nawet w pojedynczych domach. Systemy te są wydajne, proste i niezbyt kosztowne, mają estetyczny wygląd, dzięki czemu wkomponowują się w wiejski krajobraz, a także walory edukacyjne [11].

Dotychczas uważano, że wadami tych systemów są: duże zapotrzebowanie na powierzchnię jednostkową przypadającą na mieszkańca i długi czas wypracowania złóż związany z rozwojem roślin.

Obecnie rośliny, najczęściej trzcina pospolita, kupowane są w specjalistycznych hodowlach, np. roślin do oczek wodnych, co znacznie skraca czas ich adaptacji. Natomiast najnowsza wiedza na temat pracy tych obiektów pozwala na zmniejszenie jednostkowej powierzchni niezbędnej do czyszczenia ścieków odprowadzanych przez jednego mieszkańca (RLM) z dotychczas przyjmowanych 7 m2/RLM do zaledwie 2,5 m2/RLM [9, 11].

W Polsce metoda ta ciągle jest jeszcze mało popularna, ponieważ nie ma wytycznych do projektowania takich oczyszczalni, a stosowane rozwiązania techniczne często bazują na wiedzy sprzed dwóch dziesięcioleci, która jest już nieaktualna. Z tego powodu w artykule szczegółowo przedstawiono rozwiązania technologiczne stosowane z powodzeniem od lat we Francji, gdzie zrezygnowano z osadnika wstępnego, a zamiast pomp zamontowano syfony samozasysające. Pozwoliło to dodatkowo uniknąć powstawania osadów wstępnych.

Wypracowana we Francji metoda projektowania i eksploatacji złóż hydrofitowych pozwala oczyszczać ścieki do wymaganego poziomu bez jednoczesnego powstawania jakichkolwiek osadów ściekowych [3, 9, 12].

Podstawy metody hydrofitowej – charakterystyka złóż z pionowym przepływem ścieków

Oczyszczalnia hydrofitowa z podpowierzchniowym przepływem ścieków składa się z filtru gruntowego, do którego doprowadzane są ścieki, gdzie zachodzą procesy biologiczne z udziałem roślin wodnych lub wodolubnych oraz szeregu mikroorganizmów (najważniejsze z nich to bakterie). Zaprojektowane obiekty, takie jak stawy lub filtry gruntowe, mogą być okresowo lub stale zalewane ściekami [7].

W gruntach nasyconych wodą występuje ograniczona dyfuzja tlenu z atmosfery i w konsekwencji tworzą się warunki beztlenowe [8]. Dopływ tlenu do korzeni i kłączy roślin zasiedlających takie gleby następuje dzięki częściom nadziemnym tych roślin, które przystosowały się do bytowania w takich warunkach i mają tkanki umożliwiające transport gazów (odpowiednio tlenu do podziemnych części i CO2 do atmosfery). Rozbudowany system korzeni i kłączy pozwala na rozwój dużej grupy mikroorganizmów o różnych upodobaniach zarówno troficznych, jak i tlenowych [7, 6].

W zależności od sposobu przepływu ścieków przez oczyszczalnie hydrofitowe dzielimy je na:

a. oczyszczalnie z przepływem podpowierzchniowym (Subsurface Flow):
- z przepływem poziomym (HSSF – Horizontal Subsurface Flow),
- z przepływem pionowym (VSSF – Vertical Subsurface Flow);
b. oczyszczalnie z przepływem powierzchniowym (Surface Flow);
c. oczyszczalnie wielostopniowe z przepływem kombinowanym [11].

Na rys. 1 przestawiono różnorodne procesy zachodzące jednocześnie w oczyszczalniach hydrofitowych.

mechanizmy usuwania zanieczyszczeń

Rys. 1. Schemat mechanizmów usuwania zanieczyszczeń
Źródło: Oprac. na podst. [9, 12]

Zanieczyszczenia doprowadzane do oczyszczalni usuwane są bądź retencjonowane dzięki różnorodnym procesom fizycznym, chemicznym i biologicznym. Do najważniejszych należy zaliczyć: sedymentację, filtrację, adsorpcję, ulatnianie, redukcję, strącanie, pobieranie związków biogennych i metali ciężkich przez rośliny, niszczenie organizmów patogennych dzięki działaniom promieniowania UV lub oddziaływaniu mikroflory [7, 11].

Złoża o przepływie pionowym

Złoże z pionowym przepływem ścieków (VSSF) zbudowane jest w postaci filtru z warstw piasku lub żwiru (rys. 2). Ścieki doprowadza się od góry, a następnie grawitacyjnie przenikają one w dół i są gromadzone i odprowadzane ze złoża przez drenaż odprowadzający.

filtr gruntowo-roślinny

Rys. 2. Przekrój przez filtr gruntowo-roślinny z podpowierzchniowym pionowym przepływem ścieków
Źródło: Oprac. na podst. [14]

Istotą pracy tego złoża jest okresowe doprowadzanie ścieków za pomocą pompy lub syfonu. Drenaż odprowadzający ma wywietrzniki, które napowietrzają złoże, co dodatkowo dostarcza tlen do procesów mikrobiologicznych (np. nitryfikacji). Dyfuzja tlenu dzięki wywietrznikom i sekwencyjnemu dostarczaniu ścieków znacznie bardziej przyczynia się do natleniania złoża filtracyjnego w porównaniu do transportu tlenu tylko przez rośliny, jak to ma miejsce w złożach typu HSSF [10].

Sposób zasilania złóż VSSF ma zdolność potencjalnego dostarczania tlenu od 23 do 64 g  O2/m2d, podczas gdy zaopatrywanie złoża HSSF w tlen tylko dzięki roślinom (trzcinie pospolitej) pozwala dostarczyć jedynie 2 g  O2/m2d [13, 6].

Na rosnące zainteresowanie złożami VSSF wpływa znacznie większa zdolność przenoszenia tlenu i w konsekwencji bardziej skuteczne usuwanie BZT5, ChZT i patogenów przy jednocześnie dużo mniejszych rozmiarach złoża VSSF w porównaniu do HSSF, mających zapewnić taki sam efekt oczyszczania [5].

Oczyszczalnia typu Macrophyltres® (wariant 1)

Od 1997 r. ponad 130 oczyszczalni ścieków zaprojektowała i wykonała na bazie tego samego projektu firma Jean Voisin. Na początku układu technologicznego występują kraty/sito w celu zatrzymania grubych cząstek (> 32 mm). Następnie montowany jest zbiornik z syfonem samozasysającym, który dawkuje ścieki na złoże. Gdy teren nie ma odpowiedniego spadku, zamiast syfonu montowana jest pompa.

Złoże hydrofitowe I stopnia obsadzone trzciną zostało nazwane Macrophyltres® i opatentowane. Powierzchnia tego złoża przypadająca na jednego mieszkańca wynosi ok. 1,2 m2/RLM i podzielona została na trzy lub sześć kwater. Natomiast powierzchnia złoża piaskowego II stopnia wynosi 0,8 m2/RLM i podzielona została na dwie lub trzy kwatery [12]. Stąd pole powierzchni przypadające na jednego mieszkańca wynosi zaledwie 2,0 m2/RLM. Schemat zastosowanego rozwiązania przedstawiono na rys. 3.

 Schemat oczyszczalni hydrofitowej

Rys. 3. Schemat oczyszczalni hydrofitowej z pionowym przepływem ścieków typu Macrophyltres® [12]

Monitorowano pracę 19 oczyszczalni wykonanych w tej technologii, a analizę i pobór próbek wykonały lokalne instytucje rządowe, zwane departamentami. Badania rozpoczęto po 4 miesiącach od rozruchu każdej z analizowanych oczyszczalni. W pobieranych próbkach ścieków oznaczono: azot ogólny, azot Kiejdahla (TKN), zawiesinę ogólną, BZT5, ChZT, fosfor ogólny (P). W tabeli 1 przedstawiono wyniki badań jakości ścieków doprowadzonych i odprowadzonych z monitorowanych systemów.

Monitoring oczyszczalni

Tabela 1. Monitoring oczyszczalni z różnych miast we Francji, mg/l [12]

Stężenia zanieczyszczeń w odpływie z pierwszego złoża uległy znacznemu obniżeniu (zawiesina ogólna 30 mg/d3, BZT5 40 mg/d3, ChZT 130 mg/d3, skuteczność usuwania TKN > 40%). Mimo bardzo dobrej sprawności oczyszczalni nie we wszystkich przypadkach stężenia spełniły francuskie normy (BZT5 < 25 mg/d3, ChZT < 125 mg/d3) [2].

Drugi stopień oczyszczania w złożu z wypełnieniem piaskowym z łatwością osiągnął wymaganą jakość oczyszczonych ścieków: zawiesina ogólna < 15 mg/d3, BZT5 < 15 mg/d3, COD < 90 mg/d3, a TKN < 10 mg/d3.

Usuwanie fosforu było niskie i wynosiło ok. 40%. W ten sposób drugi etap zapewnił odpowiednie usuwanie zawiesiny ogólnej i związków organicznych oraz nitryfikację (proces ten rozpoczyna się w I stopniu, ale z powodu rygorystycznych wymagań co do jakości ścieków oczyszczonych konieczna jest jego kontynuacja w II stopniu).

Skuteczność usuwania zanieczyszczeń

Tabela 2. Skuteczność usuwania zanieczyszczeń, % [12]

Procentową efektywność usuwania zanieczyszczeń przedstawiono w tabeli 2. Złoże VSSF I osiągnęło wysoki stopień usuwania zawiesiny ogólnej (86–99%) dzięki filtracji przez żwir wzmocnionej działaniem warstwy osadów organicznych skumulowanych na powierzchni złoża.

Wysoka skuteczność usuwania BZT5 i ChZT (odpowiednio 87–99% i 80–97%) była spowodowana retencją cząstek stałych związków organicznych, ale także działaniem biomasy znajdującej się w materiale filtracyjnym. Skuteczność usuwania azotu Kiejdahla (N-NH4 + Norg) wynosiła od 44 do 84% i była wynikiem retencji i amonifikacji azotu organicznego oraz częściowej nitryfikacji.

Badania te wykazały, że nie ma istotnych różnic w jakości ścieków w odpływie z całego systemu, nawet gdy następują bardzo duże wahania obciążenia hydraulicznego (między 19 a 320% pojemności projektowej) lub obciążenia ładunkiem organicznym (między 19 a 96%) [12].

Dodatkowo nie stwierdzono istotnych różnic między efektywnością oczyszczalni obserwowaną w sezonie letnim a zimowym, ani dla lokalizacji w północnej, ani w południowej części Francji, mimo znacznych różnic temperatury [12].

Autorzy sugerują jednak, że do uzyskania optymalnej skuteczności w oczyszczaniu niezbędna jest rygorystyczna obsługa i konserwacja systemu. Aby obniżyć stężenie azotanów w ściekach oczyszczonych, pionowe złoże II stopnia (VSSF) należy zastąpić w ciągu technologicznym złożem poziomym (HSSF).

Oczyszczalnia z przepływem pionowym (wariant 2)

Kolejnym interesującym rozwiązaniem okazało się dawkowanie ścieków surowych za pomocą pompy z młynkiem bezpośrednio na złoże VSSF I stopnia. Rozwiązało to problem zarządzania osadami wstępnymi, które w tym przypadku sukcesywnie gromadzą się na złożu i ulegają mineralizacji w pierwszym etapie oczyszczania.

System ten został opracowany przez Cemagref (National Centre of Agricultural Mechanisation, Agricultural Engineering, Water and Forests, aktualnie występujące pod nazwą Irstea – National Institute for Environmental and Agricultural Science and Research). Dobór i eksploatacja systemu oparte zostały na odpowiednim obciążeniu ładunkiem hydraulicznym i organicznym poszczególnych kwater złóż VSSF I i VSSF II [3].

Charakterystyka warstw złoża

Tabela 3. Charakterystyka warstw złoża I stopnia [9]

Charakterystyka warstw złoża

Tabela 4. Charakterystyka warstw złoża II stopnia [9]

Podobnie jak w pierwszym przypadku, złoże hydrofitowe I stopnia podzielone zostało na trzy kwatery, powierzchnia jednostkowa wynosi 1,2 m2/RLM, a złoże hydrofitowe II stopnia o powierzchni jednostkowej 0,8 m2/RLM na dwie kwatery. Rodzaj stosowanych warstw wypełnienia przedstawiono w tabeli 3 i 4. Ścieki dawkowane są naprzemiennie na każdą z kwater za pomocą pompy z nożem tnącym.

Gdy jedna z kwater jest w pełni obciążana, tzn. tylko ona otrzymuje ścieki (przez ok. 3–4 dni), pozostałe „odpoczywają”. Proces ten pozwala kontrolować wzrost biomasy na złożu oraz utrzymać warunki tlenowe, które sprzyjają mineralizacji zawiesiny zawartej w ściekach surowych [9].

Podczas powadzonego monitoringu na złożu VSSF I stopnia zaobserwowano duże różnice obciążenia hydraulicznego (średnio HL = 0,37 m/d, min–max = 0,03–3,9 m/d) i obciążenia organicznego (średnio HChZT = 223 g/m2, min–max = 17–1680 g/m2) wynikające między innymi z nierównomierności dopływu (tabela 5).

Stężenia zanieczyszczeń

Tabela 5. Stężenia zanieczyszczeń oraz skuteczność ich usuwania dla złoża VSSF I stopnia przy HL < 0,6 m/d w zależności od stężenia ChZT [9]

W konsekwencji efektywność oczyszczania ulegała zmianie w zależności od stopnia obciążenia. Innym czynnikiem mającym wpływ na efektywność usuwania zanieczyszczeń jest wiek oczyszczalni. Zauważono, że poprawa skuteczności oczyszczania ścieków na złożu VSSF I stopnia uzależniona jest od rozwoju błony tworzącej się na jej powierzchni. W pierwszej fazie oczyszczania usuwamy głównie zawiesinę ogólną i ChZT [9].

W drugiej fazie oczyszczania zachodzącej w złożu VSSF II dominuje proces nitryfikacji. Dzięki niskim stężeniom ChZT i zawiesiny ogólnej (odpowiednio ok. 140 mg/l i 40 mg/l) (tabela 6) złoże VSSF II stopnia zapewnia bardzo efektywne doczyszczenie ścieków do parametrów wymaganych we Francji [2].

Stężenia zanieczyszczeń

Tabela 6. Stężenia zanieczyszczeń oraz skuteczność ich usuwania dla złoża VSSF II stopnia przy HL<0,6 m/d w zależności od stężenia ChZT [9]

W złożu VSSF II stopnia nie zauważono znacznej różnicy w poprawie efektywności oczyszczania w zależności od wieku oczyszczalni lub wraz ze zwiększeniem powierzchni złoża. Zaobserwowano natomiast spadek efektywności dla obciążenia hydraulicznego HL > 0,4 m/d [9].

W tabeli 7 przedstawiono efektywność usuwania zanieczyszczeń ze średnimi stężeniami w odpływie z oczyszczalni (po złożu I i II stopnia) dla obciążenia hydraulicznego < 0,75 m/d.

Stężenie zanieczyszczeń

Tabela 7. Stężenie zanieczyszczeń oraz skuteczność ich usuwania dla oczyszczalni przy HL < 0,75 m/d w zależności od wieku oczyszczalni [9]

Jak dotychczas tylko w przypadku jednego obiektu pracującego we Francji zaistniała potrzeba częściowego usunięcia osadu nagromadzonego na powierzchni jednej z kwater. Cały obiekt zaprojektowano na 1600 RLM, składa się on z ośmiu złóż o przepływie pionowym i został oddany do eksploatacji w 1987 r. W 1996 r. należało usunąć część osadu z niektórych poletek ze względu na nierównomierne nagromadzenie się go na powierzchni złoża, co mogło spowodować rozlanie ścieków wokół kwater. Średnia wysokość osadu wynosiła 13 cm (min. 6 cm, maks. 27 cm).

W pozostałych obiektach wybudowanych w 1987 r. warstwa osadu w marcu 2001 r. wynosiła średnio 22,5 cm. Warstwa ta zapobiega procesowi zbyt szybkiej infiltracji do gruntu i wpływa na równomierne rozprowadzenie ścieków po całej powierzchni.

Na podstawie badań oszacowano roczny przyrost biomasy na poziomie ok. 1,5 cm/rok [9]. Osad ten powinno się usuwać co 10–15 lat w zależności od charakteru dopływających ścieków. Może on zostać wykorzystany do celów rolniczych, o ile ścieki nie miały domieszek ścieków przemysłowych.

Podsumowanie

Na terenach o rozproszonej zabudowie oczyszczanie ścieków może się odbywać z zastosowaniem metody hydrofitowej, która od lat stosowana jest na całym świecie. W artykule zaproponowano i porównano dwa rodzaje oczyszczalni ścieków stosowanych we Francji (tabela 8).

rozwiązania projektowe oczyszczalni

Tabela 8. Porównanie rozwiązań projektowych oczyszczalni dla wariantu 1 i 2

System francuski polega na usuwaniu zanieczyszczeń ze ścieków w sekwencyjnie pracujących złożach z pionowym przepływem ścieków (VSSF I i VSSF II). Zaletami tego rozwiązania są: brak powstawania wstępnych osadów ściekowych (dla wariantu 2), których zagospodarowanie jest kosztowne i uciążliwe, brak osadnika wstępnego, wysoka skuteczność usuwania zanieczyszczeń i niskie koszty inwestycji. Jedną z wad jest konieczność instalowania pompy/syfonu przed złożem I stopnia.

Oczyszczalnie hydrofitowe często nazywane są „zieloną technologią”, zarówno z powodu niskiego zapotrzebowania na energię elektryczną, jak i naturalnego wyglądu, który zwiększa walory krajobrazu.

Dodatkowo technologia ta spełnia wszystkie wymagania zrównoważonego rozwoju, a przy zastosowaniu żwiru jako materiału wypełniającego złoża spełnia również najnowsze wymogi zarządzania środowiskiem z zastosowaniem oceny czasu życia produktu. Należy jednak pamiętać o tym, że są to urządzenia techniczne, które muszą zostać zaprojektowane, wykonane i eksploatowane zgodnie z zasadami.

Literatura

 1. A Guide to Creating Wetlands for Agricultural Wastewater, Domestic Wastewater, Coal Mine Drainage and Stormwater in the Mid-Atlantic Region, Constructed Wetlands Handbooks (Volumes 1–5), 1993–2000.
 2. Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.
 3. Boutin C., Lienard A., Constructed wetlands for wastewater treatment: French experience, 1st International Seminar on „The use of aquatic macrophytes for wastewater treatment in contructed wetlands”, Portugal, 2003.
 4. Brix H., Arias C., The use of vertical flow constructed wetlands for on-site treatment of domestic wastewater: New Danish guidelines, „Ecological Engineering” Vol. 25, 2005.
 5. Gajewska M., Obarska-Pempkowiak H., Efficiency of pollutant removal by five multistage constructed wetlands in a temperate climate, „Environ. Protect. Engin.” Vol. 37 No. 3/2011.
 6. Gajewska M., Wpływ składu chemicznego ścieków i odcieków na specjację, konwersje i usuwanie azotu w oczyszczalniach hydrofitowych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013.
 7. Kadlec R.H., Wallace S., Treatment wetlands. Second edition, CRC Press Taylor&Francis Group, Boca Raton: London, New York, 2009.
 8. Kowalik P., Ochrona środowiska glebowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
 9. Molle P., Lienard A., Boutin C., Merlin G., Iwema A., How to treat raw sewage with constructed wetlands: an overview of the French systems, „Wat. Sci. Tech.” Vol. 51 No. 9/2005.
 10. Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Dopływ tlenu i jego konsumpcja w systemach hydrofitowych, „Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie” r. 41 nr 3/1998.
 11. Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E., Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków, PWN, Warszawa 2010.
 12. Paing J., Voisin J., Vertical flow constructed wetlands for municipal wastewater and septage treatment in French rural area, „Wat. Sci. Tech.” Vol. 51 No. 9/2005.
 13. UN-HABITAT, Constructed Wetlands Manual, Water for Asian Cities Programme Nepal, Kathmandu, 2008.
 14. The use of constructed wetlands for wastewater treatment, Wetlands International – Malaysia Office.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja RI news Warszawa dofinansuje ekologiczne inwestycje

Warszawa dofinansuje ekologiczne inwestycje Warszawa dofinansuje ekologiczne inwestycje

Mieszkańcy Warszawy do końca maja mogą składać wnioski o dofinansowanie do instalacji urządzeń gromadzących wodę, usuwania wyrobów z azbestem, a także dotacje na przyłączenie budynku do kanalizacji.

Mieszkańcy Warszawy do końca maja mogą składać wnioski o dofinansowanie do instalacji urządzeń gromadzących wodę, usuwania wyrobów z azbestem, a także dotacje na przyłączenie budynku do kanalizacji.

Redakcja RI news Musimy zadbać o ekologię w czasie domowej kwarantanny

Musimy zadbać o ekologię w czasie domowej kwarantanny Musimy zadbać o ekologię w czasie domowej kwarantanny

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do zmniejszenia zużycia prądu, przemieszczania się czy zmniejszenia emisji spalin. Jednak na stan środowiska i zasobów naturalnych wpływają także nasze codzienne nawyki...

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do zmniejszenia zużycia prądu, przemieszczania się czy zmniejszenia emisji spalin. Jednak na stan środowiska i zasobów naturalnych wpływają także nasze codzienne nawyki domowe. Eksperci apelują o rozsądne korzystanie z wody podczas mycia rąk oraz staranną segregację odpadów takich jak maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki.

Redakcja RI news Wodociągowcy mają problem z rękawiczkami i maseczkami, które trafiają do kanalizacji

Wodociągowcy mają problem z rękawiczkami i maseczkami, które trafiają do kanalizacji Wodociągowcy mają problem z rękawiczkami i maseczkami, które trafiają do kanalizacji

Wrocławski MPWiK alarmuje, że chusteczki nawilżane, jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne trafiają coraz częściej do sieci kanalizacyjnej, co powoduje, że zapychają się rury. Jak tego uniknąć? Wystarczy...

Wrocławski MPWiK alarmuje, że chusteczki nawilżane, jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne trafiają coraz częściej do sieci kanalizacyjnej, co powoduje, że zapychają się rury. Jak tego uniknąć? Wystarczy zastosować kilka prostych zasad, aby ograniczyć liczbę awarii.

RI news Nowe wytyczne dla wody i ścieków w dobie koronawirusa

Nowe wytyczne dla wody i ścieków w dobie koronawirusa Nowe wytyczne dla wody i ścieków w dobie koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała nowe wytyczne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę m.in. w związku z epidemią koronawirusa.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała nowe wytyczne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę m.in. w związku z epidemią koronawirusa.

Redakcja RI news Co jest zmorą przedsiębiorstw wod-kan w czasie koronawirusa? Rękawiczki i chusteczki nawilżane

Co jest zmorą przedsiębiorstw wod-kan w czasie koronawirusa? Rękawiczki i chusteczki nawilżane Co jest zmorą przedsiębiorstw wod-kan w czasie koronawirusa? Rękawiczki i chusteczki nawilżane

Jak podaje Puls Biznesu, w czasie epidemii koronawirusa nawilżone chusteczki i jednorazowe rękawiczki stosowane są dużo częściej w celu ochrony przed chorobą. Jednak stają się prawdziwą zmorą dla przedsiębiorstw...

Jak podaje Puls Biznesu, w czasie epidemii koronawirusa nawilżone chusteczki i jednorazowe rękawiczki stosowane są dużo częściej w celu ochrony przed chorobą. Jednak stają się prawdziwą zmorą dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, ponieważ mieszkańcy nagminnie wyrzucają je do toalet.

Redakcja RI news Jaki jest wpływ COVID-19 na stosowanie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków?

Jaki jest wpływ COVID-19 na stosowanie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków? Jaki jest wpływ COVID-19 na stosowanie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków?

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” na bieżąco monitoruje sytuację związaną z COVID-19, jednocześnie w jej ocenie sytuacja związana z wirusem może wpłynąć w niedalekiej przyszłości na bieżące funkcjonowanie...

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” na bieżąco monitoruje sytuację związaną z COVID-19, jednocześnie w jej ocenie sytuacja związana z wirusem może wpłynąć w niedalekiej przyszłości na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W tej sytuacji Izba przedstawia swoje stanowisko co do potencjalnego wpływu sytuacji związanej z COVID-19 na stosowanie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Redakcja RI news Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków na wsi

Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków na wsi Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków na wsi

Poziom skanalizowania polskich wsi wynosi nieco ponad 40 proc. i jest wciąż niewystarczający. Rozwiązaniem problemu mogą być pasywne systemy oczyszczania ścieków typu „constructed wetlands”, zaproponowane...

Poziom skanalizowania polskich wsi wynosi nieco ponad 40 proc. i jest wciąż niewystarczający. Rozwiązaniem problemu mogą być pasywne systemy oczyszczania ścieków typu „constructed wetlands”, zaproponowane przez firmę RDLS – spółkę spin-off Uniwersytetu Warszawskiego. Instalacje tego typu naśladują naturalne procesy zachodzące na terenach bagiennych, pracując w odpowiednio zaprojektowanym i kontrolowanym układzie. Zaletą instalacji jest niski koszt budowy oraz eksploatacji. Tymczasem oczyszczenie...

Redakcja RI news Kanalizacja niskoszumowa Wavin AS+

Kanalizacja niskoszumowa Wavin AS+ Kanalizacja niskoszumowa Wavin AS+

Nowy Wavin AS+ został zaprojektowany z myślą o potrzebach projektantów i instalatorów. Nowy system Wavin AS+ oferuje najwyższy poziom redukcji hałasu i wydajności. I nie jest to przypadek. System powstał...

Nowy Wavin AS+ został zaprojektowany z myślą o potrzebach projektantów i instalatorów. Nowy system Wavin AS+ oferuje najwyższy poziom redukcji hałasu i wydajności. I nie jest to przypadek. System powstał z unikalnego materiału o wysokiej gęstości, ze specjalnie opracowanymi obejmami służącymi do redukcji hałasu.

Redakcja RI news Wtop kolorowe włazy w szare otoczenie miasta

Wtop kolorowe włazy w szare otoczenie miasta Wtop kolorowe włazy w szare otoczenie miasta

Marka Saint-Gobain PAM wprowadza do Polski modę na kolorowe włazy kanałowe, która zapanowała już na dobre w takich krajach jak Japonia, Włochy czy Francja. W tym celu producent włazów zorganizował konkurs...

Marka Saint-Gobain PAM wprowadza do Polski modę na kolorowe włazy kanałowe, która zapanowała już na dobre w takich krajach jak Japonia, Włochy czy Francja. W tym celu producent włazów zorganizował konkurs dla biur projektowych, firm wykonawczych, przedsiębiorstw wod-kan i miast, w którym nagrodą są kolorowe włazy PAMREX D400. Konkurs „Wtop kolorowe włazy w szare otoczenia miasta” ma na celu wyłonienie najciekawszych pomysłów na ubarwienie otoczenia miasta kolorowymi włazami.

Redakcja RI news Wodociągowcy ostrzegają przed substytutami papieru toaletowego

Wodociągowcy ostrzegają przed substytutami papieru toaletowego Wodociągowcy ostrzegają przed substytutami papieru toaletowego

Papier toaletowy w ostatnim czasie stał się towarem deficytowym – wszystko przez koronawirusa. Co ciekawe problem ten dotyka nie tylko Polskę. Wodociągowcy z Wielkiej Brytanii ostrzegają przed używaniem...

Papier toaletowy w ostatnim czasie stał się towarem deficytowym – wszystko przez koronawirusa. Co ciekawe problem ten dotyka nie tylko Polskę. Wodociągowcy z Wielkiej Brytanii ostrzegają przed używaniem substytutów papieru toaletowego. Dlaczego? Ponieważ ręczniki kuchenne czy nawilżane chusteczki do rąk mogą zatykać rury!

Redakcja RI news Koronawirus a branża wodno-kanalizacyjna

Koronawirus a branża wodno-kanalizacyjna Koronawirus a branża wodno-kanalizacyjna

Nowy koronawirus wywołał obawy dotyczące ryzyka, jakie stwarza on dla działalności branży wod-kan. Ścieki komunalne, ze względu na to, że powstają w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej,...

Nowy koronawirus wywołał obawy dotyczące ryzyka, jakie stwarza on dla działalności branży wod-kan. Ścieki komunalne, ze względu na to, że powstają w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej, szpitalach, szkołach, sklepach, obiektach usługowych itd., niosą ze sobą miliony wirusów, bakterii, pasożytów, substancji toksycznych, trujących. Jest to dla operatorów systemów kanalizacyjnych codziennością, są tego świadomi, dlatego pracownicy stosują odpowiednie środki ochronne. Koronawirus...

Redakcja RI news Koszty budowy wodociągów. Czy gmina zwróci je mieszkańcowi?

Koszty budowy wodociągów. Czy gmina zwróci je mieszkańcowi? Koszty budowy wodociągów. Czy gmina zwróci je mieszkańcowi?

Czy gmina, która jest w złej sytuacji finansowej ma obowiązek zwrotu kosztów osobie fizycznej za wybudowanie na własny koszt sieci wodociągowej?

Czy gmina, która jest w złej sytuacji finansowej ma obowiązek zwrotu kosztów osobie fizycznej za wybudowanie na własny koszt sieci wodociągowej?

Redakcja RI news Sejm przyjął ustawę deregulującą prawo budowlane

Sejm przyjął ustawę deregulującą prawo budowlane Sejm przyjął ustawę deregulującą prawo budowlane

Jak podaje portalsamorzadowy.pl, sejm przyjął ustawę deregulującą prawo budowlane. Nowe przepisy mają ułatwić i przyspieszyć realizację inwestycji i przełożyć się na wzrost liczby oddawanych mieszkań.

Jak podaje portalsamorzadowy.pl, sejm przyjął ustawę deregulującą prawo budowlane. Nowe przepisy mają ułatwić i przyspieszyć realizację inwestycji i przełożyć się na wzrost liczby oddawanych mieszkań.

Redakcja RI news Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm grudzień 2019

Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm grudzień 2019 Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm grudzień 2019

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Redakcja RI news Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm listopad 2019

Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm listopad 2019 Nowe normy przyjęte przez PKN i projekty norm listopad 2019

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN...

W zestawieniu podano wybrane nowe normy z branży instalacyjnej i projekty norm. Wykaz przygotowano na podstawie informacji normalizacyjnych podawanych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Waldemar Joniec news Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej

Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej Eksploatacja kanalizacji ciśnieniowej

Przed służbami eksploatacyjnymi i samorządami stoi wiele wyzwań związanych z eksploatacją sieci kanalizacyjnej, w tym kanalizacji ciśnieniowej. Pentair Jung Pumpen oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej...

Przed służbami eksploatacyjnymi i samorządami stoi wiele wyzwań związanych z eksploatacją sieci kanalizacyjnej, w tym kanalizacji ciśnieniowej. Pentair Jung Pumpen oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie k. Opola zorganizowały 26 listopada regionalne seminarium dla eksploatatorów sieci kanalizacyjnej i samorządowców. Wymieniano się na nim doświadczeniami z projektowania i eksploatacji.

Redakcja RI news Rada Ministrów zaakceptowała zmiany w Prawie budowlanym

Rada Ministrów zaakceptowała zmiany w Prawie budowlanym Rada Ministrów zaakceptowała zmiany w Prawie budowlanym

Rząd przyjął zmiany w Prawie budowlanym, dzięki czemu np. będzie można łatwiej zalegalizować co najmniej 20-letnie samowole budowlane, łatwiej mają być też przeprowadzane nowe inwestycje.

Rząd przyjął zmiany w Prawie budowlanym, dzięki czemu np. będzie można łatwiej zalegalizować co najmniej 20-letnie samowole budowlane, łatwiej mają być też przeprowadzane nowe inwestycje.

Redakcja RI news Więcej pieniędzy na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej

Więcej pieniędzy na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej Więcej pieniędzy na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej

Budżet programu priorytetowego NFOŚiGW, którego celem jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji otrzyma większy budżet – zamiast 200 mln to 590 mln zł.

Budżet programu priorytetowego NFOŚiGW, którego celem jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji otrzyma większy budżet – zamiast 200 mln to 590 mln zł.

Redakcja RI news Co zrobić w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmawia wydania warunków przyłączenia do sieci?

Co zrobić w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmawia wydania warunków przyłączenia do sieci? Co zrobić w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmawia wydania warunków przyłączenia do sieci?

Wiele podmiotów zmaga się z odmową wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej lub milczeniem miejskiego przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za ten obszar. Gdzie mogą szukać...

Wiele podmiotów zmaga się z odmową wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej lub milczeniem miejskiego przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za ten obszar. Gdzie mogą szukać pomocy i walczyć o swoje prawa? Czy istnieje mechanizm prawny zmuszający miejskie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne do wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci?

Redakcja RI news Trwają prace nad zmianą programu oczyszczania ścieków komunalnych

Trwają prace nad zmianą programu oczyszczania ścieków komunalnych Trwają prace nad zmianą programu oczyszczania ścieków komunalnych

Wystartowały prace nad VI Aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Dokument będzie miał kluczowe znaczenie dla samorządów chcących pozyskać dofinansowanie na inwestycje wodno-ściekowe...

Wystartowały prace nad VI Aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Dokument będzie miał kluczowe znaczenie dla samorządów chcących pozyskać dofinansowanie na inwestycje wodno-ściekowe w nowej unijnej perspektywie 2021-2027. Potrzeby samorządów szacuje się na ok. 93 mld zł.

Redakcja RI news Nowa oczyszczalnia ścieków w Przechlewie

Nowa oczyszczalnia ścieków w Przechlewie Nowa oczyszczalnia ścieków w Przechlewie

W Przechlewie oficjalnie uruchomiono nową komunalną oczyszczalnię ścieków. Projekt pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Przechlewie” kosztował prawie 12 mln zł. i był dofinansowany...

W Przechlewie oficjalnie uruchomiono nową komunalną oczyszczalnię ścieków. Projekt pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Przechlewie” kosztował prawie 12 mln zł. i był dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.

Redakcja RI news NIK sprawdził czy jest czysta woda w kranie w gminach turystycznych

NIK sprawdził czy jest czysta woda w kranie w gminach turystycznych NIK sprawdził czy jest czysta woda w kranie w gminach turystycznych

NIK sprawdził, jak wygląda sytuacja w gminach turystycznych, jeśli chodzi o czystość wody. Jak się okazuje, nie wszystkie gminy inwestują w infrastrukturę wodno-ściekową w sposób wystarczający dla zapewnienia...

NIK sprawdził, jak wygląda sytuacja w gminach turystycznych, jeśli chodzi o czystość wody. Jak się okazuje, nie wszystkie gminy inwestują w infrastrukturę wodno-ściekową w sposób wystarczający dla zapewnienia ich zrównoważonego rozwoju. Główną przyczyną są koszty realizacji inwestycji, które przekraczają możliwości finansowe samorządów. Niedostateczne inwestowanie w rozbudowę sieci oraz brak skutecznego nadzoru nad sposobem odprowadzania ścieków do zbiorników bezodpływowych utrudnia prawidłowe gospodarowanie...

Redakcja RI news Program ArCADia BIM 11

Program ArCADia BIM 11 Program ArCADia BIM 11

W połowie 2019 roku firma INTERsoft wprowadziła do sprzedaży kolejną edycję programu ArCADia. Zastępująca ArCADię 10 wersja ArCADia BIM 11 ma jeszcze bardziej przyjazną strukturę, pozwalającą na lepsze...

W połowie 2019 roku firma INTERsoft wprowadziła do sprzedaży kolejną edycję programu ArCADia. Zastępująca ArCADię 10 wersja ArCADia BIM 11 ma jeszcze bardziej przyjazną strukturę, pozwalającą na lepsze wykorzystanie oprogramowania w procesie projektowania BIM.

Redakcja RI news 200 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK

200 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK 200 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków – obsługujące gospodarstwa domowe lub agroturystyczne...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków – obsługujące gospodarstwa domowe lub agroturystyczne oraz obiekty użyteczności publicznej – na obszarach poza granicami aglomeracji wymienionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Nabór wniosków rozpocznie się już 17 czerwca, a budżet wynosi 200 mln zł.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.