RynekInstalacyjny.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Współczesne nauczanie inżynierów inżynierii środowiska

Promocja edukacji branżowej

Katalog słów kluczowych związanych z zawodem inżynier inżynierii środowiska

Katalog słów kluczowych związanych z zawodem inżynier inżynierii środowiska

Magister inżynier oraz inżynier inżynierii środowiska to zawody mocno związane z transformacją gospodarki i zapotrzebowaniem na rynku pracy. Na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej rusza w tym roku zupełnie nowy kierunek – Neutralność Klimatyczna, kształcący specjalistów w dziedzinach obejmujących postępujące zmiany klimatu.

Zobacz także

FLOP SYSTEM Sp. z o.o. Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie...

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie dróg oddechowych oraz inne schorzenia o podłożu środowiskowym. Zmieniające sięwarunki środowiskowe (zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego, smog, hałas miejski) oraz wzrastające oczekiwania użytkowników mieszkań, jakie można zaobserwować w ostatnich latach w Polsce, stawiają przed inwestorami...

MOBILBOX POLSKA SP. Z O. O. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju? Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić...

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić znacznych kosztów wynajmu powierzchni, gdyż technologia kontenerowa zapewnia dokładnie te same wygody w znacznie niższej cenie. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

Magister inżynier lub inżynier inżynierii środowiska to zawody silnie osadzone w realiach otoczenia gospodarczego i rynku pracy. Wykonywane są przez absolwentów uczelni technicznych wydziałów w dyscyplinie naukowej Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. W przypadku Politechniki Wrocławskiej (PWr) kształcenie w tej dyscyplinie prowadzone jest na Wydziale Inżynierii Środowiska (WIS). Pierwotnie wywodzi się on z Wydziału Budownictwa, na którym w roku akademickim 1948/49 wprowadzono wykład z podstaw techniki sanitarnej, a w maju 1949 r. utworzono Katedrę Techniki Sanitarnej. W ten sposób formalnie we wrześniu 1950 r. Wydział Inżynierii Sanitarnej rozpoczął funkcjonowanie w Politechnice Wrocławskiej. W 1990 r., zgodnie z obowiązującymi wówczas trendami naukowo-technicznymi i badawczymi oraz kierunkami kształcenia, został przekształcony w Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej (WIS PWr).

Przez ponad 70 lat istnienia w organizacji pracy wydziału zaszło wiele istotnych zmian, a jego historia stanowi potwierdzenie wyrazistego charakteru oraz silnej pozycji naukowej. Aktualnie WIS PWr oferuje nowoczesną bazę dydaktyczną i wsparcie merytoryczne na potrzeby przemysłu oraz gospodarki w szeroko rozumianym znaczeniu „środowiska zewnętrznego”, jak również „środowiska wewnętrznego budynków”. W ramach swojej oferty dydaktycznej, podczas wykładów, ćwiczeń obliczeniowych, zajęć projektowych i la boratoryjnych, WIS PWr kształci studentów na trzech głównych kierunkach:

1. Inżynieria środowiska – w pełni zmodernizowany i dostosowany do rynku pracy kierunek studiów zawierający nowe programy obejmujące specjalności:

  • klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne (KOS),
  • zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków (WIS).

2. Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu – nowy kierunek studiów o specjalnościach:

  • gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ),
  • ochrona klimatu (OK).

3. Neutralność Klimatyczna – zupełnie nowy kierunek studiów, którego celem jest wy kształcenie specjalistów w obszarach obejmujących postępujące zmiany klimatu.

W zależności od rodzaju studiów oraz specjalności kształcenia w dalszym rozwoju inżyniera możliwe jest ubieganie się o uzyskanie uprawnień projektowych i budowlanych niezbędnych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako projektant, kierownik budowy lub robót, a także inspektor nadzoru inwestorskiego.

Studia na WIS PWr to oferta dydaktyczna oparta na innowacyjnych technologiach, przepisach prawa i funduszach związanych z ekogospodarką oraz ekorozwojem miast i przemysłu; uwzględniająca także ochronę zasobów środowiska, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, zmiany klimatu i rozwiązania zero- lub blisko zeroemisyjne; związana z redukcją ilości powstających odpadów, w tym również z odzyskiwaniem i wtórnym wykorzystaniem surowców; z bioekonomią i ocenami oddziaływania inwestycji na środowisko oraz z wykorzystaniem biotechnologii i bioinżynierii, biopaliw i bioenergii w miastach i zakładach przemysłowych. To również praktyka i wiedza ekspercka nauczycieli akademickich wynikająca z przeprowadzanych badań i ekspertyz realizowanych w wielu istotnych obszarach, spośród których można wymienić: różnorodne ekoinnowacje, ekologiczne i odnawialne źródła energii, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, magazyny energii i kolektory słoneczne, inteligentne miasta i budynki, sposoby zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, modernizację istniejących obiektów oraz przeprowadzane audyty i certyfikaty energetyczne. W zakresie prac należy wspomnieć także o gospodarce wodno-ściekowej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przeprowadzaniu komputerowych symulacji, analiz i ekspertyz z wykorzystaniem zintegrowanego projektowania na rzecz gospodarki opartej na zasobach środowiska naturalnego oraz jego pochodnych. Obszerny i wielopłaszczyznowy katalog słów kluczowych opisujący obszar działalności oraz oferty dydaktycznej Wydziału Inżynierii Środowiska PWr przedstawia rys. 1

inzynier inzynierii srodowiska slowa kluczowe

Rys. 1. Katalog słów kluczowych związanych z zawodem inżynier inżynierii środowiska

Neutralność Klimatyczna – nowy kierunek studiów w roku akademickim 2023/2024

Potrzeby rynku pracy dotyczące wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i konieczności dążenia gospodarki do osiągnięcia neutralności klimatycznej doprowadziły do utworzenia na Wydziale Inżynierii Środowiska nowego kierunku studiów: Neutralność Klimatyczna. W ramach trwających trzy semestry studiów stacjonarnych II stopnia kształceni będą specjaliści w kluczowych obszarach: zrównoważonego rozwoju, zagadnień społeczno-ekonomicznych związanych z gospodarką neutralną klimatycznie, regulacji i wymagań prawnych, strategii i technologii umożliwiających osiągnięcie neutralności klimatycznej w gospodarce (energetyce, budownictwie, przemyśle, transporcie i rolnictwie), efektywności energetycznej oraz metod adaptacji do zmian klimatu.

Przeczytaj także: Branżowe centrum umiejętności w Bydgoszczy | RynekInstalacyjny.pl

Współczesne projektowanie instalacji i systemów sanitarnych

Wydział Inżynierii Środowiska PWr stwarza studentom odpowiednie warunki do nabywania wiedzy obejmującej wykorzystanie nowoczesnych technik i narzędzi do projektowania instalacji i systemów sanitarnych.

Dawniej, tj. na przełomie XIX i XX w., opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej infrastruktury, budynku oraz jego wewnętrznych instalacji było bardzo pracochłonne. Wszystkie rysunki wykonywane były wówczas odręcznie. Wymagało to zaangażowania wielu osób odpowiedzialnych za konkretny etap rysunkowy. Projektowanie odbywało się z wykorzystaniem przyrządów, tj. deski kreślarskiej o dużych rozmiarach oraz dodatkowych przyborów, jak np.: pantograf, grafion, rapidograf, liniał, przykładnica, ekierka, linijka, krzywik itp. Pracownia projektowa musiała mieć stosunkowo dużą powierzchnię, a wszystkie prace wykonywano zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej. Gotowy rysunek powstawał na kalce kreślarskiej lub w wersji papierowej.

Od ponad 20 lat prace projektowe odbywają się głównie z wykorzystaniem współczesnych technik komputerowych, dzięki którym kompletny projekt można obejrzeć w wersji elektronicznej na ekranie monitora. Do przygotowania dokumentacji rysunkowej wykorzystywane są narzędzia komputerowego wspomagania projektowania. Proces projektowania wymaga więc jedynie przestrzeni biurowej koniecznej do ulokowania komputera czy notebooka i jednego lub większej liczby monitorów – w zależności od potrzeb projektanta. Gotowy projekt można przygotować w wersji elektronicznej, a następnie wydrukować za pomocą drukarki tradycyjnej lub wielkoformatowej.

Współczesne projektowanie dwuwymiarowe zastąpiono trójwymiarowym, a także rozszerzono do pojęcia „modelowania” – zawierającego rodziny gotowych komponentów (ścian, okien, drzwi itp.; rys. 2). Początki modelowania informacji o budynku (ang. Building Information Modeling) szacowane są na rok 1984. Swoją wersję BIM-u pod nazwą Archicad Virtual Building opracowała węgierska firma Graphisoft. Natomiast początki programu Sketchpad do rysowania brył lub pustek, które mogły się wzajemnie przenikać, łączyć i odejmować, datowane są na lata 1962–1963. Do końca XX w. koncepcja Building Information Modeling rozwinęła się błyskawicznie, czego skutkiem jest cała gama dostępnego oprogramowania, stale rozpowszechniana na całym świecie. Wśród programów wyróżnić można: Allplan, ArchiCAD, Civil 3D, MicroStation, Novapoint, REVIT, Rhinoceros, SketchUp, Tekla- Structures czy VectorWorks Architect. Dokumentacja opracowana w technologii parametrycznego modelowania informacji o budynku integruje uporządkowane wielobranżowe dane, umożliwiając cyfrową reprezentację obiektu – od planowania po budowę oraz eksploatację. Główne źródło trudności, z którym mierzą się projektanci, czyli koordynacja międzybranżowa, zostało obecnie zniwelowane dzięki interoperacyjności technologii BIM umożliwiającej sprawną wymianę informacji. Obserwuje się coraz większe zapotrzebowanie na narzędzia służące do koordynacji i wymiany informacji. Technologie takie przynosi nam już nie przyszłość, ale teraźniejszość.

Nowatorskie metody i techniki komputerowego wspomagania projektowania wchodzą w zakres nauczania na Wydziale Inżynierii Środowiska i wzbogacają umiejętności studentów pobierających naukę na PWr.  

instalacja wod kan

Rys. 2. Fragment rysunku technicznego wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej

Perspektywa projektowa w inżynierii środowiska

Zużycie energii w budynkach jest istotnym składnikiem światowego bilansu energetycznego, stanowi bowiem ok. 40% wszystkich potrzeb zapewniających właściwą eksploatację. W obliczu kryzysu energetycznego oraz postępujących zmian klimatycznych specjalności WIS doskonale wpisują się w wymagania współczesnego świata. Dążenie do zmniejszenia ilości zużywanej energii połączone ze zwiększonym udziałem energii odnawialnej jest jednym z głównych kierunków zmian w zakresie transformacji energetycznej. Pożądane są więc rozwiązania prowadzące do redukcji zużycia energii, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich warunków komfortu cieplnego użytkownikom budynku. Prawidłowo zaprojektowane instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji zapewnią bezpieczną eksploatację obiektu. Dostawa uzdatnionej wody, skuteczna wymiana powietrza w pomieszczeniach oraz utrzymanie w nich odpowiedniej temperatury to czynniki standardowo zapewniane użytkownikom budynków. Stanowi to ważny element budowy nowoczesnych, zeroemisyjnych i inteligentnych budynków dostosowanych do obecnych wyzwań związanych z klimatem i energią.

Rozwój technologiczny i gospodarczy naszego kraju wywołuje ciągły wzrost zapotrzebowania na zasoby wodne, które w przeliczeniu na mieszkańca oraz porównując do innych krajów europejskich są w Polsce wyjątkowo małe. Aktualnie obserwowane anomalie pogodowe, jak również prawdopodobne scenariusze kierunków rozwoju zmian klimatycznych w kraju jednoznacznie wskazują, że do spełnienia założeń zrównoważonego rozwoju, błękitno-zielonej infrastruktury oraz zielonej transformacji kluczowe są takie zagadnienia jak: zrównoważone i racjonalne gospodarowanie wodą, optymalizacja zarządzania istniejącymi systemami wodno-kanalizacyjnymi oraz budowa nowych, możliwie przyjaznych środowisku rozwiązań inżynierskich.

Tworzywo sztuczne jest jednym z symboli naszych czasów, znajdując zastosowanie niemal w każdej dziedzinie życia. Zrewolucjonizowało świat, stanowiąc jednocześnie jeden z największych wynalazków ubiegłego stulecia i współczesnych problemów naszej planety. Wiedza z zakresu technologii bioenergetycznych, źródeł mikroplastików i odpadów z tworzyw sztucznych, a także metod zagospodarowania produktów po procesach przetwarzania odpadów jest niezbędna do rozwiązywania tego globalnego problemu. Jest on analizowany w laboratoriach i instytutach badawczych, przedsiębiorstwach zajmujących się opracowaniami środowiskowymi i sprawozdawczością, firmach konsultingowych, biurach projektowych, instytucjach zarządzania oraz ochrony środowiska, zakładach gospodarki komunalnej, przemyśle, rolnictwie, służbach ochrony środowiska, inspekcjach ochrony środowiska oraz służbach sanitarno-epidemiologicznych.

Sztuka inżynierskiego podejścia do zagadnień środowiskowych z zakresu projektowania, budowy, utrzymania instalacji i systemów zaopatrzenia w wodę i ciepło, odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych oraz usuwania ścieków z budynków, jednostek osadniczych i zakładów przemysłowych stanowi podstawę programową działalności dydaktycznej oraz badawczo-rozwojowej pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska. Wiedza i doświadczenie naukowców, wynikające ze ścisłej współpracy z otoczeniem gospodarczym i przemysłowym, umożliwiają przedstawienie współczesnej i praktycznej oferty akademickiej zajęć dydaktycznych obejmujących podstawy projektowania oraz budowy i eksploatacji instalacji i sieci gazowych, ciepłowniczych i wodno-kanalizacyjnych. Studenci zdobywają potrzebne umiejętności, począwszy od zajęć rysunku technicznego mającego zastosowanie w programach wspomagających projektowanie, przez podstawy prawne w projektowaniu i wykonawstwie, modelowanie numeryczne i badania laboratoryjne, aż po realizację kompleksowych rozwiązań z zastosowaniem praktycznym.

Oferta dydaktyczna obejmuje również zapoznanie z badaniami naukowymi, w których analiza danych o środowisku wewnętrznym i zewnętrznym oraz o obiegu wody ma na celu zrozumienie wieloaspektowego znaczenia zagadnień przyrodniczych i gospodarczych. Możliwości wykorzystania modelowania matematycznego to nie tylko charakteryzowanie przebiegu procesów technicznych i technologicznych wewnątrz zróżnicowanych sieci oraz instalacji, ale także prognozowanie odpowiednich reakcji na skutki ich działania.

Studenci mają również możliwość poszerzenia wiedzy i zdobywania doświadczeń w ramach kół naukowych, warsztatów terenowych czy wyjazdów studyjnych (fot. 3). Nawiązywane są liczne współprace przedsiębiorstw z Wydziałem Inżynierii Środowiska, organizowane wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus i prowadzone międzynarodowe szkoły letnie (Summer School). W trakcie nauki studenci zdobywają doświadczenie zawodowe w firmach z branży związanej z kierunkiem studiów. Realizują czterotygodniowe praktyki zgodnie z zawodowymi oczekiwaniami w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie, tj. w firmach, biurach projektowych, na budowie, w administracji państwowej lub w jednostkach handlowych. Ze składanych przez studentów sprawozdań jednoznacznie wynika, że pracodawcy pozytywnie oceniają ich umiejętności i często znajdują w ten sposób nowych, rzetelnych pracowników, o czym świadczą również liczne porozumienia o współpracy z Wydziałem. Wybitnym studentom przysługuje także indywidualny plan studiów, umożliwiający urozmaicenie zasad nauki. Absolwenci mogą również podjąć dalsze studia doktoranckie i podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej, której lokalizacja w stolicy Dolnego Śląska jest niewątpliwie ogromnym atutem ze względu na liczne atrakcje miasta i bogate życie studenckie. 

studentka na targach

Fot. 1. Studentka WIS PWr na targach instalacyjnych

Kariera po studiach

Proces powstawania każdego obiektu (budynku, jednostki osadniczej, habitatu) wymaga udziału wielu specjalistów, w tym reprezentujących dziedzinę inżynierii środowiska. Uzyskanie przez absolwenta Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera umożliwia podjęcie pracy zawodowej związanej z wdrażaniem szeroko rozumianych działań na rzecz środowiska wewnętrznego (w budynkach), jak i zewnętrznego (otoczenia). Zdobyte kwalifikacje pozwolą pełnić funkcję lidera, kierownika, koordynatora projektów (instalacji i sieci) oraz systemów wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym lub specjalisty od efektywności energetycznej czy audytora energetycznego. Wysoko wykwalifikowani w zakresie technologii oraz zagadnień zrównoważonego rozwoju absolwenci WIŚ PWr dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym doskonale odnajdują się na krajowym i międzynarodowym rynku pracy, odpowiadając na ich aktualne zapotrzebowanie.

* * *

Zapraszamy na stronę Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej https:// wis.pwr.edu.pl/ oraz do odwiedzenia naszych oficjalnych kanałów w popularnych serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn czy Instagram. Kontakt także pod adresem e-mail: [email protected]  

Komentarze

Powiązane

Techcenter Na co zwrócić uwagę, kupując ścienne rekuperatory powietrza?

Na co zwrócić uwagę, kupując ścienne rekuperatory powietrza? Na co zwrócić uwagę, kupując ścienne rekuperatory powietrza?

Wiesz już, że ścienne rekuperatory powietrza są najbardziej uniwersalne i próbujesz rozstrzygnąć, które z dostępnych w sprzedaży najlepiej wybrać? Czym się kierować podczas wybierania urządzenia dla siebie?...

Wiesz już, że ścienne rekuperatory powietrza są najbardziej uniwersalne i próbujesz rozstrzygnąć, które z dostępnych w sprzedaży najlepiej wybrać? Czym się kierować podczas wybierania urządzenia dla siebie? Czym cechują się najlepsze modele i czego w ogóle można od nich oczekiwać? Dowiedz się, czytając artykuł do końca.

Mastervent Tomasz Miliński Skuteczność odpylania jako istotny aspekt bezpieczeństwa pracy

Skuteczność odpylania jako istotny aspekt bezpieczeństwa pracy Skuteczność odpylania jako istotny aspekt bezpieczeństwa pracy

Emisja pyłów powstających w procesach technologicznych jest jednym z poważniejszych problemów stwarzających zagrożenie dla osób przebywających w ich otoczeniu. Głównymi źródłami pyłów są procesy cięcia...

Emisja pyłów powstających w procesach technologicznych jest jednym z poważniejszych problemów stwarzających zagrożenie dla osób przebywających w ich otoczeniu. Głównymi źródłami pyłów są procesy cięcia materiałów, transportowania, szlifowania i polerowania. Pyły są nie tylko zagrożeniem zdrowotnym, ale również mogą być przyczyną wybuchu.

WIGMORS news Sprężarki Danfoss Bock dostępne w Wigmors

Sprężarki Danfoss Bock dostępne w Wigmors Sprężarki Danfoss Bock dostępne w Wigmors

Mamy przyjemność poinformować, że – jako autoryzowany Partner Danfoss – staliśmy się dystrybutorem sprężarek Danfoss BOCK.

Mamy przyjemność poinformować, że – jako autoryzowany Partner Danfoss – staliśmy się dystrybutorem sprężarek Danfoss BOCK.

IGLOO Sp. z o.o. news Pompa ciepła typu powietrze-woda IGLOO MultiTherma

Pompa ciepła typu powietrze-woda IGLOO MultiTherma Pompa ciepła typu powietrze-woda IGLOO MultiTherma

IGLOO, polski lider branży chłodniczej, zaprezentował na targach ENEX w Kielcach (7-8.02) swoją nową pompę ciepła typu powietrze-woda – IGLOO MultiTherma. To innowacyjne urządzenie, które łączy w sobie...

IGLOO, polski lider branży chłodniczej, zaprezentował na targach ENEX w Kielcach (7-8.02) swoją nową pompę ciepła typu powietrze-woda – IGLOO MultiTherma. To innowacyjne urządzenie, które łączy w sobie funkcje ogrzewania, chłodzenia i podgrzewania wody użytkowej w jednym systemie.

PaNELTECH Sp. z o.o. news Nowy produkt w ofercie Paneltech – płyta warstwowa PW PIR-SL (LITE)

Nowy produkt w ofercie Paneltech – płyta warstwowa PW PIR-SL (LITE)

Firma PaNELTECH z radością informuje, że dołączyła do naszego asortymentu nowy produkt – płytę warstwową z widocznym łącznikiem PW PIR-SL (LITE).

Firma PaNELTECH z radością informuje, że dołączyła do naszego asortymentu nowy produkt – płytę warstwową z widocznym łącznikiem PW PIR-SL (LITE).

Yono-Tech Piece jonowe – co to takiego? Czym się cechują? Gdzie warto je kupić?

Piece jonowe – co to takiego? Czym się cechują? Gdzie warto je kupić? Piece jonowe – co to takiego? Czym się cechują? Gdzie warto je kupić?

Wraz z rozwojem kolejnych technologii zyskujemy większe możliwości praktycznie w każdej dziedzinie życia. Niektóre z nich są kluczowe dla komfortu i normalnego funkcjonowania, dlatego też nowe odkrycia,...

Wraz z rozwojem kolejnych technologii zyskujemy większe możliwości praktycznie w każdej dziedzinie życia. Niektóre z nich są kluczowe dla komfortu i normalnego funkcjonowania, dlatego też nowe odkrycia, które się upowszechniają z biegiem lat, są bardzo pozytywne. Do tej grupy należą zdecydowanie nowoczesne piece jonowe, stanowiące idealną alternatywę dla drogich i skomplikowanych pomp ciepła i paliw kopalnych. Warto lepiej je poznać!

PATA Sp. z o.o. Drewno konstrukcyjne C16 – najważniejsze informacje

Drewno konstrukcyjne C16 – najważniejsze informacje Drewno konstrukcyjne C16 – najważniejsze informacje

Drewno to materiał wykorzystywany w budownictwie od zarania dziejów. Do dziś ma ono ogromne znaczenie i jest stosowane przy stawianiu praktycznie każdej konstrukcji. Jedna z jego odmian to drewno konstrukcyjne...

Drewno to materiał wykorzystywany w budownictwie od zarania dziejów. Do dziś ma ono ogromne znaczenie i jest stosowane przy stawianiu praktycznie każdej konstrukcji. Jedna z jego odmian to drewno konstrukcyjne C16. Oto wszystko, co trzeba o nim wiedzieć.

KM-STUDIO Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy...

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy dywany, może całkowicie odmienić jego charakter. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na głębokie sprzątanie, wymianę tekstyliów, czy na renowację mebli, jak rattanowe fotele czy stare szafy, istotne jest zastosowanie sprawdzonych i wygodnych sposobów na osiągnięcie zamierzonych efektów.

AFL MOTORS EUROPE news AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024! AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi...

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi silnikami EC, skonsultować z ekspertami technicznymi oraz skorzystać z szybkiego doboru.

NIBE-BIAWAR SP. Z O.O. news Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów...

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów jego działalności jest kształcenie specjalistów w zakresie projektowania i instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła marki NIBE. Kompleksowe szkolenia techniczne, których organizatorem na polskim rynku jest NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., służą poszerzeniu wiedzy, podniesieniu kwalifikacji oraz przygotowaniu...

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

MOBILBOX POLSKA SP. Z O. O. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju? Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić...

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić znacznych kosztów wynajmu powierzchni, gdyż technologia kontenerowa zapewnia dokładnie te same wygody w znacznie niższej cenie. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

FLOP SYSTEM Sp. z o.o. Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie...

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie dróg oddechowych oraz inne schorzenia o podłożu środowiskowym. Zmieniające sięwarunki środowiskowe (zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego, smog, hałas miejski) oraz wzrastające oczekiwania użytkowników mieszkań, jakie można zaobserwować w ostatnich latach w Polsce, stawiają przed inwestorami...

Cersanit S.A. Bezpieczne i łatwe w montażu stelaże podtynkowe AQUA

Bezpieczne i łatwe w montażu stelaże podtynkowe AQUA Bezpieczne i łatwe w montażu stelaże podtynkowe AQUA

Który stelaż podtynkowy wybrać? Czy warto na nim oszczędzać? Na co zwrócić uwagę przy jego wyborze? – to pytania, które wielokrotnie stawiają swoim fachowcom inwestorzy, urządzając lub remontując łazienkę....

Który stelaż podtynkowy wybrać? Czy warto na nim oszczędzać? Na co zwrócić uwagę przy jego wyborze? – to pytania, które wielokrotnie stawiają swoim fachowcom inwestorzy, urządzając lub remontując łazienkę. Nic dziwnego, jest to przecież wybór na lata intensywnego użytkowania, a poważna awaria jednej z części stelaża może stanowić źródło kosztownych prac remontowych.

Panasonic Marketing Europe GmbH Sp. z o.o. news Panasonic zapewni ciepło nawet podczas mroźniej zimy

Panasonic zapewni ciepło nawet podczas mroźniej zimy Panasonic zapewni ciepło nawet podczas mroźniej zimy

Rozwiązania Panasonic Heating & Cooling Solutions, dzięki zaangażowaniu firmy w zrównoważony rozwój, efektywność energetyczną, jakość powietrza w pomieszczeniach i najnowocześniejszą technologię, pomogą...

Rozwiązania Panasonic Heating & Cooling Solutions, dzięki zaangażowaniu firmy w zrównoważony rozwój, efektywność energetyczną, jakość powietrza w pomieszczeniach i najnowocześniejszą technologię, pomogą Ci przekształcić Twój dom w ciepłą i przytulną przestrzeń. W czasach, gdy świat coraz bardziej koncentruje się na ograniczaniu emisji dwutlenku węgla i odchodzeniu od paliw kopalnych, nowe generacje pomp ciepła Panasonic stanowią zrównoważoną alternatywę dla tradycyjnych kotłów gazowych, zapewniając...

NIBE-BIAWAR SP. Z O.O. news Innowacyjne pompy ciepła NIBE na Targach ENEX 2024

Innowacyjne pompy ciepła NIBE na Targach ENEX 2024 Innowacyjne pompy ciepła NIBE na Targach ENEX 2024

Już 7-8 lutego 2024 r. w Kielcach odbędzie się XXVI edycja targów ENEX. Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do zapoznania się z innowacyjnymi, ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami NIBE – lidera...

Już 7-8 lutego 2024 r. w Kielcach odbędzie się XXVI edycja targów ENEX. Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do zapoznania się z innowacyjnymi, ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami NIBE – lidera europejskiego rynku w zakresie zrównoważonej energii, produkującego wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Benefit Beretta, czyli dedykowana oferta dla instalatora i 10 x więcej zwycięzców!

Benefit Beretta, czyli dedykowana oferta dla instalatora i 10 x więcej zwycięzców! Benefit Beretta, czyli dedykowana oferta dla instalatora i 10 x więcej zwycięzców!

Benefit Beretta to nie tylko platforma do rejestracji urządzeń, zbierania punktów i ich wymiany na fantastyczne nagrody, ale to przede wszystkim pakiet korzyści skierowany do tych instalatorów, którzy...

Benefit Beretta to nie tylko platforma do rejestracji urządzeń, zbierania punktów i ich wymiany na fantastyczne nagrody, ale to przede wszystkim pakiet korzyści skierowany do tych instalatorów, którzy od lat współpracują z naszą marką jak i tych, którzy rozpoczną z nami tę biznesową przygodę.

IGLOO Sp. z o.o. news IGLOO na targach ENEX 2024!

IGLOO na targach ENEX 2024! IGLOO na targach ENEX 2024!

IGLOO – polski producent pomp ciepła, systemu MultiEnergy oraz urządzeń chłodniczych i agregatów inwerterowych. Na rynku od 1986 roku i nieustannie się rozwija, inwestując w najnowsze technologie oraz...

IGLOO – polski producent pomp ciepła, systemu MultiEnergy oraz urządzeń chłodniczych i agregatów inwerterowych. Na rynku od 1986 roku i nieustannie się rozwija, inwestując w najnowsze technologie oraz kapitał ludzki.

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. news Immergas na ENEX 2024

Immergas na ENEX 2024 Immergas na ENEX 2024

Immergas Polska, producent pomp ciepła i kotłów gazowych, lider hybrydowych pomp ciepła zaprasza na Targi Enex, które odbędą się w dnia 7-8.02.2024 na terenie Targów Kielce.

Immergas Polska, producent pomp ciepła i kotłów gazowych, lider hybrydowych pomp ciepła zaprasza na Targi Enex, które odbędą się w dnia 7-8.02.2024 na terenie Targów Kielce.

Mastervent Tomasz Miliński Urządzenia do pochłaniania zanieczyszczeń i obliczanie ilości powietrza odciąganego

Urządzenia do pochłaniania zanieczyszczeń i obliczanie ilości powietrza odciąganego Urządzenia do pochłaniania zanieczyszczeń i obliczanie ilości powietrza odciąganego

Skuteczny odciąg zanieczyszczonego powietrza to problem wielu zakładów produkcyjnych. Źle wykonana wentylacja miejscowa w miejscu obróbki materiałów może powodować gromadzenie się pyłu na stanowisku pracy...

Skuteczny odciąg zanieczyszczonego powietrza to problem wielu zakładów produkcyjnych. Źle wykonana wentylacja miejscowa w miejscu obróbki materiałów może powodować gromadzenie się pyłu na stanowisku pracy oraz w jego okolicach, co w konsekwencji może doprowadzić do powstania tzw. obłoku pyłowego, a niewielkie zaiskrzenie mechaniczne lub otwarty ogień mogą spowodować wybuch.

Joanna Ryńska news Branżowe centrum umiejętności w Bydgoszczy

Branżowe centrum umiejętności w Bydgoszczy Branżowe centrum umiejętności w Bydgoszczy

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych (OSFIS) we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszcz i Zespołem Szkół Budowlanych w Bydgoszczy zaprojektuje, wybuduje i poprowadzi jedno z dwóch...

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych (OSFIS) we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszcz i Zespołem Szkół Budowlanych w Bydgoszczy zaprojektuje, wybuduje i poprowadzi jedno z dwóch krajowych centrów umiejętności dla branży instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych. Projekt uroczyście zainaugurowano 26 października.

Redakcja RI news Nowy kierunek studiów na Politechnice Wrocławskiej: neutralność klimatyczna

Nowy kierunek studiów na Politechnice Wrocławskiej: neutralność klimatyczna Nowy kierunek studiów na Politechnice Wrocławskiej: neutralność klimatyczna

Osiągnięcie neutralności klimatycznej to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Jak się do tego przygotować i skutecznie wdrożyć „zielone rozwiązania”? M.in. tego będą uczyć się osoby, które...

Osiągnięcie neutralności klimatycznej to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Jak się do tego przygotować i skutecznie wdrożyć „zielone rozwiązania”? M.in. tego będą uczyć się osoby, które wybiorą studia na nowym kierunku na Wydziale Inżynierii Środowiska wrocławskiej uczelni.

news Nowy kierunek studiów poświęcony obliczaniu śladu węglowego

Nowy kierunek studiów poświęcony obliczaniu śladu węglowego Nowy kierunek studiów poświęcony obliczaniu śladu węglowego

Od października Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania otwiera nowy, oczekiwany przez branżę budowlaną kierunek studiów podyplomowych: Ślad Węglowy i Certyfikacja w Architekturze i Budownictwie. Kompleksowy...

Od października Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania otwiera nowy, oczekiwany przez branżę budowlaną kierunek studiów podyplomowych: Ślad Węglowy i Certyfikacja w Architekturze i Budownictwie. Kompleksowy program ma przygotowywać architektów i inżynierów do nakładanego przez prawo unijne od 2027 obowiązku obliczania śladu węglowego. Wśród wykładowców i prelegentów znajdują się najlepsi w kraju eksperci i praktycy, m.in: Agnieszka Kalinowska-Sołtys (prezeska SARP), prof. Roman Domański, dr inż. Janusz...

Redakcja RI news Biogospodarka – kierunek studiów

Biogospodarka – kierunek studiów Biogospodarka – kierunek studiów

Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka oraz Wojskowa Akademia Techniczna realizują wspólnie unikalny kierunek kształcenia – biogospodarka. Kierunek ten jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie...

Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka oraz Wojskowa Akademia Techniczna realizują wspólnie unikalny kierunek kształcenia – biogospodarka. Kierunek ten jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu innowacyjnych procesów, ograniczających uzależnienie od paliw kopalnych oraz przyczyniających się do poprawy równowagi ekonomicznej i środowiskowej produkcji podstawowej i przemysłu przetwórczego. Biogospodarka kształtuje nowy rynek pracy, produkcji i usług, który wymaga...

Wybrane dla Ciebie

Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła »

Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła » Poznaj mechanizm, który gwarantuje cichą pracę pompy ciepła »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się » Łatwy montaż systemów podtynkowych? Przekonaj się »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? » Czy wiesz, co skutecznie zadba o instalacje CO? »

Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? »

Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? » Jak skutecznie ogrzać pomieszczenie klimatyzatorem? »

Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować »

Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować » Do czego najlepiej posłużą moduły fotowoltaiczne i gdzie je stosować »

Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji »

Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji » Zdradzamy skuteczne sposoby chłodzenia instalacji »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? » Czy wiesz, jakich elementów potrzebujesz do projektu fotowoltaicznego? »

Dobierz odpowiedni zawór do instalacji »

Dobierz odpowiedni zawór do instalacji » Dobierz odpowiedni zawór do instalacji »

Sposób na oszczędne ogrzewanie domu »

Sposób na oszczędne ogrzewanie domu » Sposób na oszczędne ogrzewanie domu »

Jak efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie »

Jak efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie » Jak  efektywnie chłodzić i ogrzewać mieszkanie »

Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu »

Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu » Firmy zdradzają sposób na inteligentne ogrzewanie domu »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji » Zobacz jak profesjonaliści pomagają sobie w projektowaniu instalacji »

Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki » Przeprowadź bezpłatny audyt fotowoltaiki »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin » Poznaj skuteczne metody odprowadzania spalin »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? » Czy istnieją naturalne czynniki chłodzące? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? » Jakie rozdzielacze do ogrzewania podłogowego poleciłby ekspert? »

Ciepłomierze - jak działają

Ciepłomierze - jak działają Ciepłomierze  - jak działają

Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych »

Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych » Poznaj metody na prawidłową wentylację pomieszczeń przemysłowych »

Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce »

Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce » Zapoznaj się z tematem: przyszłość paliw gazowych w gospodarce »

Dołącz do grona super instalatorów »

Dołącz do grona super instalatorów » Dołącz do grona super instalatorów »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie » Która pompa zapewni stałe ciśnienie wody w kranie »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu » Podpowiadamy, jaki grzejnik zainstalować w pomieszczeniu »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej » Pobierz tabelę z parametrami armatury ogrodowej »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji » Poznaj, nowe rozwiązania w projektowaniu instalacji »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności » Które płyty styropianowe mają najwyższy wskaźnik energooszczędności »

Najnowsze produkty i technologie

FLOP SYSTEM Sp. z o.o. Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne Wentylacja mieszkań a nieżyciowe przepisy prawne

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie...

Pandemia COVID-19 uświadomiła inwestorom i projektantom inwestycji deweloperskich, że zdrowie ich klientów staje się coraz ważniejsze, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, coraz częściej cierpiące na alergie dróg oddechowych oraz inne schorzenia o podłożu środowiskowym. Zmieniające sięwarunki środowiskowe (zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego, smog, hałas miejski) oraz wzrastające oczekiwania użytkowników mieszkań, jakie można zaobserwować w ostatnich latach w Polsce, stawiają przed inwestorami...

MOBILBOX POLSKA SP. Z O. O. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju? Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić...

Usługa wynajmu kontenerów to jeden z tych innowacyjnych pomysłów, który już od kilku lat wykorzystują przedsiębiorcy z całej Polski do zwiększenia rentowności własnego biznesu. Wcale nie musimy ponosić znacznych kosztów wynajmu powierzchni, gdyż technologia kontenerowa zapewnia dokładnie te same wygody w znacznie niższej cenie. Jak kształtują się ceny kontenerów w Warszawie na tle reszty kraju?

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A./Beretta news Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej Montuj pompy ciepła marki Beretta i zarabiaj jeszcze więcej

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

Polska jest największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Europie. Montując pompy ciepła marki Beretta, zrealizujesz zlecenia zarówno do domów jednorodzinnych, jak i budynków komercyjnych.

NIBE-BIAWAR SP. Z O.O. news Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE Wiosenna edycja szkoleń technicznych z zakresu pomp ciepła marki NIBE

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów...

Szwedzki koncern NIBE to globalny gracz i lider rynku rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii w Europie, produkujący wysokiej klasy pompy ciepła już od ponad 40 lat. Jednym z priorytetowych elementów jego działalności jest kształcenie specjalistów w zakresie projektowania i instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła marki NIBE. Kompleksowe szkolenia techniczne, których organizatorem na polskim rynku jest NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., służą poszerzeniu wiedzy, podniesieniu kwalifikacji oraz przygotowaniu...

AFL MOTORS EUROPE news AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024! AFL MOTORS EUROPE na Targach HVAC WARSAW EXPO 2024!

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi...

AFL MOTORS EUROPE – Europejskie Biuro Sprzedaży i Wsparcia Projektowego firmy AFL będzie obecne podczas Międzynarodowych Targów WARSAW HVAC EXPO. To wyjątkowa okazja, aby osobiście zapoznać się z energooszczędnymi silnikami EC, skonsultować z ekspertami technicznymi oraz skorzystać z szybkiego doboru.

KM-STUDIO Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady Jak szybko i wygodnie odświeżyć mieszkanie – praktyczne porady

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy...

Wiosna okazuje się idealnym momentem, by wprowadzić powiew świeżości w domowe zacisze, a odświeżenie mieszkania za pomocą sprzątania, malowania, czy zmiany ustawienia mebli, takich jak komody, fotele czy dywany, może całkowicie odmienić jego charakter. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na głębokie sprzątanie, wymianę tekstyliów, czy na renowację mebli, jak rattanowe fotele czy stare szafy, istotne jest zastosowanie sprawdzonych i wygodnych sposobów na osiągnięcie zamierzonych efektów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - rynekinstalacyjny.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.rynekinstalacyjny.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.